Od 1 października 2016 r. chiński juan oficjalnie 5 walutą rezerwową

dolar_renmimbi

Z dniem 1 października 2016 roku, chiński juan ( oficjalnie nazywany renminbi) stał się oficjalnie 5 walutą rezerwową i wszedł do tzw. koszyka walutowego obok dolara amerykańskiego, unijnego euro, japońskiego jena i brytyjskiego funta. Tym samym juan stał się składnikiem międzynarodowej waluty rozliczeniowej tzw. SDR ( Special Drawing Rights ) wyznaczanej przez MFW.

Komitet wykonawczy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) włączył 28.11.2015 roku chińskiego juana w koszyk walut rezerwowych (Special Drawing Rights, SDR) – podano w oświadczeniu MFW.

Wcześniej dyrektor zarządzająca MFW Christine Lagarde rekomendowała włączenie juana do koszyka walut wchodzących w skład SDR – zastępczego środka płatniczego, którym operuje MFW. W koszyk walut rezerwowych MFW wchodzą już dolar USA, euro, japoński jen i brytyjski funt. Decyzja MFW dotycząca juana wejdzie w życie 1 października 2016 roku.

Wg Christine Lagarde – „Decyzja Rady Wykonawczej MFW o włączeniu juana w koszyk walut SDR stanowi ważny krok w procesie integracji chińskiej gospodarki w światowy system gospodarczy. Jest ona również wyrazem uznania dla tego co władze kraju uczyniły w ciągu ostatnich lat dla reformowania systemu monetarnego i finansowego Chin”.

Dla banków centralnych na świecie, które chronią swoje rezerwy w dolarach i euro, włączenie juana w koszyk SDR oznaczać to będzie pojawienie się jeszcze jednej waluty rezerwowej. Fakt ten może mieć szczególne znaczenie dla krajów rozwijających się, które aktywnie rozwijają współpracę gospodarczą z ChRL.

SDR – to zastępczy środek płatniczy i rezerwowy, emitowany przez MFW, występujący jedynie w formie bez-emisyjnej w postaci zapisów na rachunkach bankowych. Posiadacze SDR mogą wymieniać te środki na waluty włączone w koszyk, poprzez realizację kontraktów z innymi posiadaczami SDR. Instrument ten wykorzystywany jest do rozliczeń kredytów MFW, regulowania sald bilansów płatniczych, pokrycia deficytu równowagi płatniczej, a także uzupełnienia rezerw.

__________

Źródło: Komunikat MFW z 30.11.2015

 

za:http://www.vismagna.pl/news/10

 

Koszyk walutowy

(ang. currency basket) – system wyznaczania kursu waluty danego kraju w oparciu o kompozycję walut krajów obcych. Koszyki walut przyjmują najczęściej kraje, w których struktura handlu (eksportu i/lub importu) jest zdywersyfikowana.

Przykładem koszyka walutowego jest wyznaczana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy międzynarodowa jednostka walutowa SDR (Special Drawing Rights). Od 1 lipca 1974 roku wartość SDR określa nie jak wcześniej amerykański dolar, lecz koszyk walut 16 krajów, z których każdy ma udział w handlu światowym nie mniejszy niż jeden procent. Z tym, że udział poszczególnych walut w „koszyku” uzależniony jest od wagi danej waluty w międzynarodowych transakcjach finansowych.

Dla przykładu na wartość 1 SDR z 19 marca 2014 r. składały się: 0,4230 euro + 12,1 jenów japońskich + 0,1110 funta brytyjskiego + 0,6600 dolara USA. Skład koszyka SDR zmieniany jest co 5 lat.

 

za:https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/koszyk-walutowy

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) postanowił w poniedziałek przyłączyć chińską walutę prestiżowego koszyka tzw. rezerw walutowych (SDR). To wyraz uznania dla Chin jako światowej potęgi gospodarczo-finansowej. Juan znajdzie się obok czterech innych głównych walut świata – dolara, euro, jena i funta szterlinga.

– Ta decyzja odzwierciedla postęp uczyniony przez chińskie władze w ostatnich latach na rzecz reformy systemu monetarnego i finansowego Chin – oświadczyła szefowa MFW Christine Lagarde.

