„Dobra zmiana” proponuje zwiększenie skali okradania Polaków

  2r6igeo

Morawiecki: „Jak najmniej gotówki, jak najwięcej elektronicznego obrotu” ! = intensyfikujmy kradzież

Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedział w TVP Info, że rząd postara się wprowadzić takie zmiany, aby ograniczyć obrót gotówki.

 

Będziemy pokazywali razem z minister Streżyńską zmiany w zakresie projektów tzw. cashless i paperless czyli bez papieru i jak najmniej gotówki, jak najwięcej elektronicznego obrotu

– zapowiedział minister rozwoju.

Ministerstwo Finansów już wprowadziło ograniczenia w obrocie gotówką poprzez obniżenie limitu transakcji gotówkowych między firmami z obecnych 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych.

Firmy, które płatności powyżej 15 tysięcy złotych chcą dokonywać gotówką, a nie przelewem bankowym, nie mogą już zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

za: http://polskaracja.com/morawiecki

 

_______________________________

Program WPS: „Polska potrzebuje poważnej naprawy!”

https://programwps.wordpress.com

3. System bankowy

 schematRzeczywistą władzę posiada ten, kto kontroluje obieg pieniądza. Uzasadnione jest więc pytanie, dlaczego system bankowy ma być niezależny od władz państwa? A w takim razie, od kogo i dlaczego jest zależny?

    Począwszy od roku 1990 uwaga społeczna jest rozpraszana przez medialną soczewkę na możliwie jak największą ilość nieistotnych, celowo sztucznie preparowanych problemów. Od prasy poczynając przez TV, radio po Internet inżynierowie od społecznej manipulacji wciskają nam zastępcze tematy. Cały ten medialny śmietnik wspomagany systemem oświaty z celowo obniżanym jej poziomem na wszystkich szczeblach nauczania, ma nie tylko odwrócić naszą uwagę, ale również ograniczyć możliwość rozumienia i postrzegania ważnych problemów społeczno-politycznych kraju.

Jednym z takich podstawowych i kluczowych zagadnień, od których zależy prawidłowy rozwój kraju, planowanie tego rozwoju, czyli m.in. likwidacja bezrobocia i realizacja społecznego dobrobytu, jest system bankowy. Jednak zagadnienie to nie istnieje w mediach i nie pojawia się w „politycznych dysputach” tzw. polityków. System bankowy ma być niezależny od rządu i sejmu, co podstępnie zapisano w konstytucji RP w 1997 r. (Art. 220 p.2; Art. 227 p.6) – reszta jest milczeniem.

Nie toleruję dogmatów tam, gdzie istnieje racjonalne wytłumaczenie problemu. Nigdy nie byłem komunistą, nie jestem też liberałem i dogmaty w polityce i ekonomii odrzucam. Dlatego uzasadnione jest pytanie, dlaczego system bankowy ma być niezależny od władz państwa?A w takim razie, od kogo i dlaczego jest zależny, bo od sił nadprzyrodzonych nie zależy na pewno?

Niniejszy tekst jest skromną próbą przybliżenia Czytelnikom istoty polityki pieniężnej kraju.

 

System bankowy

„Polska potrzebuje poważnej naprawy” – rozdz.3

 

    Jest sprawą dla gospodarki kraju najważniejszą i pierwszą w kolejności do rozwiązania. Porównując gospodarkę państwa do organizmu ludzkiego, można powiedzieć, że prawidłowo funkcjonujący i własny system bankowy jest dla tej gospodarki tym, czym układ krążenia krwi dla organizmu człowieka. I jeżeli nie będzie politycznej woli Sejmu i Rządu RP odbudowy polskiego państwowego systemu bankowego, to cała reszta, choćby najgenialniejszych pomysłów gospodarczych będzie tylko pustosłowiem.

