Szczyt państw G20 w tureckiej Antalyi.

G20_TurcjaW dniach 15-16 odbywa się w tureckiej Antalyi tzw. Szczyt Państw Grupy G 20 , czyli 19 najważniejszych krajów świata i Unii Europejskiej. Przedstawiciele państw omówią najważniejsze bieżące i sięgające w przyszłość zagadnienia ekonomiczne, jak również niektóre zapalne kwestie polityczne . Szczyt, to także okazja do krótkich spotkań dwustronnych przywódców państw.

W te dni w Antalya jest gospodarzem forum szefów państw „Wielkiej Dwudziestki”. Przywódcy G20 omówić szereg Turcja kluczowych zagadnień dotyczących gospodarki światowej. Na czele tematów również przyszedł zwalczania terroryzmu i rozwiązywaniu kryzysu migracji w UE.

W grudniu 2014 roku, Turcja po raz pierwszy w historii, został przewodniczącym grupy G20. Status stałych członków „Wielka Dwudziestka” ma 19 krajów i Unii Europejskiej. Skład G20 obejmuje Argentynę, Australię, Brazylię, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Indiach, Indonezji, Włoch, Kanady, Chin, Meksyku, Rosji, Arabii Saudyjskiej, USA, Turcji, Francji, RPA, Korei Południowej i Japonii.

Szczyt G20 tradycyjnie zajmują się problematyką współpracy w gospodarce światowej. Ale w tym roku, w kontekście toczących się wojen w Iraku i Syrii, bezpośrednio graniczące z Turcją, są szczególnie narażone na walce z terroryzmem, a także decyzji kryzysu migracji.

Od ostatniego forum G20 Brisbane między różne kraje pozostał, ale wielu przypadkach pewne kontrowersje intensyfikacji.

Dlatego jednym z wyróżniających cech nadchodzącego szczytu odbędzie się w Antalyi w dniach 15-16 listopada, będzie rosnące znaczenie spotkań „w polach”: strony będą starają się znaleźć wspólną płaszczyznę na tle różnic w wielu kwestiach.

1. Walka z terroryzmem
Po serii ataków terrorystycznych w Paryżu w przeddzień szczytu, głównym tematem terroryzmu jest w porządku obrad przywódców „dwadzieścia”. Turcja ostatnio także przez przykład w obliczu nasilenia zagrożeń terrorystycznych. Temat do opracowania wspólnego stanowiska w toczącej się wojnie w Iraku i Syrii, walka z „państwa islamskiego” (organizacją terrorystyczną, której działalność jest zakazana w Rosji) i inne grupy jest jedną z centralnych kwestii na nadchodzącym szczycie. Rosyjskie władze, w szczególności popiera propozycję ustanowienia wspólnej listy organizacji ekstremistycznych. Jest jednak prawdopodobne, że w kategoriach ogólnych na temat potrzeby zwalczania terroryzmu, państwa nadal nie do pokonania różnic: różne kraje nadal realizować swoje interesy w wojnie w Syrii i Iraku, a jednak nie wykazują gotowość do prawdziwego zjednoczenia sił i współpracy w walce z terroryzmem ,

2. Gospodarka światowa
Szefowie G20 będą dyskutować o kontynuację spowolnienia w gospodarce światowej i mogą liczyć na wspólny apel na potrzebę stymulowania wzrostu, aby znaleźć sposoby, aby zwiększyć inwestycje. Wśród priorytetów określonych przez Turcję w ramach swojego przewodnictwa w G20, zwrócił uwagę na potrzebę „zbiorowego działania w celu stworzenia warunków do silnego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (PDF).

3. Reforma MFW
Kwestia reformy globalnej architektury finansowej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a jednym z jego elementów jest od dawna jednym z priorytetem dla wielu krajów rozwijających się, które osiągają uczciwego i sprawiedliwego podziału kwot i głosu w MFW na rzecz państwa, których udział w światowej gospodarce wzrosła z po raz ostatni rozdział kwot. Eksperci podkreślają, że odpowiednim rozwiązaniem tego problemu jest także w interesie samego MFW, ponieważ może to zwiększyć zasadność funduszu.

