Walka o żydowską prywatną firmę: Trybunał Konstytucyjny

1461795_554685857933345_145258780_nKonieczny jest proces dejudaizacji Polski.

Nasze życie polityczne i gospodarcze musi być pod zarządem Polaków.  D.Kosiur

________________________________________

e0319e72373c00fe0ab942d5138ccaba,2,0Autor: Krystyna Trzcińska

za: http://trzcinska.neon24.pl/post/130317,walka-o-zydowska-prywatna-firme-trybunal-konstytucyjny

 

„Żyd jako sędzia obowiązany jest brać stronę żyda przeciwko gojowi, jak uczy Baba Kamma 113a. Żyd nie może świadczyć w sądzie gojowskim na niekorzyść żyda, ale może świadczyć na niekorzyść goja (Choszen Hamiszpat § 28, art. 3 i 4)”

Obecnie obserwujemy wzmożoną walkę polskojęzycznych żydów – o władzę na terytorium POLSKI.

Prześledzmy tę walkę: zła ze złem, czyli walkę ogólnie: żydów PO, KOD, z żydami PiS, na przykładzie ich walki o władzę – w Trybunale Konstytucyjnym.

Dnia 09.03.2016 r. polskojęzyczni żydzi pozorowali „wydanie” wyroku w Trybunale Konstytucyjnym sygn. akt 47/15, który został też tego dnia w całości udostępniony w internecie. Poniżej jego pierwsza strona:

Już na pierwszy rzut oka widzimy, że to coś, co ma robić za „wyrok” TK z dnia 09.03.2016 r, faktycznie, z powodu jego wad formalnych, jest nieaktem, ponieważ w jego lewym górnym rogu, brak jest pieczęci nagłówkowej, wskazującej nazwę organu właściwego do rozpoznania sprawy i jego adresu pocztowego.

Co znaczy, jeśli w lewym górnym rogu wyroku, brak jest pieczęci nagłówkowej, oprócz tego, że pismo takie bezspornie nie jest aktem prawnym?

Brak pieczęci nagłówkowej na „wyroku”. „postanowieniu”, „zarządzeniu”, oznacza że w treści: „wyrok”, „postanowienie”, „zarządzenie”, zostały sporządzone przez „organ” inny niż upoważniony, na podstawie innych przepisów niż powszechnie obowiązujące. Taką interpretację tego wadliwego zjawiska w sądzie, wskazał sąd w uzasadnieniu swego orzeczenia.

Na udostępnionym w internecie piśmie TK sygn. akt 47/15 zatytyłowanym „wyrok”, bezspornie brak jest pieczęci nagłówkowej, to powstaje pytanie: jaki to „organ” inny niż upoważniony fabrykował „wyrok” z dnia 09.03.2016 r i na podstawie jakich to, innych przepisach, niż powszechnie obowiązujące, został rzekomo „wydany”?

Oczywistym jest fakt że treść pisma zatytułowanego „wyrok” z dnia 09.03.2016 r, została sfabrykowana przez tzw. „sędziów” żydów, działających pod jurysdykcją talmudyczną, czyli zgodnie z nakazami/zakazami Talmudu.

Pismo zatytułowane „wyrok” z dnia 09.03.2016 r. pozbawione pieczęci nagłówkowej jest tylko nieaktem i nie moze być nazwane dokumentem.

Aby można było pismo zakwalifikować jako dokument, to to pismo musi być opatrzone choćby tylko jedną pieczęcią, np. nagłówkową lub urzędową (okrągłą).

Pismo zatytułowane „wyrok” z dnia 09.03.2016 r. nie zostało opatrzone żadną pieczęcią. Co świadczy w sposób ewidentny, bezsporny, że pismo to jest – nieaktem (nie jest aktem prawnym).

Pismo będące nieaktem, a opatrzone godłem (można potraktować tylko jako projekt „wyroku”, ale pismo opatrzone godłem, nie mogło wyjść na zewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego (a wyszło), jeszcze przed datą 09.03.2016 r, czyli przed datą jego rzekomego „wydania”.

Pismo będące nieaktem, jako że bezspornie nie jest dokumentem urzędowym, to nie podlega zaskarżeniu.

Pismo będące nieaktem, nigdy nie może się uprawomocnić, nie ma mocy władczej, a tym samym nie podlega wykonaniu i opublikowaniu w Dz. U.

Pismo będące nieaktem nie korzysta z domniemania prawdziwości, zgodności z prawem i prawdą.

