Rosja świętuje Dzień Obrońcy Ojczyzny

logo-wps

Pan

Andriejew Sergiej Wadimowicz

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej

w Rzeczypospolitej Polskiej

Pan

Kontradmirał Walery Nazarow

Attache Wojskowy , Sił Lotniczych i Marynarki Wojennej

Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Szanowni Panowie,

 

z okazji przypadającego w dniu 23 lutego, dla upamiętnienia utworzenia Armii Czerwonej i Floty, święta Dnia Obrońcy Ojczyzny – składamy serdeczne, braterskie życzenia wszystkim żołnierzom Sił Zbrojnych Rosji oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo waszego państwa.

Ze szczególnym szacunkiem odnosimy się do kombatantów II wojny światowej, których wysiłkowi i ofierze krwi  także na polskiej ziemi,  Polacy zawdzięczają wyzwolenie spod okupacji faszystowskich Niemiec. Nastąpiło to w boju, gdzie Rosjanie i Polacy byli sojusznikami, których łączyło braterstwo broni i walka ze wspólnym wrogiem mającym za cel ludobójstwo Słowian. Świadectwem tej walki są liczne mogiły i pomniki bohaterów tamtych dni, które obecnie w wyniku prowokacji stają się obiektami wandalizmu. Niszczenie grobów, czy pomników nie należało nigdy i nie należy także obecnie do tradycji polskiej kultury i jest wynikiem prowokacji na gruncie zakłamywanej historii  w okresie tzw.transformacji, a także nierzadko jest inspirowane przez zewnętrzne siły, chcące skłócić nasze dwa bratnie narody.

My, polscy patrioci i narodowcy, ze wstydem przepraszamy za te bezrozumne akty wandalizmu i barbarzyństwa na polskiej ziemi.

Obecnie – na tle konfliktu za naszą wschodnią granicą na Ukrainie,  wywołanego przez neokolonialną politykę anglosasko-syjonistyczną żerującą na oligarchicznych strukturach gospodarczo-politycznych oraz na spreparowanej przez wojnę informacyjną świadomości części ukraińskiego społeczeństwa, a także na tle regionalnej wojny w Syrii i terroryzmu polityczno-gospodarczego na Bliskim Wschodzie – narody Europy i świata z wielką nadzieją patrzą na zdecydowane i skuteczne działania rosyjskich Sił Zbrojnych.

Autorytet rosyjskich Sił Zbrojnych rośnie, gdyż oprócz obrony własnej ojczyzny ich działania dają nadzieję także innym narodom, że konieczne i możliwe jest przeciwstawienie sie zbrodniczemu, ludobójczemu globalizmowi, któremu patronuje światowa lichwa i drapieżny militaryzm światowych koncernów działających pod politycznym protektoratem Stanów Zjednoczonych.

Dlatego Dzień Obrońców Ojczyzny pojmujemy jako dzień obrońców suwerennych, rozwijających się i dostatnich państw,  respektujących zasady samostanowienia oraz równych praw i wzajemnych korzyści w  międzynarodowych stosunkach politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych .

Raz jeszcze w Dniu Obrońców Ojczyzny życzymy waszym kombatantom zdrowia i długiego życia, waszym żołnierzom dotychczasowego hartu ducha i wysokiego stopnia wyszkolenia, a waszym dowódcom wyobraźni polityczno-strategicznej i konsekwencji działania.

Narodowi rosyjskiemu przekazujemy wyrazy przyjaźni, szacunku i słowiańskiego braterstwa.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Wierni Polsce Suwerennej

Paweł Ziemiński

Dariusz Kosiur

Andrzej Skorski

 

Warszawa-Łódź, 23 lutego 2016 r.

 

 

Господин

Андреев Сергей Вадимович

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации

в Республике Польша

Господин

Контр-Адмирал Валерий Назаров

Военный атташе-Воздушных Сил и Военно-морского флота

Посольство Российской Федерации в Республике Польша

 

 

Уважаемые Господа,

 

по случаю отмечаемого 23 февраля, в честь создания Красной Армии и Флота, праздника Дня Защитника Отечества – сердечно передаем, братские пожелания всем служащим Вооруженных Сил России и служб, отвечающих за безопасность вашего государства.

С особым уважением мы относимся к ветеранам ВТОРОЙ мировой войны, благодаря которых усилием и жертвом крови также на польской земле, Поляки обязаны освобождение от оккупации фашистской Германии. Произошло это в бою, в котором Русские и Поляки были союзниками, которых связывало боевое братство и борьба с общим врагом, имеющим цель-геноцид Славян. Свидетельством этой борьбы являются многочисленные могилы и памятники героев тех дней, которые в настоящее время в результате провокации становятся объектами вандализма. Разрушение могил или памятников не было никогда, и не есть также в настоящее время в традиции польской культуры и является результатом провокаций на почве извращения истории в период так называемой трансформации, а также нередко инспирован внешними силами, желающими поссорить наши два братские народы.

