Sprzedali polskie banki za 2 mld $$ w których było 66 mld $$. Polacy, nic się nie stało…

 sorosgeffrey sachsleszek-balcerowicz-plan-balcerowiczaokrągły stół3okrągły stół 2LATA 80

Za 2 mld dolarów sprzedali polskie banki wraz z 66 mld dolarów w tych bankach, a nikt nie ściga tych bandytów …

Artykuł przysłany na redakcyjną pocztę WZZW. Ma kilka lat, jednak przestępstwa o których jest w nim mowa nigdy w naszych oczach nie ulegną przedawnieniu i znać je musi każdy Polak i każda Polka.

Co by tu jeszcze spieprzyć, „panowie”?

„Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma ona jednak wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania” – mówił „pierwszy niekomunistyczny premier”, Tadeusz Mazowiecki, startując w 1989 roku do dzieła „wydobycia Polski ze stanu załamania”.

Analizę dokonań premiera Mazowieckiego i niemal wszystkich jego następców stanowi wydana przez Klub Inteligencji Polskiej przy Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego praca zbiorowa pt. „Bilans piętnastu lat rządów”. Oto fragmenty tekstów zaczerpniętych z tej publikacji, której autorami są wybitni polscy ekonomiści i publicyści.

Napoleon Zabiełło:

„Na przestrzeni okresu zamykającego się datami 15 lipca 1989 – grudzień 1990 oprocentowanie kredytów wzrosło o 2200%. W samym tylko 1990 roku odsetki od kredytów wzrosły blisko sześciokrotnie. Do tego doszło dodatkowe obciążenie w postaci 30% dywidendy od wartości brutto przeszacowanego w górę majątku trwałego przedsiębiorstw .”

Tak wielki, wymuszony odpływ środków finansowych do Budżetu Państwa i banków musiał doprowadzić do upadłości i ruiny przedsiębiorstw.Jak pisała prasa angielska, polski przemysł wygląda jak po dywanowym bombardowaniu.

Skutki tego rodzaju polityki gospodarczej musiały odbić się także na finansach państwa. Upadek przedsiębiorstw, a także jak niektórzy to określają „złodziejska prywatyzacja” spowodowały pogłębiający się deficyt Budżetu Państwa.

W 1991 roku pojawiła się nowa pozycja mająca na celu łatanie rosnącego deficytu budżetowego: dochody ze sprzedaży majątku Skarbu Państwa ” Zaczęto wyprzedawać wszystko, na co chęć wyrazili tak zwani zagraniczni inwestorzy.Zaczęto lansować, że należy sprzedawać najlepsze zakłady i za cenę, którą zaoferuje nabywca”.

Kolejne ekipy rządzące nadal prowadziły destrukcję gospodarki narodowej „Wyprzedaż banków nabrała przyśpieszonego tempa. 73% banków zostało sprzedane za 2 mld dolarów obcemu kapitałowi. W sumie tej mieścił się nie tylko majątek nieruchomy i ruchomy, znacznie przekraczający uzyskaną ze sprzedaży wartość, ale także lokaty bankowe na sumę 66 mld dolarów”. Dochody z prywatyzacji nie rekompensowały utraconych. O ile jeszcze w 1991 roku deficyt wynosił 3,1 mld złotych, to już w 2000 roku przekroczył 25,4 mld, w 2001 roku 32,4 mld, a w 2002 roku 39,4 mld. Obecnie zadłużenie przekracza 500 mld złotych(po czterech latach od napisania tych słów oficjalny dług wzrósł o kolejne 500 mld zł – patrz na http://www.zegardlugu.pl/a303 ) .

Rudolf Jaworek:

„Naukowcy badający wydatki gospodarstw domowych pracowniczych i emeryckich podali wielkości przerażające dla egzystencji narodu”. Ten obraz, który prowadzi do stopniowego wyniszczenia sił fizycznych, następnie zdrowia, a w końcu śmierci milionów żyjących na takim poziomie osób, należałoby nazwać stopniowym wyniszczaniem lub też długofalowym holocaustem! Za codzienną filiżankę kawy w samoobsługowej kawiarni płacę 5 zł, czyli miesięcznie ok. 150 zł tj. więcej niż określona granica minimum egzystencji wydatków na żywność! Puszka karmy dla psa kosztuje 4 zł + ryż + tłuszcz + marchewka – ok. 6 złdziennie.Według zaś obliczeń naukowców, na poziomie poniżej kosztu karmy dla mojego psa żyje w naszym kraju ponad 2 mln osób!

A reformatorzy cieszą się ze swoich reform. Jeden z nich D. Tusk, kiedyś w programie N. Terentiew, także w „Kropce nad i” 22.03.2001 powiedział, że czuje się odpowiedzialny i dumny za podjęte po 1989 r. reformy. Takich „intelektualistów” zainstalowano nam na czele narodu!Fałsz, kłamstwo, obłuda, cynizm – ot co. A może tylko głupota tych niby intelektualistów?