Ponieważ pismo sygn. akt 47/15 z dnia 09.03.2016 r, nie jest aktem prawnym, o czym świadczy brak pieczęci nagłówkowej, w górnym lewym rogu pisma, to nie podlega już konieczności wykazywanie innych wad formalnych tego pisma, do stwierdzenia jego bezskuteczności i nieistnienia w obiegu prawnym.

Gdyż pismo będące nieaktem, nie musi spełniać jakichkolwiek innych wymogów formalnych dokumentu urzędowego, jakie obligatoryjnie musi spełniać WYROK prawidłowy pod względem formalnym!

Orzeczenie (wyrok, postanowienie, zarzadzenie) nie spełniające wymogów formalnych dokumentu urzędowego, nie może być skutecznie ogłoszone, wydane, doręczone ani opublikowane w Dz. U.

Udostępniony w internecie „wyrok” (nieakt) z dnia 09.03.2016 r. sygn. akt 47/15 nie ma charakteru wiążącego, a jako bezskuteczny, nieistniejący (pozorny), nie może wejść do obiegu i obrotu prawnego!

Zastanawiające jest również, dlaczego pozorny „wyrok” TK (co najwyżej – projekt) z dnia 09.03.2016, opatrzony jest prywatnymi podpisami rzekomych sędziów TK, rzekomo właściwych do załatwienia sprawy sygn. akt 47/15, zamiast ich służbowymi podpisami?

Aby zgłębić tą wiedzę tajemną, należy zadać pytanie według mnie żydkom, pozorującym sędziów Trybunału Konstytucyjnego:

na jakiej podstawie prawnej, złożyli podpisy prywatne pod pismem, które rzekomo podlega opublikowaniu w Dz. U, nie wskazując wraz ze skróconym podpisem, swego stanowiska służbowego w TK?

Podpis służbowy zgodnie z przepisami lex generalis, w każdym przypadku musi posiadać konieczne elementy: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, lub pieczęć stanowiskową i skrócony podpis. Brak choćby jednego z wymaganych elementów podpisu, świadczy o braku podpisu służbowego pod pismem.

Pismo służbowe bez podpisu urzędowego – nie istnieje! Może być tylko uznane za projekt dokumentu urzędowego, jeśli spełnia inne konieczne wymogi formalne dokumentu urzędowego, a w omawianym przykładzie mamy pismo, będące formalnie, co najwyżej projektem wyroku.

Projekt wyroku nie podlega publikacji w Dz. U. Projekt dokumentu, który nie spełnia wymogów formalnych dokumentu urzędowego, nie może wyjść na zewnątrz budynku organu, w tym przypadku pozorujacego Trybunał Konstytucyjny, a faktycznie prywatną żydowską firmę, pozorującą działanie organu państwa – Trybunału Konstytucyjnego.

W przypadku „sędziów” tzw. Trybunału Konstytucyjnego, a praktycznie żydowskiej firmy prywatnej na terytorium POLSKI (o czym świadczą prywatne podpisy pod pismem sygn. akt 47/15, brak pieczęci nagłówkowej sądu właściwego do załatwienia sprawy i wskazania jego adresu pocztowego) podszywającej się bezprawnie pod organ PAŃSTWA POLSKIEGO, twierdzę że osoby te (robiące za sędziów TK), nie mają ważnych powołań na stanowiska, za które mają płacone ze SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO i dlatego nie mogą składać podpisów służbowych, nie mogą posługiwać się pieczęcią nagłówkową organu właściwego do załatwienia sprawy, a tylko składają podpisy prywatne, na zwykłej kartce papieru. Straszna draka!!

Poniżej przedstawiam kolejny dowód dołączony przez LOWPORO, w komentarzu do tego posta, na okoliczność że Trybunał Konstytucyjny, o którego wpływy wiodą boje żydki polskojęzyczne, jest prywatną firmą upadłego systemu na usługach żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI.

Dowód z komentarza pod niżej podanym linkiem, jak również zacytowałam poniżej jego treść (zielony tekst).

http://trzcinska.neon24.pl/post/130317,walka-o-zydowska-prywatna-firme-trybunal-konstytucyjny#comment_1287303, 

„Trybunał Konstytucyjny to prywatna firma upadłego systemu na usługach żydowskiego okupanta!


Oto poniżej wypis z UPIK w Waszyngtonie jako dowód, że Trybunał Konstytucyjny to prywatna firma handlowa zarejestrowana pod nr. 423137105, tak jak i wszystkie inne firmy symulujące instytucje państwowe w Polsce i na świecie.

