O TTiP w Sejmie bez PiSowskiej cenzury

TTiPW zaciszach waszyngtońskich i brukselskich gabinetów, w tajemnicy przed obywatelami i narodowymi instytucjami „negocjowane są” szczegóły tzw, Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnego ( TTiP).

Postawowe decyzje gospodarcze i ich prawne usankcjonowanie wyjmowane są spod jurysdykcji i kompetencji narodowych i unijnych,  i dedykowane są do tzw. rozstrzgnięć międzynarodowych, czyli kompetencji skorumpowanych instytucji prawnych będących w kieszeni ponadnarodowej, syjonistycznej lichwy i ponadnarodowych korporacji.

Budzi się europejski ruch sprzeciwu, ale starym zwyczajem wśród tzw. kontestatorów- wiekszość, to organizacje marionetkowe, zakładane za pieniądze tych samych korporacji, bądź  fundacji, które są głównymi inspiratorami i beneficjentami TTiP, i które rzekomo są zwalczane.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że tzw, ruch anyty TTiP, to często zwykły parawan dla spokojnych negocjacji i upuszczenie pary spod kipiacego czajnka społecznego protestu w państwach europejskich.

W warunkach polskich dodatkowo na rzecz TTiP działa partia PiS ( wicepremier M.Morawiecki, chluba polityki gospodarczej i gwarant pisowskiej dobrej zmiany gospodarczej, to zaprzedany zwolennik TTiP, wykształcony przez syjonistyczno-anglosaskie elity), która na pokaz,  dla gawiedzi przedstawia się jako partia ” polskiej suwerenności”, będąc w rzeczywistości agenturą anglosasko-syjonistycznego lobby.

Jedynie ruch anty TTiP w ramach szerszego ruchu narodowej suwerenności –  anty UE i obalnia dyktatu syjonistyczno-anglosaskiego lobby globalnego ma szansę obronić polski narodowy interes gospodarczy i gwarantować rozwój rodzimej gospodarki.

PZ

 

Ludzie, środowisko i demokracja

ważniejsi niż zyski i prawa korporacji

Wspólne stanowisko europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego ostrzegające przed traktatem o wolnym handlu TTIP

Kim jesteśmy?

Jesteśmy szeroką koalicją organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które podzielają głębokie zaniepokojenie różnymi zagrożeniami wywoływanymi przez Transatlantyckie Porozumienie Handlowo-Inwestycyjne – TTIP (znane także jako Transatlantyckie Porozumienie o Strefie Wolnego Handlu – TAFTA). Reprezentujemy szerokie spektrum interesów publicznych, w tym dotyczących ochrony środowiska, polityki zdrowotnej, rolnictwa, przestrzegania praw obywatelskich i konsumenckich, ochrony standardów żywnościowych i produkcji rolnej, troski o dobro zwierząt, przestrzegania warunków pracy, praw społecznych i pracowniczych, praw imigrantów, bezrobotnych, spraw kobiet i młodzieży, polityki rozwojowej w krajach Południa, dostępu do informacji publicznej i praw cyfrowych, polityki dotyczącej podstawowych sektorów publicznych, w tym edukacji, integralności systemu finansowego i innych dziedzin.

Zdecydowaliśmy się przeciwstawiać przyjętemu sposobowi negocjowania TTIP po to by doprowadzić do transparentnej i demokratycznej debaty publicznej. Wszystkie zawierane traktaty powinny służyć dobru publicznemu i naszej wspólnej przyszłości.


Czym jest TTIP?

TTIP jest daleko idącym porozumieniem negocjowanym obecnie między Komisją Europejską (w imieniu państw członkowskich UE) a rządem USA. Chodzi w nim nie tyle o handel, gdyż obecnie cła w wymianie między UE a USA są niskie, ale bardziej o regulacje, standardy, uprawnienia przedsiębiorstw i gwarancje inwestycyjne.

