Na pohybel żydo-reżimom

ab155870-3e29-4d48-a2f0-3c54972b1fd6Na zdjęciu: Wejście do Teatru Żydowskiego, Warszawa

Żyd kontra Żyd – to jedyna dopuszczalna dzisiaj walka polityczna w żydo-reżimach Zachodu.

Pozorowana walka polityczna między Żydami ze skrajnie syjonistycznego PiS i z syjonistycznych PO + KOD + Nowoczesna.pl, wywołana widmem zbliżającego się nieuchronnego upadku żydo-reżimu, jest zjawiskiem charakterystycznym dla wszystkich żydo-reżimów Zachodu.

 

Żydostwo w IIIŻydo-RP znalazło się w poważnym impasie. Coraz bardziej staje się oczywiste i widoczne i nie tylko dla niego samego, że utrzymanie władzy mogą Żydom zagwarantować jedynie służby agenturalne (poprzez rozbijanie, zakłócanie działalności organizacji antyreżimowych, powoływanie organizacji narodowych kontrolowanych przez Żydów – np. Ruch Narodowy,itp.), ich powszechne żydo-media (lansowanie sztucznych, czysto medialnych tworów – np. Nowoczesna.pl, KOD, Kukiz’15, itp. oraz indoktrynacja polityczna) i w końcu aparat siłowy i nie koniecznie rodzimy w związku z wcześniejszą likwidacją polskiej armii. Proces likwidacji narodowych armii objął wszystkie okupowane przez USA państwa Europy kontynentalnej. Stąd ustawa o możliwości użycia ostrej amunicji na obszarze Polski przez obce siły militarne, w tym jednostki zagranicznych policji – ma się rozumieć do ochrony żydo-reżimu.

 

Rzeczywisty stosunek żydo-reżimu, czyli żydowskich partii, do autentycznych problemów gospodarczych, społecznych, kraju dobitnie obrazuje strajk pielęgniarek z CZD, które jako jeden z głównych postulatów protestu stawiają zwiększenie zatrudnienia personelu medycznego w trosce o bezpieczeństwo leczonych dzieci.

Trwającym już od ponad dwóch tygodni protestem nie zainteresowała się żadna żydowska partia. Strajk zaskoczył całe żydowskie spektrum polityczne IIIŻydo-RP. Ani rządząca PiS, ani opozycyjne PO, Nowoczesna.pl, KOD, ani nie precyzująca swojej pozycji politycznej Kukiz’15, ani socjalizująca partia Razem, nie pojawiły się u protestujących pielęgniarek. A cóż mogłyby im powiedzieć? Prawdę, że będzie tylko gorzej, ponieważ żydowskie władze okupowanej przez Międzynarodowego Żyda (MŻ) Polski oddały mu we władanie politykę pieniężną kraju, a decyzje gospodarcze i prawne przekazały utworzonej przez MŻ UE, czym pozbawiły się nie tylko jakiegokolwiek wpływu na gospodarkę Polski, ale i na rządzenie państwem? Czy uraczyć pielęgniarki prymitywnym kłamstwem, w czym specjalizują się żydo-media i reżimowi politycy, że będzie lepiej, gdy 27 lat doświadczeń z żydo-reżimową władzą nie pozostawia już żadnych złudzeń?

 

Żydo-medialny teatr politycznej walki

Odkąd skrajnie syjonistyczny PiS, zwodzący nieświadomych Polaków swoim przywiązaniem do Kościoła i wiary, objął władzę, powszechne żydo-media transmitują codziennie kolejne odcinki boju o Trybunał Konstytucyjny (TK) między PiS a PO-KOD-Nowoczesną.pl. Te żydowskie spektakle mają odwrócić naszą uwagę od autentycznych problemów gospodarczych, społecznych, socjalnych, których nie podejmuje żadna żydowska partia i wytworzyć, w malejącej na szczęście części społeczeństwa, podział na zwolenników skrajnych syjonistów i  na zwolenników syjonistów.

