Wrogowie Sławii

zadruga003_thumbStart Czytaj „ZADRUGĘ” Nr 18-19 (kwiecień-maj 1939)

Poniższy tekst dotyczy rozbicia Słowiańszczyzny, procesu który jest realizowany także współcześnie i przez te same antysłowiańskie siły.

Redakcja WPS  dziękuje Komentatorowi julius za przesłanie poniższego tekstu.

 

Wrogowie Sławii (zmieniony)

Zamknięty został nowy rozdział historii Słowiańszczyzny. Naród Czeski stracił swój niepodległy byt państwowy, wchodząc w orbitę wpływów i oddziaływań obcego mu duchowo i etnicznie organizmu społecznego. Fala wrogiego germanizmu znowu oderwała potężny szmat ziemi rdzennie słowiańskiej. Fakt ten jest tym bardziej tragiczny, iż stało się to w sposób dla narodu hańbiący. Bo jeśli naród pierwszorzędnie zagospodarowany, o świetnie rozwiniętym przemyśle wojennym, posiadający przy tym liczebnie dużą, wyszkoloną i najnowocześniej wyposażoną armię – oddał się „pod opiekę” bez próby obrony, dobrowolnie w obronę, to fakt ten mówi sam za siebie. Dla nas, jako należących do tego samego pnia etnicznego, jest to szczególnie bolesne, nie mniej prawdę tę musimy otwarcie i głośno stwierdzić. Poczucie odpowiedzialności za losy narodu każe nam tak czynić.

Wykreślenie Czech z politycznej mapy Europy przez Niemców to bolesne, ale zarazem niezmiernie jasne wskazania i nauka, jakie Słowiańszczyźnie jeszcze raz daje historia, a które w pierwszym rzędzie tyczą nas Polaków.

Te jednak wskazania historii są zupełnie inne, niż to się u nas powszechnie a nawet bez wyjątków sądzi. Reakcja ze strony polskiej opinii publicznej na tragedię Czech zdumiewa swą kokocią płytkością. Z głosów jakie na ten ważki temat padły żaden właściwie nie wybiega poza chełpliwe potępienie, lub też na odwrót – ronienie ckliwej, a lękliwej łezki. Ale na przemiany, zachodzące dziś w Europie Środkowej, nie można również patrzeć tylko oczyma aktualnego polityka, jak to wielu usiłuje czynić, przybierając ton nieomylnych proroków. Tym krótkowzrocznym politykom, odwracającym się z lekceważeniem tyłem do historii, na myśl nawet nie przychodzi, iż są tylko marionetkami w tej właśnie niefrasobliwie traktowanej historii. Historia Polski to nie dwadzieścia lat niepodległości. Patrzenie z tak niewielkiej perspektywy na to, co się u nas i obok nas dzieje z narodami słowiańskim jest śmieszne.

Nie pierwszy to raz jesteśmy świadkami teutońskich zagonów za ziemie słowiańskie. Śmiało rzec można, iż los Czech jest tylko drobnym fragmentem zjawiska znacznie szerszego i potężniejszego w swej grozie, zjawiska, które datuje się właściwie od chwili gdy Germanie wywędrowawszy z półwyspu skandynawskiego usadawiają się w Europie. Odtąd toczą się nieprzerwanie zmagania tych dwóch odrębnych i wrogich sobie światów: tubylczej gleby etnicznej słowiańskiej z najeźdźczym germanizmem. Trzeba to powiedzieć, że historia tej walki, to historia nieustannego wypierania Słowiańszczyzny z zachodu na wschód.

Przebieg tego dziejowego procesu jest nam tylko pozornie znany, bo istotne jego przyczyny dotąd jeszcze tkwią zdradziecko ukryte poza gęstą mgłą tajemnicy.

Przewaga polityczna Germanów nad plemionami słowiańskimi, występująca w początkowym okresie powstania cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, niewątpliwie byłaby tylko zjawiskiem przejściowym. Jest aż nadto wystarczająca ilość niezaprzeczalnych faktów historycznych i to chociażby z tej właśnie przeszłości przedchrześcijańskiej, które tak pozawalają sądzić i mieć tę najgłębszą pewność. Na nic tu się nie zda zakłamanie naszej oficjalnej nauki, preparowanej świadomie na użytek wiadomej międzynarodówki. W wartościach rasowych Słowian tkwią wspaniałe i niedające się ogarnąć możliwości twórcze, które rozpoczynającą się inwazję teutońską na wschód nie tylko potrafiłyby twardo a skutecznie powstrzymać, ale ograniczyć ją do tego miejsca skąd wyszła. Że to nie nastąpiło, że na ziemiach rdzennie słowiańskich, zraszanych Odrą i Łabą, ziemiach które jeszcze w wiekach X i XI były w niepodzielnym władaniu naszych wielkich pogańskich praojców, rozpiera się dziś niemiecka buta, że ta buta zagarnęła w naszych oczach Czechy i niszczy naród czeski, że dalej panoszy się bezkarnie na słowiańskich połaciach Europy Środkowej, i wreszcie zaczyna wysuwać bezczelne propozycje pod naszym adresem – to wszystko dzieje się dzięki temu, że Słowiańszczyzna nie wyzwoliła się dotąd z narzuconych jej więzów niewoli kulturalnej.