– Kontynuowanie i pogłębianie tych wysiłków stworzy bardziej stabilny międzynarodowy system monetarny i finansowy, który będzie wsparciem dla wzrostu i stabilności Chin oraz światowej gospodarki – dodała.

Decyzja ma wejść w życie pod koniec września 2016. Wtedy to juan stanie się – obok dolara amerykańskiego, euro, jena i funta szterlinga – jedną z pięciu światowych walut wchodzących w skład koszyka służącego do wyznaczania wartości Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR), czyli umownej jednostki monetarnej służącej jako pieniądz w rozrachunkach między członkami MFW.

Największy udział w koszyku zachowa dolar (41,7 proc.), zmniejszy się natomiast znaczenie euro (wcześniej unijna waluta odpowiadała za 37,4 proc. SDR, teraz stanowić będzie 30,9 proc.). Juan będzie odpowiadał za 10,9 proc. koszyka, zaś jen i funt odpowiednio po 8,3 oraz 8,1 proc.

Decyzja MFW nie ma bezpośrednich konsekwencji dla rynków finansowych, ale stanowi wyraz uznania dla rozmiarów gospodarki Chin oraz chińskiego rynku finansowego i ich wagi dla światowych stosunków gospodarczych. Dołączając do koszyka, juan urasta do rangi waluty rezerwowej, czyli takiej, która jest powszechnie uznawana za bezpieczną i akceptowana w transakcjach międzynarodowych.

 

za:http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/sukces-chin-juan-dolaczyl-do-koszyka,218,0,1968090.html

 

Polecamy:

Czy juan, SDR i złoto wyznaczą nowy ład monetarny?

Coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje, że juan może dołączyć do elitarnego koszyka walut składających się na Specjalne Prawa Ciągnienia (SDR). Ta polityczna decyzja może być początkiem procesu gruntownej reformy światowego systemu finansowego.

Specjalne Prawa Ciągnienia (Special Drawning Rights – SDR) to wynalazek Międzynarodowego Funduszu Walutowego z roku 1969, który miał za zadanie uzupełnić niedobór złota (a raczej zrównoważyć nadmiar dolarów) w systemie monetarnym. Pierwsza emisja SDR-ów miała miejsce w latach 1970-72 i opiewała na 9,5 mld jednostek, stanowiących równowartość jednego dolara amerykańskiego. Początkowo wartość  jednego SDR-a zdefiniowano jako 0,888671 g czystego złota. Tak było do roku 1974, gdy prezydent USA Richard Nixon zakończył wymienialność dolara na złoto (z powodu braku tego ostatniego i nadmiaru pierwszego).

Drugą emisję SDR-ów przeprowadzono w latach 1979-81. MFW wyemitował 12 mld SDR i rozdzielił proporcjonalnie do udziałów w Funduszu. W latach 80. banki centralne zaczęły prowadzić bardziej restrykcyjną politykę monetarną i dzięki temu udało się okiełznać inflację. Ukształtował się w miarę stabilny reżym płynnych kursów walutowych, a dewaluacje głównych walut podlegały wspólnym uzgodnieniom ówczesnych mocarstw. Ta stabilizacja pozwoliła na blisko 30 lat zapomnieć o SDR-ach.

SDR niczym Pierścień Władzy
(wiki)

Świat przypomniał sobie o SDR-ach dopiero w apogeum pierwszej fazy kryzysu finansowego. Gdy widmo niewypłacalności zaglądnęło w oczy nawet największych krajów rozwiniętych, w sierpniu 2009 roku MFW wyemitował dodatkowe 182,6 mld (!) jednostek, rozdzielając je między kraje członkowskie proporcjonalnie do wniesionego kapitału (Polsce przypadło 1,3 mld, czyli 0,71%). W ten sposób ilość SDR-ów wzrosła do 204,1 mld.