Stefan Kurowski:

„Spójrzmy więc na podstawowe elementy naszej narodowej gospodarki i potraktujmy je jako wynik określonej polityki gospodarczej. Weszliśmy w proces przekształceń ustrojowych z wadliwym mechanizmem funkcjonowania gospodarki, ale za to z ogromnym trwałym majątkiem produkcyjnym w tych dziedzinach, w których komunizm usiłował rywalizować ze światem kapitalistycznym” –

Pierwsze pytanie w naszej analizie musi więc być takie: co się stało z tym wielkim majątkiem trwałym, czy on dla nas pracuje i czy przynosi nam dochód.

Odpowiedź jest znana. Tego majątku w ogromnej części już nie ma!

Albo go nie ma fizycznie, jak na przykład nie ma połowy górnictwa węglowego, gdyż zlikwidowane kopalnie zostały zatopione, albo go nie ma na koncie naszej, polskiej własności. Gdy wielkie zakłady zostały osłabione, rozpoczął się wielki handel, czyli wyprzedaż owych „rodowych sreber” zbudowanych kosztem ogromnych wyrzeczeń przez dwa pokolenia Polaków. W ciągu 15 lat wyprzedano prawie wszystko, co w wielkim przemyśle miało jakąkolwiek wartość i znaczenie strategiczne.

Ktoś może powiedzieć: ale te sprzedane fabryki pozostały w Polsce i produkują. Otóż nie wszystkie. Te, które wytwarzały bardziej skomplikowane wyroby, zaprzestały produkcji, a w innych pozostały puste hale lub pozamieniano je na magazyny, do których teraz, jak czasem donosi prasa, przywozi się śmieci z Niemiec.

Ludwik Staszyński:

„Miarą kondycji społeczeństwa i stanu gospodarki w 2003 r. było 3175 tys. bezrobotnych, z których tylko niecałe 15 proc. otrzymywało zasiłki w przeciętnej wysokości 484 zł i 27 gr miesięcznie. Bezrobocie dotyka w większości ludzi młodych. Z badań GUS wynika, że w co drugiej rodzinie mającej na utrzymaniu dzieci do 18 roku życia przynajmniej jedno z rodziców jest bezrobotne albo bierne zawodowo. W 1984 r. do ubóstwa przyznawało się 3,5 proc. osób. W 2002 r. takich osób było 10 razy więcej 34,5 proc.!

Budowa Huty Warszawa kosztowała ponad 3 miliardy dolarów. Została ona zbyta za sumę18,64 miliona dolarów

Efektem „reform” jest m.in. duże uzależnienie Polski od ośrodków zagranicznych, w tym zadłużenie zagraniczne, które z ok. 70 mld USD w 2000 r. zbliżyło się w 2003 r. do 106 mld dolarów, po 2800 USD na każdego obywatela. Stale rosnące koszty obsługi zadłużenia państwa pochłonęły w 2003 r. 24 mld zł., tj. ok. 13 proc. wydatków budżetowych państwa.

Prof. Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego, a wcześniej odpowiedzialny za gospodarkę wicepremier w minister finansów w rządach T. Mazowieckiego, J.K. Bieleckiego i J. Buzka, oceniając minione 15-lecie powiedział, że „czuje się wyróżniony przez los” z powodu swojego znaczącego udziału w przemianach, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku (….) Oto jak patrzy na niektóre efekty wdrażanych przez siebie reform ich główny reżyser: „kres od 1989 r. jest pod względem możliwości najlepszy w naszej historii ostatnich 300 lat. Polska kolosalnie awansowała w porównaniu z tym, co by było, gdybyśmy nadal grzęźli w bagnie socjalizmu”.

Mathis Bortner:

„Polityka prywatyzacji staje się często prostym i czystym oszustwem, mimo przejęcia większości akcjonariatu, nie ma ona rzeczywistego wkładu kapitału. Zyski wynikające z produkcji tych prywatyzowanych firm, które są włączone z tytułu wkładu kapitałów, wykorzystują wewnętrzną wymienialność złotówki. To pozwala rabować i rujnować jeszcze bardziej zdolności produkcyjne Polaków”.

Poseł Krasowski wymienia fabrykę w przemyśle cukrowniczym, gdzie pięciu mianowanych „ekspertów” zarabia więcej niż 700 robotników. Budowa Huty Warszawa „kosztowałaProblem polega na tym, na co położymy nacisk. Ja ze swej strony położyłbym go na stworzeniu nowej klasy średniej, opartej na drobnej i średniej przedsiębiorczości. W pracy Liptowa i Sachsa zdumiewają dane o ogólnej sumie kredytu udzielonego polskiemu sektorowi prywatnemu. Jest ona katastrofalnie mała i stanowi ledwie 2,7% całego kredytu udzielonego przez system bankowy.

