Część 1. „Zasługi” Kościoła w Polsce

catholic-all_seeing_eye-300x229„Państwo i Kościół katolicki są to instytucje skazane na walkę ze sobą zawsze i wszędzie.”
Józef Grabiec-Dąbrowski
Historyk, Sekretarz Ligi Państwowości Polskiej w roku 1917

Prezentujemy PT Czytelnikom czteroczęściowy cykl publikacji poświęconych roli i znaczeniu Kościoła Katolickiego dla polskiej państwowości, autorstwa jednego z czołowych publicystów Zadrugi, Antoniego Wacyka. 

Część 1. „Zasługi” Kościoła w Polsce

Całkiem niedawno w poważnym tygodniku, bynajmniej nie klerykalnym, można było przeczytać taką naiwność: „Nikt, kto rozsądny, niezależnie od żywionych zapatrywań politycznych, nie kwestionuje historycznej roli i zasług Kościoła w Polsce…”
Co do roli – niestety, tak. Ale co do zasług? Nieprawda! Nie zasługi, lecz szkodliwość widzieli: Joachim Lelewel, Józef Ignacy Kraszewski, Juliusz Słowacki, Seweryn Goszczyński, Bronisław Trentowski, Narcyza Żmichowska, Stanisław Wyspiański, Stanisław Witkiewicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz. Nikt, z Ciemnogrodu nawet, nie odmówi tym ludziom rozsądku.
„Zasługi” Kościoła katolickiego dla Polski przypomniałem pokrótce w moich publikacjach: Mit polski – Zadruga i Filozofia polska – Zadruga. Obecnie zamierzam rozszerzyć nieco ten temat.
Szkodliwość Kościoła katolickiego w Polsce poczęła być jaskrawo groźna dopiero po XVI wieku, po zwycięstwie kontrreformacji, kiedy ze szkół jezuickich masowo począł wychodzić polakatolik: nie Polak, lecz katolik, nie obywatel, lecz łacinnik, typ ludzki absolutnie niezdolny do rządzenia państwem, zwłaszcza państwem wielonarodowym. Od XVII wieku rozpoczyna się tragedia I Rzeczypospolitej.
W tej tragedii Kościół katolicki występuje jako demon zła. Groza widowiska polega na tym, że w oczach polakatolika demon ten uchodzi za opatrznościowego dobroczyńcę! Jemu właśnie polakatolik dziękuje za zasługi dla Polski!
O tych „zasługach” niechaj mówią fakty.
***
Po wybuchu powstania na Ukrainie, do którego walnie przyczynili się Skargi, Hozjusze, Kuncewicze, Bobole, po klęskach wojsk koronnych, stanął w roku 1649 trudny pokój ze zwycięską Kozaczyzną Chmielnickiego. Ugoda zborowska punktowała, jako jeden z podstawowych warunków, przyznanie hierarchii prawosławnej czterech miejsc w senacie Rzeczypospolitej. W jej żywotnym interesie leżało, by przeobraziła się w Rzeczpospolitą trojga narodów.
Ale Rzym storpedował traktat zborowski. Nuncjusz papieski Jan de Torres zadbał o to, ażeby biskupi katoliccy, z urzędu zasiadający w senacie państwa polskiego, założyli stanowczy i skuteczny protest – „odgrażając się wyniść wszyscy z senatu.” Tym biskupom, którzy się wyróżnili w owej akcji, nuncjusz złożył podziękowanie.1)
Znowu więc rozgorzała wojna. Potrzebne były pieniądze na wojsko. „Wszystkie sejmiki uznały, że duchowieństwo powinno bezwzględnie uczestniczyć w wydatkach na obronę państwa. Sprawa ta miała swoje głębokie uzasadnienie. Duchowieństwo tradycyjnie wolne od opodatkowania uchylało się od jakichkolwiek świadczeń na wojnę od początku powstania na Ukrainie. Jeszcze na sejmie koronacyjnym zdołało się oprzeć ostrym żądaniom w tej mierze.”2)
***
W roku 1768 sejm pod naciskiem Rosji przyznał różnowiercom równouprawnienie. Historyk Władysław Smoleński zanotował mimochodem, że „…Klemens XIV zachęcał do skasowania praw z roku 1768…” Zachęcał. Nieco więcej o tym papieżu wzmiankuje obcy autor. „W instrukcji dla nuncjusza Garampi w Warszawie papież pisał: >>Co szczególnie zatrważa nas, to nie tyle plany zagranicznych ministrów, ile lekkomyślność i obojętność katolików, a zwłaszcza biskupów. Napominamy bardziej patriotycznych spośród biskupów, by nie występowali tak mocno z powodu własnych, choćby najbardziej oczywistych i ciężkich uraz, lecz by przypomnieli sobie, że są w pierwszym rzędzie katolikami, a potem dopiero Polakami.<<„3)
Ciemnej szlachcie nie trzeba było więcej zachęt. W tymże roku zawiązuje się w Barze konfederacja „prawowiernych chrześcijan katolickich rzymskich.”4)
Konfederacja Barska była imprezą wyłącznie katolicką, miłą Rzymowi i z jego poduszczeń podjętą, a dla państwa zgubną. Przyśpieszyła pierwszy rozbiór Polski. Później szereg barzan znajdzie się w ultrakatolickiej Targowicy.
***
Przeciwko rozbiorowi katolickiej Polski protestowała Turcja, ale nie Watykan.
Pierwszego rozbioru, jak i następnych, papież nie potępił. Przeciwnie, rozgrzeszył Marię Teresę, która, pobożna katoliczka, miała pewne skrupuły, z którymi zwróciła się do Ojca Świętego. Cytuję Lelewela: „Le Saint Pere, en qui les Polonais croyaient toujours aveuglement, se hata de lui repondre au nom du ciel et de la terre >>que l´invasion et le partage etaient non seulement politiques, mais dans l´interet de la religion; que les Moscovites se multiplieraient d´une maniere prodigieuse en Pologne; qu´ils y introduiraient insensiblement la religion schismatique; et que pour l´avantage spirituel de l´Eglise, il etait necessaire que la cour de Vienne etendit sa domination en Pologne aussi loin qu´elle pourrait.<<„5)
Po polsku: „Ojciec Święty, któremu Polacy zawsze ślepo wierzyli, pośpieszył jej odpowiedzieć w imieniu nieba i ziemi, >>że inwazja i rozbiór były nie tylko właściwe politycznie, ale i w interesie religii; że w Polsce Moskale mnożą się w sposób niebywały; że wprowadzają tam po kryjomu religię schizmatycką; i że dla duchowego dobra Kościoła było konieczne, ażeby dwór wiedeński rozciągnął swe panowanie w Polsce możliwie daleko.<<”
***
W roku 1773 sejm powołał Komisję Rozdawniczą dla przejęcia ogromnego majątku pojezuickiego, przeznaczonego na cele Komisji Edukacji Narodowej. Na czele Komisji Rozdawniczej stanęli dwaj znani grabieżcy: biskup Ignacy Massalski i biskup Andrzej Młodziejowski. W ciągu trzech lat swego istnienia ta komisja zdołała roztrwonić większą część powierzonych jej dóbr. Co więcej – Komisji Edukacji Narodowej prezydował aż do roku 1776 tenże biskup Massalski, przyszły wisielec.6)
***
W lutym 1775 roku sejm rozbiorowy musiał zająć się finansami państwa, które bez wystrzału dało się okroić z trzech stron i utraciło między innymi takie źródła dochodu, jak Wieliczka, Bochnia i żupy samborskie. Przebogaty Kościół katolicki w Polsce, wolny od podatków, okazał się jak zwykle oporny wobec wszelkich zabiegów sejmu o „subsidium charitativum”, czyli dobrowolną daninę kleru. „Ale dopiero po nowej prolongacie w marcu, pod naciskiem Stackelberga, duchowieństwo zdecydowało się na płacenie 600 000 rocznie.” Była to sumka niewiarygodnie mała, skoro się zważy, że dochody jednego tylko biskupa krakowskiego wynosiły przed rokiem 1772 – 1 200 000 złp.7)
***
W roku 1776 sejm podjął kolejną próbę naprawy Rzeczypospolitej. Komisja Kodyfikacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Zamoyskiego opracowała i ogłosiła w roku 1778 projekt – Zbiór praw sądowych, znany jako Kodeks Zamoyskiego. Ale oto za kulisami sprawy zjawiają się trzej spiskowcy, którym wzmocnienie Polski nie odpowiada: ambasador Rosji Stackelberg, papież Pius VI i jego nuncjusz Archetti. Ten ostatni otrzymuje od Ojca Świętego tajną instrukcję, jak ma działać, by współpraca Kościoła katolickiego ze schizmatycką Rosją nie wyszła na jaw. Nuncjusz miał na swe rozkazy kilkanaście tysięcy ciemnych mnichów i zaagitował odpowiednio sejmiki równie ciemnej szlachty. Na sejmie 1780 roku wpłynął do laski marszałkowskiej wniosek, „aby prawa przez J. P. Zamoyskiego uformowane tak zostały umorzone, iżby się wspomnienie o uszy nasze ani potomków nie obiło.”8) Na dany znak urobieni przez nuncjusza posłowie bez czytania nawet projektu Zamoyskiego „zaczęli drzeć kodeks i rzucać go z łoskotem na ziemię.”9)
Władysław Smoleński w swej poczytnej książce Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII pisze: „Projekt Zamoyskiego na sejmie roku 1780 upadł…” Upadł i tyle. Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski i Michał Pietrzak w ich Historii państwa i prawa polskiego, PWN, 1977, ośmielili się ujawnić co nieco więcej: „Przeciw Zbiorowi praw wystąpiły jednak wszystkie wsteczne siły wśród szlachty i duchowieństwa, przy poparciu kurii rzymskiej i ambasady rosyjskiej.” Każdy student historii i bez tego wie, że gdzie tylko wystąpią wsteczne siły, tam ani chybi znajdzie się i duchowieństwo. Z książki tej trójki historyków student nie dowie się, jaką cyniczną rolę odegrał w tej sprawie papież. Studentowi prawa wypadałoby przynajmniej powiedzieć o exequatur, które Zamoyski przewidywał w swym kodeksie, a które było rzeczą normalną w całej Europie.
***
W roku 1792 najwyżsi dygnitarze Rzeczypospolitej zawiązali Konfederację Targowicką. Była to odpowiedź szlacheckiego narodu na trzeciomajowy zamach stanu. Papież Pius VI pobłogosławił Targowicę, nuncjusz ją pochwalił. Czterech biskupów podpisało akt tej konfederacji, piąty zarządził modły o jej powodzenie. Targowica zażądała przywrócenia zakonu jezuitów i oddania im z powrotem szkolnictwa. Miała w tym poparcie całego kleru katolickiego oraz większości szlachty. Niedługo jednak Rzym się cieszył. Zaborcy mieli własne plany.
***
W roku 1825, gdy Warszawa stawiała pomnik Kopernikowi, na uroczystości odsłonięcia pomnika nie zjawił się żaden funkcjonariusz Czarnej Międzynarodówki. Kopernik był na indeksie papieskim aż do roku 1828. Rzecz jasna, że z tego powodu Kościół katolicki w Polsce zasłużyć się jej nie mógł.
***
Po wybuchu w roku 1830 Powstania Listopadowego rząd Królestwa Polskiego zwrócił się do papieża o błogosławieństwo i moralne poparcie. Prośbę, podpisaną przez marszałka sejmu Władysława Ostrowskiego, zawiózł do Rzymu Sebastian Badeni. Zbyto go niczym. Polski poseł nie wiedział, że ubiegł go ambasador Rosji i że papież stanął po stronie prawosławnego cara przeciwko katolickiej Polsce. Papież już był wysłał na prośbę cara brewe do biskupów w Polsce. Losy wojny jeszcze się ważyły i ostrożnie sformułowane brewe papieskie nie zadowoliło cara. Tymczasem Powstanie upadło i papież już nie potrzebował dyplomatyzować. Wykoncypował w brudnopisie nowy tekst i przesłał go ambasadorowi carskiemu w Rzymie hr. Gagarinowi do aprobaty. Gagarin poczynił pewne skreślenia i poprawki w papieskim tekście i tak wspólnie zredagowana encyklika Cum primum z dnia 9 czerwca 1832 roku została wysłana do Polski.10) Był to nikczemny paszkwil, w którym bohaterów Powstania zwie się siewcami podstępu i kłamstwa. Nazywał się ten papież Grzegorz XVI, o którym – zdaniem Ignacego Chrzanowskiego – „uczciwy Polak do dziś dnia spokojnie mówić nie może…”
Przy sposobności trzeba wspomnieć, że w historii katolickiego obskurantyzmu ten papież wyróżnił się jako szczególny ciemniak. W swoim Państwie Kościelnym zakazał wprowadzenia kolei żelaznej i oświetlenia gazowego, twierdził bowiem, że są to wynalazki szatana.11)
***
Powstanie Styczniowe 1863 roku poruszyło opinię Europy i jej dyplomację. Znamy stanowisko Londynu, Paryża, Wiednia i Berlina wobec polskiego zrywu. Milczał papieski Rzym. Jeśli się mylę – proszę mi wskazać, w którym podręczniku naszej historii, w czyich szkicach historycznych, w jakiej monografii Roku 1863 jest coś o stanowisku papieża? W znanym opracowaniu tematu, mianowicie w sporej książce Pawła Jasienicy Dwie drogi, ani słowa o stanowisku Głowy Kościoła katolickiego wobec kolejnej tragedii katolickiej Polski. Możemy wymienić z nazwiska trzech księży uczestników Powstania, którym można przeciwstawić pięciu księży paradujących z carskim medalem „za usmirienije polskogo miatieża” na swych sutannach.
Głucho i w tym ważnym fragmencie naszych dziejów o jakichś zasługach Kościoła wobec Polski.
***
W dobie niewoli największe niebezpieczeństwo wynarodowienia groziło Polakom w zaborze pruskim. Zawiedli się Wielkopolanie licząc na pomoc Kościoła w obronie przed germanizacją. Arcybiskup gnieźnieńsko-poznański i przy tym prymas, hr. Mieczysław Halka Ledóchowski, był człowiekiem, którego poza nazwiskiem nic z polskością nie łączyło. Tylko dlatego został prymasem, że władze pruskie miały pewność, iż „Monsignor Ledóchowski von Polen nur den Namen hat.”12)
Zabronił śpiewania w kościołach Boże coś Polskę. Wyrugował język polski z seminarium duchownego. Zabronił księżom należenia do Towarzystwa Oświaty Ludowej.13)
Mimo że był jawnym germanizatorem, Kościół w Polsce nie omieszkał ogłosić go bohaterem sprawy narodowej, a to na tej podstawie, że oparł się antykościelnym ustawom majowym i uwięziony przesiedział dwa lata w pruskim więzieniu. Prawda zaś jest taka, że był bojownikiem nie polskości, lecz papiestwa.
W roku 1890 wraz z upadkiem Bismarcka skończył się w Niemczech jego „Kulturkampf” i rozpoczęła się kosztem Polski sielanka niemiecko-papieska. „Kiedy więc między pogodzonym z państwem niemieckim Kościołem katolickim a Polakami na Śląsku rwą się nici solidarności, następuje moment krytyczny. Dotychczas kler katolicki popierał odrodzenie narodowe, szukając w ludzie śląskim oparcia w walce z rządem pruskim, teraz solidaryzuje się z interesem państwa niemieckiego w walce z polskością. Olbrzymi – trudny dziś do wyobrażenia – wpływ kleru na lud Śląska rzucony został na szalę niemiecką w tej zażartej walce.”14)
W tej walce po stronie niemieckiej stanął następca Ledóchow- skiego, też prymas, Florian Stablewski. Ten wprawdzie przyznawał się do polskości, ale czynem ją zdradzał, bo słowem i pismem zwalczał narodowe odrodzenie Śląska. Zwłaszcza artykuł Stablewskiego zamieszczony w klerykalnym Kurierze Poznańskim z dnia 9 października 1892 roku nosi wszelkie znamiona zdrady narodowej. Ten prymas napisał, że Śląsk nigdy do Polski nie należał, budzenie się tam polskości potępił i nazwał sięganiem Polaków po nowy łup. Artykuł ten w bibliotekach wrocławskich jest nie do dostania. Podchwycili go z miejsca Niemcy i wykorzystali nawet w rewizjonizmie antywersalskim, dostał się ten artykuł także do publikacji angielskiej. Oto angielski fragment artykułu prymasa: „We regard the attempt to draw Silesia into the sphere of the political endeavours of the Poles who were incorporated in the Prussian State since 1772 as inopportune and injustifiable. (…) the province has no political aspirations, and therefore every attempt to identify Silesia with the status at the annexation after 1772 is entirely injustified and fallacious. That implies no more nor less than an attempt at new booty.”15)
Na moją prośbę o kserokopię tego artykułu Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu nie odpowiedziała.
***
Wśród pomniejszych sług Kościoła, którzy kładli jego „zasługi” dla Polski, wymienić trzeba księdza Kazimierza Lutosławskiego. Pisałem już o nim. Żądny krwi heretyków teolog katolicki, kalumniator i potwarca, szkalujący Józefa Piłsudskiego, że jest „narzędziem międzynarodowego żydostwa”, już w zaraniu II Rzeczypospolitej rozwinął katolicką dywersję w szeregach młodzieży harcerskiej. Dla niej napisał książeczkę pod tytułem Czuj duch, a w niej taką przestrogę: „Cóż by ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić.”16)
Bez komentarzy.
***
Do watykańskiego wianuszka „zasług” dla Polski dowiązali coś niecoś dwaj ostatni Piusi – XI i XII. Pierwszy, jeszcze jako arcybiskup Achilles Ratti, był od 1919 roku nuncjuszem w Warszawie, a równocześnie komisarzem Watykanu ds. plebiscytów na Śląsku oraz na Warmii i Mazurach. Wyraźnie proniemiecką działalnością w tym charakterze wywołał w Polsce powszechne oburzenie. Został z Warszawy odwołany w roku 1921.17)
Już jako papież Pius XI zatwierdził wszczętą przez biskupów, a prowadzoną przez jezuitów akcję „Pro Russia” na wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej. Była to próba nowej unii, robota znienawidzona przez ludność prawosławną i dla państwa wysoce szkodliwa. Następca jego, Pius XII, zaczął swą polską politykę od wysłania w roku 1939 ministrowi spraw zagranicznych Rzeczypospolitej depeszy z poradą, by Polska odstąpiła Niemcom Gdańsk. Później, łamiąc konkordat z 1925 roku, obsadzał Niemcami stanowiska kościelne w okupowanej Polsce. Do końca swego papieżowania pozostał germanofilem.
***
W świetle tego, co wyżej zostało przypomniane, można by zadumać się nad jedną rzeczą: nad tym, że nasza czytająca publiczność zachowuje się jak stado mułów wobec kłamstwa, jeśli tylko to kłamstwo jest miłe dla polakatolickiego ucha.
Pan profesor Stanisław Grabski, ten od konkordatu z 1925 roku, nie musiał obawiać się ośmieszenia, kiedy napisał: „Ale między Rzecząpospolitą Polską przed rozbiorami, ani między narodem polskim po rozbiorach a Kościołem katolickim nie było żadnych zatargów. Nie tylko naród polski stał zawsze dzielnie przy Kościele katolickim, ale i Kościół katolicki w Polsce stał wiernie przy narodzie polskim w najcięższych, jakie przeżywaliśmy, terminach.”18)
Z tym poglądem na Kościół katolicki nie zgodziłby się taki polakatolik jak Seweryn Goszczyński, który o katolicyzmie napisał w roku 1841: „Urządziwszy Polskę w swoim duchu, podniósłszy się nad nią władzą duchową, pojrzał na nią jak na swoją własność, zapragnął zmienić ją w ślepe narzędzie swojego bezwarunkowego samowładztwa. Stąd wynikło, że ją ociemnił jezuityzmem, duchem cudzo-ziemszczyzny sprowadził z drogi czysto narodowej, nietolerancją zakrwawił, zeszpecił, rozdzielił, zesłabił, następnie upodlił, przywiódł nad przepaść zguby i w końcu przeklął.”19)
Być może w tym ostatnim słowie brzmi reminiscencja z Kordiana, w którym Słowacki wkłada w usta papieża: „Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę”.

1) Łucja Częścik Sejm warszawski w 1649/50 roku, Oss., 1978, ss. 124, 138.
2) Tamże, s. 45.
3) Nisbet R. Bain The last king of Poland, Londyn 1909, s. 104.
4) Władysław Smoleński Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, PIW, 1979, ss. 253 i 258.
5) Joachim Lelewel Histoire do Pologne XVIII et XIX siecles, Paryż 1844, t. I, s,168.
6) Stanisław Tync Komisja Edukacji Narodowej, Oss., 1954, ss. CLXXXVIII i 457.
7) Tadeusz Korzon Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, Kraków-Warszawa 1897, t. III, s. 159.
8) Łukasz Kurdybacha Dzieje Kodeksu Andrzeja Zamoyskiego, 1951, s. 154.
9) Kurdybacha, op. cit., s. 155.
10) Felicite R. Lamennais Affaires de Rome, Paryż 1839, ss. 108,109.
11) Lic. theol. Heinrich Appel Kurzgefasste Kirchengeschichte, Lipsk 1915, s. 501.
12) Lech Trzeciakowski Pod pruskim zaborem, WP, 1973, s. 84.
13) Henryk Wereszycki Historia polityczna Polski 1864-1918, Oss., 1990, ss. 98, 103.
14)Tamże, s. 179.
15) William H. Dawson Germany under the Treaty, Londyn 1933, s. 182.
16) Janina Barycka Stosunek kleru do państwa i oświaty, Nasza Księgarnia, 1934, s. 64 (reprint: Toporzeł, 1991).
17) Jan Wierusz Kowalski Chrześcijaństwo, KAW, 1988, ss. 333, 334.
18) Stanisław Grabski Pamiętniki, t. II, Warszawa 1989, s. 232.
19) Seweryn Goszczyński Dzieła zbiorowe, t. IV, Lwów 1911.

za:  http://toporzel.republika.pl/teksty/wacyk3.html

197 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

197 responses to “Część 1. „Zasługi” Kościoła w Polsce

 1. klimek

  MOZNA KRYTYKOWC KOSCIOL ! ALE PODPIERANIE SIE PEDERASTA GOMBROWICZEMM, ZDEGEROWANYM TYPEM WITKACYM i INNYMI SZEMRANYMI POSTACIAMI TO ABSURD ! OSKARZANIE BOBOLI O WYWOLANIE POWSTANIA NA UKRAINIE TO BELKOT I IDIOTYZM KTORY SPLODZIN AUTOR Z SUFITU ,OGARNIETY WSCEKILZNA ANTYKATOLICKA ! WIERUSZ KOWALSKI ? LADNY AUTORYTET ! LELELWEL TEZ MIAL SWOJE UROJENIA !

  Polubienie

  • klimek wracaj na hale czcij żyda jp2, kompletnie nic nie rozumiesz, dysponujesz mózgiem przeżartym żydowską propagandą, nikt nie zostaje świętym jeśli nie służy żydowszczyźnie, tylko pod inną postacią, a co do katolicyzmu, to też ich wymysł tylko dla gojów żeby mieli co czcić (nadstaw 2 policzek, wyzbądź się dóbr doczesnych itd, no i całe życie na kolanach przed żydem)

   Polubione przez 3 ludzi

   • Toronto

    re: Pawel Zdunska Wola,

    Po pierwsze…
    Kazdy swiadomy Polak potrafi odroznic wartosci duchowe wynikajace z chrzescijanstwa od polskich obowiazkow wynikajacych z przynaleznosci do narodu i od obowiazku zabezpieczenia bytu wlasnego i najblizszej rodzinie, z ktorych najwazniejszym jest ten ostatni, czyli zabezpieczenie wlasnego bytu i najblizszej rodzinie i dodam, ze rowniez zabezpieczenie bezpieczenstwa wlasnego i najblizszej rodzinie, poniewaz to jest podstawa egzystencji.
    W zaleznosci od sytuacji zyciowej kazdy czlowiek dokonuje wlasnego wyboru i w zwiazku z tym, czyli po drugie…
    Kazdy czlowiek ma prawo do wlasnego wyboru.

    W zwiazku z tym Twoja napasc na „klimek” jest nieuzasadniona. Nalezaloby zadac pytanie dla „klimek”:
    Co jest najwazniejsze dla „klimek”:
    1. Religia ?
    2. Panstwo i interesy panstwa ?
    3. Czy on i jego rodzina ?
    I kolejne pytanie:
    Jaki jest stosunek „klimek” do obrony interesow panstwa polskiego w swietle religii chrzescijanskiej ?

    Toronto, Kanada

    Polubienie

  • mars

   Strona WPS reprezentowana przez D.Kosiura i P.Zieminskiego slynie z publikowania wybiorczych informacji, dopasowanych do POLSZEWICKIEJ LINII IDEOLOGICZNEJ tej organizacji („Polszewik” to odmiana polskiego bolszewika) w imie przyjazni z zydo-bolszewikiem W.Putinem i w tym celu posilkuje sie wymienionymi w artykule „autorytetami”, jak m.inn. J.Lelewelem – rowniez rewolucjonista i wspolpracownikiem zyda K.Marksa i zyda F.Engelsa etc czy tez „opracowaniem naukowym” z okresu PRL (wydanym w 1977r) pt. „Historia prawa i panstwa polskiego”.

   Mam nadzieje, ze propaganda WPS zamiesci rowniez artykul o „zaslugach” Rosji dla Polski i narodu polskiego od czasu panowania cara Rosji Iwana IV „groznego” (bo p*erdolnietego umyslowo) w II-giej polowie XVI wieku, az do rewolucji zydo-bolszewickiej w 1917r.
   Bo skoro ideologowie WPS powiedzieli „A” to powinni tez powiedziec „B”, poniewaz tego wymaga ZASADA OBIEKTYWNEGO PRZEDSTAWIANIA WYDARZEN HISTORYCZNYCH, w przeciwnym wypadku jest to wredne i podstepne manipulowanie informacjami historycznymi w celu oglupienia Polakow, a jednoczesnie uderzenie w religie chrzescijanska w Polsce, zeby zniszczyc fundamenty panstwa polskiego , ktorego jednym z glownych elementow jest wlasnie chrzescijanstwo.
   W taki oto sposob strona WPS upodabnia sie do dzialan ideologicznych zyda K.Marksa.

   Na przestrzeni XVI wiekow, czyli od chwili powstania KK w 325r na Soborze w Nicei przechodzil on swoje wznosy i upadki i rzadzili nim rozni ludzie, zarowno osoby koscielne, jak i nie zwiazane z kosciolem, a ponadto zwiazane z roznymi obcymi wplywami rodowymi i politycznymi – zanim Mieszko I przyjal chrzest w 966r, papiestwo znajdowalo sie oficjalnie pod kontrola i wplywami cesarza niemieckiego OTTONA I juz w 962r.
   Znane sa rowniez przypadki falszowania bull papieskich przez Krzyzactwo, ktore „nadawalo sobie” na wlasnosc ziemie polskie – z tego typu falszerstw znani byli ZYDZI w Europie, ktorzy falszowali rowniez polskie monety ze zlota i srebra.

   Dlatego z niecierpliwoscia czekam na relacje historyczne ideologow z WPS na temat bandytyzmu Rosji wobec Polski i narodu polskiego, jaki mial miejsce na przestrzeni IV wiekow z uwzglednieniem skali zniszczen panstwa i narodu polskiego.

   Polubienie

   • je... Henryka ptasznika

    Wypierdalaj Marsie autostrado i uj wie o jeszcze . Dostales pała kijem i ciagle tu wracasz ćwoku

    Polubienie

   • mars

    Odpowiedz do bydlaka: „je… Henryka ptasznika”.

    Trzymaj sie ode mnie z daleka na 3 ch*je w bok.

    Polubienie

   • je... Henryka ptasznika

    mars wypier… syjonistyczna kanalio ponjał ? kasa się skończyła i znowu na WPS wlazłeś katolik a klnie jak szewc

    Polubienie

   • mars

    Odpowiedz do bydlaka „je… Henryka ptasznika”….

    Jestem Polakakiem z dziada pradziada i babki prababki, a ty alfonsie i alkoholiku sam jestes kanalia – spojrzyj w lustro.

    Polubienie

   • Kiedy stałem w obronie TRADYCJI KATOLICKIEJ zostałem przez pana nazwany „niemieckim agentem”. Przeciwko katolicyzmowi tradycyjnemu również używał Pan cytatów z filomaty i filareta (organizacje masońskie) J.Słowackiego oraz żydowskiego masona J.Lelewela. Z jednej strony twierdzi pan o chrześcijaństwie jako fundamencie Polski, a z drugiej strony jak ktoś głosi podobne tezy obrywa albo jako „judeokatolik” (gdy wybiera ZŁĄ wersję JPII) albo „niemieckiego agenta” (gdy optuje za katolicyzmem właściwym, tradycyjnym). Proszę być konsekwentny. Skoro chrześcijaństwo jako fundament Polskości, to wobec tego proszę porzucić żydowski kapitalizm potępiony obok żydowskiego socjalizmu przez papieża Leona XIII oraz porzucić ideę demokracji, wymyśloną przez masona Monteskiusza i potępioną przez Papieża-Polaka Piusa X w zbiorze „Syllabus”. Chrześcijaństwo to monarchizm i feudalizm, zaś chrześcijańska demokracja to Platforma Obywatelska i Angela Merkel.

    Polubienie

   • jeb... Henryka Ptasznika

    Panie Piotrze odpowiedzi – polemika z tym syjonistą sam pan dobrze wie nie ma żadnego sensu . Obudzi się rano i da panu odpowiedz pełną wulgaryzmu . Naprawdę szkoda czasu na syjonistów .
    Wczoraj przepuścił atak na WPS po pewnie po świętach brakuje pieniążków i zona suszy glowę . Typowy hejter .
    Na marginesie zasłyszane na forum:
    DO CIĘŻKIEJ CHOLERY JEST HEJTERÓW , KTÓRZY PODOBNO ZA DUŻĄ KASĘ CAŁUJĄ W DUPĘ PIS GDZIE TYLKO SIĘ DA:
    FORUM TVP1 TELEGAZETA
    INTERNET I TYM PODOBNE .
    fACET DOSTAL BANA OD PANA DARIUSZA , ALE ZMIENIA IP I NIC CHYBA SIĘ Z TYM NIE DA ZROBIĆ .

    Polubienie

   • jeb... Henryka Ptasznika

    DODAM DO TEGO ,ŻE GDY WYMIENIŁEM ILE OFIAR ZEBRAŁ ŻYDOWSKI KAPITALIZM W POLSCE TEN SYJONISTA NIE MAJĄC ARGUMENTÓW NAPISAŁ MI :
    ” KAŻDY MA WOLNĄ WOLĘ I DECYDUJE CZY MA ŻYĆ CZY UMRZEĆ ” .
    SYJONISTYCZNA GNIDA TAK MI ODPOWIEDZIAŁA.

    Polubienie

   • Toronto

    re: Piotr Marek…
    cytat: „Kiedy stałem w obronie TRADYCJI KATOLICKIEJ zostałem przez pana nazwany „niemieckim agentem”.”

    KOMENTARZ
    Co takiego ?
    Poprosze o dowody, czyli: temat dyskusji, tresc mojego komentarza i odnosnik do strony.
    Poza tym informacja zawarta w cytacie nie ma logicznego sensu, poniewaz tradycja katolicka nie ma nic wspolnego z niemczyzna, wiec jedno wyklucza drugie, czyli wymyslacie obywatelu P.M. historyjki i przekrecacie moje komentarze, poniewaz macie balagan w glowie oraz przyslowiowy GROCH Z KAPUSTA i pamietam, ze kilkanascie razy zwracalem wam na to uwage, poniewaz wypisywaliscie niestworzone rzeczy, obywatelu P.M.