Deklarowanym celem TIIP jest zachęcenie do inwestycji bezpośrednich i eliminowanie zbędnych biurokratycznych przeszkód w dostępie do rynków z korzyścią dla przedsiębiorstw po obydwu stronach Atlantyku.

Jednakże informacje zawarte w stanowiskach kół przemysłowych i gospodarczych wskazują, że za tą retoryką kryje się dążenie do deregulacji, wzmocnienia gwarancji inwestycyjnych i monopoli opartych na tzw. prawach własności intelektualnej, a więc niewątpliwy wyścig do dna. Zapowiadane (ale bardzo wątpliwe) korzyści gospodarcze nie będą odczuwalne dla społeczeństwa jako całości – nawet w przypadku realizacji najbardziej optymistycznych scenariuszy. Wszystko dowodzi, że osiągnięcie celów TTIP zagraża wywalczonym na przestrzeni wieków kluczowym prawom demokratycznym a także społecznym interesom mieszkanek i mieszkańców UE, USA i reszty świata.

Negocjacje odbywają się zamkniętymi drzwiami, nie towarzyszą im wszechstronne i wyczerpujące konsultacje publiczne. Parlamenty narodowe nie są nawet informowane o stanowisku jakie zajmuje w nich Komisja. Te strzępy informacji o nim, które zostały ujawnione – lub stały się przedmiotem przecieków – budzą uzasadniony niepokój.


Co nas niepokoi?

brak przejrzystości i demokratycznych procedur. Czyni to niemożliwym dla obywatelek i obywateli oraz organizacji społecznych monitorowanie negocjacji w celu uwzględniania w traktacie interesu publicznego. Obecnie układ jest wyjątkowo tendencyjny, ponieważ tylko lobbyści kół biznesowych mają uprzywilejowany dostęp do informacji i możliwość wpływu na przebieg negocjacji.

proponowany rozdział o ochronie inwestycji zawiera przepisy o mechanizmach rozstrzygania sporów między inwestorem i państwem (ISDS), który ma dawać zagranicznym inwestorom prawo do skarżenia państwa, gdyby uznali, że demokratyczne decyzje – podjęte przez instytucje publiczne w interesie publicznym – mogą mieć negatywny wpływ na ich spodziewane zyski. Te mechanizmy opierałyby się na rozstrzygnięciach trybunałów funkcjonujących poza publicznymi systemami sądowniczymi, co podważałoby nasze narodowe i unijne systemy prawne, nasze demokratyczne struktury tworzenia prawa i polityki w interesie publicznym.

tworzenie nowych anty-demokratycznych struktur zarządzania i procedur mających na celu „zharmonizowanie regulacji”, takich jak Rada Współpracy Regulacyjnej. Te struktury zmieniłyby TTIP w ruchomy cel, „żywe porozumienie”, w dalszym ciągu w ukryciu rozwijane przez urzędników nie posiadających legitymacji płynącej z demokratycznych wyborów oraz przez przedstawicieli wielkiego kapitału. Te niedemokratyczne struktury grozą obniżeniem znaczących norm i zasad, które zostały stworzone dla ochrony interesu publicznego. Mogą też uniemożliwić poprawę tych norm i zasad w przeszłości, niezależenie od tego czy pojawi się taka potrzeba i wola. Jesteśmy również zaniepokojeni zamiarami umocnienia ochrony i egzekwowania „własności intelektualnej”, co może osłabić nasze prawa do zdrowia, kultury, edukacji i wolności wypowiedzi.


