Przypomnijmy i zróbmy bilans!

logo-wpsPrzypomnijmy – czego życzyliśmy Polsce i słowiańskiemu światu rok temu, a co się spełniło? Zróbmy bilans i postawmy sobie zadania  na rok 2016.  Bez naszych nie tylko zobowiązań, ale głównie bez naszej wytrwałej, konsekwentnej pracy nie osiągniemy zwycięstwa, nie pokonamy syjonistyczno-anglosaskich psychopatów i ich skorumpowanych wasali – rozsianych niemal po całym świecie, z naszą Ojczyzną w niechlubnej czołówce. 

Siła nasza jest w jedności, ale nie w jedności za wszelką cenę. Musi to być jedność świadomych i odpowiedzialnych środowisk skupionych wokół słowiańskiego programu i programu Suwerennej Polski. 

Mijający rok usunął ze sceny jedno ze skrzydeł przepoczwarzonego, Magdalenkowego Układu, ale drugie ze skrzydeł doszło w mijającym roku do niemal nieograniczonej władzy, roztaczając raz jeszcze przed wieloma milionami zmanipulowanych Polaków fałszywy scenariusz „odnowy” i falsyfikat zatroskanego o Polskę”ruchu patriotycznego”. 

Ten fałsz sam się z biegiem miesięcy zdemaskuje, ale My, środowiska narodowe, nie możemy pozostawać bierni, gdyż Polski i Polaków nie stać na stratę czasu, ani na stracony wysiłek kolejnego pokolenia. 

Dlatego nadchodzący rok winien stać się okresem do przygotowania sił przed ostateczną rozprawą z Magdalenkowym Układem, do ostatecznego wyrzucenia  hipokrytów i zdrajców z PiS oraz przepoczwarzonych KORowskich i balcerowiczowskich bękartów na śmietnik historii.

PZ

 

 

pol_rus_znak

 

Posłanie Noworoczne do Narodu Rosyjskiego, Do Władz Państwowych Federacji Rosyjskiej, Do Braci Słowian, Do miłujących pokój i niepodległość Narodów Europy.

Mija rok 2014, w którym Rosjanie, Niemcy, Polacy, Francuzi, Ukraińcy, Białorusini, Brytyjczycy, Czesi, Słowacy, Serbowie, Chorwaci, Grecy i inne Narody Europy, obchodzili 100 lecie wybuchu I Wojny Światowej oraz 75 lecie wybuchu II Wojny Światowej.W obu tych wojnach śmierć poniosło łącznie niemal 110 mln ludzi, w olbrzymiej większości Europejczyków.

W latach 90-tych minionego stulecia pomimo tak tragicznych doświadczeń  znów na terenie Europy, w Jugosławii, doszło do krwawego konfliktu wojennego z inspiracji zewnętrznych ośrodków politycznych i finansowo-militarnych.

Z niewiadomych powodów przemilczana jest prawda, że głównymi ofiarami wymienionych wyżej konfliktów globalnych i regionalnych były Narody Słowiańskie. One to poniosły największe straty ludzkie i materialne w majątku narodowym, i  tylko Im, pomimo przyznania statusu ofiar, nie zrekompensowano w pełni poniesionych strat, czego Naród Polski doświadczył ze szczególną dotkliwością.

Należy przypomnieć, że w  II Wojnie Światowej, tej najstraszliwszej z dotychczasowych wojen (nie zapominając jednocześnie o tragedii Francuzów i Brytyjczyków podczas I Wojny Światowej), gdyby nie ofiara ludzkiego cierpienia i męstwa Narodów Słowiańskich – Rosjan, Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Serbów oraz poniesione straty w majątku narodowym, gdyby nie ten nadludzki wysiłek i heroizm Słowian,  Narody Europy i Świata nie obroniłyby swego wielowiekowego  dorobku historycznego, swej kultury duchowej i materialnej przed ekspansją faszyzmu, szowinistycznego nacjonalizmu i ludobójczego imperializmu.

Z gorzkich lekcji  obu minionych wojen światowych dzisiaj już bez trudu można wyciągnąć wniosek w oparciu o dostępną wiedzę historyczną, że źródłem i główną inspiracją obu wojen były w istocie te same ośrodki światowej spekulacji finansowej oraz opartego na nim militarnego i politycznego imperializmu.  