Problem z TK jest w istocie bez znaczenia – bez znaczenia w tym sensie, że żadna żydowska partia nie zamierza go likwidować, a jedynie chce obsadzić swoimi. Czy dla nas może być istotny skład TK, skoro wybór jego członków dokonywany jest spośród antypolskiego, antynarodowego, antypaństwowego, elementu?

Natomiast istotna rola TK polega na tym, iż chroni on interesy okupanta, czyli MŻ i jego korporacji i może odrzucić każdą ustawę, która tym interesom mogłaby zaszkodzić – do tego TK został powołany już w 1985r. przez juntę gen.W.Jaruzelskiego i Cz.Kiszczaka (obydwaj wywodzą się z żydo-bolszewickiej Informacji Wojskowej).

Żydowscy sędziowie TK uznali – uznali wbrew konstytucji IIIRP – zgodność z nią traktatów akcesyjnego i lizbońskiego UE. Czyje więc interesy reprezentowali? – jest pytaniem retorycznym.

 

Uważny obserwator żydo-medialnego teatru zapewne dostrzeże, że służy on także do lansowania nowych aktorów i usuwania już zgranych i opatrzonych. Mamy więc odchodzącą w niebyt syjonistyczna PO, którą zastąpić ma syjonistyczny KOD, bo syjonistyczna Nowoczesna.pl jest na tyle hucpiarską, nachalną, medialną wydmuszką (w tydzień od powstania miała już 5% poparcia), że nawet Żydzi musieli wziąć to pod uwagę. A i niejaki Leszek B., jako protoplasta kolejnej kreatury, R.Petru, raczej nie przysłużył się temu żydowskiemu pomysłowi.

 

Na fali znajduje się skrajnie syjonistyczna, bardzo potrzebna MŻ – USA, PiS. Jest to jednak szczyt fali. Po następnych wyborach, ponieważ regres gospodarczy może się tylko pogłębiać w postępie geometrycznym, PiS znajdzie się co najwyżej w roli drugoplanowej, podobnej do tej, jaką dzisiaj pełni PO. Jedynymi, którzy mogą zastąpić PiS są w tej chwili skrajni syjoniści  z Kukiz’15 – ich syjonizm jest oczywiście kamuflowany, nie może się przecież prezentować tak samo jak u PiS i nawoływać agresywnie do wojny z Rosją i do przyjaźni z żydo-reżimem Ukrainy. Nie zapominajmy jednak o wokalnym występie P.Kukiza wespół z żydo-banderowcami na Majdanie.

Warto także zwrócić uwagę, że powołany przez Żydów Ruch Narodowy, jeśli nie deklaruje się wprost jako wróg Rosji, to podkreśla swą przyjaźń z żydo-banderowcami Ukrainy i ścisłą chęć współpracy z Wlk.Brytanią, co w oczywisty sposób lokuje ten Ruch – jego kierownictwo – w łonie zachodnich agresorów imperializmu MŻ.

 

Rosnącą na fali niezadowolenia z 27 lat trwania niszczącego kraj żydo-reżimu, oddolnie budowaną przez Polaków, bez poparcia żydowskich powszechnych mediów i bez pieniędzy MŻ, partię Zmiana żydo-reżimowy sąd nie zarejestrował. Żydo-reżim w swojej opresyjności poszedł jeszcze dalej. Wykonując polecenia MŻ z USA, w ramach zakrojonej szerzej akcji w całej Europie, niszczenia narodowych organizacji, żydo-reżim IIIRP aresztował szefa partii Zmiana i wyniósł z jej siedziby wszystko, co wynieść się dało.