Tak, więc odbudowa polskiego systemu bankowego – to niezbędny, podstawowy warunek funkcjonowania gospodarki polskiej i możliwość jej kontrolowania przez suwerenne władze przedstawicielskie Narodu Polskiego. NBP (Narodowy Bank Polski) musi być zależny od rządu i Sejmu RP. Nowe, państwowe instytucje bankowe powołuje Minister Finansów w porozumieniu z kierownictwem NBP na polecenie rządu i za zgodą Sejmu RP. Prywatyzacje banków polskich przeprowadzone z naruszeniem prawa i bez zgody Narodu należy uznać za nielegalne, a ich „sprywatyzowany” majątek – w tym zasoby finansowe – skonfiskować i przekazać nowo tworzonym bankom państwowym.

 

Zadaniem NBP winna być realizacja korzystnej dla Polski polityki pieniężnej. Należy ustawowo złamać monopol i dyktat bankowy. Banki nie powinny być instytucjami nastawionymi na zysk. Ich zyski to m.in. wzrost cen i inflacji, spadek popytu w gospodarce kraju, wzrost bezrobocia, wzrost poziomu zadłużenia obywateli, firm i państwa.

Banki muszą się samofinansować i nie generować strat. Zatem oprocentowanie bankowe powinno uwzględniać koszty własne banku (wynagrodzenia pracowników, podatki, opłaty, wartość odtworzeniową posiadanego majątku trwałego oraz stosowne zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności dłużnika), ale nie powinno być związane z inflacją. Inflacja w gospodarce kapitalistycznej jest rezultatem bankowej i gospodarczej lichwy, jest procesem w większości przypadków sztucznie generowanym przez prywatne i niezależne od władz państwa systemy bankowe. Ze względu na jej szkodliwość można i należy ją wyeliminować z życia gospodarczego państwa.

 

Pomijając ważne kwestie moralne, czy zasady zwykłej ludzkiej uczciwości trzeba stanowczo stwierdzić, że nie istnieje żadne naukowe, czy też jakiekolwiek inne logiczne uzasadnienie, poza niepohamowaną pazernością finansowej oligarchii, do stosowania lichwiarskich prowizji bankowych i lichwiarskiego oprocentowania kredytów (Przyp. 1). Rolą banku jest wspomaganie procesów gospodarczych, a nie pasożytnicze żerowanie na organizmie żywiciela – gospodarce kraju. Banki muszą być tak samo traktowane w polityce gospodarczej państwa jak wojsko, policja, administracja itp., ponieważ rola banku wobec gospodarki musi być również SŁUŻEBNA. Całkowita niezależność banków jest pomysłem przestępczym i niebezpiecznym, a służy tylko bezpaństwowej oligarchii finansowej. Obecna polityka finansowa rządu i NBP łamie Art. 30 Konstytucji RP, albowiem zmniejszanie przez NBP podaży pieniądza ogranicza podstawowe wolności obywatelskie – uniemożliwia obywatelom dokonywanie wymiany (zakupu) wytworów ich pracy. Wiąże się z tym ograniczanie wysokości wynagrodzeń, a nawet niepłacenie za wykonaną pracę. Z kolei dla tych, którzy chcą pracować nie starcza środków wymiany (pieniędzy) znajdujących się aktualnie w obiegu, co jest równoznaczne z brakiem miejsc pracy – mamy, zatem celową, zamierzoną i zaplanowaną, realizację przymusowego bezrobocie!. Stwarza to zagrożenie dla życia pracownika i jego rodziny, dla większości społeczeństwa. Ograniczanie podaży pieniądza uniemożliwia także obywatelom podejmowanie działalności politycznej, co sprzyja utrzymaniu władzy przez oligarchię finansową – mamy tu do czynienia z przestępstwem totalitaryzmu rządzącej oligarchii.