Realną kontrolę nad istotną częścią gospodarki w Polsce przekazanożydowskim, ponadnarodowym koncernom

Najgorsze skutki dla przemysłu przyniosło jednak skrajne doktrynerstwo Balcerowicza, który jako minister finansów i wicepremier kierujący całością gospodarki nie wyciągał żadnych wniosków z niepokojących zjawisk w przemyśle. Nader wymowna była w tym kontekście wypowiedź kolejnego ministra przemysłu Andrzeja Zawiślaka. Wkrótce po rezygnacji ze swego stanowiska w rządzie Bieleckiego, w którym Balcerowicz był dalej wicepremierem i ministrem finansów, prof. Zawiślak powiedział w wywiadzie pod znamiennym tytułem „Kto dobija polski przemysł?” – Teraz mamy sytuację, że jak nigdy dotąd, tak wiele nie zależało od doktrynerstwa tak niewielu. Jeśli się tego nie zmieni, to w krótkim czasie nastąpi odprzemysłowienie Polski. Praktyka Ministerstwa Finansów ma rujnujące, dewastujące skutki dla polskiego przemysłu. Został on potraktowany jak narkoman, którego chciano wyleczyć jednorazowym pozbawieniem narkotyku. Przy takiej kuracji narkoman pada.

Zdzisław Sadowski:

„Fakt, że recesja stała się tak głęboka i przemieniła w kryzys, został spowodowany przez istotne błędy polityki gospodarczej. Przyjęto błędne założenie, iż negatywne skutki silnie deflacyjnej polityki powinny zostać szybko zneutralizowane przez dynamizujące działanie prywatyzacji oraz napływu kapitału zagranicznego. Silna deflacyjna polityka została oparta na zasadzie „terapii wstrząsowej” zalecanej wówczas przez wielu doradców zagranicznych, natomiast założenia co do czynników neutralizujących nie sprawdziły się.

Istotne błędy wynikały z zastosowania doktryny monetarystycznej bez należytego uwzględnienia realiów gospodarki polskiej. Rezultatem tej polityki było pogorszenie się sytuacji finansowej wielu przedsiębiorstw i olbrzymi wzrost zatorów płatniczych.

Polityka pieniężna oparta na tym dogmacie stała się więc dławiąca dla gospodarki.

Błędne również było przyjęte w polityce prywatyzacyjnej założenie konieczności szybkiej likwidacji sektora publicznego.

Marek Głogowski:

„Wielkie nadzieje wiązali Polacy z nową wolnością odzyskaną w 1989 roku, ale przemiany, jakie nastąpiły, przyniosły rozczarowanie. Z danych GUS wynika, żeponiżej granicy minimum socjalnego żyje w Polsce 58,7 proc. ludności (14 lat temu tylko 20%), a poniżej granicy minimum egzystencji – 11 proc. w miastach i 17 proc. na wsi.Miliony ludzi w Polsce żyją w wielkim niedostatku. Ocenia się, że milion dzieci cierpi głód. Odbiciem znacznego pogorszenia się warunków życia i trudności mieszkaniowych, stał się kryzys demograficzny – spadek liczby zawieranych małżeństw, spadek przyrostu naturalnego – dzietność kobiet; w ciągu piętnastu lat z 2,15 do 1,34 dziecka na matkę . Jest to najniższy wskaźnik w Europie! Następuje atrofia funkcji państwa, co zwłaszcza widać w ochronie zdrowia.

Miernikiem kondycji społeczno-ekonomicznej państw jest kryzys finansów publicznych. Do rejestru porażek piętnastu lat transformacji dopisać trzeba lawinowo narastające zadłużenie wewnętrzne i zagraniczne oraz nasilenie przestępczości aferalnej, powiązanej z politycznymi elitami szczebla lokalnego i centralnego. Dziurawemu budżetowi i biedzie zagrażają roszczenia ze strony niemieckich „wypędzonych” oraz z tytułu braku reprywatyzacji po komunistycznej nacjonalizacji.

Nastroje społeczne oddają badania opinii o przemianach w Polsce po 1989 roku. W sondażu przeprowadzonym na warszawskich wyższych uczelniach 47% studentów zadeklarowało wolę natychmiastowej emigracji, 64% uważa, że Polska nie stwarza absolwentom szans na karierę zawodową, a aż 78% – że po studiach nie ma szans na stabilizację materialną.

Zbudowano „kapitalizm polityczny” zawłaszczający państwo, a realną kontrolę nad istotną częścią gospodarki przekazano ponadnarodowym koncernom.

