Niemcy jednoczą się przeciwko umowie handlowej między UE a USA

TTIPWedług różnych badań, ponad połowa respondentów w Niemczech nie popiera podpisania umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Uważają oni, że nie przyniesie ona korzyści gospodarczych.

Berlin_TTIPW Niemczech w sobotę odbywają się masowe demonstracje przeciwko porozumieniu handlowemu TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji).

Według stołecznej policji, w samym Berlinie uczestniczy w nich ponad 150 tysięcy osób. Natomiast organizatorzy akcji mówią o 250 tysiącach.

„Politico” pisze, że według sondażu przeprowadzonego na zlecenie niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF (3000 badanych, użytkowników aplikacji mobilnej ZDF), 88% respondentów nie uważa, by podpisanie porozumienia handlowego przyniosło korzyści niemieckiej gospodarce. Natomiast sondaże opinii publicznej Komisji Europejskiej (Eurobarometr) świadczą o tym, że jedynie 51% ankietowanych nie chce, by podpisano TTIP, a 31% popiera realizację projektu.

— Niemieccy przeciwnicy krytykują TTIP za „brak przejrzystości”. Negocjacje odbywają się bez informowania społeczeństwa i dyskusji publicznej. Ponadto nie jest jasna potencjalna rola trybunałów arbitrażowych, które mają rozwiązywać spory między inwestorami a rządami – pisze „Politico”.

Komisja Europejska dała europejskim rządom dużą swobodę w pracy z tymi trybunałami. Zaproponowano też powołanie nowego organu sądowego, który miałby rozwiązywać spory między USA a Europą. Jednak Niemcy cały czas krytykują projekt. Obawiają się oni pogorszenia usług w sferze socjalnej i problemów z regulacjami w ochronie środowiska.

Od lipca 2013 roku za zamkniętymi drzwiami Unia Europejska negocjuje warunki Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Porozumienie ma być gotowe w 2015 roku, po czym w ciągu półtora roku powinno być zatwierdzone przez Parlament Europejski i parlamenty krajów, które je podpiszą. TTIP ma być największą na świecie strefą wolnego handlu z rynkiem konsumenckim liczącym około 820 milionów ludzi. Oprócz Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w projekcie uczestniczą Kanada, Meksyk, Szwajcaria, Lichtenstein, Norwegia i Islandia oraz kraje kandydujące do wspólnoty.
Czytaj więcej: http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20151010/1195394.html#ixzz3oBLv961h

Pełna relacjaelacja

 

 

Reklamy

15 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

15 responses to “Niemcy jednoczą się przeciwko umowie handlowej między UE a USA

 1. paziem

  Ludzie, środowisko i demokracja

  ważniejsi niż zyski i prawa korporacji

  Wspólne stanowisko europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego ostrzegające przed traktatem o wolnym handlu TTIP

  Kim jesteśmy?

  Jesteśmy szeroką koalicją organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które podzielają głębokie zaniepokojenie różnymi zagrożeniami wywoływanymi przez Transatlantyckie Porozumienie Handlowo-Inwestycyjne – TTIP (znane także jako Transatlantyckie Porozumienie o Strefie Wolnego Handlu – TAFTA). Reprezentujemy szerokie spektrum interesów publicznych, w tym dotyczących ochrony środowiska, polityki zdrowotnej, rolnictwa, przestrzegania praw obywatelskich i konsumenckich, ochrony standardów żywnościowych i produkcji rolnej, troski o dobro zwierząt, przestrzegania warunków pracy, praw społecznych i pracowniczych, praw imigrantów, bezrobotnych, spraw kobiet i młodzieży, polityki rozwojowej w krajach Południa, dostępu do informacji publicznej i praw cyfrowych, polityki dotyczącej podstawowych sektorów publicznych, w tym edukacji, integralności systemu finansowego i innych dziedzin.

  Zdecydowaliśmy się przeciwstawiać przyjętemu sposobowi negocjowania TTIP po to by doprowadzić do transparentnej i demokratycznej debaty publicznej. Wszystkie zawierane traktaty powinny służyć dobru publicznemu i naszej wspólnej przyszłości.

  Czym jest TTIP?

  TTIP jest daleko idącym porozumieniem negocjowanym obecnie między Komisją Europejską (w imieniu państw członkowskich UE) a rządem USA. Chodzi w nim nie tyle o handel, gdyż obecnie cła w wymianie między UE a USA są niskie, ale bardziej o regulacje, standardy, uprawnienia przedsiębiorstw i gwarancje inwestycyjne.