 

Powrót SDR-ów nie był przypadkowy – według oficjalnych planów MFW ma się on stać nową walutą rezerwową świata, ograniczając rolę dolara amerykańskiego, który pełni tę funkcję już przez 95 lat. MFW pozostałby jedynym emitentem SDR-ów, rozdzielając je między banki centralne krajów członkowskich. Całość systemu nieco przypominałaby obecną strefę euro, gdzie krajowe banki centralne zostały pozbawione prawa emitowania pieniądza na spłatę długów państwa. W nowym systemie – przez zwolenników „teorii spiskowych” zwanym Nowym Porządkiem Świata (NWO- New World Order) –  globalnym suwerenem stałby się MFW (w myśl zasady, że kto włada pieniądzem, ten ma realną władzę) kontrolowany przez nowy „koncert mocarstw”.

Gra o tron, czyli co wpada do koszyka SDR

W rozgrywce o wpływy w MFW interesy Stanów Zjednoczonych od wielu lat ścierają się z nowymi potęgami spod szyldu BRICS. Trzon antydolarowej koalicji tworzą Rosja i Chiny – każde na własną rękę stara się podważyć status dolara jako waluty rezerwowej, ale żadne z nich nie jest zainteresowane upadkiem amerykańskiego pieniądza, w którym zgromadziło znaczne rezerwy walutowe (zwłaszcza Chiny z niemal 1,2 bln dolarów ulokowanych w amerykańskich obligacjach).

Gra o „żelazny tron” w Funduszu toczy się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą są tzw. kwoty określające siłę głosu danego państwa, przyznawane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Tu pierwsze skrzypce grają Stany Zjednoczone (16,75%), bez zgody których żadna kluczowa decyzja nie zostanie podjęta (bo wymagana większość to 85% głosów). Kraje strefy euro dysponują łącznie 21,9% głosów, Japonia 6,2%, a Wielka Brytania 4,3%. Obecne kwoty przeszacowują ekonomiczną siłę Europy i nie odzwierciedlają potencjału krajów BRICS. Przykładowo Chiny generujące ok. 15% światowego PKB mają tylko 3,8% głosów w MFW. Podobnie jest z Indiami (2,3%), Brazylią (1,7%) czy wschodzącą potęgą Afryki – Nigerią (0,7%), która ma podobną (czytaj: żadną) pozycję w MFW jak Polska.

O ile reforma kwot w Funduszu jest skomplikowaną polityczną układanką, o tyle Chiny mogą liczyć na aprobatę zachodnich mocarstw na froncie koszyka SDR. Obecnie ta jednostka obrachunkowa składa się w 41,9% z dolara amerykańskiego, w 37,4% z euro, w 11,3% z funta szterlinga i w 9,4% z japońskiego jena. Co pięć lat następuje standardowa rewizja koszyka SDR. Ostatnia miała miejsce w roku 2010, a następną MFW przeprowadzi jesienią tego roku. Ewentualne zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku.

Czy juan awansuje do ekstraklasy?

Chińczycy od lat starają się o międzynarodowe uznanie juana, m.in. poprzez włączenie go do koszyka SDR. MFW posługuje się dwoma konkretnymi, ale jednak dość elastycznymi kryteriami doboru walut. Po pierwsze, dostęp do tego elitarnego koszyka mają tylko waluty „głównych krajów handlowych”, szeregowanych według średniej wartości eksportu w ciągu ostatnich 5 lat. Tu nie ma żadnych wątpliwości: Chiny są największym eksporterem świata, w 2014 roku sprzedały za granicą dobra o wartości przeszło 2,34 biliona dolarów, dystansując zarówno Unię Europejską, jak i USA. Chiny są też drugim największym importerem (1,96 bln USD), ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym.

Gorzej wygląda realizacja kryterium „swobody korzystania”, który to test juan oblał przy poprzedniej rewizji 5 lat temu. Chińska waluta wciąż nie jest w pełni wymienialna, a krajowy rynek finansowy jest zamknięty dla zagranicznych banków. W kwestii swobody przepływu kapitału i inwestycji ChRL ma jeszcze sporo do zrobienia. Sporym mankamentem jest też płytkość chińskiego rynku kapitałowego w porównaniu z USA, Wielką Brytanią czy Japonią.  W tym aspekcie awans juana byłby nieco na wyrost i tak trochę „na zachętę”.