 

Należy wprowadzić zakaz udzielania tzw. kredytów bezgotówkowych. Im więcej takich kredytów tym więcej upadłości. Banki udzielając takich kredytów ściągają z rynku, jako ich spłatę, pieniądz rzeczywisty tworząc własne ogromne fortuny. Proceder ten zwany kreacją pieniądza wirtualnego (czyli tworzeniem pieniądza nierzeczywistego, nieistniejącego w banknotach i bilonie) – mieści się w tym także propozycja Morawieckiego!jest niczym innym jak okradaniem obywateli i gospodarki narodowej. Powoduje to zmniejszenie podaży pieniądza na rynku (błędnie określane, jako zjawisko tzw. zatorów płatniczych – kredyty bezgotówkowe spłacamy przecież pieniędzmi rzeczywistymi), a zatem hamuje popyt i rozwój oraz uniemożliwia kontrolę ilości pieniądza w obiegu.

 

Tylko legalny narodowy rząd musi mieć prawo podejmowania decyzji o emisji nowych dodatkowych rzeczywistych pieniędzy.

 

Konieczny jest powrót do stosowania w obiegu pieniężnym parytetu kruszcu, ponieważ jest to jedyna skuteczna metoda kontroli ilości pieniądza w obiegu. Zaniechanie stosowania tego parytetu umożliwiło prywatnym bankom kreację pieniądza na niespotykaną skalę. Dziś w Polsce wg przedstawicieli banków prywatnych ilość pieniądza bezgotówkowego jest od 7 – 13 razy większa od ilości pieniądza rzeczywistego. Tak, więc upada argument zwolenników niezależności banków, że rząd posiadający kontrolę nad polityką pieniężną może drukować puste pieniądze. Nawet mistrz Balcerowicz, rozkręcając inflację na początku lat 1990-tych w celu pozbawienia obywateli oszczędności i wyłączenia ich w ten sposób z procesów prywatyzacji, gdy system bankowy był jeszcze państwowy, nie doprowadził do tak dramatycznej sytuacji, jaką mamy obecnie, gdy banki są prywatne, a cały system jest niezależny od władz państwa. A to jest właśnie podstawowa przyczyna szybko rosnących cen i drenażu finansów całego państwa przez obce banki i ich właścicieli (przez żydowską oligarchię finansową świata).

 

Podstawę systemu bankowego powinny stanowić polskie banki państwowe i spółdzielcze.

 

Można dopuścić na polski rynek kapitałowy banki zagraniczne z ich własnym kapitałem. Muszą one jednak funkcjonować zgodnie z naszym prawem bankowym (w tym bezwzględny zakaz udzielania kredytów bezgotówkowych i zakaz ściągania bez wyroku sądu wierzytelności od dłużników – banki w Polsce posiadają takie prawo (ewenement na skalę światową).

 

Prywatny, czy państwowy system bankowy?

Nie wolno się zgadzać, żeby pomiędzy producentem i konsumentem funkcjonował prywatny bankowy pośrednik, który realizując własną działalność gospodarczą na obiegu pieniężnym osiąga ich kosztem (producenta i konsumenta) coraz większe zyski, zakłócając miedzy nimi proces wymiany. Dziwnym zbiegiem okoliczności tym procederem pośrednictwa trudni się od stuleci jedna przeważnie nacja, która doprowadziła do jego legalizacji w państwach Zachodu.

 

W 1971 roku pod naciskiem lobby finansowego prezydent USA R. Nixon złamał warunki umowy z Bretton-Woods. W tej małej amerykańskiej miejscowości w 1944 roku na międzynarodowej konferencji ustalono między innymi politykę kursową walut i utrzymanie parytetu złota. Po 1971 roku USA nie utrzymują już parytetu złota, a w ciągu następnych kilku lat zrezygnowały z niego wszystkie pozostałe państwa. Sytuacja taka uniemożliwia bankom centralnym kontrolę ilości pieniądza w obiegu, stwarzając jednocześnie ogromne możliwości kreacji pieniądza bezgotówkowego bankom komercyjnym.

 

Można mówić o istnieniu światowej oligarchii finansowej, która podporządkowała sobie systemy bankowe w większości państw i za swoje usługi dyktuje coraz wyższe ceny nie zważając zupełnie na szkody, jakie powoduje w krajowych i światowej gospodarkach. Ta oligarchia żąda, żeby cały obieg pieniężny odbywał się za jej pośrednictwem (poprzez banki).

