Kościół w odbitym świetle teczek Kiszczaka

4192229082Kościół w IIIŻydo-RP nie chce poddać lustracji duchownych. Chce być jak żona cezara: poza wszelkimi podejrzeniami. 
 –

Po której stronie stoi Kościół? Cd.

W odróżnieniu od religii i nieodłącznego jej mistycyzmu polityka jest dziedziną realną i doczesną. Podkreślam te różnice celowo, żeby wierzący, ale także i niewierzący, nie próbowali łączyć mistycyzmu wiary z realnym światem polityki i nie ulegali manipulacjom hierarchów Kościoła nawołujących do zawierzania losów narodu i państwa Opatrzności. Żeby nie poddawali się poczuciu winy, jeśli będą bronić swoich niezbywalnych narodowych praw do wyłączności stanowienia o polityce własnego państwa. W naszym polskim i katolickim przypadku chodzi o epatowanie nas poczuciem winy za „grzech antysemityzmu” (w rzeczywistości antysyjonizmu) – za obronę naszych praw narodowych, ale także i naturalnych do obrony, których nawołuje przecież sam Kościół.

Mamy tu do czynienia ze swoistym paradoksem, bo jakże mamy bronić praw naturalnych nie popełniając jednocześnie „grzechu antysemityzmu”? Przecież cała liberalna ideologia, promocja seksualnych wynaturzeń, gender, darwinizmu społecznego, etc., jest proweniencji żydowskiej – stworzona przez żydowskich filozofów, ideologów, lansowana w powszechnych żydowskich mediach, a wszystko opłacane przez żydowską finansjerę świata Zachodu.

 

Zwróćmy uwagę, że antysemityzm jest penalizowany jako tzw. mowa nienawiści przez prawo państwowe stanowione przez władze IIIŻydo-RP. Wszelkie wypowiedzi wskazujące na negatywy dominacji mniejszości żydowskiej w całym obszarze polityki państwa, czy wypowiedzi krytyczne względem Izraela, są natychmiast napiętnowane w mediach, a ich autorzy, politycy, organizacje polityczne, zostają wyeliminowani z medialnej, a więc i z publicznej, przestrzeni.

Ale można natomiast wszelkimi zmyślonymi winami obarczać Rosję i jej władze, można prześcigać się w eskalowaniu nienawiści do Rosji i nie jest to potępiane, ani przez media, ani przez władze, ani przez Kościół – spotyka się z aprobatą.

 

Czy nam się to podoba, czy nie, Kościół jest nie tylko formalnym podmiotem prawa międzynarodowego, ale był i jest zaangażowany politycznie. Jest polityczną siłą o wiele większą, niż pozornie mogłoby to nam się wydawać. I choć formalnie Kościół nie bierze udziału w wyborach parlamentarnych, to kształtuje naszą mentalność, wpływa na decyzje polityczne wyborców. A jako oficjalny pośrednik – oficjalny tylko w sensie religijnym, czyli mistycznym –, między Opatrznością a nami, wśród wielu uzyskuje wiarygodność polityczną, bo Kościół jak Bóg „jest nieomylny”.

 

Polityka Kościoła

 

Błędne teorie, fałsze historyczne, polityczne kłamstwa, zawsze w końcu zostają obalone. Można powiedzieć, że zrządzeniem Opatrzności jest, iż agenturalność „Bolka”–Wałęsy staje się faktem – faktem prawdziwym – i powszechnie znanym. Przy okazji ujawniania tzw. teczek Kiszczaka, czyli przy okazji wewnętrznych walk miedzy PiS i PO, na światło dzienne wydostają się i inne ważne fakty obnażające prawdę o IIIŻydo-RP. Okazuje się – na co wskazują sami żydowscy uczestnicy „procesu przemian” – , że cały proces od powstania Solidarności do tzw. transformacji włącznie, był starannie przygotowany przez te żydowskie siły – wspomagane przez Kościół i CIA -, które dokonały w sierpniu/wrześniu 1980r. pałacowego zamachu stanu obalając ekipę E.Gierka.