  Deklarowanym celem TIIP jest zachęcenie do inwestycji bezpośrednich i eliminowanie zbędnych biurokratycznych przeszkód w dostępie do rynków z korzyścią dla przedsiębiorstw po obydwu stronach Atlantyku.

  Jednakże informacje zawarte w stanowiskach kół przemysłowych i gospodarczych wskazują, że za tą retoryką kryje się dążenie do deregulacji, wzmocnienia gwarancji inwestycyjnych i monopoli opartych na tzw. prawach własności intelektualnej, a więc niewątpliwy wyścig do dna. Zapowiadane (ale bardzo wątpliwe) korzyści gospodarcze nie będą odczuwalne dla społeczeństwa jako całości – nawet w przypadku realizacji najbardziej optymistycznych scenariuszy. Wszystko dowodzi, że osiągnięcie celów TTIP zagraża wywalczonym na przestrzeni wieków kluczowym prawom demokratycznym a także społecznym interesom mieszkanek i mieszkańców UE, USA i reszty świata.

  Negocjacje odbywają się zamkniętymi drzwiami, nie towarzyszą im wszechstronne i wyczerpujące konsultacje publiczne. Parlamenty narodowe nie są nawet informowane o stanowisku jakie zajmuje w nich Komisja. Te strzępy informacji o nim, które zostały ujawnione – lub stały się przedmiotem przecieków – budzą uzasadniony niepokój.

  Co nas niepokoi?

  • brak przejrzystości i demokratycznych procedur. Czyni to niemożliwym dla obywatelek i obywateli oraz organizacji społecznych monitorowanie negocjacji w celu uwzględniania w traktacie interesu publicznego. Obecnie układ jest wyjątkowo tendencyjny, ponieważ tylko lobbyści kół biznesowych mają uprzywilejowany dostęp do informacji i możliwość wpływu na przebieg negocjacji.

  • proponowany rozdział o ochronie inwestycji zawiera przepisy o mechanizmach rozstrzygania sporów między inwestorem i państwem (ISDS), który ma dawać zagranicznym inwestorom prawo do skarżenia państwa, gdyby uznali, że demokratyczne decyzje – podjęte przez instytucje publiczne w interesie publicznym – mogą mieć negatywny wpływ na ich spodziewane zyski. Te mechanizmy opierałyby się na rozstrzygnięciach trybunałów funkcjonujących poza publicznymi systemami sądowniczymi, co podważałoby nasze narodowe i unijne systemy prawne, nasze demokratyczne struktury tworzenia prawa i polityki w interesie publicznym.

  • tworzenie nowych anty-demokratycznych struktur zarządzania i procedur mających na celu „zharmonizowanie regulacji”, takich jak Rada Współpracy Regulacyjnej. Te struktury zmieniłyby TTIP w ruchomy cel, „żywe porozumienie”, w dalszym ciągu w ukryciu rozwijane przez urzędników nie posiadających legitymacji płynącej z demokratycznych wyborów oraz przez przedstawicieli wielkiego kapitału. Te niedemokratyczne struktury grozą obniżeniem znaczących norm i zasad, które zostały stworzone dla ochrony interesu publicznego. Mogą też uniemożliwić poprawę tych norm i zasad w przeszłości, niezależenie od tego czy pojawi się taka potrzeba i wola. Jesteśmy również zaniepokojeni zamiarami umocnienia ochrony i egzekwowania „własności intelektualnej”, co może osłabić nasze prawa do zdrowia, kultury, edukacji i wolności wypowiedzi.

  Nasze postulaty:

  Opierając się na zasadach solidarności międzynarodowej, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania prawa człowieka, we współpracy z naszymi sojusznikami w USA i innych częściach świata domagamy się:

  a) przejrzystości negocjacji: to co proponuje Komisja Europejska, jak i inne dokumenty negocjacyjne, powinny być publicznie dostępne, gdyż tylko to pozwali na otwartą i krytyczną debatę na temat TTIP.

  b) demokratycznych standardów w pracy nad porozumieniem, w tym publicznej kontroli i oceny wynegocjowanych tekstów, co zapewniłoby, że będzie realizowany interes publiczny, wymaga to włączenia w te prace Parlamentu Europejskiego, debaty w parlamentach narodowych, udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych i innych zainteresowanych grupy.