Nasze postulaty:

Opierając się na zasadach solidarności międzynarodowej, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania prawa człowieka, we współpracy z naszymi sojusznikami w USA i innych częściach świata domagamy się:

a) przejrzystości negocjacji: to co proponuje Komisja Europejska, jak i inne dokumenty negocjacyjne, powinny być publicznie dostępne, gdyż tylko to pozwali na otwartą i krytyczną debatę na temat TTIP.

b) demokratycznych standardów w pracy nad porozumieniem, w tym publicznej kontroli i oceny wynegocjowanych tekstów, co zapewniłoby, że będzie realizowany interes publiczny, wymaga to włączenia w te prace Parlamentu Europejskiego, debaty w parlamentach narodowych, udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych i innych zainteresowanych grupy.

c) zrezygnowania z ISDS: wszystkie przepisy odwołujące się do mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem powinny zostać usunięte z negocjacji, na ich miejsce nie mogą być wprowadzone podobne mechanizmy (także poprzez odwołanie się do innych wcześniejszych bądź kolejnych porozumień handlowych) gwarantujące specjalne uprawnienia inwestorom.

d) zrezygnowania z rady współpracy regulacyjnej: wszystkie regulacje funkcjonowania gospodarki, warunki handlu, normy dotyczące wyrobów i produkcji muszą pozostać w rękach demokratycznie kontrolowanych i instytucji i procesów.

e) zrezygnowania z deregulacji standardów zabezpieczających i służących interesom publicznym: poziom standardów pracy i polityki społecznej, ochrony praw konsumenckich i polityki zdrowotnej, ochrony środowiska, w tym jego rewitalizacji, dobrostan zwierząt, zdrowa żywność i ekologicznie zrównoważone praktyki rolnicze, przepisy o informowaniu i oznaczaniu produktów, regulacje dotyczące, kultury, zdrowia, rynków finansowych i danych osobowych oraz innych praw cyfrowych nie mogą być „harmonizowane” przez przyjmowanie ich najniższego wspólnego poziomu. Wzajemne uznawanie standardów jest nieakceptowalne, jeśli podważa demokratycznie przyjęte normy i zabezpieczenia. Układy handlowe nie mogą wkraczać w uprawnienia państw do szerokiego stosowania zasad ostrożnościowych w trakcie tworzenia prawa.

f) żaden traktat handlowy nie powinien prowadzić do dalszej prywatyzacji i deregulacji usług publicznych. Wybieralne władze muszą mieć swobodę w decydowaniu o dostępności wysokiej jakości edukacji, opieki zdrowotnej i innych usług publicznych. Powinny mieć prawo decydowania o zasadach zamówień publicznych, także takich które promować będą lokalny rynek pracy i lokalną gospodarkę, a także korzystać z lokalnych zasobów, pozytywnej dyskryminacji, społecznej przedsiębiorczości, zasad zrównoważonego rozwoju i służyć interesowi publicznemu.

g) żaden traktat handlowy nie powinien uniemożliwiać państwom promowanie zrównoważonego ekologicznie rolnictwa oraz ochrony tradycyjnego rolnictwa rodzinnego.

h) władze publiczne muszą utrzymać realną władzę i struktury konieczne do ochrony wrażliwych sektorów i zabezpieczenia standardów jakości naszego życia. Żaden traktat handlowy nie powinien stanowić przeszkody dla przestrzegania i egzekwowania przez państwa międzynarodowych standardów pracy, standardów ekologicznych oraz praw człowieka. Natomiast każdy traktat handlowy powinien zawierać wiążący strony rozdział dotyczący zrównoważonego rozwoju tak aby traktat zachęcał do stosowania tych ważnych norm i standardów oraz pozwalał na stosowanie sankcji za ich naruszanie gdy wyczerpana zostanie możliwość dialogu i mediacji.

Każdy traktat handlowy UE-USA, obecnie i w przyszłości, powinien sprostać powyższym wymaganiom, być zgodnym z powyższymi zasadami oraz promować współpracę, sprawiedliwość społeczną i równowagę ekologiczną.

