Kluczowe słowo: suwerenność!

KPS_ksiązka

Gdy latem 2003 roku, po zmanipulowanym i gwałcącym zasady równych praw obywateli – zwolenników i przeciwników akcesji Polski do Unii Europejskiej, tzw. referendum, a w rzeczywistości nachalnej propagandzie krypto neokolonialnej i krypto totalitarnej organizacji ponadnarodowej, jaką jest UE- inicjowałem Kongres Polski Suwerennej, uznałem, że właśnie suwerenność narodu i państwa jest i będzie w przyszłości naczelną kategorią polityczną i realną potrzebą życia politycznego i gospodarczego Polski.

W lutym 2004 roku dzięki współpracy krajowych i polonijnych działaczy o orientacji narodowo-patriotycznej odbył się w Rzgowie k/Łodzi I Kongres Polski Suwerennej. Z pełną świadomością organizując Kongres nie zapraszaliśmy do udziału w nim polityków, którzy wyraźnie stawiali cele partyjne i bieżącą popularność ponad ogólnonarodową i długofalowa wizję programową przeszłej Polski, której pomyślność, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, będzie zagrożona w każdym aspekcie życia państwowego i narodowego. Nie tylko w sferze czysto politycznej, ale także w sferze gospodarczej, społecznej (w sferze zatrudnienia, demografii i polityki rodzinnej) oraz w sferze kultury i obyczajowości.

Dlatego pomimo różnych nacisków osobiście sprzeciwiałem się udziałowi byłego premiera J.Olszewskiego ( odpowiedzialnego za początek zła, czyli układ stowarzyszeniowy Polski z UE i początek negocjacji o przyjęcie Polski do NATO) oraz A.Maciarewicza ( współtwórcy antypolskiego KOR oraz destruktora Ruchu Odbudowy Polski , a potem Ligi Polskich Rodzin). W sposób oczywisty nie zapraszaliśmy polityków, SLD, PO,  Prawa i Sprawiedliwości oraz byłego AWS, jako wywodzących się wprost z układu okrągłego stołu, albo odpowiedzialnych za wyprzedaż, destrukcję polskiej gospodarki w okresie stowarzyszeniowym i zarazem będących zwolennikami i propagatorami aneksji Polski do Unii Europejskiej po trupie suwerenności Polski.

Dorobek programowy I Kongresu Polski Suwerennej zawarty został w wydanej dzięki wsparciu wydawnictwa WEKTORY książce pod redakcją śp. prof. Józefa Wysockiego z Wrocławia. Czytamy tam m.in.:

„ Kongres Polski Suwerennej jest polskim, ogólnonarodowym ruchem obywatelskim, zainicjowanym na podstawie art.12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej- w trosce o dobro wspólne jakim jest Rzeczypospolita( art.1 Konstytucji RP) , w trosce o jednolitość państwa ( art.3 Konstytucji RP), w trosce o tożsamość i trwanie narodu polskiego( art.6 Konstytucji RP).Kongres Polski Suwerennej uznaje zasadę suwerenności i zwierzchnictwa narodu za podstawową zasadę ustrojową. Za taką uznał ja także Senat RP w uchwale z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej miedzy II a III Rzeczpospolitą Polską”.( Kongres Polski Suwerennej, t.1., Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2004, s.8-9).

W książce zawarte zostało także Oświadczenie Kongresu Polski Suwerennej, które zostało odczytane na 73 posiedzeniu Sejmu RP, w nocy z dnia 20 na 21 kwietnia 2004 roku przez posła Zdzisława Jankowskiego( LPR), a następnie zostało wręczone nowo wybranemu marszałkowi Sejmu- Józefowi Oleksemu i przesłane listownie do prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera rządu RP, Leszka Millera oraz do przewodniczących wszystkich klubów i kół parlamentarnych w Sejmie( odpowiedział tylko klub parlamentarny SLD). Oto jego treść:

My, członkowie Kongresu Polski Suwerennej, której pierwsza sesja odbyła się w Rzgowie koło Łodzi w dniu 6 marca 2004 r., a druga sesja w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2004 r., oświadczamy, co następuje.