 

Żydowska partia Razem, budująca swój wizerunek poprzez blokowanie eksmisji na bruk – to obowiązujące w IIIŻydo-RP żydowskie prawo, które posiadali Żydzi w IIRP -, interweniowała w sprawie Kurda uwięzionego w Turcji pod zarzutem terroryzmu. Nie podjęła  jednak żadnych działań w obronie aresztowanego za poglądy M.Piskorskiego, szefa partii Zmiana. Czy ta prawidłowość kogoś zaskakuje?

 

Oto w największym skrócie treść żydowskiego spektaklu o demokracji politycznej w IIIŻydo-RP reżyserowanego przez Fundację S.Batorego pod bacznym okiem sponsora – MŻ z Waszyngtonu.

 

Żyd zamierza rozbić „międzynarodówkę anty-NATO”

 Taką informację przekazała w ubiegłym tygodniu największa żydowska gadzinówka w Polsce – http://wyborcza.pl/1,75398,20175628, Okazuje się, że służby żydo-reżimów państw Europy środkowo-wschodniej, podległe MŻ w Waszyngtonie, podjęły szeroko zakrojoną akcję przeciw narodowym organizacjom. Akcję podjęto przed zbliżającym się w Warszawie szczytem NATO – militarnej organizacji realizującej interesy MŻ -, przeciw któremu (szczytowi NATO) zamierzają protestować przedstawiciele narodowych organizacji z wielu państw Europy.

Żydowska gadzinówka podała, że służby USA badają finansowanie przez Rosję partii nacjonalistycznych – podobny zarzut pojawił się w żydo-mediach pod adresem Zmiany. Jest oczywiste, że MŻ korzysta tutaj z własnego bogatego doświadczenia, które podpowiada mu, że przecież nie pojawiłyby się jakiekolwiek zachodnie demokracje (czytaj: żydo-reżimy), jakiekolwiek żydo-rebelie (np. Solidarność w Polsce w latach 1980., kilkakrotnie Majdan na Ukrainie, itd., itp.), gdyby MŻ nie finansował, nie organizował i nie zabezpieczał agenturalnie tego procesu.

MŻ chyba jeszcze nie w pełni skonstatował, że budowane przez niego imperium składające się ze skolonizowanych państw pod władzą narzuconych, miejscowych żydo-reżimów (tzw. demokracji) nie może polegać na degeneracji, depopulacji i zniewoleniu podbitych narodów i na okradaniu ich i ich państw. Wcześniej lub później, muszą pojawić się oddolne narodowe ruchy, jako naturalny mechanizm obronny przed niszczeniem narodu i państwa. I jest oczywiste, że wszystkie tego typu ruchy narodowe spotkają się z sympatią nie tylko własnych społeczeństw, a szczególnie młodzieży, ale z sympatią ze strony Rosji, dla której MŻ (USA) stanowi rosnące, zagrażające wojną, poważne niebezpieczeństwo.

Trudno o dowody finansowego zaangażowania Rosji na rzecz ruchów narodowych w Europie z bardzo prozaicznego powodu: wiele tego typu organizacji jest agenturalnie zinfiltrowana lub wprost zainstalowana przez agentury żydo-reżimu podległe MŻ (USA), jak np. RN w Polsce, a kto wie, czy nie NOP i także nie ONR. Zatem finansując takie organizacje w rzeczywistości Rosja finansowałaby przeciw sobie MŻ i jego antynarodowe działania w skolonizowanych państwach Europy.

System ekonomiczny żydowskiego kapitalizmu prowadzi wprost do upadku MŻ. Zreformowanie tego systemu, czyli nadanie mu kierunku rozwojowego (likwidacja bezrobocia, poprawa warunków socjalnych, demograficznych, itp.) oznaczałoby likwidację władzy MŻ. Wydaje się więc, że Rosja przyjęła taktykę „gry na czas” – poczeka, aż hydra sama zacznie zdychać.