 

z11943451QŻydzi walczą z PRL. Październik 1979, Warszawa, głodówka członków KOR w kościele św. Krzyża. Z przodu od lewej: Antoni Macierewicz, Adam Michnik, ksiadz Stanislaw Małkowski, Jacek Kuroń, Kazimierz Wóycicki, z tyłu siedzą: Konrad Bieliński, Mariusz Wilk, Kazimierz Janusz.

 

Żydowski KOR od samego początku mógł liczyć na przychylną współpracę Kościoła. Kościół udzielił natychmiast wsparcia „S”, doskonale zdając sobie sprawę z czyjej inspiracji powstała, kto faktycznie sprawuje w niej władzę i że celem jest obalenie PRL, a może i całego pojałtańskiego porządku w Europie.

W końcu pierwszy wyłom w pojałtańskim porządku został uczyniony przez Kościół już w 1965r. pamiętnym listem biskupów polskich do biskupów niemieckich: „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”, czym zakwestionowali nie tylko gwarancje ZSRR dla naszej granicy z NRF na Odrze i Nysie, ale i samą granicę, która dla kosmopolitycznej, globalnej, polityki Kościoła nie ma wartości i znaczenia.

 

_40518155_popewalesa238Z perspektywy ostatnich czterdziestu lat mamy prawo stwierdzić, że Kościół udzielił nie tylko wsparcia, ale użyczył swojego wizerunku religijnego antypolskim, antynarodowym i antypaństwowym, siłom, żeby te zyskały w oczach Polaków wiarygodność, tak potrzebną do ubezwłasnowolnienia i ogrania polskiego narodu.

10274305_642701815797749_2723391722581501626_n

„Bolek”-Wałęsa nie tylko nosił w klapie marynarki wizerunek Matki Boskiej, ale fotografował się z JPII. W ten sam sposób Kościół uwiarygodniał Michnika, Geremka i wielu innych antypolskich Żydów.

Czołówka, przeważnie żydowska, PO i PiS zajmuje pierwsze ławki na kościelnych uroczystościach. Nieświadomy politycznie katolik powie, że Kościół jest otwarty dla każdego, kto potrzebuje łask Opatrzności.

A przecież Jezus wygonił ze świątyni żydowskich bankierów i handlarzy. Jednak hierarchowie polskiego Kościoła w odróżnieniu od Jezusa prezentują zupełnie inne preferencje, może nie religijne, ale polityczne i stają w jednym szeregu z żydowskimi geszefciarzami politycznymi. Bo tu, na Ziemi, liczą się władza i pieniądze, a Niebo zostawiają Polakom – Europejczykom – zgodnie z tradycją edyktu mediolańskiego cesarza Konstantyna.

 

Dla uważnego obserwatora politycznych wydarzeń nie powinno być zaskoczeniem, że panu abp S.Gądeckiemu polski nacjonalizm kojarzy się z szowinizmem. Taka jest oficjalna wykładnia polityki Kościoła.

Materiały IPN BU 0449/9 t.5, s.12-14

Notatka informacyjna

(…) Watykan pragnie, aby te uroczystości (obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej w Częstochowie w 1988r. – D.K.) nie przybrały charakteru nacjonalistycznego i dlatego Episkopat Polski będzie usiłował im nadać profil ściśle religijny i spokojny.

Inspektor Wydz. XIV

Dep. I MSW

Ppor. S.Żyrda

A więc Kościołowi przyświecają cele ponadnarodowe. I znakomicie wpisuje się On w proces globalizacji, którym steruje światowa żydowska finansjera. Stąd potępienie ze strony Kościoła nie tylko świeckich ruchów narodowych, nacjonalizmów, w Europie, ale także ruchów katolickich – teologii wyzwolenia rozpowszechnionej w Ameryce Łacińskiej, ukierunkowanej na obronę sprawiedliwości społecznej i praw człowieka. Kościół opowiada się za „wolnym rynkiem” (encyklika JPII „Centessimus Annus”) i nie tylko za tym.

