Żydo-reżim IIIRP obnaża własne przestępstwa

#wygaszone„Polska prosi sąsiadów o prąd” czytamy w największej żydowskiej gadzinówce dla Polaków.

Możemy o tym czytać tu: http://wyborcza.biz/biznes/

 

Tak się w końcu stać musiało. Jest to efekt świadomego, planowanego z pełną premedytacją, niszczenia przez kolejne żydo-rządy całej polskiej gospodarki, ale także rezultat dyktatu UE, czyli Międzynarodowego Żyda z Waszyngtonu – rzeczywistego twórcy obozu UE realizującego depopulację ludności Europy (także pozostałych kontynentów) ze szczególnym uwzględnieniem Słowian – tak, tak, to kontynuacja niemieckiego (firmowanego przez IIIRzeszę) Generalplan Ost sprzed 1939r.

Jednak to, co najbardziej zaskakuje to efekt skali zniszczenia polskiej energetyki  – brak remontów w elektrowniach, brak nowych zakładów energetycznych, brak inwestycji hydrologicznych – obniżenie poziomu wód w rzekach utrudnia chłodzenie turbin, itd., itp., pomijam nawet przestępcze procesy złodziejskiej prywatyzacji energetyki wg żydo-reżimowej polityki. Dewastacja polskiej energetyki pod żydo-reżimami osiągnęła tak dramatyczny stan, że mimo likwidacji polskiego przemysłu, a więc gałęzi gospodarki najbardziej energochłonnej, nie jest w stanie zapewnić dostaw energii. Za dostarczoną z zewnątrz energię trzeba będzie płacić. Ale czym -? – skoro produkcja krajowa nie istnieje, a więc musi nastąpić wzrost zadłużania.

Ponadto UE – UE, czyli kto? – żąda znacznej redukcji produkcji energii elektrycznej w Polsce. Takie żądania może kierować tylko okupant wobec swoich marionetek, a nie wobec suwerennych władz państwa – a czy IIIŻydo-RP ma cokolwiek wspólnego z suwerennością? Oczywiście powody żądań są szczytne – ochrona środowiska przed emisją CO2, czyli ograniczenie ocieplenia klimatu. Żydowskie rządy realizują żądania swoich mocodawców bez żadnych oporów.  Spełnienie żądań okupantów przekreśla gospodarczy rozwój – przekreśla tworzenie nowych, produkcyjnych, miejsc pracy – skazuje nas na stały wzrost bezrobocia i w efekcie na ograniczenie populacji (polityka ta ma poparcie Kościoła, o czym w tekście Energetyka – poniżej).

 

iedderogacjemapka

 

O likwidacji polskich przedsiębiorstw, niszczeniu gospodarki kraju,  z sejmowej trybuny mówił śp Andrzej Lepper – porównywał dane statystyczne z lat 1980. z danymi z 2000r. Po szesnastu latach nieustającej dewastacji i grabieży Polski przez żydowskie reżimy sytuacja przedstawia się dzisiaj jeszcze gorzej. Młodzi Polacy uciekają z Polski!!! w poszukiwaniu pracy. Są najtańszymi najemnikami w obcych państwach.

 

.

Śp A.Lepper z sejmowej trybuny podawał całą listę nazwisk wysokich urzędników państwowych, prywatyzatorów – złodziei i paserów – polskiego majątku narodowego. Premiera, posła, A.Leppera nie ma już wśród żywych – popełnił samobójstwo: powiesił się stojąc na podłodze. Złodzieje, paserzy zostali. Mają się dobrze, a nawet coraz lepiej. Żydo-reżimowe służby nie szukają jednak ani morderców, ani zleceniodawców mordu na premierze. Za to skutecznie aresztują, nękają rewizjami, tych Polaków, którzy nie chcą się podporządkować zachodniemu okupantowi i kolaborującemu z nim miejscowemu żydo-reżimowi.