Logikę powyższych obserwacji potwierdza retoryka wyborcza jednego z dwu głównych kandydatów na urząd prezydenta USA. Sprowadza się ona do antagonizowania ludności białej i kolorowej. A więc do odwrócenia uwagi społeczeństwa od podstawowego problemu jaki dotyka także USA: żydowskiej dominacji i rzeczywistej władzy nad USA, które pogrążają się w nieodwracalnym gospodarczym kryzysie – nieodwracalnym tak długo, jak długo trwać będzie w USA żydo-reżim i żydowski kapitalizm.

Stąd przybiera na sile walka z nacjonalizmem – z narodowymi ruchami, bo te w naturalny sposób ograniczą władzę MŻ i zlikwidują żydo-reżimowe rządy.

 

Precz z państwem narodowym

Przeciw nacjonalizmowi, czyli przeciw narodowi, przeciw narodowemu państwu, występują – oprócz żydo-reżimów i ich służb, nie tylko żydowskie kreatury, jako przedstawiciele „społeczności międzynarodowej” – czyli tzw. międzynarodu, pokroju D. Cohn nomen omenBendit, Felix Marquardt, w swoim tekście Precz z państwem narodowym, który swego czasu przedrukowała największa żydowska gadzinówka w Polsce.

Przeciw nacjonalizmowi, więc i przeciw narodowi, występuje instytucja Kościoła – przewodniczący Episkopatu abp S.Gądecki: (…) nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu” i niemal natychmiast dodają, że „antysemityzm jest grzechem”antysemityzm, czyli obrona interesów narodu i państwa przed działaniami żydo-reżimu, jego służb i agentury.

 

Brutalność walki żydo-reżimów z nacjonalizmem jest wprost proporcjonalna do siły nacjonalistycznych organizacji. Tam, gdzie narodowe organizacje i politycy uzyskują znaczące poparcie społeczne MŻ nakazuje żydo-reżimom ich likwidację. Jörg Haider, przywódca austriackiej Partii Wolności, został zamordowany w 2008r. – Partia Wolności miała szansę zdobyć w Austrii władzę.

 Żydo-reżim w Grecji już w 2013r. podjął wszelkie środki, jakimi dysponują zachodnie demokracje, żeby Złoty Świt wyeliminować z wyborów. Zamordowano kilku przywódców partii. Dziewięciu posłów Złotego Świtu osadzono w więzieniach i domowych aresztach posądzając o terrorystyczne zamachy i zabójstwa, które na konto Złotego Świtu wykonali agenci greckiego żydo-reżimu. Złoty Świt został wyeliminowany z przestrzeni medialnej.

Mogą więc mówić o szczęściu przywódcy partii Zmiana oraz jej szef, M.Piskorski, że żydo-reżim nie zarejestrował Zmiany i że ich społeczny odbiór jest mniejszego kalibru niż Partii Wolności w Austrii, czy Złotego Świtu w Grecji.

Uporczywe dążenie MŻ i podległych mu żydo-reżimów do uruchomienia w naszej części Europy zbrojnego konfliktu, który może przebiegać podobnie do tych znanych nam z Syrii, Iraku, czy Libii, nie powstrzyma odrodzenia nacjonalizmu, przedłuży jedynie agonię MŻ i żydo-reżimów. „Gra na czas” może przynieść korzyści Rosji, Chinom, MŻ i jego żydo-reżimy są na straconej pozycji.

 

Dariusz Kosiur

___________________________

Reklamy

19 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

19 responses to “Na pohybel żydo-reżimom

 1. mow do mnie jeszcze

  Od 25 lat upada ale jakos upasc nie moze.

  Polubienie

  • Najlepiej, gdyby upadek nastąpił następnego dnia od postawienia diagnozy, no ostatecznie można się zgodzić na tydzień (?).

   Upadek RP trwał mniej więcej 200 lat na przestrzeni XVI, XVII i XVIII wieku, co nie znaczy, że należy się liczyć z tak długim okresem obecnie. IIIŻydo-RP, choć trwa już dwa razy dłużej niż żydo-bolszewicka PRL (1944 – 56) i nieco dłużej niż polski – prawie polski – PRL (1956 – 80) to z pewnością lata żydo-reżimu są policzone. Ten system jest genetycznie niewydolny i po prostu musi upaść.