Мы, польские патриоты, со стыдом приносим свои извинения за эти бездумные акты вандализма и варварства на польской земле.

В настоящее время – на фоне конфликта за нашей восточной границей, на Украине, вызванного неоколониальной англосаско-сионистической политикой олигархических структур, также из за информационной войны в сознании части украинского общества, а также на фоне региональной войны в Сирии – народы Европы и всего мира с надеждой смотрят на решительные и эффективные действия российских Вооруженных Сил.

Авторитет российских Вооруженных Сил растет, потому что, кроме обороны своей родины их действия дают надежду и другим народам, что необходимо и возможно, противостояние преступному глобализму который исползует мировое ростовщичество и хищный милитаризм мировых корпорации, работающих под политическим протекторатом США.

Поэтому День Защитников Отечества мы воспринимаем как день защитников суверенных, развивающихся и процветающих государств, соблюдающих правила самоопределения, а также равных прав и взаимной выгоды в международных, политических, экономических и социально-культурных отношениях .

Еще раз, в День Защитников Отечества желаем вам и вашим ветеранам здоровья и долгих лет жизни, вашим солдатам прежней твердости духа и высокого уровня подготовки, а вашим командирам политико-стратегической осознанности и решительности.

Российскому народу мы передаем слова дружбы, уважения и славянского братства.

Общество „Верные Суверенной Польше”

Paweł Ziemiński

Dariusz Kosiur

Andrzej Skorski

Польский Культурный Центр в Калининграде

Tomasz Omański

 

Odpowiedź od przyjaciół z Rosji:

Дорогие наши польские друзья!
Искренне желаем вам и всем польским гражданам, знающих цену жизни, победы, любящих свою страну и стремящихся к сохранению добрых отношений между нашими народами Мира и благополучия!

Этот день напоминает нам сложных периодах в истории и возлагает на нас обязанность сохранить нашу общую историю, как урок. для будущих поколений, в котором, мы верим, нашим внукам и правнукам жить долго и счастливо.

И в качестве шутки о дне сегодняшнем:
Не очень давно Обама заявил, что главными угрозами для прогрессивного человечества являются ИГИЛ, лихорадка Эбола и Россия. На днях Россия представила две вакцины против Эболы, закрыв проблему и серьезно способствует уничтожению ИГИЛ. В общем, делает все возможное, чтобы остаться единственной в почетном списке.


Дорогие друзья!

Примите от нас самые добрые пожелания в День защитника Отечества.

23 февраля – праздник всех тех, кто не щадя своей жизни защищал Родину и сегодня выполняет свой воинский долг.

Пожелаем друг другу здравия, стойкости, мира, добра, веры, успехов в ратном труде и „мягкой силе” военной дипломатии!

С праздником вас, с Днем защитника Отечества!

Tłumaczenie:

Drodzy nasi polscy przyjaciele!

Serdecznie życzymy wam i wszystkim obywatelom Polski, którzy znają cenę życia, zwycięstwa, kochających swój kraj i dążących do zachowania dobrych stosunków między naszymi narodami, Pokoju i pomyślności!

 

Ten dzień przypomina nam o trudnych okresach w naszej historii i nakłada na nas obowiązek zachować naszą wspólną historię, jako lekcję dla przyszłych pokoleń, w której wierzymy, naszym wnukom i prawnukom, przyjdzie żyć długo i szczęśliwie.

 

Jako żart o dniu dzisiejszym:

Nie tak dawno temu Obama oświadczył, że głównymi zagrożeniami dla postępu ludzkości są ISIS, Ebola i Rosja. Kilka dni temu Rosja przedstawiła dwie szczepionki na Ebolę, zamykając problem i poważnie przyczynia się do zniszczenia ISIS. W sumie, robi wszystko, co możliwe, aby pozostać jedynym na honorowej liście.


🙂

____________________________

 