Referendum przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., a dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dotyczyło akceptacji warunków sformułowanych w traktacie nicejskim oraz w akcie dołączonym do traktatu nicejskiego, stanowiącym jego integralną część. Po referendum traktat ten został jednostronnie zmieniony, został ustanowiony zupełnie nowy tryb funkcjonowania Unii Europejskiej, a także warunki uczestnictwa Polski w jej strukturach. W przygotowanym projekcie konstytucji dla Unii Europejskiej ustanawia się zupełnie nową strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej i nadaje jej się osobowość prawną. Postanowienia przytoczonego projektu konstytucji dla Unii Europejskiej odbierają państwu polskiemu najistotniejsze atrybuty suwerenności, to jest prawo do samostanowienia, do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej, do posiadania własnej waluty i armii. Nie było to przedmiotem głosowania w referendum oraz jest niezgodne z postanowieniem obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej najwyższe prawo w Polsce.

Wobec powyższego wzywamy posłów, senatorów, prezydenta i rząd polski do uchwalenia moratorium na przyłączenie Polski do Unii Europejskiej. Uchwalenie moratorium jest konieczne do ostatecznego określenia struktury i statutu Unii Europejskiej. Uchwalenie moratorium jest również konieczne ze względu na zamiar zaskarżenia traktatu akcesyjnego do Trybunału Konstytucyjnego w związku z jego niezgodnością z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a także ze względu na zamiar zaskarżenia traktatu akcesyjnego do trybunału międzynarodowego.

Przestrzegamy jednocześnie sprawujących władzę w Polsce, że zgodnie z art. 129 Kodeksu karnego ten, kto będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub z zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” ( por., http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/6FDB798C)

Wówczas, tj. w 2004 roku niemal wszystkie partie sejmowe ( łącznie z wieloma przedstawicielami tzw. opozycji, nawet LPR i Samoobrony) wyrażały pogląd, że trzeba zrzec się wielu atrybutów suwerenności, aby uczestniczyć w politycznym projekcie Unii Europejskiej, pomimo, ze już wówczas wiadomym było, że stwarzać to będzie Polsce status kraju peryferyjnego i poddanego polityce neokolonializmu instytucjonalno-prawnego i bezwzględnej eksploatacji ekonomicznej. Wiadomym było także, chociażby na przykładzie Hiszpanii, Portugalii i Grecji, że przynależność do UE nie oznacza awansu gospodarczego, ani cywilizacyjnego i że Polska padnie ofiarą gospodarczej dominacji niemieckiej, cynizmu biurokracji brukselskiej oraz konformizmu i sprzedajności pseudo elit okrągłostołowych.

W 2004 roku słowo „suwerenność” było nie tylko niemodne, co niechciane i wypychane ze sfery publicznej.

Te partie, które nie do końca chciały się wyrzec państwowo- i narodowotwórczej  oraz politycznej doniosłości suwerenności – jak Samoobrona i szczerze narodowa część LPR zostały uznane za głównego wroga i opatrzone epitetem partii populistycznych wytypowane zostały za konieczne do wyeliminowania z życia politycznego . Głównym miejscem formułowania takich ocen była pro syjonistyczna Fundacja Batorego ( G.Sorosa), a jednym z orędowników tego poglądu był nie kto inny, jak przywódca PiS, Jarosław Kaczyński ( Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił na koniec, że w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej nie da się dokonać rewolucji, ale nie można dopuścić do tego, by grupa wykluczonych czy tych, którzy obawiają się zmian powiększyła się. Jeżeli taka wielka grupa spotkałaby się przy urnach, to mielibyśmy rządy partii radykalnych i populistycznych – Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin czy postkomunistów. Dlatego droga przed nami jest  trudna.” por. http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/debaty/cykl_naprawa/artykuly_15/wyklad_jaroslawa_kaczynskiego_14_lutego_2005)