 

Funkcjonowanie w gospodarce państwa niezależnego od niego i prywatnego systemu obiegu pieniądza jest niczym innym, jak hodowaniem na własnym organizmie państwa szkodliwego pasożyta – musi to prowadzić i prowadzi do zniszczenia tego organizmu, czego wymownym przykładem jest aktualny światowy kryzys.

 

Sektor bankowy, czyli ten dział gospodarki, którego sens istnienia wyznaczają producent i konsument, osiąga większe zyski niż wszyscy pozostali, dzięki którym (producentom i konsumentom) istnieje potrzeba funkcjonowania pieniężnego obiegu w gospodarce kraju. To producent i konsument, a prawie każdy z nas jest jednym i drugim jednocześnie, własną pracą dają podstawy do istnienia i funkcjonowania obiegu pieniądza i tylko oni winni mieć prawo do kontrolowania tego obiegu i powinni być jego właścicielami. Działalność bankowa nigdy nie powinna służyć osiąganiu zysków, bo nie taka jest jej rola w gospodarce.

Dziś w Polsce niezależny od władz państwa NBP oraz prywatny zagraniczny sektor bankowy ograniczają ilość pieniądza w obiegu. Powoduje to, że coraz większa część społeczeństwa nie może być konsumentami i producentami, ponieważ brakuje pieniędzy w tym obiegu. Jednocześnie banki, czyli ich właściciele, stosując w każdym rodzaju swej działalności lichwę oraz tzw. kreację pieniądza bezgotówkowego (tzn. nieistniejącego, jako pieniądz papierowy w obiegu), dzięki czemu osiągają ogromne zyski, zaczynają przejmować majątek narodowy (państwowy, komunalny i prywatny). Czyli podstęp i oszustwo przyczyniają się do wielkiego bogactwa nielicznej oligarchii finansowej i do ogromnej nędzy naszego Narodu.

 

Jest, więc oczywiste, że tylko rząd i sejm poprzez państwowy system bankowy powinny decydować o ilości pieniędzy w obiegu (czyli o tzw. kreacji pieniądza rzeczywistego), ponieważ to one, jako ciała wybrane przez społeczeństwo do sprawowania władzy w interesie Narodu i Państwa, są zobowiązane do realizacji rozwoju kraju we wszystkich dziedzinach.

Takiego właśnie stanowiska w kwestii polityki pieniężnej winniśmy się domagać od każdej partii politycznej, od sejmu i rządu. Tych wszystkich, którzy będą mieli w tej kwestii odmienne poglądy należy bezwzględnie z życia politycznego eliminować.

 

 NIE dla strefy euro

Traktat Akcesyjny do UE (i również ewentualna konstytucja globalnego UE-państwa) obliguje Polskę do przyjęcia wspólnej waluty. Jest to zamierzone podporządkowanie Polski Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) i faktyczna likwidacja naszej państwowości (rzeczywistą władzę ma ten, kto kontroluje obieg pieniądza). Wykluczy to całkowicie rozwój polskiej gospodarki, a Naród z jej kontrolowania.

Własny system bankowy i własna polityka pieniężna (możliwa tylko przy posiadaniu własnej waluty) opiera się na realizacji czterech podstawowych funkcji: a) możliwości dewaluacji lub rewaluacji pieniądza, b) regulacji stóp procentowych kredytów (depozytów), c) podaży pieniądza (zwiększanie, zmniejszanie), d) ochronie własnego obszaru gospodarczego. Wszystkie te funkcje są żywotnie związane z kształtowaniem polityki gospodarczej kraju. W przypadku wejścia do strefy euro tylko w jednej dwudziestej piątej, a biorąc pod uwagę aktualną pozycję gospodarczą Polski będzie to znacznie mniejszy ułamek, będziemy mogli zabrać głos w UE na temat gospodarki własnego kraju. Racjonalny wniosek może być tylko jeden: absurdalny i przestępczy pomysł przyjęcia euro należy zdecydowanie i na zawsze odrzucić,i zablokować konstytucyjnie.