4. Podatek Automatyka
Na szczycie G20 w Petersburgu w 2013 roku została oficjalnie zainaugurowana reformy międzynarodowych przepisów podatkowych. Oczekuje się, że zakończy się w Antalyi przyjęcia „Planu na rzecz zwalczania erozji podstawy opodatkowania i wyjściowych zyski z podatków.” Szefowie „Big Twenty” omówi przejście do międzynarodowej automatycznej wymiany informacji podatkowej. Oczekuje się, że kolejnym krokiem do wprowadzenia nowych przepisów w krajach „dwudziestki” i poza nią.

5. Kryzys migracja
Omówienie problemów związanych z napływem imigrantów i uchodźców w UE, będzie także jednym z głównych porządku obrad G20. W przeddzień szczytu, w szczególności, stwierdzono, że Turcja wydała już na utrzymanie syryjskich uchodźców na swoim terytorium, $ 8.5 mld euro. W tym samym czasie UE rośnie kontrowersji na temat realnego sposobu rozwiązania kryzysu. Niektóre kraje zaczęły wzmacniać swoje granice i wprowadzić bardziej rygorystyczne kontrole graniczne w ramach tak zwanej strefy Schengen, co jest sprzeczne ze swobodnym przepływem osób w ramach UE. Problem jest potęgowany przez fakt, że nie chodzi tylko o napływ uchodźców z Syrii, Iraku i Afganistanie, ale także ogromnego przepływu ludności pracującej z najbiedniejszych krajów Afryki i Azji, którzy nadal uciekać do Europy w poszukiwaniu lepszego życia.

6. Globalne zmiany klimatu
Forum G20 nie jest oddzielną platformą negocjacji w sprawie klimatu, ale oczekuje się, że ta kwestia zostanie omówiona w przywódców „dwudziestki”. Pytanie brzmi, czy strony będą w stanie dojść do konkretnej umowy, lub ograniczona tylko do ogólnych stwierdzeń o „konieczności zmniejszenia szkodliwych emisji.” Kwestia stopnia antropogenicznego wpływu na zmiany klimatu na świecie w długiej perspektywie pozostaje otwarte, podczas gdy w wielu krajach rozwijających się nadal w odniesieniu do pewnych inicjatyw podejmowanych walkę krajów ze zmianami klimatu „jako próbę nałożenia pewnych ograniczeń na ich tempa wzrostu gospodarczego ,

7. Utworzenie WIK i TTIP
Szczyt będzie również tematem powstanie nowych umów handlowych w gospodarce światowej. Zwiększona Tajemnica otaczająca tworzenie struktur, takich jak Trans-Pacific Partnership (TPP) oraz handlu i inwestycji transatlantyckiego partnerstwa (TTIP), jest zobowiązany do powodować obawy o pojawienie się nowych zagrożeń i barier w gospodarce światowej. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że kwestia ta zostanie omówiona na szczycie:

. „Mam nadzieję, że w Antalya, będziemy mogli omówić w przyszłości światowego handlu i istniejące mechanizmy wielostronnego handlu i współpracy gospodarczej wymienili poglądy na temat perspektyw tworząc zamkniętą stowarzyszeń integracyjnych w regionie Azji i Pacyfiku i Atlantyku (średnia Trans-Pacific Partnership – osiągnęła porozumienie ogłoszonego w dniu 5 października br , udział 12 krajów – Australia, Brunei, Wietnam, Kanada, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Singapur, Stany Zjednoczone, Peru, Chile, Japonia i transatlantycki handel i inwestycje Partnerstwo – planowane porozumienie między UE i USA).

To budzi obawy, że proces ich powstawania nie jest przejrzyste dla biznesu i społeczeństwa obu krajów uczestniczących i ich partnerów gospodarczych. W naszym wspólnym interesie, aby upewnić się, że te stowarzyszenia naprawdę uzupełnienie wielostronnego systemu handlowego, pracy na rozwoju wszystkich gospodarek na świecie, a nie tworzenia nowych barier i zagrożeń. „

8. „Turecki Stream”
Budowa gazociągu „Turecki Stream” – jest przede wszystkim kwestią dwustronną między Rosją i Turcją. Jednak władze nie przegap okazji, aby omówić go w kuluarach forum i osobistego spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina i jego turecki odpowiednik Recep Tayyip Erdogan. Ostatnio problem ten został szereg wzruszających chwil, a strony postaram się rozwiązać wszelkie konflikty.