18.04.1983r. JPII udzielił audiencji Komisji Trójstronnej wiedząc, że ta komisja otwarcie przygotowuje się do rządu światowego – NWO. Komisji Trójstronnej przewodniczyli Z.Brzeziński i D.Rockefeller. W trakcie rozmowy ze strony JPII miała miejsce krytyka za opieszałość w pracach na rzecz “NWO”.http://www.ultramontes.pl/posoborowi_4.htm

 

Hierarchowie czynią jednak pewien wyjątek dla jednego nacjonalizmu – dla nacjonalizmu zdegenerowanego, czyli dla szowinizmu, który w odniesieniu do żydowskiego narodu zwie się syjonizmem.

Czy ktokolwiek z katolików słyszał słowa potępienia ze strony Kościoła dla syjonizmu? Dlaczego nikt nie słyszał potępienia syjonizmu?

 

magdalenkaW 1989r., gdy przy „okrągłym stole” zasiedli Żydzi z władz PRL i Żydzi z opozycyjnej „S” oraz przedstawiciele Kościoła, w klasztorze o.jezuitów w Warszawie trwała konferencja nt.: „jak przygotować proboszczów i księży do wspierania procesów integracji europejskiej?”.

 

Z pewnością coraz większej liczbie Polaków nie trzeba tłumaczyć „dobrodziejstw” unijnej integracji. Kościołowi także znana była historia dwukrotnego – aż do skutku! – referendum w Danii dotyczącego ratyfikacji traktatu z Maastricht. Policja strzelała ostrą amunicja do Duńczyków, którzy protestując przeciw ewidentnemu fałszerstwu referendalnemu wyszli na ulice – Duńczycy nie chcieli wchodzić UE – był rok 1992r.

Czy w stanowisku Kościoła odnośnie integracji europejskiej górę wzięła etyka katolicka, czy polityczny rachunek, nie pozostawiają złudzeń poniższe wypowiedzi polityków państwa watykańskiego:

Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów. Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy.

JP II przemówienie do parlamentarzystów austriackich, Rzym, 23.03.1997r.

__________

Po załamaniu się komunistycznego systemu totalitarnego w roku 1989, przed narodami Europy pojawiła się szansa ponownego zjednoczenia Europy Wschodu i Zachodu.

Kościół powszechny, a zatem i Kościół w Polsce, od początku wspierał ten proces.

 

Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi zebrani na 316. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 21 marca 2002 roku – http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/4524.1,Biskupi_polscy_wobec_integracji_europejskiej.html

_________

„Brak ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego byłby dużą szkodą dla Polski”

powiedział KAI abp Henryk Muszyński, 13.03.2008http://info.wiara.pl/doc/173931.Abp-Muszynski-za-ratyfikacja-Traktatu-Lizbonskiego

 

Skoro Kościół w Polsce wspierał syjonistycznych Żydów w latach 1970/80 w dążeniu do przejęcia władzy nad Polakami, logiczną zatem konsekwencją jest, że antypolski, antynarodowy, Kościół popierał żydo-rebelię na Ukrainie.

informacja z 21.01.2014
Z demonstrującymi w Kijowie będzie się solidaryzował polski Sejm. Już zrobił to episkopat.
List do greckokatolickiego hierarchy Ukrainy Światosława Szewczuka i rzymskokatolickiego Mieczysława Mokrzyckiego wystosowało prezydium Episkopatu Polski. W skład tego organu obok przewodniczącego abp. Józefa Michalika wchodzą jego zastępca abp Stanisław Gądecki i sekretarz generalny bp Wojciech Polak.
Na początku grudnia biskupi wysłali do Ukraińców wyrazy solidarności.
za: http://info.rp.pl/artykul/1081583.html?print=tak&p=0