 

Zadłużenie zagraniczne Polski

W żadnym wypadku nie wolno zwracać zadłużenia przed terminem, jeżeli nie zmniejsza to jego wielkości. Należy renegocjować polski dług przyjmując następujące kierunki negocjacji: a) anulowanie długu do ,,0″( w rzeczywistości i tak już go spłaciliśmy, a prawdziwe korzyści odnieśli kredytodawcy – znaczna część kredytów miała formę obcej produkcji, którą kupiliśmy nie oglądając nawet pieniędzy, Polska nigdy nie otrzymała pomocy gospodarczej, ani reparacji wojennych po II wojnie światowej), b) anulowanie odsetek do ,,0″ (jakie prawo i zasady międzynarodowe umożliwiają żądanie spłat odsetek zwielokrotniających zadłużenie?), c) umożliwienie spłat zadłużenia przez udzielenie pomocy finansowej (na uczciwych warunkach) przy odbudowie gospodarczej kraju i przyjęcie spłat w formie gotowej produkcji.

Odbudowując polską gospodarkę i budując jej niezależność musimy bezwzględnie odrzucić dyktat światowej finansjery. Oczywiście może się to wiązać z odpływem obcych spekulacyjnych kapitałów i z pewnym trudnym do opanowania w pierwszym momencie rozchwianiem naszego rynku finansowego (choć to raczej określenie na wyrost). Należy jednak pamiętać (i nie przerażać się), że przed natychmiastowym odpływem tych kapitałów chronią nas międzynarodowe umowy. Natomiast narodowi politycy powinni dać światu do zrozumienia, że jeżeli ktokolwiek chce odnosić korzyści na kontaktach gospodarczych z Polską musi również uwzględnić i nasz Polski interes i zysk – inaczej być nie może.

_____________________________

Przyp. 1.  Nie może przecież istnieć zysk bez  pracy. Pisał już o tym w XIII w. św. Tomasz z Akwinu w swojej słynnej pracy pn. ,,Suma Teologiczna”, o której wielu katolików nie słyszało, a wielu zdaje się o niej zapomniało. A ta piękna, bo jakże prosta i mądra zasada nie wynika tylko z nauki wiary, z dekalogu, czy z dobroci serca. Jest to zasada ekonomiczna, zgodna z zasadami Newtona w fizyce – nie będzie pracowało jakiekolwiek urządzenie mechaniczne (nie skorzystamy z jego pracy), jeżeli nie dostarczymy mu energii z zewnątrz, którą wytworzymy lub przetworzymy. Tak, więc dopuszczając istnienie zysku bez pracy spowodujemy zniszczenie organizmu gospodarczego.

 

Dariusz Kosiur

 

Reklamy

12 Komentarzy

Filed under Polityka

12 responses to “„Dobra zmiana” proponuje zwiększenie skali okradania Polaków

 1. Chuccins

  Moje zdanie :
  Durniów trzeba okradać ile wlezie . Wcale się Żydom nie dziwie . Gdybym był Żydem tak samo bym robił , bo idiotów należy okradać ile można i jeżeli jest co kraść ,a Polacy to naród najbardziej skretyniały na Świecie . Nawet to widać u kibiców , których POLZAD żydowski pokazuje i koduje im dostęp do meczy za opłata 100 PLN . Po meczu z Niemcami i Ukrami zaśpiewają ” Polacy nic się nie stało ” . Wczoraj widziałem samochód z trzema flagami . Szaleństwo do potęgi n i dziwić się ,że Żyd wali w głupich Polaków ile tylko ma sił .