Świat nadal jest jednym wielkim przedsiębiorstwem, pomimo ogłoszenia 25.12.2012r. upadku prywatnego niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

Każdy z nas jako Suweren ma prawo i obowiązek demontować stary, upadły system !

Każda osoba, a w szczególności istniejący personel służb wojskowych, której przysięga została anulowana przez zamknięcie korporacji dla której pracowała może być związana” Swiadomie, dobrowolnie oraz działajac w dobrej wierze ” z OPPT „jako pomocnicy… po to, aby ochraniać i służyć istotom Naszego Stwórcy”
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130218,zakonczmy-zmowe-firm-pocztowych-z-okupantem” target=”_blank” style=”color: rgb(201, 12, 21); text-decoration: none;”>http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130218,zakonczmy-zmowe-firm-pocztowych-z-okupantem
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow” target=”_blank” style=”color: rgb(201, 12, 21); text-decoration: none;”>http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow

► Home► UPIK® datensatz
UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 423137105
L Geschäftssitz Al. Jana Chrystiana Szucha 12a
L Postleitzahl 00-918
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226574547
Fax Nummer
Name Hauptverantwortlicher ”

Wszystkie osoby pozorujące sędziów Trybunału Konstytucyjnego na terytorium POLSKI, są według mnie żydami, wykonującymi w swojej pracu nakazy/zakazy Talmudu:

Żyd jako sędzia obowiązany jest brać stronę żyda przeciwko gojowi, jak uczy Baba Kamma 113a.

Żyd nie może świadczyć w sądzie gojowskim na niekorzyść żyda, ale może świadczyć na niekorzyść goja(Choszen Hamiszpat§ 28, art. 3 i 4)”

Powstaje pytanie: czy żyd może być sędzia na terytorium POLSKI, gdzie według żydowskiego Talmudu rdzenna ludność POLSKI – to goje?

Ponieważ osoby pozorujące sędziów Trybunału Konstytucyjnego z rozmysłem oszukują NARÓD POLSKI, to muszą zostać ukarane i zwrócić wszystkie pobrane dotąd bezprawnie uposażenia do SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO ex-tunc (wstecz)! #takaprawda

Według mnie, na podstawie Talmudu i z uwagi na nakazy/zakazy Izraela skierowane do okupacyjnego żydowskiego rządu na terytorium POLSKI, został również sfabrykowany wyrok TK z 10 grudnia 2014 r. w sprawie uboju rytualnego POLSKICH zwierząt (sygn. akt K 52/13). przez prywatną żydowską firmę, podszywającą się pod organ PAŃSTWA POLSKIEGO – jako Trybunał Konstytucyjny.

Z powyżej przytoczonych przykładów, wynika że bezczelność żydów na terytorium POLSKI, bezprawność ich działania, bezkarność, można powiedzieć, że nie zna już granic i woła wręcz o pomstę do NIEBA!

Reklamy

15 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

15 responses to “Walka o żydowską prywatną firmę: Trybunał Konstytucyjny

 1. tyle w temacie

  Osoba, ktora strone „wierni polsce” prowadzi, antypolskie uspienie – ciag dalszy cwiczy ale najgorsza jest bezsilnisc w coraz glebszym zniewoleniu.
  Bez rozpadu zydowskiej poczwary – unii jakakolwiek odbudowa polskiego w Polsce, i narodowego w innych krajach Europy jest niemozliwa.

  Polubienie

 2. Jacolo

  Reblogged this on Prawda.xlx.pl.

  Polubienie

 3. Pingback: Walka o żydowską prywatną firmę: Trybunał Konstytucyjny | Pekok Antylichwiarz

 4. Jagienka

  „Oto poniżej wypis z UPIK w Waszyngtonie jako dowód, że Trybunał Konstytucyjny to prywatna firma handlowa zarejestrowana pod nr. 423137105, tak jak i wszystkie inne firmy symulujące instytucje państwowe w Polsce i na świecie.”

  Wszystko się zgadza, zalogowałam z USA.
  //www.upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1
  Po wprowadzeniu 423137105 jako D&B D-U-N-S® Number i wybraniu kraju (select country) Poland otrzymałam:

  UPIK® Record – L

  L Registered company name TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY
  Non-registered name or business unit
  L D-U-N-S© Number 423137105
  L Registered address Al. Jana Chrystiana Szucha 12a
  L Post code 00-918
  L City Warszawa
  Country Poland
  W Country code 597
  Post office box number
  Post office box town
  L Telephone number 226574547
  Fax number
  Name primary executive
  W Activity (SIC) 9211

  Później zaczęło mnie to bawić i zaczęłam szukać bez numeru. Znalazłam tam rejestrację Polskiej Biblioteki Narodowej, polskich partii (w tym PiS, kopia poniżej) Instytutu Pamięci Narodowej i wielu innych instytucji.