Syntetycznym miernikiem warunków, na jakich przeprowadzano w Polsce przekształcenia własnościowe, jest ocena prof. Kazimierza Z. Poznańskiego („Wielki przekręt. Klęska polskich reform”). Według tego autora majątek banków i przemysłu jest w Polsce sprzedawany za najwyżej dziesięć procent wartości.Szereg zakładów oddawano w ręce prywatne, w tym cudzoziemcom ” za symboliczną złotówkę „.

Także wybitni ekonomiści amerykańscy przestrzegali przed wyprzedażą polskiego majątku narodowego, podkreślając, iż „polski przemysł musi być własnością Polaków i być zarządzany przez Polaków Kontynuacja dotychczasowej liberalnej polityki pod dyktando zachodnich doradców doprowadzi do tego, że za 4-5 lat cały polski przemysł znajdzie się w rękach niemieckich i amerykański” (John Kenneth Galbraith).

Według prof. Kazimierza Poznańskiego źródłem wyprzedaży zakładów przemysłowych i banków za najwyżej dziesięć procent wartości jest korupcja. Motywów wielu rażąco niekorzystnych dla Polski transakcji prywatyzacyjnych nie można rozpatrywać w kategorii błędów i niskich kwalifikacji ludzi pełniących odpowiedzialne stanowiska państwowe. Trzeba brać pod uwagę także złą wolę i zamierzone działania o charakterze przestępczym. Systemowo nie było i nie ma zainteresowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości przebiegiem prywatyzacji.

Kazimierz Golinowski:

„Polska jako chyba jedyny kraj ma zapisany w konstytucji RP właśnie model społecznej gospodarki rynkowej”.

Leszek Balcerowicz wprowadzając model gospodarki rynkowej w Polsce okazał się zdecydowanym przeciwnikiem takiego modelu gospodarki, bowiem model, jaki w Polsce został wprowadzony za sprawą reform Balcerowicza, nie miał nic wspólnego ze społeczną gospodarką rynkową. Był jej przeciwstawieniem. Jest to model skrajnej liberalnej gospodarki rynkowej – niewidzialna ręka rynku, zero państwa w gospodarce, skrajna wolność gospodarcza (wolność tak daleko posunięta, że stwarza pole do bezkarnych nadużyć, działania mechanizmów mafijnych niwelujących zdrową konkurencję i alokację kapitału. Nigdzie na świecie nie ma takiego modelu gospodarki liberalnej.

Andrzej Ruraż-Lipiński:

„Jest rok 2006. Polska, na 25 państw, członków Unii Europejskiej, jest sklasyfikowana pod względem dochodu narodowego na 25 miejscu. Oznacza to, że cała ta Socjalistyczna Unia Europejska wie, że 2/3 Polaków żyje w nędzy, a kilka milionów w skrajnej nędzy.

Włodzimierz Bojarski:

„To w skrócie i uproszczeniu bilans zniszczeń ostatniego dwunastolecia, bilans negatywnych dokonań wszystkich rządów w tym okresie i wspierających je partii politycznych, i polityków znanych z uroczystości państwowych i religijnych”.

#     #     #

Jakkolwiek cytowana pozycja ukazała się w 2006 roku, to jednak w niczym nie straciły na aktualności prezentowane w niej stanowiska i opinie na temat genezy katastrofy gospodarki polskiej oraz doświadczanych przez zdecydowaną większość społeczeństwa skutków tej katastrofy. Aktualności tej dowodzi kontynuacja przez Platformę Obywatelską przyjętej w 1989 roku i antynarodowej polityki ograbiania Polaków z ich majątku, czego przykładem jest program wyprzedaży za bezcen przemysłu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, a więc strategicznych i ostatnich już elementów ekonomiki narodowej. Dzieje się to wtedy, kiedy w rujnowanym przez wiele lat z całą premedytacją budżecie państwa nie ma grosza na cokolwiek, ale to nie przeszkadza, by faktyczni władcy Polski transferowali dziesiątki i setki miliardów złotówek, jakie ciężko wypracowują wyzyskiwani w sposób wręcz kolonialny Polacy. A rząd Donalda Tuska główkuje nad tym, co by tu jeszcze spieprzyć i tym samym przyspieszyć definitywne bankructwo państwa polskiego.

Czy wy, ludzie, naprawdę tego nie widzicie?

ruch-obywatelski.com – [17 grudnia 2014]

fot. internet

Za: http://wzzw.wordpress.com/2014/12/17/%E2%96%A0%E2%96%A0-za-2-mld-dolarow-sprzedali-polskie-banki-wraz-z-66-mld-dolarow-w-tych-bankach-a-nikt-nie-sciga-tych-bandytow/

Za: http://www.polishclub.org/2014/12/17/sprzedali-polski-bank-za-2-mld-w-ktorym-bylo-66-mld-polacy-nic-sie-nie-stalo/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

42 Komentarze

Filed under Bez kategorii

42 responses to “Sprzedali polskie banki za 2 mld $$ w których było 66 mld $$. Polacy, nic się nie stało…

 1. Franz

  Należy dodać że sprzedany system bankowy w Polsce był wart wówczas około 250 miliardów dolarów! To był przekręt żydowski wszechczasów na narodzie polskim!!!