Z drugiej strony od kilku lat Chińczycy podejmują znaczące wysiłki, aby umiędzynarodowić juana. Ludowy Bank Chin podpisał umowy swapowe z 28 krajami na łączną kwotę 3,1 biliona CNY. Dynamicznie rośnie też obrót juanem poza granicami Chin (tzw. offshore), który tylko w 2014 roku zwiększył się o 350%. Szybko zwiększa się wartość obrotów w chińskiej walucie: według danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w drugim kwartale 2014 sięgnął 29,56 mld USD wobec zaledwie 0,9 mln (!) USD cztery lata wcześniej.

Silnym wsparciem dla chińskiego pieniądza były najnowsze dane SWIFT, według których w grudniu 2014 roku juan awansował z 13. na 5. miejsce pod względem globalnych płatności walutowych. Choć udział renminbi wciąż jest niewielki (zaledwie 2,17% wobec 44,6% dla dolara i 28,3% dla euro), tochińska waluta już tylko nieznacznie ustępuje japońskiemu jenowi (2,69%), czyli jednej ze składowych SDR. Jeśli na tę statystykę nałożyć rozmiar chińskiej gospodarki (drugie miejsce pod względem PKB i pierwsze jeśli liczyć w parytecie siły nabywczej) oraz wysiłki Pekinu na rzecz umiędzynarodowienia juana, to przy odrobinie dobrej woli miejsce w koszyku SDR wydaje się bardzo prawdopodobne.

Polityka rządzi walutami

Wydaje się, że taki przychylny klimat dla włączenia juana do SDR istnieje. Za jest większość G20, w tym przede wszystkim kraje azjatyckie. Nic przeciwko nie ma EBC, który nawiązał współpracę ze swym chińskim odpowiednikiem. Wszystko zależy więc od postawy mających prawo veta w MFW Stanów Zjednoczonych – największego konkurenta i… dłużnika ChRL. Patrząc przez pryzmat wielkiej geopolityki aż się prosi o małe quid pro quo: Pekin nieco złagodzi kurs na detronizację dolara, a Waszyngton zezwoli na awans juana do koszyka SDR.

Póki co chińska waluta nie stanowi realnego zagrożenia dla dolara jako głównej waluty rezerwowej świata. W amerykańskim pieniądzu nadal przechowuje się ponad 60% rezerw walutowych, podczas gdy w juanie są to ilości śladowe. Prawie połowa światowego handlu – w tym obrót strategicznymi surowcami (ropa, gaz, złoto) – rozliczana jest w USD. To dolar ma wsparcie w postaci największej, (w miarę) wolnorynkowej gospodarki świata ze sprawnym systemem prawnym zapewniającym ochronę praw własności. To USA dysponują największym rynkiem kapitałowym i są militarnym hegemonem, którego wydatki zbrojeniowe są równe reszcie świata razem wziętej.

A jednak włączenie juana do koszyka SDR byłoby potwierdzeniem tezy, że świat powoli odchodzi od dominacji dolara na rzecz multilateralnego środka płatniczego, jakim może stać się waluta MFW.Zastąpienie drukowanego w nielimitowanych ilościach USD przez bardziej stabilny i podlegający międzynarodowej kontroli SDR może być jedynym politycznie akceptowalnym rozwiązaniem globalnego kryzysu nadmiernego zadłużenia – długi zostałyby pokryte SDR-ami.

A może „pozłacany” SDR?

Jedynym emitentem nowego światowego pieniądza byłby MFW kontrolowany wspólnie przez największe potęgi gospodarcze: USA, strefę euro i Chiny. MFW zyskałby status jedynego pożyczkodawcy ostatniej instancji dla niewypłacalnych państw, przejmując najważniejszą z kompetencji krajowych banków centralnych. To powinno zahamować globalną eksplozję zadłużenia, ale też postawiłoby Fundusz w niebezpiecznej roli rządu rządów.

Brakującym elementem w tej całej układance póki co jest złoto. Moim zdaniem SDR bez odniesienia do złota (być może jako szósta waluta w koszyku) powielałby słabości obecnego fiducjarnego pieniądza. Złoto byłoby czynnikiem budującym zaufanie do SDR-a, dzięki czemu stałby się on powszechnie akceptowalną jednostką rozliczeniową, a w dalszej przyszłości być może jedynym globalnym pieniądzem. To już jednak temat na osobny artykuł.