    Wy obywatelu P.M. dostaliscie ode mnie opierdol za wspieranie zydowskiej sekty katolickiej (KK), opierdol za wspieranie Watykanu, opierdol za popieranie SS-mana Degrelle, opierdol za bratanie Polakow ze szwabami, opierdol za propagowanie komunistycznej i zaklamanej wersji dotyczacej wydarzen rewolucji francuskiej, opierdol za podawanie polprawd i oglupianie Polakow etc. A jak zabraklo wam argumentow obywatelu P.M. to usuwaliscie moje komentarze i blokowaliscie mi dostep do strony.
    Opierdol dostawali ode mnie wasi koledzy z organizacji monarchistycznej obywatelu P.M. jak: rasowy zyd dr A.Danek i zydziak dr A.Wielomski, ktory rowniez podawali polprawdy i mieszali Polakom w glowach.

    Wy obywatelu P.M. nie przekrecajcie moich wypowiedzi odnosnie zwiazku chrzescijanstwa z Polska i polskoscia, poniewaz w przeszlosci wielokrotnie pisalem, ze chrzescijanstwo jest DODATKIEM DO POLSKOSCI i zaprzeczalem tezie R.Dmowskiego, ktory twierdzil, ze katolicyzm stanowi istote polskosci, a ostatnio pisalem, ze chrzescijanstwo jest JEDNYM Z ELEMENTOW STANOWIACYCH FUNDAMENT POLSKOSCI.

    Kapitalizm to forma prywatnej dzialalnosci i posiadania, ktora daje szanse kazdemu czlowiekowi osiagnac swoj cel zyciowy. I w praktyce jest tak, ze ci co chca pracowac lub sa bardziej przedsiebiorczy maja lepiej od tych co nie chca pracowac lub podpieraja budke z piwem.
    Ponad 25 lat temu rozpoczal sie RABUNEK POLSKIEGO MAJATKU NARODOWEGO – w 1988r zaczela uwlaszczac sie NOMENKLATURA KOMUNISTYCZNA i agenci PRL-owskich spec sluzb, a po 1990r doszlo do masowej wyprzedazy polskiego majatku narodowego ZA BEZCEN przez POLSKOJEZYCZNE RZADY w Polsce, ktorego glownymi nabywcami byli: SZWABY i MIEDZYNARODOWE ZYDOSTWO i tu tkwi glowny problem, poniewaz ZYDY U WLADZY W POLSCE ZNISZCZYLI PODSTAWY EKONOMICZNE PANSTWA, ktore jest teraz w lapach SZWABOW i ZYDOW, i jest od nich uzaleznione w 85%.
    A papiez to moze rzadzic i wydawac polecenia swoim palcom w bucie i najwyzszy czas wypierdolic watykanska agenture z Polski, o czym przypominam Polakom od 20 lat i sugerowalem, zeby Polacy zbudowali swoje panstwo narodowe bez obcych wplywow zewnetrznych.
    Poza tym pisalem wielokrotne w przeszlosci, zeby Polacy wybrali sobie za autorytet PRAWDE (fakty historyczne) to nie zawioda sie, jak na obranych przez siebie „autorytetach”.

    CHRZESCIJANSTWO to ruch religijny oparty na nauce Jezusa Chrystusa.
    A monarchia/monarchizm to RZADY WLADCY – szczesliwy narod, ktory mial madrego wladce, ale ci nalezeli do rzadkosci.
    Poza tym w systemie monarchistycznym byli mniej lub bardziej UPRZYWILEJOWANI, a wszyscy jezdzili na garbach najubozszej warstwy spolecznej, ktorzy byli traktowani jak niewolnicy.

    „Chrzescijanska demokracja” to niby PO i A.Merkel ???
    Najprawdopodobiej cos sie wam obywatelu P.M. we lbie pomieszalo, wiec przypomne co od lat pisalem o „partiach politycznych” w PRL”bis”:
    SLD to zydo-komunisci,
    PiS to zydo-socjalisci,
    PO to zydo-libertyni,
    a PSL to CZERWONE BURAKI.
    A zydowka A.Merkel realizuje polityke europejskiego zydostwa i jednoczesnie niemiecka polityke DRANG NACH OSTEN, bo szwaby i zydy zawsze dzialaly wspolnie przeciw Polsce i Polakom.

    PYTANIE:
    Czy mozecie mi wyjasnic obywatelu P.M. dlaczego tak sie dzieje, ze zamiast madrzec to jeszcze bardziej glupiejecie ?
    Czy maja na to wplyw wasi znajomi z doktoratami: A.Danek i A.Wielomski ???

    p.s.
    Jak napisalem A.Dankowi z doktoratem, ze ma zydowskie uszy to szybko usunal zdjecie ze swojej strony i zablokowal mi dostep do komentarzy.
    A gdy napisalem A.Wielomskiemu z doktoratem, ze podaje polprawdy i oglupia Polakow i podalem przyklady to tez zablokowal mi dostep do komentarzy.

    Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    widzi pan mówiłem panie Piotrze , że gdy się obudzi zaraz syjonista da idiotyczną odpowiedz . Trzeba czekać do powrotu pan z WPS z Rosji to dostanie następny ban ten idiota .

    Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    toronto vel mars vel autobahn idz do psychatry , bo bzdurzysz . Nie wiem ile w Kanadzie kosztuje wizyta , ale 50 USD kanadyjskich jakoś wydole .

    Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Panie Piotrze prosze nie polemizować , bo to nie ma sensu . niech wraca do tego forum co to pisuje sam do siebie i pluje do WPS . Własciciel tego forum straci cierpliwość i też go niebawem usunie .

    Polubienie

   • „Poprosze o dowody, czyli: temat dyskusji, tresc mojego komentarza i odnosnik do strony.” TO BYŁO NA PROPOLONII, KTÓREJ JAK DOBRZE WIESZ, JUŻ NIE MA I TO JEST FIZYCZNIE NIEWYKONALNE, A NA PRAWNO JA NIC NA TEN TEMAT NIE WIEM. TO, ŻE TOBIE PŁACĄ ZA WYSIADYWANIE W SIECI I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NA LUDZI TO INNA BROŻKA. MI ZA TO NIE PŁACĄ, MUSZĘ UCZCIWIE PRACOWAĆ W ŻYDOSYSTEMIE GNĘBIĄCYM POLAKÓW PRZEZ TAKICH DEBILI JAK TY CO IM SIĘ ZACHCIAŁO DEMOKRACJI. Sam używałeś argumentu „Polsko, twoja zguba w Watykanie” czy coś takiego, podpisałeś słowami autora J.Słowackiego, a taki sam pogląd podziałał J.Lelewel. Ci ludzie z kolei byli zwolennikami rewolucyjnych przemian jakie zachodziły we Francji, przemian, które przyniosły uprawomocnienie w tym kraju żydowksiego bankserstwa. Na ProPolonii, której niestety już nie ma, nazwał pan koncepcje Romana Dmowskiego i Władysława Studnickiego, że są różne „jak gówno czyste a gówno okryte w papierek lakusowy”, czy jakoś tak. Jeżeli masz honor, to przyznaj się. JA POZA TYM MAM ZA DUŻO PRACY BY CAŁYMI DNIAMI SIEDZIEĆ W SIECI I SZUKAĆ CYTATÓW GDZIEŚ W ZAKĄTKACH INTERNETU. UCZCIWI LUDZIE W TYM KRAJU MAJĄ NAWAŁ ROBOTY TAKI, ŻE PRACUJĄ OD PONIEDZIAŁKU Z RANA A WRACAJĄ CZASEM W SOBOTĘ WIECZÓR. Gnidy z układu natomiast, dostają kasę z góry. Nie płacą mi, jak panu i innym, za wysiadywanie w sieci. Za swoją działalność żydo-reżim odpłacił mi dwukrotnie utratą pracy oraz wizytami ABW. ILE RAZY CIEBIE ŚLEDZIŁ ŻYDO-REŻIM III/IV RP? Ani razu.

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: P.M. (25 Styczeń 2016 o 11:33)

    Jeszcze raz przypominam o podawaniu cytatow z moich komentarzy i odnosnikow do tematu oraz do strooooony, zamiast podawania swoich bredniiiiii, pokretny nieuku.

    Serwer PROPOLNIA PL nie istnieje, ale na stronie POLSKIE FORUM NARODOWE SUWERENNOSC COM sa kopie moich komentarzy z czasow istnienia forum „Propolonia pl” i juz nie wyprzesz sie zalgany gnojku.

    03 Kwi 2011 23:20
    Temat: Czy papiestwo przedsoborowe to SWIETE KROWY ???
    ( viewtopic php?f=35&t=458&start=10 )

    05 Lis 2010 04:50
    Temat: PROPOLONIA – cenzura jak za PRL !
    Ta odpowiedz juz nie przeszla:
    Do matola P.M.
    Za wyjatkiem kilku porzadnych papiezy i biskupow, Watykanem rzadzila banda zlodziei, lotrow, kurwiarzy, oszustow, mordercow, zboczencow etc na przestrzeni kilkunastu wiekow. Perfidia cesarzy niemieckich polegala na wymuszaniu na papiezach posluszenstwa wobec siebie, a jak nie to cesarz napadal na Watykan i usuwal opornego papieza.
    Zamiast czytac „bajki dla doroslych”, wez sie za fachowe opracowania historyczne pisane w j.angielskim, poniewaz jestes OPOZNIONY W ROZWOJU i powtarzasz bzdury po pseudo-histerykach.
    ( viewtopic php?f=35&t=454 )

    28 Mar 2011 20:02
    Odpowiedzi do P.M. – temat na stronie:
    http://www.propolonia pl/blog-read2.php … mment21482
    ( viewtopic php?f=35&t=427&start=90 )

    09 Lis 2010 07:16
    Temat: Dyskusyjne ciekawostki
    P.M. to skrzyzowanie osla z mlotem.
    Ten „satuk isp” (czytaj w odwrotnej kolejnosci) manipuluje informacjami w sposob wybiorczy i odwraca uwage od takich glownych zagrozen dla 12-to i 13-to wiecznej Polski, jak:
    okres rozbicia dzielnicowego, uprzywilejowanie zydostwa, ktore mialo wiecej praw i przywilejow niz Polacy – vide „Statut Kaliski”, a do tego alfons Kazik z rodu Piastow – „wielki” (dla zydow) sprzedal sie za dupe zydowki Esterki i za zydowskie pieniadze, zatwierdzajac „Statut Kaliski” na cala Polske.
    Inkwizycje okresu sredniowiecza w Europie mozna porownac do okresu stalinizmu i komunizmu w ZSRR i pozostalych krajach Sowlagru, gdzie obowiazywala jedynie sluszna doktryna – ten kto byl przeciwny „doktrynie”, ginal; wystarczylo tylko powiedziec, ze papiez sie lajdaczyl lub byl skorumpowany, co uwazano w Watykanie za obraze majestatu i karano smiercia.
    Gdyby zasady Inkwizycji obowiazywaly do dzis to np. wszystkie negatywne uwagi pod adresem Judasza z Watykanu zyda Wojtyly-Katza (JP2) i Kajfasza z Watykanu B16 (Ratzingera), ktory zapalal menore w Bazylice Sw.Piotra oraz ich powiazan z zydami i masoneria, ktorymi zachwycala sie „meska prostytutka” P.M., bylyby karane smiercia „za obraze majestatu” meskich kurew.
    P.M. udowadnia tym samym, ze jest pier*olniety (workiem po mace) i przypuszczalnie nieuleczalny. Przywodcy Watykanu ustanowili wlasne sady w celu wyegzekwowania „politycznej poprawnosci” i identycznie bylo w komunizmie – sadzono niewinnych ludzi za sprzeciwianie sie zlodziejom, bandytom, rozpustnikom etc, ktorzy stali ponad prawem.
    Jesli pier*olniety P.M. chce praktykowac „inkwizycje” to na poczatek, niech sobie obetnie lep, zeby nie grzeszyl, a jak to nie pomoze to niech sobie obetnie glowe, zeby mu fijolki nie kwitly w glowie, bo sie przez to meczy. W ten sposob bedzie o jednego glupca mniej na swiecie.
    Przypomne, ze w okresie rozbicia dzielnicowego Polski, rywalizowali miedzy soba o polskie ziemie: Luksemburgowie, Habsburgowie i Wittelsbachowie (niemieckie squrwysyny), ktorymi tak zachwyca sie ich ziomek P.M.
    Inkwizycja w Europie zachodniej miala pozytywny skutek jesli chodzi o pozbycie sie zydostwa (PASO-ZYDOW), ktorzy zerowali na tamtejszych narodach i byli glowna przyczyna problemow finansowych, ekonomicznych i religijnych w tych panstwach, o czym milczy P.M., ale inkwizycja w Polsce po prostu NIE MIALA MIEJSCA !… poniewaz Slask i Pomorze nie nalezaly do Polski, ale byly pod GERMANSKA OKUPACJA – Czechy byly wowczas pro-niemieckie.
    Z tego wniosek, ze P.M. jest NIEUKIEM i uporczywie glosi NIEMIECKI NACJONALIZM.
    Np. Lokietek z rodu Piastow podczas starania sie o korone krolewska lizal dupe papiezowi i poparl „inkwizycje” na Slasku, co dowodzi uzaleznienia polskiego wladcy od polityki Watykanu.
    A wiec w czyim interesie rzadzil Lokietek w Polsce ??? Ponadto, Polska kurczyla sie terytorialnie w tamtych czasach, bo NIEMIECKIE MONARCHIE, ktorych tak zawziecie broni ich ziomek P.M. wyciagaly pazury po polskie ziemie !
    Wiecej na stronie:
    http://www.propolonia pl/blog-read.php? … id=27&uid=
    ( viewtopic php?f=35&t=460&start=60 )

    18 Kwi 2011 22:42
    Temat: Dyskusyjne ciekawostki.
    Nie wiedzialem, ze jestes taki glupi P.M….
    i ze w GEBBELSOWSKI SPOSOB BEDZIESZ ZAKLAMYWAL HISTORIE, aby dopasowac ja do swojej SCHOROWANEJ IDEOLOGII.
    Rozbiory Polski byly planowane na poczatku XVIII wieku ! (okolo 1725r)… a ostatecznie nastapilo to w 1772r, poprzedzone Konfederacja Barska (1768-1772) i laczene ich z „rewolucja amerykanska” (???) – to byla wojna o niepodleglosc Stanow Zjednoczonych (bylej brytyjskiej kolonii) z imperium brytyjskim, ktora rozpoczela sie w 1775r spowodowana odmowa placenia wysokich podadkow nalozonych przez Imperium Brytyjskie na swoja kolonie w Ameryce – lub laczenie rozbiorow Polski z rewolucja francuska (1789r) obnaza Twoja NIESKONCZONA GLUPOTE.
    Wine za rozbiory Polski ponosza „Prusy” (umownie, a wlasciwie niemieccy Hohenzollernowie), Rosja i Austria (Habsburgowie) – 3 „chrzescijanskie” monarchie, ktore 13 grudnia 1732r zawarly TAJNE PRZYMIERZE „Trzech Czarnych Orlow” przeciwko Polsce, w ktorym chodzilo o ZABEZPIECZENIE NIEMIECKICH RZADOW SASOW w Polsce i niedopuszczenie do tronu polskiego S.Leszczynskiego (Polaka), ktory mial poparcie krola Francji – GRANICE POLSKI BYLY OBSTAWIONE OBCYMI WOJSKAMI 3 SPISKOWCOW.
    3 wrogie Polsce mocarstwa (Prusy, Rosja i Austria) obsadzily tron polski kolaborujacym z nimi Sasem – Augustem III, ktory nie troszczyl sie o sprawy Rzeczpospolitej i przebywal glownie na swoim dworze w Dreznie, a na swoje miejsce wyznaczyl Niemca – hrabiego H.von Bruhla (oszusta i zlodzieja), ktory zarzadzal Polska. Niemiecka kanalia Fryderyk II Hohenzollern po wejsciu w posiadanie stempli polskiej mennicy zlecil swojemu nadworemu jubilerowi ZYDOWI Efraimowi bicie falszywych polskich monet (zlote dukaty cial na 4 czesci i dodawal mosiadzu, srebrne talary rowniez cial na 4 czesci i dodawal cynku, a srebrne orty i grosze robil z miedzi i posrebrzal), ktorych uzywal na potrzeby swojego panstwa, m.inn. budowe zawodowej armii pruskiej. Takich Rzeczpospolita miala „dobrych” sasiadow i „chrzescijanskich przyjaciol”.
    Powies sie razem z nimi P.M. !… i bedzie o jednego glupca mniej.

    P.M. usunal ten komentarz !
    2011-04-30 10:20:09 Toronto
    J.Slowacki stwierdzil po prostu fakty w 1832r…
    … ktore dotyczyly KOLABORACJI Watykanu z ZABORCAMI (Prusami, Rosja i Austria).
    Zaprzeczanie tym faktom czyni z P.M. zdrajce polskich interesow narodowych i agenta obcych wplywow. Coraz bardziej sie kompromitujesz P.M.
    W/g P.M. , J.Slowacki byl niedobry, poniewaz powiedzial prawde o qurwach z Watykanu, ktore kolaborowaly z 3 qurwami, ktore rozszarpaly Polske na kawalki w latach 1772-1795 i dazyly do zlikwidowania narodowosci polskiej.
    JESTES SQURWYSYNEM P.M. !… i nie powinienes sie w ogole narodzic.
    Szkoda, ze Powstancy walczacy w powstaniach narodowych oddawali zycie za takich SQURWYSYNOW jak ty i tobie podobnych, ktorzy teraz zra polski chleb i liza dupe obcym.
    Jak bedziecie miec Palestyne w Polsce to dopiero zobaczycie co to znaczy !… bo juz niewiele brakuje, poniewaz zydostwo robi co chce w Polsce z majatkiem narodowym i Polakami.
    http://www.propolonia pl/blog-read.php? … ndcomments
    ( viewtopic php?f=35&t=460&start=80 )

    Odpowiedzi dla A.Danka ze strony:
    http://www.propolonia pl/blog-read2.php … 190&cid=96
    A.Danek byl ZYDOWSKA MENDA, ktora oglupiala Polakow !
    2011-06-02 20:57:49
    mars
    W slady A.D. poszedl niejaki P.Marek…
    … ktory zaczal serwowac Polakom: watykanizm, monarchizm etc i gloryfikowac swoich „idoli”, jak: Degrelle (SS) , Bismark (polakozerca), komunistow: Putina i Gomulke oraz tworzyc „nowa historie” Polski wyssana z duzego palca u nogi, przy czym mial duze zdolnosci do konfabulacji wydarzen historycznych (wymyslania wydarzen, ktore nie mialy miejsca w historii) – vide „rewolucja francuska” i sam wpadl, kiedy zaczal przepisywac bzdety z podrecznikow szkolnych okresu komunistycznego PRL, a dotyczace „rewolucji” we Francji.
    Poza tym P.M. ma zdolnosci do przekrecania wypowiedzi innych komentatorow jak ZYD, a nastepnie poddaje krytyce przekrecone wypowiedzi, ktore wyszly od niego samego i rozpoczyna krytyke oponenta – byles na tym wielokrotnie przylapany P.M. i do dzisiaj, a minelo prawie 2 miesiace nie podales liczby ofiar i ilosci zniszczonych cegiel podczas tzw. „szturmu” i „zburzenia” Bastylii 14 lipca 1789r.
    Tyle sa warte komentarze debila jak ty, ktory udaje polskiego narodowca, a faszeruje Polakow obcymi ideologiami, bzdetami i podsuwa im swoich „idoli” (Degrelle, Bismarka, Putina, Gomulke etc).
    p.s. Czy twoja „mama” sama zrezygnowala z PZPR, czy ja wyrzucili w partii za chodzenie do kosciola i namawianie innych ?
    2011-06-02 21:31:32
    mars
    ( viewtopic php?f=35&t=460&start=90 )

    CIAG DALSZY NASTAPI…. chyba, ze krasne-ludki z WPS zablokuja mi dostep do komentarzy.

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Odpowiedz do P.M.
    Strona 29
    http://forum.suwerennosc com/viewtopic.php?f=35&t=460&start=280

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Szczylu PM
    Czy masz dowody na to, ze mam placone za „wysiadywanie w sieci” ?
    Jak masz to je opublikuj, a jak nie masz to wypierdalaj na drzewo malpiszonie, razem z medrcem „jeb-sie-sam”.

    Polubienie

  • „SLD to zydo-komunisci,
   PiS to zydo-socjalisci,
   PO to zydo-libertyni,
   a PSL to CZERWONE BURAKI.”

   A JEDYNA PARTIA Z JAKĄ JESTEM ZWIĄZANY TO LIGA POLSKICH RODZIN, ZNAM DR. M.SENDECKĄ OSOBIŚCIE. Nie znam Romana Giertycha, i uważam, że narobił swoją postawą głupot, gdyż ośmieszył trochę LPR i uwiarygodnił w oczach Polaków PiS, ale tamten człowiek od kilku lat nie należy do LPR i działa sam.

   Leon Degrelle był Oberfuhrerem Waffen-SS. Służył w wojsku i co z tego? Wiem, że dla ciebie ideał to COLONELEM US. ARMY albo Wojska Polskiego pod okupacją żydoanglosaską, ale dla mnie liczy się armia narodowa. Leon Degrelle poparł SS nie dlatego, że był nazistą ale dlatego, że tylko SS ZEZWALAŁO NA OPUBLIKOWANIE PRAWDY O ZBRODNIACH ŻYDOMASOŃSKIEGO LEWACTWA W MEKSYKU W LATRACH 20-TYCH. Sprzeciwił się zbrodniom, odmawiał Heinrichowi Himmlerowi mordowania, wywalczył biskupa dla Legionu Walońskiego, świat ratował od żydokomkuny i żydolibertynizmu i chwała mu za to. Poza tym i generał F.Franco czy marszałek P.Petain zajęli takie samo stanowisko.

   Kapitalizm to herezja taka sama jak socjalizm, został cymbale niedouczony potępiony w encyklice „Rerum Novarum” Leona XIII, jest opiewany przez żydostwo takie jak Milton Friedman, i wymyślony w oświeceniu przez durni z tej samej szkoły co założenie masonerii. WCZEŚNIEJ W CZASACH RZYMU I ŚREDNIOWIECZA ISTNIAŁ SYSTEM BARTEROWY I FEUDALNY, ZAŚ KAPITALIZM TO PRODUKT OŚWIECENIA.

   Co do panów Adama Danka i Adama Wielomskiego, to ja ich na oczy nie widziałem w życiu. Z Adamem Dankiem nigdy nie miałem jakiegokolwiek kontaktu, zaś z profesorem Adamem Wielomskim maksymalnie rozmawiałem przez e-mail w sprawie wysłania publikacji na „konserwatyzm.pl” czy informując o uiszczeniu składkowego corocznego. Pańskie zarzuty są wyssane z palce, i są jedynie kwestią urojeń. Pierwszego człowieka nie znam, drugiego tylko przez kontakt w sieci. Na oczy widziałem z monarchistów jedynie K.Jasińskiego, L.J.Skowerę i J.J.Tyszkiewicza. Nawet K.Rękasa na oczy nie wiedziałem, tylko tyle, co przez sieć. Proszę skończyć z tymi oskarżeniami. A co do Adama Danka, to nie wiem co w ogóle teraz robi poza sporadycznymi publikacjami na Xportalu. Jakby miał mieć żydowskie coś tam, to by już od lat siedział w redakcji jakieś gadzinówki albo miał program w TV. TYMCZASEM NIKT Z TYCH OSÓB NIE MA ANI PROGRAMU W TV ANI POSADKI W REDAKCJI GAZETOWEJ. Z RESZTĄ ZAŁOŻĘ SIĘ, ŻE PRĘDZEJ U ADAMA MICHNIKA ZNALAZŁBYŚ TY POSADĘ, NIŻ PROFESOR ADAM WIELOMSKI. Żydostwo raczej zapisane jest w numeru PESEL, a nie w jakiś tam uszach, bo spotkałem różnorakie rasowe opinie i każda jest inna. Jedyna znana cecha żydowska wszędzie potwierdzona to GARBATY NOS (którego nie ma ani pan A.D ani A.W.), a i ten mają także Indianie, Arabowie i Iberowie. Ciemne włosy i oczy mają wszyscy spoza Europy, zaś reszta to teorie z palca wyssane.

   Popierałem Niemcy i KrK. Ja popierałem instytucję Papieża, instytucję Cesarza. Chodziło mi o przedsoborowy antyżydowski Kościół wspierający ideę nacjonalizmu oraz antyżydomasońskiego Cesarza Niemieckiego, który w 1916 poparł ideę Królestwa Polskiego. Pan zwyczajnie nie jest katolikiem, tylko modernistycznym debilem, i wie pan co, nawalasz na tego Jana Pawła II ale jesteś do niego podobny. Ten cały Wojtyła-Katz to wypisz wymaluj twoje poglądy. Dziękuję.

   Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Brawa panie Piotrze tak trzymać . Lać merytorycznie po pyskach takie indywiduum . Jeżeli pan gdzieś pisuje w internecie proszę o link . Może ma pan blog , a o tej encyklice to kiedyś dzieci uczyli na historii w szkole , a syjonista tego nie wie . Oj jaka szkoda .

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Bydlaku „jeb-sie-sam”…

    Odpowiedzi dla A.Danka ze strony:
    http://www.propolonia.pl/blog-read2.php … 190&cid=96
    A.Danek byl ZYDOWSKA MENDA, ktora oglupiala Polakow !
    2011-06-02 20:57:49
    mars
    W slady A.D. poszedl niejaki P.Marek…
    … ktory zaczal serwowac Polakom: watykanizm, monarchizm etc i gloryfikowac swoich „idoli”, jak: Degrelle (SS) , Bismark (polakozerca), komunistow: Putina i Gomulke oraz tworzyc „nowa historie” Polski wyssana z duzego palca u nogi, przy czym mial duze zdolnosci do konfabulacji wydarzen historycznych (wymyslania wydarzen, ktore nie mialy miejsca w historii) – vide „rewolucja francuska” i sam wpadl, kiedy zaczal przepisywac bzdety z podrecznikow szkolnych okresu komunistycznego PRL, a dotyczace „rewolucji” we Francji.
    Poza tym P.M. ma zdolnosci do przekrecania wypowiedzi innych komentatorow jak ZYD, a nastepnie poddaje krytyce przekrecone wypowiedzi, ktore wyszly od niego samego i rozpoczyna krytyke oponenta – byles na tym wielokrotnie przylapany P.M. i do dzisiaj, a minelo prawie 2 miesiace nie podales liczby ofiar i ilosci zniszczonych cegiel podczas tzw. „szturmu” i „zburzenia” Bastylii 14 lipca 1789r.
    Tyle sa warte komentarze debila jak ty, ktory udaje polskiego narodowca, a faszeruje Polakow obcymi ideologiami, bzdetami i podsuwa im swoich „idoli” (Degrelle, Bismarka, Putina, Gomulke etc).
    p.s. Czy twoja „mama” sama zrezygnowala z PZPR, czy ja wyrzucili w partii za chodzenie do kosciola i namawianie innych ?
    2011-06-02 21:31:32
    mars
    ( viewtopic.php?f=35&t=460&start=90 )

    Polubienie

   • Możesz przygłupie drętwy odwalić się od mojej rodziny, bo moja matka nigdy nie była związana członkostwem w żadnej partii, a za komuny za chodzenie na religię była prześladowana najpierw w szkole, a potem 5 razy wyrzucona z pracy. Moi rodzice żyją z renty mniejszej niż 1500 PLN na miesiąc, gdyby byli związani z partią mieliby po 4000 PLN na czysto. Poza tym ja dawno siedziałbym w programie TV albo redakcji i w ogóle nie zaprzątał sobie głowy komentarzami na portalach.

    Sam sobie jakobińska satrapo udowodniłeś, że kłamiesz, bowiem nie znając nikogo z mojej rodziny, tego co przeszła, i teraz co przechodzi zmyślasz i gadasz bzdury. BÓG POWIEDZIAŁ „NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU”, a ty bez dowodów opluwasz ludzi na podstawie gówniarskiego „widzi mi się”. Dużo gadasz o J.Goebbelsie, a sam „plujesz, plujesz aż coś przyschnie”.

    Opluwanie ludzi, rzucanie oskarżeniami wyssanymi z zarażonego trądem palca u nogi na osoby których na oczy nie widział, to dowód na to, że brakuje jemu argumentów i rzuca się do wyzwisk. Sam tworzy jakąś nową historię opartą o anglojęzyczne strony pisane PRZEZ EUGENIKÓW ORAZ RASISTÓW AMERYKAŃSKICH zamiast kierować się dziełami europejskich badaczy polityki oraz historii zakazanej.

    Teraz jakobiński bandyto PLUJĄC NA WŁADIMIRA PUTINA SAM STAJESZ W SZEREGU Z ŻYDOBOLSZEWIĄ W POLSCE, KTÓRA DZIŚ ROBI TO SAMO (PATRZ: D.TUSK, E.KOPACZ, L.WAŁĘSA, T.LIS). Typ będący prezesem w mojej poprzedniej firmie, co traktował inżynierów jak bydło, jest posądzany o to, że zdobył firmie hakami przez transformacje gospodarcze, a teraz chodził po zakładzie i pluł m.in. na W.Putina. Także witaj w szeregu europejskiego lewactwa w opluwaniu KATECHONA.

    Teksty o REWOLUCJI WE FRANCJI WZIĄŁEM ZE STAREGO NUMERU Z KATOLICKIEGO TYGODNIKA „NIEDZIELA”, a więc kłamco zakończ swoje konfabulacje i plucie przez sieć. Z RESZTĄ POJEBIE MIAŁEM WIZYTY ABW ZA POPIERANIE ROSJI, A WIĘC ŻYDOSYSTEMOWI ZWOLENNICY POLITYKI ROSJI SĄ NIE NA RĘKĘ. Sam pewnie tłumoku też jesteś związany ze służbami, bo być dawno bez ich protekcji za taki język siedział.

    WSZYSTKO CO ROBIĘ, ROBIĘ DLA TRADYCJI POLSKI I EUROPY. Bóg pomoże, Naród pomoże, Kontynent pomoże, a amerykańskie szumowiny utopią się w wodach Atlantyku i Pacyfiku pierwej zalane lawą z bomby zegarowej w Yellowstone. To ich kres przyjdzie, a po nim panowanie sprawiedliwości. Nastanie powrót Europy Królów i upadek bydląt, które przycumowały tutaj wygnane zza oceanu.

    DLA CHWAŁY KATECHONÓW W.PUTINA I B.al-ASSADA!
    Dla chwały pomordowanych bohaterów, M.Kaddafiego i S.Husseina!
    Polecam ten film:

    Polubienie

 2. KRK do dziwka, która panuje nad ‚królami’ ziemi…
  Watykan to ‚trójkorona’ Watykan – religia’ – London City – finanse, Washington D.C – ramię zbrojne….
  Ta banda trojga trzęsie światem…

  Polubione przez 3 ludzi

 3. julius

  „FAKTY I MITY” nr 50, 22.12.2005 r.
  KRZYŻACY

  Kiedy przed mniej więcej trzynastu laty, szukając nowych stacji radiowych na zakresie UKF, usłyszałem nagle: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica”, zakląłem siarczyście: a cóż to za s…y Krzyżacy tu się pojawili!