Mając w pamięci nie tylko polityczne wybory PiS, ale także pełne zaangażowanie tej partii w propagowanie politycznego projektu tzw. Unii Europejskiej i likwidacji suwerenności Polski zgodnie z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego muszą dziwić obecne  pełne hipokryzji politycznej słowa  przywódcy PiS, Jarosława Kaczyńskiego w trakcie ostatniego Kongresu partii Prawo i Sprawiedliwość:

Przedstawiliśmy społeczeństwu wiele obietnic. Od listopada 2015 r. stanęliśmy przed nowym, niesłychanie trudnym wyzwaniem. To wyzwanie, któremu na imię: spełnić obietnice. Gdyby je ująć w kilku słowach: obiecaliśmy Polskę suwerenną, solidarną, sprawiedliwą i silną. […] W sprawie imigracji mogliśmy odmówić, bo ten rząd jest suwerenny, bo jesteśmy suwerenni. 

Takiego państwa potrzebujemy – państwa silnego. Co to znaczy w praktyce? To naprawa państwa, spokojna i ostrożna, ale konsekwentnie idąca w stronę nowej jakości, którą można nazwać nowym państwem, niemającym związku z komunizmem, postkomunizmem i postkolonializmem. To ostateczne odrzucenie Balcerowicza, to nowy porządek gospodarczy. A ten nowy porządek to plan Morawieckiego. Musimy go zrealizować. 

 Nie jesteśmy kolonią i nie pozwolimy na ocenianie przestrzegania naszej konstytucji z zewnątrz. Kryzys TK pokazał kryzys konstytucji z 1997 r. Ona daje społeczeństwu wiele praw, tyle tylko, że w ogromnej mierze pozostają one na papierze.” ( za: http://niezalezna.pl/82719-jaroslaw-kaczynski-na-kongresie-pis-musimy-odrzucic-koncepcje-szkodnika-balcerowicza).

Postępujące polityczne i gospodarcze bankructwo projektu o nazwie „Unia Europejska”, który tak wiele kosztował naród polski i polskie państwo jest obecnie zastępowane w drodze  kolejnej manipulacji przez polityczną fikcję o nazwie „Unia Narodów”. Pozbawione wiarygodności politycznej, pełne hipokryzji i pustosłowia deklaracje o programie politycznej suwerenności państwa polskiego i ekonomicznym planie Morawieckiego nie posiadają żadnej treści w kontekście całkowicie wasalnej wobec USA polityki zagranicznej i wojskowej oraz kontynuowania polityki pieniężnej, finansowej i ekonomicznej zgodnej z zasadami ponadnarodowej lichwy oraz rezygnacji z zasad ekonomii fizycznej na rzecz spekulacji.

Droga do pomyślności Polski wiedzie poprzez wpisanie się Polski do grupy państw dążących do ustanowienia nowego, międzynarodowego ładu politycznego i gospodarczego, opartego o porzucenie jednobiegunowego ( syjonistyczno-anglosaskiego) modelu stosunków międzypaństwowych, ukształtowanie nowego ładu finansów światowych odrzucającego dominację dolara kreowanego w oderwaniu od podstaw ekonomii fizycznej. Ładu międzynarodowego opartego o poszanowanie mechanizmu wewnątrzkrajowej suwerenności pieniężno-finansowej suwerennych organizmów państwowych, odrzucającego zasady neokolonializmu gospodarczego i uznającego niezbywalne prawa narodów do rozwoju i dobrobytu.

Wpisanie się Polski do przedstawionej wyżej inicjatywy międzynarodowej wymaga ostatecznego zerwania z neokolonialną polityką pseudoelit okrągłego stołu z PiS, PO, SLD i wszelkimi mutacjami tych partii na współczesnej scenie politycznej Polski.