9. d

Dług Ukrainy do Rosji
Temat rozliczenie długu Ukrainy do Rosji będzie również przedmiotem dyskusji na forum. Jednak nie w ogólnej debaty, a już w trakcie planowanego spotkania prezydenta Władimira Putina i dyrektor zarządzający MFW Christine Lagarde. Strony dołożą wszelkich starań, aby znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia w tej sprawie.

10. Negocjacje między Rosją i Japonią
Jednym z „niespodzianek” z nadchodzącego forum i rozmów dwustronnych, które odbędzie się „na marginesie” szczytu w Antalya mogą być negocjacje między prezydenta Władimira Putina i premiera Japonii Shinzo Abe. W przeddzień szczytu, japoński premier wyraził chęć zintensyfikowania procesu negocjacji w sprawie zawarcia traktatu pokojowego między dwoma krajami. Rosja (jako następca ZSRR) i Japonii wciąż nie są zawierane pełnoprawnym traktatu pokojowego po drugiej wojnie światowej w 1945 roku

 

Oryginał:

В эти дни в Анталье проходит форум глав государств „Большой двадцатки”. Лидеры G20 обсуждают в Турции ряд ключевых вопросов по глобальной экономике. На первый план также вышли темы борьбы с терроризмом и решение миграционного кризиса в ЕС.

В декабре 2014 г. Турция впервые в своей истории стала председателем G20. Статус постоянных членов в „Большой двадцатке” имеют 19 стран и Европейский союз. В состав G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

Саммиты глав государств G20 традиционно касаются вопросов сотрудничества в области мировой экономики. Однако в этом году на фоне продолжающихся войн в Ираке и Сирии, напрямую граничащих с Турцией, особенно остро стоят вопросы борьбы с терроризмом, а также решения миграционного кризиса.

С момента проведения последнего форума глав G20 в Брисбене между различными странами сохранились, а ряде случаев и обострились определенные противоречия.

Поэтому одной из отличительных особенностей предстоящего саммита, который проходит в Анталье 15–16 ноября, станет повышенная важность встреч „на полях”: стороны будут пытаться найти общие точки соприкосновения на фоне разногласия по многим вопросам.

1. Борьба с терроризмом

После серии террористических атак в Париже накануне саммита тема терроризм является основной на повестке дня лидеров „двадцатки”. Турция в последнее время также на собственном примере столкнулась с обострением террористических угроз. Тема выработки общей позиции по продолжающимся войнам в Ираке и Сирии, борьбе с „Исламским государством” (террористическая организация, чья деятельность запрещена в России) и другими группировками является одной из центральных на предстоящем саммите. Российские власти, в частности, выступают с предложением сформировать единый перечень экстремистских организаций. Однако, вполне вероятно, что за общими словами о необходимости борьбы с терроризмом странам все же не удастся преодолеть разногласия: различные страны продолжают преследовать свои собственные интересы в войнах в Сирии и Ираке и пока не выказывают готовности к реальному объединению сил и сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

2. Мировая экономика

Главы стран G20 обсудят сохраняющиеся замедленные темпы роста мировой экономики и, вероятно, выступят с совместным обращением о необходимости стимулирования роста, поиска способов увеличения инвестиций. Среди приоритетов, заявленных Турцией в рамках ее президентства в G20, отмечается необходимость „коллективных действий по созданию условий для сильного и инклюзивного роста” (PDF).

3. Реформа МВФ

Вопрос о реформировании глобальной финансовой архитектуры и Международного валютного фонда как одной из ее составных частей уже давно является одним из наиболее приоритетных для многих развивающихся стран, которые добиваются беспристрастного и равноправного перераспределения квот и голосов в МВФ в пользу государств, чья доля в мировой экономике увеличилась с момента последнего распределения квот. Эксперты отмечают, что адекватное решение данного вопроса также в интересах самого МВФ, так как оно может повысить легитимность деятельности фонда.

4. Автоматизация налогообложения

На саммите G20 в Санкт-Петербурге в 2013 г. была официально запущена реформа международных правил налогообложения. Как ожидается, в Анталье будет завершено принятие „Плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из‑под налогообложения”. Главы стран „Большой двадцатки” обсудят вопрос перехода к международному автоматическому обмену налоговой информацией. Следующим шагом предполагается внедрение новых правил как в странах „двадцатки”, так и за ее пределами.

