Nazwiska żydowskich przechrztów-neofitów w Polsce

1-2Już pismo Biblioteka Warszawska rocznik 1844 notuje, że nazwiska urobione od miesięcy lub dni lub zaczynające się przysłówkiem „nowo” mogą należeć do ludzi pochodzenia żydowskiego, których antenaci zostali przechrztami już za Jagiellonów.

Należą do nich m.in.: Majewski, Lipiński, Poniedzielski, Wrzesiński. Podobnie jest z Kwiatkowskimi i Kwiecińskimi – którzy brali chrzest w miesiącu kwietniu. A także ze Styczyńskimi, Czerwińskimi. Najwybitniejsi z nich to WACŁAW SIERPIŃSKI – profesor matematyki, czy Bolesław Czerwiński -, poeta i dziennikarz, autor dawnego komunistycznego hymnu Czerwony Sztandar.

Wśród nazwisk urobionych od dni tygodnia najczęstsze jest Niedzielski… eksponujące, że Żyd przyjął święcenie niedzieli i odżegnał się od szabasu.

Najczęściej żydowskie pochodzenie wskazują nazwiska z przysłówkiem nowo: Nowopolski, Nowakowski czy Nowicki (nowe Icki). Fakt, że Żydzi dokonywali konwersji na katolicyzm nieprzymuszani przez nikogo, wskazują nazwiska Dobrowolski. Nie pochodzą one od miejscowości Dobra Wola, bowiem nigdzie w herbarzach nie występuje ono aż do XVII wieku.

Istniała taka neoficka rodzina Dobrowolskich herbu Nałęcz… legitymująca się bardzo… nowym szlachectwem, bo nadanym po przejściu na katolicyzm w 1789 roku. Czyżby z tej żydoneofickiej rodziny wiódł swą genealogię pan Nałęcz – Marszałek Sejmu?  Odmianą nazwiska Dobrowolski jest Wolski. To jeden z nich był… wielkim łowczym księcia Radziwiłła i cichym jego… bankierem i powiernikiem. Może to z tych kontakt ów pochodzą wybitne rysy semickie współczesnej gałęzi Radziwiłłów w polskim Sejmie i Senacie? Także oznaką zasymilowanego i wychrzczonego żydostwa są Krzyżanowscy – szlachta mająca w swych herbach krzyż (ale bywają też Krzyżanowscy herbu Dębno – bez krzyża i ci są aryjczykami).

Często na przechrzczenie się wskazują nazwiska Nawrocki, wskazujące swym brzmieniem na przyjęcie katolicyzmu, czyli na nawrócenie się na wiarę prawdziwą. Również Żydem był przechrzta późny Lejba Blumental vel Leopold Belmont, wszechstronny acz niezbyt utalentowany publicysta. Kaleczył literaturę polską, tłumacząc ją na rytualny zlepek żydowskiej masonerii, czyli esperanto. Za czasów carskich był więziony z powodu swych żydofilskich przekonań. Jako chrześcijanin zajmował się judaizacją społeczeństwa polskiego, piejąc hymny pochwalne na cześć wielkości Żydów. Widać jaskrawo, że przejście na katolicyzm było parawanem do krzewienia żydowskiej ideologii oraz kahalnych dywersji w społeczeństwie polskim. W ostatnim okresie swego życia Belmont… stał się – dla niepoznaki – wojującym antyjudaistą. Zdawał sobie jednak sprawę, że z żydostwem zerwać nie można.

Znani wydawcy książek Bigeleisenowie (Żelazkowie) wywodzili się z rodu Nachmana Krochmala. Ci przechrztowie wydawali chętnie wszystkie mistyczne utwory Mickiewicza i Słowackiego i gloryfikujące żydowskich bohaterów.

Wielki potentat finansowy był synem Szulima Blocha (po rosyjsku pchła). Jego syn Bogumił przeszedł na kalwinizm. Przechrzcił się… by sobie nie zamykać jako Żyd drogi awansu w karierze urzędnika carskiego. Potem – jako kapitalista – spekulował, finansując drogę żelazną Koluszki – Łódź. Główna jego działalność to spekulacje giełdowe w Rosji i łożenie sum na podnoszenie oświaty Żydów w Polsce. Przez całe życie – jak mówił – żałował, że zerwał z judaizmem i dalej czuł się Żydem.

Genialny artysta, geniusz fortepianu Fryderyk Chopin był z ojca Francuzem i matki… neofitki, przechrzczonej z żydostwa Justyny Krzyżanowskiej.

Zżydzona została też rodzina hrabiów Drohojowskich, ród dyplomatów austriackich, potem i polskich, przez małżeństwo Władysława hrabiego Drohojowskiego, pana na Falowcach pow. Kołomyja, konsula Austrii w Warszawie, który zaślubił… neofitkę z baronów Brunsteinów Miriam (Marię).

Żydem aż do chwil przedzgonnych był Wilhelm Feldmann – publicysta i historyk literatury polskiej, który całe swoje życie nie zdradzał żadnych predylekcji do chrześcijaństwa. Stworzył miesięcznik Krytyka, starając się w nim być apologetą żydostwa i wychowywać w redakcji młodych polskich żydofilów. Trwał całe życie przy judaizmie, przyjmując chrzest dopiero na łożu śmierci. W jego twórczości wiele jest o Żydach z małych miasteczek.

Żydówką z matki-frankistki, Celiny Szymanowskiej, była córka Adama Mickiewicza – Maria Górecka (i wszystkie dzieci z tego związku).


Wielu Żydów we Lwowie w XVIII już wieku, przyjmując status przechrzty, przyjmowało nazwisko Jeziorańscy. To z tych Jeziorański był Jan Jeziorański, który przeniknął aż do ścisłego kierownictwa Rządu Narodowego w Powstaniu 1863 roku. Został powieszony na stokach cytadeli warszawskiej.

Głośny tenor, Jan Kiepura, miał matkę Żydówkę, z domu Najman. Jego dziadek ze strony matki był w rodzinnym Pajęcznie krawcem-łaciarzem. Brat matki, Herszlik Najman, był kantorem w synagodze w Będzinie. To z tej rodziny odziedziczył Kiepura zdolności wokalne.

Neofitą-przechrztą był też Juliusz Kleiner, profesor Uniwersytetu we Lwowie w XIX wieku. Chętnie w swoich pracach badawczych eksponuje… motywy kabalistyczne w twórczości Mickiewicza.