  Przypomniałem sobie błyskawicznie, że tak właśnie pozdrawiali się ci bandyci i zbrodniarze z zakonu NMP Domu Niemieckiego. To można wyczytać w książce katolickiego przecież Sienkiewicza pt. „Krzyżacy”. Warto tu przypomnieć, z jaką determinacją kolejni papieże chronili tych zakapturzonych bandytów. Papież interweniował u naszego króla Władysława Jagiełły (na czas jakiś przed bitwą pod Grunwaldem), by nie ważył się walczyć z zakonem. Jego synowi – Kazimierzowi Jagiellończykowi – przed wojną trzynastoletnią papież także groził ekskomuniką, jeżeli odważy się walczyć z Krzyżakami.

  Ekskomunika w tamtych czasach to była śmierć cywilna, i nie tylko. Każdy, kto pomógł człowiekowi, na którego Kościół rzucił klątwę, był również wyklęty, no i niebo było przed nimi zamknięte. Klątwa w rękach Kościoła to straszna broń, dzięki której chciał On opanować i podporządkować sobie cały świat.

  Teraz, kiedy słyszę, że PiS-owska arcyprawica pod dowództwem nowego krzyżaka-redemptorysty, będzie budować „tanie państwo”, przypomniałem sobie powszechnie znane powiedzenie: co tanie – to drogie, a co drogie – to tanie. Wszystko wskazuje, że to „tanie państwo” prawicowo-zakonne będzie nas drogo

  kosztować, oj drogo! W każdej płaszczyźnie naszego życia. Ale czego nie robi się ad maiorem Dei gloriam (na większą chwałę Boga). A naród jest głupi i ciemny (tak mówił przecież działacz PiS-u, Jacek Kurski) i taki ma pozostać. Tak było w II Rzeczypospolitej (wzór dla obecnej prawicy), w której katolicyzm był religią państwową, analfabetyzm wynosił ponad 70 procent, a bezrobocie ok. 36 proc. No cóż, jeszcze wszystko przed nami.

  Krótka refleksja: zawsze wtedy, kiedy nasi władcy (i rządy) byli niezależni od Kościoła, od Państwa Kościelnego (papieża), wtedy Polska była silna i zamożna. Ale kiedy nasi władcy (począwszy od fanatyka katolika Zygmunta III Wazy, przez Jana III Sobieskiego i dalej, aż do premierów i prezydentów fanatyków) służyli przede wszystkim papieżom, wtedy kraj nasz tracił niezależność, suwerenność, staczał się gospodarczo i kulturowo, co zawsze doprowadzało do upadku.

  Niedawno Rosja obchodziła Dzień Jedności Narodowej (4 listopada), aby uczcić rocznicę wyrzucenia polskiego okupanta w 1612 r. z Moskwy (Zygmunt III

  Waza chciał być carem i wprowadzić katolicyzm w miejsce prawosławia), w czym miała pomóc Matka Boska Kazańska. No i co wtedy zrobiła nasza Hetmanka z

  Częstochowy, że dała tej Schizmatyczce pokonać Jej wierne hufce? Ano nic. Kiedy w 1920 r. Piłsudski pokonał armię Tuchaczewskiego pod Warszawą, „patriotyczny” Kościół ogłosił, że to był „cud nad Wisłą”, bo to Matka Boska Częstochowska zwyciężyła wrednych bolszewików. Nienawiść do Piłsudskiego ze strony Kościoła dosięgła wodza nawet po śmierci, kiedy to Krk nie chciał zgodzić się, aby go pochować na Wawelu.

  Aby to wszystko zrozumieć, trzeba wiedzieć, że Kościół od 756 r. jest państwem – z rządem, policją, wojskiem, służbą dyplomatyczną, siecią szpiegów, sądami,

  więzieniami itp. Że przez całe wieki Kościół prowadził wojny zaborcze. Że w 1870 r. w trakcie zjednoczenia Włoch król Wiktor Emanuel II rozwiązał to zbrodnicze państwo, które w imię Boga i miłości bliźniego wylało morze niewinnej krwi, mordując miliony ludzi. Państwo Kościelne odrodziło się w 1929 r. na podstawie tzw. układów laterańskich, dzięki faszyście Mussoliniemu.

  Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, głową Kościoła jest papież, któremu przysięgę na wierność składają wszyscy biskupi. I tylko jemu muszą służyć wiernie, a nie krajowi, w którym mieszkają! Wystarczy trochę wiedzy historycznej, aby to wszystko zrozumieć. Jeżeli jakiś ksiądz okaże się bardziej np. Polakiem niż sługą Kościoła, to ma przechlapane. Sprzeniewierzył się bowiem podstawowej zasadzie posłuszeństwa papieżowi i biskupowi. Ksiądz ma zawsze i wszędzie służyć Watykanowi. A do pilnowania tego są biskupi pod rygorem utraty stanowiska. Los biskupów latynoamerykańskich, zaangażowanych w teologię wyzwolenia, których Jan Paweł II odwoływał bez pardonu, mając usta pełne haseł o miłości bliźniego, umiłowanych biednych i opuszczonych, jest najdobitniejszym przykładem bezwzględnej polityki Kościoła.

  Jan Ciszewski

  Polubione przez 2 ludzi

  • Konrad

   Julius,
   Mam kontakt w FiM: wysłałem tam kopię artykułu, który umieściłeś. Sądziłem, że autor, Jan Ciszewski, pracował lub pracuję dla FiM. Otrzymałem taką odpowiedź:

   „To mnie wzrusza, bo okazuje się, że nasze stare teksty żyją swoim życiem w necie nawet po 11 latach (!) 🙂 A Jan Ciszewski to był chyba jakiś nasz Czytelnik, jeśli dobrze pamiętam. Pozdrawiam”

   Może Pan Ciszewski się odezwie. Artykuł jego był jak najbardziej warty publikacji na WPS. Może napisał inne, równie dobre.

   Polubienie

  • mars

   re: Julius,

   Autor J.Cisewski zamieszcza w swoim artykule mnostwo klamstw i polprawd i stara sie ukazac potencjalnemu czytelnikowi, ze jego wersja „historii” jest prawdziwa i ze to KK jest winien wszystkich nieszczesc Polski, ale jest to tylko czesciowa prawda, poniewaz tych przyczyn jest kilkanascie i sa to rowniez:
   GERMANSKA ZARAZA, ROSYJSKA ZARAZA, BOLSZEWICKA ZARAZA, ZYDOWSKA ZARAZA, najazdy Tatarow, Turkow i Szwedow na Polske, spiski panstw osciennych przeciw Polsce, ROZBIORY POLSKI (eksploatacja zasobow materialnych i ludzkich Polski przez zaborcow oraz zwalczanie polskosci), agenturalnosc, podlosc lub glupota rzadzacych, kleski zywiolowe wywolane przez zjawiska natury lub spekulantow gieldowych, naiwnosc i glupota samych Polakow.

   Gloryfikowany przez J.Cisewskiego Litwin, bandyta, kanalia i agent niemiecki J.Pilsudski narobil najwiekszych szkod Polsce i Polakom w 20-to leciu miedzywojennym, a kreowany przez ideologow WPS (D.Kosiura i P.Zieminskiego) czerwony sqrwysyn, agent miedzynarodowki komunistycznej i Moskwy oraz zdrajca Polski W.Gomulka popieral oderwanie Slaska i Pomorza od Polski oraz dzialal w interesie zydo-bolszewizmu i komunizmu, ktorych zamiarem bylo zniewolenie panstw i narodow calej Europy co dawaloby zwyciestwo komunizmowi i ZYDOM, ktorzy za tym stali – przez 45 lat (1945-1989) propaganda komunistyczna prala Polakom mozgi w szkole, w pracy i na ulicy, a wymordowanie przez zydo-bolszewikow i zydo-komunistow polskiej inteligencji pozbawilo kolejnych polskich pokolen elementu narodowego.

   Polubienie

   • je... Henryka ptasznika

    mars wypierdalaj ponjał czy nie !!!!!!!

    Polubienie

   • mars

    Odpowiedz do bydlaka „je… Henryka ptasznika”…

    DO BUDY PSIE !

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Uczeni w pismie FARYZEUSZE: „jeb-sie-sam” , jangryko , Julius , Konrad
    etc.

    Macie sklonnosci do tendencjyjnego przedstawiania wydarzen historycznych i jest to jawne falszowanie historii, a zarazem celowe oglupianie Polakow.
    I dowodem na to jest informacja podana przez polskiego historyka Teodora Jeske-Choinskiego w 1918r.

    Co Żydzi robili w Polsce ?… – Teodor Jeske-Choiński

    Strona 41

    http://forum.suwerennosc com/viewtopic.php?f=35&t=496&start=400
    (Wstaw kropke przed „com”, zeby wejsc na strone)

    Polubienie

   • paziem

    Toronto, Marsie, Autobahnie( autostrado do ,,,,,żydowskiego nieba) i jak tam się jeszcze przezywasz. Ostrzegałem ciebie wielokrotnie, abyś wypocin twego zgąbczonego hamburgerami mózgu nie publikował na tym portalu, gdyż staramy się tu umieszczać owoce przemyśleń Polaków świadomych swej histoeii i potrzeb państwa. Ty zaś zaśmiecasz ten portal tanią propagandą, ideologią „narodowej mocy” Polski skłóconej z wszystkimi i bezrozumnie całopalnej. Do tego jesteś pospolitym wulgarystą, którego wcielenia szwędają się po knajpach wyrosłych jak grzyby po deszczu w Polsce, w warunkach twego ukochanego „kapitalizmu”- ponoć ustroju najlepszego z wszystkich, ale wyłącznie do okradania wolnych narodów przez żydostwo i watykańskich kolaborantów, którzy nawet w morzu biedy żyją w swoich pałacach przepychu i grzesznej pychy. Znajdę trochę czasu i wyrzucę wszystkie plwociny twej gęby, a zostawię jedynie kilka, które pozwalają w ripoście ukazać prawdę i jądro problemu polskości i suwerenności. Resztę twoich bajek i agitek anglosasko-żydowskich wyrzucę, bo mdli mnie od nich, jak od śmierdzących hamburgerów fast foodowych, którymi się ty pasiesz, baranie boży.Na tym portalu miejsca dla ciebie nie ma. Idź do owczarni, których w Polsce bez liku i „ewangelizuj” owce i barany podobne tobie.

    Polubione przez 1 osoba

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    riposta dr znakomita , ale jakby sie jeszcze odniósł do nieszczęsnej gały rosjan z wczoraj byłoby super . Sobibor – Polski oboż .
    Toronto wypierdalaj …..

    Polubienie

 4. je... Henryka ptasznika

  witam
  mam takie pytanie . Może pan Dariusz odpowie:
  Po rządach juz ostatniego ogniwa okroągłostołowego ( knury PIS – przewiduję 12 lat rządów i kompromitacja jak PO ) , co może potem nastapić ?
  Pejsy stworzą może jakąś ultrakatolicką pseudonarodową partię narodową ?

  Polubienie

  • nic innego nie nastąpi Polak (goj) pamięta co najwyżej 2 lata wstecz jest to udowodnione naukowo, więc z bydłem będą robić co chcą do końca świata i jeden dzień dłużej jak żyd owsiak jeży

   Polubienie

  • To Ty myślisz że ta atrapa Polski za 12 lat będzie jeszcze istnieć? Ja nie wybiegałbym aż tak daleko w przyszłość…

   Polubienie

  • Tak swoją drogą to te 12 lat rządów PiS-u jeśliby tak długo się utrzymali przy władzy, oznacza wprowadzenie przez PiS czegoś na wzór rządów sanacji, zamordyzm, cenzura, centralizacja władzy w rękach eliciarzy z PiS-u, eliminacja osób niewygodnych z aparatu władzy. Sądzę że z czasem mogą się wziąć i za nas, jak poczują się pewniej, jeżeli się nie zdążymy zorganizować na czas, w pojedynkę wytłuką nas jak muchy na ścianie…
   Cechą rządów PiS-u będzie antyrosyjskość, pozorna antyniemieckość i udawany eurosceptycyzm, proamerykańskość, agresywny militaryzm, zamordyzm, cenzura ale czy Polska to przetrwa? Tego nie wiem…
   Być może też żydzi widząc że nie mają już pomysłu na utrzymanie władzy w Polsce, po prostu wprowadzą rękami pisdzielców otwartą dyktaturę zdolna spacyfikować każdy rzeczywiście propolski i pronarodowy ruch…

   Polubione przez 1 osoba

 5. je... Henryka ptasznika

  i jeszcze jedno :
  Jakie jest zdanie WPs na temat Wyszyńskiego . Może na plus chociaż to ,że nie ufam Szechterom czy Bolkom ?

  Polubienie

 6. je... Henryka ptasznika

  nie ufał miało być ….

  Polubienie

 7. Konrad

  Julius, jesteś! Odetchnąłem z ulgą. Myślałem, że odszedłeś w siną dal, a tu potrzeba coraz więcej Słowian do walki.

  Przy okazji: co stało się z „chumem”? Miał mieć, rozumiem, poważną operację i obawiał się, że może już nie „wrócić”. Noi nie ma go już chyba 2 miesiące.

  Polubienie

 8. Konrad

  Bardzo dobry i potrzebny post.

  Antoni Wacyk: to on i jego książki były inspiracją do napisania mojej książki. To jemu zadedykowałem moją książkę; nazwałem go „najbardziej polskim Polakiem”, a przedwojenną Zadrugę, „najbardziej polską organizacją”.

  Przyjdzie może czas, że publikacje Wacyka – „Mit polski Zadruga”, „Filozofia polska Zadruga” i „Na pohybel katolictwu” – będą wymaganą lekturą dla każdego polskiego ucznia w polskiej szkole podstawowej i średniej.

  „O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy”.

  Polubienie

 9. A gdzie dusza i mistyka? Gdzie dobrodziejstwa ze skupienia w kościele? Refleksje i wartości. – to wpływa najbardziej na postęp. Przykazania miłości, to sedno cywilizacji. A kościół mimo grzesznego narodu, jednak to głosi.

  Polubienie

  • W kościele można się skupić?…Jak?…Skoro na około wszędzie pełno przysłuchujących się bałwanów z gliny czy z żelaza….Choroba wie…może i podsłuchują…a i w głowach czytają skoro ksiądz i wierni do nich się modlą…to pewnie słyszą..

   Dziś słyszałem wypowiedź jakiegoś putpurata /gdyż będziemy mieli 1050 rocznicę chrztu Polski/,,no i ten purpurat mówi, że gdyby Polska chrztu nie przyjęła to Polski by nie było…
   Pomyślałem że tak…Polski by nie było, kury jaj by nie znosiły, krowy mleka by nie dawały…świnie by się źrebiły…i wogóle jak mawia Kononowicz – nie było by niczego…

   Polubione przez 1 osoba

 10. julius

  StartCzytaj „ZADRUGĘ”Numer 3 (styczeń 1938)Odwróćmy kartę historii

  Odwróćmy kartę historii

  Nie spodziewaliśmy się, że już po wydaniu dwóch numerów „Zadrugi” spotkamy się z tak żywym zainteresowaniem jednostek, należących do sfer tzw. inteligencji.

  „Zadruga” trafiła do nich nie poprzez przedruki w prasie, lecz bezpośrednio. Trafiła do tych, co pragną zrozumieć rzeczywistość polska i objawy chorobowe, toczące nas Naród od stuleci.

  Dotychczas wszelkie konstrukcje ustrojowo–społeczne budowano u nas bez uprzedniego przeanalizowania przyczyn, które sprawiły, że jesteśmy takimi, jakimi jesteśmy. Dlatego też te wszelkie konstrukcje nie wytrzymały ciężaru rzeczywistości. Linia naszej degradacji posuwa się w dół, mimo że czyniło się i czyni wysiłki, zmierzające do zmiany jej kierunku.

  Wysiłki te nie dają rezultatów, gdyż popełnia się ciągle i uparcie jeden i ten sam błąd w założeniu. Przyczyny degradacji widzi się w formach ustroju, w słabości rządów, w ich sile, w rozbiorach Polski itd. Zapomina się o tym, że są to już skutki, występujące jako zjawisko, które widomie świadczy, o potrzebie psychicznej przebudowy Narodu Polskiego, o stworzeniu zupełnie innej płaszczyzny duchowej dla tego Narodu.

  Od tego punktu zaczynając dojdzie się do zupełnie innych wniosków i rezultatów, inaczej też wypadnie obraz naszej dzisiejszej rzeczywistości.

  „Zadruga” postanowiła sonie za naczelne zadanie stworzyć podstawy myślowe i zapoczątkować ruch, który by na innych, odmiennych zupełnie zasadach parł życie polskie. Który by zmienił duszę Narodu Polskiego.

  Zadanie to jest trudne. Z tego zdajemy sobie sprawę, aż nazbyt dobrze. Polskie podłoże biologiczne jest przeżarte obcą treścią duchową, która kształtowała nas przez długie wieki. Dziś, widzimy tylko skutki tego, wyrażające się w cofaniu naszego rozwoju duchowego i gospodarczego. Nie widzimy przyczyn. Te przyczyny wskazuje i wyjaśnia „Zadruga” usiłując wyprowadzić, który by nie tylko odwrócił proces degradacji Polski, ale zapewnił Narodowi Polskiemu rozwój i Wielkość.

  Wiemy, że trudno odzwyczaić się i uznać za złe „prawdy”, które choć są obce, wkradły się tak w duszę polską, że stały się jej treścią. Wiemy, że trudno będzie tę „polskość” wyplenić. Próbę tę jednak musimy podjąć, nie dlatego, że ogarnia nas „odruch spłoszonej błogości”, lecz dlatego, iż przeznaczeniem narodów jest albo zginąć, ustępując miejsca Wielkości, albo stać się Narodami twórczości, budującymi swą Wielkość. My chcemy, by Polska należała do tej drugiej kategorii. To jest treścią naszego nacjonalizmu.

  W narodzie Polskim tkwią jeszcze, przyduszone skorupą naszej obecnej treści kulturalnej, potężne instynkty. Na tych instynktach dynamicznych oprzeć chcemy nowe polskie życie, usuwając hamującą je „polską” treść duchową i stwarzając na nich opartą nową treść prawdziwie polskiego życia.

  Polubione przez 1 osoba

  • To prawda demokracja działała gdy byliśmy poganami, znaczy mentalnymi poganami, tzn. aż do epoki kontrreformacji. Demokracja jest dla ludzi wolnych, myślących mózgiem a nie dogmatami i aftorytetami, dla społeczników a nie dla sobków zgarniających wszystko pod siebie. Chrześcijaństwo jest bardzo demoralizującą religią, uczy że możesz coś złego zrobić a potem się wyspowiadać, odmówić trzy zdrowaśki i wszystko jest w porządku.

   Polubione przez 1 osoba

  • Uważam że potrzebni nam są nasi dawni Bogowie choćby jako archetypy kulturowe. Lud który miał za Bogów prządkę czy kowala żył w dostatku. Lud który miał za Bogów wojowników żył bezpiecznie. Jakże jest to różne od chrześcijaństwa z jego kultem biedy i nadstawianiem drugiego policzka. Cechy jakie powinniśmy piętnować: lenistwo, tchórzostwo chrześcijaństwo podnosi do rangi zasług. Ta religia została nam tu zainstalowana po to aby nas zniszczyć.

   Polubione przez 1 osoba

   • Konrad

    Dragomira, Wacyk gdyby żył, napisałby kolejną znakomitą książkę, w której – jestem przekonany – znalazłyby się Twoje znakomite powyższe komentarze. Serdeczne pozdrowienia słowiańskie, Dragomira.

    Polubione przez 1 osoba

 11. Konrad

  Nie chciałbym dać się wciągnąć w kolejną, chyba bezpłodną ale mimo wszystko zawsze bardzo ważną dyskusję: chodzi o potworne zbrodnie popełnione przez chrześcijaństwo, poczynając od tzw. Świętego Konstantyna.

  Potworność chrześcijaństwa ma wiele twarzy: jedną z wielu i jednocześnie pierwszą i chyba najpotworniejszą jest tzw. Święty Konstantyn, pierwszy chrześcijański cesarz rzymski. To nie Jezus, to nie nawet Szaweł (zwany z głupia frant Św. Pawłem, bo nie był on ani jednym ani drugim), tylko właśnie ten ohydny zwyrodnialec powinien być i jest uważany za założyciela religii żydowskiej zwanej chrześcijaństwem.

  W zależności jak się dyskusja potoczy – jeżeli w ogóle – przytoczę na początek taki oto cytat:

  „Konstantyn miał na sumieniu wiele istnień ludzkich, tak jak zresztą i inni władcy w dziejach. W biografii Konstantyna można znaleźć morderstwa, których ofiarami padli członkowie najbliższej rodziny imperatora. To niezwykle ciekawa lista i nie powstydziłby się jej Tyberiusz czy Kaligula:

  1. Maksymian – teść,
  2. Maksencjusz – brat żony,
  3. Licyniusz – mąż siostry,
  4. Kryspus – syn,
  5. Fausta – żona.

  A jeżeli dodamy, że mordercą był pierwszy chrześcijański cesarz Rzymu, uznawany przez Kościół prawosławny za świętego, to ten fakt robi jeszcze większe wrażenie. A gdzie miłosierdzie i wybaczenie – cnoty zalecane przez naukę chrześcijańską? Przecież Neron wymordował mniej członków własnej rodziny, a uchodził za potwora. Tym bardziej że powody usunięcia ze świata żywych wyżej wymienionych osób były czasami wręcz niepoważne.”

  Ale to tylko pierwszy rozdział koszmaru.

  Polubienie

  • je... Henryka ptasznika

   W kóncu znakomity wpis a dziś prawosławni obchodzą 1050 lecie oj co u nas będzie się działo . Ma być 2000 gości a ja wyjeżdzam w tym czasie na wycieczkę – wyspy kanaryjskie i mam to wszystko gdzieś .

   Polubienie

  • mars

   Konrad, czyli kolejny piewca gebbelsowskiej propagandy…

   Otoz chrzescijanstwo bierze swoj poczatek od nauki Jezusa Chrystusa, ktorego fundament stanowi przykazanie milosci.
   A skoro zbrodni dokonal cesarz Konstanty to on jest sprawca zbrodni, a nie chrzescijanstwo jak klamliwie napisales, niezaleznie czy uczyniles to celowo czy przez glupote.

   Polubienie

 12. Polak

  Zostawcie „religijnych” w spokoju ,zajmijcie sie ateistami !
  Ci wiecej diablow maja za skora.

  Polubienie

  • je... Henryka ptasznika

   Oj jakis zapyziały księżulo sie odezwał ? typowe tłumaczenie katoli . Ateista to bandzior i podają tu przykłady Stalina , Jagody itp , a oni to święte istoty . Szkoda czasu na polemikę .

   Polubienie

   • je... Henryka ptasznika

    a jak ci się szanowny nie podoba mówienie prawdy o klechach wie odwiedzaj tej strony .
    Masz do wyboru szanowny panie :
    1. PEJS TVP 1 – niedziela msza święta 7 rano .
    2. PEJS TVP1 – Anioł Pański . Potem dyskusja w studiu celebrytów , których się tam zaprasza np z M jak miłość
    3. TV TRWAM – 24 na dobę pochwała katolików . Zero słów o pedofilach wśród kleru.
    4.Radio Maryja ta sama bajka .
    5. Ziarno program dla dzieci katolicki .
    6. Tygodnik Niedziela .
    ITP
    idz tam i oglądaj a nas zostaw facet , bo my mamy tylko WPS.

    Polubienie

   • Watykan/papiestwo – stworzył tajny dokument, który jest rekomendacją do ochrony pedofilów w sukienkach…
    Na straży tego dokumentu stał umoczony w pedofilię JP2, a następnie Ratzinger, który musiał abdykować z uwagi na oskarżenia o pedofilię i mordy rytualne dzieci…
    Dokument zabespiecza interesy klechów/pedofilów aby watykański legion pedofilów , zoofilów nigdy nie upadł..

    Nieświadome matki i ojcowie katoliccy oddają swoje dzieci w łapska zboczeńców, którzy wykorzystując spowiedź zyskują oriętację w preferencjach sexualnych dzieci i je deprawują…

    http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,676

    Polubione przez 1 osoba

   • mars

    re: jangryko…

    Podales tylko czesc prawdy. Natomiast pominales taki FAKT (celowo lub z niewiedzy), jak infiltracja Watykanu i KK przez ZYDOW i MASONOW oraz zmiany posoborowe (Sobor Watykanski II w latach 1962-1965).

    Czytelnicy czekaja, zebys im wyjasnil dzialania zakulisowe ZYDOW i MASONOW w Watykanie i KK.

    Polubienie

 13. je... Henryka ptasznika

  O ile wiadomość prawdziwa to jestem nieco zaskoczony , ale niech on ich sobie zaprasza ile utrzyma ich w ryzach , bo nasi Chazarzy to rządzą i dzielą i mają w dupie gojów .
  Być może to jakaś zagrywka taktyczna . Zobaczymy , aby tego Putin nie żałował .
  http://mikstury-bezmetki.neon24.pl/post/129059,oferta-prezydenta-putina

  Polubienie

 14. je... Henryka ptasznika

  Cieszył bym się bardzo gdyby tak Putin zabrał tak nasze Chazarstwo do siebie zaczynając od choroby golenia i wirusa filipińskiego.

  Polubienie

 15. Jagienka

  Panowie, czy ktoś może mi udzielić informacji na temat tego kościoła (albo kaplicy), którego wizerunek został dołączony do tekstu Antoniego Wacyka. W którym polskim mieście wybudowano tak przerażającą świątynię? Dach podnoszący się w górę w postaci rogów a pośrodku umieszczono tzw. trzecie oko. Czy wierni widzą te lucyferyczne symbole?

  Polubienie

 16. Jagienka

  Konradzie i Juliusu, niezmiernie jestem wdzięczna za informacje.

  Polubienie

 17. Konrad

  Re: Mars

  Nie miałem wcale zamiaru honorować odpowiedzią kogoś, kto oskarża mnie o propagandę nazistowska, ale nie wie dokładnie, co to jest nazistowska propaganda, skoro pisze „gebbelsowska propaganda”. Termin pochodzi od Josepha Goebbelsa, czyli powinno być „goebbelsowska propaganda.”

  Nie ważne.

  Ponieważ mam zamiar umieścić kolejny komentarz dot. publikacji książki Wacyka, a jest tam trochę o tzw. Jezusie Chrystusie, postanowiłem tymczasowo umieścić ten oto fragment z mojej wypowiedzi:
  ————————
  […] Ale nawet … w miarę sensowny człowiek nie może jakoś wyrzucić za burtę całą tą durnotę, tą bezdenną hipokryzję, ten brud moralny i to zakłamanie. Wydaje mu się, że choć kościół „nie”, to jednak Chrystus „tak” i zaczyna na nowo bredzić, że, owszem, cała ta instytucja to szwindel, ale Jezus (albo „Jezusicek”, jak mówiła moja biedna skatoliczona babcia) to był „syn boży”. A jeżeli nawet takim nie był, to z pewnością był to największy moralny autorytet, wspaniały człowiek, itd.

  (Czyli dokladnie tak jak „Mars”, ktory ciagle naiwnie mysli, ze fundamentem nauki Chrystusa jest „milosc”.)

  Otóż, po pierwsze, na pewno nie był żadnym „synem bożym” i to urodzonym przez dziewicę zapłodnioną przez ducha! Aż strach człowieka ogarnia jak sobie zda sprawę, że w tak szokujące, infantylne bzdury można ciągle wierzyć w 21. wieku.

  Ale nawet jeżeli istniał taki „Jezus” jaki jest opisany w Ewangeliach, to wcale nie był ani takim wspaniałym człowiekiem ani takim wielkim autorytetem moralnym – jeżeli jesteśmy w stanie przeanalizować logicznie jego osobowość na podstawie „dowodów” w Biblii (bo przecież żadnych innych nie ma!).

  Bertrand Russell już dawno o tym pisał w swoim słynnym eseju „Dlaczego nie jestem chrześcijaninem” („Why I Am not a Christian”): Sokrates, na przykład, albo Budda byli na wyższym poziomie moralnym i intelektualnym niż ten pół-legendarny prorok żydowski, który często był zawistny, życząc z lubością tym, którzy się z nim nie zgadzali, niekończących się tortur w ogniu piekielnym. Trzeba być kompletnie zwyrodniałym moralnie żeby komukolwiek, nawet swojemu śmiertelnemu wrogowi, życzyć coś tak makabrycznego.

  (Gadał o miłości a myślał zupełnie coś innego – bardzo typowe dla chrześcijan i ludzi w ogóle. Więcej takich przykładów przy okazji.)

  Był Jezus ponadto patologicznie antyrodzinny … ale odchodzę od tematu, do którego jednak wrócę w związku z sensacyjną decyzją Redakcji WPS opublikowania książki Antoniego Wacyka na portalu WPS.

  Polubienie

  • Toronto

   re: Konrad,
   Terminologia „gebbelsowska propaganda” bierze sie od nazwiska autora i zarazem ministra propagandy III Rzeszy niemieckiej, J.Gebbelsa, ktory twierdzil, ze:
   „Kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się w końcu prawdą”.

   Moja uwaga dotyczyla Twojego zapisu – cytat:
   „Nie chciałbym dać się wciągnąć w kolejną, chyba bezpłodną ale mimo wszystko zawsze bardzo ważną dyskusję: chodzi o potworne zbrodnie popełnione przez chrześcijaństwo, poczynając od tzw. Świętego Konstantyna. Potworność chrześcijaństwa ma wiele twarzy: jedną z wielu i jednocześnie pierwszą i chyba najpotworniejszą jest tzw. Święty Konstantyn, pierwszy chrześcijański cesarz rzymski. To nie Jezus, to nie nawet Szaweł (zwany z głupia frant Św. Pawłem, bo nie był on ani jednym ani drugim), tylko właśnie ten ohydny zwyrodnialec powinien być i jest uważany za założyciela religii żydowskiej zwanej chrześcijaństwem.” – koniec cytatu.

   Na co ja odpowiedzialem – cytat:
   „Konrad, czyli kolejny piewca gebbelsowskiej propagandy…
   Otoz chrzescijanstwo bierze swoj poczatek od nauki Jezusa Chrystusa, ktorego fundament stanowi przykazanie milosci.
   A skoro zbrodni dokonal cesarz Konstanty to on jest sprawca zbrodni, a nie chrzescijanstwo jak klamliwie napisales, niezaleznie czy uczyniles to celowo czy przez glupote.” – koniec cytatu.
   Do tego chce jeszcze dodac, ze w 325r obyl sie sobor nicejski, ktory dal poczatek kosciolowi katolickiemu, a nie „chrzescijanstwu”, a to jest ZAJEBISTA ROZNICA, ktora dowodzi, ze:
   1. Albo nie masz zielonego pojecia co piszesz.
   2. Albo celowo wypisujesz klamstwa.
   3. Albo jedno i drugie.

   Jak wam zwracam uwage, ze podajecie klamstwa i polprawdy i oglupiacie Polakow to udajecie obrazonych, poniewaz wasz egoizm przyslania wam myslenie i rozsadek, mniejsza o brak u was dostatecznej wiedzy, zeby PRECYZYJNIE OKRESLIC PORUSZANE PRZEZ WAS ZAGADNIENIA, bo jak pisalem, miedzy CHRZESCIJANSTWEM a katolicyzmem jest ZAJEBISTA ROZNICA, taka sama jak miedzy woda, a gnojowka.

