My Polacy, nie chcemy „rządów” Żydów – na terytorium POLSKI

e0319e72373c00fe0ab942d5138ccaba,2,0
Krystyna Trzcińska: nie ma większego i mniejszego zła. Zło jest zawsze złem.

autor opracowania: Krystyna Trzcińska 
OGŁASZAM, że dzień 10.05.2015 r. był dniem SUKCESU POLAKÓW (rasowych) – gdyż faktycznym dniem ODZYSKANIA POLSKI, wskutek zbojkotowania masońsko/żydowskich wyborów na masońsko/żydowskiego prezydenta, na terytorium POLSKI.POLACY!! Dnia 10.05.2015 r. masońsko/żydowska władza na terytorium POLSKI została zdelegitymizowana przez POLAKÓW (rasowych), czego dowodzi frekwencja – 48.96% http://prezydent2015.pkw.gov.pl/

 

Pierwsze głosowanie

Liczba obwodów 27817

Liczba obwodów z których spłynęły dane 27817

Liczba uprawnionych do głosowania 30688570

Liczba kart ważnych 15023886

Frekwencja 48.96%

 

Fakt, frekwencji poniżej 50% w żydowskich wyborach, na masońsko/żydowskiego prezydenta na terytorium POLSKI, uprawnia POLAKÓW do wszczęcia POKOJOWEJ rewolucji, w celu przejęcia władzy na terytorium POLSKI, przez POLAKÓW (rasowych).

W „wyborach” naznaczonych na dzień 10.05.2015 r. przez masońsko/żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI – POLACY żydowską „władzę” (mafię/agresora) – ZDELEGITYMIZOWALI, o czym świadczy frekwencja – 48.96%!!

Jak wyżej wykazałam, faktem bezspornym jest udowodniona delegitymizacja (brak legalności) obecnie panoszącej się arbitralnie „władzy” masońsko/żydowskiej: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na terytorium POLSKI, stosującej nielegalnie wobec POLAKÓW (rasowych), jurysdykcję talmudyczną, opartą na Talmudzie.

Udokumentowany brak legalności zdelegitymizowanej „władzy” masońsko/żydowskiej, przez NARÓD POLSKI, oznacza również brak – prawomocności, tej obecnej „władzy” masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI!!

Wykazany w wyborach dnia 10.05.2015 r. – brak prawomocności obecnej nielegalnej masońsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, pozbawia tą nielegalną „władzę” prawa do skutecznego naznaczenia – II tury wyborów, na masońsko/żydowskiego prezydenta na terytorium POLSKI.

Po zdelegitymizowaniu masońsko/żydowskiej, nielegalnej władzy okupanta (agresora) na terytorium POLSKI – POLACY (rasowi) mają bezwzględny obowiązek przejęcia w sposób pokojowy władzy na terytorium POLSKI, w drodze (ogólnoPOLSKIEJ) REWOLUCJI NARODOWEJ. #hurra, hurra, hurra!!

 

Do przodu POLSKO!!

Autor:

Krystyna Trzcińska

 

W załączeniu:

 1. List otwarty Tadeusza CICHOCKIEGO
 2. Masońsko/żydowskie „rządy” (prezydentów) na terytorium POLSKI mgr inż. Józef Bizoń

zał. 1.

Tadeusz CICHOCKI

Ul. Radosna 1

05-500 Piaseczno

Tel./fax.: (22) 756-16-41

Tel.: 728-203-767

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl

http://www.tcichocki.pl

Piaseczno, dn. 02 kwietnia 2015 r.

 

List otwarty

 

Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa naturalnego, Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) oraz „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” z dn. 02 listopada 2014 r.

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) a także w nawiązaniu do treści (http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodow.pdf) –

mojego listu otwartego z dn. 02 grudnia 2014 r. i udzielonej mi odpowiedzi z dn. 10 grudnia 2014 r. –

(http://www.tcichocki.pl/Pismo_KBW_10.12.2014.pdf) informuję:

 

I. W w/w piśmie Krajowe Biuro Wyborcze (KBW):

 

a.) Wyjaśnia, że Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), komisarze wyborczy oraz poszczególne

komisje wyborcze podały do wiadomości publicznej wyniki wyborów i protokoły głosowania

zgodnie ze wskazanymi przepisami kodeksu wyborczego.

 

b.) Podkreśla, że ważność wyborów „może być wzruszona wyłącznie przez sądy w związku ze

złożonymi protestami wyborczymi”.

 

c.) Informuje, że „dokumenty stanowiące depozyt przechowywane są w archiwum urzędu gminy i

mogą być udostępnione wyłącznie na żądanie Sądu Najwyższego (SN), sądów powszechnych,

prokuratury i Policji”.

 

Należy, więc stwierdzić, że:

 

Ad. a.)

 

1. Suweren nie kwestionował braku dostępu do informacji dotyczących wyników wyborów i protokołów głosowania, lecz ich wiarygodność.

 

2. Warunkiem koniecznym do uznania ważności wyborów jest zgodność ich oficjalnych wyników i protokołów głosowania z wolą wyborców (Art. 4, pkt 2 Konstytucji RP).

 

3. Przeprowadzanie wyborów w oparciu o „Kodeks wyborczy”, nie gwarantuje ich wiarygodności – zgodności oficjalnych wyników i protokołów głosowania z wolą wyborców. Wykazano to wielokrotnie w dotychczasowej korespondencji dostępnej na stronie internetowej (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm).

 

4. W związku z powyższym ustawa „Kodeks wyborczy”, na którą nieustannie powołuje się KBW została unieważniona przez suwerena – zwierzchnika władzy, ostatecznego decydenta w państwie przed datą rozpoczęcia wyborów t. j. w dn. 02 listopada 2014 r. na podstawie prawa naturalnego i „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. II, pkt 1, str. 13 z 19) w związku z Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP.

 

5. Wybory przeprowadzone zostały, więc w oparciu o nielegalne prawo, bo:

a.) Ustanowione przez osoby nieuprawnione – niebędące w stanie wykazać posiadania legitymacji społecznej.

b.) Ustanowione wbrew woli zwierzchnika władzy i polskiej racji stanu – najżywotniejszym interesom Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Formalnie unieważnione przez suwerena przed rozpoczęciem wyborów.

6. Wybory ogłoszono, przygotowano, przeprowadzono, nadzorowano oraz stwierdzono ich

ważność za pośrednictwem osób do tego nieuprawnionych.

 

7. KBW po raz kolejny nie zrealizowało żądania zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

– nie przedstawiło dowodów potwierdzających zgodność podanych do publicznej wiadomości

wyników wyborów i protokołów głosowania z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców!!!

Zamiast tego jak zwykle: „wyjaśnia”, „podkreśla”, „informuje”, … – mataczy.

 

Ad. b.)

1. KBW nie przedstawiło podstawy prawnej przytoczonego stwierdzenia.

 

2. Stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą i prawem. Naród Polski – suweren – ostateczny decydent w państwie, jako zwierzchnik wszelkiej (również sądowniczej) władzy (Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP) a więc i wszystkich sądów ma ewidentne i niepodważalne prawo do nie uznania zarówno ważności wyborów ze względu na brak wiarygodności ich wyników – brak dowodów na ich zgodność z wolą wyborców jak i postanowień sądów!!!

 

Ad. c.)

 

 1. KBW nie przedstawiło podstawy prawnej przytoczonego stwierdzenia.

 

 1. Stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą i prawem. Naród Polski – suweren – ostateczny decydent w państwie, jako zwierzchnik wszelkiej (również sądowniczej i wykonawczej) władzy (Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP) a więc wszystkich sądów, prokuratury i policji ma ewidentne i niepodważalne prawo do żądania udostępnienia istniejących dowodów. Zwłaszcza w najistotniejszej sprawie dla narodu i państwa, jaką niewątpliwie są wybory przedstawicieli do organów władzy. Nie ulega też wątpliwości, że KBW było zobowiązane do wykonania woli zwierzchnika władzy. Po raz kolejny nie wywiązało się ono z tego obowiązku!!!

 

 1. „Dokumenty stanowiące depozyt i przechowywane w archiwum urzędu gminy” są niewiarygodne i nie mają żadnej wartości dowodowej!!! Karty wyborcze stanowiące podstawę do sporządzania protokołów przez poszczególne komisje wyborcze i ustalenia końcowego wyniku wyborów są zwyczajnie zadrukowanymi pojedynczymi (brak potwierdzonych przez Komisje duplikatów dla wyborców) kartkami zwykłego (niezabezpieczonego np. znakiem wodnym) papieru z odręcznie dostawionymi (przez kogokolwiek i w dowolnym czasie) znakami X (lub innymi – unieważniającymi) w żaden sposób niespersonalizowanymi (brak podstawowych danych wyborców, podpisów, odcisków linii papilarnych, …) i niebędącymi drukami ścisłego zarachowania. Nazywanie tych świstków papieru oraz wszelkich innych utworzonych na ich podstawie „dokumentami” jest ewidentnym nadużyciem i celowym zakłamywaniem rzeczywistości. Takie „dokumenty” uniemożliwiają weryfikację zgodności ich „treści” z wolą wyborców!!! Dlatego właśnie KBW, PKW, sądy, Prokuratura i wszystkie inne organa państwa nie są i nie będą w stanie wykazać wiarygodności wyników żadnych wyborów!!!

 

Należy podkreślić i przypomnieć o:

 

– Pozbawieniu wyborców przez osoby nielegalnie sprawujące władzę możliwości sprawdzenia czy

oddane przez nich głosy zostały właściwie zakwalifikowane i policzone w celu ustalenia wyniku

końcowego.

 

-Pozbawieniu wyborców niezbędnych warunków, uprawnień i narzędzi do skutecznego nadzorowania pełnego procesu wyborczego. Sytuacja taka nie może być i nie będzie dłużej tolerowana, bo jest sprzeczna z polską racją stanu – nadrzędnym interesem Polski i wolą zwierzchnika władzy oraz Konstytucją RP! Wyniki każdych wyborów powszechnych i referendów muszą być udokumentowane w sposób niepodważalny i sprawdzalny przez każdego wyborcę pod rygorem ich nieważności!!!

 

II. W nawiązaniu do nakazu aresztowania z „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski”

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf -rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19) należy stwierdzić, że: Do dn. 31 marca 2015 r. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie i Biuro Ochrony Rządu nie zrealizowały poleceń zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej t. zn. nie dokonały aresztowań wskazanych osób ani nie zaniechały w sposób formalny ochrony osób nieuprawnionych. Nie przedstawiły też suwerenowi żadnych wyjaśnień w tych sprawach!!!

 

Ze względu na powyżej opisane fakty oraz:

 

1. Permanentne, nielegalne, oparte na fałszerstwach przejmowanie funkcji w przedstawicielskich organach państwa i samorządów terytorialnych przez osoby nieuprawnione – oszustów i uzurpatorów – wrogów Polski niebędących w stanie wykazać posiadania mandatów społecznych.

 

2. Permanentne, nielegalne sprawowanie funkcji we wszystkich innych urzędach i organach w państwie przez ich marionetki – dyspozycyjnych na telefon „niezawisłych” sędziów, prokuratorów, policjantów, … – kolaborantów.

 

3. Permanentne ich działania na szkodę Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Permanentne ignorowanie woli suwerena przez wrogów Polski i ich kolaborantów np. w sprawie konieczności nowelizacji prawa wyborczego, ich dymisji, nakazu ich aresztowania, wieku emerytalnego, ….

 

5. Nielegalny charakter egzekwowanego prawa, bo: ustanowionego przez oszustów – osoby nieuprawnione – nieposiadające legitymacji społecznych, niezgodnego w znakomitej większości z wolą zwierzchnika władzy i polską racją stanu oraz unieważnionego przez suwerena.

 

6. Ogromne i niesprawiedliwe zróżnicowanie poziomów życia mieszkańców Polski.

 

7.Katastrofalny i nieustannie pogarszający się stan państwa oraz warunków życia coraz większej liczby Polaków skutkujący np. wzrostem zadłużenia i samobójstw oraz emigracji, ciągłym pomniejszaniem majątku narodowego – oddawanego za bezcen „inwestorom” zazwyczaj obcego pochodzenia, brakiem wolności i suwerenności, ….

 

8. Bardzo poważny, ciągły wzrost zagrożenia bezpieczeństwa Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej.

 

9. Wyczerpanie się pokojowych sposobów przezwyciężania w/w stanu rzeczy.

 

W celu realizacji polskiej racji stanu – polskiego interesu narodowego:

 • Odsunięcia od władzy w ostatni z możliwych pokojowy sposób osób nieuprawnionych –oszustów i uzurpatorów niebędących w stanie wykazać posiadania legitymacji społecznych oraz działających na szkodę państwa i Narodu Polskiego.
 • Ochrony Polaków przed: poniżaniem i zmuszaniem do emigracji zarobkowej oraz samobójstw, okłamywaniem i fałszerstwami, okradaniem i zadłużaniem, niewolniczym eksploatowaniem, przelewem krwi, stratami materialnymi, brakiem wolności i suwerenności, …
 • Ochrony polskiej ziemi, gospodarki, rolnictwa, kultury, nauki, szkolnictwa, … przed wyprzedażą, degradacją, stratami ekonomicznymi, …, charakterystycznymi dla wszystkich ekip sprawujących władzę w ostatnich dziesięcioleciach.
 • Ustanowienia nowych, zgodnych w udokumentowany sposób z wolą wyborców zasad wyłaniania przedstawicieli do organów władzy.
 • Wyłonienia legalnej, kompetentnej, lojalnej, …, optymalnej władzy.
 • Przeprowadzenia niezbędnych reform.

 

Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej sprawujący ją w sposób bezpośredni całkowicie wypowiada posłuszeństwo wszystkim organom państwa i samorządów terytorialnych oraz wszelkim innych urzędom i organom reprezentowanym przez osoby nieuprawnione i działające w oparciu o nielegalne, narzucone narodowi, destrukcyjne – szkodzące Polakom prawo!!!

 

Art. 1.

Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” jest najwyższej rangi aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską racją stanu i wolą suwerena – zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce – także „przedstawicielskiej” władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą.

Art. 2.

1. Dekret zwierzchnika władzy „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” wejdzie w życie w dn. 01.06.2015 r., jeżeli:

 

a.) Do dn. 30.04.2015 r. nie zostanie zrealizowana wola zwierzchnika władzy wyrażona w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19 – http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf z dn. 02 listopada 2014 r.) w sprawie aresztowania wskazanych osób.

 

b.) Wybory prezydenta RP wyznaczone na 10 maja 2015 r. odbędą się na dotychczasowych zasadach – ogłaszanie ich, organizowanie, nadzorowanie, stwierdzanie ważności oraz rozpatrywanie skarg realizowane będzie przez osoby nieuprawnione, na bazie nielegalnego i unieważnionego przez suwerena prawa, umożliwiającego fałszerstwa, uniemożliwiającego sprawdzenie przez wyborców czy oddane przez nich głosy zostały zakwalifikowane i policzone zgodnie z ich wolą w celu ustalenia końcowego wyniku, uniemożliwiającego ich skuteczny nadzór i obiektywne rozpatrywanie protestów, niegwarantującego udokumentowanej zgodności

 

c.) wyników z wolą wyborców, uniemożliwiającego cofnięcie mandatu społecznego przed upływem kadencji oszustom, …. Do dn. 31.05.2015 r. nie podadzą się do dymisji wszystkie wskazane do aresztowania osoby wymienione w „Proklamacji”.

 

2. Wszystkie zapisy dekretu obowiązywać będą do odwołania – do czasu dobrowolnego oddania władzy przez działających na szkodę Polaków oszustów i uzurpatorów – wrogów Polski nielegalnie pełniących funkcje w organach państwa, samorządów terytorialnych, ścigania i wymiaru sprawiedliwości, … lub odebrania im tej władzy przez suwerena.

Art. 3.

Nieważne wybory, nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki, …

 

1. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności żadnych wyborów i

referendów, które:

 

a.) Były lub będą w przyszłości ogłaszane, organizowane i nadzorowane oraz uznawane za ważne przez osoby nieuprawnione.

 

b.) Były lub będą w przyszłości realizowane na podstawie nielegalnego prawa.

 

c.) Uniemożliwiały lub uniemożliwiać będą w przyszłości wyborcom sprawdzenie czy oddane głosy zostały poprawnie zaewidencjonowane i policzone.

 

d.) Nie gwarantują w sposób niepodważalnie udokumentowany zgodności oficjalnych wyników z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców.

 

e.) Nie gwarantują wyborcom odwołania z pełnionych funkcji tych przedstawicieli w organach państwa i samorządów terytorialnych, którzy utracą ich zaufanie przed upływem kadencji.

 

2. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w przedstawicielskich organach państwa i samorządów terytorialnych w wyniku wyborów uznanych przez niego za nieważne.

 

3. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w sądach, policji, wojsku, PG, CBA, ABW, PKW i wszystkich innych urzędach/organach w wyniku nominacji dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

 

4. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności prawa ustanowionego przez osoby, które sprawowały funkcje przedstawicielskie w sposób nielegalny i/lub stojącego w sprzeczności z polską racją stanu – wolą zwierzchnika władzy.

Art. 4.

Degradacja dowódców, nakaz aresztowania przedłużony bezterminowo

 

1. Za zignorowanie woli zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej – nie zrealizowanie nakazu aresztowania wyrażonego w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (dostępnej na http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf – rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19) do czasu rozpatrzenia przez właściwe sądy oskarżeń o dokonanie zdrady stanu suweren odwołuje z pełnionych funkcji i degraduje do odpowiednio najniższych stopni służbowych:

 

a.) Byłego już Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO i jego zastępców: nadinsp. Mirosława SCHOSSLERA, nadinsp. Wojciecha OLBRYSIA oraz nadinsp. Krzysztofa GAJEWSKIEGO – obecnego Komendanta Głównego Policji.

 

b.) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusza ŁUCZAKA i jego zastępców: płk Kazimierza MORDASZEWSKIEGO oraz ppłk Jacka GAWRYSZEWSKIEGO.

 

c.) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława GOCUŁA i jego zastępców: gen. dyw. Anatola Jerzego WOJTANA oraz gen. bryg. Jana DZIEDZICA.

 

d.) Szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Krzysztofa KLIMKA oraz jego zastępców: płk Mirosława DEPKO i ppłk Łukasza DEMEL.

 

2. Przedmiotowy, wystawiony przez zwierzchnika władzy nakaz aresztowania przedłużony zostaje bezterminowo i skierowany jest bezpośrednio do wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5.

Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy – ignorowanie wszystkich organów w państwie, ich nielegalnych decyzji, postanowień, wyroków, prawa, … W celu wymuszenia ustąpienia z zajmowanych urzędów/organów – oddania władzy przez osoby działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i sprawujące ją w sposób nielegalny – niepotwierdzony dowodami na zgodność z wolą wyborców, przejętą w wyniku fałszerstw – podstępnych zamachów stanu uprawnia się wszystkich Polaków oraz wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, organizacje, biura, fundacje, …) do ignorowania wszelkich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wyroków, decyzji, rozkazów, nakazów, poleceń, wezwań, powołań do odbycia służby wojskowej, mandatów, postanowień, …, narzucanych suwerenowi przez oszustów – uzurpatorów z organów państwa i samorządów terytorialnych oraz ich marionetki (w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbach mundurowych, PG, PKW, …). Nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej!!! Ignorujemy na przykład obowiązki: składania zeznań podatkowych oraz informacji do ZUS, GUS, KRUS, rozliczania VAT, odprowadzania podatków i składek np. na ubezpieczenie społeczne, uiszczania opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia np. na broń, dokonywania opłat za parkowanie pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów funkcjonujących w sposób nielegalny, wymiany dowodów osobistych, posyłania sześcioletnich dzieci do szkoły, ….