PZ

 

 

 

14 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

14 responses to “Kluczowe słowo: suwerenność!

 1. krotko a zwiezle

  Najpierw bedzie bieda zwiazana z odbudowa od podstaw, moze potem suwerennosc. Zalezy od tego, czy zyd bedzie ponownie rozwoja nadzorowal, czy bedzie pogoniony. Zalezy od przyszlego sposobu dobierania do wladzy. Zalezy od tego czy rostrzygac sie ono bedzie w spolecznosciach lokalnych i nie w systemie partyjnym.

  Polubienie

 2. paziem

  Syjonistycznym trollom wszystko kojarzy się z dupą. Tak już mają :)))

  Polubienie

 3. paziem

  Widzę, że tylko w szabas mam z wami spokój. Podajcie adres rabina, to mu podziękuję :)))

  Polubienie

 4. zydozerca

  Czy można prosić o powagę,trzymanie się tematu i zakaz ośmieszania portalu tego typu debilnymi wpisami ?- prośba o usuwanie spamu do administratora.
  Polecam ostatni artykuł Benjamina Fulforda na temat planu globalnego żydobanksterów- na jego stronie autorskiej.
  Ponadto -trwa rewolucja we Francji zamilczana przez media,a Włochy zalewa fala uchodźców i za chwilę południe Europy może ogarną wojna domowa. Hollande z 11% poparciem nie kwapi się do odejścia i ustępstw na rzecz pracujących,protestujących przeciwko wydłużeniu obowiązkowego czasu pracy z 35 do ponad 40 godzin tygodniowo.

  Polubienie

 5. APA

  I co dale bylo z tym KPS i cala dzialanoscia ,czy aby nie klotnie o palme pierwszenstwa ?
  Siedliscie na laurach ???
  Moze to byla taka dzialalnosc jak to sie swojsko nazywa „robic aby robic ale nigdy do konca nic nie zrobic !” – ??????????????????????

  Kiedy w Polsce NARODOWCY i to POLACY SLOWIANSKIEGO POCHODZENIA czegos lub cos zaczna,przeprowadza i dokoncza –
  DZIELO OBRONY i RATUNKU NAS POLAKOW i POLSKIEJ GOSPODARKI ???
  Czy nadal w Polsce beda sie liczyc tylko glosy i wlaldza „polakow” obcego pochodzenia przy partyjnych zlobach ?
  Gdzie WY w koncu POLACY SLOWIANIE JESTESCIE ????????????

  Pytamy bardzo powaznie ,gdyz rozpoczeliscie KPS w 2004 roku i chwala wam za to, a obecnie jest rok 2016 i co raz wieksze ZNIEWOLENIE POLSKI i POLAKOW !!!
  Prosze sie tylko nie obrazac ,za brak MOCY .
  Zadna checia wolnosci sie nie uzyska lecz JEDNOSCIA i SILA CALEGO NARODU !!!
  Jezeli tej jednosci i sily nie ma, to trzeba wpierw tym sie zajac i miec jakies wyniki chocby na poczatek REJESTRACJA POLSKIEGO RUCHU NARODOWEGO w przyblizeniu chocby JEDNEGO MILIONA POLAKOW .

  Ten milion juz napewno bedzie mial okreslona sile i glos a dalej bedzie sie blyskawicznie powiekszal o kolejne miliony i dopiero TA SILA NARODOWA POLSKO-SLOWIANSKA bedzie zdolna zmiesc z tronow wladzych naszych wrogow !!!

  Polubienie

 6. paziem

  Majorze Pyryt. Niech pan trzyma się realiów i poskromi nieczemu nie służące „domysły”. Budowanie polskiego ruchu narodowego, to proces wieloletni, a nie akcja. No jako człowiek doświadczony powinien pan to juz wiedzieć.