W latach 90-tych minionego wieku syta i konsumpcyjna Unia Europejska z zimną obojętnością przyglądała się jak w sercu cywilizacyjnego obszaru chrześcijańskiej Europy, w wyniku międzynarodowej intrygi skonfliktowano narody Jugosławii, a następnie w sposób bezkarny wojska NATO bombardowały i terroryzowały, suwerenne państwo- Serbię, rzekomo dla dobra jej obywatelii w myśl euro-atlantyckich standardów demokracji i sprawiedliwości.

Nieukarana zbrodnia ma tendencję do powtarzania się i eskalacji. Blok Euroatlantycki przekonany o swojej bezkarności  i zarażony imperialistyczną misją amerykańskiego dyktatu w krótkim czasie współuczestniczył  w najeźdźczych wojnach w Iraku, Afganistanie, Syrii, Libii. Stało się niemal zwyczajem, że rządy większości krajów europejskich lekceważąc opinię swoich obywateli lub kształtując ją niemal totalitarnymi metodami manipulacji medialnej i kłamstwa – pozostawały obojętne, akceptowały, bądź wręcz aktywnie i gorliwie uczestniczyły w imperialnej polityce Stanów Zjednoczonych. Urząd Prezydenta i Senat Stanów Zjednoczonych narzucały suwerennym krajom ustrój polityczny i ekipy rządzące, które bezwarunkowo popierały priorytety neokonserwatywnych kół amerykańskiej władzy i amerykańskie interesy narodowe.  

Rządy europejskie, jak pokazała praktyka, stały się obecnie, jeśli nie wprost agendami administracji amerykańskiej, to na pewno wpływowych, decydenckich amerykańskich  elit finansowo- politycznych. Niestety nowe kraje Unii Europejskiej z Polską na czele, stały się najgorliwszymi i najbardziej dyspozycyjnymi marionetkami polityki amerykańskiej.

W roku 2013 sprowokowany i sfinansowany przez amerykańską administrację  tzw.konflikt ukraiński w roku bieżącym przerodził się w antykonstytucyjny zamach stanu, a następnie w trakcie 2014 roku w agresywną czystkę polityczną i krwawą wojnę domową.

Pod sztandarami i hasłami nazizmu i szowinistycznego, banderowskiego nacjonalizmu- antykonstytucyjne władze w Kijowie wypowiedziały wojnę tym obywatelom Ukrainy, którzy stanęli w obronie swoich rodzin i Ojczyzny, nie godząc się na status kolonii amerykańskich korporacji.

Władze Ukrainy zainstalowane przemocą z pogwałceniem zasad konstytucyjności oraz  prawa międzynarodowego podjęły równocześnie działania dla uzyskania międzynarodowego poparcia dla swoich zbrodniczych i wasalnych działań. Kompradorska oligarchia ukraińska chciałaby także kosztami współfinansowania swojego zamachu stanu obciążyć narody europejskie. Ze zdziwieniem stwierdzamy, że tupet ukraińskich oligarchów i marionetkowego rządu ukraińskiego znajduje sprzymierzeńców  w obecnej administracji amerykańskiej, a także wśród wielu eurounijnych, politycznych hipokrytów i kryptofaszystów.

Narody Europy nie mogą pozwolić na eskalację szowinizmu i politycznego terroryzmu. Nie mogą zapomnieć nie tak odleglej historii i tragicznych konsekwencji swego nadmiernego zawierzenia samoregulacji politycznej. Nie mogą na to pozwolić szczególnie Narody Słowiańskie, wielokrotnie instrumentalnie potraktowane przez globalnych spekulantów finansowych i cynicznych polityków z Nowego Jorku, Waszyngtonu, Londynu, Tel Awiwu i Frankfurtu n. Menem. Do tego grona dołączyło obecnie wielu brukselskich biurokratów i europarlamentarzystów.

Rok 2015, to 70 lecie świętowania nie tylko zwycięstwa nad faszyzmem, ale i – o czym winniśmy My, Słowianie szczególnie pamiętać – zwycięstwa wolnych narodów nad planami totalitarnego zniewolenia ludzkości przez światową oligarchię finansową, spekulantów  bankowych i cynicznych, zbrodniczych, urojonych „nadludzi”.