   Polubienie

   • dziekuje, postoje

    Upadek Panstwa Polskiego juz dawno nastapil. Przesilenie w Polsce
    to 1968 r., gdy Gomulka nie byl w stanie zrobic czystki w aparacie wladzy a preludium zniewolenia to pierwsza pozyczka Gierka u wiedenskiego zydowstwa.
    Obecnie panstwo Polskie i inne panstwa istnieja tylko na mapach i jako koryto dla zydowskich poslugaczy na urzedzie, bowiem panstwa bez kolejnych pozyczek wirtualnych pieniedzy z prywatnych instytucji zydowskich a szczegolnie MFW (IWF) nie sa juz w stanie funkcjonowac. Sa finansowo niewydolne, do czego bilderbergi doprowadzili globalizacja produkcji (redukcja w USA i Europie) i prywatyzaja wlasnosci panstwowych i komunalnych w rece zydowskich tworow korporacyjnych.
    Wkrotce nastapi przedostatni etap wprowadzania bezwzglednej dyktatury zydowskiej, podpisanie umowy o wolnym handlu (TTIP). Po tym akcie zyd bedzie przesuwal po swiecie towary, uslugi i ludzi, jak mu to bedzie pasowalo. Ostatni etap to prywatyzacja wody, o czym juz jest gadane.
    Miernoctwo waszego politykierowania polega na tym, ze poruszacie sie
    w sferze stanow dokonanych nie dostrzegajac tego.

    Polubienie

 2. JS

  Antysemityzm jest grzechem a antysłowianizm nie jest. Nacjonalizm jest złem, a brak nacjonalizmu jest dobrem. Kapitalizm ma znamiona boskiej sprawiedliwości, a socjalizm już nie.

  Kościół żądny władzy i dobrobytu na ziemi sprzedaje swoją wizję pośmiertnego raju dla ubogich już od dosyć dawna. Niewiele się w ludzkiej świadomości zmieniło od czasów średniowiecza.

  Polubione przez 1 osoba

  • Autor filmu coś pokręcił, bo głos należy do prof. P.Jaroszyńskiego.
   A’propos ks.R.Kneblewskiego (związany z RN Winnickich, Zawiszów, Kowalskich itp. „narodowców”), to ma on więcej wspólnego z syjonizmem, niż z patriotyzmem polskim, o nacjonalizmie nie wspominając.

   Polubienie

 3. paziem

  Korczma,

  musisz to zrozumieć, że nie masz wstępu na ten portal, niezależnie czyś Piotr, inna nana, czy koziołek matołek

  Polubienie

 4. Tamaar

  Ja sie obawiam jednego, że służby na szczyt NATO moga szykować zamach, o który obwinią protestujących , tych najbardziej niewygodnych , osobiscie sugeruje aby nie dawać im pretekstu do sfingowania tego, wystarczy że nagraja na kamerze czyjąś obecność – (zamach w Bostonie ) wieć sugeruje pozostać w domu przy świadkach.

  Polubienie

 5. Jak wyjaśnił prezydent Francji, mecze reprezentacji Polski zostaną objęte specjalnym nadzorem służb z uwagi m.in. na „wysoki poziom nacjonalizmu wśród polskich kibiców”.