  Polubione przez 1 osoba

  • loo

   Dawno takich głupot nie czytałem.
   Zapytam tylko, do kogo należało te 66 mld USD depozytów bankowych? Do banków czy do depozytariuszy?
   Każdy średnio inteligentny potwierdzi, że do tych drugich. Zatem kolejne pytanie, co się stało z tymi 66 mld depozytów ( lokat klientów ) po sprzedaży banków? Zniknęły? Nie, nadal pozostały w bankach do dyspozycji ich właścicieli.
   I cały art to takie właśnie idiotyzymy.
   Pozostaje jeszcze dopaść, czy wy, ludzie, naprawdę tego nie widzicie?

   Polubienie

   • piotr

    Idioto nie zrozumiales tresci znaczy ze tymi depozytami obracac mogli na rynku wlasciciele tych bankow poprzez inwestycje itp pomnazajac ich wsrtosc na tym polega funkcjonowanie bankow. Masx nikla wiedze kolego jak takiej prostej rzeczy nie rozumiesz

    Polubienie

   • loo

    Piotrze baranie,
    To że mogli obracać to zupełnie inna sprawa, równie dobrze te pieniądze mogły zostać wycofane w każdej chwili.
    Dlatego pisanie o przejęciu za 2 mld USD majątku o wartości 66 mld USD jest pisaniem bredniChcesz brać dalej To powiedz ile po drugiej stronie było udzielonych kredytów?

    Polubienie

   • X

    Denominacja kolego była potem

    Polubienie

  • Jeb.... Henryka Ptasznika .

   A czemu tak żaden Polak nie przekręci Żydów ? Potrzebny od zaraz konsul – Fronczewski , chociaż on też Żydka nie ojebie , wszak to wzorowy obywatel III RP podobnie jak wszyscy ci artyści .

   Polubienie

  • Re: Franz
   Przekret zydowski polegal na „obietnicy” wyplacalnosci, a nie na rzeczywistosci.
   Podobnie miala sie sprawa z rosyjskim „GazPromem” a glownie z terminalami, gdzie „inwestor” kupil za 2 miliardy dolarow caly „Gazprom” z terminalami posiadajac w rzeczywistosci niecale 1000 dolarow….No I rezultat byl taki, ze chodorowski I spolka znalezli sie za kratkami…
   Tak wlasnie wygladaja zydowskie „przekrety” w ogolnym obrazie…
   (kazdy „przekret” finansowy posiada „oslone” w „obietnicy” sorosa, sachsa, rotschilda czy rockefellera…ale oni zadnych pieniedzy nie wyciagaja z kieszeni I nigdy nie wyciagali)…
   =====================
   jasiek z Toronto

   http://polskawalczaca.com

   P.S. Kazdy zydowski „przekret” mozna bez zadnego problemu zlikwidowac w ciagu kilku minut o czym bardzo niewielu wie w jaki sposob to zrobic..

   Polubienie

  • Andzia

   no wiesz, Żydzi czy nie to był po prostu przekręt.

   Polubienie

  • Aaa

   Akurat Hortex RYKI kupuje gościu za 10 mln a w magazynach towaru na 20 hehe maj2020. 20h w mieście i zakład 10mln okazja ale nikt inny nie podejdzie

   Polubienie

 2. Re: Loo…
  Synku, zacznij myslec najpierw…
  Nikt nie zarzucil, ze te pieniadze depozytariuszy zniknely, ale synku, policz sobie 8% (srednio) lichwy od 66 miliardow zlotych na pozyczki (kredyty)…dla pozyczkobiorcow…
  No i co ci wyjdzie???

  Ano wlasnie!!!!
  ======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

  • ROmek

   Sam zacznij myśleć Tatuśku…I co ma niby pokazać te ‚średnie 8%’ ? Raz – trzeba znaleźć kogoś, kto chce tą pożyczkę. Dwa – nawet, licząc te Twoje 8% nie bierzesz pod uwagę ogromnych kosztów, jakie ponosiły wtedy banki i nakładów na chociażby modernizację systemów, która była przed nimi.

   Artykuł jest mega tendencyjny, a sam nagłówek – „Sprzedali polskie banki za 2 mld $$ w których było 66 mld $$. ” pokazuje o jakim rzetelnym dziennikarstwie mówimy. To jakby napisać: „sprzedali za milion parking, na którym zaparkowane było sto maybachów”…

   Siedź Ty lepiej w tym swoim Toronto i zajmij się swoimi sprawami..

   Polubienie

   • Jeb.... Henryka Ptasznika .