Żydem był aż do lat siedemdziesiątych swego życia (przechrzcił się dopiero wtedy) Aleksander Kraushar, historyk, który usiłował przede wszystkim próbował czynić z Żydów patriotów polskich. Zajmował się propagowaniem judaizmu w polskojęzycznym piśmie „Jutrzenka”.

Znana rodzina bankierów-finansistów, której antenat Lejba (Leopold) Kronenberg w 1845 r. przeszedł na kalwinizm, była znana jako jedna z pierwszych rekinów finansowych w Warszawie. Pozwalał dla splendoru uczestniczyć w swym konsorcjum… arystokracji polskiej (Zamojscy, Potoccy). Dla pozyskania dla swych celów społeczeństwa polskiego wydawał polskojęzyczną „Gazetę Polską”. To jego sportretował Kraszewski w powieści „Żyd”. W owym czasie uważano go za intruza w społeczeństwie polskim. Prowadził działalność charytatywną w instytucjach żydowskich.

Bardzo zażydzeni byli przez żydowskie małżeństwa przedstawiciele rodu hrabiów Lanckorońskich. Pierwszą dawkę krwi żydowskiej wprowadził dyplomata, Żyd z Polski Szafir, który przyjął prawosławie. Skoligacił się on z wieloma rodami arystokratycznymi. Wprowadził krew żydowską do około… dwudziestu rodów książęcych w Europie (niem. Holstein, nawet włoscy – ród Chiggich). Jedna z wnuczek Szafira wyszła za… hrabiego Potockiego, ambasadora Rosji w Neapolu, pochodzącego z hetmańskiej gałęzi rodu Potockich herbu Piława, którego matka wywodziła się z książąt Sapiehów. Zaś córka Potockiego zrodzona z jego małżeństwa z Żydówką Szafirówną… została żoną… Kazimierza hrabiego Lanckorońskiego z linii wodzisławskiej. W ten sposób ród Lanckorońskich pochodził po kądzieli od… Żyda Szafira.


Żydem był zmarły w 1929 roku poeta, Antoni Lange. Był to rasowy semita implantowany do polskiej poezji. Uciekał w czysty, przerafinowany intelektualizm, starając się w swej poezji nie dotykać zagadnień swej rasy. Ucieka do motywów świata antycznego, naśladuje nawet sonety wedyjskie, mity o bogach z wyspy Tonga – a nic o Judei. W poemacie „Latający Holender” kamufluje jako bohatera Żyda, o którym mówi, że jest skazany na wieczną tułaczkę, nie będąc w stanie żyć własnym życiem. Szkoda, że nie podaje jednak przyczyn żydowskiego tułactwa: obłędnej, zawsze tej samej idee fixe o panowaniu nad innymi, wyzysku ich i władzy nad gojami. Słusznie natomiast napisał, że religia żydowska to przyrodzone kalectwo duchowe, obłęd mroku i karykaturalna deformacja (O sprzecznościach sprawy żydowskiej, W-wa 1911). Ano, nic dodać. Demaskuje też Żydów jako wiecznych koczowników. Potępia też syjonizm jako ideę bałamutną.

Żydówkę – przyrodnią siostrę Celiny Szymanowskiej-Mickiewiczowej wziął sobie za żonę polski wybitny poeta Teofil Lenartowicz, zwany lirykiem Mazowsza

Żydem był adwokat Baruch Lesman, który później zmienił nazwisko na Bolesław Leśmian. Pochodził po kądzieli z rodu Eisenbaumów. Jego poetycka twórczość, na siłę windowana przez Żydów, zawiera wiele cech raczej fantasmagorii niż piękna, więcej właściwej żydowskim artystom frustracji i bezsensowności niż estetyki. Zamazuje granicę między światem żywych a umarłych w sposób paranoidalny. Może być dowodem na zwyrodnienie wyobraźni, jak i twórczość Żyda Szagała (Chagall), Kapłana (Chaplin) czy bazgracza prymitywów i rozprutych pierzyn w żydowskim sztetł – Bruno Szulca. Pełno w jego twórczości krwiożerczych mitów z Tory i nawet konstatacja, że Bóg od dawna pochowany w grobie.


Przykładem degrengolady polskiego arystokraty może byæ mariaż Marcina, księcia Lubomirskiego, który był synem Antoniego, piastującego godność miecznika koronnego. Był pupilkiem króla Stanisława Augusta, generałem wojsk polskich. Ale najbardziej słynął z hulaszczego trybu życia i… dostarczania królowi… baletniczek – raczej nie do tańca – na królewski dwór. Kiedy przeputał majątek, ożenił się z Żydówką-frankistką, Teklą Łabęcką. Stąd więc widome hebrajskie fizjonomie u niektórych Lubomirskich!


Przechrztą żydowskim był „kapłan Awangardy” poetyckiej, Tadeusz Peiper. Szerzej pisał o jego żydowskiej biografii „Miesięcznik Żydowski w artykule Chaima Löw, nr 4, 1965.

Żarliwy i czołowy antysemita, Stanisław Piasecki, redaktor tygodnika Prosto z Mostu, rzecznik idei rasizmu… urodził się z matki Żydówki, Gizeli Zylberfeld, córki Izraela.

Królewska rodzina Poniatowskich wzięła swój początek od przechrzty pochodzącego z Litwy.

Stosunek króla Stanisława Augusta do Żydów był więcej niż życzliwy. Miewał lukratywne interesy z żydowskim bankierem Zbytkowerem. Jak mówią źródła francuskie, ojciec króla synem naturalnym księcia Sapiehy, hetmana wielkiego litewskiego i Żydówki, którego to ojca zaadoptował szlachcic Poniatowski. Babka króla po mieczu była z domu Niewiarowska, które to nazwisko przybierali przechrztowie.

Nie brakło mariaży z Żydówkami i u Radziwiłłów. Jeden z nich, Konstanty, książę Radziwiłł ożenił się w 1676 roku z Luizą Antoniną Weiss (Blanc), zżydziwszy mitrę swą książęcą. Inny Radziwiłł, książę Michał, ordynat antonińskoprzygodziecki z Wielkopolski, pułkownik cesarstwa niemieckiego z okresu pierwszej wojny światowej, z Miriam… córką Lejbusia i Augusty Lejbroków, stuprocentowych Żydów, spłodziwszy z nią dwoje żydziąt: syna (ur. 1899) i córkę (ur. 1904).

Również wielki poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer jest synem Żydówki-frankistki – Julii z Grabowskich.

Jego brat cioteczny Tadeusz Boy-Żeleński to rodzony syn siostry matki Tetmajera, zatem też rodził się z matki Żydówki.