Dariusz Kosiur

______________________________

.

Program WPS: „Polska potrzebuje poważnej naprawy!” – https://programwps.wordpress.com/

10. Energetyka

maxresdefault

 

Nie istnieje niebezpieczeństwo braku energii związane z przyrostem ludzkiej populacji.

 

Na wstępie należy stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że współcześnie dzięki odkryciom fizyki atomowej i przełomowym faktom wyprodukowania energii przez pierwszą generację prototypowych reaktorów fuzji jądrowej, ludzkość staje na progu nieograniczonego zaopatrzenia w energię „sztuczną”. Dla tzw. zwykłych procesów fuzji paliwem jest wodór występujący powszechnie w kosmosie i w nieograniczonych ilościach. Tak, więc nie istnieje niebezpieczeństwo braku energii związane z przyrostem ludzkiej populacji, z rozwojem przemysłu i w związku z tym z szybszym wyczerpywaniem się paliw tradycyjnych.

 

Lansowana przez byłego ministra energetyki USA (1977-79), Jamesa R. Schlesingera oraz przez modialistyczne gremia teoria ograniczenia się do odnawialnych źródeł energii jest polityką samobójczą, obliczoną na ograniczenie ludzkiej populacji (neomaltuzjanizm) – takie są cele światowej finansowo-gospodarczej mafii propagującej i realizującej w państwach Zachodu politykę liberalizmu i globalizmu pod jakże zdradzieckim i przewrotnym hasłem „zrównoważonego rozwoju”. Program zrównoważonego rozwoju zyskał poparcie władz Kościoła (encyklika „Laudato si”). Nie znający ekonomii nie wiedzą, że pod terminem „zrównoważenia” kryje się polityka dostosowania liczby ludności do pozostałych czynników produkcji (kiedyś „sił wytwórczych narodu”), do stałej ilości ziemi i ilości (wielkości) kapitału (to także wytwarzane wszelkie dobra materialne), którego wytwarzanie należy ograniczyć w wyniku konieczności ochrony środowiska naturalnego.

Powyższe twierdzenia bardzo dobrze zilustrują następujące dane:

 

Tab.1                             Porównanie gęstości przepływu energii

Źródło energii                                      natężenie przepływu energii w kW/m kw
Energia Słońca na powierzchni Ziemi                                                0,0002
Paliwa kopalne                                                                                          10,0
Rozpad jądrowy                                                                                       70,0
Fuzja jądrowa (koniec XX stulecia)                                                 70,0

 

Możliwa do spalenia (bezpośredniego lub przetworzona na tzw. biogaz lub olej) energia zawarta w biomasie pochodzi z pochłanianej przez rośliny energii słonecznej i ma natężenie zaledwie 0,0002 kW na 1m kwadratowy ziemi uprawnej. Widać zatem, że energia ta nie może mieć żadnego praktycznego znaczenia dla ludzkiej gospodarki. Nie przekreśla to oczywiście sensownego wykorzystania odpadów w procesach produkcji rolnej.

 

 

Tab.2 (Przyp.1)          Koszty energii (obliczenia z roku 1984)

Źródło energii                             cena w dolarach za MWh              inwestycje w mld dol./GW
ropa naftowa                                                         45,7                                       0,94
węgiel                                                                       31,7                                        0,97
gazowanie węgla                                                  55,7                                        1,67
rozpad lekkiej wody                                          28,5                                        1,16
reaktor na szybkich neutronach                  33,9                                        1,43
synteza termojądrowa (rok 2000)   45,2                                        1,92
kolektor solarny                                                  490,0                                  20,90
baterie solarne                                                     680,0                                    28,90

 