Art. 6.

Bojkot podatków, opłat, mandatów, …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji, …

 

1. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, …) z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat, …, na rzecz wszelkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb, … wszystkich szczebli.

 

2. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie (z wykazaniem podatku VAT).

 

3. Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku VAT).

 

4. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększania wynagrodzeń osób zatrudnianych (na ich wniosek) o:

 

a.) Równowartość kwot przekazywanych dotychczas na ich konta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Otwartych Funduszy Emerytalnych, KRUS, ….

 

b.) Równowartość podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przekazywanych dotychczas na ich konta do urzędów skarbowych.

 

5. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa, samorządów lokalnych, urzędów, organów, … (z wyjątkiem: składek do ZUS, OFE, KRUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych przekazanymi do dyspozycji pracowników i VAT – wykazywanym na fakturach, ale nierozliczanym): podatek dochodowy, akcyzowy, od nieruchomości, wpłaty na państwowe fundusze celowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, emisję CO2, dywidenda z zysku przekazywana na rzecz skarbu państwa, cła, podatek „Belki”, … pozostają do dyspozycji dotychczasowych płatników.

Art. 7.

Powszechny dostęp do broni dla Polaków

 

1. Zawiesza się do czasu powołania legalnej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia

przez nią stosownych reform wszelkie obowiązujące do chwili obecnej regulacje prawne dotyczące broni (ustawę o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 r. ze zm., rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,…).

 

2.Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny i nieograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju broni i amunicji dla wszystkich pełnoletnich Polaków.

 

3. Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do niekoncesjonowanego, swobodnego importu, wytwarzania oraz obrotu wszelkiego rodzaju bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

 

4. Rekomenduje się zakup broni polskich producentów.

 

5. Uprawnia się wszystkich Polaków do użycia broni w celach obrony praw naturalnych własnych, rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego i narodowego oraz wolności i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 8.

Bezpośrednia obrona konieczna Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej

 

W przypadku zajścia którejkolwiek z następujących okoliczności:

 

A. Po wejściu w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci zaczną wprowadzać jakiegokolwiek typu restrykcje, sankcje, wyroki, aresztowania, kary, zajęcia komornicze, …, w stosunku do osób stosujących jego zapisy.

 

B.Pomimo wejścia w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci nie podadzą się do dymisji do dnia planowanych na jesień 2015 r. wyborów parlamentarnych.

 

C.Planowane na jesień b. r. wybory parlamentarne odbędą się na dotychczasowych, szkodliwych dla Polaków zasadach (patrz Art. 2. pkt 1. b.). Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do:

 

1. Powoływania Trybunałów Ludowych (w składzie nie mniejszym niż trzy osoby) i wydawania wyroków w imieniu zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stosowania wobec wrogów Polski i ich kolaborantów wszelkich niezbędnych działań w celu realizowania obrony koniecznej Ojczyzny i Narodu Polskiego – (patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4 w http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf). Uprawnia się również:

 

3. Trybunały Ludowe do zaocznego uznawania wszystkich członków partii/koalicji rządzących bez udokumentowanej zgody wyborców oraz innych osób działających na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków (niezależnie od pochodzenia, narodowości, funkcji, …) za wrogów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Trybunały Ludowe do wydawania zaocznych wyroków śmierci na wrogów Rzeczypospolitej Polskiej i ich kolaborantów w zgodzie z prawem naturalnym, polską racją stanu i własnym sumieniem.

 

5. Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego do wykonywania wyroków Trybunałów Ludowych. W stosunku do wszystkich podmiotów, które nie zechcą podporządkować się zapisom dekretu zwierzchnika władzy w RP (organa państwa, urzędy, banki, firmy, osoby fizyczne, …) należy:

 

6. Bojkotować je (rezygnować ze współpracy/kontaktów).

 

7. Powiadamiać w każdy możliwy sposób opinię publiczną o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez podejrzanych o kolaborowanie z wrogami Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej w celu dotarcia informacji do zakonspirowanych: Trybunałów Ludowych i/lub Oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego.

 

8. Osądzać (wydawać wyroki przez zakonspirowane Trybunały Ludowe).

 

9. Wykonywać wyroki (!!!) Trybunałów Ludowych (przez współpracujące z nimi zakonspirowane Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego – patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4 dostępne na http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf). Tadeusz CICHOCKI

 

P.S. WAŻNE!!! Powodzenie ostatniej szansy na pokojowe przemiany w naszej Ojczyźnie, jaką jest

wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim nielegalnie funkcjonującym organom w państwie zależeć będzie od szybkiego przekazania niniejszego dekretu suwerena RP do jak największej liczby Polaków i ich POWSZECHNEGO (!!!) zastosowania się do jego treści. Proszę, więc o pomoc w maksymalnym jego rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz wdrażanie jego wszystkich zapisów.

 

Do wiadomości: Osoby prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje patriotyczne, związki zawodowe, ambasady, media, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie, Centralne Biuro Śledcze, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, Prokuratura Generalna, Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.

 

zał. 2.

 

 

3 – A.D. 2005 r. – brzemienny w swych skutkach.

Jesienią roku Pańskiego A.D. 2005 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP, a także wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Rok brzemienny w swych skutkach, a także bardzo charakterystyczny. Polska w wyniku referendum 2003 r. znalazła się w śmiertelnym uścisku obcej Polakom kulturowo i cywilizacyjnie, zideologizowanej, a także niebotycznie zbiurokratyzowanej Unii Europejskiej.
.
W warszawskiej siedzibie Fundacji Stefana Batorego George’a Sorosa [żydowskiego ‘filantropa’] odbywają się w 2005 r. liczne spotkania, uzgodnienia i wygłaszane są oficjalnie liczne wykłady -w tym swój wykład wygłasza tam Jarosław Kaczyński[luty, maj 2005] i Lech Kaczyński  [wrzesień 2005], obok takich osób np. jak: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Bronisław Geremek, Władysław Bartoszewski, Jan Rokita, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Borowski, Marek Belkaa cykl tych wykładów na rok 2005 zapoczątkowuje Aleksander Kwaśniewski swym wykładem z 13 grudnia 2004 r. [więcej TU – PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa].
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/17/pis-w-fundacji-batorego-georgea-sorosa-uaktualnienie/ .
.
Widząc co się święci Polacy podejmują próbę zorganizowania się do nadchodzących jesiennych wyborów parlamentarnych roku 2005. Jesienią roku 2004 w Krakowie wokół prof. Ryszarda Henryka Kozłowskiego, prof. Jacka Zimnego  powstaje Ruch Społeczny „Odrodzenie Polski”. Przy tej inicjatywie jest też obecny prof. Rafał Broda [w późniejszym czasie na antenie Radia Maryja  będzie wychwalał zmysł i kunszt polityczny Jarosława Kaczyńskiego].  Wszystko dobrze się rozwijało do momentu, gdy prof. Kozłowski odmówił pójścia tego ruchu społecznego do wyborów razem z Antonim Macierewiczem i Janem Olszewskim w ramach Ruchu Patriotycznego [partii]. Wówczas to publicznie został zaatakowany od wewnątrz prof. R.H. Kozłowskiego. W efekcie nastąpił rozpad organizowanego Ruchu Społecznego „Odrodzenie Polski” na dwie grupy. Jedna grupa osób poszła do Ruchu Patriotycznego Antoniego Macierewicza [w maju 2010 r. Antoni Macierewicz zadeklarował wejście Ruchu Patriotycznego w skład PiS]. Druga grupa działających osób w ramach Społecznego Ruchu „Odrodzenie Polski” ostatecznie wystawiała swych kandydatów z listy Komitetu Wyborczego DOM OJCZYSTY. – To wszystko z autopsji piszącego niniejszy opracowanie.
Wówczas rozpętało się piekło nad Komitetem Wyborczym „Dom Ojczysty” poprzedzone przeróżnymi działaniami sabotażowymi wewnątrz tego komitetu.
Do tego wszystkiego dołączył prof. prof. Janusz Kawecki [redaktor tygodnika „Źródło” i przewodniczący Komitetu Wspierania Radia Maryja] w dialogu z dr. inż. Antonim Ziębą [przewodniczącym „Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia”] mającym na celu wykazanie dlaczego nie należy składać podpisów pod listą kandydatów Domu Ojczystego – bo to będzie to rozbijanie głosów „prawicy”.
Dialog ten nadawało Radio Maryja przez dwa tygodnie po kilkanaście razy dziennie. Należało zebrać wymaganą liczbę podpisów i zarejestrować listy w 21 okręgach wyborczych dla zarejestrowania list Domu Ojczystego w całej Polsce [we wszystkich 41 okręgach wyborczych]. Ostatecznie przy takiej nagonce Dom Ojczysty zarejestrował swe listy w 18 okręgach wyborczych [głównie w okręgach z przeważającym elektoratem prawicowym] i cała inicjatywa została w ten sposób utrącona. W tym samym czasie w RM występował Antoni Macierewicz zachwalając swój komitet wyborczy Ruch Patriotyczny, ale w stosunku do niego nie był wyciągany argument rozbijania głosów ‘należnych’ PiS.
.
Po wygraniu wyborów parlamentarnych i prezydenckich przez PiS i objęciu stanowiska premiera przez Kazimierza Marcinkiewicza [stworzenia przez niego rządu] O. T. Rydzyk na falach RM obwieścił: „Mamy drugi cud na Wisłą” – jaki i czyj cud, to niech każdy sam sobie na to odpowie po solidnej analizie materiałów zamieszczonych na tej witrynie.
.
Zaś prof. Jerzy Robert Nowak zaraz po wyborach na falach RM nawoływał do tworzenia szerokiego oddolnego ruchu wspierania PiS – chyba jedynie po to, aby wszystko było w jednym ręku pod KOR-owską kontrolą. Zresztą z tego profesor nigdy potem nie zrezygnował – nawołując i teraz przed jesiennymi wyborami 2011 r. do wspierania PiS. Przez kilka miesięcy po wyborach bił też  w LPR – jak w bęben – jakie to niecne pociągnięcia tam u nich występują. To samo w tym czasie czynił Nasz Dziennik – tak, że się niedobrze robiło.
>
Pierwszą próbę wytworzenia przyczółków sił szczeropolskich na poziomie samorządowym podjęło Stowarzyszenie „Rodzina Polska” [Prezesem stowarzyszenie był wówczas i nadal  nim jest prof. Piotr Jaroszyński]  wystawiając w całej Polsce swych kandydatów na radnych do sejmików wojewódzkich, a także do samorządów terytorialnych niższego szczebla – ale już lokalnie.
W 1997 r. AWS [Akcja Wyborcza Solidarność pod przywództwem Mariana Krzaklewskiego] wygrała wybory parlamentarne i była na tzw. fali. Rządy powierzono wówczas Jerzemu Buzkowi, a Lech Kaczyński w rządzie Jerzego Buzka został ministrem sprawiedliwości – co spożytkował on na przerwanie prowadzonej ekshumacji zwłok w Jedwabnem, a co otworzyło drogę do międzynarodowego szkalowania Polaków przez Jana Tomasza Grossa [w 1996 r. odznaczonego przez Aleksandra Kwaśniewskiego  Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej] – książka „Sąsiedzi” . Za rządów Jerzego Buzka nastąpiła przebudowa struktur władzy państwowej, a także struktur samorządów terytorialnych pod dyktat UE w oparciu o Układ Europejski z dnia 16 grudnia 1991 r. – co zostało wyłożone w opracowaniach Józefa Bizonia z 2002 r. z cyklu „Samorządy terytorialne na służbie UE”.
.
W tych warunkach start w wyborach samorządowych roku 1998 Stowarzyszenia „Rodzina Polska” był mocno nie na rękę likwidatorom państwa polskiego i ich sojusznikom. Doszło nawet do wywierania nacisków na Watykan, aby Stowarzyszenie „Rodzina Polska” zrezygnowało z udziału w tych wyborach samorządowych [taką informację wówczas słyszałem].  W wyborach tych AWS był  bardzo mocno wspierany przez Kościół, a i przez Radio Maryja.  AWS oficjalnie głosiła co innego, a co innego faktycznie robiła, toteż ludzie zaczęli przypominać sobie przed nachodzącymi następnymi wyborami parlamentarnymi 2001 r. o starcie w wyborach samorządowych 1998 r. Stowarzyszenia „Rodzina Polska”.
W międzyczasie powstała Liga Polskich Rodzin i podobieństwo nazw [Stowarzyszenie „Rodzina Polska”] sprawiło m.in., że LPR skonsumował dorobek stowarzyszenia z 1998 r. Tak było w każdym bądź razie na Podkarpaciu, gdzie LPR zdobył 5 mandatów poselskich, ale z czasem wszystko zostało tam roztrwonione na skutek nieudolności LPR w tym województwie.
.
1998 r. swą posługę społeczną rozpoczął Instytut Edukacji Narodowej [IEN] w Lublinie [działający przy Radiu Maryja] prowadzony przez mgr Arkadiusza Robaczewskiego – Dyrektora tego Instytutu.Pod kierownictwem Arkadiusza Robaczewskiego IEN prowadził bardzo dynamiczną działalność w całej Polsce przeprowadzając liczne pojedyncze wykłady oraz wiele edycji dwu-semestralnego Studium Edukacji Narodowej, semestralne Studium Samorządowe oraz przeprowadzając wiele innych inicjatyw.  Trwało to kilka lat aż do przegranego w 2003 r. referendum w sprawie wstąpienia Polski do UE, po czym jesienią 2003 r. zaprzestano nagłaśniania działalności IEN w Radio Maryja i Naszym Dzienniku, zwinięto działalność IEN do formy szczątkowej, a Arkadiusz Robaczewski odszedł z IEN.
.
Gdyby IEN działał do dnia dzisiejszego – tak jak działał za mgr Arkadiusza Robaczewskiego – to na bazie efektów pracy tego instytutu Polacy mieliby zorganizowane struktury terenowe w całej Polsce. A tak to w ostatecznym rozrachunku działalność IEN sprowadziła się do działań marketingowych pod potrzeby rozkręcenia naboru studentów do WSKiM w Toruniu.
.
Na uwagę zasługuje fakt, że żadna z tzw. organizacji prawicowych – w tym i LPR, ani związkowych np. „Solidarność”, a także Akcja Katolicka – nie kierowała swych członków na Studium Edukacji Narodowej, ani na inne organizowane organizowane w Rzeszowie przez IEN przedsięwzięcia – chyba w myśl zasady: ciemny, niedouczony, odmóżdżony naród, to dobry na niewolników naród.
.
A tak przy okazji – O. Tadeusz Rydzyk teraz mówi, że AWS ludzi oszukał, ale jakoś nie chce też zauważyć, że cały ten PiS [Prawo i Sprawiedliwość] – to nic innego jak część tego właśnie AWS, a druga część tego AWS wraz z UD to PO [Platforma Obywatelska]. No i nie widząc tegoż, jak i nie widząc jeszcze bardzo wiele innych strategicznych posunięć PiS szkodzących od lat Narodowi Polskiemu  O.T. Rydzyk wraz ze swoimi mediami prze ile może w kierunku popierania PiS. DLACZEGO?
 – 23 grudnia 2005 r. przed Zgromadzeniem Narodowym – któremu przewodniczył Marszałek Sejmu RP Marek Jurek – Lech Kaczyński złożył następującą przysięgę:
„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
uroczyście przysięgam
, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji,
będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa,
niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli
będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.”
– i został zaprzysiężony na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaś na zakończenie Zgromadzenia Narodowego Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskie wypowiedział oto te słowa:
Panie Prezydencie! Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie!
.
„Za chwilę będziemy mogli udać się na Mszę Świętą, żeby prosić Boga o błogosławieństwo dla pana prezydenta i dla Rzeczypospolitej.
 Ale najpierw, korzystając z okazji, pragnę wszystkim złożyć serdeczne życzenia szczęśliwych Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech te świąteczne dni będą dla wszystkich Polaków czasem pokoju i radości, czasem umocnienia naszych rodzin i całego społeczeństwa.
Gdy trwać będą święta Bożego Narodzenia, ci z naszych rodaków, którzy wyznają religię żydowską, będą obchodzić święto Chanuki.
Również z tej okazji składam najlepsze życzenia świąteczne.

Oby Nowy Rok, który zacznie też nowy etap w dziejach naszej ojczyzny, przyniósł nam wszystkim radość, pokój, szczęście i był dobrze przeżytym czasem, po którym będziemy mieli poczucie właściwie spełnionego obowiązku.
Dziękuję wszystkim obecnym. (Burzliwe oklaski)
Zamykam obrady Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (Zebrani wstają)
(Marszałek Sejmu trzykrotnie uderza laską marszałkowską)”
– źródło: stenogram z posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 
W ten sposób Marek Jurek oficjalnie rozpoczął wprowadzanie żydowskiego święta Chanuka [a wraz z nim menorę – symbol religijny Żydów i jednocześnie godło państwa Izrael /obok Gwiazdy Dawida – flagi/] do instytucji państwa polskiego. [Vademecum: Menorahttp://www.jewish.org.pl/index.php/pl/bwi-kalendarz-i-cykl-iycia-mainmenu-68/1196-vademecum-menora.html ]
W Izraelu święto Chanuka nabrało dodatkowo państwowego i militarnego znaczenia, za sprawą silnie podkreślanego związku z powstaniem Machabeuszy” – za:
http://www.kosciol.pl/article.php/20071205050655552 .
Niespełna trzy miesiące później – w lutym 2006 r. – prezydent Lech Kaczyński w USA „porównał siebie do izraelskiego premiera Ariela Szarona– za żydowską agencją JTA. Już w grudniu 2006 r. [po 4-dniowej wrześniowej /w 2006 r./ wizycie Lecha Kaczyńskiego w Izraeluprezydent  Lech Kaczyński obchodził w Pałacu Prezydenckim święto Chanuka, a potem w kolejnych latach – aż do katastrofy pod Smoleńskiem 10.04.2010 r., po której w obchodach święta Chanuka w Pałacu Prezydenckim zastąpił go Prezydent Bronisław Komorowski.
Ciśnie się teraz na usta, że może raczej Lech Kaczyński spełnił rolę Mojżesza [który nie wszedł do Ziemi Obiecanej
 – zmarł na Górze Nebo – widząc z niej Ziemię Obiecaną] ginąc wraz z 95 osobami w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r.
.
Zwróćmy teraz uwagę na tekst przysięgi prezydenta. Jest w niej mowa o:  Narodzie – bez dookreślenie o jaki naród chodziOjczyźnie – bez wskazania, którego naroduPaństwie – zamiast Rzeczypospolitej Polskiej. To wszystko według Konstytucji z 1997 r., której ojcem był Bronisław Geremek.
.
Od 1988 r. realizowana jest w Polsce główna linia polityczna wyrażona – ok. 2002 r. na nieistniejącej już stronie internetowej [http://www.pardes.pl/old/o_nas.html]– słowami krakowskiego Rabina Sacha Pecaric:
Te kilka lat, przez które Pardes Lauder ukształtował się i osiągnął swój dorobek pokazują,że pomimo dramatu historii i wszelkich złych prognoz, żydowska nauka i żydowskie życie mogą odrodzić się w Polsce na najwyższym poziomiekształtując przyszłość polskich Żydów i kierując ich na drogę Tory, która stanowi o istocie żydowskiej tożsamości.
Oby dzieło rozpoczęte prze Pardes Lauder mogło być kontynuowane i
 oby stało się fundamentemdla odbudowy prawdziwego żydowskiego życia w Polsce, jeżeli nie w tym, to na pewno jużw przyszłym pokoleniu.”
Linii tej od bardzo wielu lat wiernych jest wiele bardzo wpływowych osób – z hierarchami Kościoła Katolickiego włącznie, a i O. Tadeusz Rydzyk wraz ze swoimi mediami jest od lat tej linii wierny.
Zakłada ona w swej istocie – a’priorii – że na terytorium Polski będą obok siebie funkcjonować dwie główne przeciwstawne sobie cywilizacje: żydowska i łacińska. A ponieważ cywilizacje walczą ze sobą na śmierć i życie – za Feliksem Konecznym – to stąd w Polsce judaizacja wszystkich dziedzin życia społecznego, a i Kościoła Katolickiego w szczególności. Rzecz jednak w tym, że to w ostatecznym rozrachunku  zakończy się bardzo tragicznie dla Narodu Polskiego.