Praktyka narzucania woli „panów świata” suwerennym narodom i państwom nie straciła nic ze swojej urojonej pokusy. Doświadczyły zgubnych skutków jej działania kraje byłego bloku socjalistycznego, które jako tzw. nowe kraje Unii Europejskiej doświadczają bezwzględnej eksploatacji własnych zasobów społeczno-gospodarczych oraz prób całkowitego podporządkowania własnych decyzji politycznych pozapaństwowym ośrodkom decyzyjnym. Stałą praktyką sprawowania władzy jest całkowite wyalienowanie się „elit” rządzących od potrzeb obywateli i nie kierowanie się przez te „elity” interesem narodowym. Zagraniczne, pozapaństwowe ośrodki decyzyjne osiągają dyspozycyjność  ”rządzących” dzięki stosowaniu wobec tych „elit” polityki niekonstytucyjnych przywilejów oraz zwykłej korupcji finansowej lub politycznej.

Z całą odpowiedzialnością, My, sygnatariusze niniejszego posłania, stwierdzamy, że Polska od 25 lat jest krajem skolonializowanym, którego żaden z rządów powstałych w wyniku obrad tzw. Okrągłego Stołu nie reprezentował – i do chwili obecnej nie reprezentuje – interesu narodowego, ani nie kierował się i nie kieruje narodową racją stanu, ani też konstytucyjnie wymaganym dobrem wspólnym obywateli.

Sprzeniewierzając się konstytucyjnym przysięgom i nie respektując woli narodu polskiego, jako konstytucyjnego suwerena, bo nie dopuszczając do wolności mediów i równoprawnego prezentowania programów politycznych przez obywateli i ich organizacje społeczne, polityczne i gospodarcze – władze Polski od ponad 25 lat wchodzą w prawno-międzynarodowe stosunki z władzami i organizacjami zagranicznymi nie mając wystarczającej legitymacji narodowej, a wręcz popełniając przestępstwa wobec własnego państwa. Zatem międzynarodowe skutki prawne zawieranych w ostatnich 25 latach umów i traktatów są podważalne przez wolę i interes narodu polskiego, które zostaną wyrażone w przyszłości. Są także podważalne w świetle polskiego prawa karnego, i jako stosunki prawne z przestępcami, z mocy prawa również są karalne.

Piszemy powyższe posłanie,  gdyż:

Naród polski w zdecydowanej większości nie akceptuje kierunków myślenia, działań dokonanych i zapowiadanych – obecnych władz Polski, które m.in. popierają antykonstytucyjne władze Ukrainy, budujące swój program polityczny na ludobójczej, szowinistycznej ideologii banderowskiego nacjonalizmu.

Naród polski w zdecydowanej większości jest przeciwny angażowaniu polskich sił zbrojnych poza granicami naszego kraju dla wspierania agresywnej, najeźdźczej, okupacyjnej polityki amerykańskiej i euroatlantyckiej, a także jest przeciwny materialnemu i moralnemu wspieraniu polityki ekspansji i zbrodniczego szowinizmu narodowego, religijnego i kulturowego.

Naród polski w zdecydowanej większości pragnie przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków politycznych i gospodarczych z Federacją Rosyjską i narodami Rosji oraz  pozostałymi, bratnimi narodami słowiańskimi, a także z wszystkimi narodami europejskimi.

Naród polski opowiada się za zasadami równoprawności, poszanowania suwerenności, za wyzbyciem się polityki dominacji i za oparciem międzypaństwowych stosunków na dwustronnych korzyściach oraz zasadzie wzajemności i respektowaniem prawa międzynarodowego.

Naród polski w zdecydowanej większości patrzy z szacunkiem i uznaniem na wysiłki władz Federacji Rosyjskiej i Prezydenta Władimira Putina zmierzające do wsparcia uzasadnionego oporu mieszkańców Donbasu przeciwko agresywnej, pacyfikacyjnej polityce obecnych władz w Kijowie, które pełnią rolę politycznych marionetek w rękach globalnych spekulantów finansowych i ich zbrojnego ramienia, jakim są amerykańskie siły specjalne i wojska NATO.