Przystąpmy jednak do oddania tego, co się komu należy. Zarysujmy mianowicie, chociaż najkrócej, rolę jaką odegrał Kościół w tych dziejowych zapasach Słowian z Germanizmem.

Powstanie cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego daje niewątpliwą wyższość i przewagę polityczną Niemcom nad ich wschodnimi sąsiadami, którzy w tym czasie nie wykroczyli jeszcze poza ramy plemienia, jako podstawy ustroju społeczno-politycznego. Słowianie posiadają jednak już zbyt dobrze rozwinięte poczucie świadomości narodowej i wykształcony zmysł polityczny, by nie ocenić należycie grożące im niebezpieczeństwo. Jak wskazuje historia doskonale oni zdają sobie sprawę, iż potężnemu organizmowi politycznemu Niemców należy przeciwstawić przynajmniej równą siłę, że walki, nawet najbardziej bohaterskie, ale prowadzone na własną rękę przez poszczególne plemiona, nie zdołają na dłuższą metę powstrzymać naporu wroga.

Już w pierwszych okresach tych decydujących walk, które przypadają na wiek X, tendencje w kierunku łączenia się plemion w większe grupy o wybitnie społeczno-politycznym charakterze występują bardzo silnie. Dobrze jest znanym fakt, jak mocno krwią zapisał się w dziejach zmagania się z chrześcijańskimi germanami związek pogańskich plemion północno-zachodnich pod przewodnictwem Lutyków, zamieszkujących u ujścia Odry. Jednoczenie się Słowian tym lepsze miało perspektywy powodzenia, iż nic takiego nie było, coby mogło stawić tamy tym w gruncie rzeczy naturalnym tendencjom. Przeciwnie – wszystkie plemiona, nie mówiąc już o pokrewieństwie językowym, miały wspólny pień pogańskiej, naturalistycznej kultury i jakkolwiek jeszcze młodej, to jednak własnej, rodzimej, przedstawiającej już potężne zarodki wspaniałej cywilizacji. Musimy mocno podkreślić, iż tendencje te nie były wyrazem przykrej reakcji, rodzącej się z poczucia zagrożenia, nie były one chwilowe. Jednoczenie się Słowiańszczyzny było zgodne z zarysowującą się ogólną linią jej rozwoju. Poczucie zagrożenia mogło co najwyżej ten proces przyśpieszyć, ale to tym lepiej świadczy o wyrobieniu politycznym Słowian.

Dochodzimy do jednego z najbardziej pasjonujących, ale jednocześnie tragicznych momentów historii Słowian. Wówczas gdy rysują się dla nich tak wspaniałe perspektywy rozwoju, gdy Słowiańszczyzna Zachodnia stoi po raz pierwszy u progu tworzenia się wielkiego imperium narodu słowiańskiego, potężnej Zadrugi, zostaje dotknięta rozkładowym i niszczycielskim bakcylem chrześcijaństwa, niesionym na mieczach Niemców. Możliwości i próby zjednoczenia się Słowian na płaszczyźnie rodzimego dorobku kulturalno-cywilizacyjnego i jego obrony zostają w zarodku sparaliżowane.

Część plemion, a między nimi i późniejsza Polska przyjmuje chrzest. Mimo, że jest to w znacznej mierze manewr polityczny dla zapewnienia sobie pokoju ze strony cesarstwa, powoduje jednak katastrofalny w skutkach rozłam wśród samej Słowiańszczyzny. Rozłam ten, częściowo o charakterze politycznym, ale głównie oparty na przesłankach uczuciowych, dzieli Słowiańszczyznę na: chrześcijańską na czele z Polską i Czechami, którzy chrzest przyjęli jeszcze w wieku IX oraz pogańską, skupiającą się najsilniej we wspomnianym już związku plemion północnych, pod wodzą bohaterskich Lutyków.