Mimo, że podane w tabeli ceny pochodzą z lat 1980., to relacje cenowe między poszczególnymi pozycjami z tabeli nie uległy zasadniczym zmianom. Byłoby oczywiście lepiej określać pozyskanie jednostki energii podając wielkość nakładu ludzkiej pracy, czyli czasu potrzebnego do jej wytworzenia, zamiast wyróżnika cenowego, który zawiera w sobie dowolnie kształtowaną bankowo-podatkową lichwę (marże bankowe, oprocentowanie kredytów, które powodują wzrost podatków). Tym nie mniej prezentowane dane pozwalają stwierdzić, że kolektory i baterie solarne nie będą stanowiły dla ludzkości alternatywy w pozyskiwaniu energii. Dzieje się tak z prostego powodu, ilość energii zużyta przez społeczeństwo do produkcji tego typu urządzeń jest wyższa niż całkowita ilość energii, jaką wyprodukują te urządzenia w ciągu całego okresu użytkowania.

Podobne kalkulacje eliminują elektrownie wiatrowe na większości obszarów Ziemi.

Nie można oszukać fizyki i ekonomii, a więc nie można na dłuższą metę oszukiwać także społeczeństw.

 

Energetyka Polska

 

  Wskaźnik samowystarczalności energetycznej Polski w 1970r wynosił 113% (czyli 13% nadwyżki, którą można sprzedać w eksporcie), w 1980r ten wskaźnik wynosił ok. 120%.

 

Wg założeń Polityki Energetycznej Polski do roku 2010 (zgodnej z zaleceniami UE, na które przystali rządzący Polską – rząd M. Belki, SLD) musimy zredukować ten wskaźnik do 60% w roku 2020 (Przyp.2). Zalecenia te realizują wszystkie kolejne rządy w Polsce.

 

Importujemy dziś surowce energetyczne (mając, w stosunku do potrzeb, nadmiar własnych) oraz energię elektryczną (ok.20%), a przecież zniknęło 80% naszego przemysłu, który tę energię wykorzystywał. Ceny energii w Polsce są już wyższe niż w USA. Wszystkie te działania i decyzje mają uniemożliwić konkurencyjność polskiej gospodarce, mają zniszczyć Państwo Polskie.

Musimy w energetyce osiągnąć stan z 1980 r na bazie własnych surowców energetycznych. Nie wolno dopuścić do niszczenia i marnotrawstwa rodzimych surowców energetycznych, które są własnością Narodu.

 

Kierunek rozwoju polskiej energetyki to decentralizacja systemu ze względów strategicznych (obronnych oraz na wypadek losowych awarii) i utrzymanie monopolu państwa nad produkcją i przesyłem energii.

 

Jednym z kierunków rozwoju energetyki (obok wykorzystania polskiego węgla, gazu i ropy) jest wykorzystanie zasobów wodnych, także geotermalnych, są to jednocześnie nowe miejsca pracy, które mogą powstać w wyniku uruchomienia tej nowoczesnej i ekologicznej techniki (w przyszłości całej gałęzi przemysłu) pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Należy wrócić do koncepcji energetyki jądrowej i to mimo rosnących cen pozyskiwania paliwa jądrowego oraz rosnących cen i niebezpieczeństwa magazynowania odpadów procesu jądrowego. Ważnym czynnikiem, który decyduje o posiadaniu przez Polskę elektrowni jądrowych (najwyżej jednak kilku) jest obronność kraju, a więc posiadanie w przyszłości obronnej broni jądrowej.

Przed nami nierozwiązane problemy z gazyfikacją węgla, z wykorzystaniem dużych własnych zasobów gazu ziemnego (zamiast zewnętrznego – nie tylko przecież rosyjskiego – uzależnienia) (Przyp.3). Musimy podjąć poważne prace nad poszukiwaniem i wydobyciem już odkrytych złóż ropy oraz nad dywersyfikacją jej dostaw z Rosji. Prywatne spółki pośredniczące w zakupach ropy i gazu muszą zniknąć, a bezprawnie uzyskane przez nie dochody w tym procederze należy skonfiskować i przeznaczyć zgodnie z priorytetami odbudowy i rozwoju polskiej gospodarki.

