Apel do Polaków na Białorusi: głosujcie na Aleksandra Łukaszenkę!

11236548_873245016088431_1951021229583199104_nStowarzyszenie WPS popiera apel Redakcji Xportal.pl.
My również uważamy pana Aleksandra Łukaszenkę za najlepszego kandydata w prezydenckich wyborach 2015r. w Republice Białorusi.

Na zdjęciu od lewej znany francuski aktor, Gérard Depardieu oraz prezydent Białorusi, A.Łukaszenka. Gerard Depardieu, który w lipcu br. odwiedził Białoruś wyznał: Białoruś przypomina mi maleńką Szwajcarię. Są na świecie ludzie, którzy stworzyli negatywny szablon na temat Białorusi. Oczywiście, każde państwo ma swoje problemy. Ale widzę tu fermy, zasiane pola, łąki i lasy. Widzę, że ludzie są tu szczęśliwi i w tym kraju powinno się przyjemnie żyć. Aktor pochwalił też porządek i czystość u naszych sąsiadów.

D.Kosiur

_________________________________

Apel do Polaków w Białorusi

W związku z wyborami prezydenckimi w Białorusi 11 października 2015 roku, którym towarzyszyć będą zapewne różne prowokacje rządzącej w Warszawie demoliberalnej oligarchii, apelujemy do wszystkich Polaków i osób narodowości polskiej – obywateli białoruskich, by poparli w nich dotychczasowego prezydenta państwa Aleksandra Łukaszenkę.

Aleksandr Łukaszenka jest przywódcą gwarantującym stabilność i bezpieczeństwo wewnętrzne Białorusi, chroniąc ją przed destabilizującym oddziaływaniem USA, NATO i Zachodu, które na położoną po sąsiedzku Ukrainę sprowadziły tragedię rewolucji, chaosu wewnętrznego i wojny domowej.

Aleksandr Łukaszenka jest przywódcą gwarantującym podmiotowość ekonomiczną Białorusi. Pod jego rządami państwo nie wyrzekło się odpowiedzialności za gospodarkę, co pozwoliło zachować jej wytwórczy i przemysłowy charakter i uchronić Białoruś przed dewastującym oddziaływaniem spekulacyjnego kapitału i wyprzedażą majątku narodowego.

Aleksandr Łukaszenka jest przywódcą gwarantującym politykę społecznej sprawiedliwości, solidarności i opieki nad potrzebującymi. Białoruś pod jego rządami nie skopiowała modnej na Zachodzie ekonomicznej polityki neoliberalizmu. Nie zaniechała opieki społecznej, nie rozmontowała społeczeństwa, nie promuje postaw opartych na chciwości ani egoizmie.

Aleksandr Łukaszenka jest przywódcą gwarantującym ład moralny w Białorusi. Rządzona przez niego Białoruś wolna jest od hałaśliwych i finansowanych z Zachodu bluźnierców i skandalistów, przeciwdziała propagowaniu dewiacji obyczajowych i zdegenerowanej sztuki, wolna jest od choroby potencjalnie niebezpiecznego również dla Polaków nacjonalizmu, wychowuje natomiast swoich obywateli w patriotyzmie, przywiązaniu do własnej tożsamości i szacunku dla innych.

Aleksandr Łukaszenka jest przywódcą odpowiedzialnym i przewidywalnym, gwarantującym odgrywanie przez Białoruś roli regionalnego bieguna stabilizacji. Jego inicjatywy pokojowe pozwoliły ograniczyć konflikt na Ukrainie. Jego polityka integracji eurazjatyckiej prowadzi do tworzenia nowej jakości geopolitycznej umacniającej Białoruś w jej tożsamości geopolitycznej. Jego działania na rzecz oparcia stosunków z sąsiadami Białorusi na pragmatyzmie są najpewniejszą drogą do poprawy klimatu politycznego we wschodniej Europie.

Polacy mieszkający na Białorusi narażeni są na instrumentalne wykorzystanie jako narzędzia przeciwko Białorusi i przeciwko jej prezydentowi. Działania w tym kierunku podejmują między innymi polskie władze i rozmaite pozornie „niezależne” działające w Polsce ośrodki polityczne, które jednak nie reprezentują polskiej racji stanu, tylko są pasem transmisyjnym polityki Waszyngtonu, któremu zależy na destabilizacji i sianiu chaosu w Europie.