Fakt ten posiada niezmiernie doniosłe konsekwencje. Rozbicie wewnętrzne Słowian, przez chrześcijaństwo, umożliwia następnie Niemcom wespół z Kościołem katolickim złamanie olbrzymiego oporu, jaki organizowały przeciw obcej inwazji ośrodki pogańskie. I w dziele tym – niestety brała już również udział po stronie wrogów ta część Słowian, która chrzest przyjęła. Równocześnie z akcja polityczną szła w parze, umiejętnie kierowana ręką Kościoła, chrystianizacja podbitych. Odbywało się to po prostu drogą bezwzględnego niszczenia ogniem i mieczem wszelkiego rodzimego dorobku kulturalnego oraz nie mniej krwawego szerzenia „prawdziwej” wiary. W rezultacie już w II połowie wieku XII najdalej na zachód wysunięte połacie Słowiańszczyzny, między Odrą i Łabą odpadają, by w końcu całkowicie utonąć w odmętach wrażego germanizmu.

Nie mniej zgubną rolę odegrał Kościół w następnych wiekach u tych Słowian zachodnich, którzy przyjęli chrzest, a więc w Polsce i Czechach. Tutaj, korzystając z opieki i pomocy państwa, również wszelkimi sposobami stara się niszczyć i zabijać ten wszystek dorobek i te wszystkie wartości, które są mu obce i wrogie, a które są tworem narodowego ducha i dla tegoż ducha stanowią niewyczerpane natchnienie. Było to bezwzględne, częstokroć niezwykle krwawe przywalanie źródeł narodowych, słowiańskich mocy z których mógł wybuchnąć bunt i mogło zrodzić się odrodzenie. W ten sposób Kościół, podcinając fundamenty tężyzny tubylczej, przygotowywał sobie powoli ale skutecznie grunt do następnej rozprawy ze Słowiańszczyzną, jaka się rozegrała w epoce reformacji. Z rozprawy tej jak wiemy Kościół katolicki wyszedł zwycięsko i to zarówno w Polsce, jak i w Czechosłowacji.

Schlacht_am_Weißen_Berg_C-K_063Przypominamy tu to, co pisaliśmy o Czechach w nrze 10 (12) „Zadrugi” z r. ub. w art. pt. „Tragedia Czech”: „Czesi byli tym pierwszym narodem w Europie, który w wieku XV wyrwał się z polipowych macek Kościoła katolickiego dając nową, własna koncepcję religijno-światopoglądową. Jan Hus wyprzedził o całe stulecie Marcina Lutra.

3d5a90c75ae48a9c02c8cc6be3ea9dbd,2,0Ruch husycki, ów protestantyzm XV wieku, nie był tylko wyczynem jednostek, ale posiadał wszystkie znamiona wielkiego ruchu masowego. Protestantyzm czeski starszy o wiek od niemieckiego został utopiony w Potokach krwi.” „Mamy tu do czynienia z początkiem straszliwej tragedii. Naród, który poprzez płonący stos Husa, poprzez opary krwi wojen husyckich, wyłonił nową koncepcję światopoglądową, jako najwyższą wartość, naród ten złamany przemocą, został następnie zatruty wewnętrznie poprzez narzucenie mu tego, co on krwawym wysiłkiem odrzucił. Przegrana bitwa pod Białą Górą w 1620 r. niszczy podstawy duchowe tego odważnego narodu”. Jeszcze tylko trzeba tu zaznaczyć, że Kościół i tym razem posłużył się mieczem germańskim. Główną rolę w bitwie pod Białą Górą odegrała armia katolickich Niemiec.

W Polsce Kościół zwyciężył w mniej krwawy sposób poprzez dogłębne skatoliczenie duszy narodu. Słabe ruchy reformackie zostały wyniszczone w zarodku. Epoka saska, w której ideały „wiecznych prawd” zostały w pełni zrealizowane w życiu społecznym, jest zakończeniem tego dzieła.

Wypadki powyższe, zaszłe na przełomie XVI i XVII stulecia, zadecydowały i o przeszło stuletniej niewoli Polski i o tym, że Germanizm posunął się daleko już za Łabę ku Wiśle, o tym wreszcie co się ostatnio stało z Czechosłowacją i wielu, wielu innych klęskach narodów słowiańskich. Że Niemcy dziś zwyciężają, to tylko dlatego, że Słowiańszczyzna nie wyzwoliła się z niewoli duchowej katolicyzmu, sprawiającego jej rozbicie, degradację i małość.

Zrozumienie tych prawd dokumentowanych nieprzerwanie od wieków historią i wyciąganie z nich odważnie właściwych konsekwencji będzie punktem zwrotnym w dziejach Sławii.