Naród polski w swojej większości patrzy  z szacunkiem i podziwem na stanowcze przeciwstawienie się władz Rosji próbie gospodarczego i finansowego szantażu, jaką w grudniu 2014 r. podjęli międzynarodowi spekulanci za przyzwoleniem prezydenta i  Senatu Stanów Zjednoczonych, a także przy jawnie wyrażanej akceptacji wielu gremiów Unii Europejskiej i premierów rządów ( na szczęście nie wszystkich) krajów Unii Europejskiej. Z prawdziwym oburzeniem i wstydem odnotowujemy My, Polacy, aktywną rolę przywództwa naszego kraju w tym niechlubnym procesie prób destabilizacji Rosji, a de facto destabilizacji Europy.

Wnioski, jakie płyną od czasu bratobójczej wojny w Jugosławii do obecnego bratobójczego konfliktu na Ukrainie poprzez regionalne wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, których aktywną, inspirującą stroną był Pakt Północnoatlantycki, wykorzystywany instrumentalnie dla stworzenia jednobiegunowego modelu świata, dowodzą, że odbudowana potęga gospodarcza i wojskowa Federacji Rosyjskiej pod przywództwem Wladimira Putina oraz budowany konsekwentnie blok krajów BRICS  są właściwymi działaniami politycznymi i rozwiązaniami instytucjonalnymi dla przezwyciężenia zagrażającej ludzkości imperialnej koncepcji jednobiegunowego świata.

Dla przezwyciężenia tej zgubnej pokusy zarządzania światem z perspektywy centrów spekulacji finansowej, surowcowej i medialnej posługujących się militarną potęgą USA i NATO oprócz odbudowywanej potęgi Federacji Rosyjskiej i  bloku państw BRICS wskazanym byłoby rozważyć, zgłaszany już przez nas, w Liście Otwartym z dnia 08.05.2014 r., projekt powołania Światowej Rady Słowian. Powinna być to płaszczyzna nie tylko wymiany poglądów i koncepcji pokojowej koegzystencji narodów słowiańskich w warunkach zaostrzającego się współzawodnictwa kulturowego i technologicznego. Winien to być naszym zdaniem wstęp  do zacieśnienia współpracy narodów i państw słowiańskich w ramach wspólnego projektu instytucjonalnego, na miarę historycznych potrzeb i doświadczeń.

70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej stwarza okazję nie tylko do refleksji nad celowością zainicjowania Światowej Rady Słowian, ale wręcz do pierwszego jej zwołania w Moskwie, Mińsku lub na Krymie.

Niech Nowy Rok 2015 będzie rokiem przywrócenia i umocnienia pokoju na całej kulturowej przestrzeni Słowiańszczyzny. Życzymy tego szczerze wszystkim Narodom Słowiańskim, a ich przywódcom życzymy zdrowia, wytrwałości i politycznych sukcesów dla dobra Wielkiej Rodziny Słowian i innych bratnich narodów.

Narodom Europy życzymy pomyślności i nie oddawania owoców własnej pracy w ręce skorumpowanych rodzimych elit politycznych i eurobiurokratów, którzy mieliby nimi wesprzeć oligarchiczne władze Ukrainy, wywodzące swe ideowe korzenie z szowinistycznego, ludobójczego banderowskiego nacjonalizmu, mającego na sumieniu bestialskie zamordowanie ponad 250 tysięcy Polaków, Żydów i współbraci Ukraińców na terenie Wołynia i Wschodniej Galicji podczas II Wojny Światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu.

Niech rok 2015 będzie rokiem przywrócenia pokoju na Ukrainie oraz pokojowego i powszechnego świętowania 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, najtragiczniejszej wojny w dziejach Europy i świata, której słowiańskie ofiary i ich następcy prawni nadal czekają na zadośćuczynienie.  