W interesie Polski leży budowa przyjaznych stosunków z Białorusią. Powinny one być wolne od demoliberalnych uprzedzeń ideologicznych i opierać się na historycznej bliskości naszych narodów oraz na zbieżności interesów obydwu państw wynikającej z ich środkowoeuropejskiego położenia i słowiańskiego dziedzictwa.

Dobrosąsiedzkie stosunki z Białorusią muszą obejmować wzajemny szacunek dla odmiennych tożsamości, wrażliwości historycznych i wyborów geopolitycznych. Ponad nimi należy budować polsko-białoruską oś przyjaznej współpracy, która powinna stać się klamrą spinająca zachodnią i wschodnią Europę w jedną przestrzeń Wielkiej Europy od Lizbony do Władywostoku.

Polacy w Białorusi mają w tym zadaniu do odegrania istotną rolę. Muszą, zachowując swoją polską tożsamość, być szczerymi białoruskimi patriotami i wnieść twórczy wkład w kształtującą się tożsamość Białorusi. Zarówno wobec władz polskich jak i białoruskich, muszą występować jako rzecznicy zbliżenia polsko-białoruskiego i uwolnienia wzajemnych stosunków obydwu państw od ciążących na nich obecnie demoliberalnych uprzedzeń ideologicznych.

Polacy w Białorusi nie mogą stać się narzędziem wrogiej wobec Białorusi polityki USA, NATO i Zachodu, jak już takim narzędziem stało się państwo polskie. Dlatego nie mogą oni dać się wplątywać w intrygi jakie wobec Białorusi stara się uprawiać rządząca w Polsce demoliberalna oligarchia. Polacy w Białorusi muszą bronić swojej białoruskiej ojczyzny przed zachodnim liberalizmem skuteczniej, niż swojej polskiej ojczyzny bronili Polacy w Polsce.

Polacy nie mogą stać się ponownie, jak w XIX wieku, instrumentem europejskiej rewolucji. Nie mogą być mięsem armatnim dla Stanów Zjednoczonych i dla wysługującej się im demoliberalnej oligarchii w Warszawie, które dążą do powtórzenia w Białorusi scenariusza ukraińskiego. Polacy w Białorusi nie mogą pozwolić zinstrumentalizować się do roli V kolumny USA, NATO i Zachodu.

Polacy w Białorusi powinni zadbać o zabezpieczenie warunków życia umożliwiających im zachowanie swojej tożsamości i życie w silnym i prosperującym państwie. To zaś wymaga, by nie przestając być Polakami, byli też białoruskimi patriotami ojczyźnianymi i państwowymi, w nadchodzących wyborach popierając prezydenta Aleksandra Łukaszenkę.

Dlatego apelujemy do wszystkich Polaków i osób polskiego pochodzenia będących obywatelami Republiki Białoruś, by 11 października zagłosowali na Aleksandra Łukaszenkę – gwaranta wewnętrznej i zewnętrznej podmiotowości politycznej Republiki Białoruś.

Komitet Białoruski

Bartosz Bekierredaktor naczelny Xportal.pl

Ronald Laseckiredaktor Konserwatyzm.pl

za: http://xportal.pl/?p=23039

 

Обращение к белорусским полякам

В связи с президентскими выборами 11 октября 2015 года в Белоруссии, которым наверняка будут сопутствовать различные провокации со стороны правящей в Варшаве демолиберальной олигархии, мы призываем всех поляков-граждан Белоруссии поддержать их нынешнего главу государства Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко – это лидер, гарантирующий стабильность и внутреннюю безопасность Белоруссии, предохраняющий ее от дестабилизирующего влияния США, НАТО и Запада, которые привели соседнюю Украину к трагедии революции, хаосу и гражданской войне.

Александр Лукашенко – это лидер, гарантирующий экономическую субъектность Белоруссии. Под его руководством государство не отреклось от ответственности за экономику, что позволило сохранить ее производящий и промышленный характер и уберечь Белоруссию от действия спекулирующего капитала и от продажи национального имущества.

Александр Лукашенко – это лидер, гарантирующий политику социальной справедливости, солидарности и опеки над нуждающимися. Белоруссия под его управлением не скопировала модной на Западе экономической политики неолиберализма. Не отказалась от социальной опеки, не расчленила общество, не приняла принципов, основанных на алчности и эгоизме.