Kościół w Polsce solidarny z Ukrainą
„Zapewnienie o solidarności wszystkich biskupów polskich z bratnim narodem ukraińskim znalazło się w liście Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do abp. większego Światosława, metropolity kijowsko-halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego.
To co się dzieje na Ukrainie jest kolejnym sprawdzianem dla naszych narodów, czy potrafimy współdziałać w obronie ważnych wartości, wolności i praw obywatelskich”
za: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x74869/ukrainskie-koscioly-sa-byly-i-beda-ze-swoim-narodem/?print=1

 

Zachód – Kościół – Rosja i Polska

Ewangelizacja Rosji jest niezmiennym postulatem Kościoła od dziesięciu stuleci (http://www.zmwschod.iaw.pl/pl/30050/0/ewangelizacja_dorbot.html ). Także i dzisiaj po niedawnym spotkaniu papieża Franciszka i patriarchy Cyryla Kościół nie ogłosił rezygnacji z tej swoistej misji. A czy tę misję ewangelizacyjną wobec Rosji – wobec rosyjskiej Cerkwi, można nazwać religijną, jeśli są to te same religie? Z pewnością NIE. Tu chodzi o misję czysto polityczną, o rozszerzenie wpływów Watykanu, władzy i … o powiększenie dochodów.

Logiczne jest, że każda rosyjska władza dążąca do umocnienia państwa i w konsekwencji do umocnienia religii prawosławnej, będzie wrogiem dla Kościoła. Ponieważ w przeciwieństwie do internacjonalnego, kosmopolitycznego, katolicyzmu, prawosławie jest silnie związane z rosyjską narodową i państwową tradycją.

Kościół jest więc i prozachodni – szczególnie pro USA, stąd preferuje bardziej PiS niż PO – i antyrosyjski. Polacy znający historię winni dobrze wiedzieć, że antyrosyjskość Kościoła przysłużyła się naszemu państwu i narodowi jak najgorzej.

Jest to kolejny przyczynek do antypolskiej i antynarodowej postawy Kościoła, który traktuje z odrazą wszelką polską politykę narodową, bo ta siłą rzeczy musi ciążyć ku Rosji jako naturalnemu (Słowianie) partnerowi i sojusznikowi (zagrożenia ze strony tego samego wroga: opanowanego przez syjonistów Zachodu).

 

Pozorowany katolicyzm w służbie syjonizmu i NWO

Poniżej zamieszczam link do poprzedniej części tekstu, który na stronie neon24.pl przetrwał zaledwie kilkanaście godzin, mimo zainteresowania Czytelników.

„Po której stronie stoi Kościół?”http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/129761,po-ktorej-stronie-stoi-kosciol

Są bowiem tacy dla, których poruszana tematyka to wyłącznie atak na Kościół – na ich świętą wiarę – mniej więcej tak formułują swoje zarzuty.

Oczywiście uczciwy Czytelnik z pewnością zauważy, że teksty te nie dotykają kwestii wiary – nigdzie nie przytaczam argumentów przeciw lub za wiarą w Boga, bo takowych logicznych argumentów po prostu nie ma. Interesuje mnie wyłącznie kontekst polityczny religii, czyli to, w jaki sposób instytucje religijne wpływają na losy narodu i państwa.

Zatem ci, którzy potraktują powyższe rozważania wrogo, uczynią tak wyłącznie z jednego powodu: nie interesuje ich istota wiary, tylko wyłącznie cel polityczny Kościoła, z którym to celem się utożsamiają – utożsamiają się z polityką światowego syjonizmu.

 

Kościół w IIIŻydo-RP nie chce poddać lustracji duchownych. Chce być jak żona cezara: poza wszelkimi podejrzeniami. Czy ma do tego prawo, skoro jest podmiotem polityki i jednym z poważniejszych politycznych graczy?

Kościół przyjmuje wobec swoich duchownych zarzuty o pedofilię – zarzuty, które bardzo trudno uwodnić. Na tej samej zasadzie zarzuty o pedofilię można stawiać wszystkim nauczycielom we wszystkich systemach oświaty – (?). Tu jednak Kościół poddaje się osądowi. A politycznej lustracji poddać się nie zamierza. Warto, żeby ufający politycznym podpowiedziom Kościoła skupili się i nad tą stroną Jego działalności.