.
W tym kontekście [przy tej strategii] Unia Europejska stała się jedynie idealną przykrywką i idealnym narzędziem do realizacji tej głównej linii politycznej. Majątek narodowy Polaków został rozkradziony, struktury państwowe ubezwłasnowolnione [brak jakichkolwiek narządzi do przeciwdziałania], z Narodu Polskiego zrobiono nędzarzy i wypychany jest on z Polski za chlebem – a pozostałej reszcie kadzi się i mydli oczy wykorzystując do tego celu religię katolicką – no i koniecznie papieża Jana Pawła II.
Powstaje przy tym wrażenie jakoby nie istniał [lub mało się liczył] obecny papież Benedykt XVI – co jest zrozumiałe z punktu widzenia ostatecznego celu w stosunku do terytorium Polski [czego Premier Izraela Beniamin Natanyahu już nie ukrywa – nie mówiąc już o Władysławie Bartoszewskim].
Po zrealizowaniu tej głównej linii politycznej UE rozpadnie się [lub nastąpi wyjście Polski z UE], bo będzie ona już zbyteczna, ale i wówczas Polski nie będzie w jej 1000-letnim rozumieniu.

Na koniec zadajmy sobie też pytanie – jak to możliwe, aby przez tyle lat promować w Radiu Maryja, w Naszym Dzienniku i TV TRWAM ludzi wywodzących się – w taki, czy inny sposób z KOR [bezpośrednio, pośrednio, czy też mentalnie] – no i koniecznie tam, gdzie jest ‚nasz’ trzeba dopytywać czyj konkretnie? – bo ‚nasz’ nie koniecznie oznacza nasz, bo może oznacza ich i z ich punktu widzenia też może być nasz czyli ich].
To przecież jest tak, jakby w prawie 40 milionowym Narodzie Polskim nie było godnych do wypromowania Polaków nie identyfikujących się z główną linią polityczną realizowaną przez środowiska KOR-owskie. Bez Radia Maryja obecny dwubiegunowy układ polityczny – sami swoi – by nie powstał. Bez Radia Maryja [no i reszty z nim związanej] ten układ polityczny nie ma widoków na przeżycie. Więc nie można mieć obaw o przyszłość Radia Maryja – będzie istniało i będzie miało się dobrze dopóty będzie realizowało obrany już kurs. Zaś szczeropolskie środowiska katolickie niech zbytnio nie liczą na te media, bo – póki co – nie po to one istnieją.
>
A wracając do życzeń Marka Jurka z grudnia 2005 r., to trzeba przyznać, że wiedział wówczas co mówi mówiąc: „Oby Nowy Rok, który zacznie też nowy etap w dziejach naszej ojczyzny, …
Rzeczywiście z początkiem roku 2006 rozpoczął się wówczas nowy etap [naszej Ojczyzny – rozumianej jako Żydów Ojczyzny] zwieńczony wizytą premiera Donalda Tuska w Izraelu w dniach 23-24 luty 2011 r. No i chyba u Marka Jurka występuje cały czas i teraz poczucie dobrze spełnionego wówczas obowiązku.
______________________________________________________________________
20 grudnia 2005 r. [3 dni przed zaprzysiężeniem Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta RP]
.
Ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński udzielił Mirosławowi Kochalskiemu specjalnych pełnomocnictw do reprezentowania miasta Warszawa po objęciu przez Lecha Kaczyńskiego urzędu Prezydenta RP [więcej: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_Kochalski ].
.
28 grudnia 2005 r.
.
Przed Pałacem Kultury w Warszawie ustawiono dużych rozmiarów menorę
 [menora występuje głównie w postaci siedmioramiennego świecznika i jest ona w herbie Izraela – http://pl.wikipedia.org/wiki/Menorana której zapalono dziewięć chanukowe lampek. Lamki te zapalił Abraham Yafe Schlezinger naczelny rabin Szwajcarii w obecności Mirosława Kochalskiego  [działającego również w imieniu Lecha Kaczyńskiego], a także w obecności przedstawicieli Ambasady Izraela w Polsce i Piotra Kadlcik przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce.
Więcej:  „Chanukowe światło przed Pałacem Kultury i Nauki
http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Chanukowe-swiatlo-przed-Palacem-Kultury-i-Nauki,wid,8135177,wiadomosc.html
Nie stało się to jednak nagle – bez stosownego wcześniejszego przygotowania. Było to rezultatem konsekwentnego działania, krok po kroku, środowisk żydowskich działających w Polsce z udziałem sprzyjających im również ludzi z innych środowisk.
I tak np. 20 grudnia 2003 r. Święto Chanuka obchodzone było w synagodze [przerobionej na muzeum] w Tykocinie [podlaskie] – i to obchodzone tam już od wielu lat.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Chanuka—zydowskie-swieto-swiatel,wid,1699170,wiadomosc.html
,
W grudniu 2004 r. – Chanukę obchodzono w Warszawie – na placu, na otwartej przestrzeni [było to za czasów  prezydenta Warszawy Lacha Kaczyńskiego].
Uwiecznione mamy to na zdjęciach tu:
http://www.zydziwlodzi.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=2
.
Jednocześnie ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński kluczył i zwlekał z wydaniem decyzji na budowę pomnika pomordowanym Polakom [ok. 200 000 osób] w komorach gazowych warszawskiego obozu KL Warschau. Przewodniczącą komitetu budowy tego pomnika była Maria Trzcińska, emerytowana sędzia Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [autorka książki o KL Warschau]. Wpierw zaprzeczono istnieniu tego obozu, potem, że nie było komór gazowych, potem, że nie taka liczba pomordowanych osób – no i wątpliwe, że warszawiaków Polaków.
W mediach akcję obstrukcji prowadziła głównie „Gazeta Wyborcza”, a Lech Kaczyński grał na zwłokę.
Pod koniec września 2004 r. władze miasta rozpoczęły procedury wydawania zezwoleń pod budowę pomnika – zbliżał się czas wyborów roku 2005.
No i tak procedowano, aż w końcu końcem października 2009 r. za prezydentura Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz  radni postanowili postawić ten pomnik, ale na terenie żydowskiego getta w Warszawie ustalając o jeden rząd wielkości mniejszą liczbę ofiar [20 000], no i że tymi ofiarami byli Żydzi.
W 2009 r. daleko do przodu posunięta była realizacja w nowym wydaniu hasła „Za naszą i waszą wolność” ku budowie w nowym wydaniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów zwanej IV Rzeczypospolitą – a czemu patronował prezydent Lech Kaczyński wspomagany w realizacji tegoż przez Donalda  Tuska ze swą PO i przez inne partie siedzące w parlamencie w Polsce.
.
Tak, że kiedy O. Tadeusz Rydzyk mówił w ówczesnym czasie [2005/2006 r.] o drugim cudzie nad Wisłą, to rzeczywiście z punktu widzenia żydowskiego jest to drugi cud dla Żydów [tym razem nad Wisłą] po 165 roku przed Chrystusem, kiedy to Żydzi  wywodzący się z rodu Machabeuszy odnieśli zwycięstwo nad wywodzącymi się z Syrii Seleucydami i na pamiątkę tegoż obchodzone jest święto Chanuka z zapalaniem świateł menory.
.
Trudno też w tym względzie – tego cudu – nie przyznać Żydom racji patrząc co się dla ich korzyści w Polsce dzieje i to bez jednego nawet wystrzału.  Jednak trzeba pamiętać, że na ten cud pracuje hierarchia KK w Polsce – no i nie tylko ona. Zaś w Radio Maryja i w mediach z nim związanych prowadziło się i nadal się prowadzi uwiarygodnianie osób i środowisk [w tym politycznych] pracujących na ten drugi cud chanukowy.
.
Gdy opisane wyżej procesy posuwały się ciągle naprzód, to w tym samym czasie ostatecznie utrącane były rozumne działania Polaków na polach organizacyjnych [patrz IEN], inne propolskie działania szły jak po grudzie, albo też prowadzono działania markowane  [prowadzi się je nadal] – że niby to  działania są propolskie.
==========================================================

Rok 2006

Po owocnych obradach, wykładach roku 2004 i 2005 w Fundacji Stefana Batorego George’a Sorosa – żydowskiego ‚filantropa’, po wymianie premiera Kazimierza Marcinkiewicza na premiera Jarosława Kaczyńskiego [14 lipca 2006 r.]  i po owocnej wizycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Izraelu w dniach 10-13 września 2006 r. [podczas której m.in. zapewniono stronie izraelskiej wgląd do archiwów IPN] nastał czas na stałe wprowadzenie do Pałacu Prezydenckiego żydowskiego święta Chanuki – no i przy tej okazji menory [jako świecznika pod świece chanukowe].
Jednak w zakrojonych na bardzo szeroką skalę planach powstał nagle problem. 6 grudnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianował na Metropolitę Warszawskiego ks. abp. Stanisława Wielgusa – Polaka.
Wrzawa powstała wówczas wielka – a rozpoczęła ją ‚Gazeta Polska’. Jednak i z tym problemem poradził sobie
 [wraz innymi pomagierami] prezydent Lech Kaczyński – nie ukrywając swej radości klaszcząc dłońmi [pomiędzy rozwartymi swymi kolanami], gdy  7 stycznia 2007 r. ks. abp Stanisław Wielgus na niedoszłym swoim ingresie złożył rezygnację z funkcji Metropolity Warszawskiego.
.
Wprowadzenie Chanuki – a wraz z nią menory, oficjalnego godła Izraela – do Pałacu Prezydenckiego rozpoczęło się 17 grudnia 2006 r. z Placu Grzybowskiego położonego w Śródmieściu Warszawy pomiędzy ulicami: Twardą, Bagno, Grzybowską i Królewską.
W okresie drugiej połowy XIX wieku mieścił się tam plac targowy, a okolice Placu Grzybowskiego zasiedlali również Żydzi trudniący się handlem i prowadzący inne drobne interesy.

.
Przed 17 grudnia 2006 r. na tle Pałacu Kultury i Nauki [daru Józefa Wisarionowicza Stalina] zawisła dużych rozmiarów płachta z napisem:
„Chabad Lubavitch – Public Menorah Lighting – Uroczyste Zapalenie Lampy Chanukowej – 17.12.2006 godz. 16:00”. Zaś w górnej części pałacu widoczny jest układ świateł w kształcie litery H. 
– zdjęcie: http://images14.fotosik.pl/78/def80db4ad404ea1.jpg
.
Po zachodzie słońca, o zmroku, na Plac Grzybowski w Warszawie udaje się małżonka prezydenta RP Maria Kaczyńska oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz. Razem są tam PiS i PO przy świętowaniu Chanuki 2006.
.
Pierwszą lampę chanukową zapaliła Maria Kaczyńska, zaś drugą zapaliła Hanna Gronkiewicz Waltz,
 a następne lampy zapaliły trzy dziewczynki z gminy żydowskiej.
Przemawiając Maria Kaczyńska powiedziała, że „tylko współpracując razem możemy wygrać”, a HannaGronkiewicz Waltz mówiła, że „święto to pokazuje, co znaczy walczyć o wolność narodu, o tożsamość kulturową i religijną. Każdy ma w sercu wypisaną wolność i dążenie do tożsamości, jaką Bóg dla niego zaplanował”  
I rzeczywiście PiS i PO od lat ze sobą ściśle współpracował i nadal współpracuje [i nie chodzi tu o zapalanie chanukowych lampek], a O. Tadeusz Rydzyk w tej współpracy im pomagał – i nadal pomaga[gloryfikując cały czas PiS i braci Kaczyńskich /nie tak dawno O.T. Rydzyk na antenie RM powiedział, że przydałoby się w Polsce 40 takich Jarosławów Kaczyńskich, to wówczas byłoby w Polsce dobrze/], szczególnie teraz w trudnym dla tego duetu [PiS i PO] czasie po katastrofie pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010 r.
.
Relację z tego wydarzenia 17 grudnia 2006 r. mamy m.in. tu:
 „Chanukowe światło w Warszawie
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Chanukowe-swiatlo-w-Warszawie,wid,8647294,wiadomosc.html
.
Galerię zdjęć z udziałem Hanny Gronkiewicz Waltz w Chanuce 2006 mamy pod adresem:
http://www.fotosik.pl/u/fotismos/album/122994
Niżej z tego albumu kilka bezpośrednich wejść do zdjęć z tego albumu:
.
Hanna Gronkiewicz Waltz zapala lampę menory
http://images13.fotosik.pl/28/e732ace90a67e965.jpg
http://images12.fotosik.pl/28/9fe2f5846ebd96bcgen.jpg  
.
Hanna Gronkiewicz Waltz z menorą
http://images13.fotosik.pl/28/009e79b968ec976d.jpg
>
.
Nieopisana radość Hanny Gronkiewicz Waltz
http://images14.fotosik.pl/78/3b5c233ce3e9bfcd.jpg
.
.
Pamiątkowe zdjęcie Hanny Gronkiewicz Waltz z rabinem  Shalom Stambler z Chabad-Lubavitch
http://images14.fotosik.pl/78/68cef806dd317d1bgen.jpg
.
Pamiątkowe zdjęcie Hanny Gronkiewicz Waltz z rabinem Michaelem Schudrichem
http://images14.fotosik.pl/78/c5b16dd2db5d7908.jpg
.
.
Taniec rabinów
http://images12.fotosik.pl/28/dd024d87d6a286f5.jpg
>
.
Wisząca menora wykonana z balonów przysłania kościół katolicki.
http://images13.fotosik.pl/28/445c28feca4334b7.jpg
http://images14.fotosik.pl/78/f0db45ae5d279276.jpg  
.
Udział Marii Kaczyńskiej i jej rola w Chanuce 2006 r. pokazany jest niżej w oparciu o oficjalne informacje ze strony http://www.prezydent.pl.

.
Ten ‘ingres’ Chanuki wraz z menorą do Pałacu Prezydenckiego został obudowany innymi rocznicami wydarzeń drogimi sercu każdego Polaka i te rocznice z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego nagłaśniane były przez wszystkie media. Jednocześnie O.T. Rydzyk gloryfikował PiS i braci Kaczyńskich. W ten oto prosty sposób bez rozgłosu Chanuka wraz z menorą weszła do Pałacu Prezydenckiego.
.
Do tego patriotyzmem PiS-u, w szczególności patriotyzmem [dodajmy – obojga narodów]  braci Kaczyńskich, zachwycone było Radio Maryja – no i media z nim związane [w 2006 r. telewizja TRWAM urządzała co jakiś czas transmisję z Pałacu Prezydenckiego].
 Telewizja TRWAM zakończyła te swe wycieczki do Pałacu Prezydenckiego dopiero w styczniu 2007 r. [po niekontrolowanym na oczach wielu milionów telewidzów zachowaniu się Lecha Kaczyńskiego podczas niedoszłego ingresu ks. abp Stanisława Wielgusa]. Jednak w międzyczasie Chanuka [a wraz nią i menora] niepostrzeżenie weszła na stałe do Pałacu Prezydenckiego Rzeczypospolitej Polskiej – no i ma się tam coraz lepiej, co zauważył w 2009 r. rabin Szalom Ber Stambler [z Chabad Lubavitch] mówiąc, że menora i Chanuka na stałe pozostaną w Sejmie RP, bo to już trzeci raz te obchody Chanuki w Sejmie RP [w Pałacu Prezydenckim ten trzeci raz był już wcześniej], a liczba 3 oznacza u Żydów coś stałego.. Z łatwością teraz będzie można zauważyć, że ten stan ma bardzo wielu udziałowców.
________________________________
.
16 grudnia 2006 r. [sobota – szabat]
.
Prezydent Lech Kaczyński wraz ze swą żoną Marią bierze udział w obchodach 25 rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach.
.
Uczestniczy we Mszy Świętej koncelebrowanej przez abp Józefa Michalika i abp Damiana Zimonia w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Spotyka się z wdowami i sierotami pomordowanych górników. Potem pod pomnikiem  wygłasza płomienną mowę – nawiązuje przy tym do stanu wojennego roku 1981. Wręcza osobom dotkniętym pacyfikacją kopalni „Wujek” przyznane odznaczenia. Dzień wcześniej [15.12.2006 r.]  nadał ordery osobom zasłużonym na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
– więcej źródło:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,814,obchody-25-rocznicy-pacyfikacji-kopalni-wujek.html
.
Galeria zdjęć [
część prezentowanych niżej] z tej uroczystości:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,138.htmlv
v
v
_________________________________
.
17 grudnia 2006 r.
 [niedziela – po szabasie]
v
Prezydent Lech Kaczyński podzielił się na ten dzień rolami ze swą żoną Marią Kaczyńską. Prezydent Lech Kaczyński udał się do Gdyni na obchody rocznicy wydarzeń grudnia 70 roku przy pomniku Ofiar Grudnia 1970, a jego małżonka Maria Kaczyńska udała się w tym czasie na Plac Grzybowski w Warszawie celem zapalenia tam wraz z Hanną Gronkiewicz Waltz  chanukowych świateł.

.
Z tego wydarzenia mamy krótką lecz treściwą informację na oficjalnej stronie prezydenta RP zatytułowaną: „Uroczystość zapalania świateł chanukowych
źródło: http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,160,47,uroczystosc-zapalania-swiatel-chanukowych.html
a która to w całości za podanym wyżej źródłem jest niżej cytowana [pogrubienia i pokolorowanie teksu – Józef Bizoń].
Cytat – 17 grudnia na placu Grzybowskim odbyła się uroczystość zapalenia świateł chanukowych z okazji żydowskiego Święta Chanuki.
Prezydentowa Maria Kaczyńska zapalając światełko powiedziała:
Opowieści chanukowe mówią o zobowiązaniach wobec Boga i ludzi. Historie te uczą nas, że trzeba wierzyć w zwycięstwo. Nasze dwa narody mają za sobą trudną, wspólnie przeżytą historię i wyciągnęły z niej lekcję – nigdy nie należy się poddawać. Przykład Machabeuszy pokazuje nam, że tylko współpracując, możemy wygrać. Życzę Państwu radosnej Chanuki i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
W uroczystościach uczestniczyli: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Ambasador Izraela Dawid Peleg oraz Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Święto Chanuka obchodzone jest na pamiątkę zwycięskich zmagań żydowskiego rodu Machabeuszy nad wywodzącymi się z Syrii Seleucydami w 165 roku p.n.e. Dla Żydów Chanuka jest symbolem wolności i wiary oraz życia w wolnym Państwie.” i dalej: „Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia w naszej Galerii” – koniec cytatu.
Link do galerii zdjęć z tego wydarzenia prowadzi do nikąd, ale galerię trzech zdjęć mamy pod adresem:http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,137.html
Zdjęcia z podanego źródła zamieszczone są też niżej
.
Zwróćmy baczną uwagę na użyte sformułowania i słowa klucze.
‚Bóg‚ – jak rozumiany? ‚Ludzie‚ – jak i w jakim kontekście ich rozumienia? ‚Nasze‚, ‚nasz‚ w odniesieniu do ‚naród‚ – Polacy słysząc ‚nasz naród’, ‚nasza Ojczyzna’, nasz kraj podświadomie myślą o Narodzie Polskim, o Polsce jako Ojczyźnie Polaków; natomiast dla Żydów te same określenia odnoszą się do ich narodu w związku z Polską [nasz naród, czyli naród żydowski; nasza Polska, czyli ojczyzna Żydów, podobnie nasz kraj, jestem synem tego narodu – bez wskazania którego narodu, itp. Dlatego też w przemówieniach osób władz państwowych używane są te ogólne określenia, sformułowania i nie znajdzie się sformułowania np. nasz naród polski.
Do tego dochodzi jeszcze łączenie chrześcijaństwa z judaizmem. Święta Chanuki ze Świętami Bożego Narodzenia symbolizowane poprzez zapalanie świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim i w tym czasie przynoszenia do tego pałacu betlejemskiego światełka pokoju.
Nowe rozumienie – nowa myśl przewodnia -„ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ” ma być realizacją nowego przeformułowanego celu „RZECZYPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW” – tj. Żydów i Polaków lub jak kto woli Polaków i Żydów.
Do tego wszystkiego przykładem zwyciężania mają być Machabeusze.