Polskie organizacje, które podpisały się pod powyższym stanowiskiem ws. TTIP:

 

 • Akcja Demokracja
 • Attac Polska
 • Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki
 • Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
 • CIWF Polska
 • Demokracja Bezpośrednia
 • Drużyna LiquidDemocracy.pl
 • Fundacja 2B Fair
 • Fundacja Artykuł 25
 • Fundacja Bęc Zmiana
 • Fundacja CentrumCSR.PL
 • Fundacja Dobrych Inicjatyw
 • Fundacja EkoRozwoju
 • Fundacja ePaństwo
 • Fundacja Greenpeace Polska
 • Fundacja ICRA
 • Fundacja Kultury Akademickiej
 • Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
 • Fundacja Kuźnia Kampanierów
 • Fundacja Nowoczesna Polska
 • Fundacja „Ogrody Permakultury”
 • Fundacja Otwarty Plan
 • Fundacja Panoptykon
 • Fundacja Piękny Dom
 • Fundacja Przebudzenie
 • Fundacja Rodzice Przyszłości
 • Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura
 • Fundacja Strefa Zieleni
 • Fundacja Terra Brasilis
 • Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
 • Instytut Globalnej Odpowiedzialności
 • Instytut Spraw Obywatelskich
 • ISOC Polska
 • Koalicja KARAT
 • Koalicja Klimatyczna
 • Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO
 • Koalicja Sprawiedliwego Handlu
 • Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”
 • Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN
 • Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
 • Młodzieżowa Sieć Klimatyczna
 • NOMADA. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”
 • Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 • Partia Razem
 • Partia Zieloni
 • Pierwsza Warszawska Agenda 21
 • Polska Partia Piratów
 • Polska Zielona Sieć
 • Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
 • Pospolite Ruszenie
 • Przymierze dla Polski
 • Recykling Idei. Pismo społecznie zaangażowane
 • Społeczny Instytut Ekologiczny
 • Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras
 • Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”
 • Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”
 • Stowarzyszenie Ekologiczny Ursynów
 • Stowarzyszenie Eko-Spol
 • Stowarzyszenie Fabryka Demokracji
 • Stowarzyszenie „Jeden Świat”
 • Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej
 • Stowarzyszenie Kultura i Demokracja CIVIS
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego – „Społeczeństwo FAIR”
 • Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” i kwartalnik „Nowy Obywatel”
 • Stowarzyszenie „Ostoja Brodnicka”
 • Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
 • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • Stowarzyszenie Praw Człowieka
 • Stowarzyszenie RACJONALNA POLSKA
 • Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
 • Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
 • Stowarzyszenie Zielony Żurawlów
 • Think Tank Feministyczny
 • Toruńska Inicjatywa Obywatelska
 • Warszawska Kooperatywa Spożywcza
 • Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO
 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Biz:on
 • Zachodniopomorski Oddział Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
 • Zielone Wiadomości

 

za:  http://uwagattip.pl/

Zobacz także:  http://ttipniedziekuje.pl/

Zapisz

Zapisz

17 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

17 responses to “O TTiP w Sejmie bez PiSowskiej cenzury

 1. Cezary Piotr Tarkowski

  „Negocjują” większe zbrodnie też

  W dniu 16 lipca 2016 16:46 użytkownik WIERNI POLSCE SUWERENNEJ napisał:

  > paziem posted: ” W zaciszach waszyngtońskich i brukselskich gabinetów, w > tajemnicy przed obywatelami i narodowymi instytucjami „negocjowane są” > szczegóły tzw, Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnego ( > TTiP). Postawowe decyzje gospodarcze i ich prawn” >

  Polubienie

 2. henry

  Nie widzę pod petycją podpisu instytucji najbardziej zatroskanej o dobro Kraju czyli Matki naszej Kościoła świętego.