   Ja nie jestem upierdliwy i nie robie uwag dotyczacych pisowni zadnemu komentatorowi, bo to nie jest istotne czy brakuje kropki, przecinka, litery etc.
   Natomiast zwracam uwage na wymowe i znaczenie zdania lub komentarza stosujac kryterium prawdziwosci podanej informacji i logike.
   Wiec nie pluj na chrzescijanstwo jak nie masz pojecia skad sie wzielo i co oznacza.

   Polubienie

   • Konrad

    Re: lunatyk zwany „prawda człowieka wyzwala” czyli „Asshole”

    „Po trzecie, znam falszerstwa historyczne niemieckiego zyda i ateisty Andreasa Schuberta, ktory uciekl z forum E.Maciejczykla , kiedy dowiodlem mu, ze zaklamuje historie chrzescijanstwa i ogłupia Polaków”.

    Ty podły polakatolicki warchole: ty nazywasz opolczyka „ateistą”! Słowianina, który jest zakochany w kulturze słowiańskiej i ich naturalnej religii, nieporównywalnie wyższej od bzdur chrześcijaństwa, gdzie wszystko okazało się fikcją: Jezus, miejsce jego urodzenia, czas jego urodzenia, sposób jego urodzenia, jego wypowiedzi, jego nauka i cala ta mitologia wymyślona przez Szawła i skradziona z innych religii? Jedyne wartościowe rzeczy w chrześcijaństwie to te, które właśnie zostały skradzione z tzw. pogańskich religii.

    Ty patentowany ośle uważasz się za eksperta od chrześcijaństwa? Ty, co ciągle wierzysz w „Testimonium Flavianum? Ty, co uważasz, że kilka wypowiedzi Tacyta, Swetoniusza czy Pliniusza Młodszego są „dowodami” na istnienie Chrystusa? Przecież to właśnie świadczy o twojej naiwności i głupocie. „Świadectwo Flawiusza” to żenujące fałszerstwo, w które tylko takie barany katolickie jak ty ciągle wierzą.

    Powinieneś wiedzieć, jeżeli cokolwiek chciałbyś powiedzieć na ten temat, że w Polsce już w latach 70-tych, kiedy Kosidowski pisał swoje definitywne prace o starożytnych religiach –„Opowieści ewangelistów,”„Gdy słońce było bogiem,” itd. – nikt, absolutnie nikt poważny nie brał poważnie „Testimonium Flavianum” jako dowód na istnienie historyczne Jezusa. Ale o tym myślący ludzie wiedzieli już od setek lat. Wystarczy tylko otworzyć księgę 18, rozdział 3.3 „Starożytności” Flawiusza i szybko się zorientować jak idiotyczna jest ta wstawka, która ma zaledwie kilka zdań.

    Nikt poważny nie brał też poważnie kilka marnych zdań napisanych przez tych trzech, wyżej wspomnianych, słynnych historyków rzymskich za dowód na istnienie Żyda Jezusa Chrystusa. Tak, ich wypowiedzi należy traktować jako dowody (bardzo skromne) na istnienie sekty żydowskiej, jednej z wielu w tamtych czasach, zwanej Chrześcijanami. Ale, durniu niezwykły, dowód na istnienie sekty chrześcijańskiej to nie to samo, co dowód na istnienie Żyda Jezusa Chrystusa. To, że mówili, że wierzyli i modlili się do Jezusa, to wcale nie znaczy, że Jezus istniał.

    Jeżeli ciągle są tacy (bo ciągle są), którzy wierzą, że Ziemia jest płaska, czy to jest dowód na istnienie płaskiej Ziemi? Jeżeli są dzieci i inni infantylni ludzie, którzy wierzą w Św. Mikołaja, czy to znaczy, że Św. Mikołaj istnieje?

    You still have not responded to my post in English, you stupid Catholic fraud! I will play with you for a while and make sure that the WPS editors dump you eventually like a bag of trash.

    Polubienie

  • Toronto

   re: Konrad, Wacyk i teorie amatorow…

   Twierdzenie „Konrada”, ze poza „biblia” (okreslenie nieprecyzyjne i zapewne chodzi o ewangelie kanoniczne i listy apostolskie, czyli NT) nie ma innych dowodow dotyczacych postaci Jezusa jest HEREZJA, poniewaz istnieje okolo 20 znanych opisow (ewangelii) z zycia Jezusa, ktorych nie uznal KK i przez to nie weszly w sklad NT co jest bardzo podejrzane, poniewaz w sklad „biblii” weszla z kolei mitologia ST wytrzepana z zydowskich obrzezanych k*tasow, ktora nie ma nic wspolnego z chrzescijanstwem.
   Ponadto w 1945r i w 1946r zostaly znalezione teksty Essenczykow w Nag Hammadi (gorny Egipt) i teksty w Qumran (zachodni brzeg M.Martwego), pochodzace sprzed 2 tysiecy lat i mowiace m.inn. o Jezusie, wiec sa to dodatkowe dowody pochodzace spoza kregow KK.
   Interesujaca w tych tekstach jest informacja, ze Jezus byl duchem w ludzkim ciele.
   Poza kregiem KK jest rowniez kosciol koptyjski i kosciol syriacki, obydwa zalozone w latach 40-tych I wieku przez apostolow Jezusa, ktore istnieja do dzis i sa niezalezne od Watykanu, a zarazem stanowia dodatkowy dowod istnienia Jezusa i jego nauki.
   Wzmianka o Jezusie i jego wyznawcach znajduje sie w kronikach rzymskich oraz w pismach zydowskich, pomimo, ze sa niepochlebne.
   To wszystko swiadczy, ze 2 tysiace lat temu doszlo do niezwyklego wydarzenia, ktore przyciagnelo uwage wielu ludzi i stali sie wyznawcami nauki Jezusa.

   Jesli wezmiemy pod uwage herezje gloszone przez „Konrada” to A.Wacyk od ktorego czerpie wiedze „Konrad” tez jest heretykiem, a ponadto amatorem w sprawach religijnych chrzescijanstwa, wiec nie mozna oczekiwac od amatora doglebnego zbadania sprawy Jezusa i chrzescijanstwa, poniewaz w tych sprawach lepsi sa historycy i archeolodzy, podczas gdy A.Wacyk skonczyl studia prawnicze we Lwowie w okresie miedzywojennym i dokonuje jedynie analizy oficjalnej tresci 4 ewangelii i tworzy wlasne teorie na podstawie tego, co jest jemu znane, a to za malo, zeby formulowac niepodwazalne opinie na temat Jezusa i chrzescijanstwa, a nastepnie sugerowac Polakom, zeby zaczeli ponownie wierzyc w bostwa Slowian.

   W zwiazku z tym, ze „Konrad” wypisuje herezje, zadaje nastepujace pytania:

   1. Prosze udowodnic, ze nie ma istot pozaziemskich oraz ze we wszechswiecie obowiazuja te same prawa fizyki co na ziemi.

   2. Prosze udowodnic, ze Jezus Chrystus nie byl tym za kogo sie podawal i przedstawic konkretne dowody, czyli miejsce, gdzie znajduje sie cialo Jezusa jako dowod jego ziemskiego pochodzenia i podac swiadkow i zrodla tych informacji.

   3. Prosze podac opis wygladu „piekla”, kto w nim przebywa i za co oraz „rodzaj tortur” tam stosowanych wraz z podaniem zrodel tych informacji, a nastepnie udowodnic, ze „tortury w piekle” sa zwyrodnieniem.

   Polubienie

   • 2. Prosze udowodnic, ze Jezus Chrystus nie byl tym za kogo sie podawal i przedstawic konkretne dowody, czyli miejsce, gdzie znajduje sie cialo Jezusa jako dowod jego ziemskiego pochodzenia i podac swiadkow i zrodla tych informacji.” – a może byś tak religijny cwaniaku udowodnił nam gdzie to rzekomo Jezus się urodził, w którym dniu oraz roku, kto był jego rzeczywistym ojcem, bo w pierdoły o zapłodnieniu przez ducha nie wierzymy, jego matką, udowodnił z całą pewnością że nie miał choćby żony czy dzieci, że nauczał, miał uczniów/apostołów, że umarł na krzyżu i zmartwychwstał i że był bogiem przez duże B. Oczywiście chcemy twarde i niepodważalne dowody, nie bajania nawiedzonych archeologów i teologów, którzy interpretują wszystko według religijnego i politycznego widzimisie, nie wypociny religijnych naginaczy rzeczywistości i oszołomów wyciągnięte gdzieś z otchłani internetu. I nie chcemy bzdurnych cytatów z Biblii czy katechizmu, które często zaprzeczają samym sobie a ich wiarygodność jest co najmniej wątpliwa.
    3. Prosze podac opis wygladu „piekla”, kto w nim przebywa i za co oraz „rodzaj tortur” tam stosowanych wraz z podaniem zrodel tych informacji, a nastepnie udowodnic, ze „tortury w piekle” sa zwyrodnieniem.” – proszę udowodnić że piekło istnieje, dowody naukowe proszę, nie bajania religijnych opętańców i cytaty z „pisma świętego”, „objawienia” ogarniętych religijną psychozą szaleńców też nas nie interesują. I proszę udowodnić że „tortury w piekle” nie są zwyrodnieniem.

    Polubione przez 1 osoba

   • Toronto

    re: przemex,
    Wy zachowujecie sie jak ZYDOWSKA KASTA FARYZEUSZY, poniewaz opluwacie Jezusa, bo wam nie podoba sie Jezus, pomimo, ze nie macie zadnych dowodow Jego winy.
    Poza tym macie wielkie mniemanie o sobie, a jestescie CHODZACYMI TRUPAMI i zycia w was nie ma.

    Nie macie dowodow na ziemskie pochodzenie Jezusa, bo takie dowody po prostu nie istnieja i sami wyszliscie na durniow razem z waszym „wodzirejem” i szwabem Andreasem Schubertem, ktory was omotal swoja zaklamana propaganda i po prostu zrobil w ch*ja.

    Z logicznego punktu widzenia pozostaje tylko jedna mozliwosc, a mianowicie, ze Jezus nie byl z tego swiata, na co dowodow dostarcza ewangelia w/g Jana, gdzie Jezus czesto mowi, ze nie jest z tego swiata.
    Dowodow dostarczaja rowniez UCZNIOWIE Jezusa, ktorzy byli z Nim w bliskim kontakcie oraz jedna kobieta: Maria Magdalena – Maria z Magdala opisuje spotkanie Jezusa po Jego zmartwychwstaniu ze swoimi uczniami i sama jest przy tym obecna. A uczen Jan w swojej tajnej ewangelii opisuje wizje spotkania z Jezusem-Bogiem.
    Istnieje okolo 20 opisow z zycia Jezusa – sekta katolicka zaaprobowala tylko 4 ewangelie w/g swoich kryteriow, co nie jest istotne w tym przypadku.
    Dowodem sa rowniez listy apostolskie oraz koscioly chrzescijanskie powstale w Jerozolimie (Palestyna), Aleksandrii (Egipt) i Antiochii (Syria) w latach 40-tych I wieku – koscioly: jerozolimski, koptyjski i syriacki licza sobie prawie po 2 tysiace lat od momentu zalozenia i nie podlegaja pod Watykan.
    Dodatkowa ciekawostka.
    Rzymianie byli na tyle dobrzy, ze zanim postanowili rozprawic sie z zydowskimi rebeliantami w Judei to pozwolili chrzescijanom opuscic Jerozolime w 66r.

    Potwierdzeniem boskosci Jezusa sa teksty Essenczykow, znalezione w jaskiniach w Nag Hammadi i w Qumran, datowane na II wiek p.n.e. – I wiek n.e.; teksty zostaly ukryte z powodu dyktatury KK w IV wieku n.e. , ktory palil literature niepoprawna religijnie.

    Zbrodnie popelnione na uczniach Jezusa za gloszenie Jego nauki oraz przesladowanie i mordowanie pierwszych chrzescijan poswiadczaja, ze albo ci ludzie byli szalencami, albo gleboko wierzyli w slowa Jezusa o zyciu wiecznym, zwazywszy na fakt, ze dookola panowaly niesprzyjajace i wrogie warunki dla chrzescijan i chrzescijanstwa.

    O Jezusie pisza rzymscy historycy, jak: Flawiusz, Tacyt i Swetoniusz i o Jezusie jest informacja w kronikach Agapiosa.
    O chrzescijanach modlacych sie do Jezusa-Boga pisze Pliniusz mlodszy (polityk, prawnik i pisarz rzymski) w liscie do cesarza Trajana.

    Wiara w Jezusa-Boga jest sprawa prywatna na zasadzie dobrowolnosci wyboru i nie wymaga posrednikow.

    Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Toronto tyle masz forów katolskich . Wynoś z tymi twoimi pierdołami do TRWAM , Rydzola czy hu… wie gdzie i nie zawracaj dupy .Ze pan Maciejczyk jeszcze ci na jego forum jaj nie urwał to się dziwie.
    Nie masz na hod – doga czy kanadyjskiego Hamburgera co to jest świezy przez miesiąc to ci pożyczę tylko człowieku przestań w końcu piepszyć .

    Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Co do Flawiusza . Każdy katol na uczelni wydział humanistyczny się na niego powołuje . Przeczytałem juz dawno całego Flawiusza i czego to dowodzi ? ,ze był świadkiem , że widział Joszue i to juz ma być Bóg ?
    Idz Toronto w piz…. i nie zawracaj dupy ?

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Chinski medrcu „jeb-sie-sam”….

    Odpowiadaj MERYTORYCZNIE zamiast belkotac i nie bron manipulatorow podawanych przez nich informacji jak: A.Wacyk, „Konrad” i reszta.

    A.Wacyk podaje informacje w sposob wybiorczy, czyli to co lubi, zeby osiagnac swoj cel i w ten sposob manipuluje umyslami Polakow.

    Faktem jest, ze hierarchia KK na czele z Watykanem szkodzila Polsce i jako pierwszy sam o tym pisalem 20 lat temu na grupach dyskusyjnych, ale to dopiero czesc prawdy, poniewaz jeszcze wiekszym zagrozeniem bylo i wciaz pozostaje ZYDOSTWO, ktore jak robactwo przenikalo do innych narodow i krajow, okradalo je i rozkladalo od srodka.
    O tych sprawach pisalo wielu historykow polskich i zagranicznych i te sprawy sa bardzo dobrze udokumentowane – m.inn. pisze o tym polski historyk T.Jeske-Choinski w swoich opacowaniach historycznych:
    „Co Żydzi robili w Polsce ?”
    „Żydzi i Kahaly”
    etc.
    Nie sposob tez pominac Krzyzactwa, Niemcow i Rosji i ich BANDYCKA POLITYKE wobec Polski, ktore wielokrotnie dzialaly wspolnie przeciw Polsce na przestrzeni kilkunastu wiekow, a punktem kulminacyjnym byly ROZBIORY POLSKI (1772-1795) i 123 lata NIEWOLI I DYSKRYMINOWANIA POLAKOW, OKRADANIA POLSKI ORAZ LIKWIDACJA POLSKIEJ TOZSAMOSCI NARODOWEJ PRZEZ ZABORCOW.
    Napasc Tatarow, Szwedow i Turkow na Polske rowniez bardzo wyniszczyly Polske, podobnie jak I-sza i II-ga wojna swiatowa i dokonane zbrodnie na Polakach przez Hitlera i Stalina.

    Oprocz powyzszych glownych winowajcow zniszczenia Polski, wine ponosza rowniez wladcy Polski i grupy trzymajace wladze w Polsce na przestrzeni wiekow, ktore szkodzily Polsce i dzialaly na szkode Polski.

    O zaprowadzeniu reform w Polsce pisal ksiadz A.Frycz-Modrzewski w 1551r w dziele „O poprawie Rzeczpospolitej”, ale warstwa rzadzaca i warstwa uprzywilejowana wyrazily wielkie oburzenie, bo niby dlaczego chlop i mieszczanin mieli miec jakies prawa ?

    TAK WYGLADAJA FAKTY HISTORYCZNE, wedlug ktorych informacje podane przez A.Wacyka sa czesciowe i nie oddaja pelnego obrazu wydarzen historycznych w okresie istnienia panstwa polskiego i to jest dowod, ze A.Wacyk manipuluje historia i pomniejsza winy glownych wrogow Polski, ktorymi sa:
    ZYDOSTWO, NIEMCY I ROSJA, a w nastepnej kolejnosci WATYKAN, ktory jest opanowany przez ZYDO-MASONERIE i realizuje polityke JWO (Jew World Order – zydowskiego porzadku swiata) znanego oficjalnie jako NWO (New World Order – nowego porzadku swiata).

    20 lat temu pisalem na grupach dyskusyjnych, zeby Polacy wypedzili zydostwo z Polski oraz watykanska agenture, nastepnie przejeli majatki koscielne w Polsce, ktore naleza do polskich parafii i stworzyli Polski Kosciol Narodowy niezalezny od Watykanu.
    Ale koscielne owieczki i barany byly zafascynowane JP2, ktory ich zdradzal ze swoimi zydowskimi pobratymcami i masonami.

    Czy jest ktos taki na tym forum co pisal o tych sprawach 20 lat temu, czyli w polowie lat 1990-tych ?

    Toronto, Kanada

    Polubienie

   • Jagienka

    @Toronto
    1.” Prosze udowodnic, ze nie ma istot pozaziemskich oraz ze we wszechswiecie obowiazuja te same prawa fizyki co na ziemi.”

    Te same prawa fizyki obowiązują na Ziemi i w kosmosie. A zatem jak jest na ziemskim padole, tak i w niebie. Istnieniu istot pozaziemskich nie da się zaprzeczyć. Zwie się te istoty potocznie ufoludkami.

    2. „Prosze udowodnic, ze Jezus Chrystus nie byl tym za kogo sie podawal..”
    Nie ma naukowego dowodu na to, że Jezus był tym za kogo się podawał.

    3. „Prosze podac opis wygladu „piekla”, kto w nim przebywa i za co oraz „rodzaj tortur”…”

    Wystarczy sięgnąć po „Boską Komedię” Dantego Alighieri. Opis piekła przez które wędruje Dante w towarzystwie Wergiliusza jest najlepszą częścią tego poematu.

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: Jagienka,

    Ad1.
    Niestety, ale prawa fizyki w kosmosie sa zmienne – vide artykul na stronie:
    http://www.newsweek.pl/najwieksza-cholerna-tajemnica-fizyki,66402,1,1.html
    Z kolei teoria naukowa o 10-11 wymiarach swiata mowi, ze w 8-mym wymiare, ktory posiada w sobie rozne nieskonczonosci, znajduja sie wszechswiaty zupelnie rozne od naszego i kierujace sie zupelnie innymi prawami fizyki.
    Wiec podana przez Ciebie informacja nie jest prawdziwa.
    Poza tym przyszla mi na mysl tajna ewangelia Jana (odkryta w Nag Hammadi – Egipt w 1945r), w ktorej opisane jest spotkanie Jana z Jezusem po jego zmartwychwstaniu i Jezus wyjasnia Janowi jak zbudowany jest wszechswiat, ktory jest nieskonczony oraz kim jest Bog.
    Cale to widzenie jest o tyle dziwne, ze rozchodza sie chmury i ukazuje sie male dziecko, ktore przybiera postac doroslego Jezusa.
    Minelo prawie 2 tysiace lat od tamtego czasu, a wspolczesni uczeni potwierdzaja teorie o nieskonczonosci swiata, ktora znal uczen Jan prawie 2 tysiace lat temu, nie posiadajcy wiedzy o astronomii i prawach fizyki.

    Ad2.
    Naukowcy nic nie maja do powiedzenia w tej sprawie, poniewaz nie sa nawet w stanie zbudowac urzadzenia, ktore zamieni czlowieka w ducha, pomimo, ze istnieja 3 stany materii (staly, ciekly i lotny) – czlowiek to tez materia.
    Ale sa swiadkowie tych wydarzen sprzed 2 tysiecy lat, ktorzy widzieli Jezusa po zmartwychwstaniu.

    Ad3.
    Dante nie widzial biblijnego piekla, wiec nie moze byc brany za autorytet.

    Polubienie

 18. „Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.”
  Ewangelia Łukasza 14, 26–27. Biblia Tysiąclecia

  „Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. (…) A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.”
  Ewangelia Mateusza 5, 22

  „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.”
  Ewangelia Mateusza 10, 37

  „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie.”
  Ewangelia Łukasza 11, 23

  „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.”
  Ewangelia Mateusza 10, 34–37.

  „Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden jest bowiem Ojciec wasz, Ten w niebie.”
  Ewangelia Mateusza 23, 9

  „Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko, ząb za ząb!” A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.”
  Ewangelia Mateusza 5, 38–39

  „Ten, kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.”
  Ewangelia Jana 12, 25

  Polubione przez 1 osoba

  • „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.”
   Mt 10,38

   „Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dajac im nastepujace wskazania: ”Nie idźcie do pogan i nie wstepujcie do zadnego miasta samarytańskiego!”
   Mt 10,05
   „Idźcie raczej do owiec, które pogineły z domu Izraela.”
   Mt 10,06

   „Gdyby was gdzie nie chciano przyjac i nie chciano słuchac słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strzasnijcie proch z nóg waszych!”
   Mt 10,14
   „Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sadu niz temu miastu.”
   Mt 10,15

   Polubienie

 19. jeb... Henryka Ptasznika

  Przemexie kochany po hu… zaczynasz polemikę . Teraz znowu 10 kartek zapisane i bajania tego Toronto . teraz jest tam noc , ale niech no tylko się obudzi zaraz masz pierdol… odpowiedz . Po co polemika z tego typu typami ? Niech jeszcze wjedzie ci na bloga i po tobie .

  Polubienie

  • „Niech jeszcze wjedzie ci na bloga i po tobie” – on u mnie nie ma czego szukać, bo będzie zbanowany na miejscu a wszystkie jego ewentualne wypociny zostaną bezlitośnie skasowane, bowiem polemika z dogmatolubcą i doktrynerem jest jak rozmowa z psychicznie chorym, nigdy nie dojdziesz do porozumienia, tylko kasowanie, banowanie, pozbawianie bezczelnego typa głosu i obowiązkowe odwiedziny u psychiatry mogą delikwenta naprostować, choć wątpię…

   Polubienie

 20. jeb... Henryka Ptasznika

  dziękuje przemex za odpowiedz :
  Napisze jeszcze to samo , co napisałem panu Piotrowi Markowi , bo też zaczął z nim polemizować:
  DO CIĘŻKIEJ CHOLERY JEST HEJTERÓW , KTÓRZY PODOBNO ZA DUŻĄ KASĘ CAŁUJĄ W DUPĘ PIS GDZIE TYLKO SIĘ DA:
  FORUM TVP1 TELEGAZETA
  INTERNET I TYM PODOBNE .
  FACET DOSTAL BANA OD PANA DARIUSZA , ALE ZMIENIA IP I NIC CHYBA SIĘ Z TYM NIE DA ZROBIĆ .
  DODAM DO TEGO ,ŻE GDY WYMIENIŁEM ILE OFIAR ZEBRAŁ ŻYDOWSKI KAPITALIZM W POLSCE TEN SYJONISTA NIE MAJĄC ARGUMENTÓW NAPISAŁ MI :
  ” KAŻDY MA WOLNĄ WOLĘ I DECYDUJE CZY MA ŻYĆ CZY UMRZEĆ ” .
  SYJONISTYCZNA GNIDAz Z KANADY TAK MI ODPOWIEDZIAŁA.

  Polubienie

  • Toronto

   Do bydlaka „jeb… Henryka Ptasznika” na kaczych lapach…

   Cytat:
   DODAM DO TEGO ,ŻE GDY WYMIENIŁEM ILE OFIAR ZEBRAŁ ŻYDOWSKI KAPITALIZM W POLSCE TEN SYJONISTA NIE MAJĄC ARGUMENTÓW NAPISAŁ MI :
   ” KAŻDY MA WOLNĄ WOLĘ I DECYDUJE CZY MA ŻYĆ CZY UMRZEĆ ” .
   SYJONISTYCZNA GNIDAz Z KANADY TAK MI ODPOWIEDZIAŁA.

   KOMENTARZ
   To sa twoje slowa kapusciany glabie, bo nie potrafisz nawet zapamietac prostego zdania.
   W zwiazku z tym podaj poprawnie cytat i odnosnik do strony, zeby czytelnicy forum wiedzieli jak przekrecasz moje wypowiedzi, smierdzielu.
   Sam jestes gnida, alkoholiku i alfonsie i trzymaj sie z dala od Polaka jak ja.

   Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Kto ciebie tu czyta syjonisto? . Ty sam siebie i niejaki jacek

    Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Proszę Przemexa o pomoc .
    Przemexie wiesz może dlaczego katole jak się zdenerwują to wyzywają od alfonsów , alkoholików . To ich dyżurne wyzwiska .
    Piepszony syjonisto alfonsem nie jestem a alkohol okazyjnie zwłaszcza piwo . Ponjał ?
    Lepsze to niż te twoje kanadyjskie żarcie po którym pierdzisz 24 h / dobę .

    Polubienie

 21. jeb ...Henryka Ptasznika

  Polaku , Polaku z ciebie Polak jak z koziej dupy trąba katolski obszczymurku.
  Wszędzie już cię wyrzucają tylko jeszcze WPS ci został , bo zmieniasz IP . Pan Dariusz dał ci bana jakiś czas temu i ( forum pana Maciejczyka ) , że on cię jeszcze toleruje . Parę tygodni mendo cię nie było i był spokój .
  Brak pieniążków ? . Napisałem ci już ,że dam ci na hamburgera , hod- doga a jak po tym pejsatym żarciu zaczniesz silnie pierdzieć nawet zioła mnicha czy espumisan zasponsoruje ci z mojej krwawicy . Tylko jedna prośba : wynocha stąd Polaku , którego i polskie fora kopią w dupę .
  Moja propozycja :
  Idz na fora Szechtera , niezależnej . Napierdzielaj tam na Gomułkę , Gierka , Putina , pluj na Rosję dostaniesz medal z kartofla . Tylko pamiętaj nie krytykuj Wojtyły bo znowu się wyje…. .
  To jest dla ciebie super rozwiązanie i won od WPS syjonisto .

  Polubienie

 22. jeb ...Henryka Ptasznika

  a co ty kór. myslisz… , że ja nie mam nic innego do roboty tylko szukać twoje wypowiedzi sprzed paru tygodni ? sam szukaj jak masz czas w tej pejsatej Kanadzie .

  Polubienie

  • Toronto

   Do bydlaka „jeb …Henryka Ptasznika”…

   Podawaj dowody bydlaku, zeby czytelnicy widzieli jak przekrecasz moje wypowiedzi, zamiast szukac tematow zastepczych i nie odpowiadac na pytanie.
   Poza tym zdanie, ktore ty sformulowales odbiega od formy i stylu, ktorej ja uzywam i od razu poznalem, ze sam to napisales.

   Oprocz tego czeka cie kolejne wielkie zadanie, czyli udowodnienie mi, ze jestem „syjonista”.
   Wiec czekam na dowody.

   Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Bydlaka sobie znajdz w rodzinie . Ty mi gnoju zadania wyznaczasz ? . Dawno juz ci tutaj udowodniono co z cebie za typ dr Ziemiński napisał ci to prosto w twarz jełopie .
    Czekasz na dowody .
    Wiesz na co ty możesz poczekać ? na sraczkę po zjedzeniu hamburgera z frytkami . Panowie z WPS będą miec więcej czasu to znowu pan Dariusz cię zbanuje i zmiana IP na bramce ci nie pomoże .
    Nie mam juz czasu po robota czeka , ale mam nadzieję ,że gdy wrócę w czwartek już ciebie pan Dariusz zamiecie pod dywan .

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Chinski medrcu „jeb-sie-sam”….

    Blokowanie i usuwanie moich komentarzy przez Kosiura, Zieminskiego, gajowego Maruche, Brudzynskiego, Danka, Wielomskiego, Marka (byli czlonkowie Propolnia.pl) etc etc swiadczy o ich MALEJ WIEDZY lub KLAMSTWACH i POLPRAWDACH, ktore podawali i ktorymi oglupiali Polakow na prowadzonych przez siebie grupach dyskusyjnych.

    Zieminski i Kosiur do dzis nie odpowiedzieli na 23 pytania jakie im zadalem w sprawie zyda W.Putina (oficjalnie zyd, a nieoficjalnie „bekart”), a minelo juz od tamtego czasu 2 lata – jeden jest magister inzynier, a drugi ma doktorat.
    Masz wiec okazje odpowiedziec za nich na 23 pytania o Putinie i jesli mnie pamiec nie myli to juz 3 miesiace minelo, a ty wciaz nie potrafisz na nie odpowiedziec chinski medrcu „jeb-sie-sam”.
    Oto pytania:
    1. Czy Putin nie zakladal mycy ?
    2. Czy Putin nie zapalal menory w synagodze ?
    3. Czy Putin nie przeznaczyl swojej pensji miesiecznej na muzeum holokitu w Moskwie ?
    4. Czy Putin nie odznaczyl rabina Pewznera zlotym medalem za krzewienie judazimu w Rosji ?
    5. Czy Putin nie spotyka sie z rasistowska sekta zydowska Chabad-Lubawicz ?
    6. Czy Putin nie ufundowal popiersia szefowi KGB – zydowi J.Andropowowi ?
    7. Czy Putin nie jest synem zyda Epsteina i zydowki Szelomowej jak twierdza rodowici Rosjanie ?
    8. Czy ojciec Putina nie byl w zydowskim NKWD, a dziadek Putina nie byl kucharzem zyda Lenina i zyda Stalina ?
    9. Czy Putin nic nie wiedzial i nie ma nic wspolnego z:
    – zamordowaniem plk Litwinienki,
    – z zamordowaniem wice-szefa GRU (wywiadu wojskowego) generala J.Iwanowa,
    – z morderstwami ponad 120 dziennikarzy sledczych, ktorzy chcieli poznac uklady Putina z zydowskimi oligarchami w Rosji i szczegoly prowokacyjnych zamachow terrorystycznych w Moskwie przygotowanych przez FSB (dawne KGB) ?
    10. Czy nie toczy sie w Rosji walka pomiedzy KGB-FSB (tajna policja) a GRU (wywiadem wojskowym) o wplywy i pieniadze ?
    11. Czy Putin nie zerwal ukladu z Iranem na dostawe rakiet S300 i S400 po poufnych rozmowach z prezydentem USA ?
    12. Czy Putin nie poparl sankcji wobec Iranu nalozonej przez ONZ pod naciskiem NATO ?
    13. Czy Putin nie zezwolil na szkolenie oddzialow rosyjskich w bazach NATO ?
    14. Czy Putin nie zamowil Dronow (szpiegowskich samolotow bezzalogowych) w Izraelu ?
    15. Czy Putin nie podpisal tajnej umowy o wspolpracy militarnej z Izraelem ?
    16. Czy Putin nie wstrzymal procesu ujawniania szczegolow zbrodni katynskiej ?
    17. Czy Putin nie ustanowil swieta narodowego Rosji w rocznice wyrzniecia Polakow na Kremlu 4 listopada 1612r ?
    18. Czy Putin nie dogadywal sie po cichu z Niemcami w sprawie budowy linii gazowej po dnie Baltyku, ktora stworzyla problemy dla portu morskiego w Swinoujsciu ?
    19. Czy Putin nie uzyl szantazu i nie zablokowal eksportu polskich produktow rolnych i miesnych z Polski do Rosji w 2005r ?
    20. Czy Putin mowil prawde o inwazji Sowietow na Polske 17 wrzesnia 1939r podczas jego pobytu w Polsce w 70 rocznice wybuchu II wojny swiatowej ?
    21. Dlaczego Putin nie chce uznac zbrodni katynskiej za zbrodnie wojenna, pomimo, ze to jest faktem ?
    22. Dlaczego D.Kosiur, P.Zieminski etc krytykuja wylacznie USA, a nie krytykuje Rosji, komunizmu i ZSRR, ktore wyrzadzily wiecej szkody Polsce niz USA ?
    23. Czy Putin i Duma Rosji nie zezwolili na utworzenie bazy tranzytowej dla NATO w Uljanowsku ?