Александр Лукашенко – это лидер, гарантирующий нравственный порядок в стране. Руководимая им Белоруссия свободна от крикливых, финансируемых Западом богохульников ипровокаторов, она противодействует пропаганде моральной девиации и деградации искусства. Она также свободна от болезни потенциально опасного в том числе и для поляков национализма, при этом воспитывая своих граждан в патриотизме, привязке к собственной идентичности и уважению к другим.

Александр Лукашенко – это лидер ответственный и дальновидный, гарантирующий Белоруссии роль регионального полюса стабильности. Его мирные инициативы позволили ограничить конфликт на Украине. Его политика евразийской интеграции приводит к обретению государством нового качества, усиливающего его в геополитической идентичности. Его деятельность по налаживанию отношений с соседями Белоруссии основана на прагматизме и является самым главным путем улучшения политического климата в Восточной Европе.

Поляки, проживающие в Белоруссии, рискуют быть использованы против этой страны и ее президента. Действия в этом направлении предпринимают, помимо прочих, польские власти и различные «независимые» политические центры, которые тем не менее не являются выражением польских национальных интересов, а лишь служат проводниками политики Вашингтона, который стремится к дестабилизации и созданию хаоса в Европе.

В интересах Польши – построение дружеских отношений с Белоруссией. Они должны быть освобождены от демолиберальных политических предрассудков и должны опираться на историческую близость наших народов, а также на сходство интересов обоих государств, вытекающее из их положения в славянской Европе.

Добрососедские отношения с Минском должны включать в себя взаимное уважение в вопросах идентичности, исторических проблем и геополитического выбора. Кроме них следует выстраивать польско-белорусскую ось сотрудничества, которая должна стать мостом, соединяющим Западную и Восточную Европу в единое пространство Великой Европы от Лиссабона до Владивостока.

Белорусские поляки должны сыграть в этом существенную роль. Они должны, оставаясь поляками, быть искренними белорусскими патриотами и внести творческий вклад в формирующуюся идентичность Белоруссии. По отношению к польским и белорусским властям они должны выступать как выразители польско-белорусского сближения и избавления взаимных отношений государств от отягчающих их демолиберальных идеологических предрассудков.

Поляки Белоруссии не должны стать орудием враждебной по отношению к ней политики США, НАТО и Запада, как уже стало таким орудием польское государство. Поэтому они не должны позволить вплетать себя в интриги, которые пытается реализовывать правящая в Польше либеральная олигархия. Белорусские поляки должны эффективнее беречь свое государство от западного либерализма, чем свое государство защищали поляки в Польше.

Поляки не могут стать вновь, как это уже случалось в XIX веке, инструментом европейской революции. Они не могут быть пушечным мясом для Соединенных Штатов и для выслуживающейся перед ними демолиберальной олигархии в Варшаве, которые стремятся к повторению в Белоруссии украинского сценария. Поляки не должны позволить себе исполнить роль пятой колонны США, НАТО и Запада.

Поляки Белоруссии должны позаботиться о создании условий для жизни, позволяющих им сохранить свою идентичность и жить в сильном, процветающем государстве. Это требует от них, не переставая быть поляками, являться патриотами белорусского государства и в предстоящих выборах поддержать президента Александра Лукашенко.

Поэтому мы призываем всех поляков и лиц польского происхождения, проживающих в Белоруссии, 11 октября проголосовать за Александра Лукашенко – гаранта внутренней и внешней политической субъектности их государства.

Белорусский Комитет

Бартош Бекерглавный редактор Xportal.pl

Роналд Ласецкийредактор Konserwatyzm.pl

 

An appeal to Poles in Belarus


In connection with the presidential elections in Belarus that will be held on October 11th 2015 and will probably be accompanied by various provocations of Warsaw demoliberal ruling oligarchy, we appeal to all Poles and people of Polish nationality – Belarusian citizens, to support current president of the state, Alexander Lukashenko.

Aleksandr Lukashenko is the leader of stability and internal security of Belarus, protecting it from destabilizing impact of the US, NATO and the West, which have brought to neighbouring Ukraine the tragedy of the revolution, internal chaos and civil war.

Aleksandr Lukashenko is the leader guaranteeing economic subjectivity of Belarus. Under his leadership, the state does not renounced responsibility for the economy, which allowed to keep its manufacturing and industrial character and protect Belarus against the devastating effects of speculative capital and sell-off of national assets.