Wielki muzyk, wirtuoz skrzypiec, Henryk Wieniawski pochodził z rodziny żydowskiej, która nazywała się na początku swej egzystencji Pietruszka. Takie nazwisko nosił jeszcze ojciec Henryka: Tobiasz-Rofe. Matka Henryka, także Żydówka, nosiła nazwisko Wolff.

Z Żydówką ożenił się też jeden ze znanego rodu magnackiego Karol hrabia Zamojski. Uczynił to dla podreperowania fortuny, bo jego wybranka, Róża Kronenberg, była córką słynnego przechrzty barona Kronenberga.

Teofil Korab-£aski

z pełnym poszanowaniem i respektem dla autorów, wydawców i praw autorskich, w dzisiejszych czasach powszechnego przemilczania i fałszowania historii i faktów historycznych, uważamy za szczególnie ważną powinność i obowiązek rozpowszechniania informacji, celem edukacji i uświadamiania, oraz bezpardonowej walki z owymi przemilczeniami i fałszami.

za: http://web.archive.org/web/20081204080523/http://www.polonica.net/przechrzty-neofici_Polska.htm

____________________________________________

dziwisz-prowadzony-przez-c5bcydc3b3w

 

A to tylko ledwie widoczny wierzchołek góry lodowej. Społeczeństwo polskie nie zdaje sobie sprawy, że cała zdradziecka reszta, tego jakże niebezpiecznego i podstępnego zjawiska, kryje się przed naszym wzrokiem. Brak tej świadomości jest powodem społecznej, narodowej, państwowej katastrofy, której jesteśmy uczestnikami. – D.Kosiur

Reklamy

33 Komentarze

Filed under Polityka

33 responses to “Nazwiska żydowskich przechrztów-neofitów w Polsce

 1. obserwator

  BRAWO !
  Dawac wiecej odslon juz calej polowy obywateli polskich na dzien dzisiejszy .
  FILTRACJA KRWI POLSKIEJ KONIECZNA !!!
  Takich to mamy „polakow i klotnie” o koryto wladzy,

  Polubione przez 1 osoba

 2. julius

  StartCzytaj „ZADRUGĘ”Numer 6 (kwiecień 1938)Sławizm Sjonizmu a Nasze Żydzieje

  Sławizm Sjonizmu a Nasze Żydzieje

  W 2 (4) nr „Zadrugi” pisaliśmy o losie genialnego rzeźbiarza polskiego Stacha z Warty Szukalskiego, który na skutek nieprzy- chylnych dla siebie warunków w kraju, zmuszony został do wyjazdu za Ocean. Cieszymy się, że obecnie możemy zawiadomić naszych Przyjaciół i Czytelników o jego powrocie do kraju. Nadesłany artykuł zamieszczamy z zapewnieniem, że łamy „Zadrugi” dla Mistrza zawsze stoją otworem. Redakcja.

  Krzyżowanie pierwiastków biologiczno-rasowych staje się z dniem każdym coraz to ściślejszą wiedzą. Odmiany gatunków można dziś rozgrupować, a ich skrzyżowanie przewidzieć w skutkach, wyjawiających się w takich lub innych złożeniach proporcji cielesnych i usposobień psychicznych.

  Dziś hodowcy koni, krów, psów, kur itd. mogą jak wprawny malarz, wybierać między odmianami gatunków, jak gdyby między farbami na palecie i dawać danym stworzeniom krótsze lub dłuższe nogi, więcej owłosienia czy mniej, więcej woli ku wygraniu wyścigów, lub siły pociągowej.

  W każdym gatunku są budowane przez ludzki rozmysł nowa gatunki odmian, fizycznych i psychicznych, z hodowcy i zoolodzy dobrze się w tym orientują. W ludzkim zwierzostanie powstały różne odmiany, spowodowane sztucznym zlewaniem odmiennych narodów i ras, przez najazdy, wybłędostwo koczownicze w poszukiwaniu cudzego dobra lub też wolności itp.

  Człowiek chodząc na tylnych nogach, mógł zawsze krzyżować się ze wszelkimi odmianami swego gatunku, bez względu na różnice koloru i rasy, bo cokolwiek wyszło z owego mieszania to zwalał winę na dopust Boży i jego przewidzenie.

  Gdybyśmy dziś klasyfikowali ludy świata w podobny sposób jak inne gatunki ssaków, a wyłączyli biblijne poglądy ze społecznej zoologii, to byśmy spostrzegli, że łatwość zmiany wyznania i zdolność płodzenia czarno-białych dzieci, niekoniecznie uwzględnia mieszanie ludzkich gatunków i czyni zbytecznym przewidzenie biologicznych skutków. Pierwszy z brzegu rolnik może mieć cygankę za żonę, a potem dzieci. Lecz cechy rasy koczowniczych włóczęgów mogą przeważać nie tylko w pierwszym pokoleniu rasowego kundlostwa, ale przez kilka. Dzieci mogą odziedziczyć jasność włosów i oczu – jakieś cielesne dziedzictwo od Słowian, a psychikę zaś od wschodnich pasożytów. Pełen wewnętrznego ognia ogier, znalazłszy skorą oślicę może sprodukować muła – lecz muł nie będzie mógł sam mieć dzieci – bo odziedzicza jakąś ujemną cechę od bezdusznej rasy osłów, które porównać można z gnuśnym bytowaniem beztwórczej rasy.

  Był czas, gdy Grecy byli jasnowłosą i jasnooką rasą. Takimi blondynami byli Rzymianie. Gallowie-Francuzi. Jako tacy mieli wielką zdolność państwotwórczą. Zdobywali świat i ludy mrowiące się na nim. Lecz w zdobyczy kryła się klęska, bo między zdobytymi ludami były koczownicze – Mongołowie i Semito-Negryci.

  Po trochu, Nergo-semickie niewolnice miały dzieci niebieskookie, swych panów. Mieszańcy zyskiwali dworskie urzędy. Ich dzieci krzyżowały się z biedniejszymi blondynami rolniczej rasy na zewnątrz dworu pana. Z pokolenia na pokolenie powódź koczowniczej krwi owczo-włosych Negro-semitów sięgała wyżej i wyżej ku zalaniu ciała rasy rolniczej, ku zalaniu mózgu, z wreszcie i duszy. Jak grzyb wilgoci piwnicznej przenikała ona do źródła biologicznego zwierzchniej rasy, tak, że już nie tylko cechy psychiczne zalały ducha twórczego, ale w ogóle zmieniły jasną rasę niebieskookich tubylców na czarnookich i czarnowłosych mieszańców.