    Czekam na odpowiedz – masz czas do poniedzialku (1 luty 2016).
    Po uplywie tego czasu bedzisz mial cos z rycerza – „zakuty leb”.

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Putin and his menorah (Putin i jego menora)

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Chinski medrcu „jeb-sie-sam”….

    Oto pomyslna wiadomosc dla ciebie….. Rosja na ciebie czeka !

    Putin and his Jews (Putin i jego zydzi)

    January 19, 2016 (19 styczen 2016r)

    As a rising wave of anti-Semitic attacks engulf Europe, the Russian president has offered European Jews protection by proposing that they immigrate to Russia.
    (Z powodu wzrastajacej fali atakow antysemickich jakie ogarnely Europe, prezydent Rosji zaoferowal protekcje dla europejskich zydow proponujac im, zeby emigrowali do Rosji)

    In a meeting with members of the European Jewish Congress in the Kremlin, the president of the congregation complained to Vladimir Putin about the rising anti-Semitism across Europe that has manifested itself in an increased number of attacks against Jews.
    (Podczas spotkania z czlonkami europejskiego kongresu zydow na Kremlu, przewodniczacy zydowskiej kongregacji skarzyl sie do W.Putina na wzrastajcy antysemityzm w Europie, ktory objawil sie w postaci wzrostu liczby atakow przeciwko zydom)

    Ciag dalszy na stronie:
    https://www.rt.com/politics/329517-putin-offers-russia-refuge-to/

    Polubienie

 23. jeb ...Henryka Ptasznika

  Tak jak napisał Piotr Marek ludzie w tym kraju pracuja , a jak chcesz dziadu syjonistyczny szukać szukaj je sam . Ty masz czas , ja go nie mam.

  Polubienie

 24. drwal

  wszedłem tutaj i żałuje , groch z kapusta , W tle wyczuwam jakiegoś zaborcę Cara czy co? Co tak czepiają się katolików co w zamian zwierzęcy ateizm? Inni schizmatycy?

  Polubienie

  • jeb ...Henryka Ptasznika

   Szanowny waćpanie po prostu nie odwiedzaj tej strony i rąbaj drzewo wszak jesteś drwalem .
   I wyjaśnij wać pan dlaczego ateizm jest zwięrzecy . Znam szanowny panie wielu ateistów i to są porządni ludzie jak np moja i żona i żadne z nich zwierzęta .Waćpan oceń katolików ale tak rzetelnie i dopiero pan pisz .

   Polubienie

 25. jeb ...Henryka Ptasznika

  Wyczuw pan zaborcę . Słaby ma pan węch , bo zaborca rządzi tu już 26 lat i nie wyczuleś go pan ? nos zatkany trza iść do laryngologa . Na koniec jaki car ? cara juz dawno nie ma , a w Rosji rządzi mądry człowiek i napewno nie wróg Polski .

  Polubienie

 26. Pingback: Kościół katolicki polski Demon Zła | Zapomnina Lechia

 27. warszawa

  ZYDOWSKA MAFIA RZADZI SWIATEM

  [audio src="http://iamthewitness.com/audio/Alexander%28Iskander%29.Hashim/CII.2008.09.06.Fri.1of2.Hashim.mp3" /]

  Polubienie

 28. warszawa

  Putin’s Surprising Jewish Connection – DZIWNE POWIAZANIE PUTINA Z ZYDAMI
  https://www.linkedin.com/pulse/putins-surprising-jewish-connection-jack-waldbewohner

  Polubienie

  • Władimir Putin znacjonalizował banki Rothschildów. To niezbity dowód na to, że skręca przeciw syjonistom. Takie publikacje to zwykłe odwracanie kota ogonem. Palenie przez „Katechona” menory to zwykła śmiecia, odegrał przez światem „tolerancyjnego”, a i tak robi swoje.

   Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    W.Putin do tej pory nie znacjonalizowal zadnego banku w Rosji, a jedynie wprowadzil zakaz prowadzenia biznesow z Rothschildami, wiec nie wprowadzaj Polakow w blad, kapusciany glabie.
    Putin jest w dalszym ciagu uzalezniony od londynskiego City oraz FRB w Waszyngtonie, poniewaz rozlicza sie w dolarach osiagnietych ze sprzedazy ropy naftowej i nie moze im za bardzo podskoczyc, poniewaz bankierzy zydowscy moga spowodowac zalamanie finansowe w Rosji, upadek rubla, zajebista inflacje, panike i chaos w panstwie.
    Poza tym pieniedze otrzymane ze sprzedazy ropy naftowej przez Rosje sa lokowane w amerykanskie papiery wartosciowe (bonds) zgodnie z umowa podpisana przez Rosje z zydowskimi bankami jako zabezpieczenie na drukowanie dolarow dla Rosji, ktorych Rosja uzywa w transakcjach miedzynarodowych, bo rubel nie liczy sie na arenie miedzynarodowej.
    Przyslowiowo, zydowscy bankierzy trzymaja Putina za jaja.

    Polubienie

   • NACJONALIZACJA BANKU CENTRALNEGO ROSJI KONTROLOWANEGO PRZEZ ROTHSCHILDÓW:

    https://krystal28.wordpress.com/2015/03/20/nacjonalizacja-centralnego-banku-rosji

    TAKŻE TUTAJ (STRONA KATOLICKA) WZMIANKA::

    https://www.gloria.tv/media/cNQnXsskF4c

    Jest dużo więcej, są też po angielsku, ale nie będę szukał, bo mi za to nie płacą.

    Polubienie

   • enigma

    Re: Piotr Marek

    Czy masz problemy durniu ze zrozumieniem prostych zdan:

    „Putin ma zamiar znacjonalizowac Bank Centralny Rosji”
    oraz
    „Dlatego Putin waha sie z nacjonalizacja”

    ???

    Informacja pochodzi ze strony, ktora sam zareklamowales:
    https://krystal28.wordpress.com/2015/03/20/nacjonalizacja-centralnego-banku-rosji

    Polubienie

 29. Jagienka

  @”prawda wyzwala czlowieka”

  Prawa fizyki są uniwersalne. Astrofizyk Neil deGrasse Tyson w eseju „On Earth As In The Heavens” wyjaśnia dlaczego fizycy uważają, że te same prawa rządzą naszą planetą i wszechświatem.
  http://www.haydenplanetarium.org/tyson/read/2000/11/01/on-earth-as-in-the-heavens
  Oczywiście są naukowcy, którzy poszukują dwodów na zmienność jak np. astrofizyk Adam Frank:
  http://discovermagazine.com/2010/apr/10-is-search-for-immutable-laws-of-nature-wild-goose-chase#.UrNqoY3ahLA

  Podobnie jeżeli chodzi o teorię świata wielowymiarowego – „multiverse theory” opartą na mechanice kwantowej -są jej zwolennicy jak Stephen Hawking i naukowcy odnoszący się do tej hipotezy sceptycznie jak David Gross.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse

  Piekło z beczkami gotującej smoły, ogniem i diabłami uzbrojonymi w widły nie istnieje, jest tylko wytworem naszej wyobraźni. O ile Dante został odrzucony, to proponuję „Raj Utracony” Miltona, a tam to można się z tych diabłów naprawdę pośmiać.

  Polubienie

 30. Co do tego atakującego nas kolesia to warto o nim zauważyć, że pisze o zagrożeniu niemieckim czy rosyjskim, ale ANI PARY Z GĘBY O RZECZYWISTYM ZAGROŻENIU UKRAIŃSKIM, I ANI NIC NIGDY O UKRAIŃSKIEJ ZARAZIE. Rosja czy Prusy były wplątane w politykę rozbiorową za SPRAWĄ ŻYDOSTWA I MASONERII, I TO ZARÓWNO Z „ICH” STRONY JAK I „NASZEJ”.

  Ukraiństwo natomiast od początków swojego istnienia działało na szkodę Polski. Wmawia się dla przykładu, iż Ukraińców rzekomo podpuszczali przeciwko Polakom Niemcy podczas II WŚ. Nie prawda to, bowiem zbrodnie na Polakach popełniali na wiele lat przed wojną w latach 30-tych XX wieku. OUN swoją politykę antynarodową wobec nas rozpoczął w 1930, a więc zanim jeszcze powstała III Rzesza.

  Zauważcie, że w historycznej retoryce tego człowieka nie istnieje mowa o WIELOWIEKOWEJ ANTYPOLSKIEJ ZARAZIE UKRAIŃSKIEJ??? Ciągłe napuszczanie Polaków na Rosjan nie przejdą pośród ludzi świadomych politycznie jak my. Być może ten człowiek to jakiś OUNowiec albo neobanderowiec, czyli sterowany przez USA bałwan nastawiający Polaków przeciw Władimirowi Putinowi, Katechonowi, w anglosaskim interesie realizowanym przez neobanderowskich debili. Kolejny rusofobiczny banderowiec zdemaskowany!!!

  Na dowód tej tezy warto przypomnieć, że swego czasu atakował Wiktora Janukowycza, nazywając „czerwoną szmatą”, zniszczonego przez syjonistów z USA, atakował „Libijskiego Katechona” Muammara Kaddafiego, tak samo jak Saddama Husseina. Wszystko to się działo pod moim kontem na nieistniejącej już ProPolonii.

  Ataki na Wiktora Janukowycza przy jednoczesnym milczeniu na temat poczynań Kijowa, z domieszką polityki antyputinowskiej wyraźnie wskazują na probanderowski kierunek tego szkodnika. Tak więc spadaj koleś na Majdan i pokrzycz z ziomkami „Sława Urainie”, Pomachaj pomarańczową szmatką, bo tutaj nikt tej taniej neobanderowskiej i rusofobicznej gatki już nie kupi.

  NIECH ŻYJE WOLNA POLSKA W BLOKU Z ROSJA PRZECIWKO USA, SYJONISTOM I UKRAIŃSKIM PRZYGŁUPOM Z ZARDZEWIAŁYMI SIEKIERAMI!!!

  Polubione przez 1 osoba

  • jeb ...Henryka Ptasznika

   Dziękuje panie Piotrze czekam na pana wpisysze . I tak w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować jeszcze raz z całego serca Rosjanom za cudowne i pomysłowe wyperdolenie Bandery w powietrze . Za to będę wdzięczny Rosjanom do końca moich dni.
   Warto przypomnieć popaprańcowi z Kanady ,że jego ukochane USA ścislej wywiad umieścił po wojnie Banderę w Monachium . Tam go ukrył , aby temu skurwysynowi włos z głowy nie spadł .
   Tyle faktów .

   Polubienie

   • Dokładnie tak. Mam nadzieję, że Polacy się obudza jak Niemcy, i jak nasi zachodni sąsiedzi arabusom tak i my tym banderowcom wpierniczymy i wywalimy ich tam gdzie ich miejsce. Tamte antyrosyjskie szczekaczki niech szczekają dla chwały ich kijowskiego rządu, a my róbmy swoje.

    Polubienie

  • warszawa

   Do sieczkobrzeka i „rycerza” (z zakutym lbem) PM
   oraz do „medrca syjonu” „jeb-sie-sam”….

   POCZYTAJ MI MAMO !

   Zbrodniczosc OUN-UPA

   http://forum.suwerennosc com/viewtopic.php?f=35&t=459&sid=850d72fcd24ae60ac7944a427ed8f1b6

   (Wstaw kropke przed „com”, zeby wejsc na strone)

   401autobahn

   Toronto, Kanada

   Polubienie

 31. jeb ...Henryka Ptasznika

  teraz ma ksywkę . Zmienia kut… IP na bramkach bądz kupił program do zmiany IP – około 10 USD i gów…. można mu zrobić .

  Polubienie

 32. Jurek

  nie wiem o co te bezsensowne boje ? założyciel katolicyzmu zwija nieodwołalnie zabawki i zakłada judaizm. Zamiast w ciągu nocy odwrócić się od tej potwornej wizji i albo przejść na prawosławie a najlepiej założyć cokolwiek, ale wspólnego dla Słowian i ocaleć, będzie trwał w obłędnym chocholim tańcu. Tyle że, z powodu totalnego zatracenia rzeczywistości padnie w przeciągu 2 pokoleń.
  Przypomnę, że Poganie na Podhalu oficjalnie zostali pokonani przez krzyżaków dopiero 150 lat temu ! Nie dali się przez 850 lat !!!!! Stąd tak popularna swastyka na mundurach podhalańczyków.

  Tak po cichu się cieszę, może któryś z ostatnich katolików znajdzie parę atomów rozumu i spróbuje wyobrazić sobie męki fizycznie i psychicznie zamęczonych Rodzimowierców, naszych praprzodków i zawyje z bólu, że dał się tak zrobić w ciula.

  Polubienie

  • Konrad

   Re: Jurek
   „Tak po cichu się cieszę, może któryś z ostatnich katolików znajdzie parę atomów rozumu i spróbuje wyobrazić sobie męki fizycznie i psychicznie zamęczonych Rodzimowierców, naszych praprzodków i zawyje z bólu, że dał się tak zrobić w ciula”.

   Niestety, przyjacielu, nie zrozumie, a to dlatego, że polscy katolicy, jak pisał kiedyś pewien papież (Klemens XIV), maja pamiętać, że są „w pierwszym rzędzie katolikami, a potem dopiero Polakami”. (Wacyk, „Na pohybel katolictwu”, str. 8). Nie tylko katolikami, ale polakatolikami. A polakatolikom własne suwerenne państwo, jak pisał Franciszek Bujak, jest „obojętne, a więc właściwie niepotrzebne”. („Przyczyny upadku Polski,” str. 110)

   A pamiętacie kto i kiedy powiedział te słowa: „Nie jest ważne, czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt – najważniejsze, aby Polska była katolicka”?

   Polubienie

 33. jeb ...Henryka Ptasznika

  Persona w rządzie Żydówki Suchockiej , która w Watykanie bąki zbija .Nagorde miała cudowną . so tego towarzycha Żydek Rokita .

  Polubienie

 34. Nieistotny

  Witam wszystkich. Ktoś kiedyś powiedział że każdy Polak to przede wszystkim katolik a dopiero później komunista, ateista, satanista, buddysta..itd
  Dlatego wszystko co choć trochę pachnie rzymskimkatolicyzme wydaje się być czymś super extra ważnym ))

  Polubienie

  • warszawa

   R.Dmowski powiedzial, ze „katolicyzm jest istota polskosci” z czym nie zgodzilem sie i napisalem, ze chrzescijanstwo jest dodatkiem do polskosci, poniewaz podstawa polskosci jest slowianszczyzna i slowianskie DNA (R1a1a), a „katolicyzm” nie posiada DNA.
   Oczywiscie narazilem sie „rycerzowi” (z zakutym lbem) PM, ktory „masturbuje sie” na forum WPS oraz narazilem sie organizacjom narodowym na prowadzonych przez nich grupach dyskusyjnych, przez co usuwali moje komentarze politycznie niepoprawne – podobnie jest na forum WPS, gdy sprawa dotyczy zydo-bolszewika W.Putina, ktory jest „za, a czasami przeciw” zydostwu.

   Polubienie

   • I go zaczarowali wiatr i noc, i Ben Ali

    Naprawdę. . Wiesz co to jest światopogląd katolicki wciskany każdemu Polakowi od malenkosci? To nie DNA nakazywalo brac udzial zdrowym i młodym Polakom w zbiorowym histerycznym upuszczania krwi vide bezsensowne powstania, obiecując trupom pobyt w wiecznej krainie szczęśliwości. Albo w czasach feudalizmu (przed II WŚ) kto ciemnym niewyksztalconym chłopom wmawial że ta niesprawiedliwość społeczna to wola Boża i że nie trzeba się buntowac bo skończą w piekle vide z przedwojennego modlitewnika: „dziesięcine i inne powinności wobec Kościoła Świętego należycie wypełniać ” amin

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Babo-Chlopie…
    KK nie namawial Polakow do brania udzialu w rewolucjach i wojnach i powinienes wiedziec KTO TO ROBIL, skoro rozpoczales ten temat, zamiast wypisywac bzdety i oskarzac o to KK.
    Swiatopoglad katolicki nie ponosi winy za to, ze Rosja i Niemcy napadly na Polske, ale glowna wine ponosza: Rosja i Niemcy – dwa wrogie Polsce panstwa mocarstwowe i wbij to sobie mlotkiem do glowy.
    Polska i Polacy zostali NAPADNIECI PRZEZ BANDYTOW – Rosje i Niemcy, i maja prawo do SAMOOBRONY i nie wciskaj nikomu kitu kto powinien ginac, a kto nie powinien ginac – tylko dziad i szmata bedzie patrzyl, jak bandyci morduja mu rodzine i zniewalaja kraj.
    Czy zapomiales czy po prostu nie wiesz jak Rosja i Niemcy obchodzili sie z Polakami w czasie wojen i zaborow ?
    Nie staraj sie usprawiedliwiac BANDYTYZMU ROSJI I NIEMCOW i zrzucac winy na OFIARY czyli na Polske i Polakow, poniewaz to swiadczy, ze masz mozg przesiakiety ROSYJSKA I NIEMIECKA PROPAGANDA.
    Poza tym w calej Europie panowal FEUDALIZM, a nie tylko w Polsce, a w Rosji czlowiek byl traktowany gorzej niz pies i tak jest do dzis.
    Dlatego nie wciskaj swojego kitu i nie usprawiedliwiaj BANDYTYZMU ROSJI I NIEMIEC wobec Polski i Polakow.

    Polubienie

   • Coś tam..

    Tylko co ma wspólnego , to co napisałeś drogi marsjaninie z Marsa – taka moja aluzja do „Babo-chlopa”, z narodowym upuszczaniem krwi poprzedzanym kościelnymi wystepami.
    No tak, samobójstwo zbiorowe jako odpowiedź na bandycki napad. Gratulacje, faktycznie sie wyzwoliles…od rozumu
    Aha, jeszcze jedno, religia w dawnych czasach była wykorzystywana przez władców feudalnych do budowy państwowości a później do jej utrwalania,
    inaczej mówiąc do robienia Sobie dobrze. Dzisiaj w dobie wolnego rynku i multikulti oraz w objęciach sieci (netu), tivi, smartfonow, dzipiesow
    religia przestaje spełniać swoją role, dlatego dla współczesnych elit religia przestaje byc już tak atrakcyjna jak niegdyś, a tym samym zawód pasterza również

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: Cos tam,
    Narodowe upuszczanie krwi jest zwiazane ze zniewoleniem narodu polskiego przez okupantow i gdyby narod polski nie byl zniewolony, wowczas nie byloby ofiar, czyli glowna odpowiedzialnosc za polskie ofiary ponosza okupanci, w tym przypadku Rosja i Niemcy.
    Z drugiej strony nie sa to liczby zawrotne, jak stara sie to przedstawic propaganda majaca na celu zastraszyc Polakow, aby przyjmowali bierna postawe wobec okupantow.
    Poza tym okupanci uzywali polskiej ludnosci cywilnej do realizacji swoich celow, m.inn. organizowali „branki” do wojska i wysylali Polakow w rozne miejsca zapalne do realizacji interesow okupanta.
    Smierc naturalna, smierc na skutek chorob i wypadkow, aborcje etc rowniez powoduja spadek populacji w narodzie.
    Zle warunki materialne polskich rodzin rowniez sa przyczyna spadku populacji Polakow, bo rola zaborcy i okupanta jest przede wszystkim jak najwieksza eksploatacja Polski i narodu polskiego.
    I wreszcie DEPOLONIZACJA Polski, rusyfikacja i germanizacja Polakow przez zaborcow dobitnie swiadcza, ze okupanci Polski byli nastawieni na wyniszczenie Polakow – vide okres II wojny swiatowej i plany Hitlera i Stalina; jesli nie slysales o tym, ze Hitler planowal wymordowac 85% Polakow, a reszte uczynic niewolnikami na potrzeby III Rzeszy niemieckiej, to zapoznaj sie z planami GENERALPLAN OST – to oznaczalo mordowanie polskiej ludnosci cywilnej jak zwierzeta, co robil nie tylko Hitler w GG, ale takze UPA-incy na Wolyniu i J.Stalin na Kresach wschodnich II RP.
    Wniosek:
    Stawianie oporu okupantom bylo koniecznoscia, chyba ze ktos chcial byc zabity jak zwierze i nic nie robil – vide postawa zydostwa.
    W zwiazku z tym, potepianie polskich powstan narodowych jest wysmiewaniem polskiego patriotyzmu, a z kolei biernosc wobec okupanta jest tchorzostwem, kundlizmem i upadkiem moralnym czlowieka, co wlasnie odbywa sie w Polsce, a co odwazniejsze jednostki uciekaja z Polski, zeby nie umrzec na stojaco, siedzaco lub lezaco.
    Jak nie jest trudno zauwazyc, propaganda rusofilow z WPS ma tylko jeden wydzwiek, a mianowicie oskarzanie zydostwa o krzywdy jakie wyrzadzaja Polsce i Polakom, ale ci sami rusofile z WPS nie krytykuja Rosji za krzywdy jakie Rosja wyrzadzala Polsce i Polakom w przeszlosci, czyli rusofile z WPS stosuja rozne kryteria oceny tego samego zjawiska, jakim sa krzywdy doznawane przez Polske i Polakow od obcych.
    Taki proceder nazywa sie manipulowaniem polska opinia publiczna i tym zajmuja sie przez caly czas rusofile z WPS, a przy tym utajniaja zle informacje o Rosji i Putinie, a naglasniaja tylko te, ktore nie szkodza wizji Rosji i Putina – w taki sposob tworza falszywy obraz sytuacji i oglupiaja Polakow.

    Ja z kolei patrze realistycznie na zycie, bo mam je tylko jedno i mam gleboko w 4-literach Rosje i Putina, nauczony przykrymi doswiaczeniami systemu panujacego w PRL, ktory glosil haslo: wolnosci, rownosci i braterstwa oraz wyzszosci komunizmu nad kapitalizmem, a takze przewodniej i kierownicznej roli PZPR w narodzie, a w rzeczywistosci Polacy zyli jak nedzarze.
    Na kontynencie AP nie ma takich popierdolonych hasel propagandowych jakie byly w PRL, a kto chce pracowac to stac go na kupno domu, samochodu, wycieczki zagraniczne etc i wie ze zyje.

    Polubienie

   • Coś tam..

    „Poza tym w calej Europie panowal FEUDALIZM, a nie tylko w Polsce, ”

    Powinno być zgodnie z faktami – w całej Europie KATOLICKIEJ EUROPIE
    Prawoslawie to też w końcu katolicyzm.
    ))

    Polubienie

   • Coś tam..

    Może chciałem za miasto?ZACZAROWANA DOROŻKA

    Natalii –
    która jest latarnią
    zaczarowanej dorożki

    I

    Allegro

    Zapytajcie Artura,
    daję słowo: nie kłamię,
    ale było jak ulał
    sześć słów w tym telegramie:
    ZACZAROWANA DOROŻKA
    ZACZAROWANY DOROŻKARZ
    ZACZAROWANY KOŃ.

    Cóż, według Ben Alego,
    czarnomistrza Krakowa,
    „to nie jest nic takiego
    dorożkę zaczarować,

    dosyć fiakrowi w oczy
    błysnąć specjalną broszką
    i jużeś zauroczył
    dorożkarza z dorożką,

    ale koń – nie”. Więc dzwonię:
    – Serwus, to pan Ben Ali?
    Czy to możliwe z koniem?
    – Nie, pana nabujali.

    Zadrżałem. Druga w nocy.
    Pocztylion stał jak pika.
    I urosły mi włosy

    do samego świecznika:
    ZACZAROWANA DOROŻKA?
    ZACZAROWANY DOROŻKARZ?
    ZACZAROWANY KOŃ?

    Niedobrze. Serce. Głowa.
    W dodatku przez firankę:

    srebrne dachy Krakowa
    jak „secundum Joannem”,
    niżej gwiazdy i liście
    takie duże i małe.

    A może. rzeczywiście
    zgodziłem, zapomniałem?

    Może chciałem za miasto?
    Człowiek pragnie podróży.
    Dryndziarz czekał i zasnął,
    sen mu wąsy wydłużył
    i go zaczarowali
    wiatr i noc, i Ben Ali?
    ZACZAROWANY DOROŻKARZ
    ZACZAROWANA DOROŻKA
    ZACZAROWANY KOŃ.

    K.I.Gałczyński

    Pozdrawiam i życzę wszystkim Zrealizowania się w Prawdzie

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: Cos tam,

    Europa nie byla cala katolicka, poniewaz istnialy wyrazne podzialy na:
    katolicyzm, prawoslawie i wiele odmian protestanckich – prawoslawie i odmiany protestanckie nie uznawaly zwierzchnictwa papieza i nie podlegaly pod jurysdykcje Watykanu.
    Ponadto w Europie byl praktykowany islam i judaizm oraz ateizm i okultyzm.

    Polubienie

 35. kempes

  ja oceniam swiat po FAKTACH. otoz? za socjalizmu np. dzieci sie rodziły. a dzisiaj nie. co nie znaczy ze popieram socjalizm jak z prl. wiadomo – kolejki i braki . ale. jak ktos opowiada mi brednie spod znaku kapitalizmu – to szlag mnie trafia. kapitalizm jest przedluzeniem ustroju niewolniczego i feudalnego. dlaczego upadaja panstwa? jest wiele przyczyn.. ale…. posłuze sie cytatem. jednego z polskich poetow oswieceniowych. ktory brzmi jakos tak. zaden kraj obcej potegi nie przywabil , CHYBA ZE SAM SIEBIE PIERWEJ BYL OSŁABIŁ. i zawsze jest ta sama glowna przyczyna. RZADY BOGACZY . ELIT . to one tworza lichwe. i maja stosunki z bankami. zwsze tak bylo. bogacze brali duzo i kosztami obciazali reszte społ. i niewazne czy to w chinach bylo ,polsce ,usa ,indiach itd. i czy to byl wiek 3 p.n. e. czy 10 n.e. zawsze bogacze biora i nie placa. placa inni. tak upadla sparta,rzym i polska i inne kraje. a oni bogacze zadaja coraz wiecej .. immunitetow,przywilejow. a religia to ich narzedzie panowania nad tlumem. słynna scena z chłopow . boryna jednemu z nich mowi by sie nie pchał do przodu. bo pan bóg ustalił se chlopina taki porzadek. gdyby nie bylo bankow i lichwy to nie byloby polowy lub 3/4 problemow swiatowych. duzych i malych. kapitalizm to bzdura. odrwotosc hasla – proletariusze łaczcie sie. tam tez sie łacza tylko bogacze i bankierzy. to sa FAKTY. a kto glosowal najwiecej na po i jej poprzedniczki. tak. bo un ma firme – ty nie mosz. ty jestes be. tylko ze .. zapominaja ci panowie o jednym. ze kapitalizm ZJADA WLASNY OGON. bo czy usa ,indie ,czy polska. to.. by istniala firma – MUSI BYC KLIENT klient. do ktorego oferta jest skierowana i ktory kupi. a tacy jak ci z elit i po – tego klienta dusza. dlatego wiele firm popadalo. bo niektórzy wyjechali – a wielu nie ma forsy. by istnial interes musi byc POPYT. czyli.. widac z tego jaki z balcerowicza łobuz. przeciez on popyt tłumil. wszystko sie ze soba wiaze. jak wzrasta ucisk podatkowy to… rosnie emigracja,spada edukacja ,dochody maleja. i dlatego w polsce jest jak jest. nie bede duzo pisal znacie to lepiej nawet ode mnie. ale polsce potrzebny jest ZDROWY ROZSADEK . a nie sekciarstwo . i obrona wszelaka – liberalizmow ,katolicyzmow ,socjalizmow ,religiow .. i INNYCH TEGO TYPU – BREDNI. albo pokazujesz i udowadniasz ze to dobrze dziala albo – nie chcemy tego. ja popieram tez pana opolczyka. w tym ze tego- chrzescijanstwa i wszystkich dzieł – wiadomego pochodzenia -TRZEBA SIE Z POLSKI POZBYC. a powod jest jeden ale za to miazdzacy – BYLY NIESKUTECZNE. i tyle.

  Polubienie

 36. prawda wyzwala czlowieka

  kempes,
  Jak marzy sie tobie komunizm/socjalizm to wyjedz na Kube, bo tam jeszcze trwa komunizm/socjalizm i przestaniesz sie meczyc, ewentualnie wyjedz do ZSRR”bis”, w ktorym rzadzi zydo-bolszewik Putin, ktorego tak chwala „polszewiki” z WPS i tam przynajmniej powinny skonczyc sie twoje problemy.

  Jesli chodzi o krytykowane przez ciebie chrzescijanstwo, ktore jest rzekomo winne nieszczesc Polski i Polakow to widac u ciebie MENTALNOSC NIEMIECKIEGO ZYDA Andreasa Schuberta vel „Opolczyka” – analogicznie mozesz obwinic swoja matke za nieszczescia jakie cie spotkaly, poniewaz cie urodzila.

  Zgadzam sie z toba, ze za sytuacje w Rzeczpospolitej na przestrzeni wiekow odpowiadaja elity rzadzace, ale tylko czesciowo, poniewaz winni sa glownie wrogowie Polski, jak: ZYDOSTWO, NIEMCY i ROSJA, ktorzy spiskowali przeciw Polsce i dokonywali zbrojnych napasci na Rzeczpospolita, a ostatecznie dokonali ROZBIORU POLSKI oraz winny jest Watykan i hierarchia KK, ktore dzialaly na szkode Rzeczpospolitej.

  Za nieszczescia Polski w latach 1939-1945 winne sa Niemcy i ZSRR, a w latach 1945-1989 winny jest ZSRR i marionetkowy rzad PRL.
  Za nieszczescia Polski po 1989r winni sa ludzie z UKLADU zawartego pomiedzy ZYDAMI z PZPR, a ZYDAMI z Solidarnosci i KOR, ktorzy formowali ekipy rzadzace i sa odpowiedzialni za KRADZIEZ POLSKIEGO MAJATKU NARODOWEGO I DEMONTAZ PODSTAW EKONOMICZNYCH PANSTWA POLSKIEGO – glowna odpowiedzialnosc ponosza ekipy rzadzace (sejm, senat, ministrowie, prezydenci) i tu tkwi glowny problem, poniewaz 85% polskiego majatku narodowego jest wlasnoscia OBCEGO KAPITALU, a ponadto finanse Polski sa w lapach MIEDZYNARODOWEGO ZYDOSTWA.
  Pytanie:
  Co ma z tym wspolnego chrzescijanstwo ?
  Czy chrzescijanstwo dokonalo demontazu Polski ?

  Zeby odwrocic zla sytuacje w Polsce to potrzebny jest DYKTATOR i SADY WOJSKOWE, ktore rozlicza okres PRL (1945-1989) i okres PRL”bis” (1990-2015), czyli zbrodnie, zlodziejstwo, korupcje, demontaz ekonomiczny i finansowy panstwa polskiego, afery etc.
  W nastepnej kolejnosci potrzebna jest POLSKA KONSTYTUCJA oparta na konstytucji z 1935r (okres II RP), poniewaz konstytucja z 1997r opiera sie na konstytucji stalinowskiej z 1952r, a konstytucja II RP z 1935r zostala bezprawnie uniewazniona dekretem wydanym przez zydowskie PKWN w lipcu 1944r.
  Te dzialania w zupelnosci wystarcza, zeby odzyskac rozkradziony polski majatek narodowy, ukarac sprawcow zla, zlikwidowac zydom specjalne przywileje w Polsce, uwolnic Polske od Brukseli, od zydowskich bankierow etc etc i przywrocic normalnosc w Polsce.