  – Nawrót tendencji nacjonalistycznych, presja na granicach, podziały a nawet wojna – bo przecież na Ukrainie trwa wojna – napięć pomiędzy drużynami nie będzie brakować. […] Niektóre spotkania są obarczone dużym ciężarem historycznym. Polacy zagrają przeciwko Niemcom – powiedział prezydent Francji, Francois Hollande.
  http://znews.pl/2016/06/07/francois-hollande-polacy-sa-niebezpieczni-ich-mecze-obejmiemy-specjalnym-nadzorem/

  Polubienie

 6. zydozerca

  Polecam do obejrzenia początek filmu „IDIOCRACY” -niektórzy odbierają tak otoczenie codziennie,zwłaszcza spacerując po parkach na warszawskiej Woli,a w pozostałych dzielnicach pewnie jest podobnie.Zero świadomości wśród motłochu i zero kompleksów,baby zapatrzone w zbawicieli z PIS,potworna agresja i zawiść -którą najlepiej wyraża modlitwa do sąsiada z Dnia Świra.
  Z narodem idiotów,wrednych chamów,mutantów-lemingów o żadnej rewolucji nie ma mowy.
  Żydowska ciota Hollande,Valls,Rajoy z Hiszpanii,Merkel,premier Szwecji itd.powinni zostać rozszarpani na strzępy i wdeptani w g.. lata temu,ale jak widać są dobrze chronieni i za mało śmiałków na nich poluje.
  Dopóki ścierwa nie zaczną sra.. w gacie ze strachu o utratę życia-terror będzie narastał.Zadanie dla zamachowców-samobójców.
  Najlepiej kogoś z ich otoczenia- zahipnotyzować,uzbroić w pas szahida,wysadzić na posiedzeniu KE UE,spotkaniu gangu Bilderberg,itd.

  Polubienie

 7. zydozerca

  Można np. posłużyć się Junckerem i spić go alkoholem do nieprzytomności za pośrednictwem upalonego tuska i za jednym zamachem pozbyć się obu wraz z częścią EU przywódców

  Polubienie

 8. Ludzkości nie trzeba rewolucji bo rewolucje przeważnie źle się kończą i często takim samym lub gorszym terrorem niż przed rewolucją. Ludzkości trzeba ewolucji, powolnej zmiany świadomości, odbywającej się w przeciągu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset lat. My jedyne co możemy zrobić to położyć podwaliny pod taki proces, reszta należy do następnych pokoleń. Na szybko nic nie da się zrobić, bo co nagle to po diable. Na takich czy innych „zbawców”, Jezusów, Maryi, Mahometów, Buddów czy Hare Krisznów też nie ma co liczyć. Na razie nie ma co liczyć na to że ludzie się zmienią. Władza w kraju i na świecie jest perfidna bo społeczeństwa takie są, tak zostały zaprogramowane, wychowane, wytresowane na przestrzeni kliku tysięcy lat i tak się zachowują. Przedstawiciele władzy wywodzą się z takich wykolejonych społeczeństw, bo przecież nie przybyli z kosmosu czy nie wypełzli spod ziemi. Władza widzi jacy ludzie są ignoranccy, głupcy, chciwi, zawistni, mściwi, agresywni, obłudni, aroganccy, kłamliwi, bezmyślni więc to wykorzystuje i tak się zachowuje wobec ludzkości. Słowem jakie społeczeństwa takie rządy, widać ludzie na więcej na chwile obecną sobie nie zasłużyli.
  Po za tym banksterstwo to wcale nie są największe i najwyższe czynniki władzy na naszej planecie. To że oni tu mają władzę i mogą jak dotąd robić co chcą a „góra”(Bóg, wszechświat, absolut, nazwijcie sobie to jak chcecie) nie reaguje tak jakbyśmy tego chcieli to widać że tak ma być. Ziemia to ciężka szkoła życia, gdzie ludzie mają się czegoś nauczyć i wyciągnąć wnioski z tej nauki. Nikt za nas niczego nie zrobi. A jednostki niczego nie zmienią, najwyżej siebie, tylko zjednoczone masy mają taką moc ale zanim masy się zmienią dużo wody w rzece upłynie. Jednostki mogą najwyżej dać dobry przykład.

  Polubienie

 9. miś puszysty

  Gdzie można się dowiedzieć prawdziwych informacji o skrajnych
  syjonistach z Kukiz ’15 ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Polubienie

  • U Michnika, u Rydzyka, … – ? Można i u nich, tylko trzeba posiadać jakieś minimum politycznej wiedzy.