  Jak jasnowłosa Hiszpania, po najeździe koczowniczych Negro-semitów stała się czarnowłosą, tak i dawna Grecja, Rzym starożytny i niedawna Francja zostały zatopione powodzią tej krwi i po trochu zniknęły z dziejów jako potęgi państwowe i dziejotwórcze.

  Jeszcze dziś mamy rzadki wypadki jasnowłosych Włochów, szczególnie na Sycylii i Wenecji, którzy mimo swej odrębności odnoszą się ze wzgardą do czarnowłosych Włochów, nie wiedząc wcale, że ich stosunek jest odziedziczony sprzed tysiąca lat temu, kiedy to czarne owłosienie było dowodem mieszaniny z negro-semickimi niewolnikami. Dzisiejsze odrodzenie Włoch jest symptomatem zaniku negro-semickiej krwi i powrotu do prototypu rasy twórczej tak, jak obecne przemiany w Niemczech są oznaką końcowego spożycia owej biologicznej „pożyczki” Słowiańsko-rolniczej krwi, która stworzyła niemiecką kulturę… i powrót do własnej krwi germańskiej – to jest powrót do prototypu najeźdzczo-koczowniczego.

  Biorąc Skandynawów, którzy tak jak Sławianie (z wyjątkiem Tataro-moskowitów) byli kiedyś wszyscy jasnowłosi, ich wyższe sfery, tak jak i nasze są dziś ciemnowłose. Ta ciemność owłosienia i oczu w języku naukowym zwie się pigmentacja. Otóż jestem pewien, że większość społeczeństwa współczesnego Gustawowi Adolfowi, co sobie całą Polskę „wziął” od ciemnowłosych magnatów polskich, była jasnowłosa. Nie znaczy to, że tylko jasnowłosi są rasą twórczą, lecz ważnym jest skąd owa pigmentacja do danego narodu przybyła. Jeżeliby ona pochodziła od Hindusów, Chińczyków, Japończyków, Persów, czy jakiejkolwiek rolniczo-twórczej rasy, to mieszanina będzie doskonała, lecz jeżeli pochodzi od Negro-semitów, tatarów, Eskimosów, czy innych koczowniczych-migrantów, wówczas kundlostwo takie obniża jasnowłosej rasy twórczy instynkt i ewentualnie degraduje całe Dzieje, powodując upadek gatunku, sprowadza klęski polityczne i kulturalne, aż do czasu kiedy zapożyczona krew beztwórczej rasy się zużyje, stosownie do proporcji, jaka była wchłonięta.

  Jestem pewien, że upadek, nie tylko Polski, lecz i innych narodów, był spowodowany przeniknięciem krwi Negro-semickiej, która, jako koczownicza, ma specjalną predylekcję do pośredniczego handlu. Podkreślam pośredniczego! W każdym kraju ci prowizoryczni obywatele, trzymani w jednym miejscu przez nadziejny oportunizm, zdobywszy sobie finansową arystokrację, wchodzili w związki matrymonialne z arystokracją rasową, z których to związków powstały w ostatnich kilku stuleciach milionowe rzesze mieszkańców. Prawie cała „inteligencja” miejska narodów upadłych, dziejowo i kulturalnie, wywodzi się z tego wstrętnego zlubabrania się rasy twórczej z rasą beztwórczą. Cała niezdolność i apatyczność zwierzchniego społeczeństwa jest rekrutowana z kundlowskiej mieszaniny ludzkiej, której najnaturalniejszym stanem życia i bycia jest to, co się nie działo w Abisynii Negro-semitów, przed wstąpieniem tam armii Mussoliniego!

  Powód stanu rzeczy, jaki mamy w naszej Ojczyźnie, może być łatwo wymacanym w mieszanej krwi naszych dygnitarzy, upadek naszej kultury, zanik Ducha i dziejowej Woli. Szersze społeczeństwo nosi wyraźne cechy semickiej tchórzliwości. Brak cywilnej odwagi jest typową cechą polskiego społeczeństwa, a nie rolniczo-słowiańską. Owa notorycznie zła wola ku ludziom godnym, a ofiarnym, owe przemyślne niszczenie twórczych jednostek w Polsce i to jedynie przez członków wyższych w społecznej oligarchii, jest niczym innym, jak tylko podświadomą walką mieszańców Semito-Słowiańskich z Duchem rolniczo-twórczej rasy Słowiańskiej, kiełkującym w wysłannikach, pochodzących z nizin biologicznych tubylczego gatunku. Ci niszczyciele ducha naszej rasy, często sami nie wiedzą o swej szkodliwości, często pragną czynić jak najlepiej, lecz w każdym swym odruchu i każdej decyzji z fortec swoich wpływów, czynią jedynie szkodę. Niszcząc dane twórcze jednostki, znajdują ku temu wszelkie „powody”, noszące pozory racjonalności, ale sami nie wiedzą, że ich rozumowanie, czy ich osobiste uprzedzenie jest motywowane pobudką niewyśledzonej misji swej mieszanej krwi.

  Zanim człowiek podejmuje racjonalną decyzję, w jakiejkolwiek dziedzinie, przez myśl jego przebłyskuje pierwej jego podświadomy stosunek, na którym potem opiera swe poparcie lub pozycję. Te same problemy będą inaczej rozgrupowane i wybrane lub potępione przez mieszańca semito-polskiego, a inaczej przez Polaka, choćby mieszanego, z jakąkolwiek rasą inna byle rolniczo-twórczą. Dlatego dany wróg, posiadający jakiś wpływ i działający na szkodę twórczej jednostki w jakiejkolwiek dziedzinie, ubierający w łagodzące „powody” swą prywatną nieskorość, jest wrogiem narodu i całej rasy, gdyż działa on nie wedle jakiejś tam racji, lecz wedle intuicyjnych wskazań swej spaskudzonej krwi, której pobudki są dla pozoru pokryte dogodną argumentacją.

  To jest nasza strona obliczeń, szkód, wyrządzonych naszemu instynktowi rasy, który podobnie jak w dziejach Hiszpanii, doprowadził do kompletnego zdegradowania tej biologicznej zdolności, by mieć Opatrzność po naszej stronie, a nie rozpad, apatię i bezdzieje.

  Z tej mieszaniny Semito-Słowiańskiej, my mamy negatywne cechy rasy beztwórczo-koczowniczej jedynie w naszym społeczeństwie zwierzchnim. A wszakże społeczeństwo jest dla zagranicy i dla skutków dziejowych „Polską”! Jakie społeczeństwo, taka Polska, a jaka Polska, taka będzie przyszłość naszego Narodu.