  Polubienie

 7. APA

  Do kogo pan pijesz i czepiasz sie prezesie ,
  ,czy ci sie politologu sowieckiego/bolszewckiego sortu czas zatrzymal i czepiasz sie tych ,ktorych nie znasz i tu nie widzisz ?

  Czy twym nazwiskiem szastamy tak jak ty denuncjatorze ?
  Do kogo sie przymilasz a kim gardzisz w swej szpoclowskiej dzialalnosci ?
  Major Pyryt juz dawno ocenil ten i inne portale i zdazyl wychowac dwa pokolenia po sobie , na takich „dzialaczy” jak wy intwrnetowi juz dawno splunal !
  Jak ci sie nie podobaja nasze wpisy to blokuj/banuj ,nie dopuszczaj ,a nie baw sie w „gajowego sowiecgo sortu”, w sensie wyjalowionym z logicznego myslenia.
  Dr. przed nazwiskiem to jeszcze nie sukces , ostatnio doktorzy wychodza na blaznow ,dobrze o tym wiedza ci z magisterka i bez .

  Od wojska POLSKIEGO,SLOWIANSKIEGO POCHODZENIA
  WARA WSZELKIM DOKTOROM i ZDRAJCOM ,pomioty szmulowskie i szwabskie roznych kolorow teczy politycznej !!!

  My mlodzi ,zajmiemy sie doktorami wszelkiej masci i profesji ,przyjdzie na to czas,,nam nie potrzeba hamulcowych na drezynie bezsilnosci ,nam potrzeba przywodcow z jajami a nie z wiatrem w gaciach !
  Ponial doktor ?
  Zegnaj prezio WPS1 i wal do sluzb spec. z meldunkiem ,ze jakis tam starych dziadkow majowrow zalatwiasz w sieci net,to moze dostaniesz podwyzke od szmuli czy szwabow,do ktorych ci blizej lub dalej az po Moskwe.
  Henryk Pajak dobrze cie rozpracowal jak podpowiada nam za plecami w tej wlasnie chwili nasz DOWDCA ,ktory znakomicie zna sie na POLITRUKACH i wazeliniarzach chowu bolszewickiego.

  Masz odwage ten nasz post dopuscic do publicznosci ?
  Nie ufamy ci prezesie ,nie roznisz sie w swych podchodach od Kalksteinow.
  Dziwne ,ze z takimi dziala mgr.inz Dariusz Kosiur ,ktory chyba do Moskwy nie donosi.

  APA – druzyna wojskowa z USA

  Polubienie

  • paziem

   Widzisz szanowny majorze, uderz w stół a….awanturnik i gęgacz się odezwie. Jak mówiono w dzieciństwie: oliwa zawsze na wierzch wypływa. Zalecamy zatem okłady z zimnej wody na rozgrzaną głowę i pozycję leżeć na hamaku pod palmą lub nieopodal kaktusa :))) Bez odbioru!

   Polubienie

 8. Cezary Piotr Tarkowski

  O suwerenności, to możemy już zapomnieć. Już nigdy nie będzie tak jak było, aż do upadku bestii.

  W dniu 3 lipca 2016 01:52 użytkownik WIERNI POLSCE SUWERENNEJ napisał:

  > paziem posted: ” Gdy latem 2003 roku, po zmanipulowanym i gwałcącym zasady > równych praw obywateli – zwolenników i przeciwników akcesji Polski do Unii > Europejskiej, tzw. referendum, a w rzeczywistości nachalnej propagandzie > krypto neokolonialnej i krypto totalitarnej o” >

  Polubienie

 9. Pingback: „Wyskoczyć z kolein”… czyli meandry „polskiej” polityki wschodniej | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 10. Pingback: Rosja na progu rewolucji narodowej? – przykład i przestroga dla Polski. | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 11. Pingback: List otwarty KPS do KoRReUs | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 12. Pingback: List otwarty Kongresu Polski Suwerennej do Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.