Zauważenie tego jest bardzo istotnym, gdyż wedle tego od dawna toczą się w Polsce wszystkie najistotniejsze procesy. W ten nowy nurt wpisuje się abp Józef Michalik, a i wpisuje się Metropolita Warszawski abp Kazimierz Nycz, który w 2007 r. wziął udział w święcie Chanuki w Pałacu Prezydenckim. Nijak do tego nurtu nie pasował ks. abp Stanisław Wielgus – to też stało się, jak sięstało.
v
v
v
_______________________
.
17 grudnia 2006 r. w Gdynia.
v
Przy Pomniku Ofiar Grudnia 1970 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński bierze udział w uroczystościach z okazji 36 rocznicy Wydarzeń Grudnia 1970 roku.
Wygłasza tam krótkie przemówienie niżej w całości cytowane.
W tym samym czasie jego żona Maria Kaczyńska – razem z Gronkiewicz Waltz – zapala w Warszawie światło chanukowe na Placu Grzybowskim [wygłasza tam przemówienie] w obecności m.in. Ambasadora Izraela Dawid Peleg, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Prezydenta Miasta Warszawa Hanna Gronkiewicz Waltz.
Treść przemówienia Lecha Kaczyńskiego w Gdyni współbrzmi z treścią przemówienia jego żony Marii Kaczyńskiej wygłoszonego na Placu Grzybowskim w Warszawie. Znajdują się też w obu tych przemówieniach te same słowa ‚klucze’. Po powrocie Lecha Kaczyńskiego do Warszawy w dniu następnym 18 grudnia święto Chanuka zawita w Pałacu Prezydenta RP, a harcerze w tym dniu przyniosą do Pałacu Prezydenckiego panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu betlejemskie światełko pokoju [tu światło i tu światło, ale mniejsze, bo światełko].  
.
Niżej tekst całości przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego wygłoszonego 17 grudnia 2006 r. w Gdyni pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 roku [pogrubienie i pokolorowanie tekstu – Józef Bizoń]
– źródło: http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,812,rocznica-wydarzen-grudnia-1970-roku.html
Cytat – Zabierając głos w trakcie uroczystości, Prezydent powiedział:
.
„Panie Marszałku, Ekscelencjo, Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo,
Po raz drugi tutaj, w tym miejscu – miejscu symbolicznym, gdzie przed 36 laty doszło do masakry – przychodzi mi zabierać głos. Rok temu mówiłem tutaj jeszcze jako prezydent-elekt, przed zaprzysiężeniem. Powiedziałem wtedy Wam wszystkim, że będę tu także jako Prezydent i jestem, bo obowiązkiem Prezydenta Rzeczypospolitej jest być w tych miejscach, które przypominają naszą najnowszą historię, historię walki z systemem, który zniszczył życie dwóch pokoleń, który został narzucony Polsce siłą i który oparty był o zasadę ubezwłasnowolnienia – i konkretnego człowieka, i społeczeństwa jako całości. 

.
Wydarzenia roku 1970, jak mówił przed chwilą Jego Ekscelencja arcybiskup gdański, to istotnie koniec marzeń o tym, że tamten system może być zreformowany. Opozycja demokratyczna nie ukształtowała się zaraz po grudniu, ale zaczęła się kształtować kilka lat później, niewątpliwie także pod wpływem tego wielkiego doświadczenia – wielkiego i jednocześnie tragicznego. Kilkanaście minut temu wysłuchaliśmy apelu poległych. Padały nazwiska, zawody i wiek. Nie wiem, czy wszyscy zwróciliśmy na to uwagę – zginęli ludzie prawie wyłącznie bardzo młodzi, często prawie dzieci. Zginęli uczniowie, zginęli studenci, ale przede wszystkim zginęli robotnicy, ich było najwięcej. Zginęli w walce z tamtym, obcym naszemu narodowi, obcym naszym podstawowym wartościom, systemem. Można powiedzieć – polegli w walce, ale w walce, która w końcu zakończyła się sukcesem, zwycięstwem, choć było to wiele, wiele lat później. Ich śmierć nie poszła na marne.
.
Mamy, jak mówił przed chwilą Pan Przewodniczący, wolną Polskę. Czy ta wolna Polska, którą zwiemy III Rzeczypospolitą, ma wady? Tak, ma wady i trzeba próbować je naprawiać. Będziemy to robić i w ciężkim trudzie, idąc niejednokrotnie krętą drogą czy wręcz ścieżką, staramy się to czynić.Wiele rzeczy, przez lata niemożliwych, choć oczywistych, zostało już uczynionych i będziemy dalej czynić to, co dotąd – dlatego, że wprawdzie wolność i niepodległość jest olbrzymią wartością, ale wolność i niepodległość jest również zadaniem, zadaniem do zagospodarowania i trzeba to próbować uczynić tak dobrze, jak potrafimy. Czy da to kiedyś efekt idealny? Nie, nigdy nie da, bo świat, w którym żyjemy, idealny nie jest. My, w znaczącej większości przecież chrześcijanie, katolicy, o tym wiemy. Nie dążymy więc do ideału, dążymy jednak do tego, żeby świat ulepszać, a to jest możliwe. To jest możliwe i historia ostatnich dziesięcioleci, w tym także ofiara tych, których nazwiska zostały przed chwilą wymienione, dowodzi, że ta możliwość to prawda, że tak jest istotnie. Będziemy więc dalej iść drogą, która może doprowadzić do tego, że za dwa czy trzy lata Pan Przewodniczący nie będzie już mówił o niespełnionych postulatach, o niewyrównanych rachunkach krzywd.” – koniec cytatu.
Galeria zdjęć [4 zdjęcia] z tej uroczystości jest pod adresem:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/page,3.html
Niżej 2 zdjęcia z tej galerii zdjęć. v
v
____________________________________
.
18 grudnia 2006 r. [poniedziałek], Warszawa.
.
Po raz pierwszy w całej historii polskich Żydów do Pałacu Prezydenckiego Rzeczypospolitej Polskiej zawitało święto Chanuka a wraz z nim menora – symbol religijny i jednocześnie symbol państwowy Żydów [obok Gwiazdy Dawida].
Rozpoczęto w ten sposób proces budowy RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW – tzn. Żydów i Polaków – zwaną IV RZECZYPOSPOLITĄ.
.
Niżej przytacza się w całości treść informacji w związku z Chanuką w Pałacu Prezydenckim w dniu 18 grudnia 2006 r. w ślad za źródłem
 [pogrubienia i pokolorowanie tekstu – Józef Bizoń]:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,802,chanuka-w-palacu-prezydenckim.html
Cytat – „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński przyjął w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli Europejskiego Kongresu Żydów. Delegacja, na czele z Prezydentem KongresuPierre’m Besnainou, omówiła z Prezydentem RP bieżącą sytuację międzynarodową, a zwłaszcza niepokojący wzrost roli Iranu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Kaczyński, odnosząc się do sytuacji w tym regionie stwierdził, że Polska jest zainteresowana pokojem w tym regionie. Członkowie delegacji wyrazili uznanie dla polityki Prezydenta w tym kierunku i podkreślili pozytywną rolę Polski w ogólnoeuropejskim dyskursie na temat Izraela i stosunków z narodem żydowskim.
.
W drugiej części spotkania, po raz pierwszy w historii polskich Żydów w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia zapalenia świeczek chanukowych w obecności Prezydenta RP.
.
Na spotkaniu obecni byli również:
Podsekretarz Stanu w KPRP Ewa Junczyk-ZiomeckaNaczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Przewodniczący Chabad Lubavitch w Polsce Rabin Shalom DovBer Stambler, Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotr Kadlčik, ambasador Izraela David Peleg, artystka Monika Krajewska, Prezes Towarzystwa Kultury Żydowskiej „Beit” Marek Jeżowski, przewodniczący Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hofman, a także delegacja Kongresu Żydów Europejskich.
.
Prezydent, przemawiając do zgromadzonych gości, wyraził nadzieję, że zgromadzenie kilku organizacji żydowskich w jednym miejscu świadczy o bogactwie życia społeczności żydowskiej w Polsce.
Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich wręczył Prezydentowi prezent w postaci modlitwy wybitnego przedwojennego intelektualisty, rabina profesora Mojżesza Shorra
 – polskiego patrioty, który przed wojną w Wielkiej Synagodze w Warszawie odmawiał modlitwę w intencji Prezydenta RP i Polski:
„Panie Wszechświata, który mocy i potęgi Użyczasz Narodom, Pobłogosław Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, Ochroń ją przed wszelką niedolą, Spraw, aby była wielka i potężna, a wspaniały rozkwit stał się udziałem jej i wszystkich jej obywateli. Ześlij, o Boże, Błogosławieństwo Swoje na Prezydenta Państwa, na ciała ustawodawcze i wszystkich sterników Państwa, Amen.”
Przy udziale Prezydenta dokonano ceremonii zapalenia świeczek chanukowych, po której Żydzi odśpiewali błogosławieństwo.
” – koniec cytatu.
Galerie zdjęć do tego wydarzenia:
– pod datą wydania 18.12.2006 r. [4 zdjęcia]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,132.html  .
– pod datą wydania 19.12.2006 [6 zdjęć – rozszerzenie galerii z daty 18.12.2006 r.] >
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,128.html   >
Niżej prezentowane są zdjęcia występujące równocześnie pod oboma podanymi wyżej adresami.
.

Przypomnijmy jeszcze, że w tym samym dniu 18.12.2006 r. Prezydenty Lech Kaczyński wraz z małżonką przyjął w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego z betlejemskim światełkiem pokoju. Nie jest jedynie jasnym to, czy odbyło się to przed, po, czy w czasie przerwy obchodzenia Chanuki w innym pomieszczeniu tego pałacu. Dodatkowo w tym dniu [18.12.2006] ukazał się w świątecznym wydaniu tygodnika „WPROST” wywiad z parą prezydencką „Ta wigilia będzie wyjątkowa” – o czym również pozostał ślad na stronie http://www.prezydent.plv
v
v
_____________________
.
18 grudnia 2006 r. [poniedziałek], Warszawa, Pałac Prezydencki.
.
Pod tą datą na stronie:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,805,przekazanie-prezydentowi-rp-betlejemskiego-swiatla-pokoju.html
mamy informację zatytułowaną „Przekazanie Prezydentowi RP Betlejemskiego Światła Pokoju”, którą  niżej cytuje się w całości [pogrubienie i pokolorowanie tekstu – Józef Bizoń].
Cytat – W poniedziałek 18 grudnia 2006 r. harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycja przekazywania światełka sięga 1986 roku, kiedy to w Linz, w Austrii, akcja została zorganizowana po raz pierwszy. Ogień roznoszony przez harcerzy po szpitalach, kościołach, urzędach i organizacjach jest symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
.
W uroczystości wzięła również udział Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kaczyńska oraz ministrowie: Szef Kancelarii Prezydenta RP Aleksander Szczygło i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Robert Draba.
.
Zabierając głos w trakcie uroczystości Prezydent RP powiedział:
„Kochani moi, bardzo się cieszę, że mogę się tutaj z Wami spotkać. Tradycja Betlejemskiego Światła Pokoju, która ma około dwudziestu lat i przyszła do Polski już kilka lat temu utrzymuje się. To tradycja, która jest związana ze Świętami Bożego Narodzenia, ale jest związana również z wartościami ekumenicznymi, a także uniwersalnymi wartościami pokoju, wzajemnego przywiązania czy dobroci. Dlatego jeszcze jako Prezydent Warszawy spotykałem się z harcerzami, którzy przynosili to światełko i spotykać się będę dalej, teraz już jako Prezydent Polski. Dla Was wszystkich, dziewczęta i chłopcy, ale także panie i panowie, najlepsze życzenia od mojej małżonki i ode mnie. Życzymy Wam nie tylko ciepłych i wesołych Świąt, ale także powodzenia w życiu zawodowym, w nauce, a także w życiu osobistym i rodzinnym, bo jest ono ważne dla każdego, niezależnie od tego, jaką funkcję w życiu pełni.” – koniec cytatu.
Oczywiste staje się, że Lech Kaczyński mówiąc tutaj o wartościach ekumenicznych, uniwersalnych, o wzajemnym przywiązaniu, mówił to w kontekście żydowskiego święta Chanuka, które sprowadził właśnie w tym dniu do Pałacu Prezydenckiego zapalając świecę chanukową w obecności wysokich przedstawicieli społeczności żydowskiej. Mówił to w kontekście budowy tzw. IV RP, czyli Rzeczypospolitej Obojga Narodów tj. Żydów i Polaków – tylko skąd ci biedni harcerze mieli wiedzieć  co miał na myśli prezydent Lech Kaczyński, gdy wypowiadał te słowa?
Torowania tej drogi – łączenia Bożego Narodzenia ze Świętem Chanuka oraz budowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów tj. Żydów i Polaków – w katolickim polskim społeczeństwie podjął się Episkopat Polski, a i O. Tadeusz Rydzyk ze swymi mediami.
.
Galeria zdjęć [5 zdjęć]
 z tego wydarzenia – z jej  opisem „Tradycja Betlejemskiego Światła Pokoju związana jest z uniwersalnymi wartościami pokoju”  – jest pod adresem:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,133.html

Niżej 3 zdjęcia z własnym opisem z tej galerii zdjęć.v
v
v
>
Do tego wszystkiego dołóżmy wywiad z Parą Prezydencką zamieszczony 18 grudnia 2006 r. w świątecznym wydaniu tygodnika „WPROST” zatytułowany „Ta Wigilia będzie wyjątkowa” , którego ślad istnienia mamy pod adresem http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,810,ta-wigilia-bedzie-wyjatkowa.html .
Podany tam link do tego wywiadu wiedzie do nikąd. Może jednak ktoś z czytelników ma zachowany ten wywiad i go nam podeśle.
Zaraz w następnym dniu po Chanuce w Pałacu Prezydenckim 19 grudnia rozgorzała medialna wrzawa w związku z mianowaniem ks. abp. Stanisława Wielgusa na Metropolitę Warszawskiego. Święto Chanuka w Pałacu Prezydenckim w opinii publicznej nie istniała.
________________________________________________________________________

Rok 2007.

Wybory do Sejmu RP zarządzone na dzień: 21 października 2007
.
7 września 2007 r.
.
Prezydent Lech Kaczyński wydaje postanowienie o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 21 października 2007 r.
http://www.wybory2007.pkw.gov.pl/ALL/pliki/AKTY_PRAWNE/rozporzadzenia/Post_2007.pdf
v
W mediach od dłuższego już czasu trwa wrzawa wyborcza.
 W Radio Maryja [Naszym Dzienniku, TV TRWAM] już od kilku dobrych lat brylują przedstawiciele PiS. TV TRWAM po objęciu prezydentury przez Lecha Kaczyńskiego udaje się do niego do Pałacu Prezydenckiego i stamtąd nadaje swe relacje telewizyjne, aż do czasu niedoszłego ingresu ks. abp Stanisława Wielgusa. PiS w oczach patriotycznego polskiego elektoratu kreowany jest na zbawcę Narodu Polskiego. TV TRWAM od 7 stycznia 2007 r. nie udaje się już do Pałacu Prezydenckiego – źle by się to przecież teraz kojarzyło w trakcie kampanii wyborczej. No i w myśl zasady: było, minęło – teraz już się o tym nie wspomina, albo bardzo rzadko i to półgębkiem.
Wcześniej – zaraz po jesiennych wyborach parlamentarnych roku 2005 r. – w mediach O. Tadeusza Rydzyka trwała bezprzykładna kilkumiesięczna nagonka na LPR [szczególnie na Romana Giertycha].
Trudno doszukać się tam było ciepłych słów pod jego adresem i adresem LPR za czynione starania Romana Giertycha – jako Ministra Edukacji Narodowej – w zakresie wprowadzania polskości do szkół poprzez służący temu odpowiedni dobór  lektur i sporządzenie programów z zakresu nauczania języka polskiego i historii Polski. Te działania Romana Giertycha w sposób oczywisty nie pasowały, stały wręcz na przeszkodzie, budowania w nowym rozumieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów [Żydów i Polaków]  na bazie podmienionej treści hasła „Za naszą i waszą wolność”. To wówczas przesądzało o losach politycznych Romana Giertycha i całego LPR.
.
Już w styczniu 2006 r. [w kilka miesięcy po wyborach] na tle terminu uchwalenia i zatwierdzenia budżetu państwa na 2006 r. podjęto wspólną grę z Marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem w kierunku ponownego rozpisania wyborów parlamentarnych. PiS było na fali. LPR było przez media [szczególnie media toruńskie O. T. Rydzyka] zmłócone więc zaistniała pokusa [a pretekst prawny był] ponownego rozpisania wyborów i wyeliminowania LPR z Sejmu, no i przy okazji znacznego osłabienia w Sejmie reprezentacji „Samoobrony” Andrzeja Leppera. Ostatecznie zrezygnowano z pomysłu rozpisania ponownych wyborów [zaraz po jesiennych wyborach roku 2005 r.]. Rezygnację z tego scenariusza ogłosił prezydent Lech Kaczyński w swym słynnym lutowym „Orędziu” informując, że podpisał on ustawę budżetową na rok 2006 i nie ma już groźby rozpisywania przedterminowych wyborów.
.
Od początku swej prezydentury Lech Kaczyński zaczął przyznawać liczne ordery i odznaczenia – w tym przedstawicielom katolickiego duchowieństwa polskiego: księżom, biskupom, arcybiskupom, co było medialnie nagłaśniane i przysparzało mu przychylności polskiego prawicowego elektoratu, a zasłaniało jego działania na innych polach, które w oczach tego elektoratu mogłyby się okazać dla niego zgubne.
.
Po sprowadzeniu przez Lecha Kaczyńskiego w grudniu 2006 r. Święta Chanuka do Pałacu Prezydenckiego – za pośrednictwem swej żony Marii Kaczyńskiej, która dzień wcześniej udała się na Plac Grzybowski w Warszawie [miejsce wybrane symbolicznie] na rozpalenie tam świateł chanukowych – i przewidywanych skutkach wyborczych rozprawienia się z LPR i „Samoobroną” nastał dogodny czas [wrzawa wyborcza] na oficjalne otwarcie żydowskiej loży masońskiej B’nai B’rith i jej uznanie przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Zbliżało się też przecież drugie grudniowe świętowanie żydowskiego święta Chanuka w Pałacu Prezydenckim.
.
9 września 2007  r. [niedziela]
.
Po 70 latach nieobecności w Polsce żydowska organizacja „Niezależny Zakon Synów Przymierza”[Independent Order of B’nai B’rith]  oficjalnie reaktywowała swą działalność w Polsce.
.
Na oficjalną imprezę otwarcia w Polsce tej organizacji udała się Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka, którą widzimy u boku prezydenta Kaczyńskiego lub jego małżonki przy każdej okazji obchodów Święta Chanuka lub oficjalnych innych kontaktów z Żydami.
.
16 września 2007 r.
Bibuła jako pierwsza – na swej stronie internetowej http://www.bibula.com/?p=1190 – podała informację na temat otwarcia tej loży w artykule:
Zacieśnia się atak na Polskę: reaktywowano polski oddział żydowskiej loży masońskiej Bnai Brith – Lech Maziakowski.
.
22-23 września 2007 r.