  Zbytnio intelektualny liberalizm naszych dygnitarzy, stosujących wielomówny humanitaryzm w stosunku do Żydów, jest tylko symptomatycznym wyjawieniem podskórnej filialności. A ta filialność semickiej krwi znana jest „aż do tysiącznego pokolenia”. Krew nie potrzebuje słów, ni tajemnych paktów, ona działa przez specyficzne usposobienie tych, co są tknięci dziedzictwem rasy pasożytniczo-koczowniczej, które łatwo racjonalizować, niby to liberalizmem.

  Druga zaś strona tej mieszaniny jest wielce pozytywną. Tak, jak my otrzymaliśmy społeczeństwo negroidalne, tak Semici otrzymali nowe społeczeństwo słowiańsko-twórcze. Żydzi wyszli lepiej z tego rasowego zlubabrania się z rasą rolniczą. Ta część Żydów, co otrzymała w zamian krew słowiańską, odziedziczyła również i cechę rolniczą. Ci Żydzi, którzy odziedziczyli tę „pożyczkę” rolniczej krwi, znaleźli w sobie nie tylko serce, ale i tęsknotę ku czemuś do czego mogliby ją z utęsknieniem przywiązać; to jest tęsknotę za własną Ojczyzną, a zatem i Wolę, by tę Ojczyznę sobie mozolnie zdobyć i zwać ją „własną”.

  Syjonizm jest wyrazem tęsknoty za własną Ojczyzną i owym nieukojonym pragnieniem doskonałego człowieka, człowieka budującego własne Fatum, mozołem swej Pracy. Zdaje mi się, że trzy czwarte syjonistów, osiadłych w Palestynie, to są Żydzi z Polski bezpośrednio i z innych krajów słowiańskich. Piękno miast nowo-planowanych i zbudowanych, mogło być stworzone jedynie przez ludzi, którzy mają rozkosz z rzeczy zrobionych dobrze, a więc krew rasy rolniczej i osiedleńczej, z usposobienia.

  Tak więc mamy przeciwne dwa bieguny w swej jakości; korzyść dla Żydów, a szkodę dla naszego Narodu, w tej mieszaninie Semicko-słowiańskiej i Sławo-semickiej. Kto to zagadnienie rozumie, ten łatwo pojmie dlaczego nasze dzieje były i będą takie same, chyba, że damy nowe Społeczeństwo, wyrosłe z nizin biologicznych, naszej rasy.

  Paradoksalnie się sprawy układają, bo Żydzi, dla których możemy mieć jedynie najwyższe uznanie i nawet pewne uczucie rasowej (tak, tak), filialności po dochodnym ojcu, właśnie oni to wędrują, bo dumni są jak my Słowianie, poprzez świat do dalekiej Palestyny, …a ci Żydzi, co upierają się i dalej pozostają z nami, są właśnie przez nas znienawidzeni, bo oni nie pragną własnej Ojczyzny, bo dla nich jest coś jeszcze droższego, ponad honor, ponad własne Fatum; a to jest „geszeft” z pośrednictwa, między cudzą, a mozolną pracą, a jej spożywcami.

  To nie jest różnica poglądów między syjonistą, a koczownikiem-pasożytem; to jest różnica dziedziczności rolniczej lub koczowniczej. Syjoniści, to są ci Żydzi, którzy odziedziczyli szlachetny pierwiastek duszy twórczej, wyzbyli się tej psychicznej manii niższości, tak charakterystycznej u Semitów i pragną być równi najdoskonalszym narodom. Jedynie oni z Żydów rozumieją, że pierwej trza mieć swój własny kraj, by mieć prawo do bycia Narodem.

  Żydzi są rzeczywiście „wybranym” narodem, takim doskonałym wyrodkiem z całej szarańczy pasożytniczych Negro-semitów. Dość im jęczenia pod murem narzekań. Teraz nie oni narzekają na swój los, teraz nasze społeczeństwo (po dochodnym ojcu) kiwa się i kiwa w nadziei nadejścia jakiegoś Mesjasza, który by wstawił się u Jehowy o zesłanie lepszych losów na ten kraj nieszczęśliwych sługojów.

  Szukalski

  Polubione przez 1 osoba

 3. To kosciol w minionych wiekach wmowil w oszukanczy sposob Polakom ze
  jesli zyd przyjmie chrzescijanstwo to juz jest Polakiem.Nic bardziej klamliwego-dla zyda nigdy nie mialo znaczenia przyjecia wiary chrzescijanskiej w kontekscie wiary,dalej pozostawal zydem lub ateista (sa
  znane czeste przypadki ateizmu zydow).Natomiast mialo ogromne znaczenie
  w dostepie do przejmowania wladzy w Polsce i panowania nad Polakami,
  Slowianami.W tej zdradzieckiej polityce cale wieki zydow wspiera kosciol
  bez zadnych skrupulow-czas najwyzszy aby Polacy zaczeli ta zbrodnie
  pojmowac.W ten podstepny sposob zinfiltrowali polska szlachte i magnaterie
  -dzisiaj slad po tych rodach zaginal (pozostaly tylko ruiny ich zamkow!!!).
  Dzisiaj zydow (chazarskich szczegolnie) w Polsce jest pelno i to oni gnebia
  Polakow (oczywiscie wspolnie z kosciolem).Mysle jednak ze jeszcze
  gorszymi od „pelnowartosciowych”zydow sa ci rozni pol lub jeszcze mniej
  zydzi.Od lat znam grono takich pol zydow z ktorymi rozmawiam i przygladam
  sie im-taki „pol zyd”ktorego dziadek lub pradziadek byl zydem niepohamowanie i bez zadnych skrupulow wobec Polakow daza do bycia
  pelnowartosciowym zydem.Oni bardzo czesto wrecz nienawidza Polakow
  -prosze mnie wierzyc (dobitnym tego przykladem jest tez ten Gros ktory
  bezpodstawnie opluwa Polakow-on jest po ojcu zydem).I ta grupa „zydow”
  jest bardzo liczna i bardzo utajniona.
  A swoja droga chce sie podzielic moim bardzo ciekawym spostrzezeniem.
  Zalozmy ze w Polsce tak jak i w swiecie jest bardzo duzo zydow-katolikow.
  Wiec z powodzeniem moga zakladac swoje wspolnoty katolickie.Czy ktos
  zna parafie czy koscioly zydowskie (bardzo prosze nie wtracac ze pierwszymi chrzescijanami byli zydzi-to zupelnie inny temat)?????
  Natomiast w polskich kosciolach (w innych panstwach jest identycznie) jest
  ich pelno – oni nie lubia byc jednak szeregowymi wyznawcami Chrystusa!!!
  Oni bardzo czesto (prawie zawsze) sa organistami,obsluga liturgiczna,
  chorami,w mniejszym stopniu radami parafialnymi i tworza najrozniejsze
  organizacje „swiete”ktore maja ogromne znaczenie w oglupianiu Polakow
  czynienia z Polakow ich niewolnikami!!!!Czy to nie ciekawe?To jest jednak
  dla Polakow tragiczne w skutkach-czas aby Polacy zaczeli to pojmowac.