Potraktujmy z całą należną powagą jednego z najpoważniejszych graczy na politycznej scenie, bo naprawdę na to zasługuje.

 

 

Dariusz Kosiur

25 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

25 responses to “Kościół w odbitym świetle teczek Kiszczaka

 1. kojak

  Od samego poczAtku KOR mogl liczyc na kosciol ? Wierutna demagogczna bzdura ! Zaslepienie odbiera rozum niekedy ! Trzeba pisac krytycznie ale nie ulegac emocji ! Dopuki zyl Prymas Ks Kardynal Wyszynski on tych skurwysynow i bydlajpow trzymal na dystans ! Punktujac i ich lewym prostym On czul ,kim sa te bydlaki i smieci i nawet ostrzegal przed tym zdegerowanym bydlem z KOR !Niestey go go zabraklo to dopiero sie zaczeło nieszczscie ! Niestey to kosciol zgotowałlnam to nieszczscie ze zydowstwo zelazna reka trzyma Polska za morde ! Tokosciol w sposb ladacki plugawy i wrecz bandycki przekazaŁ wladze zydowstwu na zlotej wrecz tacy !Niestety nikczemna role w tym odegral JP II bo to on systematycznie monitorowal rozmowy tzw okraglego stolu i odbywaly sie one za jego pelna wiedza i akceptacja ! Kosciol w sposiob plugawy i bandycki z rozmow wyeliminował wszelkie osoby i organizacje nie zwaiazane z bydlakami z KOR ! Bydlo z KOR dostalo od kosciola calkowita i totalna wladze ! Teraz milczac w zasadzie popiera te kryminalone i wynaturzone rzady ! Kardynal Wyszynski sie w grobie przewraca widzac o te ładaki z polkiego kosciola wyczyniaja !

  Polubienie

 2. Pan trochę naciąga historię. S.Wyszyński zmarł w 1981r., a KOR głodował w Kościele już od 1976r.
  W 1965r. został napisany list biskupów polskich do niemieckich.
  L.Bristiger przyjęta na łono Kościoła – w 1975r. zmarła jako szczera katoliczka.

  Owszem, stryjeczny brat S.Wyszyńskiego, A.Wyszyński w latach 1930. realizował żydo-bolszewickie czystki razem z J.Stalinem.

  Polubienie

  • jebhenryka ptasznika

   Panie Dariuszu pzreciez dobrze pan wie ,że prymas nie ufał pejsom z KOR ani wąsatej kapuście .Naprawdę jego spotkanie z Kuroniem było lodowate .Zaprzeczy pan temu ?

   Polubienie

 3. andrzej

  Religie abrahamowe, to zaraza wymyślona przez przebiegłych pastuchów – prostaczków w celu manipulowania ciemnym, niewykształconym ludem dla własnych korzyści.

  Uważam, że rozprzestrzenianie się kosmopolitycznego żydo-chrześcijaństwa przerosło oczekiwania samych jego twórców, którzy prawdopodobnie ówczesny globalizm ograniczali swoim myśleniem do rejonu Bliskiego Wschodu i krajów śródziemnomorskich.

  Ta kosmopolityczna odraza będąca zaprzeczeniem człowieczeństwa sieje dziś spustoszenie w głowach ludzi prawie na całym globie.

  To jest tragizm Homo sapiens, że jeszcze dziś w XXI wieku sekty te znajdują tylu wyznawców nawet pośród dobrze wykształconych osób.

  Kościół katolicki w Polsce (nie tylko) – ramię Watykanu będącego na usługach szowinizmu żydowskiego (syjonizmu) jest tworem wrogim Słowiańszczyźnie, a tym bardziej jej jedności.

  Klepane mantry za nawrócenie Rosji mają właśnie na celu wyproszenie u żydowskiego Jahwe pomocy w zaprowadzeniu jedynie słusznej ich zdaniem religii katolickiej, a zatem podporządkowanie Watykanowi (syjonizmowi) wszystkiego w tamtym rejonie, poczynając od właścicieli a kończąc na ich bogactwach.