Reklamy

23 Komentarze

Filed under Bez kategorii

23 responses to “Rosja świętuje Dzień Obrońcy Ojczyzny

 1. Edward. były członek solidarności .

  Przepraszam , ale muszę zabrać głos . WPS czytuję od niedawna i proszę o odpowiedzi :
  Panowie z WPS bardzo chętnie lansują rządy Polaków w PZPR i bardzo słusznie jednak zapominają o kilku ważnych rzeczach :
  1. PRL pod rządami Gierka i Gomułki było państwem totalitarnym z aparatem terroru : Przecież to szuja bolkowa była najbardziej aktywna podczas pierwszych lat rządów Gierka i nawet pod koniec jego rządów planowano spotkanie gnidy z Gierkiem . Kto wie może do niego doszło ?
  Zgadza się . Rządy Żydów to potworny terror . Parabola miała wtedy największe wartości . W czasie rzadów Polaków to wszystko opadało w dół , ale tak czy owak nie było demokracji i była tajna policja .
  Panowie chyba to rozumiecie solidarność to był ruch z wieloma patriotami , którzy chcieli tylko jednego : socjalizmu z ludzką twarzą i nic więcej . Pisanie dziś , że Solidarność to był syfilis jest laniem po mordzie tych ludzi . Macie państwo rację , że wyrżneli nas Żydzi , ale co w tym dziwnego ? oni juz od wieków nas niszczą .
  W sprawie Bolka jest consensus u Żydów . Mają go kreować na agenta do 76 roku , potem mam być kryształ i bohater narodowy . Napisał były solidarnościowiec żyjący dziś , że skromnej renty .
  Pozdrowienia .

  Polubienie

  • Ma Pan wiele racji.
   Prawdą jest, że PRL nie była państwem demokratycznym, że PZPR nie uzyskała władzy w wyniku demokratycznych wyborów, że aparat bezpieczeństwa czuwał, żeby PZPR nie utraciła władzy (w latach 1944-56 w PRL zamordowano od 300 tys. – 600 tys. Polaków, a na obszarach zajętych przez ZSRR w latach 1944-53 ok. 2 mln Polaków).

   My jednak oceniamy PRL z punktu widzenia polskich nacjonalistów, z punktu widzenia realizacji polskiej polityki narodowej.
   Mimo powyżej wymienionych negatywów uważamy, że władze PRL (zwłaszcza w latach 1956 – 1980) właściwie realizowały interes narodu i państwa polskiego, tak w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (m.in. bezpieczeństwo socjalne, przyrost naturalny, kultura narodowa, rozwój gospodarczy) jak i zewnętrznego.

   W sierpniu/wrześniu 1980r. Jaruzelski i Kiszczak przeprowadzili pałacowy zamach stanu – żydostwo objęło władzę nad PZPR.
   My także byliśmy członkami Solidarności, co prawda z racji wieku tylko członkami szeregowymi – dobrze pamiętamy ten kilkunastomiesięczny powiew wolności. Niektórych naszych starszych kolegów zamordowano jeszcze przed 13 grudnia 1981r.
   Solidarność została zainstalowana przez żydowską agenturę PRL współpracującą z Kościołem i CIA. Gdy żydowskiemu kierownictwu Solidarności groziła utrata władzy wprowadzono stan wojenny, który na dobrą sprawę trwa do dzisiaj.

   Polubienie

 2. Pingback: Rosja świętuje Dzień Obrońcy Ojczyzny – blog polski

 3. Podpisuję się pod powyższymi życzeniami. Opublikowałem je u siebie, z własnym dodatkowym komentarzem.
  https://opolczykpl.wordpress.com/2016/02/23/rosja-swietuje-dzien-obroncy-ojczyzny/

  Polubienie

 4. Pingback: WPS:Rosja świętuje Dzień Obrońcy Ojczyzny | Pekok Antylichwiarz

 5. paziem

  Поздравляем с Днем защитника Отечества!

  В гибридной войне защитнику Отечества важно быть идейно мотивированным и не только уметь держать круговую оборону в условиях тотальной борьбы. Но и владеть наступательным идеологическим оружием.
  http://sergei-moiseev.livejournal.com/7621.html

  С уважением, Сергей Моисеев,
  председатель Харьковской областной
  общественной организации «Русь Триединая» –

  Polubienie

 6. partyzant

  23
  Wszystkich meszczyzn i kobiet, co chronia, chronili czy beda chronic Ojczyzne z 23 lutego!
  Z Dniem Obroncy Ojczyzny!


  .
  kacap z moskwy

  http://kacap-z-moskwy.livejournal.com/294019.html

  Polubienie

 7. partyzant

  zobaczcie jak parchy pałują

  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/129885,rosja-swietuje-dzien-obroncy-ojczyzny

  To bardzo krzepiące, że są w Polsce ludzie tacy jak Wy. Pod przesłaniem z Listu podpisuję się obu rękami i całym sercem. Każdy obłęd kiedyś się skończy, a więc dla Polaków też istnieje jakaś nadzieja, że wyjdą z tego prozachodniego amoku i będą normalnymi ludźmi.
  nadużycie link skomentuj
  nana

  Polubienie

 8. partyzant

  Lawina: Dzień Obrońcy Ojczyzny 2016, Warszawa. Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich (Wideo)
  https://pekokantylichwiarz.wordpress.com/2016/02/23/lawina-dzien-obroncy-ojczyzny-2016-warszawa-mauzoleum-zolnierzy-radzieckich/

  Polubienie

 9. ja

  wstawaj rodina ogromnaja.zydy choczut slowianskij narod unicztozyc.putin wstawaj.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s