 

Warszawa, dnia 29.12.2014 roku

 

Sygnatariusze:

dr Paweł Ziemiński, prezes Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Łódź

mgr inż.Dariusz Kosiur, członek zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,Otwock

mgr Andrzej Skorski, członek zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,Warszawa

mgr Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej, Gdańsk

Jan Ogonowski, Polskie Stowarzyszenie Patriotów Narodu Polskiego, Toronto

Jan Sposób, Prezes Stowarzyszenia Ruchu Oburzonych. Lublin

Sebastian Lewowicki, inżynier górnictwa, Głogów

Alicja Lewowicka, bezrobotna

Rafał Żołędziewski, Międzyzdroje

Zbigniew Sekulski, socjolog ,artysta, Łódź

Jacek Gryglas, sympatyk KNP

Daniel Warecki, Lubin

Ryszard Hodura-emeryt-Sława

Krzysztof J. Wojtas, bloger Neon24.pl, Warszawa

Zbigniew Oleszczuk, prywatny przedsiębiorca,Warszawa

Bartosz Bielak, ratownik górniczy

Adam Śmiech,Pabianice, redaktor naczelny portalu jednodniowka.pl, publicysta tygodnika „Myśl Polska”

Artur Makarewicz, Głogów

Wojciech Ulewicz, Tomaszów Lubelski, działacz ruchu antyłupkowego

Marzena Zawodzińska, Pabianice, Jednodniówka Narodowa

Piotr Makarewicz, Głogów

Renata Matusiak, Lubanie, powiat włocławski,  bibliotekarka

Krystian Skowron, Głogów

mgr Benedykt Butajło, specjalista BHP, Olsztyn

_________________________________

Новогоднее послание российскому народу, государственным властям Российской Федерации, братьям-славянам, ценящим мир и независимость народам Европы.

 

Россияне и народы России!!! Братья-славяне!!! Свободные народы Европы!!!

Подходит к концу 2014 год, в котором россияне, немцы, поляки, французы, украинцы, белорусы, британцы, чехи, словаки, сербы, греки и другие народы Европы отмечали 100-летие начала Первой мировой войны и 75-летие начала Второй мировой войны. В этих двух войнах погибло почти 110 млн человек, преимущественно европейцев.

В 90-е гг. прошлого века, несмотря на такой трагический опыт, вновь на территории Европы, в Югославии, произошел кровавый военный конфликт, вдохновляемый внешними политическими и финансово-милитаристическими кругами.

По неизвестным причинам замалчивается правда, что главными жертвами названных выше глобальных и региональных конфликтов были славянские народы. Именно они понесли наибольшие человеческие и материальные потери в национальном достоянии, и именно им, несмотря на присвоенный статус жертв, не компенсированы полностью потери, что польский народ почувствовал особенно остро.

Следует напомнить, что во Второй мировой войне, этой самой страшной из всех войн на земле (не забывая одновременно о трагедии французов и британцев во время первой мировой войны), если бы не жертвенное человеческое страдание и мужество славянских народов – русских, поляков, украинцев, белорусов, сербов, – а также потери национального достояния, если бы не это нечеловеческое усилие и героизм славян, народы Европы не защитили бы своего многовекового исторического наследия, своей духовной и материальной культуры от экспансии фашизма, шовинистического национализма и империалистического геноцида.

Из горьких уроков прошедших мировых войн сегодня уже без труда на основании доступных исторических знаний можно сделать вывод, что источником и главной инспирацией обеих войн были по сути те же самые круги мировой финансовой спекуляции и основанного на этом милитаристического и политического империализма.

В 90-е годы прошлого века сытый и потребительский Евросоюз с холодным безразличием наблюдал, как в сердце цивилизованного пространства христианской Европы, в результате международных интриг, столкнули народы Югославии, а затем безнаказанно войска НАТО бомбардировали и терроризировали суверенное государство, Сербию, якобы для блага ее граждан, с идеей евроатлантических стандартов демократии и справедливости.

Безнаказанное преступление имеет тенденцию к повторяемости и эскалации. Евроатлантический блок, уверенный в своей безнаказанности и зараженный империалистической миссией американского диктата, в скором времени совместно участвовал в захватнических войнах в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии. Стало почти обычным, что правительства большинства европейских стран, пренебрегая мнением своих граждан либо формируя его почти тоталитарными методами манипуляций масс-медиа и обмана, оставались безразличными, принимали, даже скорее активно и усердно участвовали в имперской политике Соединенных Штатов. Канцелярия Президента и сенат Соединенных Штатов навязывали суверенным странам политический строй и правящие команды, которые безоговорочно поддерживали приоритеты неоконсервативных кругов американской власти и американские национальные интересы.

Европейские правительства, как показала практика, стали в настоящее время если не прямыми агентами американской администрации, то во всяком случае влиятельных, решающих финансово-политических американских элит. К сожалению, новые страны Евросоюза, с Польшей во главе,стали наиболее усердными, наиболее управляемыми марионетками американской политики.