  Polubione przez 1 osoba

  • Andrzej – pełna zgoda – z małymi uzupełniami.

   Jahwizm wszystkich odprysków to kult żydostwa, żydowskości, żydowskich idoli, żydowskiej antykultury, żydowskich zbrodniczych i rasistowskich wymysłów żydo-biblijnych, to zżydzenie i ogłupienie tymi bredniami umysłów i świadomości kilku miliardów nie-żydów na całym świecie.

   „Religie abrahamowe, to zaraza wymyślona przez przebiegłych pastuchów”

   Przez ich elitę okłamującą i okradającą i swoich pastuchów i całą resztę wyznawców wszelkich jahwizmów – żydo-chrześcijan i żydo-muzułmanów.

   „…prostaczków w celu manipulowania ciemnym, niewykształconym ludem dla własnych korzyści.”

   Dokładnie tak! Tyle że i „wykształconymi” tak samo manipulują, bo „wykształcenie” w świecie opanowanym przez religie abrahamowe jest indoktrynacją, a nie „wykształceniem”.

   „Uważam, że rozprzestrzenianie się kosmopolitycznego żydo-chrześcijaństwa przerosło oczekiwania samych jego twórców”

   Szaweł/Paweł, rzeczywisty twórca żydo-chrześcijaństwa, nie wziął pod uwagę jednej podstawowej rzeczy – nie przypuszczał, że podrzucona przez niego i jego pomagierów (jewangelistów) Rzymowi pacyfistyczna sekta galilejskiego żyda-włóczykija stanie się tak fanatyczna i pacyfikatorska. Choć to było nieuniknione – skoro judaizm był mściwy, nietolerancyjny i fanatyczny to i jego bękart – żydo-chrześcijaństwo – siłą rzeczy przejęło te cechy. Wszak niedaleko pada jabłko od jabłoni. Szaweł chciał Rzym zdemoralizować pacyfizmem galilejskiej sekty, a Rzymian przedobić na duchowych żydów. Dlatego pisał im, że prawdziwym żydem nie jest ten obrzezany na ciele, a ten obrzezany na sercu – „duchowo”. Miał nadzieję, że w ten sposób uwolni żydowskie państewko spod dominacji Rzymu. Niestety sekta od IV wieku zacząła mściwie prześladować wszystkich innych, rozprzestrzeniała się jak płomień i wtedy następcy Szawła Arabom podrzucili Mahometa i żydo-islam, aby przystopować żydo-chrześcijaństwo.
   https://opolczykpl.wordpress.com/2012/03/03/historia-naturalna-religii-monoteistycznych/

   Inna rzecz, że to właśnie fanatyzm żydo-chrześcijan stał się przyczyną ostatecznego triumfu nad nim żydostwa. Przez wieki Żydzi wyłudzali od obcych władców przywileje kupując je złotem i podstawianymi im dziewczynkami. Ale w pewnym momencie katodebilni fanatycy zaczęli Żydów wypędzać z ich krajów, dając im jedną furtkę – „nawrócenie” na katolicyzm. I to był początek końca żydo-katolicyzmu oraz początek rzeczywistego żydowskiego globalizmu. Bo wtedy żydowskie przechrzty zaczęły kroczek po kroczku przejmować elity żydo-chrześcijańskiego zachodu. Aż podbiły go całkowicie – co widzimy dzisiaj gołym okiem.

   „Ta kosmopolityczna odraza będąca zaprzeczeniem człowieczeństwa sieje dziś spustoszenie w głowach ludzi prawie na całym globie.”

   Niestety – tak. Przy czym ja zawsze dodaję – „żydogenna”. Kosmopolityczna i żydogenna nadjordańska dżuma.

   „To jest tragizm Homo sapiens, że jeszcze dziś w XXI wieku sekty te znajdują tylu wyznawców nawet pośród dobrze wykształconych osób.”