   A czemu, miałyby służyć JOW-y lansowane przez Kukiza? A wspólne śpiewanie Kukiza z żydo-banderowcami na Majdanie, to jego pomyłka? Dorosły mężczyzna nie wiedział o co chodzi? Jeśli nie wiedział, to po co pchał się do polityki?

   Poniżej dowody pośrednie – trzeba niestety korzystać z logiki.

   Można czytać niezależne strony: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/05/13/jow-y-betonowanie-zydo-systemu-iiirp/

   Polubienie

   • miś puszysty

    Bardzo dziękuję Panie Dariuszu .

    Te Jowy to od początku mi się nie podobały.
    A te wspólne śpiewy z żydobanderocami na były dla mnie szokiem ,
    tym bardziej ,że Kukiz mówił o tym ,że miłości do Polski nauczył go
    jego tatuś i że wszystko co on robi to wynika z miłości do ojczyzny.

    Pozdrawiam Pana i Wszstkich dzięki którym istnieje ta strona .
    Życzę Panu i Wszystkim Pana najbliższym wszystkiego Najlepszego.
    PS.
    Podobno Kukiz ‚ 15 głosował za ,, zabieraniem ” pieniędzy Polakom
    na rzecz ratowania banków .

    Polubienie

 10. W Polsce,buduje sie najwiecej budowli
  sakralnych,a kazda nowa budowla,to jest powiekszenie majatku Watykanu w Polsce.W Polsce,dzieci,i nie tylko zyja w skrajnej biedzie,a kler zyje w luksusie. Z,tego co zaobserwowalam,to klerowi w Polsce zyje sie najlepiej.Kraje opanowane,przez Watykan,to najbiedniejsze kraje,posrod wszystkich religii chrzescijanskich.
  „Polsko twoja zguba w RZYMIE,czyje to slowa ?.
  „Polska,moze byc biedna,ale musi byc
  katolicka”.
  Kochani,jak sie Wam podoba Lego SDM ?, ile w niej symboloki,ma..n..iej,plac tez olbrzymi bliska Krakowa,nastepna wlasnosc.
  Tate,S.D „kapciowy”,dobrze wie co robi.

  Polubienie

  • W Polsce powinno się budować więcej dróg i fabryk niż kościołów i krzyży. Dosłownie wszystko, co lepsze nieruchomości zabudowane są kościołami, kapliczkami, gdzie się da stoją krzyże, kaplice i kapliczki, na skrzyżowaniach, przy drogach, w lesie i na szczytach gór, nawet na prywatnych posesjach. Jahwiści zawłaszczają całą przestrzeń publiczną dla siebie. Polska została ukrzyżowana i wydana na pastwę międzynarodowych lichwiarzy. A porządnego zakładu pracy nie uświadczysz w tym kraju. Same montownie palet, wytwórcy plastiku i wiązek kabli, gdzie warunki pracy często wołają o pomstę do nieba. A właściciele tych „zakładów”, żeby pokazać się przed ciemnym ludem ze swoja „pobożnością”, w pierwszej ławce w kościele stoją. Za to jak się powie przed księdzem coś krytycznego względem prywaciarzy to oczy wybałusza jakbyś herezje głosił, tak kaska spływająca na konta parafii od byznesmenów im w głowie przewraca. Taka katolicko-kapitalistyczno-syjonistyczna komitywa opanowała kraj. A ciemny ludek wprawdzie ponarzeka, pojęczy ale za chwilę do kościółka i księżulkowi na tacę daje, no bo najważniejsze są „sprawy wyższe” a nie jakaś tam gospodarka i polityka, bo to straszny materializm jest, niech żydy się tym zajmują…

   Polubienie

 11. Pingback: Na pohybel żydo-reżimom | forumemjot dla Polski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s