В 2013 году спровоцированный и профинансированный американской администрацией так называемый украинский конфликт в текущем году превратился в антиконституционный переворот, а затем в течение 2014 г. в агрессивную политическую чистку и кровавую гражданскую войну.

Под знаменами и лозунгами нацизма и шовинистического, бандеровского национализма, антиконституционные власти в Киеве объявили войну тем гражданам Украины, которые встали на защиту своих семей и Родины, не соглашаясь со статусом колонии американских корпораций.

Власти Украины, установленные силой, с нарушением принципов конституционности и международного права, одновременно предприняли меры с целью получения международной поддержки своих преступных и вассальных действий. Компрадорская украинская олигархия хотела бы также возложить на европейские народы бремя совместного финансирования своего переворота. С удивлением мы замечаем, что апломб украинских олигархов и марионеточного украинского правительства находит союзников в нынешней американской администрации, а также среди многих политических безумцев и криптофашистов в Евросоюзе.

Народы Европы не могут допустить эскалации шовинизма и политического терроризма. Они не могут забыть недавней истории и трагических последствий своей чрезмерной веры в политическую саморегуляцию. Этого не могут допустить особенно славянские народы, которые многократно инструментально использовались глобальными финансовыми спекулянтами и циничными политиками Нью-Йорка, Вашингтона, Лондона, Тель-Авива и Франкфурта-на-Майне. К этому сообществу присоединились в настоящее время многие брюссельские бюрократы и европарламентарии.

2015 год, год празднования 70-летия победы не только над фашизмом, но и – о чем должны Мы, славяне, особенно помнить – победы свободных народов над планами тоталитарного угнетения человечества мировой финансовой олигархией, банковскими спекулянтами и циничными, преступными, возомнившими себя «сверхлюдьми».

Практика навязывания воли «сильных мира»суверенным народам и государствам не потеряла ничего из своих выдуманных искушений. Пагубные последствия этого воздействия ощутили на себе страны бывшего социалистического блока, которые в качестве так называемых новых стран Евросоюза, ощущают беспощадную эксплуатацию их собственных социально-экономических ресурсов и попытки полного подчинения внутренних политических решений внешним координирующим центрам. Постоянной практикой осуществления власти является то, что правящие «элиты» полностью отстранены от потребностей граждан и не руководствуются национальными интересами. Иностранные, негосударственные координирующие центры достигают подчинения «правящих» благодаря применению по отношению к этим «элитам» политики неконституционных привилегий и обычной финансовой или политической коррупции.

 

Со всей ответственностью, Мы, подписавшие настоящее обращение, утверждаем, что Польша в течение 25 лет является колонизированной страной, ни одно из правительств которой, образованных в результате заседаний так называемого «Круглого стола», не представляло и до сегодняшнего момента не представляет интересов народа, не руководствовалось и не руководствуется национальными интересами государства, а также, как того требует конституция, общим благом граждан.

Изменяя конституционным присягам и не уважая  волю польского народа, являющегося конституционным сувереном, потому что, не допуская свободы средств массовой информации и равноправного представления политических программ гражданами и общественными, политическими и хозяйственными организациями – власти Польши свыше 25 лет вступают в правовые международные отношения с зарубежными властями и организациями, не имея при этом достаточной национальной легитимности и тем самым совершая преступления по отношению к собственному государству.  Следовательно, международно-правовые последствия заключаемых в течение последних 25 лет контрактов и договоров оспариваются волей и интересами польского народа, которые будут выражены и в будущем, а также являются спорными в свете польского уголовного законодательства и, как правоотношения с преступниками, в соответствии с законодательством также являются наказуемыми.

Мы пишем вышеуказанное обращение, потому что:

Польский народ в подавляющем большинстве не одобряет направления мышления, совершенных и планируемых действий нынешних властей Польши, которые, в частности, поддерживают антиконституционную власть Украины, строящую свою политическую программу на истребительной, шовинистической идеологии бандеровского национализма.

Польский народ в подавляющем большинстве выступает против участия польских вооруженных сил за пределами границ нашей страны для поддержки агрессивной, захватнической, оккупационной американской и евроатлантической политики, а также выступает против материальной и моральной поддержки политики экспансии и преступного национального, религиозного и культурного шовинизма.