  Polubienie

 2. Chuccins

  Jeżeli są chętni do oglądania meczy za FREE , bez płacenia Żydom 100 PLN to są dostępne wszystkie za FREE:
  1. ZDF i ARD .
  2. Publiczna telewizja czeska i ważne :
  Bez marudzenia idiotów polskich komentatorów .
  Zapraszam dziś na mecz Rosji i życzymy powodzenia . PIS trąbi w TV ,że Rosja to dziki kraj , ponieważ Rosjanie po pijanemu robią tam podobno straszne burdy . Zna ktoś sprawę i mógłby trochę prawdy tu napisać . Zapomniał wół jak cielęciem był chce się napisać , bo polscy kibole to baranki boże .

  Polubienie

 3. Nie ma sie co dziwic,fizjonomia,tego typa mowi sama za siebie. I ta,genetyczna nienawisc do Polakow. Wypisz,wymaluj tate,tylko mlodsze wydanie.

  Polubienie

 4. Zdiecie nr 2,”swietoszki” z Pisu ze swoim GURU,z krzyzem,
  i symbolika MASONSKA.Kaczory”kartofle”,to najwieksze ZLO
  dla Polski,i jej etnicznych mieszkancow.

  Polubienie

 5. obudzony

  Jest to chyba oczywiste, że Morawiecki zrezygnował z wynagrodzenia 3 mln PLN rocznie w banku na rzecz ok 300 tys PLN jako minister po to aby strzec interesów zachodniego sektora bankowego. Trzeba być idiotą do potęgi entej, żeby tak jak zwolennicy PiS-u twierdzić, że on chce rządzić dla dobra Polski. Nie wiem jakiego pochodzenia jest Morawiecki, ale wyraźnie ,,czuję tutaj woń czosnku” i od samego początku wiem, że został desygnowany przez banki do umocnienia systemu okradania państwa polskiego i Polaków.
  Doc. Balcerowicz(właśc. Aaron Bucholtz) dlatego tak gardłował na początku lat 90-tych ub. wieku o niezależności NBP od rządu, aby pomóc przejąć zachodnim bankom wszystkie pieniądze w kraju i zadłużać, zadłużać, zadłużać aż do całkowitego przejęcia majątku narodowego. Prywatne banki i korporacje stały się głównymi rozgrywającymi i to one wyznaczają poszczególnych ministrów finansów, szefów NBP, wielu ciał i instytucji finansowych na szczeblu centralnym. To według ich życzeń od 27 lat zmienia się prawo tak, aby to banki stały ponad prawem(tak jest już w istocie) i nie można było by ich ukarać. Włączenie Polski do struktur światowej lichwy (UE, NATO, BŚ, MFW) stanowi katastrofę porównywalną z rozbiorami Polski, bo pozbawiło nas autonomii w prowadzeniu własnej polityki zagranicznej i krajowej, uniemożliwia konsumpcję owoców własnej pracy poprzez transfer żywej gotówki za granicę przez zachodnie banki i koncerny, zawłaszczono i skorumpowano i zniszczono doszczętnie świat nauki, edukacji, mediów które produkują matołków milionami wręczając im nic nie znaczące dyplomy ukończenia studiów wyższych(w mniejszym stopniu dotyczy to przedmiotów ścisłych i technicznych). Wg mnie ukończenie takiego kierunku jak europeistyka, finanse i bankowość czy zarządzanie i marketing to produkcja posłusznych niewolników i szczurów korporacyjnych, które w wyścigu po awanse i pieniądze na spłatę kredytu hipotetycznego będą się wzajemnie kąsać i zagryzać. Dla mnie dyplom ukończenia uczelni wyższej w Pierdziszewie Dolnym, która istnieje od 10 lat jest równoznaczne z informacją dla pracodawcy w korporacji, że dany osobnik przeszedł odpowiednie pranie mózgu i śmiało nadaje się na niewolnika. Stało się dokładnie tak jak przed stu pięćdziesięciu życzył sobie tego Rotszyld.