.
[Nasz Dziennik] w artykule Stanisława Krajskiego „Nowy odłam masonerii w Polscehttp://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20070922&typ=my&id=my61.txt
m.in. czytamy:
_Organizacja ta założona została 13 października 1843 r. przez kilkunastu żydowskich emigrantów z Niemiec, na czele których stał Henry Jones. Rozwój B’nai B’rith w Stanach Zjednoczonych nastąpił bardzo szybko, loże powstawały w wielu miastach. Pierwsza loża poza Stanami Zjednoczonymi powstała w 1875 r. w Kanadzie, a pierwsza loża w Europie została stworzona w 1882 r. w Berlinie.Obecnie B’nai B’rith liczy około 80 000 członków w 58 krajach. Godłem B’nai B’rith jest siedmioramienny świecznik (na wzór tego, który znajdował się w Świątyni w Jerozolimie) i jego hasłem jest ‚dobroczynność, miłość bratnia i zgoda’.
Działalność B’nai B’rith w Polsce przerwał dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 listopada 1938 r. rozwiązujący organizacje masońskie w Polsce. Pomimo starań kierownictwa B’nai B’rith, które usiłowało dokazać, że B’nai B’rith nie zaliczał się do masonerii, decyzja ta została również zastosowana do B’nai B’rith”_ czytamy w artykule Stanisława Krajskiego.
W tym miejscu zauważmy, że ten siedmioramienny świecznik to właśnie menora, którą widzimy na zdjęciach w postaci świecznika w Pałacu Prezydenckim, a i widzimy na innych zdjęciach z wojaży w Izraelu tak Lecha Kaczyńskiego, jak i Donalda Tuska.
.
25 września 2007 r.
.
Nasz Dziennik
 zamieszcza tłumaczenie z języka angielskiego tekstu wygłoszonego 9.09.2007 r. na otwarciu B’nai B’rith w Polsce przez Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewę Junczyk-Ziomecką –http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20070925&id=my33.txt
.
29 września 2007  r.
.
Nasz Dziennik zamieszcza artykuł ks. prof. Jerzego Bajdy „Masoneria potrzebna w Polsce?” –http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20070929&typ=my&id=my31.txt
.
I w tym miejscu krótki komentarz do wszystkiego powyższego.
Otóż począwszy od informacji podanej przez ‘Bibułę’ wszyscy wytłuszczają fragment informacji ze spotkania ambasadora USA w Warszawie, Victora Ashe z szefami B’nai B’rith odbytego po oficjalnym otwarciu B’nai B’rith:
Omówiono m.in. sprawę ustawodawstwa dotyczącego zwrotu mienia oraz kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam.”
O ile w tym zakresie ‘Bibuła’ podała suche stwierdzenie bez jakiegokolwiek do tego komentarza, to już w Naszym  Dzienniku to stwierdzenie wywołało – ale tylko w jego fragmencie odnoszącym się do Radia Maryja i TV TRWAM – stan obaw o losy Radia Maryja i TV TRWAM oraz święte oburzenie z powodu takiego stwierdzenia. 
A wszystko to na zasadzie domysłów, bo przecież z samego sformułowania „omawiano kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam” nic jeszcze nie wynika, a formułujący ten fragment informacji byli raczej pewni, że właśnie wywoła to takie domysły u odbiorców tej informacji, a tym bardziej w połączeniu ze zwrotem mienia Żydom. Sama logika wskazuje – a oni głupcy to nie są – że gdyby na takim super zamkniętym spotkaniu złowrogo knuto przeciwko Radiu Maryja i TV Trwam, to byłoby cicho, sza, a nie o tym oficjalny  komunikat i to po informacji o terminie rozpisania wyborów parlamentarnych.
Przecież równie dobrze mogli rozmawiać o efektywnym wykorzystaniu Radia Maryja i TV Trwam do utrzymania pożądanego  dla nich układu politycznego [zgodnego z omówieniami i ustaleniami z roku  2005 r. dokonanymi w Fundacji Stefana Batorego im. George’a Sorosa], zapoczątkowanego i wytworzonego wyborami roku 2005 przy bardzo czynnym wsparciu właśnie tych mediów O. T. Rydzyka. Wreszcie całe to omawianie mogło sprowadzić się jedynie do tak sformułowanego komunikatu z przewidywanym jego zwrotnym skutkiem.
Sformułowanie w ten sposób komunikatu w odniesieniu do RM i TV Trwam wywołujące poprzez domysły stan zagrożenia u słuchaczy tych mediów odsuwał w cień sprawę reaktywowania   B’nai B’rith i jednocześnie wzmacniał poparcie wyborcze dla PiS jako obrońców Polski – a Radia Maryja i TV Trwam w szczególności, przyczyniając się przy tym do całkowitego wyeliminowania z parlamentu LPR i „Samoobrony” – po ich wcześniejszym solidnym zmłóceniu.
.
Przytoczmy jeszcze w całości – za Naszym Dziennikiem – wygłoszony tekst przez Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewę Junczyk-Ziomecka.
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20070925&id=my33.txt
Cytat – Warszawa, 9 września 2007 roku
.
Panie i Panowie!
Blisko 70 lat temu, w 1938 roku, dekretem Prezydenta RP, w wyniku absurdalnych obaw, nieporozumień oraz wprowadzenia w błąd, zakazano działalności polskiej sekcji B’nai B’rith. Należy uznać za symboliczny gest, że dziś staję przed Państwem jako przedstawiciel Prezydenta RP, aby powitać Was i Waszą organizację, która po raz drugi rozpoczyna działalność w Polsce.
Otwarcie loży B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej, po tylu latach nieobecności, jest szczególnie ważne również z innego względu. Organizacja ta, utworzona 164 lata temu w małej nowojorskiej kawiarni przez 12 żydowskich imigrantów z Niemiec, stała się dziś jedną z najważniejszych organizacji walczących z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. Polska jest wdzięczna za działania, jakimi Liga przeciw Zniesławieniom [Anti-Defamation League], założona przez B’nai B’rith, współpracując z Amerykańskim Kongresem Żydowskim, wsparła nasze starania o zmianę nazwy obozu Auschwitz i przeciwstawiła się używaniu określenia „polskie obozy koncentracyjne”.
Jestem zadowolona, że tak jak było w zwyczaju przed wojną, członkami B’nai B’rith są wybitni polscy obywatele: naukowcy, pisarze, osoby zaangażowane w działalność społeczną. W czasie, gdy stosunki między Polską a Izraelem należą do najlepszych w Europie, powinniśmy starać się o stałe polepszanie stosunków polsko-żydowskich. To wymaga stałych wysiłków i gotowości do kompromisu. Nie jest to łatwe, lecz wierzę w Państwa zobowiązanie, które będzie mieć znaczący wpływ na wzajemne zrozumienie Polaków i Żydów.
W związku z tym pragnę odwołać się do statutów Waszego stowarzyszenia, które odnoszą się do „ducha tolerancji i harmonii” i utrwalenia „wspomnienia Holokaustu w społeczeństwie”. Mam nadzieję, że częścią wypełnienia tego programu będzie Wasza pomoc w zwalczaniu nieprawdziwych i szkodliwych poglądów, które pojawiają się w świecie, np. w postaci opinii o odpowiedzialności Polski za powstanie obozów koncentracyjnych. Mam również nadzieję, że mimo iż statut Waszej organizacji nie przewiduje „utrwalenia pamięci o życiu i osiągnięciach polskich Żydów”, ta wyjątkowa historia obejmująca ponad 800 lat, zostanie uwieczniona przez Was w świadomości polskiego społeczeństwa i w świecie.
Proszę pozwolić mi zakończyć cytatem słów Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI, który w grudniu 2006 r., przyjmując przedstawicieli B’nai B’rith, powiedział: „Nasz niespokojny świat potrzebuje świadectwa ludzi dobrej woli, inspirowanych przeświadczeniem, że wszyscy z nas stworzeni na obraz Boga posiadają niewyobrażalną godność i wartość. Żydzi i chrześcijanie są powołani do współpracy w uzdrawianiu świata przez promowanie duchowych i moralnych wartości opartych na naszej wierze. Powinniśmy coraz bardziej być przekonani do dawania przykładu naszej owocnej współpracy”.
Dziękuję, Panie i Panowie.
Ewa Junczyk-Ziomecka
Podsekretarz stanu
Kancelaria Prezydenta RP
.
Angielska wersja posłania znajduje się na stronie: http://www.bnaibrith.org.
W „Wydarzeniach prasowych” zamieszczanych na oficjalnej stronie Prezydenta RP nie znalazła się informacja o spotkaniu minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej ani tekst posłania.
tłum. MR – koniec cytatu.
Ciekawe dlaczego Nasz Dziennik nie drążył dalej tematu braku tej informacji na oficjalnej stronie prezydenta, tylko zadowolił się takim końcowym stwierdzeniem? Przecież ND miał już wówczas doskonałe układy z PiS. Gdyby taki komunikat był wytworzony za plecami Lecha Kaczyńskiego, to lojalność – nie mówiąc już o zwykłej uczciwości – to nakazywała. Co niektórzy teraz chcą wykorzystywać ten stan niedomówienia i twierdzą, że Lech Kaczyński nic nie wiedział o tym posłaniu Ewy Junczyk-Ziomeckiej.
Jednakże takiemu stanowi rzeczy przeczy brak dementi ze strony prezydenta Kaczyńskiego [chociażby w późniejszym okresie czasu po wyborach], a także przeczy treść tego przesłania i użyte w nim określenia, które są spójne z treściami i używanymi określeniami wydawanymi na oficjalnej stronie prezydenta z okazji świętowania w Pałacu Prezydenta święta Chanuka, a i z okazji wizyt Lecha Kaczyńskiego w Izraelu.
Wreszcie to działanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest logicznie spójne z całą prowadzoną przez niego działalnością [również wcześniejszą] w stosunku do Żydów w ramach prowadzonej budowy w nowym pojęciu ‚Rzeczypospolitej Obojga Narodów’.
.
Zanim jednak przejdziemy do świętowania w roku 2007 kolejnej Chanuki w Pałacu Prezydenta RP przypomnijmy niedoszły Ingres abp Stanisława Wielgusa z dnia 7 stycznia 2007 r., gdy z uciechy – słysząc składaną rezygnację przez abp. Wielgusa z objęcia urzędu – prezydent Lech Kaczyński klaskał sobie w katedrze warszawskiej pomiędzy kolanami. Po jakimś czasie O. T. Rydzyk przy okazji powrócenia do tego me momentu klaskania i gry zapisami w konstytucji o zagwarantowanie życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci powiedział na antenie Radia Maryja do Marszałka Marka Jurka: „AWS też oszukał. Panie marszałku, ludzie wam zaufali, ale wiedzcie o tym, że ludzie was wyplują; ale to będzie tragedia Polski.
.
Warto by było dociec dlaczego wyplucie PiS byłoby tragedią dla Polski. No i z czyjego punktu widzenia byłaby to tragedia. Z całą pewnością byłaby to tragedia z punktu widzenia budowy w nowym rozumieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów [znaczy się Żydów i Polaków], ale gdzie tu tragedia dla Polaków?
———–
.
7 stycznia 2007 r.
.
Po hucznych obchodach 17 grudnia 2006 r. Chanuki na Placu Grzybowskim w Warszawie i 18 grudnia w Pałacu Prezydenckim [z udziałem m.in. Marii Kaczyńskiej, Hanny Gronkiewicz Waltz, a i samego Lecha Kaczyńskiego] – do Bazyliki Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie na mający odbyć się ingres abp. St. Wielgusa udał się prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, Hanna Gronkiewicz Waltz prezydent Warszawy, a także kilku członków rządu RP.
.
Pod datą 7 stycznia 2007 r [niedziela] na oficjalnej stronie prezydenta:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,263,prezydent-rp-wzial-udzial-w-mszy-dziekczynnej.html
mamy krótką informację:
Prezydent RP wziął udział w mszy dziękczynnej
„7 stycznia 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z Małżonką wziął udział w Mszy Świętej dziękczynnej za posługę Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa.
Msza została odprawiona w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Z tą informacją związana jest galeria trzech zdjęć znajdująca się pod adresem
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2007/galeria,74.html
Niżej zamieszczone są zdjęcia z tej galerii z dodanym do nich własnym opisem.v
v
v
Podczas niedoszłego ingresu 7.01.2007 Prymas Polski kardynał Józef Glemp w swej homilii mówił m.in.:
„Dziś dokonał się nad abp. Wielgusem sąd. Co to za sąd na podstawie świstków? Dokumentów 3 razy odbijanych? My nie chcemy takich sądów.”
– ale niespełna trzy lata później, gdy sprawa przycichła, 21 grudnia 2009 r. [po obchodach 15 grudnia 2009 r. Chanuki w Pałacu Prezydenckim i w pierwszą rocznicę obchodów Święta Chanuka przez Lecha Kaczyńskiego w Synagodze Nożyków 21 grudnia 2008 r.] kard. Józef Glemp został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego, a kard. Józef Glemp odznaczenie to przyjął.
Wystąpienie z tej okazji prezydenta Lecha Kaczyńskiego mamy pod adresem:
http://www.prezydent.pl/wypowiedzi-prezydenta/wystapienia/art,697,wystapienie-prezydenta-na-uroczystosci-odznaczenia-prymasa-jozefa-glempa.html ,
a galerię zdjęć [7 zdjęć] z tej uroczystości mamy pod adresem:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,306.html
Niżej trzy zdjęcia z tej galerii zdjęć.v
v
v
Jesienne wybory parlamentarne roku 2007
wygrała Platforma Obywatelska i utworzono koalicję rządową PO-PSL.
W polityce na linii Polska-Izrael nastąpił podział ról pomiędzy prezydentem RP Lechem Kaczyńskim a koalicją rządzącą PO-PSL. W 2009 r. na falach Radia Maryja prof. Bogusław Wolniewicz stwierdzi [ku niezadowoleniu prowadzącego – zaraz kończę, wszelkie pretensje proszę kierować do mnie_mówił profesor], że pomiędzy Lechem Kaczyńskim i jego kancelarią a Donaldem Tuskiem i jego rządem trwa jakiś dziwny wyścig w ukochaniu wszystkiego co żydowskie, i że Polskę spisano na straty.
.
W roku 2007 żydowskie Święto Chanuka przypadało w pierwszej dekadzie grudnia.
Kolejne rocznice wydarzeń grudniowych – tak drogie sercu każdego Polaka – przypadały po święcie Chanuka. Połączono zatem świętowanie Chanuki [na Placu Defilad, w Sejmie RP i w Pałacu Prezydenckim] z licznymi uroczystościami nadawania orderów i odznaczeń państwowych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wszystkie mass-media nagłaśniały i komentowały nadawanie tych orderów i oznaczeń państwowych.

Po wprowadzeniu w grudniu 2006 r.  przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego menory wraz ze świętem Chanuka do Pałacu Prezydenckiego nastał teraz czas na  wprowadzenie menory i święta Chanuka do Sejmu RP.
.
Na 10 grudnia 2007 r. ustalono wspólne świętowanie w tym dniu Chanuki w dwóch miejscach:
1) w Sejmie RP z udziałem parlamentarzystów;
2) w Pałacu Prezydenckim  z udziałem  prezydenta Lecha Kaczyńskiego [uwielbianego przez słuchaczy Radia Maryja i czytelników Naszego Dziennika] i Metropolity Warszawskiego abp. Kazimierza Nycza [uwielbianego przez środowiska abp. St. Dziwisza z Krakowa i środowiska Gazety Wyborczej].
Poprzedzone zostało to zapaleniem świateł menory 9 grudnia 2007 r. na Placu Defilad [przed pałacem Kultury i Nauki w Warszawie] z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka [z PSL], prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz i ambasadora Izraela Dawida Peleg.
.
Powstał w ten sposób po raz pierwszy w historii Polski jawny komplet Chanukowy: władza prezydencka, władza rządowa, władza samorządowa, władza kościelna.
Zaś działalność pisarska Grossa szkalująca Polskę i Polaków, której pomógł Lech Kaczyński – jako minister sprawiedliwości – poprzez przerwanie ekshumacji zwłok w Jedwabnem, stanowiła idealną osłonę tego procesu pochodu Chanuki do polskich urzędów państwowych, a wraz z nią pochodu menory.
.
9 grudnia 2007  r.
.
Na Placu Defilad w Warszawie ustawiono dużych rozmiarów menorę [świecznik] – tak, że trzeba było użyć podnośnika do zapalenia świateł na tej menorze.
Internetowe wydanie gazety.pl na tą okoliczność donosi: „Miasto z rządem przy menorze
http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,4746542.html
Świętowali tam: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz [PO], wicepremier Waldemar Pawlak[PSL], ambasador Izraela Dawid Peleg. Pani prezydent wówczas mówiła, że warto wierzyć w cuda, których symbolem jest właśnie Chanuka.
Potwierdzenie tegoż znajdujemy również w innym źródle informacji 
http://www.kosciol.pl/article.php?story=20071215184446716
– tam też dowiadujemy się, że Chanuka zapłonęła na Kremlu.
Potwierdza to również portal społeczności żydowskiej jewish.org.pl „Chanuka z Chabadem przed Pałacem Kultury”.
http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/wiadomopci-mainmenu-57/927-chanuka-z-chabadem-przed-pasacem-kultury.html
.
10 grudnia 2007  r.
.
Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski z PSL i rabin 
Shalom Stambler [rezydujący w Polsce – z żydowskiej międzynarodowej organizacji Chabad Lubavitch] zapalili w Sejmie RP chanukowe świece w świeczniku menory. Obecni przy tym byli polscy parlamentarzyści oraz  ambasador Izraela w PolsceDavida Peleg, były ambasador Izraela w Polsce Szewacha Weiss.
.
No i Jarosław Kalinowski m.in. tam mówił:
to światło symbolizuje najbardziej uniwersalne wartości, tak naprawdę najważniejsze na dzisiaj, dla przyszłości całej ludzkości
v
– klip do obejrzenia i odsłuchania

http://pardon.wrzuta.pl/film/2gNWsZHLPQb/pardon_tv_happy_chanuka .
.
Informację wraz ze zdjęciami z tego wydarzenia w Sejmie RP zamieszczona jest m.in. w artykule