  Polubione przez 1 osoba

  • cto

   Znow nie lubicie prawdy, bolszewiki i usuwacie niewygodne komentarze ?

   401
   23 Maj 2016 o 18:37
   Cytat:
   „To kosciol w minionych wiekach wmowil w oszukanczy sposob Polakom ze
   jesli zyd przyjmie chrzescijanstwo to juz jest Polakiem”.
   ~ Pierwszy raz slysze taka informacje – prosze podac zrodlo swoich „rewelacji”.
   Cytat:
   „W tej zdradzieckiej polityce cale wieki zydow wspiera kosciol
   bez zadnych skrupulow-czas najwyzszy aby Polacy zaczeli ta zbrodnie
   pojmowac.W ten podstepny sposob zinfiltrowali polska szlachte i magnaterie-dzisiaj slad po tych rodach zaginal (pozostaly tylko ruiny ich zamkow!!!) „.
   ~ Prosze nie wypisywac bzdur, ze kosciol wspieral zydow bez zadnych skrupolow i jednoczesnie podac zrodla swoich „rewelacji”.

   https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/05/21/nazwiska-zydowskich-przechrztow-neofitow-w-polsce/comment-page-1/#comment-13846

   Polubienie

   • anonim

    Jezus był żydem. 12 apostołow było żydami. główny architekt chrześcijaństwa Paweł alias szaweł też był żydem. Co cię jeszcze jeszcze może zadziwić numerze 401??

    Polubienie

   • cto

    re: anonim

    Wyraz „zyd” byl uzyty po raz pierwszy w 1795r w protestanckim przekladzie biblii krola angielskiego James’a (Jakuba) z 1611r, zas orginalna nazwa lacinska brzmiala „judaeus” (judejczycy) od kraju zamieszkania.
    Judea byla z kolei zamieszkiwana przez kilkanascie roznych narodowosci i w tamtym czasie slowo „zyd” w ogole nie istnialo.

    Archeologowie i historycy (Herzog, Strugnell, Costello, Sand etc) udowodnili, ze wiele opisanych wydarzen w ST zostalo wymyslonych oraz ze nie istniala taka narodowsc jak „zydzi”.
    Dodatkowymi dowodami sa odkrycia archeologiczne z 1928r (Ras-Shamra) i z 1946r (Qumran).
    W Ras-Shamra zostala znaleziona figurka starotestamentowego bozka „jahwe” , ktory przedstawial figurke czlowieka z duzym k*tasem i takimi figurkami byly ozdobione zydowskie oltarze do skladania ofiar.
    Kult „jahwe” pochodzil z kolei od Kananejczykow (mieszkancow Kananu), od ktorych „koczownicy plemienni” (tzw. „zydzi”) przyjeli kult „jahwe” i dorobili sobie historie o „boskim pochodzeniu”, czerpiac informacje z mitologii Sumerow, m.inn. wczesniej czcili ich bozka „EL”.
    Ze znalezionych pism sprzed 2 tysiecy lat wynika rowniez, ze istniala grupa Esenczykow, ktora zyla scisle w/g nauki Jezusa i twierdzila, ze Jezus byl duchem w ludzkim ciele.
    Z kolei Jezus informuje o swoim boskim pochodzeniu w ew.Jana, podczas gdy Mateusz i Lukasz dorobili Jezusowi pochodzenie w oparciu o mitologie ST, przy czym w/g znawcow biblii, rodowody Marii i Jozefa sa niejasne i naciagane/domniemane.

    Przypisywanie Jezusowi zydowskiego pochodzenia jest po pierwsze HEREZJA, a po drugie jest uwiarygadnianiem mitow podanych w ST i ty „anonim” sam wyszedles na glupka – na te same bzdety ST powolywal sie Andreas Schubert (polskojezyczny zydziak z Niemiec) , ktory rowniez przypisywal Jezusowi „zydowskie pochodzenie” i nawet twierdzil, ze „jhw” (jahwe – jeden z wielu bozkow „koczownikow plemiennych”; koczownicy mieli rowniez za swojego „boga”: Slonce, EL, BAAL, MOLOCH) to ten sam Bog, w ktorego wierza chrzescijanie, ktorych z kolei nazwal „jahwistami”.
    W ten sposob Andreas Schubert stworzyl swoja wlasna teorie, ktorej nastepnie uzyl do opluwania Jezusa i Chrzescijan – typowe zachowanie talmudystow oraz do OGLUPIANIA POLSKICH GOJOW, ktorym robi wode w mozgu.

    Przytocze jeszcze opinie ksiedza prof.M.Poradowskiego (kapelan NSZ i wykladowca uniwersytecki na uniwersytecie w Santiago, Chile) , ktory stwierdzil, ze chrzescijanstwo nie ma nic wspolnego z judaizmem. Zas wszyscy apostolowie byli pochodzenia celtyckiego, za wyjatkiem Judasza i Pawla.

    Chrzescijanstwo bierze poczatek od nauk Jezusa i w latach 40-tych I wieku powstaly 3 gminy chrzescijanskie w Jerozolimie, Antiochii i Aleksandrii zalozone przez apostolow Jezusa, ktore istnieja do dzis – takich gmin chrzescijanskich bylo okolo 400 w pierwszych 3 wiekach n.e., o czym nie jest tak glosno, jak o KK, ktory powstal dopiero w 325r na soborze w Nicei i prowadzi swoja wlasna polityke, podobnie jak pozostale odlamy chrzescijanstwa: prawoslawie i koscioly protestanckie.
    Judaizm i islam tez prowadza swoja wlasna polityke, a jednoczesnie sa wrogie wobec chrzescijanstwa oraz innych narodow – talmud i koran pozwalaja na zabijanie innowiercow.