  c) zrezygnowania z ISDS: wszystkie przepisy odwołujące się do mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem powinny zostać usunięte z negocjacji, na ich miejsce nie mogą być wprowadzone podobne mechanizmy (także poprzez odwołanie się do innych wcześniejszych bądź kolejnych porozumień handlowych) gwarantujące specjalne uprawnienia inwestorom.

  d) zrezygnowania z rady współpracy regulacyjnej: wszystkie regulacje funkcjonowania gospodarki, warunki handlu, normy dotyczące wyrobów i produkcji muszą pozostać w rękach demokratycznie kontrolowanych i instytucji i procesów.

  e) zrezygnowania z deregulacji standardów zabezpieczających i służących interesom publicznym: poziom standardów pracy i polityki społecznej, ochrony praw konsumenckich i polityki zdrowotnej, ochrony środowiska, w tym jego rewitalizacji, dobrostan zwierząt, zdrowa żywność i ekologicznie zrównoważone praktyki rolnicze, przepisy o informowaniu i oznaczaniu produktów, regulacje dotyczące, kultury, zdrowia, rynków finansowych i danych osobowych oraz innych praw cyfrowych nie mogą być „harmonizowane” przez przyjmowanie ich najniższego wspólnego poziomu. Wzajemne uznawanie standardów jest nieakceptowalne, jeśli podważa demokratycznie przyjęte normy i zabezpieczenia. Układy handlowe nie mogą wkraczać w uprawnienia państw do szerokiego stosowania zasad ostrożnościowych w trakcie tworzenia prawa.

  f) żaden traktat handlowy nie powinien prowadzić do dalszej prywatyzacji i deregulacji usług publicznych. Wybieralne władze muszą mieć swobodę w decydowaniu o dostępności wysokiej jakości edukacji, opieki zdrowotnej i innych usług publicznych. Powinny mieć prawo decydowania o zasadach zamówień publicznych, także takich które promować będą lokalny rynek pracy i lokalną gospodarkę, a także korzystać z lokalnych zasobów, pozytywnej dyskryminacji, społecznej przedsiębiorczości, zasad zrównoważonego rozwoju i służyć interesowi publicznemu.

  g) żaden traktat handlowy nie powinien uniemożliwiać państwom promowanie zrównoważonego ekologicznie rolnictwa oraz ochrony tradycyjnego rolnictwa rodzinnego.

  h) władze publiczne muszą utrzymać realną władzę i struktury konieczne do ochrony wrażliwych sektorów i zabezpieczenia standardów jakości naszego życia. Żaden traktat handlowy nie powinien stanowić przeszkody dla przestrzegania i egzekwowania przez państwa międzynarodowych standardów pracy, standardów ekologicznych oraz praw człowieka. Natomiast każdy traktat handlowy powinien zawierać wiążący strony rozdział dotyczący zrównoważonego rozwoju tak aby traktat zachęcał do stosowania tych ważnych norm i standardów oraz pozwalał na stosowanie sankcji za ich naruszanie gdy wyczerpana zostanie możliwość dialogu i mediacji.

  Każdy traktat handlowy UE-USA, obecnie i w przyszłości, powinien sprostać powyższym wymaganiom, być zgodnym z powyższymi zasadami oraz promować współpracę, sprawiedliwość społeczną i równowagę ekologiczną.

  Polskie organizacje, które podpisały się pod powyższym stanowiskiem ws. TTIP:

  Akcja Demokracja
  Attac Polska
  Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki
  Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
  CIWF Polska
  Demokracja Bezpośrednia
  Drużyna LiquidDemocracy.pl
  Fundacja 2B Fair
  Fundacja Artykuł 25
  Fundacja Bęc Zmiana
  Fundacja CentrumCSR.PL
  Fundacja Dobrych Inicjatyw
  Fundacja Greenpeace Polska
  Fundacja ePaństwo
  Fundacja ICRA
  Fundacja Kultury Akademickiej
  Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
  Fundacja Kuźnia Kampanierów
  Fundacja Nowoczesna Polska
  Fundacja „Ogrody Permakultury”
  Fundacja Otwarty Plan
  Fundacja Panoptykon
  Fundacja Piękny Dom
  Fundacja Przebudzenie
  Fundacja Rodzice Przyszłości
  Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura
  Fundacja Strefa Zieleni
  Fundacja Terra Brasilis
  Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
  Instytut Globalnej Odpowiedzialności
  Instytut Spraw Obywatelskich
  ISOC Polska
  Koalicja KARAT
  Koalicja Klimatyczna
  Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO
  Koalicja Sprawiedliwego Handlu
  Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”
  Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN
  Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
  Młodzieżowa Sieć Klimatyczna
  NOMADA. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
  Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”
  Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
  Partia Razem
  Partia Zieloni
  Pierwsza Warszawska Agenda 21
  Polska Partia Piratów
  Polska Zielona Sieć
  Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
  Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
  Pospolite Ruszenie
  Przymierze dla Polski
  Recykling Idei. Pismo społecznie zaangażowane
  Społeczny Instytut Ekologiczny
  Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras
  Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”
  Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
  Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”
  Stowarzyszenie Ekologiczny Ursynów
  Stowarzyszenie Eko-Spol
  Stowarzyszenie Fabryka Demokracji
  Stowarzyszenie „Jeden Świat”
  Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej
  Stowarzyszenie Kultura i Demokracja CIVIS
  Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego – „Społeczeństwo FAIR”
  Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” i kwartalnik „Nowy Obywatel”
  Stowarzyszenie „Ostoja Brodnicka”
  Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
  Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  Stowarzyszenie Praw Człowieka
  Stowarzyszenie RACJONALNA POLSKA
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
  Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
  Stowarzyszenie Zielony Żurawlów
  Think Tank Feministyczny
  Toruńska Inicjatywa Obywatelska
  Warszawska Kooperatywa Spożywcza
  Wawelska Kooperatywa Spożywcza
  Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO
  Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Biz:on
  Zachodniopomorski Oddział Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
  Zielone Wiadomości

  Pierwotny apel europejskich organizacji wraz z listą sygnatariuszy:

  http://www.bilaterals.org/?people-environment-and-democracy&lang=en

  Stanowisko europejskich organizacji z maja 2014 r.

  Obecna wersja ze zmianami z sierpnia 2014 r.

  Podpisy większości polskich organizacji zebrane od września 2014 r.

  Lista zawiera podpisy 82 polskich organizacji: 63 organizacje pozarządowe, 6 koalicji organizacji pozarządowych, 6 organizacji nieformalnych, czterech partii, dwóch spółdzielni socjalnych i jednego związku zawodowego.

  Dalej zbieramy podpisy organizacji!

  Aby dodać podpis swojej organizacji prosimy o kontakt pod adresem
  podpis [małpa] uwagattip [kropka] pl

  Więcej o TTIP

  Przeczytaj: wybrane artykuły o TTIP po polsku

  za:http://uwagattip.pl/

  Polubienie

 2. Wszyscy muszą utrzymywać żydowskie reżimy w USA i w Wlk.Brytanii, inaczej szlag trafi demokrację.

  Warto może dodać, że to co wiadomo z przecieków n/t TTIP jest o wiele korzystniejsze dla Polski niż analogiczne umowy między USA a Polską! – to przykład niemal totalnej okupacji Polski przez USA, ale jednocześnie pokazuje kim są żydo-reżimowe kreatury u władzy.

  Polubione przez 1 osoba

 3. bojkot "wyborow"

  Nie podniecajta sie tym jednoczeniem, umow nie podpisuja demonstranci
  a zydowskie rzady a te tak robia, jak im pan z zzaoceanicznego banku kaze.
  Odniesie Rosja sukces na Bliskim Wschodzie w zwalczaniu bandytyzmu,
  a na to sie zanosi, rosyjski patriota Putin nie samobojca a doskonaly gracz, wiele na swiecie sie zmieni i w Niemczech tez.
  Wtedy wroci do ladu, niemieckie technologie i rosyjskie surowce utra uszy USA, bedzie porozumienmie z Rosja a nie z USA i takiego nam trzeba na odbudowe polskiego w Polsce.

  Polubione przez 1 osoba

 4. bojkot "wyborow"

  P.S.
  Git portalik NEon24. Wlasnie kolejny „patriota” do glosowania na nastepnego egzote namawia, bo cud sie stanie i po „wyborach” to une pozamiataja. Une tyle moga narobic po „wyborach”, co przed nimi, kupe moga se zrobic, jak wyrazil sie kiedys „wieszcz” – dowcipasek od mydlenia
  gal razwietka.
  Zrobiom to, na co czekaja okraglaki, frekwecja zrobiom pudrowanej ciocie, by wieksza legitymacja magdalenkowe sie pysznily..

  Polubienie

 5. Jagienka

  Dla globalnych korporacji granice państw to przeszkody, które od jakiegoś czasu chętnie likwiduje się za pomocą min. porozumień handlowych, jako że ta pokojowa metoda podboju jest o wiele tańsza i bardziej efektywna jak krwawe przewroty i rewolucje. Swoim zwyczajem korporacyjne media głoszą „altruistyczne” cele jakie przyświecają twórcom tego rodzaju porozumień, tj. więcej miejsc pracy, mniej bezrobocia i wizja gospodarczego rozkwitu. Późniejsze rezultaty porozumień drastycznie się jednak różnią od optymistycznych, pierwotnych wersji.