  W Polsce trzeba zaprowadzic POLSKI USTROJ NARODOWY dostosowany do potrzeb Polakow.

  Polubienie

  • kempes

   nie zgadzam sie z toba . WINNE SA ELITY. I BOGACZE. a dopiero potem rosja i niemcy. zsrr itd. ale pierwsze winne sa elity. to one rzadaja przywilejow. i uciskaja. juz od czasow ludwika wegierskiego szlachta rzada przywilejow. to te przywileje doprowadzily do liberum veto. to elity braly kase od zaborcow i wyslugiwali sie wrogom polski. doskonale pokazuje ten mechanizm juz film polski o bolesławie smialym. ten z gogolewskim w roli głownej. tylko trzeba go uwaznie obejrzec. jesli komus nie chce sie czytac ksiazek historycznych. widac w nim wszystko. obce duchowienstwo sluzy niemcom. mimo ze jest na ziemi polskiego krola. ojcowie wrzeszcza na synow bo ci słuza krolowi. a czegoz to rzadaja ci ojcowie. ?? ano przywilejow. ze oni to elita. a takie wlasnie nastroje wykorzystuja OBCY . I WTEDY WCHODZA. poza tym piszesz kuba. kuba trzyma teraz z usa. wiec po co tam mam jechac. a co do putina. na pewno wole go bardziej od jelcyna. ktory rosje wpedzil w nedze. he he. alez to madrosc mi wielka. wyprzedac swoje obcym. wiec dlaczego putina mam nie wolec. poza tym. kapitalisci to oszusci. SAMI NIE WIERZA W KAPITALIZM.dowody?a prosze bardzo. kiyosaki przyznaje ze prawo – korzystne jest tylko dla bogatych – bo pisza je bogaci. dlatego jest jak jest. dlatego warren buffet chwali sie tym ze… on placi mniejsze podatki niz jego sekretarka. to po co nam taki ustroj? to w takim kierunku moj panie to po idzie. i coz.. czy w polsce jest lepiej dzieki temu. kolejna rzecz. dlaczego usa i zachod – czepiaja sie bialorusi? łukaszenka sie ich nie czepia. to tak im widac zle w tym kapitalizmie.poza tym w nadanym w polsko jezycznej naszej tv programie o chodorkowskim przyznano skad on mial mial pieniadze na firmy. ano dostał koncesje od rzadzacych wtedy Rosja ministrow . drogi panie. jesli nie kazdy rosjanin … a tylko niektorzy … np. ze wzgledu na pochodzenie … mogli sd

   Polubienie

   • kempes

    cd. mogli je otrzymac . to dla mnie to jest zlodziejstwo i tyle. to samo zreszta robiono i w polsce. ustawione przetargi ,przekrety wszelakie ,ustawione sady i ich wyroki. teraz piszesz pan ukraina. ukraincy. otoz oni slabi czy silni sa zagrozeniem dla polski. i to nie dlatego ze sa slabi czy silni … TYLKO DLATEGO – ZE SA OBŁAKANI Z POWODU LUDOBOJCZEJ IDEOLOGII UPOWSKIEJ. SKUTKOW TEJ IDELOGII ZAZNALISMY. TERAZ chrzescijanstwo. jest oparte na zydowskich ksiegach. przesycone zydowskim duchem. ma wiele w historii na sumieniu. pan opolczyk czy ,deschner wszystko opisali,. jesli chodzi o czasy dawne. a czasy dzisiejsze. to ja pytam np. co taka maryja zrobila by pomoc polsce. ?? gdzie byla jak bylo 6 tys . samobojstw rocznie. ?? poza tym kosciol poparl ten ustroj. jezus mawiał – po owocach. to cos marne te owoce. sadzac po stanie polskiego narodu. poza tym. chrzescijanstwo – to ciagle spory. o ksiegi niespojnej biblii ,spory o wersety. instynkt stadny. co widac na filmach np. pana jangryko. . w 1 z nich tancza zydowski taniec. i.. pewnie nie wiedza nawet co tancza. jakos zydzi u siebie katolickich tancow nie tancza. dla mnie wiec te tance – nawet z katolickiego punktu widzenia to durnota. kosciol gra na 2 lub 3 kawalki. i.. to sie na nim msci.oto konkrety moj panie np. ksiadz dajczer (nie zyje) glosil ogolocenie ,wyrzeczenie. itd. ale.. taki ksiadz niejaki stryczek.- glosi idealy przeciwne. kazda brednia jest gloszona w kosciele. dlatego trzeba z tym skonczyc. i przegnac tych czarnych lobuzow nad jordan. niech walcza i spieraja sie/ . ale nad jordanem a nie w polsce. popieram pana opolczyka. a teraz co do tego ze pan opolczyk … moze byc zydem. mi to nie przeszkadza – jesli ma takie poglady. dlaczego ? to proste. bo uwalniaja nas one od zydostwa ,masonerii i watpliwego historycznie i obecnie chrzescijanstwa. ktore jest dla polski i słowian SZKODLIWE. A PAPIEZE POPIERALI NP. KRZYZAKOW ZA NIM BYL ZSRR.a np. taka warna? ta slynna bitwa. to dzieki komu taka kleska byla. ? dzieki papiestwu. a jan pawel 2 co dzieki niemu mamy? poza pomnikami. precz z ta religia zydowskiego pochodzenia. tylko zdrowy rozsadek i rozum. a nie jakies niesprawdzalne bzdety i wymysly. pozdrawiam wszystkich.

    Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Brawa za ten post do banderowca syjonisty

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: kempes
    Cytat: „nie zgadzam sie z toba . WINNE SA ELITY. I BOGACZE. a dopiero potem rosja i niemcy. zsrr itd. ale pierwsze winne sa elity. to one rzadaja przywilejow. i uciskaja”.

    KOMENTARZ
    Twoja opinia jest pisana zapewne z marksistowskiego punktu widzenia, poniewaz tak ostro naskoczyles na polska szlachte, z ktorej uczyniles najbardziej szkodliwa grupe w Rzeczpospolitej – identycznie o polskiej szlachcie pisaly komunistyczne podreczniki do „historii” z okresu PRL i podane przez ciebie informacje sa tylko czescia rzeczywistosci i wydarzen, jakie mialy miejsce w Rzeczpospolitej.
    „LIBERUM VETO” (nie pozwalam) bylo wykorzystywane przez WROGOW POLSKI – ZYDOSTWO, NIEMCOW i ROSJE, ktore przekupowaly poslow Rzeczpospolitej i to jest przyklad zewnetrzej ingerencji w sprawy Polski.
    Poza tym historia Polski nie zaczyna sie pod koniec XIV wieku od rzadow Ludwika Wegierskiego i to dowodzi, ze w sposob wybiorczy manipulujesz wydarzeniami historycznymi, zeby przyznac sobie racje.

    Otoz GERMANSKA ZARAZA prowadzila swoja polityke DRANG NACH OSTEN od kilkunastu stuleci w kolaboracji z WATYKANEM, zanim Ludwik Wegierski zostal krolem Polski.
    Juz Mieszko I mial do czynienia z germanska i magdeburska ingerencja w sprawy swojego panstwa i z powodow taktycznych przyjal chrzescijanstwo od Czech w 966r majac nadzieje, ze uratuje swoje panstwo od GERMANSKICH PODSTEPNYCH SQRWYSYNOW, ktorzy przy pomocy ognia i miecza „nawracali na chrzescijanstwo” Slowian.
    KRZYZACTWO (zakon pod swieta nazwa NMP) zalozony przez „kupcow” z Lubeki i Bremy pod koniec XII wieku prowadzil najpierw swoja zaborcza polityke na Wegrzech, a pozniej w Prusach i na polnocnym obszarze Rzeczpospolitej z blogoslawienstwem Watykanu.

    Wniosek:
    Przeskoczyles ponad 400 lat historii i udajesz, ze nic sie nie stalo.

    Na Kubie rzadza DWA ZYDY, a do tego OBRZEZANE – najpierw Fidel, a teraz Raul Castro.

    c.d. pozniej

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: kempes,
    Cytat: „TERAZ chrzescijanstwo. jest oparte na zydowskich ksiegach. przesycone zydowskim duchem. ma wiele w historii na sumieniu. pan opolczyk czy ,deschner wszystko opisali,. jesli chodzi o czasy dawne. a czasy dzisiejsze. to ja pytam np. co taka maryja zrobila by pomoc polsce. ?? gdzie byla jak bylo 6 tys . samobojstw rocznie. ?? poza tym kosciol poparl ten ustroj”.

    KOMENTARZ

    Po pierwsze, albo masz groch z kapusta w glowie i mylisz pojecia, albo swiadomie zaklamujesz definicje chrzescijanstwa co ma swoja wymowe.

    Po drugie, medrzec syjonu „jeb-sie-sam” bije tobie brawa z tego powodu, co swiadczy, ze sam jest glupszy od ciebie.

    Po trzecie, znam falszerstwa historyczne niemieckiego zyda i ateisty Andreasa Schuberta, ktory uciekl z forum E.Maciejczykla , kiedy dowiodlem mu, ze zaklamuje historie chrzescijanstwa i oglupia Polakow.

    Po czwarte, ani Maria, ani Jezus nie sa winni smierci 6 tysiecy samobojcow i swoje pretensje skieruj do ZYDOW, ktorzy sa u wladzy w Polsce od 1945r, az do chwili obecnej – przez ostatnie 70 lat zydostwo jest ELITA RZADZACA w Polsce.

    Po piate, o jaki „kosciol” tobie chodzi i co to ma wspolnego z chrzescijanstwem ?

    Polubienie

 37. „poniewaz winni sa glownie wrogowie Polski, jak: ZYDOSTWO, NIEMCY i ROSJA” JEDYNI WROGOWIE POLSKI TO ŻYDOSTWO I NIE WSPOMINANI PRZEZ CIEBIE UKRAIŃCY GŁĄBIE! ZNOWU POMIJASZ REZUNÓW, BANDEROWCU???

  Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   „rycerzu” PM z zakutym lbem….

   Wez sie najpierw za nauke PRAWDZIWEJ HISTORII POLSKI niedorozwoju umyslowy, zamiast zasrywac forum WPS swoimi odchodami.

   Glowni wrogowie Polski to: ZYDOSTWO, NIEMCY i ROSJA – cala trojka wspolnie kolaborowala przeciw Polsce i Polakom na przestrzeni kilkunastu wiekow.
   W nastepnej kolejnosci wrogami Polski sa: WATYKAN (wielu papiezy i hierarchow KK), MASONERIA i UPA-incy.

   UPA-incy bez pomocy Austrii i hitlerowskich Niemiec nie stanowili zagrozenia dla Polski.
   Zagrozenie powstalo w momencie pomocy militarnej udzielonej OUN-UPA przez ADOLFA HITLERA i uformowanie specjalnych oddzialow zlozonych z UPA-incow przeznaczonych do akcji terrorystycznych na ludnosci cywilnej i czystek etnicznych na obszarze znajdujacym sie pod NIEMIECKA OKUPACJA.
   W zwiazku z tym dzialania polskiego podziemia zbrojnego byly ograniczone i niewystarczajace do obrony polskiej ludnosci cywilnej przed zbrodniami popelnianymi przez UPA-icow.

   Polubienie

   • Gorki

    Kilkanaście wieków?

    Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Kużwa jego mac syjonistyczna – banderowska odmiano trolla wypierd.. sta . Rozumiesz – 100 m od piotr marka gnojku banderowski . zarabiasz teraz na swieta wielkiej nocy?

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: Gorki,
    Tak, kilkanascie wiekow.

    Wspolpraca germansko-rosyjska zaczela sie za panowania cara Iwana IV „groznego” (bo pierdolnietego umyslowo i sadyste – osobiscie mordowal i torturowal swoich poddanych, a pozniej modlil sie w cerkwi przed obrazem i prosil o przebaczenie na czym duzo skorzystala cerkiew prawoslawna, poniewaz za zabicie waznego przedstawiciela rodu szlacheckiego w Rosji, car Iwan budowal nowa cerkiew; sadow wtedy nie bylo, poniewaz car Iwan uwazal sie za cara i „boga”) w II-giej polowie XVI wieku, ktory bratal sie z „Prusami” (nazwa umowna) – obydwa panstwa dazyly do posiadania wspolnych granic kosztem Rzeczpospolitej obojga narodow (Polski i Litwy).
    Propaganda WPS pomija ten temat milczeniem.

    Propaganda WPS pomija milczeniem kolaboracje cara Rosji i masona Piotra I (car Rosji na przelomie XVII-XVIII wieku) z germanska zaraza i Anglia w celu podboju innych narodow Euro-Azji i stworzenia z nich kolonii rosyjskich oraz propaganda WPS pomija milczeniem bandytyzm cara Rosji Piotra I skierowany przeciw Rzeczpospolitej.

    We wczesnych latach XVIII wieku car Rosji Piotr I przymierzal sie wraz z germanska zaraza do ROZBIOROW POLSKI – carycy „Katarzyny” (Zofii Anhalt-Zerbst) nie bylo jeszcze na swiecie.
    Car Piotr I i „Prusy” osadzily SASOW na tronie Polski, a papiez Innocenty XII temu przyklasnal.

    Propaganda WPS milczy o tym, ze car Rosji Piotr I zaciagal pozyczki u ZYDOWSKICH BANKIEROW na wybudowanie armii – car pozwolil zydom zalozyc domy bankierskie w Moskwie.

    W 1732r Rosja, „Prusy” (umownie) i Austria zawarly tajny uklad „3 czarnych orlow” (czarne orly to symbole tych panstw) wymierzony w cala owczena Europe, ktora chcialy sterowac spiskowcy i wplywac na losy calej Europy, ale papiez Klemens XII byl temu przeciwny.

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Medrcu „jeb-sie-sam”….
    Zostalo ci 24 godziny, zeby odpowiedziec na 23 pytania o zydo-bolszewiku Putinie, bo po uplywie tego czasu bedzisz mial „cos z rycerza” (zakuty leb) jak P.M.

    Polubienie

 38. julius

  Skrystalizowanie się na zasadach personalistyczno-wegetacyjnego światopoglądu katolickiego polskiej ideologii grupy w końcu XVI stulecia musiało w konsekwencji, samo przez się zapoczątkować, trwający zresztą do dnia dzisiejszego, regularny proces degeneracji naszego życia. Dzięki bowiem pełnemu zwycięstwu starych, odwiecznie niezmiennych i najlepszych dla wszystkich (jakże zmiennych), warunków czasu i miejsca zasad – prawd katolickich, naród został do gruntu wyprany z wszelkich wrodzonych sobie popędów i postaw twórczych, aktywnych, dynamiczno-ekspansywnych, postaw, którym zawdzięczał swój dotychczasowy potężny rozwój i poczesne miejsce w rodzinie przodujących państw zachodnioeuropejskich.

  Degradacja życia polskiego jest więc objawem zupełnie naturalnym i prawidłowym, całkowicie wynikającym z naszego nieuświadamianego sobie, spontanicznego działania narodu w kierunku ukształtowania warunków bytu zbiorowego na modłę swych katolickich podstaw światopoglądowych.

  Polubione przez 1 osoba

 39. kempes

  alez ja nic nie przeskoczyłem. i pamietam co bylo za mieszka 1. tyle tylko ze.. NIE CHCE POWTARZAC PANA OPOLCZYKA. ktory opisal te czasy ze szczególami. i lepiej niz bym to zrobil ja. ja zas zwracałem uwage na przywileje szlacheckie. ludwik wegierski -nie byl piastem. a jeszcze poza tym byl problem jego obu corek. szlachta widzac to od razu zaczela zadac przywilejow. tak jakby… ROBIŁA ŁASKE ZE BRONI KRAJU KTOREGO – I TAK BYLA NAJWIEKSZYM BENEFICJENTEM. bo kto obsadzal urzedy. ?stolki wszelakie? poza tym .. ja sie opieram NA FAKTACH . FAKTACH. oto kolejne. rok 1496. mamy dwie wazne uchwaly. z 1 strony np.szlachta uzyskuje ZWOLNIENIE OD OPLAT CELNYCH DLA SWYCH PRODUKTOW. a z 2 strony sejm – ZAKAZAL MIESZCZANOM POSIADANIA I NABYWANIA – ZIEMI- POZA OBREBEM MIEJSKIM. czyli? gdy ktos taka posiadal – musial sie jej pozbyc. kolejny przywilej. np. z 1505 r. -ograniczał dostep mieszczan do URZEDOW SWIECKICJ I DUCHOWNYCH. 1496 – byl tez przywilej – ZABRANIAJACY WIECEJ NIZ 1 CHLOPU ( i to tylko pod warunkiem wywiazania sie ze wszystkich powinnosci ) opuszczac wies. to sa konkrety. ustawy. a nie bzdety. kolejne 2 sprawy. pisze pan o zydach , niemcach i rosji. zydzi zawsze handlowali. to wina panow ze puszczali im majatki w dzierzawy i dawali przywileje na karczmy. teraz niemcy i rosja. elity nieniec i rosji sluzyly swoim krajom. ale.. kto kazal polskim panom – BRAC W LAPE OD NICH.?to co . nie wiedzieli ze… NIE SA NIEMCAMI ANI ROSJANAMI – TYLKO POLAKAMI?i tak sie sluzy swojemu krajowi? powinni byc pohanbieni do konca zycia ze tak postepowali. kiedys pamietam ogladalem taka debate. wziol w niej udzial ten aktor – ktory odtwarzal role kierowcy bugajczyka z serialu polskie drogi. kierowce tadeusza miszczyka – pod ktorego papiery podszywa sie władek niwinski tytulowy bohater serialu. otoz aktor ten byl oburzony i byl wielkim ziemianinem. . tylko zapomnial dodac ze ze szlachta miala majatki w wyniku ucisku i takich przywilejow. wlasnie. KTORE SAMA SOBIE BEZ KONSULTACJI Z MIESZCZANSTWEM I CHLOPSTWEM UCHWALAŁA. CIEKAWE CO BY BYLO . GDYBY KTOS ICH TAK Z KOLEI – PRZYWIAZAL DO ZIEMI I KAZAL ODRABIAC PANSZCZYZNE?? co do piotra 1 i katarzyny 2 – ma pan sporo racji. ale onbi byli wladcami rosji. rosji . a nie polski. to nasze elity braly od nich kase i oslabily kraj . gdyby polska byla silna to.. NIE BYLOBY ROZBIOROW. kolejna sprawa. juz swiat pojaltanski prawi nie istnieje. musimy zyc teraz. TERAZ. A NIE 40 CZY 100 CZY WIEKI TEMU. to nie putin (mozna go lubic czy nie ) – sprzedawal polskie zaklady i ziemie za bezcen. to nie putin. oszukuje narod polski w mediach. to nie putin zainstalowal majdan na ukrainie. dlaczego ja mam kochac zachod – ktory z polski zrobil kolonie.? czy to ja mu kazalem tak robic? czy panowie kosiur i ziemiński? czy to ja – kazalem pisac zydom – o polskich obozach. ? to.. czemu sie dziwia ze sa nielubiani…? zachod rzadzi polska juz.. prawie 30 lat. doprowadzil do.. nedzy,bezdomnosci ,bezrobocia. a wreszcie… zachod.. NISZCZY SAM SIEBIE. polecam panu material o szwecji. dzisiaj jest na wolnej polsce. ciekawe czy.. panowie profesorowie – powiedza tym studentom – przyszłym filologii szwedzkiej – DO JAKIEJ SZWECJI POJADA. ? i na co my polacy mamy czekac? AZ Z POLSKI BEDZIE TAKI BURDEL. a co do krzyzakow i walk z x wieku. to stal za nimi watykan. i.. narzucane europie sila chrzescijanstwo. to wszystko i tamte czasy – znakomicie opisal pan opolczyk. ja nie bede sie juz powtarzal. acha i kwestia kuby jeszcze. otoz.. zanim byl castro to.. NA KUBIE BYLO USA. firmy ,dyktatura batisty – korzystna dla usa. z kuby USA ZROBILO – D O S Ł O W N I E –BURDEL . burdel – osrodek prostytucji. i wyzysku. gdyby usa inwestowało w kraj i pomagalo – korzystajac z obu stronnej wspolpracy to.. CASTRO BY NIGDY NA KUBIE NIE RZADZIL. ale czy to ja kazalem usa tak robic? sami zchrzanili sprawe a potem.. dziwili sie ze powstał socjalizm i castro. to trzeba bylo stworzyc ludzki kapitalizm. a usa nie tylko ze swoim egoizmem nie tylko w piewien sposob przyczynilo sie do powstania castro – to jeszcze… W SPOSOB BANDYCKI CHCIALO GO USUNAC. a zalozmy ze castro by zginal i.. usa by wygralo.. to co by bylo? ANO … TO SAMO CO PRZED CASTRO. bo gdzie zachod ( nie tylko usa) wszedl – tam zawsze byl wyzyk i ucisk. a teraz.. ten zachod nie tylko ze robi pod siebie.. TO JESZCZE BEZCZELNIE ZMUSZA INNYCH DO TEGO. precz z taka glupota. i mieszku pamietam. tylko nie bede powtarzal pana opolczyka. odsylam na jego blok. pozdrawiam serdecznie.

  Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   re: kempes (31 Styczeń 2016 o 23:51),

   Ty wyraznie podajesz wycinki informacji z historii Polski, zeby stworzyc negatywny obraz polskiej szlachty i zrobic z niej kozla ofiarnego, odpowiedzialnego za nieszczescia Polski i Polakow i takie dzialania nazywaja sie MANIPULACJA INFORMACJAMI – podobne metody stosowal komunista, major ORMO i SB-ek z tytulem doktora mechaniki i materialow konstrukcyjnych, „cybernetyk spoleczny” (czytaj: manipulator spoleczny) etc J.Kossecki, ktory podajac wybiorcze informacje o „Jaruzelskim” chcial usilnie zrobic z zydowskiego sqrwysyna, bandyty i agenta Moskwy Margulisa vel „gen.Jaruzelskiego” polskiego bohatera narodowego, ktorego rowniez gloryfikowala propaganda WPS.

   Podobnie dziala rowniez Andreas Schubert, ktory wybiera to co lubi z historii Polski, opierajac sie na wybiorczych opisach z „Kroniki Thietmara” (niemieckiego biskupa KK, ktory podawal tylko te informacje, ktore uwazal za sluszne) i tworzy nowa „historie” Polski nakierowana na walke z chrzescijanstwem i przy okazji opluwa Mieszka I – tak NIEMIECKI ZYD gra role „Polaka” , „Slowianina” i „polskiego patriote”.
   Ciekawostka:
   Od Polakow, ktorzy w przeszlosci znali A.Szuberta dostalem informacje, ze gdy byl w obozie dla uchodzcow w Austrii to chwalil sie niemieckim pochodzeniem swoich przodkow i planowal wyjazd do Niemiec Federalnych.
   Wracajac do Thietmara…
   Nie wszyscy zapewne wiedza, ze biskup niemiecki Thietmar byl goracym zwolennikiem „misji nawracania” Slowian, a takze zwolennikiem NIEMIECKICH INTERESOW w niemieckim pochodzie DRANG NACH OSTEN, ale ani A.Schubert, ani „kempes” nie pisza na ten temat, jakby ten temat nie istnial, bo im nie chodzi o obiektywne przedstawienie wydarzen historycznych i ukazanie NIEMIECKIEGO BANDYTYZMU wobec Polski i Polakow w X wieku i wiekach nastepnych, poniewaz to nie pasuje do ich wersji „historii”, jaka probuja sami tworzyc i oglupiac nia Polakow.

   Jesli chodzi o szlachte to stanowila okolo 10% populacji Rzeczpospolitej i to jej przypadala rola OBRONCY Rzeczpospolitej przed napadami WROGOW Polski, ale A.Schubert i „kempes” tez nie podaja tych informacji, zeby nie ukazac szlachty w pozytywnym swietle, bo im nie o to chodzi – gdyby obydwaj napisali pozytywnie o polskiej szlachcie, wowczas musieliby napisac o WOJNACH OBRONNYCH Rzeczpospolitej przed napascia: niemiecka, tatarska, rosyjska, szwedzka, turecka etc na przestrzeni wiekow i automatycznie wyszedlby na jaw udzial OBCEGO ZYWIOLU w niszczeniu i grabiezy Rzeczpospolitej i wyniszczaniu polskiej ludnosci cywilnej miast i wsi. Tym samym ich wlasna wersja „historii” o „haniebnej roli szlachty” i „elit rzadzacych” w Polsce trafilaby do kosza na smieci.

   Jeszcze raz przypomne, ze ROZBIORY POLSKI byly dzielem TRZECH WROGOW POLSKI, a „kempes” z kolei probuje zrzucic wine na Polske i zarzuca jej „slabosc” – analogcznie mozna oskarzyc ofiare pobicia lub ofiare rozboju o „slabosc”, poniewaz dala sie pobic lub okrasc trzem bandytom, co jest typowym i pokretnym argumentem stosowanym przez ZYDOSTWO (takiego samego argumentu uzywala PROPAGANDA KOMUNISTYCZNA w podrecznikach do historii pisana przez POLSKOJEZYCZNYCH ZYDOW w celu oglupiania Polakow) lub manipulatorow takich jak „kempes” lub A.Schubert, poniewaz zaden kodeks karny i zaden sad nie uznaje ofiar pobicia lub ofiar kradziezy za przestepcow, ale karze sprawcow pobicia, napasci i rozboju, czyli winne sa: ROSJA, „PRUSY” i AUSTRIA.

   Cytat: „zachod rzadzi polska juz.. prawie 30 lat. doprowadzil do.. nedzy,bezdomnosci ,bezrobocia. a wreszcie… zachod.. NISZCZY SAM SIEBIE” – napisal „kempes”.

   Otoz to nie jest prawda, poniewaz POLSKA RZADZI ZYDOSTWO od 1945r do dzis, bezposrednio, zakulisowo lub z pomoca przekupnych gojow, jak W.Gomulka i ZYDOWSKIE RZADY po 1990r wyprzedawaly za bezcen polski majatek narodowy przez kolejne 20 lat i jednoczesnie oglupialy POLSKICH GOJOW propaganda sukcesow.
   ZYDOSTWO rzadzi rowniez w USA, Anglii, Francji, Niemczech etc, a nawet w dzisiejszej „Rosji”.
   Zydostwo dazy do zaprowadzenia JWO (JEW WORLD ORDER – zydowskiego porzadku swiata), ktory jest popularnie nazywany NWO (New World Order – nowym porzadkiem swiata).
   Tutaj znajduje sie udokumentowany material dotyczacy JWO – strona:
   http://zioncrimefactory.com/jew-world-order/

   Wedlug zalozen niemieckiego zyda K.Marksa, „slowianska holota” miala byc uzyta do realizacji celow zydowskiej rewolucji, ktora miala rozlac sie na cala Europe i swiat.
   Komunizm mial byc narzedziem, poprzez ktory zydostwo chcialo zapanowac nad calym swiatem i gojami i komunizm oraz rewolucje komunistyczne byly finansowane przez ZYDOWSKICH BANKIEROW z USA i Europy zachodniej (Niemiec i Anglii).
   W 1897r odbyl sie SWIATOWY ZJAZD SYJONISTOW w Bazylei (Szwajcaria), ktorzy przybyli z „zachodu” i ze „wschodu”, a w 1901r Nilus byl w posiadaniu „PROTOKOLOW”, ktore byly instrukcja dla zydow, dotyczaca walki z gojami i przejecia kontroli nad gojami i panstwami.
   To sa dowody ukazujace wspolne dzialania miedzynarodowego zydostwa, ktore znajduje sie po OBYDWU STRONACH BARYKADY i prowadzi pozorowana walke „wschodu” z „zachodem” i wiekszosc oglupionych gojow daje sie na to nabrac.
   Ja nawet podalem przyklady kolaboracji zydo-bolszewika Putina ze swoimi pobratymcami zydami na „zachodzie”, ktorzy bija sie obecnie o STREFY WPLYWOW.
   W/g podawanych informacji, zydobolszewik Putin wprowadzil zakaz wjazdu na teren „Rosji” polskich samochodow ciezarowych, zeby wyludzic pieniedze od polskich przewoznikow, ktorzy musza teraz ubiegac sie o specjalne pozwolenie od wladz „Rosji”, bo kurcza sie pieniadze Putinowi z powodu sankcji ekonomiczych nalozonych na „Rosje”.
   Rosyjskie sluzby celne zatrzymaly rowniez transport wolowiny z Polski do Kazachstanu, ktory odbywal sie tranzytem przez „Rosje” i jako przyczyne podaly „zle opakowanie” wolowiny i zawrocily transport wolowiny do Polski.
   Tych informacji do tej pory nie podala propaganda WPS, zeby nie psuc obrazu zydo-bolszewika Putina.

   Jesli chodzi o wydarzenia na Kubie to bez pomocy komunistycznego ZSRR nie byloby komunizmu na Kubie, ktory z kolei krwawo zwalczal di Battista z pomoca USA i z powodu glosnych zbrodni di Battisty i naciskow miedzynarodowej opinii publicznej, USA przestal wspierac di Battiste i komunisci odzyskali wladze na Kubie – biznesy na Kubie robilo ZYDOSTWO z USA i w zeszlym roku (2015) B.Obama zmienil kierunek dotychczasowej polityki USA wobec Kuby, ktora od 1991r przestal wspierac „bratni” ZSRR zajety swoimi problemami.
   A prostytucja na Kubie nie jest nowoscia, poniewaz byla i jest uprawiana przez caly czas, nwwet za rzadow komunistycznych zydowskich braci Fidela i Raula Castro i jest to rowniez jeden ze sposobow zarobienia na zycie – podobnie bylo w PRL, ZSRR i pozostalych krajach SOWLAGRU.
   ZSRR chcial rowniez zaprowadzic komunizm w krajach Ameryki poludniowej, propagujac ideologie marksistowsko-leninowka w Argentynie, Chile, Wenezueli etc.
   W USA rowniez dziala od dawna partia komunistyczna i nikt nie rusza tego „czerwonego gowna”.
   W Polsce niestety komunizm zostal zaprowadzony sila poprzez wymordowanie polskiej elity, a nastepnie Stalin przystapil do OKUPACJI Polski i zaprowadzenia DYKTATURY KOMUNISTYCZNEJ w Polsce.

   Za obecnymi wydarzeniami na swiecie stoi ZYDO-ANGLOSASKA MAFIA MIEDZYNARODOWA, ktora rzadzi w USA, Anglii, Niemczech, Izraelu, Francji etc.
   Np. „Rosja” i „Chiny” nie chca sie za bardzo podporzadkowac zydo-anglosaskiej mafii i utracic swoich wplywow, wiec doszlo do konfliktu politycznego i demonstracji sily.
   Gdyby nie rosyjskie bazy morskie na Krymie (Sewastopol) i w Syrii (Tartus), ktore maja znaczenie strategiczne to „Rosja” nie bylaby zainteresowana interwencja zbrojna na Krymie i w Syrii – vide oddanie S.Husseina i M.Kaddafiego na pozarcie zydo-anglosaskiej mafii miedzynarodowej. Rowniez spec sluzby „Rosji” kolaborowaly ze spec sluzbami USA i Izraela przeciw Husseinowi i Kaddafiemu i sa na to dowody.
   A zydo-bolszewik Putin odwiedzal prywatnie G.Busha Jr na jego posiadlosci – vide strona:
   http://www.businessinsider.com/george-w-bush-describes-going-fishing-with-putin-2014-12
   Propaganda WPS tez nie podala tych informacji na swojej stronie internetowej, zeby nie popsuc wizji Putina, ktory rzekomo „walczy” z zydo-anglosaska mafia miedzynarodowa i oglupione polskie goje wierza w te bajki.