    Ostatnia sprawa, ktora chce omowic to stosunek Jezusa do spraw ziemskich i Jezus wyraznie odzielil sprawy ziemskie od spraw boskich – vide przyklad z moneta cezara (Mat 22:21).
    Tym samym Jezus dal do zrozumienia, ze czlowiek ma rowniez ziemskie obowiazki, czyli JESTEM POLAKIEM I MAM POLSKIE OBOWIAZKI (R.Dmowski) m.inn. obrone siebie i swojej rodziny, miejsca pobytu i praw, ktore mi przysluguja, zeby zapewnic byt sobie i rodzinie – prawo karne rowniez zezwala na uzycie sily wobec napastnika w celach samoobrony.
    Wniosek:
    Trzeba znac fakty, zeby nie dac sie oglupic jakiejkolwiek propagandzie swieckiej i koscielnej i uwazam, ze jedynym autorytetem dla Polakow i Polek powinny byc fakty historyczne (prawda) , bo prawda jest tym czynnikiem, ktory jest w stanie zdemaskowac i pokonac klamstwo i zlo niezaleznie skad pochodzi (Waszyngton, Tel-Awiw, Moskwa, Warszawa, Watykan, Bruksela etc).
    Im szybciej zrozumieja to Polacy, tym szybciej beda wolnymi ludzmi i wolnym narodem, a to znaczy posiadac SWIADOMOSC NARODOWA, ktora popchnie ich do dzialania, bo nikt inny za Polakow tego nie zrobi.

    401

    Polubienie

 4. Chutor

  Edward

  Pana uwagi pokrywaja sie znacznie ze slowami zawartymi w Ksiedze Apokalipsy.
  A wiec nic nowego pod sloncem. Mozna dodac, ze sa koscioly pozorowane o ktorych Ksiega mowi, ze Chrystus je wypluje. Tam tez jest napisane, ze ci tzw zydzi nie sa zydami (wowczas nie bylo w basenie Morza Srodziemnomorskiego takiego pojecia jak chazarzy). Ciekawe ilu wiernych w Polsce slyszalo w kosciele, ze tzw zydzi nie sa zydami, pomijajac juz biblijny zapis, ze zydzi to nie to samo co Izraelici.

  Powiedziane jest: kto szuka ten znajdzie; a wiec szukajmy prawdziwych potomkow Izraelitow, prawda nas wyzwoli.

  Polubienie

  • A może poszukajmy swoich prawdziwych słowiańskich korzeni a nie rzekomych i domniemanych potomków „prawdziwych Izraelitów”. Niech sobie żydzi ich szukają. A „apokalipsa” to żydowski scenariusz podboju świata pisany przez żydowskich kombinatorów a nie proroctwo pochodzące rzekomo od Boga.

   Polubienie

   • cto

    1. Wystarczy zrobic badania DNA.
    2. Tzw. „proroctwa” sa zmanipulowane , a w szczegolnosci te podawane przez propagande autorstwa „zmijowego plemienia” i „dzieci diabla” – cala religia tych „koczownikow plemiennych” jest wymyslona i zmanipulowana.

    401

    Polubienie

  • anonimowy czytelnik

   Powiedziane jest: kto szuka ten znajdzie; a wiec szukajmy prawdziwych potomkow Izraelitow, prawda nas wyzwoli.

   Jaka Prawda?
   Dałeś się złapać w żydowski Matrix (Światopogląd – konstrukcja po której porusza się umysł) ponieważ świat bogo-bankowo-korporacyjny w którym obecnie żyjemy/jesteśmy/myślimy, został zbudowany na biblii judajskiej. Odbudujmy nasz Słowiański Mir. Nauczmy się myśleć i działać po słowiańsku, to jedyna rada…

   Polubione przez 1 osoba

 5. Tom

  Polska szlachta jest rzeczywiście polska tylko z nazwy. Wiele z tych rodzin jest totalnie sparszywionych. Spójrzcie na zdjęcia Adama Zamoyskiego, gęba jak z Tamki: https://www.google.pl/search?q=adam+zamoyski&biw=1366&bih=651&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiwx5vdm-vMAhVKG5oKHZYUAngQ_AUIBygC

  Polubienie

  • Identyczny proces dotknął Wlk.Brytanię.

   Polubienie

  • Tom

   Czego doskonałym przykładem jest postać Winstona Churchilla. Załgany alkoholik z wielkim kompleksem wyższości, matka Żydówka z NY, córka spekulanta giełdowego (https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Randolph_Churchill).

   O przejęciu warstw wyższych przez Żydów pisał Izrael Szachak w „Żydowskich dziejach i religii”.

   Polubione przez 1 osoba

  • Metro

   Czytam sobie książkę „Spisek przeciwko Kościołowi” hiszpańskiego księdza ukrywającego się pod ksywą Maurice Pinay (http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/02/Spisek-przeciwko-Kosciolowi.pdf).

   Facet dysponuje niesamowitą wiedzą dotyczącą relacji papistów z Żydami. Pisze oczywiście z punktu widzenia fanatycznego katolika, nie musi się to podobać niemniej dobrze rozumie judaizm i ciekawie pisze. Autor oczywiście koncentruje się na kościele katolickim, nie można kościołowi odebrać zasługi współzawodnictwa czy nawet całkiem skutecznej walki ze zorganizowanym żydowstwem przez stulecia.

   Ten proces infiltracji elit gojów przez Żydów i krypto-Żydów to jest „stały element gry”. Pinay wspomina o tej taktyce w kontekście podboju księstw Wizygotów na Półwyspie Iberyjskim przez Berberów ~1400 lat temu. Krypto-Żydzi przejmowali już wtedy władzę polityczną i zostawali biskupami.

   Intelektualna przewaga Żydów, zdaniem Pinaya, polega na:
   (A) wytworzeniu ośrodków analitycznych i kierowniczych zdolnych do prowadzenia polityk w skali stuleci (słynni Mędrcy Syjonu), oraz
   (B) dobrym wyczuciu aktualnego momentu historycznego wśród ośrodków kierowniczych i analitycznych żydowstwa (np. słynne szamba myśli, think-tanki) i niewolniczym podporządkowaniu całej reszty kierownictwu w realizacji strategii.

   To wszystko widać wyraźnie dzisiaj w skali europejskiej w kontekście kryzysu imigracyjnego czy w Polsce w rozgrywaniu narodu w dialektyce rebe Michnik versus rebe Rydzyk.

   Polecam książkę dla osób chcących poznać strategię zorganizowanego żydowstwa w długim okresie.