  Projekt Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji był przygotowywany w absolutnej tajemnicy, za zamkniętymi drzwiami gabinetów rządowych, i należy powiedzieć, że projekt TTIP jest dziełem współpracy demokratycznego prezydenta Obamy z przeciwną mu partią republikanów i korporacyjnych lobbystów. Obama może sobie pozwolić na krytykę demokratów, ponieważ nie będzię się więcej starał o pownowny wybór. Krytyka społeczna nie odgrywa tutaj żadnej roli. Agencja zajmująca się negocjowaniem TTIP składa się z korporacyjnych lobbystów. W jej skład wchodzą min. Sharon Bomer Lauritsen reprezentująca Biotechnology Industry Organization (GMO); Christopher Wilson reprezentujący C&M International, Chevron, Biotechnology Industry Organization, British American Tobacco, General Electric, Apple, I inne; Robert Holleyman reprezentujący Business Software Alliance (IBM, Microsoft, Adobe, Apple I inne firmy high-tech).

  Polubienie

 6. Jagienka

  EU powinno odrzucić porozumienie z następujących przyczyn:

  – utrata suwerenności (państwa sądzone przez korporacje o utratę przyszłych dochodów, korporacje narzucające i zmieniające prawa bankowe, ekologiczne, itd.; rządy szantażowane przez korporacje i pod naciskiem podejmujące niekorzystne decyzje dla swoich obywateli)

  – efektem porozumienia będzie deregulacja i monopolizacja rynków, a w ogólnym spojrzeniu rozkwit neofeudalizmu

  – porozumienie jest określone jako “living” i “evolving” czyli „żyjące” i „rozwijające się” ( tzn. jest tylko zaczątkiem do późniejszej interpretacji i rozwoju)

  -projekt przygotowywany w tejemnicy i nie poddany krytyce publicznej

  – projekt składa się z 29 części (rozdziałów), z których tylko pięć odnosi się do handlu

  – TTIP pozwala korporacjom sprowadzanie do krajów objętych porozumieniem emigrantów w celu tymczasowego zatrudnienia, a wizja nowych miejsc pracy w krajach o wysokim procencie bezrobocia jest wyjątkowo złudna

  – TTIP to następny krok zbliżający ludzkość do ustanowienia jednego rządu światowego (korporacyjnego), gdzie mała elitarna grupa całkowicie przejmie władzę nad w większości nieświadomymi swego stanu milionami niewolników

  Polubienie

 7. Jagienka

  Najbardziej niebezpiecznym efektem wdrożenia TTIP jest zagrożenie suwerenności krajów członkowskich i niebezpieczeństwo bycia sądzonym przez korporacje w Międzynarodowym Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych ((ICSID). Jak na ironię to państwo niemieckie, a dokładnie ich Deutsche Bank, było pomysłodawcą tego prawa aby podmioty ekonomiczne mogły sądzić niezależne kraje (późne lata 50-te). „ W latach 1980-tych inwestorzy niemieccy sądzili dziesiątki państw, włączając Ghanę, Ukrainę, Filipiny w Banku Swiatowym (ICSID) w Waszyngtonie.” Współczesne korporacje pozwalają sobie księgować sumy, o które sądzą państwa jako aktywa. Sumy te są inwestowane jeszcze przed ich fizycznym transferem na konta tychże korporacji. Są to fakty dające wiele do myślenia.

  Proponuję fascynujący artykuł w Guardian na temat stosunków państwo-korporacje nie tak dawno temu i obecnie: http://www.theguardian.com/business/2015/jun/10/obscure-legal-system-lets-corportations-sue-states-ttip-icsid

  Polubienie

 8. Franz

  Apel do Polaków w Białorusi:
  http://xportal.pl/?p=23039

  Polubienie

 9. Pingback: Niemcy jednoczą się przeciwko umowie handlowej między UE a USA | Pekok Antylichwiarz

 10. Pingback: CETA zamiast TTIP pod przykrywką zakazu aborcji | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 11. Pingback: CETA zamiast TTIP pod przykrywką zakazu aborcji

 12. Pingback: Żydowski reżim w Warszawie przyjmie umowę CETA … | W y s z p e r a n e

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s