    Synek 100 metrów od Jaśka z Toronto . Wypisujesz takie brednie , że sraczki od razu dostałem i muszę zakupić Espumisan . Spierda…. do Szechtera i nie truj powietrza na WPS . Ponjał matołku ? .Jasiek trzymaj się .

    Polubienie

   • Jeb.... Henryka Ptasznika .

    I tatuśka gnoju cholerny znajdz sobie w swojej rodzinie kutafońcu .

    Polubienie

   • Jeb.... Henryka Ptasznika .

    Żydy szacunku do starszych nie nauczyli . Czemu się nie dziwę ?

    Polubienie

   • Re: ROmek…
    Widze synku, ze nic nie pojales I pewnie nie pojmiesz to co napisalem, ale odniose sie do tego co napisales m.in., „Artykuł jest mega tendencyjny, a sam nagłówek – „Sprzedali polskie banki za 2 mld $$ w których było 66 mld $$. ” pokazuje o jakim rzetelnym dziennikarstwie mówimy. To jakby napisać: „sprzedali za milion parking, na którym zaparkowane było sto maybachów”…

    Siedź Ty lepiej w tym swoim Toronto i zajmij się swoimi sprawami”…

    jasiek z Toronto: Oto moja odpowiedz na durny komentarz:

    Kto sprzedalby parking (platny, bo wszystkie parking sa platne) za million zlotych, gdzie 100 maybachow (Mercedesow) a glownie ich wlasciciele placa miesiecznie 100 zlotych za zaparkowanie (miejsce na parking)???…
    Oczywiscie, ze tylko idiota lub kombinator, ktory sprzedal to, co wogole do niego nie nalezalo.
    Tak wiec mozna by policzyc: 100 zlotych x100 majbachow x12 miesiecy, co daje zysku z samego parking 120.000 zlotych rocznie (odliczajac utrzymanie (no powiedzmy 20.000 rocznie) co w glownym rozrachunku wychodzi na to, ze za 10 lat ten parking sie sam splaci I dalszy zysk idzie do kieszeni nowego wlasciciela.
    Otoz, ten zysk, to tylko „przekaska”, bowiem w systemie bankowym te owe „majbachy” sa wypozyczane za suta oplata tj., ok 8% od jego wartosci w skali roku, czyli jesli majbach kosztuje 500.000 zlotych, to 8% od jego wartosci wynosic bedzie 40.000 zlotych x 100 = 4.000.000 zlotych rocznie (no powiedzmy 2.000.000, bo nie wszystkie „majbachy” sa wypozyczone przez pozyczkobiorcow)…I to jest lichwiarski ynteres na ktory glownie zwrocilem ci synku uwage…Gdyz wlasciciele tych „majbachow” (kont bankowych) wogole nie wiedza co sie z tymi „majbachami” (kontami) dzieje I kto na podstawie tych „majbachow” (kont bankowych) kreuje pieniadze z cienkiego powietrza…No I bierze do wlasnej kieszeni zyski, a nie do kieszen ich wlascicieli.
    Warto rowniez zwrocic uwage synku, jaka roznica jest miedzy zyskiem dla depozytorow pieniedzy w banku a nalozona lichwa (oprocentowaniem) dla pozyczkobiorcow, ktorzy zaciagaja pozyczki (kredyty) na funkcjonowanie swoich przedsiebiorstw czy firm produkcyjnych w lichwiarskim systemie zadluzeniowym.
    ============================
    jasiek z toronton

    http://polskawalczaca.com

    Polubienie

   • loo

    Piotrze baranie,
    To że mogli obracać to zupełnie inna sprawa, równie dobrze te pieniądze mogły zostać wycofane w każdej chwili.
    Dlatego pisanie o przejęciu za 2 mld USD majątku o wartości 66 mld USD jest pisaniem bredniChcesz brać dalej To powiedz ile po drugiej stronie było udzielonych kredytów?

    Polubienie

 3. bogdan888

  z wypowidzi wynika ze żydki kreca szmalem

  Polubienie

 4. Loo…jesteś prawdziwym baranem który nie ma większego pojęcia o makroekonomii i powiązaniu kapitału z polityką. W zamian za zakup tych instytucji politycy dodali mechanizmy wspomagające prowadzenie biznesu Bankowego. Gdzie ludzie mieli wycofać swoje środki skoro nie było innych Banków niż te sprzedane? Rozumiesz że wprowadzone przez Balcerowicza stopy procentowe były holokaustem dla Polskiego przedsiębiorcy zadłużonego w Zagranicznym Banku..jak nie spłącasz kredytu to Bank przejmuje Twój majątek…nie widzisz mechanizmu? Tępy chujku….