W Sejmie i Pałacu Prezydenckim zapłonęły chanukowe świece
http://www.rp.pl/artykul/75805.html
Stąd też niżej kilka bezpośrednich wejść do zdjęć [które warto obejrzeć] z tego wydarzenia w Sejmie RP.
Na świeczniku menory w jej środku zamontowano orła.
NR_1
                NR_2                 NR_3    .
NR_1 – http://grafik.rp.pl/grafika2/75805,93932,9.jpg
NR_2 – http://grafik.rp.pl/grafika2/75805,93936,9.jpg
NR_3 – http://grafik.rp.pl/grafika2/75805,93931,9.jpg >
>
Nie jest dla mnie jasnym kto w grudniu 2008 r. zapalał w Sejmie menorę [trudno to teraz odszukać].
W 2009 r. menorę wraz z rabinami zapalał wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski i wyraził z tego powodu wielką radość, a i że myśli, że losy Polaków i Żydów są na zawsze z sobą splecione.
Zaś rabin S
zalom Ber Stambler [z Chabad Lubavitch] raczył zauważyć, że menora i Chanuka na stałe pozostaną w Sejmie RP, bo to już trzeci raz te obchody Chanuki w Sejmie RP, a liczba 3 oznacza u Żydów coś stałego.
– czytaj: „Niesiołowski: losy Polaków i Żydów na zawsze splecione
http://www.kosciol.pl/article.php?story=20071215184446716
Zobacz też zdjęcie szczęśliwego Stefana Niesiołowskiego z menorą:
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/23561/niesiolowski_chanuka_550.jpeg
.
.
Również w 2010 r. Stefan Niesiołowski zapalał wraz z rabinem menorę w Sejmie RP.
Zapłonęły świece chanukowe
http://religie.wiara.pl/doc/682808.Zaplonely-swiece-chanukowe
Zdjęcie: http://i.wp.pl/a/f/jpeg/25812/chanuka_niesiolowski_pap_550.jpeg
.
Według tej stałej liczby 3 – w rozumowaniu żydowskim – to menora [oficjalne godło Izraela]  i Chanuka weszły na stałe również do Pałacu Prezydenckiego.
Następnie w ramach budowy ‘Rzeczpospolitej Obojga Narodów’ menora wraz Chanuką wejdą na stałe do urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, a na końcu do wszystkich urzędów gmin w całej Polsce, a i do kościołów katolickich w Polsce [no bo to będzie taniej, przyjaźnie  i ekumenicznie]  – jak dobrze pójdzie. W kościele katolickim w Nadarzynie już stoi przy ołtarzu pokaźnych rozmiarów menora.
No i jak to Jarosław Kalinowski z PSL stwierdził: najważniejsza będzie menora i Chanuka, bo to najważniejsze na dziś i dla przyszłości całej ludzkości. 
>
>
10 grudnia 2007 [poniedziałek]– Pałac Prezydencki.
.
Krótką relację z obchodów po raz drugi Chanuki w Pałacu Prezydenta mamy na oficjalnej stronie prezydenta pod adresem:
http://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2007/art,845,ceremonia-zapalenia-swieczek-chanukowych-w-palacu-prezydenckim.html
Skromna galeria zdjęć [4 zdjęcia] jest pod adresem:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2007/galeria,217.html
Z tej galerii niżej 2 zdjęcia z opisem.v
v
Na portalu http://www.prezydent.pl brak jest jednak uwiecznienia zacnych gości zapalających menorętakich jak Metropolita Warszawski abp Kazimierz Nycz. Ale nic straconego – takie zdjęcie mamy pod adresem: http://grafik.rp.pl/grafika2/75805,93942,9.jpg . 
w galerii http://www.rp.pl/galeria/19469,5,75805.html .
Zdjęcie żydowskich dzieci wręczających prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu grafikę barwnej menory mamy w galerii  http://www.rp.pl/galeria/19469,4,75805.html   .
pod adresem:   http://grafik.rp.pl/grafika2/75805,93941,9.jpg   .v
v
Świętowanie chanuki [na Placu Defilad, w Sejmie RP i w Pałacu Prezydenckim] obudowano licznymi uroczystościami nadawania przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego orderów i odznaczeń państwowych – o czym potem rozpisywały się wszystkie media.
.
9 grudnia 2007  r.
 [w dniu Chanuki na Placu Defilad w Warszawie]
.
Prezydent Lech Kaczyński odznaczył za zasługi działaczy NSZZ „Solidarność” z Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy w roku 1980 r. zakładali tam związek.
.
Z portalu www.prezydent.pl

Prezydent RP odznaczył działaczy NSZZ „Solidarność” z Ostrowca Świętokrzyskiego
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,848,prezydent-rp-odznaczyl-dzialaczy-nszz-solidarnosc-z-ostrowca-swietokrzyskiego.html 
.
Ordery i odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczał 9.12.2007 doradca Prezydenta Jan Olszewskiw Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI odznaczeni zostali m.in.ks. Tadeusz Lutkowski, ks. Wacław Mazur, ks. Kazimierz Pelc – pośmiertniea ks. Marian Misiak ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.
.
Niżej zdjęcie z tych odznaczeń: źródło:
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/149/848/1/1759424234.jpgvv
10 grudnia 2007 r.
.
– [w dniu Chanuki Pałacu Prezydenckim z udziałem m.in. abp Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego, w dniu Chanuki w Sejmie RP /gdzie Jarosław Kalinowski  {PSL} powiedział w odniesieniu do zapalanego światła w świeczniku menory:
to światło symbolizuje najbardziej uniwersalne wartości, tak naprawdę najważniejsze na dzisiaj, dla przyszłości całej ludzkości”]
– Prezydent Lech Kaczyński w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im Witolda Lutosławskiego osobiście wręcza ordery i odznaczenia państwowe osobom, które brały udział w walce o wolną Polskę [po czym 12 grudnia Lech Kaczyński uda się do Lizbony i 13 grudnia 2007  r. jako przewodniczący polskiej delegacji podpisze Traktat z Lizbony – kładący kres marzeń Polaków o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę].
Niżej z oficjalnego portalu prezydenta.
.
„ Ceremonia nadania odznaczeń „cichym bohaterom stanu wojennego”
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,161,72,ceremonia-nadania-odznaczen-cichym-bohaterom-stanu-wojennego.html
.
Prezydent RP odznaczył bohaterów stanu wojennego oraz działaczy ruchu „Polsko-Czesko-Słowackiej…[przemówienie prezydenta]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,847,prezydent-rp-odznaczyl-bohaterow-stanu-wojennego-oraz-dzialaczy-ruchu-polsko-czesko-slowackiej-.html
.
Galeria zdjęć z odznaczeń w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im Witolda Lutosławskiego:http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2007/galeria,218.html
Niżej dwa zdjęcia z tej galerii.v
v
13 grudnia 2007 r. [czwartek], Lizbona.
.

W 26 rocznicę wprowadzenia przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego [13.12.1981 r.] przeciwko Narodowi Polskiemu prezydent Lech Kaczyński stojący na czele polskiej delegacji składa na ołtarzu bezbożnej Unii Europejskiej swe zapewnienie ostatecznej likwidacji państwowości  Polski – jako państwa wolnego, suwerennego i niepodległego – składając swój podpis pod Traktatem Lizbońskim konstytuującym w Europie, na gruzach państw narodowych, nowe państwo zwane Unią Europejską.
.
Niżej z oficjalnego portalu prezydenta www.preztdent.pl
.
Udział Prezydenta RP w uroczystościach podpisania Traktatu z Lizbony
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,837,udzial-prezydenta-rp-w-uroczystosciach-podpisania-traktatu-z-lizbony.html
.
Galeria zdjęć [10 zdjęć] – Udział Prezydenta RP w uroczystościach podpisania Traktatu z Lizbonyhttp://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2007/galeria,213.html
Niżej 3 zdjęcia z tej galerii zdjęć.v
v
v
15 grudnia 2007  r. [sobota]
.
Po ‘załatwieniu’ Polski w Lizbonie – pan prezydent Lech Kaczyński dziarsko przystąpił do dalszego nadawania orderów i odznaczeń państwowych.
Z okazji stulecia polskiego chóru „HARFA” 15.12.2007 [oraz siedemdziesiątej rocznicy 70. rocznicy otrzymania prestiżowej nagrody dla najlepszego chóru polskiego ufundowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego]  odbył się koncert tego chóru w kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.  Przed koncertem Doradca Prezydenta RP Jacek Sasin  w imieniu Prezydenta RP wręczył odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury.
Więcej: Prezydent RP nadał odznaczenia zasłużonym członkom Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,829,prezydent-rp-nadal-odznaczenia-zasluzonym-czlonkom-towarzystwa-spiewaczego-harfa.html
.
W tym samym dniu 15.12.2007 – inny wysłannik Lecha Kaczyńskiego – Jan Olszewski wręczał w ŁodziOrdery Odrodzenia Polski i Krzyże Zasługi zasłużonym działaczom łódzkiego Niezależnego Zrzeszenia StudentówWięcej: Prezydent RP odznaczył działaczy łódzkiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,830,prezydent-rp-odznaczyl-dzialaczy-lodzkiego-niezaleznego-zrzeszenia-studentow.html
Niżej zdjęcie z tego wydarzenia.v
16 grudnia 2007 [niedziela]
.
Minister Anna Fotyga, Szef Kancelarii Prezydenta RP, wręczyła w imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ordery uczestnikom  wydarzeń grudnia 1981 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce
Prezydent RP nadał ordery w 26 rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,828,prezydent-rp-nadal-ordery-w-26-rocznice-pacyfikacji-kopalni-wujek.html
Tekst przesłania Lecha Kaczyńskiego na tę okoliczność brzmi dla Polaka jak ponury żart Lecha Kaczyńskiego po tym, jak 13.12.2007 r. podpisał w Lizbonie Traktat Lizboński.
Niżej zdjęcie z tego wydarzenia.v
17 grudnia 2007  r. [poniedziałek]
.
Gdynia, Pomnik Ofiar GRUDNIA 70 r. – Teraz po podpisaniu 13.12.2007 Traktatu z Lizbony i tym samym odebraniu Narodowi Polskiemu marzeń na wolną, suwerenną, niepodległą Polaków [a nie innych nacji] Ojczyznę można dziarsko maszerować [z ręką w kieszeni? Czy z zaciśniętą pięścią?] przed Kompanią Honorową Polskiej Marynarki Wojennej, a także zapowiadać, że rozliczenie przeszłości będzie kontynuowane – no i obecnie kontynuuje premier Donald Tusk i prezydent Bronisław Komorowski. Już dawno nas Polaków wspólnymi siłami PiS i PO rozliczyli na zero. Teraz rozliczają już nas na głębokim minusie.
Z oficjalnego portalu prezydenta.
.
Rozliczanie przeszłości będzie kontynuowane

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,827,rozliczanie-przeszlosci-bedzie-kontynuowane.html 
Galeria zdjęć [4 zdjęcia]
.
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2007/galeria,211.html
Niżej jedno z nich.v
17 grudnia 2007 r. [poniedziałek]
.
W Pałacu Prezydenckim betlejemskie światełko pokoju odbiera prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką.
Prezydent RP przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,825,prezydent-rp-przyjal-z-rak-harcerzy-betlejemskie-swiatelko-pokoju.html
.
Galeria zdjęć
 [10 zdjęć] i galeria zdjęć [4 zdjęcia]:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2007/galeria,210.html

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2007/galeria,212.html

Niżej jedno z tych zdjęć.v
To i teraz wreszcie już po wszystkim – w myśl światełka pokoju i uniwersalnych ogólnoludzkich wartości  – nastąpił odpowiedni moment do obwieszczenia wszem i wobec, że polskie wojsko pozostaje w Iraku. Polskim dziewczynkom z czasem chyba będzie można powiedzieć, że jak dorosną, to będą rodzić dzieci na mięso armatnie w ramach ciągle dokonywanych rozliczeń przeszłości.
.
18 grudnia 2007 r. [wtorek]
.
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Michał Kamiński obwieścił, że Prezydent jest przeciwny przedwczesnemu zakończeniu misji w Iraku

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,824,prezydent-jest-przeciwny-przedwczesnemu-zakonczeniu-misji-w-iraku.html
.
Po czym 21 grudnia 2007 r. – Lech Kaczyński podpisał postanowienie, że polskie wojsko pozostaje w Iraku i jeszcze w paru innych miejscach – zgodnie z wolą mocodawców.
Polscy żołnierze pozostaną w Iraku do 31 października 2008 r.
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,817,polscy-zolnierze-pozostana-w-iraku-do-31-pazdziernika-2008-r-.html
.
22 grudnia 2007 [sobota – szabat]
.
Po pracowitym roku Lech Kaczyński podsumowując rok 2007 stwierdza zadowolony, że to był to dobry rok dla Polski –udzielając wywiadu Telewizji Polskiej.
To był dobry rok dla Polski
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,813,to-byl-dobry-rok-dla-polski.html
Do tego wywiadu nie podano odwołania [linku] na stronie prezydenta, a to wielkie przeoczenie.
.
No to teraz sami dokonajmy podsumowania roku 2007 wedle realizowanej nowej koncepcji Rzeczypospolitej Obojga Narodów – zwanej IV Rzeczypospolitą.
Na początek zauważmy jakie konsekwencje niesie z sobą budowana w nowym wydaniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów [Polaków i Żydów lub Żydów i Polaków].
Polska – dla Żydów będzie pojmowana jako Ojczyzną Żydów.
Polska – dla Polaków będzie pojmowana jako Ojczyzna Polaków.
Powstają w ten sposób dwa generalne punkty odniesienia w ocenie tego co się w Polsce dzieje szczególnie od 1988 r. Oceny te mogą być diametralnie przeciwstawne sobie  – co z resztą ma miejsce.
.
To co służy Polsce rozumianej jako Ojczyźnie Żydów nie musi służyć  Polsce rozumianej jako Ojczyźnie Polaków. W ten sposób zostaje otwarte oczywiste pole sprzeczności interesów natury zasadniczej, a tym bardziej w sytuacji, gdy Polska jako Ojczyzna Polaków – to cywilizacja łacińska, a Polska jako Ojczyzna Żydów – to cywilizacja żydowska przeciwstawna cywilizacji łacińskiej.
.
W zależności od tego kto z jak rozumianą Polską się zidentyfikuje, to  taka będzie jego ocena zachodzących w Polsce procesów.
Dla jednych będzie to drugi cud nad Wisła, a dla drugich będzie to klęska nie mająca swego precedensu w całej ponad 1000-letniej historii Polski. Jedni i drudzy będą czynić wszelkie starania – szczególnie o okresie wyborów – aby jak najwięcej osób zidentyfikowało się z jedną z tych dwu grup.
Jedni będą głosić, że Polska odzyskała wolność, suwerenność i niepodległość, a drudzy, że stan obecny to głęboka niewola.
Jedni będą wołać, że Lech Kaczyński dobrze służył Polsce, a drudzy, że wręcz przeciwnie.
Media polskojęzyczne będą gloryfikować Lecha Kaczyńskiego, a media polskie nie istnieją i nie ma kto tego skontrować [wyjątek, póki co, stanowi jeszcze internet]..
.
Teraz dopiero w tym kontekście podsumujmy rok 2007.
.

1) 7.01.2007 – Ks. abp  Stanisław Wielgus „złożył rezygnację” z objęcia funkcji Metropolity Warszawskiego.
.
2) 1.04.2007 – kanonicznie Metropolitą Warszawskim został abp. Kazimierz Nycz, który 10 grudnia 2007 r. w Pałacu Prezydenckim świętował żydowskie święto Chanuka i wraz rabinem Michaelem Szudrichem zapalał w świeczniku menory [menora jest godłem Izraela] świecę chanukową.
.
3) Trwa proces wykańczania LPR i Samoobrony.
.
4)
 Brat bliźniak Lecha Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński doprowadza do przedterminowych wyborów do parlamentu polskiego.
.
5) 7.09.2007 – prezydent Lech Kaczyński zarządza przedterminowe wybory na 21.10.2007 r.
.
6) 9.09.2007 –  Po 70 latach nieobecności w Polsce żydowska organizacja „Niezależny Zakon Synów Przymierza” [Independent Order of B’nai B’rith]  oficjalnie reaktywuje swą działalność w Polsce. Lech Kaczyński wyraża radość z tego powodu i wysyła z gratulacjami Ewę Junczyk-Ziomecką na uroczyste otwarcie tej loży.
.
7) 21.10.2007 – wybory do Sejmu i Senatu RP. Wyeliminowana LPR i Samoobrona.
v
8) 16.11.2007 – zostaje powołany rząd Donalda Tuska [koalicja PO z PSL]. Tym samym następuje podział ról pomiędzy PiS [z prezydentem Lechem Kaczyńskim] a PO [z premierem Donaldem Tuskiem] w polityce na linii Polska – Izrael w ramach budowy w nowym wydaniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
.
9) 9.12.2007 – Na placu Defilad w Warszawie ustawiono dużych rozmiarów menorę i przy niej święto Chanuka wspólnie świętują m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, prezydenta Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz, ambasador Izraela w Polsce Dawid Peleg.
.
10) 10.12.2007 – po raz pierwszy w historii Polski do polskiego sejmu przywędrowała menora wraz ze świętowaniem w tym dniu święta Chanuka w Sejmie RP. Zapalający światło Chanuki Jarosław Kalinowski z PSL wówczas m.in. powiedział” 
to światło symbolizuje najbardziej uniwersalne wartości, tak naprawdę najważniejsze na dzisiaj, dla przyszłości całej ludzkości.
.
11) 10.12.2007 – W Pałacu Prezydenckim prezydent Lech Kaczyński wraz z zoną świętują drugi raz święto Chanuka [pierwszy raz świętował to święto w grudniu 2006 r.]. W świętowaniu tego żydowskiego święta bierze udział abp Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski.
.
12) 13.12.2007 –  Lech Kaczyński stojąc na czele polskiej delegacji składa w Lizbonie swój podpis pod Traktatem Lizboński konstytuującym na gruzach państw narodowych nowy twór państwowy zwany Unią Europejską.
.
13) Lech Kaczyński w międzyczasie z świętowaniem Chanuki i podpisaniem Traktau z Lizbony rozdaje ordery, odznaczenia państwowe, bierze udział w różnych uroczystościach, przyjmuje od harcerzy betlejemskie światełka pokoju – niech się cieszą.
.
14) No i przez ten cały czas [z niewielkim zgrzytem na tle zachowania się Lecha Kaczyńskiego podczas niedoszłego ingresu abp St. Wielgusa] z Lechem Kaczyńskim i Jarosławem Kaczyński oraz z całym PiS jest O. Tadeusz Rydzyk razem z Radiem Maryja, TV TRWAM i Naszym Dziennikiem.
.  

W czyim rozumieniu „dla Polski” padło 22.12.2007 stwierdzenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego: „To był dobry rok dla Polski”?.
============================================================

Rok 2008.