Trzeba podjąć poważne prace i działania w kierunku zastępowania ropy i jej pochodnych do napędu pojazdów mechanicznych innymi rodzajami paliw – na razie na przeszkodzie stoi potężne światowe lobby naftowe (światowa finansowo-gospodarcza mafia).

__________________________

Przyp.1 Tabele 1 i 2 za „So, You Wish to Lern ALL Abort Economics?” – L. H. LaRouche, jun.

 Przyp.2 Na podst. ,,Odrodzenie Polski przez powrót do narodowej mentalności” – autorzy: prof. R.H.Kozłowski, J.Sokołowski, J. Śledziewska, J.Zimny, Polskie Roczniki Statystyczne.

Przyp.3 W bilansie energetycznym Polski rosyjski gaz jako źródło energii nie przekracza 3%. Zatem wszelkie działania zmierzające do zastąpienia gazu rosyjskiego takim samym paliwem z innych kierunków mają charakter wyłącznie polityczny (podyktowany przez USA) i sprzeczny z ekonomicznym interesem Polski.

 

Dariusz Kosiur

 

Reklamy

10 Komentarzy

Filed under Polityka

10 responses to “Żydo-reżim IIIRP obnaża własne przestępstwa

 1. Pingback: Żydo-reżim IIIRP obnaża własne przestępstwa | 7777777blog

 2. Metro

  To jest wiadomość i zarazem całkowita kompromitacja 3RP. Elektrownie nie muszą już zaopatrywać w energię nieistniejącego przemysłu tylko ludność a dodatkowo liczba ludności uległa obniżeniu. A prądu brakuje…

  Ciekawe jak to wyglądałoby w skali całej Europy Wschodniej. Czytałem że w Bułgarii jest to samo, pewnie la Litwie też. Im kazali zamknąć elektrownie atomowe. W sumie u nas to samo dotyczy węgla.

  To jest gospodarcza anihiliacja. jesteśmy też na drodze społecznej anihilacji. Za 2-3 pokolenia Polski już nie będzie.

  Polubione przez 1 osoba

 3. Dobre opracowanie ,choc nie uwzglednia zasobow ani potencjalu geotermii w Polsce.

  Polubienie

  • [Wtopione linki tu: https://piotrbein.wordpress.com/2016/06/24/zydo-rezim-iiirp-obnaza-wlasne-przestepstwa/ ]

   „teoria ograniczenia się do odnawialnych źródeł energii jest polityką samobójczą, obliczoną na ograniczenie ludzkiej populacji (neomaltuzjanizm) – takie są cele światowej finansowo-gospodarczej mafii propagującej i realizującej w państwach Zachodu politykę liberalizmu i globalizmu”
   Na ocknienie: polityka atomu, węgla, ropy i gazu napycha kieszenie ż-banksterii, właścicielowi korporacji w tym biznesie. Rozmyślny zabieg kontroli i niszczenia gojów (tak jak w piniondzu, merdiach, religiach, kuldurze i politykierstwie).
   Energię A, jeśli zapoznać się z jej historią, od początku żydłactfo nastawiło na jej aspekt niszczący życie. Patrz namolne tuszowanie skutków Czarnobyla i Fukuszimy, pogłębiane rozmyślnie z każdą nową katastrofą A.

   „Należy wrócić do koncepcji energetyki jądrowej”
   Zapraszenie siłowni A do Polski. Debile w KneSSejmie to przeczytają 🙂 i zagłosują :((
   Wrogie interesom Polaków, lobby smarują łapówą ok. 10 tys. euro na (p)osła (3 mln euro od ustawki). Ws. atomowych może i więcej, bo większy profit dla ż-korporacji.