  Polubione przez 1 osoba

 3. julius

  Alessandro Bianchi z Anti- Diplomatico in Italy rozmawia z ekonomistą Peterem Koenigiem o demokracji i przyszłości USA. Rozmowa została opublikowana we Włoszech
  Fragment
  AB: Co stałoby się ze światem gdyby prezydentem została Hillary Clinton?
  PK: Krótka odpowiedź – WWIII – jeśli nie rozpoczęła się już jako jeden z ostatnich celów administracji Obamy przed zmianą władzy. Killary i Izrael – oni na pewno nie poprzestaną na unicestwieniu Bliskiego Wschodu na drodze do osiągnięcia PNAC (Plan dla Nowego Amerykańskiego Stulecia) jedynego celu – Full Spectrum – dominacji nad światem. Aby to zrobić, wojny z Rosją i Chinami są nieuniknione. Wciąż mam nadzieję – Nadzieja umiera ostatnia! – Że prezydenci Putin i Xi, prawdziwi wizjonerzy i doskonali szachiści w tej grze geopolitycznej, będą mogli delikatnie wyciągnąć wszystkie wtyczki z tej potwornej ośmiornicy, deflacyjnej bestii ekonomicznej – tak, aby przelać możliwie jak najmniej krwi. http://www.informationclearinghouse.info/article45091.htm

  Polubione przez 1 osoba

 4. Pingback: O TTiP w Sejmie bez PiSowskiej cenzury | forumemjot dla Polski

 5. Pingback: O TTiP w Sejmie bez PiSowskiej cenzury | forumemjot dla Polski

 6. jacta

  13 lipca 2016 10:15
  Przedstawiamy pierwszy w Polsce wywiad ze słynnym dowódcą noworosyjskiego powstania, Igorem Striełkowem.

  http://xportal.pl/?p=26172

  Polubienie

 7. Kojak

  No coz ? Dla kazdego myslacego od dawna wiadomo ze PIS to partia antypolskicyh syjonistycznych bydlakow ! Dla zmylenia Polakow wycieraja swe zalagane bezczelne mordy Panem Bogiem i Polska ! Dla uwIarygodnienia tych pisowskich lajdakow i gnoi pracuje bandycka szczekaczka Radyjko Maryja ! Prowadzone przez oslizglych ksiezy Drazek, Dyrek, Rydzyk od ktorych pisowskiej wazeliny czlowiek normalnie rzyga ! Skandal zeby ksieza katoliccy uwiarygodniali syjonistycznych bandytow z PIS ! ! !

  Polubione przez 1 osoba

 8. tyle w temacie

  Nie chcieli ludzie socjalizma a chcieli kapitalizma, by blizniego uciskac, to maja feudalizma, po skoncentrowaniu kapitalu poprzez najchciwszego zyda.
  Nie lapie, o co PZ-DK tak sie pluja, ludzie przeciez maja to, co chcieli.
  A ze judenratom nakazal feudal TTIP zachwalac, to i to robia.
  Jak zaczna kwekac, gdy zakapuja, ze GMO sami tez otruci zostana, to se feudal judenraty wymieni. Narazie jeden z poslugi, niejaki Gabriel zachwalal w telewizorni, ze TTIP to cymes, szczegolnie dla dzieci. Jak poslugacz Gabriel tak jape dla TTIP strzepi, to jutro bedzie to bmw broszka czynic.
  Toz oczywiste, ze broszka nie chce, by feudal ja wymienil na grabarza lub swetra.

  Polubienie

 9. Skoro,M Morawiecki(pochodzenia wiadomego) stoi za
  tym,to wiadomo komu ma to sluzyc.
  Talmud mowi,ze Zydy musza wspierac Zydow.
  Slyszalam,ze tylko7%,gruntow rolnych w USA,nalezy do
  rolnikow indywidualnych,pozostale 93% do konsernow.
  A,nie trudno sie domyslec,do kogo te konserny naleza.

  Polubienie

 10. Pingback: CETA zamiast TTIP pod przykrywką zakazu aborcji | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 11. Pingback: CETA zamiast TTIP pod przykrywką zakazu aborcji

 12. Pingback: Żydowski reżim w Warszawie przyjmie umowę CETA … | W y s z p e r a n e

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.