Prezydent RP Lech Kaczyński w Synagodze Nożyków z okazji żydowskiego święta Chanuki

Ceremonia zapalenia świeczki chanukowej z udziałem Prezydenta RP
źródło: http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,846,ceremonia-zapalenia-swieczki-chanukowej-z-udzialem-prezydenta-rp.html
Cytat – „21 grudnia 2008 r. w Synagodze im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków w Warszawie odbyła się ceremonia zapalenie świeczki chanukowej oraz uroczysta modlitwa z okazji 90. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz jego małżonki Marii Kaczyńskiej.
.
Prezydent RP Lecha Kaczyński zainicjował tradycję zapalania świeczek chanukowych przez Głowę Państwa – dwa lata z rzędu w Pałacu Prezydenckim, a w br. w Synagodze Nożyków. Jest to pierwsza po II wojnie światowej wizyta urzędującego Prezydenta w Synagodze.
.
W uroczystości udział wzięli: Para Prezydencka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Mariusz Handzlik, Kapelan Prezydenta RP ks. Roman Indrzejczyk, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Piotr Kadlčik, przedstawiciele społeczności żydowskiej.
.
Po odśpiewaniu Hymnu Polski przez młodzież z chóru z Zespołu Szkół Lauder-Morasha w Warszawie, przybyłych gości przywitał przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Piotr Kadlčik. Następnie Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich odmówił modlitwę Mojżesza Schorra oraz modlitwę za Ojczyznę, specjalnie przygotowaną na tę okazję.
.
Następnie Prezydent RP zapalił pierwszą świecę chanukową, Rabin Michael Schudrich wraz z attaché ds. Kultury Ambasady Izraela w Polsce Alon Simhayoff świecę pomocniczą.
.
Na zakończenie Piotr Kadlčik w imieniu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej złożył na ręce Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego tekst modlitwy z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

.
Święto Chanuka upamiętnia ponowne oczyszczenie i poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej, która została zbezczeszczona przez Greków w II w p.n.e. i odzyskana przez społeczność żydowską w powstaniu Machabeuszy. Gdy żydowscy powstańcy zdobyli Świątynię, znaleźli w niej tylko jedną fiolkę czystej rytualnie oliwy, nadającej się do lamp świecznika – menory, który zgodnie z Torą Mojżesza był ustawiony w tzw. Miejscu Świętym. Taka ilość oliwy była w stanie podtrzymać ogień menory zaledwie przez jeden dzień. Tymczasem na wyrobienie nowego zapasu oliwy, nadającej się do użytku świątynnego, potrzeba było aż ośmiu dni. Bóg jednak dokonał cudu i sprawił, że oliwa z jednej fiolki podtrzymała ogień menory przez całe osiem dni, dopóki nie wyrobiono nowego zapasu.
.
Najważniejszym rytuałem święta jest zapalanie świateł: jednego pierwszego dnia święta, dwóch – drugiego, aż do ósmego, kiedy zapalane jest osiem świateł (lamp oliwnych, albo współcześnie – świec). Do tego używany jest charakterystyczny świecznik – chanukija.
Oprócz chanuki musi też palić się inne światło – nie należy bowiem stosować świecznika w celach utylitarnych, a jedynie jako znak cudu.”
 – koniec cytatu za http://www.prezydent.pl [j.w.]
GALERIA ZDJĘĆ – http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2008/galeria,226.html
To jest pierwsza po II wojnie światowej wizyta urzędującego Prezydenta w Synagodze…
v
Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć
, a potem jeszcze raz kliknij i masz maksymalny format zdjęcia.Koniecznie przeczytaj opisy pod zdjęciami.v
v
v
v
Do tego doszło drugie świętowanie święta Chanuka w Sejmie RP.
.
1 kwietnia 2008 r. [wtorek] – Sejm RP po wystąpieniach posłów i prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyraża zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Traktatu z Lizbony pod którym Lech Kaczyński stojąc na czele delegacji polskiej złożył swój podpis 13 grudnia 2007 r.
Lech Kaczyński 1.04.2008 mówił:
„Przed Sejmem Rzeczypospolitej staje dziś sprawa ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Jego przyjęcie będzie dobrą wiadomością dla Polski i dobrą wiadomością dla Europy. Polacy są zadowoleni z naszego członkostwa w Unii. Wysokie poparcie, jakim cieszy się Unia Europejska wśród naszych obywateli, to pozytywny czynnik, pomagający nam kształtować oblicze Unii z korzyścią dla Rzeczypospolitej i z korzyścią dla całej Europy.”- [str. 22 stenogramu z posiedzenia Sejmu] …
„Dlatego też traktat europejski, choć, jak słusznie powiedziano, jest jedynie ludzkim dziełem i z tego punktu widzenia nie jest optymalny, w chwili obecnej jest dokładnie tym, co dało się – z punktu widzenia kraju, dla którego suwerenność jest wartością najwyższą – wywalczyć. A dało się wywalczyć niezwykle dużo. Wyjeżdżając latem zeszłego roku do Brukseli, nie byłem przekonany, czy da się wywalczyć aż tak dużo.
Dziękuję bardzo. (Burzliwe oklaski, zebrani wstają, posłanki Izabela Kloc i Barbara Bartuś wręczają prezydentowi wiązankę kwiatów)” – [str. 24 stenogramu z posiedzenia Sejmu]
– więcej w artykule „Judasz w cieniu Smoleńska” autor Józef Bizoń.
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/07/31/judasz-w-cieniu-smolenska/
2 kwietnia 2008 Senat RP wyraził zgodę na Ratyfikację Traktatu z Lizbony.
.
Wysokie poparcie społeczeństwa UE, ale z obawy o to, że tego poparcia jednak brak, to nie dopuszczono do ogólnonarodowego referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony.
.
Poza tym scenariusz kpiarstwa podobny do roku 2007.

.
13 grudnia 2008 [sobota]
Odznaczenie dla jednej z pierwszych ofiar stanu wojennego

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,870,odznaczenie-dla-jednej-z-pierwszych-ofiar-stanu-wojennego.html
.
14 grudnia 2008 [niedziela]
Uhonorowanie depozytariuszy tradycji i etosu
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,869,uhonorowanie-depozytariuszy-tradycji-i-etosu.html
.
15 grudnia 2008 [poniedziałek]
Uroczystość wręczenia nagród w Pałacu Prezydenckim
http://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2008/art,866,uroczystosc-wreczenia-nagrod-w-palacu-prezydenckim.html
.
Galeria zdjęć [6 zdjęć]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2008/galeria,234.html
.
15 grudnia 2008 [poniedziałek]
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju Prezydentowi RP
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,867,przekazanie-betlejemskiego-swiatla-pokoju-prezydentowi-rp.html
.
Galeria zdjęć [4 zdjęcia]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2008/galeria,232.html
.
16 grudnia 2008 [wtorek]
Górnicy z „Wujka” byli jednymi z nas
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,854,gornicy-z-wujka-byli-jednymi-z-nas.html
.
16 grudnia 2008 [wtorek]
Odznaczenia dla działaczy Ziemi Małopolskiej w 90. rocznicę odzyskania niepodległości

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,860,odznaczenia-dla-dzialaczy-ziemi-malopolskiej-w-90-rocznice-odzyskania-niepodleglosci.html
v
17 grudnia 2008 [środa] 
Odznaczenia dla zasłużonych pracowników UW

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,853,odznaczenia-dla-zasluzonych-pracownikow-uw.html
v
17 grudnia 2008 [środa]
Obchody 38. rocznicy Grudnia 70 w Gdyni
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,857,obchody-38-rocznicy-grudnia-70-w-gdyni.html
.
Galeria zdjęć
 [10 zdjęć]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2008/galeria,230.html
v
v
v
v
————————-
18 grudnia 2008 [czwartek]
.. 
Odznaczenia medalistów XIII Igrzysk Paraolimpijskich

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,849,odznaczenia-medalistow-xiii-igrzysk-paraolimpijskich.html
.
.

Odznaczeni za zasługi dla Rzeczypospolitej

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,852,odznaczeni-za-zaslugi-dla-rzeczypospolitej.html
 .
————————–
21 grudnia 2008 [niedziela] – prezydent Lech Kaczyński   świętuje żydowskie święto Chanuka w Synagodze Nożyków.

.
==============================================================

Rok 2009.

15.12.2009 – Żydowskie święto Chanuki w pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas ceremonii zapalenia świeczek chanukowych w Pałacu Prezydenckim w dniu 15 grudnia br.,Pani Maria Kaczyńska wraz z Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panią minister Ewą Junczyk-Ziomecką wręczyły w imieniu Prezydenta RP ordery i odznaczenia osobom zasłużonym dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce oraz w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.
.
Odznaczeni zostali:
.
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Piotr Krzysztof KADLČIK
.
za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Krzysztof Symcha KELLER
Pan Michael Joseph SCHUDRICH

.
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pani Joanna Małgorzata PODOLSKA-PŁOCKA
Pan Marek SZUKALAK

.
za zasługi dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Pan Yosef EREZ *
Pan Michał Stanisław SAMET.

* odbierze odznaczenie w późniejszym terminie
źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,759,ceremonia-zapalenia-swieczek-chanukowych.html
Galeria zdjęć [14 zdjęć] z obchodów Chanuki w Pałacu Prezydenckim
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,301.html 
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Czytaj też: „Po raz trzeci w Pałacu Prezydenckim zapłonęły chanukowe świece na:
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy-spoleczne/art,697,po-raz-trzeci-w-palacu-prezydenckim-zaplonely-chanukowe-swiece.html
.
—————————
12 grudnia 2009 r. [sobota – szabat].

.
Pod datą 14 grudnia 2009 r. [poniedziałek] na oficjalnej stronie prezydenta zamieszczono tekst:
Poświęcenie tabernakulum ofiarowanego przez Parę Prezydencką
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,163,330,poswiecenie-tabernakulum-ofiarowanego-przez-pare-prezydencka.html
.
Galeria zdjęć [10 zdjęć] z tego poświęcenia jest pod adresem
http://www.prezydent.pl/tym-ktorzy-odeszli/maria-kaczynska/galerie/galeria,15.html
Niżej kilka zdjęć z tej galerii z własnym umieszczonym pod nimi opisem
v
v
v
v
———————————–
.
10 października 2009 r. [sobota – szabat].
.
Prezydent podpisał Traktat z Lizbony

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wiadomosci/art,900,prezydent-podpisal-traktat-z-lizbony.html
.
Czytamy tam m.in.:
„Uroczystość podpisania Traktatu z Lizbony odbyła się w południe w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.„
.
Wcześniej prezydent Lech Kaczyński powitał
 w Pałacu Prezydenckim szefa Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso Lech Kaczyński odbył krótką rozmowę z Jose Manuelem Barosso. Prezydent jeszcze przed złożeniem podpisu pod ratyfikacją wygłosił przemówienie. Wystąpienie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Wystąpienie Premiera Szwecji Fredrika Reinfeldta. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.”
Galeria zdjęć [17 zdjęćz ratyfikacji Traktatu z Lizbony pod adresem
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,261.html

Film video z ratyfikowaniem Traktatu Lizbońskiego przez Lecha Kaczyńskiego

v

 

v
Niżej kilka zdjęć z tej galerii z własnym umieszczonym pod nimi opisem
v
v
v
——————————
>
9 dni później chyba ku ironii i zatuszowania nastrojów po 10.10.2009.
.
19 października 2009 [poniedziałek].
.
Order Orła Białego dla Księdza Jerzego Popiełuszki

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,715,order-orla-bialego-dla-ksiedza-jerzego-popieluszki.html
.
Pierwsza Dama na mszy w rocznicę śmierci ks. Jerzego
http://www.prezydent.pl/kronika-wydarzen/rok-2009/art,313,pierwsza-dama-na-mszy-w-rocznice-smierci-ks-jerzego.html
.
Przemówienie prezydenta podczas mszy za ks. Popiełuszkę
http://www.prezydent.pl/wypowiedzi-prezydenta/wystapienia/art,683,przemowienie-prezydenta-podczas-mszy-za-ks-popieluszke.html
.
„Polakom należy się wyjaśnienie śmierci ks. Jerzego”
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wiadomosci/art,931,polakom-nalezy-sie-wyjasnienie-smierci-ks-jerzego.html
.
Galeria zdjęć [15 zdjęć] z uroczystości pośmiertnego nadania Orderu Orła Białego dla ks. Jerzego Popiełuszki
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,269.html
Niżej kilka zdjęć z tej galerii zdjęć z własnym pod nimi opisem.
v
v
———————————
>
23 października 2009 [piątek]
.

Odznaczenia za zasługi dla Rzeczypospolitej
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,716,odznaczenia-za-zaslugi-dla-rzeczypospolitej.html
Prezydent Lech Kaczyński szczodrze sypnął orderami i odznaczeniami –  żołnierzom i kombatantom zasłużonym w walce o niepodległość Rzeczypospolitej, osobom zasłużonym w ratowaniu życia Żydom, działaczom opozycji demokratycznej oraz osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu..Odznaczonych zostało 54 osób.
.
Prawdziwy festiwal nadawania przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego  orderów i odznaczeń nastąpił w miesiącu grudniu 2009 r.
—-——————–
4 grudnia 2009 [piątek]
.
Odznaczenia z okazji 36. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,743,odznaczenia-z-okazji-36-zjazdu-zwiazku-harcerstwa-polskiego.html
—-
List do organizatorów i uczestników XXXVI Zjazdu ZHP
http://www.prezydent.pl/wypowiedzi-prezydenta/listy/art,643,list-do-organizatorow-i-uczestnikow-xxxvi-zjazdu-zhp.html
—-
Uroczyste obchody Dnia Górnika
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,745,uroczyste-obchody-dnia-gornika.html
—-
Odznaczenia z okazji Dnia Górnika
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,744,odznaczenia-z-okazji-dnia-gornika.html
————————
5 grudnia 2009 [sobota – szabat]
.
Minister Stasiak: IPN pracuje dobrze

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,9,1048,minister-stasiak-ipn-pracuje-dobrze.html
Przypomnijmy – w 2006 r. prezydent Lech Kaczyński podpisał w Izraelu umowę zapewniającą stronie izraelskiej dostęp do archiwów IPN.
————————
7 grudnia 2009 [poniedziałek]
.
Konkurs o żołnierzach wyklętych zakończony!
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,263,48,konkurs-o-zolnierzach-wykletych-zakonczony.html
————————
9 grudnia 2009 [środa]
.
Odznaczenia dla „Niezłomnych Ludzi Kościoła”
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,747,odznaczenia-dla-niezlomnych-ludzi-kosciola.html
Wg podanego wyżej źródła –
Odznaczeni zostali:
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i społecznej
.
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
POŚMIERTNIE
Siostra Zofia ŁUSZCZKIEWICZ
Ojciec Tomasz ROSTWOROWSKI.
.
Inne odznaczenia dla duchownych
.

Nie są to pierwsze odznaczenia, jakie niezłomnym ludziom wiary wręczył urzędujący prezydent. Lech Kaczyński od początku swojej kadencji konsekwentnie honorował duchownych Kościoła Katolickiego, którzy w czasach powojennych odważnie dawali świadectwo wiary, którzy za swoją niezachwianą, wymagającą heroizmu wierność Bogu i Ojczyźnie płacili często najwyższą cenę – ofiarę z życia.
.
Poniżej przypominamy kilka przykładów „Niezłomnych Księży” uhonorowanych najwyższym odznaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej:
.
ORDEREM ORŁA BIAŁEGO
Ksiądz Henryk Kardynał GULBINOWICZ
Ksiądz Arcybiskup Kazimierz MAJDAŃSKI
Ksiądz Arcybiskup Ignacy TOKARCZUK
POŚMIERTNIE
Ksiądz Jerzy POPIEŁUSZKO
.
KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Ksiądz Józef WÓJCIK
POŚMIERTNIE
Ksiądz Biskup Czesław KACZMAREK
.
KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Ojciec Eugeniusz SALIJ
POŚMIERTNIE
Ksiądz Kazimierz JANCARZ
Ksiądz Roman KOTLARZ
Ojciec Stefan MIECZNIKOWSKI
Ksiądz Stefan NIEDZIELAK
.
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
POŚMIERTNIE
Ksiądz Władysław GURGACZ
Ksiądz Stanisław SUCHOWOLEC
Ksiądz Sylwester ZYCH
.
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Ksiądz Jan SIKORSKI.
” – koniec cytatu
————————
9 grudnia 2009 [środa]
.
Konferencja „Niezłomni ludzie Kościoła” – galeria zdjęć
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,296.html
————————-
10 grudnia 2009 [czwartek]
.
Konferencja poświęcona wielokulturowości
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,52,694,konferencja-poswiecona-wielokulturowosci.html
————————-
11 grudnia 2009 [piątek]
.
List podczas obchodów rocznicy protestu w obronie krzyża
http://www.prezydent.pl/wypowiedzi-prezydenta/listy/art,649,list-podczas-obchodow-rocznicy-protestu-w-obronie-krzyza.html

Ordery dla uczestników protestów we Włoszczowie z 1984 r.
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,749,ordery-dla-uczestnikow-protestow-we-wloszczowie-z-1984-r-.html
————————-
12 grudnia 2009 [sobota –szabat]
.
Ordery i odznaczenia w 28. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,757,ordery-i-odznaczenia-w-28-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego.html
—-
Ordery i odznaczenia w Aninie
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,756,ordery-i-odznaczenia-w-aninie.html
.
List prezydenta na wieczornicy w Aninie
http://www.prezydent.pl/wypowiedzi-prezydenta/listy/art,652,list-prezydenta-na-wieczornicy-w-aninie.html
.
Duża kolekcja zdjęć z uroczystości w Aninie – brylował tam Antoni Macierewicz
http://www.darpoint.pl/pages/Zapiski/Polonia%20Restituta/thumb.html
—-
Odznaczenia podczas uroczystości w Łodzi
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,755,odznaczenia-podczas-uroczystosci-w-lodzi.html
.
List prezydenta na odsłonięciu Pomnika Ofiar Komunizmu
http://www.prezydent.pl/wypowiedzi-prezydenta/listy/art,651,list-prezydenta-na-odslonieciu-pomnika-ofiar-komunizmu.html
—-
Ordery i odznaczenia w Tomaszowie Lubelskim
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,750,ordery-i-odznaczenia-w-tomaszowie-lubelskim.html
—-
Obchody 28. rocznicy stanu wojennego w Rzeszowie
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,751,obchody-28-rocznicy-stanu-wojennego-w-rzeszowie.html
—-
Order Odrodzenia Polski dla prof. Krystyny Daszkiewicz
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,748,order-odrodzenia-polski-dla-prof-krystyny-daszkiewicz.html