J. Grzanka. (Józef Grzanka – Redaktor naczelny „Zadrugi”)

18 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

18 responses to “Wrogowie Sławii

 1. Chutor

  Dobry wrog

  Swiat nieozywiony i ozywiony niemal zawsze
  jest rozczlonkowany. Pomiedzy tymi czesciami
  od czasu do czasu dochodzi do wymiany energii.
  Podobnie kraje i ich ludnosc maja tendencje
  do dzielenia sie lub jednoczenia. Historia sie
  waha raz sasiad jest przyjacielem a innym razem
  nawet wrogiem. Jezeli wrog dziala z umiarkowaniem
  to taka dzialalnosc moze byc pobudzajaca a agresja
  zbyt destrukcyjna moze zakonczyc byt narodu.
  Obecnie Slowianie zmierzaja ku zagladzie z pomoca
  obcych jak i z wlasnego wyboru. Tym wyborem
  jest nadmierna glupota. Jezeli Opatrznosc ostatecznie
  odwroci sie od takiego stworzenia to moze dlatego,
  ze w polskich kosciolach mozna uslyszec: ojczyzne
  wolna poblogoslaw Panie, kiedys bywalo: ojczyzne
  wolna racz przywrocic Panie.

  Polubienie

 2. Chum

  Mamy atak pejsaczy na malutki kraj o nazwie Islandia . Mądry kraj , który kopnął w dupę pejsatych śmierdzieli i rządzi się tak jak mu pasuje i ludziom tam mieszkającym . Mój kolega pracuje tam jako kucharz :
  Dlaczego szanowna gadzinówka Szechtera nie napisze jak pracują Polacy w Londynie czy Irlandii , albo jaka masa Polek daję Niemcom dupy w Reichu . Mam ogląd bo byłem tam 25 lat albo pracuje jako sprzątaczki i codziennie sprząta zużyte prezerwatywy z łózka u bogatych Niemców . Tego Szechter nie napisał Tfu piepsz… gadzinówka .:
  http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,107881,19046908,jedna-reka-przytrzymuje-korone-a-druga-szoruje-kibel-gorzko-smieszne.html#MT

  Polubienie

 3. Chrześcijaństwo a w szczególności jego najbardziej szkodliwa odmiana katolicyzm to najstraszniejsza rzecz jaka Słowianom mogła się przytrafić, ta religia to jedna z głównych przyczyn upadku naszego kraju.

  Polubienie

  • Franz

   Dlatego żydostwo światowe dzień i noc od dwóch tysięcy lat atakuje na każdym kroku chrześcijaństwo po to aby słowianie odzyskali swój kraj który upadł i upada nieustannie przez całą swoją historię istnienia spowodowaną katolicyzmem. Dochodzi jeszcze do tego jahwista Putin który wspiera na każdym kroku chrześcijaństwo w Rosji, co on kur…. robi, szalony człek, on naprawdę chce zniszczyć słowian.

   Polubienie

   • Chum

    Franz w innym temacie już polemizowałeś na ten temat z Przemexem i znowu zaczynasz swoje śpiewki . Znowu dostaniesz ze 3 sierpy i kilka lewych prostych . Po co ci to? W innym temacie Przemex na wszystko ci odpowiedział , a ty znowu zaczynasz rozróbę .

    Polubienie

  • Franz

   Chrum chrum weź się za jakąś robote i przestań robić za adwokata, trola i moderatora tego blogu, ani ty ani przemex nic nikomu nie odpowiedzieliście ponieważ nie posiadacie wystarczającej wiedzy a swe wymysły opieracie na nienawiści i szydzeniu z chrześcijaństwa które to podobno w waszych teoriach mordowało i tępiło naród polski przez tysiąc ostatnich lat wraz z chorymi umysłowo katolami zwanymi królami Polski. Do tego dochodzi Putin i obecna Rosja którą popieracie(ponoć) lecz zupełnie nie pasuje do przedstawianej przez was papki anty-chrześcijańskiej.

   Polubienie

   • Chum

    Widzisz katolu ja w odróznieniu do ciebie zasuwałem w Niemczech przez 25 lat po 11 godzin od poniedziałku do soboty jak ty zdrowaśki odmawiałeś , a więc hasełka „weż się do roboty” na mnie nie działają . Żyć mam z czego ( żyję na dobrym poziomie ) . Na twoim utrzymaniu nie jestem , abyś na mnie 66 letniego człowieka tak szczekał . Po drugie , jak ty będzies chory i zachorujesz z dnia na dzień tez będę krzyczał do roboty mądralo katolska . Nie odpisuj . Nie odpowiem.