Aleksandr Lukashenko is the leader of a social policy that guarantees justice, solidarity and care for the needy. Belarus under his rule did not copied economic policy of neoliberalism fashionable in the West. It did not discontinued welfare, nor dismantled society and does not promote attitudes based on greed or selfishness.

Aleksandr Lukashenko is the leader that guarantees the moral order in Belarus. Ruled by him, Belarus is free of noisy and funded by the West blasphemers and scandalists, prevents the promotion of deviant moral and degenerate art, is free from the disease of, potentially dangerous also for the Poles, nationalism while its citizens are raised in patriotism, devotion to one’s own identity and respect for others.

Aleksandr Lukashenko is the leader responsible and predictable, guaranteeing role of Belarus as a regional pole of stability. His peace initiatives helped to reduce conflict in Ukraine. His policy of Eurasian integration leads to the formation of a new geopolitical quality, strengthening Belarus in its geopolitical identity. His efforts to support relations with its neighbors based on pragmatism are the surest way to improve the political climate in Eastern Europe.

Poles living in Belarus are exposed to the instrumental use as a tool against Belarus and against its president. Activities in this direction are undertaken, inter alia, by the Polish authorities and various seemingly „independent” political centers operating in Poland, but which do not represent the Polish raison d’etat, instead being a conveyor belt of Washington, which wants to destabilize and sow chaos in Europe.

In the interest of Poland is building friendly relations with Belarus. They must be free from demoliberal ideological prejudices and based on the historical closeness of our people and convergence of interests between the two countries resulting from their position in the Central European and Slavic heritage.

Good neighborly relations with Belarus must include mutual respect for different identities, historical sensitivities and geopolitical choices. Above them we should build Polish-Belarusian axis of friendly cooperation, which should become a staple of Western and Eastern Europe in one area of Greater Europe from Lisbon to Vladivostok.

Poles in Belarus have to play an important role in this task. They need, while maintaining their Polish identity, to be honest Belarusian patriots and make a creative contribution in shaping the identity of Belarus. To authorities of both Poland and Belarus they must act as spokesmen for the approximation of the Polish-Belarusian relations and the release of relationship of the two countries from incumbent on them now demoliberal ideological prejudice.

Poles in Belarus can not become a tool of hostile policy towards Belarus from US, NATO and the West, as Polish state have became such tool already. Therefore, they can not give themselves to the plots against Belarus which Polish demoliberal ruling oligarchy tries to cultivate. Poles in Belarus must defend their homeland against Western liberalism more effectively than Poles defended their own homeland.

Poles can not become again, as in the nineteenth century, an instrument of the European revolution. They can not be cannon fodder for the US and for serving them demoliberal oligarchy in Warsaw, which seek to repeat the scenario from Ukraine in Belarus. Poles in Belarus can not afford instrumentalising themselves to the role of 5th column of US, NATO and the West.
Poles in Belarus should take care to protect the living conditions enabling them to preserve their identity and live in a strong and prosperous country. This in turn requires that without ceasing to be Poles, they should also be Belarusian patriots of country and state, in the upcoming elections endorsing President Alexander Lukashenko.

Therefore we appeal to all Poles and people of Polish origin who are nationals of the Republic of Belarus to vote on October 11th for Lukashenko – the guarantor of internal and external political subjectivity of the Republic of Belarus.

Belarussian Comitee

Bartosz Bekier – chief editor of Xportal.pl

Ronald Lasecki – editor of Konserwatyzm.pl

aleksandr3

23 Komentarze

Filed under Bez kategorii

23 responses to “Apel do Polaków na Białorusi: głosujcie na Aleksandra Łukaszenkę!

 1. Chum

  Przyłączam się . Gdybym mieszkał na Białorusi sam oddałbym na tego patriotę głos . Niestety u nas takiego faceta niet stąd powód , że Polska to po 26 latach rządów demonów : dupa i kamieni kupa ,a Białoruś się rozwija i ludziom całkiem dobrze się żyje .
  Swoją drogą 11 letni syn prezydenta naprawdę zapowiada się na wielkiego męża stanu i trzymajmy kciuki , aby on kiedyś przejął schedę po ojcu , chodż pejsy będą go kusić bogactwem i wygodnym życiem .