  Polubienie

  • loo

   Głupi jesteś i to Tu nie masz pojęcia o ekonomii.
   Nie ma sensu z Wami dyskutować, szkoda czasu…każdy zostanie przy swoim.
   Przyszłość pokaże czy ta twoja normalność i teoria kiedyś nastąpi…czy może jednak na świecie jest więcej ludzi normalnie myślących…

   Polubienie

 5. Piotr ze Szkocji

  LOL. Jak słyszę słowo ekonomia i takie tam od gości zapewne po jakiejś tam szkółce w Polsce to śmiech na sali. Uczeń jest wypadkową nauczyciela, a od kiedy to w Polsce mieliśmy prawdziwych ekonomistów? Stare dziadki-profesorkowie ekonomii socjalistycznej, nagle w 1989 doznali objawienia za sprawą prominentnego ekonomisty PRL Balcerowicza, który doznał objawienia w Andach chilijskich, po odbytym crash-course u Sachsa.
  I BOOOM mamy reformę, dzięki której i Jasiek (pozdrowionka), ja i jakieś 3 melony innych musimy się tułać po świecie (trochę smutno przy świętach, ale generalnie o niebo lepiej niż przed wyjazdem), a to wcale nie koniec dzieciaczki – spokojnie i przyjdzie zmywak na ciebie, młody, spokojnie…
  Co do przekrętów, to jasne, że były, są i będą. Nawet niedouczony profesor ekonomii socjalistycznej wiedział, że zmiany systemowe zaczyna się od systemu sądowego, prokuratury, a przede wszystkim prawa majątkowego. Ale po co to robić skoro chodziło o przekręt. Nawet po 25 latach dalej mamy tą samą sytuację – skorumpowane sądy, sędziów, prokuratorów, policję, ułomne prawo i niewydolny system (vide najnowsze wiadomości PIS kontra TK). I nic się nie zmieni dopóki nie wydoją ostatniej złotówki.
  Szkoda nawet pisać w jaki sposób tzw. ‚klasa polityczna’ doi skarb państwa do spółki z rodzimymi i obcymi bezmesmenami (pisownia celowa, żeby nie obrażać prawdziwych biznesmenów), którzy tak się już w te procedery wdrożyli, że nawet pewnie nie potrafiliby prowadzić interesów normalnie (jak zresztą by inaczej mogli, skoro to w większości absolwenci polskich szkół ‚ekonomicznych’).
  I uprzedzając wszelkie stwierdzenia, że polskie uczelnie są takie dobre, to proszę sobie sprawdzić rankingi, a dopiero potem bić pianę. I jeszcze raz wyjaśniam, że uczeń może przerosnąć nauczyciela, ale i tak pozostanie jego wypadkową. Więc czy kto chce, lub nie, jeśli pobierał u nich nauki i z nimi współpracował, to dawno załapał wirusa korupcji i odwracania kota ogonem.

  Polubienie

 6. Re: Piotr ze Szkocji
  Warto aby kazdy sobie zadal jedno proste pytanie (sam do siebie przed lustrem):
  Czy towar (produkcja lub usluga) produkuje (emituje) pieniadze czy pieniadze produkuja towar???
  (A krotko: Czy praca tworzy pieniadze czy pieniadze tworza prace???).

  No i cala ekonomia fizyczna, ktora definiuje czym jest pieniadz i jaka wartosc przedstawia jako wydruk z obrazkiem, co rownie dobrze moze byc pieniadzem np: bilet autobusowy czy kiedys tzw., „bon PKO”…zamieniany w spekulacyjny sposob na „zielone” (dolary), ktore zydowski establiszment lokowal w austriackich czy szwajcarskich bankach…

  Milego dnia zycze
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 7. Re: Artykul…
  Dodac nalezaloby, ze bankierzy „kreuja” kredyty posiadajac 10% faktycznej gotowki w skarbcu, a wiec lichwiarze sa w stanie „wykreowac” z 66 miliardow zlotych 660 milardow pozyczajac na procent (8-10%) pozyczkobiorcom (glownie rzadowi na pokrywanie deficytow, finansowanie robot publicznych, budownictwa itd.itd…, co swiadczy o tym, ze to rzad jest glownym pozyczkobiorca…oprocentowanych kredytow a gawiedz jest

  obciazana coroz wiekszymi podatkami, tj., rodzajami podatkow ktore sa kierowane bezposrednio do kieszeni lichwiarzy…
  =========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Nie bez powodu lichwiarski system bankowy jest skrupulatnie „okryty” tajemnica (bankowa)…No bo jakze byloby, aby ktos sie dowiedzial ile lesio balcerowicz co miesiac kasowal wyplate w wysokosci ponad 420.000 zlotych (tak, tak, czterysta dwadziescia tysiecy zlotych miesiecznie)…a gronkiewitz-walzowa 290.000… Zyc nie umierac…

  Polubienie

 8. Pingback: Sprzedali polskie banki za 2 mld $$ w których było 66 mld $$. Polacy, nic się nie stało… « Dziennik gajowego Maruchy