Obchody rocznicy stanu wojennego w Toruniu
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,754,obchody-rocznicy-stanu-wojennego-w-toruniu.html
—-
Poświęcenie tabernakulum ofiarowanego przez Parę Prezydencką
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,163,330,poswiecenie-tabernakulum-ofiarowanego-przez-pare-prezydencka.html
————————–
13 grudnia 2009 [niedziela]
.
Ordery i odznaczenia w Darłowie
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,752,ordery-i-odznaczenia-w-darlowie.html
—-
Internowani w kamasze
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,9,1059,internowani-w-kamasze.html
————————–
14 grudnia 2009 [poniedziałek]
.
Maria Kaczyńska odebrała od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,163,331,maria-kaczynska-odebrala-od-harcerzy-betlejemskie-swiatlo-pokoju.html
—————————-
15 grudnia 2009 r. [wtorek]
.
Po raz trzeci obchody żydowskiego święta Chanuka w Pałacu Prezydenckim, a w 2008 r. w Synagodze Nożyków.
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,759,ceremonia-zapalenia-swieczek-chanukowych.html
Galeria zdjęć [14 zdjęć] z obchodów Chanuki w Pałacu Prezydenckim
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,301.html 
—-
Spotkanie wigilijne z AK
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,9,1065,spotkanie-wigilijne-z-ak.html
—-
Ordery w związku 29. rocznicą podpisania „Porozumień Jastrzębskich”
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,758,ordery-w-zwiazku-29-rocznica-podpisania-porozumien-jastrzebskich.html
Galeria zdjęć – Odznaczenia w Belwederze
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,300.html
————————–
16 grudnia 2009 [środa]
.
Odznaczenia za zasługi dla Rzeczypospolitej
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,761,odznaczenia-za-zaslugi-dla-rzeczypospolitej.html
—-
Odznaczenia w Pałacu Prezydenckim
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,302.html
—-
Ordery i odznaczenia dla bohaterów grudnia’70
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,760,ordery-i-odznaczenia-dla-bohaterow-grudnia70.html
—-
List prezydenta w rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,17,653,list-prezydenta-w-rocznice-pacyfikacji-kopalni-wujek.html
—-
Prezydent w liście do uczestników obchodów rocznicy wydarzeń Grudnia ’70
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,17,654,prezydent-w-liscie-do-uczestnikow-obchodow-rocznicy-wydarzen-grudnia-70.html
————————–
17 grudnia 2009 [czwartek]
.
Obchody rocznicy Grudnia’70 na Wybrzeżu
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,9,1069,obchody-rocznicy-grudnia70-na-wybrzezu.html
—-
List Lecha Kaczyńskiego do uczestników gdyńskich obchodów rocznicy Grudnia ’70
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,17,655,list-lecha-kaczynskiego-do-uczestnikow-gdynskich-obchodow-rocznicy-grudnia-70.html
————————–
18 grudnia 2009 [piątek]
.
„Musimy dbać o nasze dziedzictwo narodowe”
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,9,1072,musimy-dbac-o-nasze-dziedzictwo-narodowe.html
—–
Odznaczenia z okazji jubileuszu 20-lecia Sekcji Krajowej Kolejarzy
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,764,odznaczenia-z-okazji-jubileuszu-20-lecia-sekcji-krajowej-kolejarzy.html
—-———————-
19 grudnia 2009 [sobota- szabat]
.
Abp. Henryk Muszyński prymasem Polski
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,9,1078,abp-henryk-muszynski-prymasem-polski.html
.
Galeria zdjęć [11 zdjęć] – Ingres Arcybiskupa Muszyńskiego Prymasa Polski
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,304.html
Niżej kilka zdjęć z tej galerii zdjęć z własnym opisem pod nimi.
v
v
v
v
v
Odznaczenia Państwowe podczas Dni Honorowych Dawców Krwi we Wrocławiu.
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,770,odznaczenia-panstwowe-podczas-dni-honorowych-dawcow-krwi-we-wroclawiu-.html
—-
Ordery i odznaczenia dla polskich wioślarzy
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,765,ordery-i-odznaczenia-dla-polskich-wioslarzy.html
————————–
21 grudnia 2009 [poniedziałek]
.
Niezwykły opłatek u prezydenta
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,263,50,niezwykly-oplatek-u-prezydenta.html
—-
Wystąpienie prezydenta na uroczystości odznaczenia prymasa Józefa Glempa
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,14,697,wystapienie-prezydenta-na-uroczystosci-odznaczenia-prymasa-jozefa-glempa.html
.
Kardynał Józef Glemp odznaczony Orderem Orła Białego
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,767,kardynal-jozef-glemp-odznaczony-orderem-orla-bialego.html
.
Galeria zdjęć – Order Orła Białego dla Kardynała Józefa Glempa
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,306.html
Wybrane z galerii zdjęcia z ich opisem zamieszczone zostały przy roku 2007 w związku z niedoszłym ingresem ks. abp. Stanisława Wielgusa.
—-
Uroczystość przekazania orderów w Nowym Sączu
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,52,698,uroczystosc-przekazania-orderow-w-nowym-saczu.html
—-
Odznaczenia za zasługi dla Rzeczypospolitej
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,766,odznaczenia-za-zaslugi-dla-rzeczypospolitej.html
—-
Prezydent: Czynienie dobra uszlachetnia
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,9,1080,prezydent-czynienie-dobra-uszlachetnia.html
.
Galeria zdjęć – Opłatek z osobami niezwykłymi
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,305.html
—-
Ordery dla obywateli Federacji Rosyjskiej
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,768,ordery-dla-obywateli-federacji-rosyjskiej.html
————————–
24 grudnia 2009 [czwartek]
.
Pogrzeb kaprala Michała Kołka
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,9,1088,pogrzeb-kaprala-michala-kolka.html
————————–
27 grudnia 2009 [niedziela]
.
Uroczyste obchody 91.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wiadomosci/art,1087,uroczyste-obchody-91-rocznicy-wybuchu-powstania-wielkopolskiego.html
—-
Prezydent w liście z okazji 91. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,17,657,prezydent-w-liscie-z-okazji-91-rocznicy-wybuchu-powstania-wielkopolskiego.html
————————–
29 grudnia 2009 [wtorek]
.
Wybitna artystka ludowa odznaczona Orderem Odrodzenia Polski

http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,48,772,wybitna-artystka-ludowa-odznaczona-orderem-odrodzenia-polski.html
—-
List Prezydenta RP do organizatorów i uczestników Europejskiego Spotkania Młodych Taizé w Poznaniu
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,17,659,list-prezydenta-rp-do-organizatorow-i-uczestnikow-europejskiego-spotkania-mlodych-taiz-w-poznaniu.html
—————————
31 grudnia 2009 [czwartek]
.
Noworoczne orędzie Prezydenta RP
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2009/art,16,2,noworoczne-oredzie-prezydenta-rp.html
„Szanowni Państwo,
Polki i Polacy,
Drodzy Rodacy,
v
Za kilka godzin przywitamy Nowy Rok 2010. Zaczyna się już drugie dziesięciolecie lat dwutysięcznych. Ten rok, który minął był rokiem niełatwym. Musieliśmy sprostać wyzwaniom, które były związane ze stanem gospodarki światowej i mogę tutaj Wam, drodzy Rodacy, najserdeczniej pogratulować. To Waszemu wysiłkowi, Waszemu optymizmowi zawdzięczamy to, że Polska wyszła z kryzysu prawie obronną ręką. Rozwój był wolniejszy niż w poprzednich latach, ale jednak był, bezrobocie wzrosło, ale nie zmieniło się w sposób zasadniczy. To wszystko jest sukcesem Polski, a Polska to właśnie Wy, drodzy Rodacy. Waszym talentom, Waszym zdolnościom zawdzięczamy to, co powoduje, że znajdujemy się w najlepszej sytuacji ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie za to dziękuję.
v
Panie Panowie,
Dzieci,
Droga młodzieży,
v
Rok 2010 to będzie rok wielkich rocznic: 600. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem, 90. rocznicy Cudu nad Wisłą, 30. tego, co wielu z nas jeszcze świetnie pamięta – powstania ruchu Solidarność, który wstrząsnął Polską, wstrząsnął Europą i wstrząsnął całym światem przyczyniając się walnie do upadku komunizmu.
v
Rok 2010 to też czas naszej radosnej nadziei, nie tylko tych Polek i Polaków, którzy są wierzący, myślę, że wszystkich. To czas – jak mamy głęboką nadzieję – beatyfikacji głowy Kościoła Katolickiego Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka, który przewodził rzymskiemu Kościołowi przez ponad 26 lat. Ale także beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, wikariusza w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, bohatera, który zginął z rąk komunistycznych siepaczy. To wydarzenia, które podnoszą rangę naszego kraju, które nadają nam wszystkim, naszym działaniom – tym dobrym działaniom – inny wymiar. Wymiar nie tylko związany z dniem codziennym, wymiar, który określiłbym jako wyższy.
v
Drodzy Rodacy,
v
Jestem głęboko przekonany, że rok 2010 będzie lepszy od 2009. Że to, co udało nam się w mijającym roku, pogłębimy jeszcze w roku przyszłym. Że będziemy stale zmniejszać nasz dystans wobec najwyżej rozwiniętych krajów Europy. Że Polska pozostanie krajem sukcesu.
v
Szanowni Państwo,
Drodzy Rodacy,
v
Z okazji zbliżającego się roku 2010 chciałem Wam wszystkich życzyć jak najwięcej powodzenia, jak najwięcej sukcesów w życiu rodzinnym, zawodowym, osobistym i chciałbym, życzyć jak najwięcej sukcesów naszej ojczyźnie, Polsce, która jest dla nas wspólnym dobrem.
v
Wszystkiego najlepszego.” – źródło: adres na wstępie.
Lech Kaczyński mówi: „Jestem głęboko przekonany …. Polska pozostanie krajem sukcesu„.
v
Pytanie tylko – sukcesu którego narodu z tych obojga narodów?

Całe orędzie jest w duchu obojga narodów. Jednakowoż mogą się z tym orędziem identyfikować Polacy, jak i Żydzi.
=====================================================

Rok 2010.

Prezydent Lech Kaczyński przygotowywał się do reelekcji w mających się odbyć jesienią wyborach prezydenckich – no i tym samym szykował się do kolejnego zapalania menory w Pałacu Prezydenckim w grudniu roku 2010 w ramach budowy w nowym rozumieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów – zwanej IV Rzeczypospolitą. Na zakończenie roku 2009 Lech Kaczyński mówił:
Rok 2010 to będzie rok wielkich rocznic: 600 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem, 90 rocznicy Cudu nad Wisłą, 30 tego, co wielu z nas jeszcze świetnie pamięta – powstania ruchu Solidarność, który wstrząsnął Polską, wstrząsnął Europą i wstrząsnął całym światem przyczyniając się walnie do upadku komunizmu.
Gra na uczuciach religijnych i patriotycznych Polaków przynosiła mu same sukcesy. Stało się jednak inaczej.
v
10 kwietnia 2010 r. [sobota – szabat]
v
Prezydent Lech Kaczyński wraz ze swą małżonką Marią Kaczyńską oraz 94 osobami na pokładzie samolotu Tu-154 zginął pod Smoleńskiem udając się na groby pomordowanych w kwietniu 1940 r. w Katyniu przez NKWD Stalina oficerów polskich sił zbrojnych II Rzeczypospolitej.
 Wcześniej samolot pełen fotoreporterów wylądował na smoleńskim lotnisku. Po nim rozbił się samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. Zginął wówczas również ks. Roman Indrzejczyk, który 15 grudnia 2007 r. wraz z abp Kazimierzem Nyczem Metropolitą Warszawskim, prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego żoną Marią,  Michaelem Schudrichem, Piotrem Kadlcik, Dawidem Peleg ambasadorem Izraela w Polsce, przedstawicielami społeczności  żydowskich, żydowskimi dziećmi, zapalał menorę w Pałacu Prezydenckim. Rabini, którzy przy takich okazjach są zawsze wszędzie widoczni przy przedstawicielach władz Polski, nie udali się w tym dniu na uroczystości w Katyniu – była to sobota i był to czas  szabatu.
18 kwietnia 2010 r. [niedziela]
.
Na Wawelu w Krakowie odbył się pogrzeb prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii.
v
v
v
v
Asystująca prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu przy Świętach Chanuka Sekretarz Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka w dniu 24 lutego 2010 została odwołana, a 1 marca 2010 r. objęła stanowisko konsula generalnego w Nowym Jorku.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Junczyk-Ziomecka

5 grudnia 2010 r. [niedziela]
.
Obowiązki zapalania świecy chaukowej w Pałacu Prezydenckim przejął prezydent Bronisław Komorowski [PO].
GALERIA ZDJĘĆ

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/zdjecia/galeria,525.html
Prezydent zapalił chanukowe świece
v
v
„Prezydent Bronisław Komorowski zapalił w niedzielę w Belwederze świece z okazji żydowskiego święta Chanuka. … Żywię przekonanie, że w tym miejscu możemy razem czuć to, co jest źródłem piękna, mądrości i źródłem lepszej ludzkości” – powiedział prezydent Bronisław Komorowski.
– więcej źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy-spoleczne/art,726,prezydent-zapalil-chanukowe-swiece-w-belwederze.html
v
v
v
v
v
_______________________________________________________________
Wojaże do Izraela w 2006 r. Prezydenta RP Lecha KACZYŃSKIEGO oraz Premiera RP Donalda TUSKA w 2008 r. i 2011 r. przedstawiono w dokumentacji fotograficznej na podstronach stronyKOLEKCJA_ZDJĘĆ – https://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec-2/
v
Strona ta stanowi bardzo istotne uzupełnienie informacji podawanych na stronie głównej 
 MOTTO –https://jozefbizon.wordpress.com
v
Skorzystaj z KARTY NAWIGACYJNEJ KN1-WPISY . Zachowaj treść tej strony na swoim dysku.
———————
Boguchwała, A.D. 08 września 2011 r. – mgr inż. Józef Bizoń

 

8 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

8 responses to “My Polacy, nie chcemy „rządów” Żydów – na terytorium POLSKI

 1. Reblogged this on 7777777blog and commented:
  My Polacy, nie chcemy „rządów” Żydów – na terytorium POLSKI

  Polubienie

 2. Taki gigantyczny dokument przytlacza ogromem informacji. Nie sposob skomentowac go w krotki sposob. Ale nasunela mi sie pewna refleksja jak doszedlem do wydarzeni z roku 2010.

  Wszyscy Ci knujacy politycy, Zydzi i ksieza katoliccy – lacznie z niezwykle dla mnie, Polaka Slowianina, odrazajacym Lechem Kaczynskim – zapomnieli o jednym, bardzo waznym prawie, ktore zawsze rzadzilo i bedzie rzadzic zyciem ludzkim. Jest to tzw. w filozofii utopijnej „Fortuna”, czyli „boginka” przypadkowosci i nieprzewidywalnosci losow ludzkich. Lech Kaczynski i inni razacy swa hipokryzja politycy zapomnieli, ze silniejsza od ich machinacji, od ich „Boga”, od mafii katolickiej i zydowskiej, itd. jest zawsze „Fortuna”, ktora nieoczekiwanie moze uderzyc z przerazajca sila i tragicznymi konsekwencjami. U szczytu swej potegi politycznej, Lech Kaczynski, ten pseudo-intelektualny zalosny karzel anty-slowianski, przezarty pycha i pieniastwem, zapomnial o „Fortunie”, ktora w krotkim czasie zmiotla jego i innych z powierzchni ziemii. To kolejna lekcja, ktora uczy o koniecznosci madrosci zyciowej, nienauczalnej w szkole i niedostepna pyszalkom i prostakom.

  Oczywiscie, ze nie wszyscy zasluzyli byc moze na tak straszna, przedwczesna smierc. Ale na tym wlasnie polega nieprzewidywalnosc i nieublagalnosc „Fortuny”.

  Polubienie

 3. „My Polacy …….. ” ?
  A dużo ich jeszcze w Polsce ???
  Zbliza się „spis powszechny ” wiec POLICZYMY !
  Trzeba mieć przy tym liczeniu dowody rodowe jedynie do TRZECIEGO POKOLENIA (dalsze pokolenia pominiemy) .
  Nie pytaj jakie dowody tylko szperaj szybko we wszelkich metrykach i zapoznaj się ze swym drzewm rodowym, tak ty młody jak i ten/ta po sędziwy wiek.
  Ci ,którzy zmienili nazwiska będą szczególnie przesłuchiwani,zas ich przodkowie (rodzice i dziadki”) będą „wzywani za grobu” ,gdy pomarli.
  Sadny dzień się zbliza (sadu narodowego).

  Polubienie

 4. Komor zapalił świeczkę ‚polo’ gładko wchodzi – nic nie boli..symbol obrzezanego penisa…
  Panie Komor pan się nie boi Stefan Bandera i całe piekło za panem stoi..
  Z drugiej strony on nawet k…wa pisze przez ‚ó’ z kreską..

  Polubienie

 5. Re: Artykul…
  zydzi maja w du…pie co Polacy sobie zycza…
  zydzi od ponad 600 lat robia dokladnie to, co jest dla zydow oplacalne i korzystne bez wzgledu na jakiekolwiek upodobania Polakow….
  (podobnie jak z tzw., „wyborami” na „prezydentow” …)
  =====================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 6. Chcieć to jedno a musiec to drugie.
  Polacy zaczynają się upodabniać do Zydow zas oni do Polakow i widzimy to co jest .
  A jest już tak ,ze glowa boli gdy się dokładnie przyjrzeć kto jest kim .
  Wiecej odczuwa się gdy korzysta się z żydowskich usług a szczególnie handlu i banków !
  Zydzi dobrze znaja narodowe slabosci i to wykorzystują na codzien sprawując władze nad innymi narodami.
  Dacie rade wyzwolić się z pod żydowskiego panowania i karbowego Niemca ?
  Zwracam się do silnych młodych i madrych ludzi,bo my starzy już sil nie mamy i Zydzi nas się nie obawiają,zreszta odpowiednio starych „lecza” by szybciej się ich pozbyć a młodych otumaniają na rozne sposoby.

  Polubienie

 7. WAŻNE !!! GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE
  ZAGROŻENIA O KTÓRYCH NIE WIE PRZECIĘTNY OBYWATEL :

  1. Zagrożenie związane z niejawnością głosowania.
  2. Zagrożenie manipulacją ilości głosów na poszczególnych kandydatów.
  3. Awaria sprzętu.
  4. Wielokrotne głosowanie, głosowanie osób nieuprawnionych.

  Ad.2
  Przykład:
  Głosowało 1000 osób.
  Ilość faktycznie oddanych głosów na poszczególne partie w procentach:
  A:37; B:27; C:17; D:8 Inne razem:11
  Podane wyniki:

  Wariant 1:
  A:33(-5); B:35(+8); C:15(-2); D:6(-2) Inne razem:11(0)

  Wariant 2
  Wykreowano elektronicznie 100 dodatkowych głosów na B.
  Skutek: B pierwsze miejsce. B z C tworzy nierząd.

  W jaki sposób udowodnić że doszło do fałszerstwa?

  Wariant 1
  Trzeba zebrać co najmniej x +1 lub x+n osób które się policzą
  (x- liczba wyborców danej partii(lub partii którym nic nie dodano)
  według sfałszowanych wyników,
  n-liczba osób którą sąd uzna za mającą wpływ na wynik wyborów)

  Wariant 2
  Brak możliwości udowodnienia fałszerstwa.

  No tak ale mamy E-urnę, metodę Davida Bismarka oraz Smartmatic.

  Sprawdźmy:

  E-URNA:

  Wariant 1
  Fałszerstwo niemożliwe dopóki rząd nie zmówi się z całym składem komisji liczącej głosy papierowe(potrzeba publicznego liczenia głosów).

  Wariant 2
  Identycznie jak wariant 1.Do fałszerstwa potrzeba dodatkowo sfałszować listę odbioru kart.

  Metoda Davida Bismarka

  Wariant 1
  Fałszerstwo możliwe
  Oszustwo nie do wykrycia bez spełnienia warunku x+1(x+n)
  Warto zwrócić uwagę na możliwości powstania dwóch baz danych.

  Przykład: Na kandydata A oddano 10 głosów system generuje drugą bazę danych w której ma 8 lub 12 głosów. Potwierdzenie w internecie może sprawdzić każdy z wyborców i każdy z osobna swój głos zweryfikuje pozytywnie na podstawie bazy 1. Dopóki ci wyborcy nie zbiorą się w liczbie min. 9 os. oszustwo jest nie do wykrycia.

  Wariant 2
  Oszustwo nie do wykrycia.
  Dodanie głosów (10+2) nie do wykrycia jeśli komisja jest w zmowie z rządem i dorobi potwierdzenia odbioru karty.

  SMARTMATIC:

  Wariant 1
  Fałszerstwo niemożliwe dopóki rząd nie zmówi się z całym składem komisji liczącej głosy papierowe(potrzeba publicznego liczenia głosów).

  Wariant 2
  Dodanie głosów (10+2) nie do wykrycia jeśli komisja jest w zmowie z rządem i dorobi potwierdzenia odbioru karty.

  WNIOSKI
  Aby wybory były uczciwe muszą być weryfikowalne np. przez :
  1.system elektroniczny+komisja wyborcza+wyborcy*
  2.komisja wyborcza+wyborcy**
  3.system elektroniczny+wyborcy**
  4.system elektroniczny+komisja wyborcza***
  5.komisja wyborcza****
  6.system elektroniczny****
  (Kwestia dyskusyjna ale im mniej * tym system bezpieczniejszy)

  Aby umożliwić weryfikację przez wyborców należy wydać im potwierdzenia
  (z nazwiskami kandydatów + ewentualnie kod QR).
  Potwierdzenia w oryginale lub kopii można by przekazać komitetowi wyborczemu na który oddaliśmy głos.
  Dobrą praktyką byłoby również archiwizowanie na rolce kopi potwierdzeń (jak w kasie fiskalnej rolka+paragon)Taka rolka byłaby udostępniana na życzenie za okazaniem dowodu osobistego w siedzibie Urzędu Miasta/Gminy. Rolka kopi i potwierdzenia powinny zawierać unikalne losowe kody liczbowe do identyfikacji głosu.

  Na koniec należy sobie uświadomić, że jeśli wprowadzimy dowolne powyższe to i tak jesteśmy w lesie jeśli wejdzie głosowanie korespondencyjne !!!

  Pozdrawlam. Admin(www.facebook.com/stop2x)