5. Миграционный кризис

Обсуждение проблем, связанных с наплывом мигрантов и беженцев в ЕС, также станет одним из главных пунктов повестки G20. В преддверии саммита, в частности, появилась информация о том, что Турция уже потратила на содержание беженцев из Сирии на своей территории $8,5 млрд. При этом в самом Евросоюзе нарастают противоречия по поводу реальных способов решения кризиса. Ряд стран уже начали укреплять свои границы и вводить более жесткий пограничный контроль внутри так называемой Шенгенской зоны, что противоречит нормам свободного перемещения людей внутри ЕС. Проблема осложняется тем, что речь идет не только о наплыве беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, но также и огромном потоке трудоспособного населения из бедных стран Африки и Азии, которые продолжают бежать в Европу в поисках лучшей жизни.

6. Глобальное изменение климата

Форум G20 не является отдельной переговорной площадкой по вопросам климата, однако, как ожидается, данный вопрос будет обсуждаться лидерами „двадцатки”. Вопрос заключается в том, смогут ли стороны прийти к каким-либо конкретным соглашениям, либо ограничатся лишь общими заявлениями о „необходимости снижения вредных выбросов”. Вопрос о степени влияния антропогенного фактора на изменения климата на Земле в долгосрочной перспективе остается открытым, при этом во многих развивающихся странах по-прежнему относятся к определенным инициативам развитых стран по „борьбе с изменением климата” как к попытке наложить определенные ограничения на темпы их экономического роста.

7. Создание ТПП и ТТИП

На саммите также будет подниматься тема возникновения новых торговых соглашений в рамках мировой экономики. Повышенная секретность вокруг создания таких структур, как Транстихоокеанское партнерство (ТПП) и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), не может не вызывать опасений по поводу появления новых рисков и барьеров в мировой экономике. Президент РФ Владимир Путин отметил, что этот вопрос будет обсужден на саммите:

Рассчитываю, что в Анталье нам удастся предметно обсудить будущее мировой торговли и существующих механизмов многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Обменяемся мнениями и о перспективах создания закрытых интеграционных объединений в АТР и Атлантике (имеем в виду Транстихоокеанское партнерство – о достижении соглашения объявлено 5 октября сего года, участвует 12 стран – Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Сингапур, США, Перу, Чили, Япония, и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство – планируемое соглашение между ЕС и США).

Вызывает озабоченность, что процесс их формирования непрозрачен для бизнеса и общественности как самих стран-участниц, так и их экономических партнеров. В наших общих интересах убедиться, что эти объединения действительно дополняют многостороннюю торговую систему, работают на развитие всех экономик мира, а не порождают новые барьеры и риски”.

8. „Турецкий поток”

Строительство газопровода „Турецкий поток” – это прежде всего вопрос двусторонних отношений России и Турции. Однако власти стран не упустят возможности обсудить его в кулуарах форума и при личной встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В последнее время в этом вопросе наметился ряд острых моментов, и стороны постараются устранить какие-либо противоречия.

9. Долг Украины перед Россией

Тема урегулирования долговых обязательств Украины перед Россией также будет обсуждаться на форуме. Однако не в рамках общей дискуссии, а в ходе уже запланированной встречи президента РФ Владимира Путина и директора-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Стороны постараются найти общие точки соприкосновения по данному вопросу.

10. Переговоры между Россией и Японией

Одним из „сюрпризов” предстоящего форума и двусторонних переговоров, которые пройдут „на полях” саммита в Анталье, могут стать переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В преддверии саммита японский премьер выразил желание активизировать процесс переговоров по заключению мирного договора между двумя странами. Россия (как правопреемница СССР) и Япония до сих пор не заключили полноценный мирный договор после завершения Второй мировой войны в 1945 г.

za:http://www.vestifinance.ru/articles/64390

5 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

5 responses to “Szczyt państw G20 w tureckiej Antalyi.

 1. antytrwam

  A hu…. z nimi i ich pejsatym szczytem .Banda szkodników i największe mendy jakie stworzył świat .

  Polubienie

 2. antytrwam

  I jedynie co można zrobić to właśnie pokazać im łysą dupę jak u góry . Tyle w tym temacie

  Polubienie

 3. Pingback: Szczyt państw G20 w tureckiej Antalyi. | Pekok Antylichwiarz

 4. gienek

  Jakby to była dupa Michnika zrobiłbym jej lewatywę .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s