 9. Pingback: Sprzedali polskie banki za 2 mld $$ – w których było 66 mld $$. – Polacy, nic się nie stało… |POLECAM! | forumemjot dla Polski

 10. Re: Pingback…
  Prosze „przerzucic komentarze tutaj zapodane na swoj blog. Niech sie inni ucza wyciagac wnioski i tym samym myslec samodzielnie…
  =========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 11. Pingback: Sprzedali polskie banki za 2 mld $$ w których było 66 mld $$. Polacy, nic się nie stało… | f6862

 12. Pingback: Przekręcanie Polski na kapitalizm | ZYGFRYD GDECZYK

 13. Pingback: Sprzedali polskie banki za 3% ich wartości | ZYGFRYD GDECZYK

 14. Pingback: Transformacja wymaga prawnej weryfikacji | POLSKA PATRIOTYCZNYCH POLAKÓW

 15. Pingback: Morderstwo Magdaleny Żuk w Egipcie « Grypa666's Blog

 16. Pingback: Sprzedali polskie banki za 2 mld $$ w których było 66 mld $$. Polacy, nic się nie stało…

 17. Pingback: Sprzedali polskie banki za 2mld $ | Mój blog. Moje opinie.

 18. Pingback: Przeżyjmy to jeszcze raz — 2017 wpis po wpisie na Grypa666 | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 19. Pingback: Przeżyjmy to jeszcze raz wpis po wpisie | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 20. Szanowni państwo,powiadacie,że Polskie Banki sprzedano za 2 mld $ ,warte 66 mld $, ale nie piszecie , które szczególnie za to jest odpowiedzialny .Powiecie że uczynił to rząd głosami parlamentu i to prawda,jednak był ktoś szczególny ,który ich do tej transakcji przekonał. Wszak wiadomo ,że do rozwałki naszej gospodarki przyczynili się Solidaruchy ,wszak ten ruch przeją ł władzę a kto nią kierował ? Oczywiście Żydzi .Żydzi kierowali parlamentem i kierują. I o dziwo ci oszuści ,złodzieje publicznego grosz dalej są popierani .Czy to nie dziwne? Ale wystarczy dobra propaganda Kaczyńskiego -Kalksteina ,by kłam stał się prawdą PiS-u i podobną retorykę stosuje Rydzyk.Dziś tyle krytyki pod adresem Żydów, a mimo to rodzime przechrzty czują się pewni i dobrze ,bo wiedzą,że Polak i tak ich poprze

  Polubienie

  • Kuraś

   Zwłaszcza jak dostanie 500 plus .Taka rzeczywistość na dziś .

   Polubienie

   • Kuraś

    Poparcie dla PIS i prezesa na dziś to około 47 % .Szykują się samodzielne rządy po następnych wyborach przez kolejne cztery lata i tak pewnie do momentu aż 500 plus przynajmniej częściowo nie zostanie zlikwidowane albo rabini z New York dojdą do wniosku że Kalkstein to już za stary pryk i trzeba go zastąpić Petru .

    Polubienie

  • paziem

   Ma pan dużo racji, ale jak sądzę, że Polacy zbyt łatwo siebie rozgrzeszają i znajdują wygodne wytłumaczenie, że wszystkiemu winni są Żydzi. A tak naprawdę, to ktoś z nimi kolaborował, i często to byli i są etniczni Polacy, którzy z własnej małości, pazerności, chęci zrobienia kariery, konformizmu, tchórzostwa itd., albo wprost kolaborują, albo dają się przekupić, albo nie mają dostatecznie rozwiniętego obowiązku bronienia interesu wspólnoty lokalnej i narodowej. Dlatego tak ważne jest przełamanie obojętności, niemocy i tchórzostwa oraz sporządzanie imiennych wykazów kolaborantów i zwykłych złodziei, wśród których niestety znajdziemy wielu Polaków.
   I dotyczy to wszystkich stanów i zawodów : duchownych, intelektualistów, twórców, naukowców, administracji państwowej i samorządowej, robotników, chłopów, kadry kierowniczej, przedsiębiorców prywatnych i działaczy społecznych. Taka jest smutniejsza część prawdy o nas samych… Polakach przełomu XX i XXI wieku. Na smutne pocieszenie pozostaje wiedza, że dawniej również wiele było konformizmu, małości, ale znajdowali się ci, którzy wbrew temu przechowywali wartości narodowe i tworzyli państwo.
   Dlatego m.in. wbrew sprzedawczykom, kanaliom i kłamcom spróbujmy współuczestniczyć w powołaniu i pracach Narodowego Komitetu Obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości i podpisania Traktatu Wersalskiego.

   Polubienie

 21. Pingback: Sprzedali polskie banki za 2mld $ | Dobro Polski

 22. Pingback: WPS – 10 lat w obronie suwerenności. | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.