Польский народ в подавляющем большинстве выступает за дружеские, добрососедские политические и экономические отношения с Российской Федерацией и народами России, с остальными братскими славянскими народами, а также со всеми европейскими народами.

Польский народ выступает за принципы равноправия, уважения суверенитета, избавления от политики господства, поддержку межгосударственных отношений, основанных на двусторонней выгоде, а также принципах взаимности и соблюдения международного права.

Польский народ в подавляющем большинстве смотрит с уважением и признательностью на усилия властей Российской Федерации и Президента Владимира Путина, направленные на поддержку законного сопротивления жителей Донбасса агрессивной, карательной политике нынешних властей в Киеве, играющих роль политических марионеток в руках мировых финансовых спекулянтов и их Вооруженных сил, которыми являются американский спецназ и войска НАТО.

Польский народ в подавляющем большинстве смотрит с уважением и восхищением на решительное противостояние властей России попытке экономического и финансового шантажа, которую в декабре 2014 года предприняли международные спекулянты с одобрения Президента и сената США, а также явно выраженного признания многих комиссий Европейского Союза и премьер-министров правительств (к счастью, не всех) стран Европейского Союза. С истинным негодованием и стыдом отмечаем Мы, поляки, активную роль руководства нашей страны в процессе попытки дестабилизировать ситуацию в России, а де-факто дестабилизировать Европу.

Выводы, которые вытекают еще со времени братоубийственной войны в Югославии и до сегодняшнего братоубийственного конфликта в Украине, включая региональные войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вдохновляющей силой которых был Североатлантический альянс, использующийся как инструмент для создания однополярной модели мира, демонстрируют, что восстановленная экономическая и военная мощь Российской Федерации под руководством Владимира Путина, а также последовательно строящийся блок стран БРИКС, являются правильными политическими действиями и институциональными решениями для преодоления  угрожающей человечеству имперской концепции однополярного мира.

Для преодоления этого губительного искушения управления миром с точки зрения центров финансовой, сырьевой спекуляции, спекуляции средств массовой информации, пользующихся военной мощью США и НАТО, в дополнение к восстановленной власти Российской Федерации и блока БРИКС, было бы целесообразно рассмотреть, как уже сообщалось нами в Открытом письме от 08.05.2014 г., проект создания Всемирного совета славян. Это должна быть площадка не только для обмена мнениями и идеями мирного сосуществования славянских народов в условиях обостряющейся культурной и технологической конкуренции. Это должно быть, по нашему мнению, начало для укрепления сотрудничества славянских народов и государств в рамках институционального проекта, по мере исторических потребностей и опыта.

70-я годовщина окончания Второймировой войныне толькодает возможность задуматься оцелесообразности инициирования Всемирного совета славян, но и первого его созыва в Москве, Минске или в Крыму.

Пусть Новый год 2015 будет годом восстановления и укрепления мира на всем культурном пространстве славян. Искренне желаем этого всем славянским народам, а их лидерам желаем здоровья, настойчивости иполитических успехов на благо большой семьи славяни других братских народов.

Народам Европы желаем процветания, желаем не отдавать плоды собственного труда в руки коррумпированной отечественной политической элиты и евробюрократов, которые могли бы с их помощью поддержать олигархические власти Украины, имеющие свои идеологические корни в шовинистическом, истребительном, бандеровском национализме, на совести которого зверское убийство более 250 тысяч поляков, евреев и собратьев-украинцев на территории Волыни и Восточной Галиции во время Второй мировой войны и в первые годы после ее окончания.

Пусть2015 год станет годом восстановления мирав Украине, а также мирного и всеобщего празднования 70-й годовщины окончания Второй мировой войны, самой трагической войны в истории Европы и мира, славянские жертвы которой и их юридические преемники все еще ждут искупления.

Варшава, 29.12.2014 г.