  Polubienie

 6. Metro

  Czytałem chyba uważnie ale nie doczytałem się w tym tekście czy chodzi o likwidację możliwości kreowania pieniądza przez banki (czyli rezerwa 100%) czy tylko o upaństwowienie banków, które nadal mogą kreować pieniądze. Jeśli państwowe banki nadal mają mieć możliwość kreowania pieniędzy to dlaczego nie powrócić do rozwiązania z PRL gdzie istniał tylko jeden bank? Nie byłoby to prostsze?

  Przyczyna inflacji
  Podstawową przyczyną inflacji jest istnienie lichwy. Jeśli większość pieniądza w gospodarce jest obciążona długiem to realna gospodarka musi co roku opłacać lichwiarzom haracz w postaci odsetek. Większość tego haraczu nie wraca do realnej gospodarki. Inna część wraca ale już jako własność lichwiarzy. takiej sytuacji po latach lichwiarze, korzystając z owego haraczu, wykupią całą gospodarkę. To już się właściwie stało.
  Większość haraczu nie wraca do gospodarki dlatego co roku potrzeba coraz więcej pieniędzy dla pokrycia dziury w postaci odsetek i innych rodzajów haraczu zapłaconych lichwiarzom (np. prowizje, składki ubezpieczeniowe, itp). Gdyby nie nowy pożyczony pieniądz to co roku zmniejszałaby się ilość pieniądza w obiegu prowadząca do wyniszczającej deflacji. Trzeba pożyczać coraz więcej, wzrasta nominalna (nie realna!) ilość pieniądza i dlatego mamy inflację. Oczywiście da się z tym żyć ale na pewno nie powinno się demonizować inflacji, ustalać cele inflacyjne w kreacji pieniądza i tym podobne bzdury.
  Inflacja jest (może być) zła ale przyczyną inflacji jest lichwa.

  Jeśli pieniądze kreuje bank państwowy to lichwę można uznać za państwowy podatek za kreację pieniądza. Ujdzie w tłoku. Ale tak długo jak stosujemy lichwę będzie inflacja. Oczywiście można ją zwalczać metodami administracyjnymi i nawet daje sie to robić, ale ilość pieniądza będzie rosnąć i będą naprężenia w systemie.

  Polubienie

  • „(…) czy chodzi o likwidację możliwości kreowania pieniądza przez banki (czyli rezerwa 100%) czy tylko o upaństwowienie banków – ?”

   Chodzi o dwie sprawy jednocześnie: i zakaz kreacji i upaństwowienie.

   Polubienie

 7. Metro

  @6

  Morawiecki to starszy brat. Proszę poszukać co na YT mówi o Morawieckim dr Zbigniew Kękuś. Morawiecki był jego szefem gdy pracował w lichwie. Morawiecki sam gdzieś otwarcie deklaruje swoje pochodzenie.

  Polubione przez 1 osoba

 8. Morawiecki zapozyczone od Moraw,mowi o sobie”we the people”,bo wedlug chazarow,tylko chazary sa ludzmi,reszta,
  to bydlo pociagowe.Goyem= bydlo,istnieje tylko po
  to na tym swiecie,zeby sluzyc,”we the people”. Kaczor,zas
  oswiadczyl”gorszy sort”,z braku znajomosci j. angielskiego.
  Pozdrawiam,goraco wszystkich moich rodakow(Polakow-Slowian)

  Polubione przez 1 osoba

 9. http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/marta-kaczynska-bedzie-kandydatka-na-prezydenta_85356.html
  NO,COZ,osobniczka o nieskazitelnym charakterze…,Tate „wielki Polak”,a „jeszcze wiekszy patriota,do tego”gorliwy katolik”.
  Slow juz brak,na to wszystko.

  Polubienie

 10. CZYTALAM ZE WODOCIĄGI SPRZEDANOO ZYDOM CZY TO PRAWDA JEZELI TAK KTO TO ZROBIL CHYBA NIE TRZEBA DODAWAC ZE TYLKO ZDRADZIECKI TYP MOZE POZBAWIC NAS WODY SPRAWDZCIE CZY TO PRAWDA PISZĄ O TYM IONNNE PORTALE ALE W MEDIACH CISZA

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s