  Polubienie

  • Narazie pejsaci syna prezydenta bogactwem nie kuszą, tylko obrzucają błotem..
   Oglądałem dziś w reżimowej TVP wywiad z białoruskimi opozycjonistami w tym ‚polonuskę’ Angela Borys…

   Wywiad sprowadzał się do steku oszczerst, wyzwisk co świadczy nie tyle o braku dziennikarskich kwalifikacji, ale zaplanowanej i świadomej akcji dezinformacyjnej w połączeniu z rzucaniem paszkwili…
   Ośmieszano Łukaszenkę, że pierwszą żonę więzi gdzieś na wiosce , ma już drugą kochankę, a syna z nieślubną żoną..Wyśmiewano się że syn uczestniczy w spotkaniach a wojsko mu salutuje….Tworzono obraz autorytaryzmu i niedemokratycznych standartów – jakie są w państwach zachodniej demokracji….

   Skoro więc taki autorytaryzm Białorusinom odpowiada – to h….ci do tego żydzie…
   Oszczercy łapali się za głowę – dlaczego prezydent Łukaszenka ma takie poparcie…’ludzie mają chleb, spokój i cebulę…i to im wystarcza..?’

   Tak – żydzie – to im wystarcza i h…..ci do tego…..’ich cyrk – ich małpy”

   Zastanawiam się co im przeszkadza…?…To że nie ma zachodniej i postępowej wolności rozumianej jako wolność do pedalstwa, zboczeń i seksualnych dewiacji, wolności do zdegenerowania dzieci i młodzieży, …wolności do narkomanii, wolności do wyzysku i łupienia ludzi z wypracowanego dorobku….
   Redaktorcy TVP ubolewali, że nie sposób zainstalować tam/w Białorusi V kolumny w takim stopniu, żeby dokonać w kraju rewolty i usunąć Łukaszenkę…
   Nie da się głupi żydzie zrobić rewolty w społeczeństwie, które przewyższa ciebie intelektualnie o lata świetlne….

   Możemy się tylko od Białorusinów uczyć….

   Polubienie

   • Chum

    Dziękuję jangryko za post , cóż ja słyszałem w żydomediach , że Łukaszenka ma majątek osobisty w wysokości 300 mln USD i prawie cały dzień wali konia ( nie żartuje ) , a swoją drogą jak na Białorusi wybory to zaraz idioci z żydomediów pokazują jakie tam protesty przeciwko Łukaszence . Teraz oczywiście ,że syna go opluwają , ale w przyszłości mogą kusić go bogactwem , przecież to jest możliwe . Jan pozdrawiam .

    Polubienie

 2. Pingback: Apel do Polaków na Białorusi: głosujcie na Aleksandra Łukaszenkę! | Pekok Antylichwiarz

 3. krzyk58krzyk58

  Gdybym był obywatelem Białorusi – poszedłbym na wybory.
  Głos oddałbym na A.G.Łukaszenkę(podobnie jak zdecydowana większość
  Polaków)..Polacy – rodacy trwają w nieświadomości zmanipulowani reżimową indoktrynacją…

  Ps.Znamy wynik wyborów.
  Gratulacje dla mądrego wyboru Białorusinów
  GRATULACJE dla A.G..ŁUKASZENKI

  My Polacy, gratulujemy i podziwiamy!!!!

  Polubienie

 4. Chum

  Wczoraj pejsata TV około 22.00 po przygłupim filmie ” Ukrainki w Polsce ” i debilnym ” Rolnik szuka zony ” ostro reklamowała nowy filmik o potwornych bogactwach Putina sięgających mld USD . Pejsaci nie wiedzą , że nieładnie zaglądać do cudzych portfeli ? , gdzie pejsatych kindersztuba ? . My w portfel Kalksteinom , Buzkom , Szechterom , Bolkom chorobie filipińskiej nie zaglądamy , bo jesteśmy dobrze wychowani , a pewnie lekko licząc mają więcej dutków niż 100 Putinów razem wziętych . Jeżeli ktoś będzie oglądał to gówno proszę o ocenę .

  Polubienie

 5. krzyk58krzyk58

  Po/czekam na reportaż w TVP o przestępcy niejakim Walcmanie vel
  Patroszeńko…to może być interesujący temat, tylko czy ktoś
  z polskojęzycznych temat odważy się wziąć na warszat?!???