Krzysztof Kolany

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-juan-SDR-i-zloto-wyznacza-nowy-lad-monetarny-7239900.html

 

Aneks:

juan

https://pl.wikipedia.org/wiki/Renminbi

http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi

 

 

 

 

 

 

 

62 Komentarze

Filed under Bez kategorii

62 responses to “Od 1 października 2016 r. chiński juan oficjalnie 5 walutą rezerwową

 1. slawek

  Dziś przypada 67 rocznica utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej

  Mao Zedong 毛泽东 declares the Peoples’ Republic of China 1949 (Engsub)
  . https://www.youtube.com/watch?v=UvgLUGRhuwU

  Polubienie

 2. slawek

  Równo 46 lat temu zmarł Gamal Abdel Naser. Prezydent Egiptu od roku 1954 aż do śmierci (1970).
  Za rządów Nasera w Egipcie wdrożony został program reform społecznych ukierunkowanych na budowę socjalistycznego i egalitarnego społeczeństwa. Przeprowadzona została reforma rolna oraz – w kilku etapach – nacjonalizacja największych przedsiębiorstw prywatnych, państwo zaczęło odgrywać wiodącą rolę w gospodarce, upowszechniono edukację (gwarantując zatrudnienie absolwentom szkół wyższych). Zlikwidowany został system wielopartyjny na rzecz utworzenia jednej partii wyrażającej jedność wszystkich Egipcjan. W 1956 Naser znacjonalizował Kanał Sueski.
  W polityce zagranicznej Naser porzucił krótko po rewolucji kurs proamerykański i związał się z ZSRR. Występował także przeciwko państwu Izrael. W 1967 wszczął z nim wojnę, która zakończyła się klęską Egiptu i sprzymierzonych z nim krajów arabskich. Po tym wydarzeniu prezydent podał się do dymisji, jednak wrócił na urząd po masowych manifestacjach poparcia dla swojej osoby. Naser dążył także do zapewnienia Egiptowi przywództwa w świecie arabskim.

  Polubienie

 3. jacta

  Pamiętam ja dziś jak na neon24 był niejaki nick „nibru” który był za wps teraz jest podobny „nibiru” a po tamtym ślad zaginął a te ten un to całkiem co innego
  http://www.neon24.pl/comments/12460,nibru
  http://www.neon24.pl/comments/12460,nibiru

  Na parch neonie to spotkało setki osób tam się cuda dzieją, widzę że funkcjonariusz repsol już grozi banem Kosiura no bo no bo bo TAK i już.
  Co to jest S. Wyszyński , To był Kardynał Stefan Wyszyński , zaczyna pan pozwalać sobie zbyt wiele , mam nadzieję że zrozumieliśmy się ?
  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/134063,zydowski-kor-i-zydo-katolicki-kosciol-przeciw-polakom#comment_1336023

  A tak wygląda neon przed chwilą i to żaden ewenement to jest norma tak jest było co parę dni(brak połowy portalu walczą żydki szantażują)
  http://web.archive.org/web/20161001205658/http://www.neon24.pl/

  Polubienie

 4. Słowianin

  niech mi ktoś powie : czy ona nie jest opętana ? Tu horroru nie potrzeba . W średniowieczu by ja spalili na stosie .

  Polubienie

 5. Słowianin

  AFERA SZCZEPIONKOWA – TESTY NA BEZDOMNYCH
  Na razie tylko sami bezdomni (i kilku dziennikarzy) łączą te wyjątkowe zgony wśród najbiedniejszych warstw grudziądzkiego społeczeństwa z aferą w miejscowej przychodni „Dobra Praktyka Lekarska”.
  Od lutego do maja 2007 roku ośrodek uczestniczył
  w programie badań
  klinicznych nad szczepionką prepandemiczną Fluad-H5N1. Od marca 2006 roku, gdy na Polskę padł blady strach z powodu ptasiej grypy, ów kod dwóch liter i dwóch cyfr, oznaczający groźny dla ludzi wirus, rozpoznają chyba wszyscy.
  http://nowosci.com.pl/107393,Grudziadzka-afera-zastrzyko

  Polubienie

 6. slawek

  Ameryka matką wojen i nienawiści

  W ciągu ostatnich 15 lat Waszyngton raz za razem powtarza ten sam błąd, wywołując wojny, z których każda rodzi nienawiść do USA – pisze „American Conservative”.