 

Sygnatariusze:

dr Paweł Ziemiński, prezes Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Łódź

mgr inż.Dariusz Kosiur, członek zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,Otwock

mgr Andrzej Skorski, członek zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,Warszawa

mgr Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej, Gdańsk

Jan Ogonowski, Polskie Stowarzyszenie Patriotów Narodu Polskiego, Toronto

Jan Sposób, Prezes Stowarzyszenia Ruchu Oburzonych. Lublin

Sebastian Lewowicki, inżynier górnictwa, Głogów

Alicja Lewowicka, bezrobotna

Rafał Żołędziewski, Międzyzdroje

Zbigniew Sekulski, socjolog ,artysta, Łódź

Jacek Gryglas, sympatyk KNP

Daniel Warecki, Lubin

Ryszard Hodura-emeryt-Sława

Krzysztof J. Wojtas, bloger Neon24.pl, Warszawa

Zbigniew Oleszczuk, prywatny przedsiębiorca,Warszawa

Bartosz Bielak, ratownik górniczy

Adam Śmiech,Pabianice, redaktor naczelny portalu jednodniowka.pl, publicysta tygodnika „Myśl Polska”

Artur Makarewicz, Głogów

Wojciech Ulewicz, Tomaszów Lubelski, działacz ruchu antyłupkowego

Marzena Zawodzińska, Pabianice, Jednodniówka Narodowa

Piotr Makarewicz, Głogów

Renata Matusiak, Lubanie, powiat włocławski,  bibliotekarka

Krystian Skowron, Głogów

mgr Benedykt Butajło, specjalista BHP, Olsztyn

4 Komentarze

Filed under Bez kategorii

4 responses to “Przypomnijmy i zróbmy bilans!

 1. Pingback: Przypomnijmy i zróbmy bilans! | Pekok Antylichwiarz

 2. paziem

  Noworoczne orędzie Putina

  Drodzy Rosjanie! Drodzy Przyjaciele!
  Za kilka minut powitamy nowy, 2016 rok. Przybliżenie tego wspaniałego momentu – między przeszłością a przyszłością – jest nam znane od dziecka. Czekamy na niego z radością, nadzieją i poruszeniem. Wierzymy w najlepsze i świetlane.
  Zgodnie z tradycją obchodzimy to święto w gronie rodzinnym, z najbliższymi przyjaciółmi. Oczywiście, nie wszyscy mają możliwość powitania Nowego Roku z rodziną — trzeba pracować w szpitalach i w zakładach, wypełniać obowiązki służbowe i wojskowe, strzec granic, pełnić stałe dyżury, ochraniać nasze bezpieczeństwo na lądzie, na morzu i w powietrzu.
  Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy w dzień i w nocy, w dni powszednie i święta są zawsze na stanowiskach. Dziś chciałbym złożyć szczególne życzenia naszym żołnierzom, którzy walczą z międzynarodowym terroryzmem, bronią interesów narodowych Rosji na dalekich rubieżach, wykazując się przy tym wolą, zdecydowaniem, niezłomnością charakteru. Tych cech potrzebujemy zresztą wszędzie, zawsze i w każdej sytuacji.
  Sukces całego kraju zależy od efektywnej pracy i osiągnięć każdego z nas. Jednoczy nas jeden cel: dążenie do przynoszenia korzyści Ojczyźnie, odpowiedzialność za jej los.
  W mijającym 2015 roku obchodziliśmy chlubną 70. rocznicę zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Nasza historia, doświadczenie ojców i dziadków, ich jedność w trudnych czasach i siła ducha, jest dla nas wielkim przykładem. Przez ten przykład pomagali nam i będą nam pomagać w tym, abyśmy godnie radzili sobie ze współczesnymi wyzwaniami.
  Drodzy Przyjaciele! Teraz, w noc sylwestrową, szczególnie zdajemy sobie z tego sprawę, jak ważni są dla nas nasi bliscy, jak ważne jest to, by im się dobrze układało, by wszyscy byli zdrowi, by naszych rodziców otaczała troska i miłość, by wracało do nich wszystko to dobro, którego nas nauczyli i nadal nas uczą.
  Niech wszystkie nasze dzieci rosną mądre i pracowite, a miłość i serdeczność, hojność duszy i miłosierdzie było naszą ostoją w codzienności.
  Do nadejścia Nowego Roku pozostało kilka sekund. Życzmy sobie sukcesów, radości i szczęścia, podziękujmy sobie wzajemnie za zrozumienie i wsparcie, za uwagę i czułość. I obowiązkowo wznieśmy toast za dobrobyt i pomyślność Rosji!
  Szczęśliwego Nowego Roku 2016!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.