    Polubienie

   • Chum

    TROLL – OKREŚLENIE ZAPOŻYCZONE Z NIEMIEC . TAK NIEMCY OKREŚLAJĄ RUMUNÓW TAM KIEDYŚ ŻEBRZĄCYCH . NA PANDE PAN- DA PAN – DA . TO TWOJEJ WIADOMOSCI KATOLU .

    Polubienie

   • To w co wierzy osobiście Putin to mnie nie obchodzi, bo tak naprawdę nie wiem w co wierzy i ty również, więc nie wymądrzaj się, to że on popiera chrześcijaństwo to nie znaczy że ja również mam to robić, nie jestem małpą żeby go naśladować we wszystkim i nie ze wszystkim się z nim zgadzam, bo też nie jest nieomylny. Chrześcijaństwo mam tak samo w dupie, jak całą resztę odżydowskich wymysłów i zdania nie zmienię. A rzekome niszczenie chrześcijaństwa przez żydów to wasz katolacki wymysł, wy się sami niszczycie, swoim własnym postępowaniem. Wasza historia świadczy o was samych. A królowie Polski to większości powinni siedzieć w więzieniu za antypolską i prowatykańską działalność gdyby żyli, ta religia w ich rękach była jedynie narzędziem władzy i ucisku i niczym więcej bo nie sądzę aby ta banda palantów na obcych usługach osobiście wierzyła w te bajki.

    Polubienie

   • „ani ty ani przemex nic nikomu nie odpowiedzieliście ponieważ nie posiadacie wystarczającej wiedzy a swe wymysły opieracie na nienawiści i szydzeniu z chrześcijaństwa” – jeszcze jedna uwaga odnośnie powyższego, kiedy ktoś skrytykuje chrześcijaństwo natychmiast apologeci zaciekle broniący tej religii wyskakują z „argumentem” że krytyka ta opiera się na „nienawiści i szydzeniu” z chrześcijaństwa i żądają dowodów a jak już je przedstawisz każdy wyśmieją jako rzekomo niewiarygodny i zawsze znajdą jakichś „argument” aby go wyśmiać, stosując przy tym pokrętna logikę ale kiedy zażądasz od takiego szpeca dowodów na prawdomówność chrześcijaństwa, to nagle okazuje się że żadnych dowodów nie ma lub zaczyna cytować fragmenty kompletnie niewiarygodnej Biblii lub wynurzenia papieży, które z prawdą nie mają nic wspólnego a kiedy i tych „argumentów” zabraknie a przeciwnik okazuje się zbyt trudny, zaczyna perfidnie atakować. Także dyskusja z apologetami nie ma sensu, jedynym celem apologety jest wyprowadzenie przeciwnika z równowagi celem zarzucenia mu agresji i nienawiści wobec jego rzekomo jedynosłusznej i niepodważalnej oraz objawionej „prawdy”, pożarcie jego cennego czasu i energii, to takie swego rodzaju wampiry energetyczne, kradnąc cudzą energię zasilają nią demona stojącego za ideologią w którą wierzą. Także otwarta wojna z żydo-religiami(lub dowolnymi nonsensami) jest bezsensu, bo z czym walczysz to rośnie w siłę, szkoda nerwów, lepiej zostawić je w spokoju niech same zdechną pod ciężarem własnej historii.

    Polubienie

 4. Chum

  Pełna zgoda Przemex .

  Polubienie

  • Chum

   Przemex pelna zgoda dlatego się zdziwiłem ,że chciało ci się jeszcze zabierać głos .tym bardziej ze w innym temacie facet dostał kilka sierpów i dalej już w innym miejscu wyskakuje znowu z Putinem i swoja głupią śpiewką

   Polubienie

   • Takich ludzi w otoczeniu mam pełno, kompletnie nie idzie z nimi dojść do jakiegokolwiek ładu, w życiu realnym mało kiedy wchodzę z nimi w polemikę, nie ma ona sensu, dla nich interes katolicyzmu jest najważniejszy a interes narodowy mają głęboko gdzieś a jeżeli już coś o nim wspominają to tylko w kontekście umocnienia dominacji katolactfa w Polsce, tacy to „patryjoci”.

    Polubienie

 5. Chum

  Jakiś czas temu słuchałem tego pana . Mądry człowiek naprawdę .Gdyby naród Polski był tak mądry jak on to mielibyśmy kraj mlekiem i miodem płynący , a szechtery i jego banda widzieli by świat prze kraty , albo w Polsce w ogóle by nie zaistnieli , a tak jest gówno .

  Polubione przez 1 osoba

 6. Pingback: Wrogowie Sławii | komp13

 7. Pingback: Wrogowie Sławii | PrzemexBlog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.