   Dane o kosztach energii o tyłek otrzeć. Tabela 2 z l. 1980-ych. Dziś energie ze źródeł tzw. odnawialnych (Słońce, wiatr, geoterma) konkurują z powodzeniem z pozostałymi.
   Koszty są tzw. LOC (norma obliczeniowa). Dla energii A, LOC ignoruje ogromne koszty społeczne (choroby, śmierć wskutek radiacji w całym cyklu od kopania rudy uranu po składowanie odpadów radioaktywnych przez tysiące lat) oraz fantastycznie wysokie techniczne koszty transportu i składowania odpadów.

   Trza doliczyć koszty społeczne groźby atomowej dla ludzkości od broni A (możliwa m.in. dzięki reaktorom w siłowniach cywilnych) i wyścigu zbrojeń A.

   Tabela pomija gaz, który wypiera węgiel w produkcji energii, będąc tańszym i czystszym źródłem o złożach globalnie nieporownywalnie większych. Filtry załatwiają sprawę smogu.

   Toteż można znaleźć zupełnie inne dane:
   http://www.renewable-energysources.com/
   http://wims.unice.fr/xiao/solar/cost.html
   https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source

   Subsydia rządowe dla rzekomo najtańczych źródeł są najwyższe.

   Podobnie z rozkładem nakładów, co odzwierciedla względne siły oddziaływania rozmaitych lobbingów.

   Gdyby zainwestować te same środki w odnawialną energię, mielibyśmy ustrojstwa w domu, uniezależniające od zaopatrzenia w energię przez ż-korporacje.

   Kto jak kto ale Niemcy potrafią rachować. Nie na darmo odchodzą od energii A na słoneczną, wiatrową i inne. Odpady A i radioaktywny gruz z rozebranych siłowni przyślą do Polin na składowanie?

   Więc dziękujmy, że nie mamy „czystej” — jewropejsatym w Bruxeli — energii A i tolerujmy wyłączenie prądu od czasu do czasu. Mówmy głośno biuroqrvom w Bruxeli i Wszawie, że wolimy to od energii A i składowania śmieci radioaktywnych!

   „wykorzystanie dużych własnych zasobów gazu ziemnego”
   Większość złóż w Polsce tkwi w łupkach, czyli trza szczelinować = duże koszty techniczne, ogromne ekologiczne i społeczne na wiele pokoleń, w tym utrata praw do zlicencjonowanych ziem! Lepiej importować tani gaz z Rosji, co właśnie zdecydowała Wszawa chęcią podłączenia się do Gazociągu Płn. 2, mimo że wybudowała dużym kosztem terminal gazowy w Świnoujściu na gaz z krypto-ż Kataru!

   Słowem, WPS przed pisaniem programów politycznych i opartej na nich demagogii w bież. artykułach, powinno dokształcić się. Albo zatrudniać do tego ekspertów. Minus łapówy i otwarte ż-słownictwo, nie widzę różnicy w porównaniu z „pracą” (p)osłów.
   Zawsze się znajdą użyteczni idioci, którzy takie pierduły połkną na bazie emocjonalnej, co widać np. w braku trzeźwej krytyki w niniejszym wątku.

   Polubienie

 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_power#Waste_management
  Energetycznie jest fuzja jądrowa nieopłacalna: więcej energii na inicjację reakcji niż jej wyprodukować.
  Odpady radioaktywne pod łóżko Dariusza, czy na export jedwabnym szlakiem?

  Polubienie

 5. kojak

  To jest dopiero maly fragment rezultatu kryminalnych zydowskich rzadow po 89 roku ! Wnet to sie wszystko zawali i rezultat rzadow mordercow ban dytow z zlodzieji bedzie widoczny ! To w duzym stoponiu te wlasnie Nato ma pacyifikowc protesty i w razie czego bedzie zwyczajnie strzelac le z broni maszynowej do niestety Polakow ktorzy w przwazajacym sponiu sa narodow glupkow chamow i debili ! Te glupki niczego nie widza i oczy by wydrapali za krytyke syjniostycznych bydlakow z PYYSSS !

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s