   Polubione przez 1 osoba

 6. APA

  To dobrze,ze wiele osob w Polsce juz nauczylo sie rozpoznawac KTO JEST KTO.
  Teraz tylko takich co to pycha ich rozsadza,chca wszystkimi i wszystkim rzadzic ,maja korzenie w plemionach zmijowych i sa dziecmi diabla, szybko nalezy usuwac nawet z wlasnych rodzin, w ktore sie wcisneli roznymi sposobami, w tym przez przyjecie chrzescijanstwa i ozenek .

  DO DZIELA RODACY POLACY – OCZYSZCZAMY POLSKE Z OBCYCH WROGICH ELEMENTOW !!!

  Polubienie

 7. Pingback: Nazwiska żydowskich przechrztów-neofitów w Polsce — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ – komp13

 8. Re prawdopodobnie zwciezy:
  A to ciekawe. Do piero teraz? ??
  =============
  Jasiek z toronto

  Polubienie

 9. Panie Chutor-niech pan te”swiete ksiegi” w tylek sobie wlozy.
  Ja ogromna czesc z nich znam i cale zycie nimi zylem (juz nie jestem
  mlodym czlowiekiem).Ostatnie lata poswiecilem na analize mojego zycia
  w kontekscie wiary i rzeczywistosci.Duzo by pisac!!!Moge podsumowac
  tak-bylem beszczelnie,prymitywnie i barbarzynsko oszukiwany przez
  kosciol.Wyszedlem na tym zawierzeniu kosciolowi jak Zablocki na mydle
  (mam nadzieje ze pan zna ta historie)).Tragedia z katolicyzmem polega na
  tym ze od niemowlecia az po smierc jestemy w bandycki sposob szantazowani.W polskich warunkach odlaczyc sie od kosciola oznacza
  unicestwienie-juz ci rozni ksieza (a szczegolnie zydowscy) po to sa aby
  obserwowac kto sie wylamuje i jak tylko wywachaja cos takiego to napuszcza na tego nieszczesnika cala szarancze oglupionych do granic
  monstrualnych rodakow (nawet bliskich z rodziny) i marny los czeka tego
  nieszczesnika(nie trzeba stosow-to jest rodzaj stosow).A potem znajda sie
  nawiedzeni,najlepiej jasnowidzacy ksiadz,ktorzy opowiadaja wszem i wobec
  -zobaczcie jak Pan Bog go pokaral!!!!Ladne-prawda panie Chutor?

  Polubienie

 10. zawilec

  Nic dziwnego, ze caryca Katarzyna pyskowala, ze polska arystokracja sie skurwila i zazydzila. Obecna ubecja tez. Mamy juz cale dynastie zydowskie rzadzace w Polsce.. Nawet nikt nie protestowal jak parlament zydowski obradowal w Krakowie i Duda i Pawlowicz reprezentowali… Polakow(?). Donosili na Polakow? Czy tylko szpiegowali dla Izraela?
  Jak ktos chce zrobic kariere w Polsce to musi sie z zydowka ozenic bo go inaczej Polacy nie wybiora.

  Polubienie

 11. obudzony

  Pozwolę sobie dodać od siebie, że żydzi swoje nazwiska przejmowali także od nazw miast, czego nie było w tekście artykułu, np: Poznański, Krakowski, Warszawski, Amsterdamski i innych. Należałoby zauważyć, że w kulturze słowiańskiej i chyba niemal na całym świecie nazwisko to jest coś co nosimy z dumą, podkreślamy, podpisujemy, wymieniamy, a w kulturze żydowsko-talmudyczno-chazarskiej to jest coś jak skóra węża, którą można zmienić stosownie do okoliczności. Jeżeli bycie żydem w danych okolicznościach jest korzystne(np. oszustwo holokaustu), to podkreśla się jego pochodzenie, a jeżeli niekorzystne(np. fakt, że żydzi rządzą Polską) to się zataja. W naszej kulturze dzieci przyjmują nazwisko po ojcu, a wg. Talmudu żydem jest ten, którego matką jest żydówka. Jeżeli moim ojcem był Anzelm Kowalski, to jego synem naturalnie był Stanisław Kowalski, a wnukiem, automatycznie Witold Kowalski, a u żydów( nigdy tej nazwy nie napiszę z dużej litery, bo to nie jest ani nazwa narodu, ani państwa, ale wspólnota religijna rozsiana po całym świecie i wierząca w Talmud) ojcem może być Szechter, a synowie przyjmują nazwisko matki – Michnik, ojcem Marka Borowskiego był Berman, jego stryjem również Berman, a on, jego dzieci i wnuki przyjmują nazwisko Borowski, Fajga Lippman może nazywać się Olga Lipińska, a prezydent Warszawy zamiast Hajka Grundbaum może nazywać się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Josek Urbach, to nikt inny jak Jerzy Urban, a dawny aparatczyk Mieczysław Rakowski, to nikt inny jak Mosze Rak. Mógłbym tak bardzo długo, ale wcale nie o to chodzi!
  Nazwiska niemieckojęzyczne, które zawierają charakterystyczne dla tego języka brzmienie są także wynikiem pewnego kompromisu żydów, którzy rozsiani po całej Europie i świecie mówili różnymi językami, a w pewnym okresie historycznym uznali Niemcy za swoja ojczyznę, stąd wspólna decyzja o zmianie nazwiska na niemieckie.
  Nieocenioną pracę wykonał Pan Albin Siwak, żarliwy patriota, który to pierwszy poinformował społeczeństwo, że w latach 1984-1986 w MSW specjalnie dobrana grupa polskich oficerów sprawdziła pochodzenie wielu osób w aparacie państwowym i partyjnym, sprawdzając księgi parafialne w kościołach w całym kraju, państwowe, przedwojenne archiwa wydając w formie małej książeczki listę nazwisk 1700 osób pochodzenia żydowskiego. Żydowska mniejszość w Polsce, co podkreśla sam autor zachowała się w sposób wręcz dezinformacyjnie wzorowy – otóż, wykupiła własnymi środkami całe wydanie tamtej broszury i puściła w obieg własną- zawierającą nazwiska Polaków z dziada pradziada zawierająca 2500 nazwisk i wydała ją własnym sumptem zachowując nawet identyczną czcionkę. Chociażby pierwsze wersy tekstu są dla mnie oczywiste kiedy nazwisko Poniedzielski, Wrzesiński, Kwieciński i wiele, wiele innych pojawia się na pierwszych stronach gazet lub w telewizji i innych mediach.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s