   Dziekuje za pozdrowienia i rowniez pozdrawiam
   Toronto, Kanada

   Polubienie

 40. Jurek

  Jestem pod wrażeniem , Panie Kempes. Niesamowita kultura osobista, dyplomacja, wiedza, czyste człowiecze rozumowanie, humanizm.

  Powinien Pan nawiązać kontakt z Prof. Wolniewiczem i … zostać Jego uczniem, puki czas.

  I nauczać tu !!!

  Polubienie

 41. Konrad

  Re: lunatyk zwany „prawda człowieka wyzwala” czyli „Asshole”

  „Po trzecie, znam falszerstwa historyczne niemieckiego zyda i ateisty Andreasa Schuberta, ktory uciekl z forum E.Maciejczykla , kiedy dowiodlem mu, ze zaklamuje historie chrzescijanstwa i ogłupia Polaków”.

  Ty podły polakatolicki warchole: ty nazywasz opolczyka „ateistą”! Słowianina, który jest zakochany w kulturze słowiańskiej i ich naturalnej religii, nieporównywalnie wyższej od bzdur chrześcijaństwa, gdzie wszystko okazało się fikcją: Jezus, miejsce jego urodzenia, czas jego urodzenia, sposób jego urodzenia, jego wypowiedzi, jego nauka i cala ta mitologia wymyślona przez Szawła i skradziona z innych religii? Jedyne wartościowe rzeczy w chrześcijaństwie to te, które właśnie zostały skradzione z tzw. pogańskich religii.

  Ty patentowany ośle uważasz się za eksperta od chrześcijaństwa? Ty, co ciągle wierzysz w „Testimonium Flavianum? Ty, co uważasz, że kilka wypowiedzi Tacyta, Swetoniusza czy Pliniusza Młodszego są „dowodami” na istnienie Chrystusa? Przecież to właśnie świadczy o twojej naiwności i głupocie. „Świadectwo Flawiusza” to żenujące fałszerstwo, w które tylko takie barany katolickie jak ty ciągle wierzą.

  Powinieneś wiedzieć, jeżeli cokolwiek chciałbyś powiedzieć na ten temat, że w Polsce już w latach 70-tych, kiedy Kosidowski pisał swoje definitywne prace o starożytnych religiach –„Opowieści ewangelistów,”„Gdy słońce było bogiem,” itd. – nikt, absolutnie nikt poważny nie brał poważnie „Testimonium Flavianum” jako dowód na istnienie historyczne Jezusa. Ale o tym myślący ludzie wiedzieli już od setek lat. Wystarczy tylko otworzyć księgę 18, rozdział 3.3 „Starożytności” Flawiusza i szybko się zorientować jak idiotyczna jest ta wstawka, która ma zaledwie kilka zdań.

  Nikt poważny nie brał też poważnie kilka marnych zdań napisanych przez tych trzech, wyżej wspomnianych, słynnych historyków rzymskich za dowód na istnienie Żyda Jezusa Chrystusa. Tak, ich wypowiedzi należy traktować jako dowody (bardzo skromne) na istnienie sekty żydowskiej, jednej z wielu w tamtych czasach, zwanej Chrześcijanami. Ale, durniu niezwykły, dowód na istnienie sekty chrześcijańskiej to nie to samo, co dowód na istnienie Żyda Jezusa Chrystusa. To, że mówili, że wierzyli i modlili się do Jezusa, to wcale nie znaczy, że Jezus istniał.

  Jeżeli ciągle są tacy (bo ciągle są), którzy wierzą, że Ziemia jest płaska, czy to jest dowód na istnienie płaskiej Ziemi? Jeżeli są dzieci i inni infantylni ludzie, którzy wierzą w Św. Mikołaja, czy to znaczy, że Św. Mikołaj istnieje?

  You still have not responded to my post in English, you stupid Catholic fraud! I will play with you for a while and make sure that the WPS editors dump you eventually like a bag of trash.

  Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   Chuju na kaczych lapach vel „Konrad”…

   Z.Kosidowski to taki „ekspert” w sprawach chrzescijanstwa jak z KOZIEJ DUPY TRABA i swoj „bullshit” o „braku dowodow” na istnienie Jezusa zatrzymaj w swojej parszywej gebie-odbycie….. Smacznego !

   Jesli kogos interesuje artykul, ktory obala „bullshit” jaki probuje zaserwowac na forum WPS chuj na kaczych lapach vel „Konrad” to moze zapoznac sie z przeprowadzona analiza na stronie:
   http://piotrandryszczak.pl/janlew/testimoniumflavium-odparcie-wszystkich-zarzutow-oraz-argumenty-za-autentycznoscia.html

   Kolejny udokumentowany artykul dotyczacy spisu ludnosci, a tym samym potwierdzajacy obecnosc Jezusa na ziemi jest na stronie:
   http://piotrandryszczak.pl/jan_lew_spis_ludnosci_za_kwiryniusza_z_lk_2,1-2.html

   PRZYJEMNEJ LEKTURY !

   Toronto, Kanada

   Polubienie

   • kempes

    drogi panie. ja sie OPIERAM NA FAKTACH. FAKTACH. oto kolejne. szlachta tymi przywilejami takimi jak te poprzednio cytowane – uderzyla w inne warstwy spoleczne. a wreszcie i… W SIEBIE. tak. w siebie. bo powstała ( o czym pan wie chocby z pana tadeusza ) szlachta tzw GOŁOTA. i pojecie REBAJŁO.takim rebajłom był słynny z pana tadeusza -soplica. taka szlachta słuzyła magnatom i wyciagała szabelki by popierac magnatow na sejmikach. a dzieki czemu tak sie stało? czy tylko dzieki obcym – ktorzy magnatów oplacali??ALEZ NIE . tylko dzieki wczesniejszym przywilejom. przeciez ja takim byc szlachcicom nie kazałem. i nie ja jestem autorem cytatu : A ZAWSZE 100 BATOGÓW , CO SŁOWO TO „CHAMIE ” – WSZYSCYSMY SOBIE ROWNI PO OJCU ADAMIE. tak bylo. szlachcie od bogactwa palma zaczela juz bic. tak zawsze jest . wtedy i teraz . w polsce ,rosji ,czy usa. dowody? a orgie katarzyny 2 a pomysły heliogabałow i innych cesarzy rzymskich a dzisiejsze spotkania elit w bohemian grove – w usa. bogaci sami pokazuja swoja durnot. dowod ? a film hostel. przeciez to film – niejakiego tarantino – dla chorych psychicznie. to bogaci w polsce ( i nie tylko ) byli autorami postawy: bo ja mam firme a ty nie .i glosowali zwlaszcza na po . ale jak pisałem dusza tym klienta. efekt? klient nie ma pieniedzy. lub ma mało. i.. wtedy. .. NAJPIERW PADA FIRMA A POTEM.. DOM. czesto jakis lepszy. NO BO ZA CO GO UTRZYMASZ? czasem… pada i rodzina.. koncza sie warunki i zona czesto z dziecmi odchodzi. to tylko elity sa tak kryte ze – reka reke myje. teraz pisze pan chcrzescijanstwo. widzi pan to jest tak: polecam obejrzec ja you tube -TELEFON SŁUCHACZA z koszalina chyba. on tam cytuje rozne rzeczy. ksiazki ksiezy katolickich. i.. deklaracje ze… papiez biblie moze ucinac i skracac i dodawac. tak bylo w ubieglych wiekach. a… NAPRAWDE JEST PAN PEWIEN TEGO W CO PAN WIERZY? NAPRAWDE….??kiedys słuchałem wykladu biblisty. niewiele osob wie na czym polega specyfika jezykow takich jak np. hebrajski czy arabski . podam przyklad. słowo : zaba. ja wymowie jak cudzoziemiec slowo ZABA zrozumie mnie pan. dodanie kropki na ż- nie zmienia słowa. ale..INACZEJ JEST W ARABSKIM CZY HEBRAJSKIM. tam postawienie kropki ZMIENIA SLOWO. I TO CALKIEM. np. moze byc raz studnia raz koza ,raz kobieta a czasem przeklenstwo. ale katolicy np. tego nie wiedza. to koscioly protestanckie no i katolicki ustalały kanony. poza tym w izraelu i.. posrod zydow. byly ROZNE SZKOLY INTERPRETACJI BIBLII. ale goje nie mieli o tym pojecia. a.. skad wiadomo czy nam pokazano NAJBARDZIEJ UCZCIWA INTERPRETACJE? ALE PRZEJDZMY DO PRAKTYKI. idzie pan na msze i np. widzi pan okadzanie . ksiadz okadza. a czy pan wie ze … byli ojcowie kosciola – ktorzy uwazali okadzanie za DZIELO SZATANA.? okadzanie ma pan poniewaz … ci ojcowie ktorzy tak uwazali przegali z tymi – ktorzy popierali okadzanie. i.. tak jest ze wszystkim w chrzescijanstwie. traktaty ,spory ,polemiki. nazywanie sie wzajemnie heretykami. .. po co nam TAKA RELIGIA. ??wreszcie spory ,sobory ,edykty papiezy. ich nakazy … z kolei inni papieze odwolywali nakazy poprzednich. slowem metlik. MOJ PANIE – PO CO NAM TO? JA MAM POMYSŁ. ODDAJMY TO ZYDOM – TE TRUCIZNE. te spory o napletki. niewiele wiemy o jezusie i jego dziecinstwie. kolejna rzecz. zmartwychwstanie .. kazda ewangelia pokazuje INACZEJ. jezus tez jest inny. niech pan porowna ewangelie marka i jana np. u jana -JEZUS JEST SWIADOMY I GOTOWY. jan np. nie opisal ogrojca . jezus jest gotowy i swiadomy. u zas marka zas z kolei jest inaczej. ze 2 lata moze mniej byl taki program. ja go widzialem. pytano katolikow -ILE PAMIETAJA Z KAZANIA ktorego wysluchali PRZED CHWILA. NA MSZY. I.. NIC NIE PRAWIE NIE PAMIETALI. nie czytuja biblii – w ktora jakoby wierza i.. nie znaja jej to po co W OGOLE CHODZA TO KOSCIOLA? dla hipokryzji? ano znajac historie – deschera ,jonasza ,pana opolczyka .. NIE W TYM NIC DZIWNEGO. kolejny dowod . prosze bp. wejsc na blogi : zbawienie blog .markoz blog ,za glosem jezusa blog. i porownac poglady . wszyscy nie chca byc katolikami ale… NA TYM WSPOLNOTA SIE KONCZY autorow tych blogow. prosze sprawdzic. a kwestia pawła. czy byl apostolem czy oszustem? PO CO NAM TAKA RELIGIA? to mamy sie wiecznie spierac O NAPLETKI I PAWLY.? A ODDAJMY TO ZYDOM Z POWROTEM I NIECH SIE ZRZA. budujmy polske. slowianska kulture. po co nam to oszustwo ? kosciol kat na pewno uwaza ze teraz ma lepiej . bo nie ma ub. bo majatki odzyskal. ale.. POLACY MAJA GORZEJ.jestesmy kolonia zachodu. A MARYJA CO NA TO ??ano nic .. tylko pieklem straszyc umie. a polska ginie. polacy wymieraja. TRZEBA Z KONCZYC Z TA TRUCIZNA NADJORDANSKIEGO POCHODZENIA. KATOLIKOW NIE OBCHODZI PRAWDA. tylko media i co ksiadz im powie . a i.. to nie. bo tresci kazan czesto nie znaja. WYRZUCMY TEN PARCH NAD JORDAN.

    Polubienie

 42. Chujem na kaczych łapach to jesteś ty i w swojej rodzinie chuji szukaj, twoich tandetnych wywodów tutaj nikt nie potrzebuje, rozważań nad istnieniem lub nieistnieniem Jezusa i jego domniemaną boskością kompletnie wyssaną z z brudnego palca judeochrześcijańskich manipulatorów też nie. I to z prostego powodu, my jesteśmy Słowianami a nie tępymi polakatolami z wypranymi mózgami nadjordańską propagandą i nie potrzebujemy żydowskich proroków samozwańczo okrzykujących się bogami, żydowskich tradycji pustynnych, żydowskich, zmyślonych bajek o mściwym bogu i jego domniemanym ukrzyżowanym synu i bóg wie jeszcze jakich wymysłów o miriam zapłodnionej przez ducha. Zabierz sobie te brednie i spieraj się o nie ze swoimi starszymi braćmi w wierze, nas żydzizmy i ich domniemana prawdziwość, jedynosłuszność i rzekoma zbawienność, heroicznie podpierana przez judeochrześcijańskich apologetów nadjordańskiej psychozy pustynnej, wątpliwymi i zmyślonymi na kolanie „dowodami” nie interesują!

  Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   re: przemex,
   To ty swirze jestes „Konrad” BULLSHIT ?….. Tym swoim „bullshit’em” sam sie zadlawiles i niestety musisz go przelknac. Smacznego !

   Polubienie

 43. Jeszcze jedno do tępego krzyżaka toronta z marsa, zażydziliście 3/4 świata, wytępiliście niezliczone kultury, wybiliście miliony ludzi niczym bydło, jeszcze wam mało? Jeszcze chcesz zażydzać tutaj? Jest pełno blogów i forów dla tępych apologetów chrześcijańskich, opanowaliście pół internetu, ale to wam nie wystarcza bo jeszcze chcecie wkraczać ze swoimi usranymi buciorami nawet tam gdzie was nie chcą, po to tylko żeby wciskać zmyślone kity o waszej ledwo zipiącej religii, nawet tym którzy nie mają ochoty słuchać już tego szajsu. I powiem ci tępy misjonarzu dlaczego to robisz, sam w te bajki w głębi ducha nie wierzysz, przekonujesz sam siebie atakując innych i szukając poklasku, bo sam w te głupoty nie wierzysz, a im głośniej krzyczysz i bezmyślnie powtarzasz te swoje wymysły tym czujesz się lepiej, sumienie zagłuszone, zdrowy rozsądek zamordowany i wydaje ci się że masz rację. Ale na nas twoja frustracja nie robi żadnego wrażenia, więc zabieraj się i wynoś na inne forum albo odwiedź psychologa, jak nie masz pieniędzy na wizytę to ci się złożymy.

  Polubienie

  • jeb ...Henryka Ptasznika

   Proponowałem mu kilka dni temu 50USD kanadyjskich na tamtejszego psychiatrę Przemexie . Na razie cicho sza , ale temu debilowi jak najbardzej psychiatra potrzebny – od zaraz.

   Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    I to są własnie cudne działania Putina , które popieram w całości . Pisz tak dalej a sprawisz mi radość . ciężarówki – piekne posunięcie Putina dla żydostanu , aby takich więcej .
    NIECH ŻYJE WŁADIMIR PUTIN 100 LAT I DŁUZEJ A TY PSIE SYJONISTYCZNO – BANDEROWSKI DO BUDY . GDY BEDĘ MIAL HUMOR DAM CI KOŚC DO POLIZANIA . PONJAŁ ? ZAKAŁO BANDEROWSKA ?

    Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   re: przemex,
   Swoje pretensje skieruj do NIEMCOW, KRZYZACTWA, CAROW ROSJI, WATYKANU, AUSTRII, ANGLII, HISZPANII, PORTUGALII, FRANCJI etc ktorzy pod szyldem chrzescijanstwa prowadzili bandycka polityke w Europie i na swiecie oraz zloz ZAZALENIE NA ZYDOW DO SAMEGO ZYDO-BOLSZEWIKA W.PUTINA, zeby nie przyjmowal ich do siebie, poniewaz masz ochote wybrac sie do „sowieckiego raju” po duzo swiezego powietrza w otchlani Syberii, zebys mogl przewietrzyc swoj zaplesnialy leb.

   p.s. 1.
   Medrzec „jeb-sie-sam” potrzebuje pomocy w odpowiedzi na 23 pytania o zydo-bolszewiku Putinie, wiec pomoz swojemu koledze w potrzebie, w przeciwnym wypadku bedzie mial cos z „rycerza” (zakuty leb), a jednoczesnie i ty nie zostaniesz „rycerzem”.

   p.s. 2.
   Jezus Chrystus jest BOGIEM i przedstawilem mnostwo dowodow, ktore obalaja bzdety wypisywane przez Kosidowskiego, Schuberta, „racjonaliste” i tym podobnych kundli-obszczymurkow wlacznie z toba.

   p.s. 3
   Slowianszczyzna i obyczaje slowianskie sa czescia polskiej kultury i obyczajow podobnie jak chrzescijanstwo, ktore bierze poczatek od nauki Jezusa Chrystusa, wiec zaden Polak i Polka nie beda na to pluc, chyba ze sa umyslowo niedorozwinieci, albo po prostu wyobcowani cywilizacyjnie.

   p.s. 4
   Koniecznie zrobcie sobie badania DNA, zebyscie mogli udowodnic innym, ze jestescie „Slowianami” , na ktorych sie powolujecie, poniewaz „Konrad” wprowadzil nowe kryterium „slowianskosci”, zeby usprawiedliwic nie-polskie pochodzenie A.Schuberta – podobnie o „aryjskosci” decydowal zyd H.Goring.

   p.s. 5
   Skoro mnie polecasz psychologa to powiedz mi najpierw jak bylo w twoim przypadku z psychologiem i co stwierdzil u ciebie ?

   Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Piepszony syjonisto banderowcu czy ty do cholery nie rozumiesz ,że to co piszesz każdy ma tu w zadku ? . Ciężko ci to pojąć idioto skończony .
    Facet co ty masz robić ?
    Ze wszystkich forum juz cię wywalono nawet z Niezaleznej gdzie oni mają tam 99% takie same poglądy jak ty. Idz w cholerę przeproś ich za tego papę Jana Pawła II i pisz tam dalej czego się debilu uczepiłeś WPS.
    Na forum suwerenność piszesz sam do siebie . Nikt ci tam nie odpisuje i nie ma żadnej z tobą polemiki administator tego forum tez ma cię w dupie .
    Człowieku nudzisz się ?
    Zwal sobie konika zjedz te swoje gówno frytki i hamburgery .Czas ci jakoś zleci idioto do potęgi 3 .

    Polubienie

 44. kempes

  alez ja nie neguje roli szlachty jako obroncy polski. ale … TO ONA OBLAKANCZYMI PRZYWILEJAMI TE POLSKE DOBIŁA. dala sie oglupic katolicyzmowi. duchowienstwo nie placilo i unikalo jak tylko moglo placenia podatkow w polsce. nie dawalo pieniedzy na odnowe armii . za to.. oglupialo polakow dzuma nadjordanska. w 17 wieku z tych powodow juz zaczal sie upadek polski. ma mam pan trylogie nawet. jako dowod. kamieniec podolski sie broni a.. sobieski nie ma wojska . bo szlachta nie chce dawac . warcholstwo zlota wolnosc. owszem .. bronila polski . ALE PRZEZ SWOJ EGOIZM – BYLA JEJ GRABARZEM w 18 wieku w polsce rowniez szerzy sie kosmopolityzm i moda francuska . na fircykow. . zabawy . a kraj jest słaby . oto cytat jednego z polskich poetow oswieceniowych – NA BAL MUSI SPIESZYC – JEST SIE Z CZEGO CIESZYC. A DUCHOWIENSTWO W TYM TEZ POMAGALO. spory, tumulty. nie chce mi sie powtarzac pana opolczyka. potem rozpoczela sie w polsce moda na SZALENCZE POWSTANIA. BEZ SZANS POWODZENIA. widac to i dzisiaj. o np. wielkopolskim – tym po pierwszej wojnie swiatowej – najmniej sie mowi. oo. PEWNIE DLATEGO ZE BYLO UDANE. ale wszelkie kleski ,martyrologie ,zaglady ,zrywy .. ooo to tez powtarzane az do znudzenia. z warszawskim na czele. dobry jest film znany – godzina w. o tym powstaniu. mlodziez nic nie chce sluchac. napruta jest godzina w i defilada w warszawie. . zero rozsadku ,zero kalkulacji . ale za to ryngrafy nosi. nie widza ze ze 20 lipca 1944 byl zamach na hitlera. nie widza ze alianci zachodni sa daleko . nie wiedza czy mozna liczyc na pomoc stalina . ze 22 lipca byl manifest pkwn -ktory pokazal ze stalin nie popiera ak. otumaniona mlodziez . durnie albo ZRODNIARZE DOWODCY . to szkoly jezuickie i to duchowienstwo m.in. uczylo takich postaw. pan opolczyk pokazal i cytaty i dowody. nie moj panie czas z tym skonczyc. bo polski nie bedzie i nas nie bedzie. tylko zdrowy rozsadek. i czas pozbyc sie wszystkiego nadjordanskiego pochodzenia. ostatnie 30 lat juz nam pokazalo za co oni maja polakow. dobrze ze sa takie strony jak wps.

  Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   re: kempes,
   Jesli czegos nie napisales to znaczy, ze pominales.
   A z tonu twojego komentarza wynikalo, ze zrobiles to celowo, poniewaz piszesz wylacznie stronnicze i negatywne komentarze o elicie rzadzacej i szlachcie, zrzucajac na nich calkowita wine za nieszczescia, ktore spotkaly Rzeczpospolita, a przez to calkowicie pomijasz ZLO, jakie Rzeczpospolitej i Polsce wyrzadzili jej WROGOWIE: ZYDOSTWO, ROSJA, PRUSY, AUSTRIA, SZWECJA, TATARZY, TURCY, WATYKAN etc etc i bylo to ZLO NATURY MATERIALNEJ I LUDZKIEJ.
   Nikt nie dal wrogom Polski prawa do napasci i okupacji Polski oraz rabunku materialnego panstwa polskiego – to sa przestepstwa i czyny karalne z punktu widzenia prawa i zasad moralnych, i przestepstwa wrogow Polski popelnione przeciw Polski nie znajduja zadnego usprawiedliwienia i dowodza ich WINY.
   Wobec tego oskarzanie elity rzadzacej i szlachte w Polsce, ze nie byly silne, zeby przeciwstawic sie wrogom Polski jest analogia do zrzucenia winy na ofiare za to, ze pozwolila sie okrasc lub pobic – tego typu rozumowanie jest nielogiczne i bledne, a celowe stosowanie tego typu pokretnej terminologii robi z ciebie „kempes” MANIPULATORA I PROPAGANDYSTE, ktorego celem jest zaklamywanie historii i zrzucanie winy na ofiary.
   NIE MA SKUTKU BEZ PRZYCZYNY – mowi polskie przyslowie, czyli bez inwazji Rosji lub Niemiec na Polske nie byloby powstan narodowych przeciw najezdzcom.
   Poza tym istnieje stara zasada prawna, ze napadniety ma prawo do obrony i nagle wtargiecie do domu obcego osobnika jest traktowane jak napad i zagrozenie zycia mieszkancow domu i tak bylo w przypadku napasci wrogow Polski (Rosji, Niemiec etc) na Polske, czyli byla to obrona konieczna. Ponadto okupanci Polski zachowywali sie brutalnie i pogardliwie wobec podbitej polskiej ludnosci, ktora traktowali jak zwierzeta i niewolnikow i robili z Polakami co chcieli. Z tego powodu powstawala nienawisc Polakow do okupantow i rzadza zemsty, co jest normalnym zachowaniem czlowieka pokrzywdzonego.
   I to co ty „kempes” wymyslasz, ze Polacy nie powinni organizowac powstan narodowych przeciwko okupantom jest bez sensu.
   W czasie 123 lat (3-4 pokolenia) okupacji i zniewolenia narodu polskiego przez zaborcow (Rosje, Prusy i Austrie) zmarlo wiecej Polakow z powodow naturalnych niz zginelo Polakow podczas wszystkich powstan narodowych razem wzietych.
   SMIERC OZNACZA SMIERC, niezaleznie od tego czy jest powolna czy nagla.
   Okupanci Polski przeznaczyli Polske i Polakow na eksploatacje i wyniszczenienie.
   Kto mial mozliwosci to wyjezdzal na emigacje do Francji etc lub organizowal opor przeciw okupantom – naturalne zachowanie ludzi pokrzywdzonych i w zwiazku z tym powstania byly NIEUNIKNIONE, a poza tym powstania oznaczaja DUME NARODOWA, a nie kundlizm.

   MORAL 1:
   Kto krytykuje powstania narodowe jest KUNDLEM !
   Kto nie bierze udzialu w powstaniach narodowych jest JESZCZE WIEKSZYM KUNDLEM !

   H.Pajak napisal krytyczna ksiazke pt. „KUNDLIZM ZNOW WYGRAL”.
   Tym samym H.Pajak dowiodl samemu sobie, ze krytykujac polskie powstania narodowe popelnil blad, poniewaz ci wszyscy POWSTANCY, ktorzy zgineli w powstaniach sa LUDZMI HONORU I NAJWIEKSZYMI POLSKIMI PATRIOTAMI, podczas gdy dzisiejsze spoleczenstwo w Polsce to KUNDLE, niezdolne do zadnego czynu i sami zgodzili sie byc niewolnikami tylko dlatego, zeby przezyc, ale to nie jest zycie i taki los czeka wszystkich kundli.

   MORAL 2:
   Nie oczekuj od kundli poprawy sytuacji w Polsce, poniewaz kundlizm to skazywanie siebie i panstwa na niewolnictwo.

   Ty „kempes” jako zwolennik zydo-bolszewika Putina powinienes byc za przyjmowaniem zydow do Polski – vide dzialania Putina w Rosji, ktory przyjmuje coraz wiecej zydow i kilka tygodni temu spotkal sie z zydami i zaoferowal im schronienie w Rosji przed narastajacym „antysemityzmem” w Europie.
   Propaganda WPS milczy na ten temat, zeby nie psuc opinii swojemu zydo-bolszewickiemu idolowi.

   Moja dobra rada dla ciebie „kempes”:
   Wyreguluj sobie czestotliwosc, poniewaz nadajesz na falszywym pasmie czestotliwosci.

   Polubienie

   • kempes

    nawet ja juz stracilem cierpliwosc. moj panie . nie ma wiekszej manipulacji od waszej zydowskiego pochodzenia – religii. co ona daje? ano tylko spory. pytam pana – czy gdy szlachta -GDY UCHWALAŁA SOBIE TE PRZYWILEJE TO.. – CZY NA SEJMACH TYCH – BYLI PRZEDSTAWICIELE : MIESZCZANSTWA I CHLOPSTWA? bo jesli NIE – TO BYLO : ZLODZIEJSTWO. tak samo robi dzis PIS I WSZYSTKIE PARTIE SOLIDARNOSCI. czy pytaly sie polakow? nie. sprzedawaly zaklady za bezcen. CZY W SPRAWIE EMIGRANTOW – PYTALY SIE POLAKOW? A W SPRAWIE BAZ NATO NP.? to co szlachta zrobila wtedy to jest TEN SAM MECHANIZM. a pajak? tak . kiedys go szanowałem. ale ostatnio pisze brednie. pan opolczyk zrobil z pajaka miazge. zalozmy ze pajak dobrze opisal historie masonerii. zalozmy. ale co?/ nie widzi zbrodni kosciola? papiezy? nie pisze o formozach i marozjach? nie widzi – jak kosciol sie dzis dorobil – przy 6 tys – samobojstw rocznie? czemu nie napisze pajak np. o tym czemu benedykt 16 – odszedl. o dzieciach z kanady np. poza tym… pajak tez czci MARYJE. i kosciol przedsoborowy . to co nie widzi jak np. kolonizowano indian? i pan mnie zarzucasz manipulacje – a sam sie na manipulatora tez powolujesz? nawet jesli ja manipuluje to pajak – NIE PISZAC O ZBRODNIACH KOSCIOLA ROBI TO SAMO. liczy sie rozum i skutek polityczny. i coz nam daly te powstania. ? i ta łopieka maryi. ??Ł- celowe. jaka była polska za jana kazimierza – a jaka jest teraz? kto bral na sejmach i sejmickach łapowki od obcych ?? chlopi ? mieszczanie?? szlachta i magnateria. odsuwajac chlopow i mieszczan czy odwrotnie – od sejmow -ELITY UCZYNILY SIE SAMOWINNYMI. BO SPOWODOWALY TO ZE… TAMTE WARSTWY – NIE MIALY NA NIC WPLYWU. sa na to fakty i uchwaly. papiery. ogladal pan nawet migajac pilotem – transmisje z jasnej gory?/ codziennie tlum ludzi . i.. tak samo bylo – jak .. zaklady sprzedawano i jak samobojstwa byly. i czy w prawo w lewo.. katolicy czy protestanci. ?? ewangelia marka .lukasza czy jana. roznice w tej a tej. nie moj panie. PRECZ Z ZYDOWSKIM ZABOBONEM. JUZ DOSC POLSKA ŁEZ WYLALA. jego szerzenie powinno byc KARALNE. PRECZ Z TA DZUMA. nad jordan. jezus mawial w biblii podobno – co cesarskie itd. .. ODDAJMY ZYDOM TO CO ICH I.. NIECH SIE ZRA . MIEDZY SOBA.

    Polubienie

   • kempes

    acha . jeszcze jedno . te panstwa … niemcy ,rosja ,krzyzacy itd.. SLUZYLY SOBIE. ale.. polskie elity .. Z POLSKI CZERPALY PRZYWILEJE I DOCHODY. i powinny sluzyc polsce. A NIE BRAC W ŁAPE OD OBCYCH. WOŁAC TU NAJEZDZCOW. i to one osłabiły kraj. a dopiero potem robili to obcy. tak moj panie. to samo robilo duchowienstwo np. w czasie rozbicia dzielnicowego. krzyzacy? a i owszem . pojawili sie .POZNIEJ. KSIAZETA JUZ SIE ZARLI . a kosciol .. wydzieral przywileje. ZABORCY ??a i owszem.. pojawili sie . POZNIEJ. najpierw byl katolicko – protestancki szal. o religie . wojny ze szwecja ,rosja i turcja -.. a dopiero po tym zaborcy. ich elity TYCH KRAJOW SLUZYLY SWOIM KRAJOM . nasze powinny polsce. a one co zrobily?? WIEC SA WINNE I TYLE. BO ODSUWAJAC INNE WARSTWY SPOL OD RZADOW … WZIEŁY ODPOWIEDZIALNOSC – TYM SAMYM – NA SIEBIE. na to sa uchwaly i dokumenty. o wiele bardziej przekonujace niz.. roznice w biblii.