  Polubienie

 6. Chum

  Chłopie jaja sobie robisz ? . Kto ci zrobi program o tym Żydku ? Ta banda przekupnych dziennikarzyn . Zaraz potraciliby dobrze płatną robotę gdzie i tak pierdzą w stołek , mają wzdęcia a szałwia czy Espumisan i tak im nie pomaga bo żrą żarcie z pejsatych hipermarketów , piękne auta samochodziki . Spłodzą film o Putinie . Nasrają na niego to i premia będzie . Swoją droga ma ktoś info o tym dziennikarzu co to niby miał obmacywać kobitki i brać podobno narkotyki , bo dziś cisza o nim jak makiem zasiał , a kiedyś to był taki topowy dziennikarzyna . Codziennie w TV PEJS jego morda była widoczna ( aż mi się rzygać chciało ) .

  Polubienie

  • krzyk58krzyk58

   Dlatego – też jak zaznaczyłem,cierpliwie czekam. 🙂
   ….”Ten” z programu dezinformującego? O 19:30?

   Polubienie

   • Chum

    Dziś w PEJS TV ( TVP 1 ) lokaje z USA nadają film :
    1. Miliardy z Moskwy – środa 20.20 . TVP 1 .
    Gdyby ktoś oglądał ten syf z Niemiec proszę o komentarz . Może pan Dariusz lub Jan Gryko .

    Polubienie

   • Chum

    Ten co to kiedyś zachorował na raka i cała Polska o tym trąbiła na szczęście wyzdrowiał , bo pewnie cała polska służba zdrowia była postawiona na nogi , aby go wyleczyć . Gdybym ja zachorował zdechłbym dawno i jeszcze na moim pogrzebie by zarobili . Chodzi o Durczoka .

    Polubienie

 7. Chum

  Ciekawa rozmowa między Jagodą a wiadomo kim :

  Niedawno był wywiad godzinny ( nadawany – najlepsza oglądalność ) z Gajosem ukochanym . Pytania zadawał były minister kultury – wiadomo co za facjata . Kochany pan Gajos bodajże ( chyba , że się mylę popierał Bula) . Gdy był młodzikiem dupę lizał komu innemu , cóż tak bywa).

  Polubienie

  • krzyk58krzyk58

   Po kilkunastu sekundach czuję kaszankę(nieświeżą) .Proponuję serial
   porządny, zrealizowany ze szczególną dbałością o fakty historyczne…

   Polubienie

   • Chum

    Wiem , ze to gówno chodziło mi tylko o to jak Stalin w rozmowie z Jagodą wszystkich artystów nazywa kurwami i tu ma 100 % racji . U nas takich artystów dostatek . Tyle.

    Polubienie

 8. Chum

  Następny co to grał bohatera – żolnierza Krasnej Armii w pancernych Kotys . Dziś mu się odwidziało i razem ze swoim głupim kumplem w Kiepskich opluwają PRL . Ładnie to tak ? . Z żołnierza Armii Czerwonej awansować na głównego opluwacza PRL .

  Polubienie

  • Chum

   Taki to patriotyzm – robienie sobie jaj z patriotycznych pieśni . Tacy gieroje niech troszkę porobią sobie komedii z II RP , a byłoby co choćby Wieniawa -Długoszowski . Tylko wtedy kop w dupę i na zieloną trawkę – skończyłoby się występowanie w serialu dla głupich gojów i zarabianie dużej kaski .

   Polubienie

  • Kolega komunista? Może jeszcze kolega popierał Jaruzelskiego? |^D

   Polubienie

   • Chum

    Głupi jesteś i szkoda na ciebie czasu jełopie z Niezależnej . Sprawdż matole w którym roku Kotys grał czerwonoarmistę – kto wtedy w Polsce rządził miernoto i nie nazywaj mnie komunistą , bo nigdy czerwonej legitymacji nie miałem a mój dziadek siedział w więzieniu , bo złapano go gdy radował się po śmierci Stalina . Miernoto z Niezależnej czytaj D. Kosiura dużo zrozumiesz .

    Polubienie

   • Chum

    Zwolenników Jaruzelskiego szukaj sobie u fanów pewnego wielkiego Pejsa – opozycjonisty – bidulka tyle siedział w pierdlu , który krzyczał odpiepszcie się od generała i pewnego profesorka o nazwisku Lewartow , który po śmierci Józefa krzyczał ” jak ja teraz będę żył bez mego wodza ” . Ponjał w końcu ? .

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.