   Niestety – tak. Tyle, że „wykszałconych” pomiędzy obrzezanymi móżdżkami nie ma. Są obrzezane żydogennym „wykształceniem” cyborgi, zombie.

   „Kościół katolicki w Polsce (nie tylko) – ramię Watykanu będącego na usługach szowinizmu żydowskiego (syjonizmu) jest tworem wrogim Słowiańszczyźnie, a tym bardziej jej jedności.”

   Dokładnie tak! Tyle, że Watykan wcześniej sam miał zapędy globalistyczne i chciał cały świat podbić, skatoliczyć i poddać władzy herszta Watykanu. To się oczywiście i na szczęście nie udało i obecnie Watykan przykuty jest do rydwanu żydo-banksterów służąc ich interesom.

   „Klepane mantry za nawrócenie Rosji”

   Przede wszystkim ma szczuć katodebili na Rosję. Aby byli gotowi do „krucjaty”. To jest jedna z fałszywych żydo-katolickich barykad – zamiast walczyć z żydo-globalizmem napuszczani są debile na Rosję. I całe chmary wyznawców rebe Rydzyka rzeczywiście na tej barykadzie czeka na hasło – na Moskwę! Musimy „nawrócić” Rosję.
   Tym religijnym odmóżdżonym „bydłem” ludzkim (przepraszam bydło za to porównanie) manipulować jest dziecinnie łatwo. Przez to, że temu bydłu od urodzenia zakazuje się samodzielnie myśleć. Ich zasranym obowiązkiem jest ślepo wierzyć i być posłusznym. Bo jak nie – to czeka ich „kara boża” i piekło. I to ludzkie bydło tego się boi.

   Polubione przez 3 ludzi

 4. Pingback: Kościół w odbitym świetle teczek Kiszczaka | forumemjot dla Polski

 5. partyzant

  Zielone szaleństwo owładnęło Watykanem. Papież wzywa do utworzenia Nowego Porządku Świata.

  Wszechstronnie udokumentowane zamiary globalistycznych elit, do powołania Rządu Światowego i stopniowego zmniejszenia ludności Ziemi do liczby poniżej 1 miliarda ludzi….

  Dalej-> http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/zielone-szalenstwo-owladnelo-watykanem-papiez-wzywa-do-utworzenia-nowego-porzadku-swiata/

  Polubione przez 1 osoba

 6. andrzej

  opolczykpl

  Witam!

  Dziękuję za analizę mojego tekstu i uzupełnienia.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  Polubienie

 7. nina

  ———–??????????????

  Polubienie

 8. jebhenryka ptasznika

  Serdecznie gratuluje sukiennkowym .Za rządów PIS mają juz raj do potęgi 3 . Za Ryzego byl to tylko raj do zwykłej potęgi.OJdyro to ma dopiero teraz raj . Miliony na gotermy , na edukację prywatną . Gratulacje sukienkowi .Macie zycie jak w Madrycie jak w bjkach 1000 i jednej nocy .Reszta może zdychać .Czemu jak kuzwa nie poszłem do seminarium ?!!!!!!!

  Polubienie

 9. Jagienka

  Poniżej kilka przetłumaczonych fragmentów z długiego artykułu Carla Bernsteina, pod tytyłem „Święte Przymierze”. Ukazał się on dawno temu, w roku 1992, w Time magazine.

  „Na około trzy tygodnie przed swoim spotkaniem z Papieżem w 1982 roku, prezydent Reagan w tajemnicy podpisał NSDD32(…) głównym celem podpisania NSDD32 była destabilizacja polskiego rządu poprzez tajne operacje propagandowe i pomoc dla Solidarności; ”