  UPIK® Record – L

  L Registered company name PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC
  Non-registered name or business unit
  L D-U-N-S© Number 422210589
  L Registered address Ul. Nowogardzka 84/86
  L Post code 02-018
  L City Warszawa
  Country Poland
  W Country code 597
  Post office box number
  Post office box town
  L Telephone number 226216767
  W Fax number 226216767
  Name primary executive
  W Activity (SIC) 8651

  UpiK, czyli D-U-N-S Number, jest nadawany nie tylko dla firm, ale instytucji rządowych. Pomysł na system powstał już w roku 1963, stworzony przez Dun & Bradstreet’s Data Universal. Jest to globalny biznes informator składający się z 9 numerów. Bliższe dane na stronie (tylko po angielsku):
  http://www.dnb.com/content/dam/english/dnb-data-insight/duns_number_overview_2011.pdf
  Dun & Bradstreet’s Data Universal posiada zatem wszystkie dane o wszystkich (nawet osoby prywatne mogą się tam zarejestrować, a kraje i rządu tego numeru wymagają)

  Polubienie

 5. Reblogged this on Interesujące wieści… and commented:
  chamy&chazary

  Polubienie

 6. Polak stary

  Co wiec czynic nalezy Polki i Polacy ,kiedy to nawet TK gra tak perfidne role i uprawia „sztuki cyrkowe” ?
  Czy wiecej jest w Polsce Polakow czy Zydow ???
  Co wspolczesne pokolenia polskei paralizuje w Polsce ,ze takie otepienie,glupota i lenistwo ???
  Malo tego – GODZENIE SIE NA ZYDO-NIEMIECKA NIEWOLE !

  Polubienie

 7. kojak

  Trybunal zydowski czy nie zydowski powinien jednak byc ! Nie moze glupek niedouczony magister Ziobro razem z cepem Kaczynskim pseudodoktorem ( Pisal na temat samorzadu studenckiego !) tworzyc absolutnie dowolnie prawa bo to absolutny i totalny idiotyzm ! Kazda wladza sie degeneruje ! Tu szczegolnie jak wariat Macirewicz bedzie decydowal co jest prawem i jego kolesie glupki i chamy z PYYSS ! Wlaśnie Trybunal ma strzec ludzi przed taka bandycka buta bydlakow jak chocby PIS ! To jest zawor bezpieczenstwa ktory wymyslono zeby chronic wladze przed wynaturzeniami ! Jak ze jakis sad zle dziala to mamy sady zlikwidowc i zastpic ich aktywistami -wariatami wylanianymi przez jakies oszolomskie germia ? Nie ! trzeba jesli juz sady naprawiac ,ale tu trzeba miec dobra wole ! Nie ma jej jedna zydowska grupa z PO a tym bardziej zydowska grupa z PIS okazujaca ostentacyjnie swoja jawnie bandycka bute ! Oni maja jawnie hitlerowska wizje prawa ! Oni moga zachowywac sie dowolnie kryminalnie i tworzyc kryminalne prawo bo wyborcy ich wybrali ! Nie mozema sie zgodzic z taka wizja prawa bandytow z PIS !

  Polubienie

  • adrian

   Wypisz wymaluj ostatnie nasze 7 lat. Co do przyszłych to jeszcze nic nie wiadomo, na razie się rozkręcają lub próbują się rozkręcić, ale wciąż dawne układy ich blokują. Nie zrozum mnie źle nie stoję po stronie pis, ale tworzenie fantastyki politycznej i wpisywanie w nią nowego rządu trąci jakimś skrajnym anty-fanatyzmem pis.
   Poczekajmy, zobaczymy.

   Polubienie

  • emilian58

   Dużo zdrowia życzę a szczgólnie psychicznego!

   Polubienie

 8. Zdzisław Jankowski

  Trzeba powołać Trybunał Narodowy do osądzenia zbrodnie na Narodzie Polskim i Naród dopiero rozwiąże likwidując firmę żydłacką Trybunał Konstytucyjny.

  Polubienie

 9. Cierpimy jako społeczeństwo na dwie ciężkie choroby: żydofobię i rusofobię. Na szczęście są w tym społeczeństwie także normalni ludzie.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s