    Polubienie

   • kempes

    to elity dały pewien sposob NAJEZDZCOM bo ich zapraszały – prawo. i biorac od nich w łape. co zgadzam sie najedzcow NIE TLUMACZY . ALE -TAK JEST. i .. dlatego TE ELITY SA POHANBIONE. poza tym pan usprawiedliwiasz powstania. a ja twierdze ze.. GDYBY POLSKA BYLA SILNA – TO BY PO PROSTU TYCH POWSTAN – N I E B Y L O . a jaki byl skutek tych powstan. klapa. i zla kalkulacja. owoce widac.KOLEJNA SPRAWA. wezmy np. powstanie warszawskie? drogi panie.. A DLACZEGO JA MAM BRAC UDZIAL W ZRYWIE IDIOTOW. ??dowod? chociazby ksiazka pana CIECHANOWSKIEGO. przeciez dowodcy powstania.. NIE CHCIELI NIC SLYSZEC.. TO MAM POPIERAC TEN IDIOTYZM BO… pan pajak to popiera. ?/ w porzadku . niech umiera na barykadach. ja popieram postawe bohatera z filmu – godzina w – zwanego grubasem i tej pani – ktora grała pani krakowska. . no niestety. ja mage poprzec zryw ludzi ODPOWIEDZIALNYCH. A NIE NAPRUTYCH SZALENCOW. ktorych nic nie interesuje. zryw skalkulowany. a nie nagly. improwizacje. ksieza czasem blogoslawili takie zrywy. i.. dlatego wlasnie z takimi postawami i dzuma z nad jordanu trzeba skonczyc. w polsce. oby na zawsze.

    Polubienie

   • kempes

    zryw skalkulowany moj panie. a nie jak w powstaniu listopadowym . zrobili powstanie. i nie wiedzieli co z tym zrobic. ani wodza ,ani planu ani co najwazniejsze : organu KIERUJACEGO I.. CHOCBY – ZARYSU PROGRAMU. pan bys poparl takie „powstanie „. bo dla mnie to DEBILIZM. a takich bylo kilka naszych powstan.

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: kempes (2 Luty 2016 o 12:04)

    Jesli masz problemy z odroznieniem katolicyzmu od chrzescijanstwa to ja tobie nic na to nie poradze, bo to nie jest moj problem, ale twoj.
    W zwiazku z tym formulowane przez ciebie zarzuty dotyczace „religii” sa bezsensowne, bo nie wiesz o czym piszesz.

    Ja nic na to nie poradze, ze warstwa rzadzaca nie tylko w Polsce, ale w calej Europie i na swiecie posiadala i nadal posiada specjalne prawa i przywileje i nawet Rosja nie byla wyjatkiem – car Iwan IV „grozny” zabijal swojego podwladnego specjalna palka drewniana zakonczona metalowym obiciem za wyrazenie sprzeciwu wobec cara (zabil nawet wlasnego syna), ktory czul sie panem i „bogiem” i kierowal swoja „mania wielkosci”, ktora objawiala sie m.inn. napascia na Rzeczpospolita.
    Wiec twoje wybiorcze biczowanie elit rzadzacych w Rzeczpospolitej nie jest obiektywnym przedstawianiem rzeczywistosci jaka panowala w wiekach poprzednich.
    Owszem, elity ponosza wine za zle decyzje w sprawach panstwa i zaznaczam jednoczesnie, ze Polska nie rzadzil tylko Polacy, ale to nie jest glowny powod, ze elita doprowadzila do upadku Polski jak ty to probujesz wmowic Polakom, bo to jest MIT wymyslony przez ZYDO-BOLSZEWICKA PROPAGANDE, ktora rzadzacy komunisci karmili Polakow w calym okresie istnienia PRL i ja to dobrze znam i pamietam, i ty „kempes” stosujesz taki sam SCHEMAT KOMUNISTYCZNY, podobnie jak A.Schubert – MANIPULATOR, o czym napisze troche pozniej.
    Poza tym to nie jest glowny powod, ze wrogowie Polski napadali na Polske, niszczyli Polske, mordowali Polakow, rabowali kraj etc, poniewaz tego typu zachowanie i dzialania tkwia w psychice PODLYCH LUDZI lub inaczej HIEN, ktorzy majac nieograniczona wladze sa gotowi napasc na kazde panstwo lub narod, zeby zaspokoic swoje pozadania.

    W zwiazku z tym twoje komentarze „kempes” sa powierzchowne i bez doglebnej analizy panujacej sytuacji w Rzeczpospolitej i calej Europie, wliczajac w to carska Rosje i stad bierze sie u ciebie tworzenie pokretnych pojec oraz mitow, ktore ukladasz w pewien SCHEMAT i probujesz go narzucic innym, zeby oglupic Polakow jak to robi A.Schubert lub J.Kossecki – ich metoda polega na tym, ze biorac za przyklad jakies wydarzenie z historii (negatywne lub pozytywne) dorabiaja do tego swoja wersje (konfabulacje) i tworza nowa historie, pomijajac oczywiscie wszystkie inne fakty historyczne, ktore moglyby obalic wymyslona przez nich nowa wersje i to nazywa sie MANIPULACJA UMYSLAMI.
    Dlatego ja wiem, ze tobie „kempes” nie odpowiada moja forma dyskusji, poniewaz ja ciebie przejrzalem na wylot, tak jak przejrzalem na wylot propagande Schuberta, Kosseckiego, „magistra inzyniera”, „doktora nauk ekonomicznych” i wiele innych osob z tytulami naukowymi i bez tytulow.
    Np. A.Schubert nie mogl psychicznie wytrzymac, ze demaskuje jego klamstwa (niektore bardzo bezczelne) i polprawdy, ktore zamieszczal na forum E.Maciejczyka SUWERENNOSC.COM i sam opuscil forum E.Maciejczyka.

    Jesli chodzi o ksiazki H.Pajaka i podawane przez niego informacje to nie sa dla mnie obce, poniewaz ja znam fakty ze zrodel w j.angielskim i polskim, ktore nie sa zwiazane z H.Pajakiem i nawet zasugerowalem H.Pajakowi, kiedy byl na kontynencie AP, zeby napisal ksiazke o Watykanie i Wojtyle-Katzu (Nowotwory Watykanu) oraz o Pilsudskim (Ponura prawda o Pilsudskim) i dotrzymal slowa, ale generalnie to H.Pajak wybiera tematyke swoich ksiazek, tak jak kazdy inny pisarz, np. A.Siwak, ktory tez nie pisze o historii Watykanu. Wiec dlaczego nie oskarzasz A.Siwaka ?
    Natomiast obowiazkiem kazdego Polaka i Polki jest zapoznanie sie z historia Polski i umiejetne analizowanie poznanych informacji, i zarzucanie H.Pajakowi, ze o czyms nie pisze jest dziecinnie glupim argumentem, ktory swiadczy, ze nie wszyscy ludzie dorosli sa dojrzali umyslowo.
    Poza tym na ateistycznym forum RACJONALISTA.PL znajduja sie krytyczne informacje n/t Watykanu z tym, ze znalazlem tam przeklamania, a forma podawanych informacji jest wyrazana w napastliwym stylu.
    Oprocz tego autor lub autorzy tych informacji nie podaja kim byli papieze Watykanu co rowniez jest pozbawione obiektywizmu w ocenie postepowania lub decyzji wydawanych przez papieza lub Watykan, poniewaz w spoleczenstwie panuje przekonanie, ze papiez to osoba koscielna, a tymczasem w okresie sredniowiecza papiezami byli rowniez osoby swieckie, ktore nie posiadaly nawet swiecen kaplanskich oraz mogli nawet kupic sobie tytul biskupa nie bedac nawet ksiedzem i tym sposobem wskakiwali prosto w mury KK na kierownicze stanowisko.
    Papiestwo bylo rowniez powiazane z moznymi rodami Europy i papiestwo bylo rowniez powiazane z wladcami Rzymu, Niemiec i Francji, i tak wygladala polityka papiezy i Watykanu na przestrzeni wiekow, ktora nie zawsze odzwierciedlala lub postepowala w/g nauki Jezusa Chrystusa.
    A przykladem kretynizmu sa z kolei komentarze A.Schuberta na temat chrzescijanstwa, ktory stawia znak rownosci miedzy zydowskim bozkiem „jhw” (jahwe) przywlaszczonym przez zydow od mieszkancow Kananu, a Jezusem, opierajac sie na TALMUDZIE (zydowskiej mitologii wytrzepanej z zydowskich obrzezanych k*tasow) i obsrywa Jezusa okresleniami zapozyczonymi z TALMUDU lub dorabia Jezusowi zydowskie pochodzenie, opierajac sie na informacjach z ewangelii Mateusza, ktora innym razem sam podwaza jako zrodlo nierzetelnych informacji podobnie jak pozostale 3 ewangelie kanoniczne.
    I po tym wyraznie widac jak rozwscieczony na chrzescijanstwo A.Schubert manipuluje informacjami i oglupia nimi Polakow.
    Wiec jesli ty „kempes” powolujesz sie na „autorytet” A.Schuberta w sprawach chrzescijanstwa to jestes taki sam klamca historyczny jak A.Schubert, a do tego idiota, poniewaz dales sie nabrac na jego klamstwa i polprawdy, i nie jestes w tym osamotiony, poniewaz na forum WPS jest wiecej takich idiotow, ktorzy na slowo Jezus wpadaja we wscieklosc jak ty – vide rowniez reakcja „jeb-sie-sam” i „przemex”, a reszta milczy i milczy dlatego, bo tez nie lubia Jezusa lub Jezus im przeszkadza, ale nie maja odwagi tego napisac.

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: kempes,

    Jak wydajesz opinie na temat wydarzen jakie mialy miejsce w przeszlosci (powstania, rewolucje, wojny, decyzje rzadzacych, decyzje przywodcow powstan narodowych etc) to COFNIJ ZEGAR CZASU DO TAMTYCH CZASOW, o ktorych piszesz, czyli DO TAMTEJSZEJ RZECZYWISTOSCI, zamiast wymadrzac sie i krytykowac decyzje oraz poczynania Polakow – w tamtych czasach nie bylo telefonow komorkowych, wiec z prostej przyczyny decyzje byly podejmowane z opoznieniem i na tzw. „wyczucie” zwazywszy na fakt, ze Polska byla pod okupacja i poruszanie sie Polakow w terenie bylo ograniczone.
    Poza tym ZYDZI masowo kolaborowali z okupantami Polski przeciw Polakom i donosili na Polakow.
    W zwiazku z tym istnialy rozne przeszkody, o czym nie wiedzieli POLSCY BOHATEROWIE POWSTAN NARODOWYCH, a z kolei ich WIELKI PATRIOTYZM I UMILOWANIE OJCZYZNY POLSKI spowodowal, ze NIE BALI SIE SMIERCI i POSZLI BIC SIE O POLSKE Z HONOREM I DUMA, ZE SA POLAKAMI.

    Nie stosuj zydowskich metod manipulowania wydarzeniami historycznymi i nie oskarzaj Polski o slabosc jako przyczyne bandyckiej napasci Rosji i Niemcow na Polske, poniewaz Polska byla ofiara tego bandytyzmu i wine za napasc na Polske ponosza bandyci: Rosja i Niemcy.
    To bandyckie zachowanie okupantow Polski bylo przyczyna powstan narodowych Polakow.

    Dzisiaj zyd pluje na Polakow i nie ma mu kto przypierdolic w zeby, zeby mogl sie nimi udlawic.
    Dzisiaj zyd rzadzi i rozkrada Polske, a wy spicie jak susly.
    Dzisiaj jestescie uzaleznieni od zyda i zachowujecie sie jak kundle.
    Wysmiewacie bylych przywodcow polskich powstan narodowych, a sami jestescie jak smieci i zyd was traktuje jak smieci.
    Blagalny list do zydo-bolszewika Putina, zeby was ratowal przed zydami to dowod braku polskiego honoru i ten brak u was polskiego honoru jest dowodem waszego upadku, czyli zywcem gnijecie.

    Polubienie

 45. jeb ...Henryka Ptasznika

  Ze też na takich syjonistyczno banderowskich kutas… nie ma bata . Przemex daj spokoj szkoda nerwów na ten syjonistyczn- banderowski kawałek gówna .
  Siedzi całymi dniami kutafon na forum suwerenność i pierdo… tam głupoty . Dziw bierze , że mądry administrator jeszcze go stamtąd nie wywalił .
  Zbliżają się wiosenne święta jakoś musi obsraniec zarobić na barszczyk i dobre jajeczka .

  Polubienie

  • jeb ...Henryka Ptasznika

   Dodatkowo facet sobie tutaj podwyższa swoja wartość , bo w realu to pewnie kawał zakompleksionego zasrańca co to nawet głoej baby na oczy nie widział . Wszędzie sobie tu poradzili tylko WPS bezradny i hasa sobie tu ćwok jak smród po gaciach .

   Polubienie

   • Szkoda czasu na dyskusje z debilem, lepiej sobie iść na dziewczynki, przynajmniej ma człowiek z tego jakąś przyjemność, całkiem fajną, odstresuje się, a tu gadaj do dziada a dziad jakby nigdy nic, dalej powtarza komunały jak ksiądz na ambonie… Chyba kobieta mu dawno nie dała…

    Polubienie

 46. jeb ...Henryka Ptasznika

  a gdzie on mial kiedy kobietę . Chyba taką lalkę co sobie w Kanadzie kupił .

  Polubienie

 47. paziem

  Prawda wyzwala… pamiętaj, że nie wyzwala od myślenia. Włącz je i skończ z epitetami i banałami albo won!

  Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   rabinie „paziem”….
   Epitety zaczeli najpierw wypisywac wasi zwolennicy i to jest wasza szkola rabinie „paziem”.
   A poniewaz wasi uczniowe rabinie „paziem” natrafili na swiadomego Polaka jak ja to dostali „wiazanke zyczen” prosto w ich swinskie ryje.

   Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Oj zasrany syjonisto rabinem to ty jesteś . Słuchaj ja juz naprawdę zapłacę za dobre jajeczka nie te pejsate ze sklepu co się po nich rzyga , ugotuje ci barszczyk słowem zasponsoruję tobie całe święta , które się z bliżają tylko przestań już pieprzyć na WPS.

    Polubienie

 48. kempes

  to pan raczej nie chcesz zrozumiec ze cale chrzescijanstwo – TO JEDEN WIELKI SZAJS. drogi panie . kazlem panu wejsc na te blogi – ktore jako przyklad panu podalem. wszyscy autorzy sa POZA KATOLICYZMEM. ALE… NA TYM WSPOLNOTA SIE KONCZY. jeden wierzy w pawla . inny zas nie. cytowanie sie wersecikami. co pan mysli .. ze to tylko katolicy mordowali.?? a protestanci to byli lepsi? ile pan masz sekt protestanckich? CALE CHCRZESCIJANSTWO- Z KATOLICYZMEM CZY BEZ TO DZUMA JEST I TYLE. nie wydalo zadnych owocow. a na podstawie biblii – TO MOZNA JAK SIE CHCE -UDOWODNIC WSZYSTKO. te slynne werseciki -WYRWANE Z KONTEKSTU. PROTESTANTYZM CZCI JEZUSA – A ODRZUCA MARYJE . TAAK? i co z tego? zaden jezus polsce nie pomogl. w polsce jest zle. dlaczego cala dzume nalezy zydom oddac. a protestanci to nie mordowali w amerykach? coc sie pan tych katolikow uczepil. ?? CZALE CHRZESCIJANSTWO TO SZAJS. dosc juz sporow o napletki ,werseciki i bzdury. teraz putin. putin czy nie putin.. kazdy kraj mogacy pomoc polsce jest dobry i korzystny. a kraje sa jakie sa. wiec? putin czy nie putin. z zydami czy bez.. to nas nie interesuje. byle w polsce bylo w koncu lepiej. a co do powstan. byly zle skalkulowane. poza WIELKOPOLSKIM TYM PO 1 WOJNIE SWIATOWEJ. BYLY ZLE SKALKULOWANE ZAKONCZYLY SIE KLESKAMI. ZGINELO KUPE LUDZI. jak pan chcesz… umieraj w tej durnocie.. jak ci z filmu -GODZINA W. JA WOLE SIE NIE MIESZAC. WYBOR PANA. DROGA WOLNA. pajak tez moze umierac na barykadzie. NO BO SKORO CHCE. ?? MOZESZ PAN NAWET UMIERAC ZA PIS WOJNIE Z ROSJA. . ja uwazam ze rzad w niczym mi nie pomogl. i mi to dynda. drogi panie nasz wybor. kazdy ma swoj. ja.. wole słuchac rozsadnych ludzi. a pan?? rob se co chcesz. stracilem juz cierpliwosc. pozdrawiam serdecznie.

  Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   Odpowiedz do „kempes”
   POLSKIE FORUM NARODOWE SUWERENNOSC.COM
   Temat: Dykusyjne ciekawostki, str 29

   Polubienie

   • kempes

    wiecej panu juz NIE OPDPISZE. ALE… przyczytałem cos pan tam napłodził. i.. NIC WIELKIEGO. kwestia religii.. – ktorej pan piszesz. kazda religia – chcrzescijanstwo,zydostwo – czyli judaizm ,konfucjaniz. WSZYSTKIE JEST ZŁA – JESLI.. PODKRESLAM – JESLI …. ZMUSZA INNYCH – DO CZCZENIA SIEBIE – NA SILE. !!! na sile!!PRZYKLAD? ISLAM. zmusza europejczykow . gwaltami i mordami . bo islam jest tak samo – jak judaizm. kazdy nie wierzacy wg judaizmu to.. – goj. czyli- gorszy. islam jest podobny. wszystkie religia abrahamowe sa ZLE. I KAZDA – KTORA MORDUJE – NIE WIERZACYCH – A NAWET I SWOICH. PO CO NAM TAKIE RELIGIE. piszesz pan po zydach. ale.. to pan jestyes wlasnie ich OBRONCA. PAN. CO JA NAPISALEM. ZE CHRZESCIJANSTWO TO DZUMA – CZY TAK? to pan bronisz jezusa. NIE JA. PAN. JA CHCE – BY WSZELKI NADJORDANSKO-PODOBNY TWOR ZNIKL. podczas gdy pan chcesz go przeksztalcic w co pan tam chcesz. ale jezus ma byc- nie?? teraz kolejna sprawa. elity. – tamte panstwa – te neimcy i rosja i turcja itd. miały kase. BO ELITY – PLACILY PODATKI . PODATKI M. IN. NA WOJSKO. kto to bronil- to robic polskiej szlachcie – no kto?? . kolejna rzecz. paN KLAMIESZ . wasza wizja jest taka. NIC ZMIENIAC ,NIE POPRAWIAC. TYLKO O WSZYSTKO OBWINIAC OBCYCH. taka sama jest dzisiejsza tradycja polski. 20 lecie . panowie oficerkowie i guziki od mundurow. i pierdoly : o honorze ,ojczyznie. a ja bym tak wolal zeby przemysl rozbudowac . by armia byla silna. by byla ,praca . by kazdy czul saie wspolgospodarzem kraju. a pan co robisz ?/ bronisz elit i zlodziei , uciskajacych a nie uciskanych. dobre – no nie.. i udajesz pan madrego. teraz zydzi. to panowie ich sprowadzali i krolowie. i.. dawali im przywileje. co.. to np. chlopi to robili?? mieszczanie?/ PANOWIE. I COS PAN TAKIEGO TAM NAWYPISYWAL.? ZALOZMY ZE SOCJALIZM JEST ZLY. ale w takim wariancie -pan nie jest lepszy. bronisz pan zdaje sie – kapitalizmu . ja opieram na FAKTACH. za socjalizmu wlasnosc zakladow byla panstwowa – ale POLSKA. a dzis jaka jest. ?/ ludzie samobojstwa popelniaja. A pan bzdurzysz tu o kapitalizmie. i co ten pana – caly jezus na to?? widziales pan kiedys cialo po samobojstwie?/ BO JA TAK. 6000 TYS ROCZNIE .kazdy czlowiek – to osobne zycie i historia. teraz piszesz pan putin. nie byloby tesknoty do putina – jakby – ten pana ukochany kapitalizm – traktowal ludzi jak ludzi. a nie jak bydlo. ludzie za prl-em tesknia. ale tego to pan nie widzisz. prl – jaki byl taki byl – ale budowal. a dzis ludzie po smietnikach grzebia. ale panu chyba- widze to nie przeszkadza. skoro jestes pan – co widac ze wzmianek panskich- takim wielbicielem kapitalizmu. szkoly sie zamyka. a rosji to co kapitalizm dal. nedze. i astronomiczne fortuny zachod oszukal polakow. a panstwa sa jakie sa. i kazdy sojusznik jest mile widziany. putin czy nie putin. kazdy dzieki – ktoremu polakom moze byc lepiej. teraz najazdy niemcow w 10 wieku. pod jakimi haslami- najezdzali polske ?/ ano chrzescijanstwa i jezusa .KTOREGO PAN – TAK BRONISZ. nie ja. a te blogi ktorych przyklad panu dalem. czy jezus po wyjsciu katolicyzmu – oswiecil – tych ludzi? nie. prosze wejsc na te blogi. ktore panu podalem. stos roznic i pogladow. piszesz pan o obcych. a ja pisze o rozsadku. np. idzie przez niebezpieczna – dzielnice laska w mini ,na 10 cm szpilkach ,obwieszona bizuteria. trzeba sie liczyc z tym ze moze byc zgwalcona ,lub okradziona. rozsadek jest po to by myslec. ale to dla takich jak pan wyzsza szkola jazdy. wiecej panu nie odpisze. ALE TERAZ WIDAC – DLACZEGO DZUMA CHRZESCiJANSKA JEST NIEBEZPIECZNA. widac to pana – wpisach i moich. pisze to to jednak – by ostrzec innych a nie dla pana . wszystkie religie to dzumy . dzumy w pieknej oprawie. glosza milosc,tolerancje – a owoce ich to spory.mordy gwalty i wyprany rozum. poza tym pan klamiesz. ja panu dalem dowod ze.. popieram ale madre powstania. a nie zrywy nawalonych wariatow. NIE BIORACYCH ODPOWIEDZIALNOSCI ZA NIC. zyje se pan w swoim swiecie. napisalem jeszcze te odpowiedz – po to bys pan wiedzial ze czytalem te 29 strone i.. nic tam wielkiego nie ma. ja mysle- przyczynami i skutkami. a pan mysl jezusem i mistycyzmem .maryjami – czy czym pan tam chcesz.

    Polubienie

 49. kempes

  a co szlachty – TO SA DOWODY. przywileje. ktore narzucali – mieszczanstwu i chlopom . ale za to jest CENA. SKORO … SAMI RZADZILI.. ODSUWAJAC – MIESZCZAN I CHLOPOW OD WLADZY.. TO SA SAMI WINNI UPADKU POLSKI.BO WLADZE ZABRALI SOBIE – SAMI!!!!SAMI!!!!kto rzadzi – TEN ODPOWIADA. a mam dosyc elit jeszcze za 20 -lecie miedzywojenne. gdzie dobrze bylo tylko bogatym. poczytaj se pan np. pamietniki bezrobotnych – z tego okresu. a policja w 20 leciu miedzywojennym – strzelała do ludzi. SA ELITY WINNE I TYLE. wszystkie ptaszki cwierkaja o tym – bo sa na to dokumenty i papiery.

  Polubienie

  • jeb ...Henryka Ptasznika

   kempes jezeli prowadzis blog chetnie poczytam daj link . naprawdę podpisuje sie pod każdym słoewm co napisaleś . Pozdrawiam i browar dla ciebie taki pachnacy z beczki nie to pesate gówno co to teraz w marketach sprzedają .

   Polubienie

   • kempes

    nie . nie prowadze bloga. natomiast jemu dalem adresy kilku blogow. ludzi ktorzy – wyszli z katolicyzmu ( bo on tak sie katolikow uczepil) . ale poza wyjsciem z katolicyzmu (co jest wspolnym ich mianownikiem) – dalej ci ludzie – maja stos roznych pogladow. a dalem mu to po to – by udowodnic ze.. wyjscie z katolicyzmu – nic nie daje. bo cale chrzescijanstwo – dalej szkodzi i dzieli. stos roznic – klotni. nic nie dajacych . DLATEGO TRZEBA SIE GO POZBYC. co wszyscy tu rozumieja. poza fanatykiem – uwazajacym ze za wszystko -winny jest katolicyzm. a ja mu chcialem pokazac ze nawet -gdy wyjdzie – TO DALEJ JEST W SZAMBIE.

    Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    No i mu pokazaleś i dlatego moje ogromne gratulacje . Radze więcej już z tym typem nie polemizować .Szkoda czasu . Pana wpisy swietne i wielkie podziekowania raz jeszcze do miłego może w innych tematach WPS.

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: kempes (3 Luty 2016 o 15:19)

    Nie przekrecaj moich wypowiedzi, poniewaz nigdy nie napisalem, ze „za wszystko winny jest katolicyzm” i to jest wylacznie twoja opinia, ktora wielokrotnie zanegowalem i dowiodlem tobie, ze CELOWO FALSZUJESZ HISTORIE.

    Zas szambo to sam masz w glowie i dlatego nie potrafisz odroznic chrzescijanstwa od katolicyzmu, a katolicyzmu od religii narodowych, a bierzesz sie za dyskusje nie majac zielonego pojecia i bez przerwy krecisz jak zyd.
    Czy masz cos z glowa nie tak ?

    Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   re: kempes
   Elity sa jak najbardziej odpowiedzialne za wewnetrzne sprawy Rzeczpospolitej i nigdy tego nie negowalem, ale ty obwiniles elity za wszystkie nieszczescia jakie spadly na Polske – we wczesniejszych komentarzach obwiniales o to samo chrzescijanstwo, a pomniejszales role Rosji, Niemiec i ZYDOSTWA w niszczeniu Polski i narodu polskiego na co zwrocilem tobie wielokrotnie uwage.
   Poza tym w pokretny zydowski sposob przerzucales wine ze sprawcow zla (Niemcy, Rosje i ZYDOSTWO) na ofiare (Polske), co tylko wskazuje, ze celowo oczerniasz Polske i Polakow, i celowo pomijasz zlo jakie obcy wyrzadzili Polsce i Polakom.

   Polubienie

 50. kempes

  DROGI PANIE. masoneria ma historie ja ka – ma. tylko bylo zlych papiezy. pajak jest katolikiem. jednak? nie piszac o historii kosciola – klamie. bo kosciol na taka sama – historie jak masoneria. i tez mordowal . i to sa fakty. drogi panie. descher napisal 10 czy 20 tomow – takiej historii . a pajak o tym – ani słowa? i.. mimo to katolicyzm jest dalej fajny? mimo marozji i formozow ??to jest dopiero manipulacja tez. MANIPULACJA!!! najedzcow za najazdy – JA NIE ZWALNIAM. ale po to polskie elity osłabiły kraj. I.. NIE CHCIAŁY DAWAC NA WOJSKO. A DZIEKI BRAKU WOJSKA- BYLY NAJAZDY. MASZ TO PAN NAWET W TRYLOGII .kamieniec sie broni a… szlachta gada. gada. duchowienstwo to samo- BYLE NIE PLACIC.ALE NA ZABAWY TO BYLO. wiec daj pan spokoj. NA SILNYCH NIKT NIE NAJEZDZA . BO.. MOZE DOSTAC LANIE.

  Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   re: kempes
   Napisz list do H.Pajaka i innych historykow i zadaj im pytanie dlaczego nie podaja informacji n/t przeszlosci KK, poniewaz ja za nich nie odpowiadam i nikt mnie do tego nie upowaznil.
   Poza tym juz tobie napisalem, ze KK rzadzili ludzie swieccy oraz duchowni, ktorzy mieli powiazania rodzinne i klasowe z moznymi i wplywowymi rodami w krajach Europy, w tym z zydowskimi bankierami oraz ze KK byl rowniez pod wplywami niemieckimi od 962r do XIX wieku, a wczesniej pod wplywami cesarzy Rzymu i twoj lament, ze to KK jest wszystkiemu winien jest pozbawiony sensu i zaprzeczeniem tego sa osoby swieckie sprawujace wysokie funkcje w KK z papiezem wlacznie, wplywowe rody w Europie, zydowscy bankierzy oraz rzymska i germanska polityka prowadzona przez cesarzy.

   Najazd/napad Rosji, Niemiec, Turcji etc na Polske to dowody BANDYTYZMU tych panstw i to nie jest wina Polski, ze bandyci napadli na Polske – rownie dobrze bandyci moga napasc na przechodnia i zabrac mu portfel z pieniedzmi oraz przedmioty wartosciowe.
   Wiec twoja wersja oskarzania ofiary (Polski) , ze jest winna napasci bandytow (Rosji, Niemiec, Turcji etc) na Polske jest wymyslem twojej chorej wyobrazni, co jest typowe u zydostwa, ktore tez jest takie pokretne.
   W zwiazku z tym elity rzadzace nie ponosza zadnej winy za bezprawny najazd/napad wrogow Polski na Polske.
   Wina elit rzadzacych tkwi jedynie w tym, ze nie zabezpieczyli odpowiednio granic Polski i nie zabezpieczyli bezpieczenstwa polskiej ludnosci cywilnej.
   Biorac z kolei pod uwage obszar Rzeczpospolitej wynoszacy w jej okresie rozkwitu ponad 1 milion kilometrow kwadratowych oraz istniejace zagrozenia, Rzeczpospolita musialaby posiadac co najmniej 200-tysieczna armie zawodowa w pelnym uzbrojeniu i gotowa odeprzec napastnika, a w przypadku napasci z kilku stron obrona Polski bylaby niemozliwa.
   Zbudowanie 200-tysiecznej armii w tamtym czasie wiazalo sie z duzymi kosztami, chyba, ze Polska wzorem Anglii, Hiszpanii, Francji etc uprawialaby piractwo morskie i okradala inne panstwa i narodowosci.
   Jedyne okno na swiat jakim byl Gdansk bylo pod wplywami niemieckimi, a wladcy Prus z pomoca zydowskich falszerzy falszowali polskie monety ze zlota i srebra dodajac do zlota mosiadzu, a do srebra tlenku cynku.
   Tych sfalszowanych polskich monet uzywali pozniej wladcy Prus i budowali za polskie monety swoja potege w Prusach, m.inn. pruska armie zawodowa, ktorej uzyli przeciw Polsce w rozbiorach Polski.
   Ale ty „kempes” nie piszesz o tym tylko oskarzasz elite rzadzaca w Polsce, ze nie dawala pieniedzy na to i owo, i nie piszesz rowniez o tym, ze gdy polska elita zorganizowala swoje sily to spuscili wpierdol Niemcom, Rosji, Turkom etc.
   Oslabianie Rzeczpospolitej rozpoczelo sie pod koniec XVIII wieku za panowania SASOW z aktywnym udzialem Prus i Rosji – dwoch wrogow Polski oraz ZYDOSTWA i MASONERII, o czym ty „kempes” do tej pory nie napisales tylko w kolo powtarzasz swoje pierdoly.

   Na silnych nikt nie najezdza ?….. To kolejny twoj nonsens „kempes”, poniewaz bandyta ma mysli przestepcze i w historii jest duzo takich przypadkow, ze nawet kraje bandyckie, ktorych rozpierala sila napadaly na siebie i bily sie miedzy soba – poszukaj sobie przykladow w nie tak odleglej historii jak I i II wojna swiatowa.

   Polubienie

   • jeb ...Henryka Ptasznika

    Idz już człowieku w pizd….. stąd i nie zawracaj dupy mądrym ludziom typu Kempes , bo już do ciebie stracił cierpliwość i juz ci nie odpisze :
    Napisałem ci juz idioto syjonistyczny przeproś papę i wracaj na fora Niezaleznej , Naszego dziennika Trwam i tam pierdo.. swoje idiotyzmy .
    Na tym forum Suwerenność piszesz na Berdyczów i wlazłeś na WPS.
    MOJA PROPOZYCJA AKTUALNA :
    OPUSZCZASZ WPS SPONSORUJE CI DOBRE JAJKA I BARSZCZYK NA ŚWIĘTA PLUS CIASTECZKA I SAŁATKI . NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ TUTAJ SIĘ PRODUKOWAĆ .

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    „rycerzu” (z zakutym lbem) jeb-sie-sam…
    DO BUDY WREDNY PSIE !

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.