  „Według przywódców Solidarności, Wałęsa I jego zastępcy byli świadomi, że wspólnie Reagan i Jan Pawel II byli zaangażowani w przetrawanie ruchu solidarnościowego, jednak mogli się oni tylko domyślać rozmiarów tej kolaboracji. ‚ Oficjalnie nie wiedziałem, że Kościół współpracował z USA’, powiedział Wojciech Adamiecki, organizator i edytor podziemnych wydawnictw solidarnościowych a obecnie doradca Polskiej Ambasady w Waszyngtonie. ‚Powiedziano nam, iż Papież zapowiedział Sowietom, że jeżeli oni weszliby do Polski, to on poleciałby do Polski aby być z Polakami.’ Kościół udzielał podstawowej pomocy. Był w połowie otwarty, a w połowie tajny. Otwarty jeżeli chodzi o pomoc humanitarną – na przykład: żywność, pieniądze, lekarstwa, konsultacje lekarskie odbywające się w kościołach – i tajny jeżeli chodzi o poparcie dla działalności politycznych: dystrybucji różnego rodzaju maszyn drukarskich, udostępnienia pomieszczeń na tajne spotkania, organizacji specjalnych demonstracji”.

  „Według amerykańskich źródeł wywiadowczych, Papież używając kanałów kościelnych zasugerował Wałęsie aby utrzymać ruchy operacyjne w podziemiu, i przekazał wiadomość do 10 milionów członków Solidarności, aby nie wychodzili na ulicę i prowokowali interwencji Paktu Warszawskiego lub wojny domowej z polskimi siłami bezpieczeństwa. Ponieważ komuniści odłączyli bezpośrednie linie telefoniczne z Watykanem, Jan Paweł II komunikował się z kardynałem Józefem Glempem przez radio. Papież również oddelegował wysłanników do Polski aby informowali o sytuacji w specjalnych raportach. ‚Informacje przekazywane z Watykanu były o wiele lepsze i szybsze od naszych pod każdym względem’, powiedział Aleksander Haig ‚(amerykański Sekretarz Stanu).
  ‚Chociaż mieliśmy własne doskonałe źródła informacji, nasze informacje zbyt długo przedostawały się przez biurokracyjne filtry wywiadu.’”

  „Aż do momentu kiedy Solidarność na nowo odzyskała swój legalny status w 1989 roku, ruch rozwijał sie w podziemiu, karmiony, zaopatrywany i wspierany radami przez sieć współpracowników ustanowionych pod auspicjami Reagana i Jana Pawła II. Tony wyposażenia – faxy (pierwsze w Polsce), prasy drukarskie, transmitery, telefony, krótkofalówki , kamery, fotokopiarki, telexy, komputery, edytory tekstów –były szmuglowane do Polski kanałami utworzonymi przez księży, amerykańskich agentów i reprezentantów AFL-CIO europejskich ruchów związkowych. Pieniądze dla nielegalnych związków zawodowych nadeszły z CIA, National Endowment for Democracy, tajnych kont watykańskich i zachodnich związków zawodowych”.

  „Często w czasach Reagana, amerykańskie tajne operacje ( włączając tą w Afganistanie, Nikaragui i Angoli ) obejmowały pomoc dla buntowników z użyciem siły: broni, najemników, doradców wojskowych, materiałów wybuchowych. W Polsce Jan Paweł II, Reagan i Casey (szef CIA) wybrali zupełnie inną drogę: ‚Co oni musieli zrobić, to pozwolić naturalnym siłom, będącym już na miejscu, spontanicznie to rozegrać i nie zostawić na tym swoich odcisków palców’, wyjaśnił jeden z analityków. Co narodziło się z współpracy Reagan –Casey było bardzo precyzyjnie skalibrowaną operacją, której zakres był umiarkowany jak na działalność CIA. ‚ Gdyby Casey był tutaj w tej chwili, prawdopodobnie by się pośmiał”, zaobserwował jeden z jego niechętnych wielbicieli. ‚W roku 1991 Reagan’owi i Casey’emu udało się powtórnie zmienić porządek świata, na taki jakiego chcieli’”.

  http://www.carlbernstein.com/magazine_holy_alliance.php

  Polubione przez 1 osoba

 10. partyzant

  „Wolna Polska”

  Polubienie

 11. Pingback: Got mit uns! – hubalblog

 12. Pingback: Antypolski, antysłowiański, antynarodowy Kościół Katolicki | hubalblog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.