  Skala niepowodzeń amerykańskiej polityki zagranicznej zapiera dech. Lotnictwo tego kraju bombarduje cele, powodując tysiące ofiar wśród cywilów i uczestników misji humanitarnych. I niech nawet niektóre ataki przynoszą Stanom Zjednoczonym taktyczne korzyści, na ogół jednak rodzą nienawiść do Waszyngtonu, a sukces jest nieznaczny w porównaniu do rozmiarów strategicznych porażek…
  dalej.. https://wolnemedia.net/ameryka-matka-wojen-i-nienawisci/

  Polubienie

 7. slawek

  Bardzo trafny wpis sekretarza partii Zmiana, Tomasza Jankowskiego. Obecne prokapitalistyczne władze starają się narzucić pokraczną narrację jakoby socjalizm był sprzeczny z patriotyzmem. Te same środowiska rzekomo „patriotyczne” czy „nacjonalistyczne” są gotowe sprzedawać nasz kraj korporacjom, bankom i organizacjom podporządkowanym monopolom kapitalistycznym. Prawda jest jednak taka że: NIE MA PATRIOTYZMU BEZ SOCJALIZMU, NIE MA SOCJALIZMU BEZ PATRIOTYZMU.

  Polubienie

  • Słowianin

   Serdeczne podziękowania za przypomnienie polskiego patrioty Władysława Gomułki , chociaż nie dał rady zlikwidować na 100% wirusa parcharni .Spoczywaj w spokoju .

   Polubienie

  • jacta

   Wzrost PKB w PRL i III RP w pierwszym 25-leciu – PRL 219%, III RP 112%.
   „W pierwszych dekadach PRL notował przyzwoity wzrost gospodarczy, nawet jak na standardy zachodnich krajów kapitalistycznych. Z danych Maddisona wynika, iż w latach 1950–1973 średnie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wynosiło 3,4 proc. rocznie (i jest to wzrost per capita, czyli uwzględniający silny wzrost liczby ludności po II wojnie światowej). To oznacza, że w tym okresie biliśmy pod względem tempa rozwoju większość krajów rozwiniętych, m.in. Wielką Brytanie (2,5 proc.), Szwecję (3,1 proc.), Szwajcarię (3,1 proc.), Danię (3,1 proc.), Norwegię (3,2 proc.), Australię (2,4 proc.), Kanadę (2,9 proc.), Nową Zelandię (1,7 proc.) i USA (2,4 proc.)”.
   „Mało kto wie, że w latach 1928–1970 Związek Radziecki był drugim najszybciej rozwijającym się państwem świata (po Japonii). Laureata Nagrody Nobla z ekonomii Paul Samuelson jeszcze w wydaniu z 1980 r. podręcznika „Ekonomia” przewidywał, że najdalej do 2012 r. ZSRR przegoni pod względem PKB USA”
   czytaj https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/pod-wzgledem-wzrostu-pkb-iii-rp-nie-przebila-prl/

   Polubienie

 8. slawek

  W komunistycznych Chinach w ciągu niespełna 25 lat blisko 300 milionów ludzi uzyskało zachodni status życia i zamożności – to jest coś niespotykanego w dziejach ludzkości, aby tak duży procent populacji jednego kraju za niespełna jednego pokolenia uzyskał taki awans społeczny. Awans i zamożność, które porównawczo były tworzone w zachodniej Europie przez wiele wieków, a Chiny i Chińczycy stworzyli to w ciągu niespełna 25 lat. I każdego roku kilka milionów Chińczyków powiększa tę grupę społeczną.

  W 2011 wyjechało ich za granicę ponad 54 mln, z czego ponad 30 mln do Europy. Do 2015 będzie ich 100 mln. Trzeba przy okazji zauważyć, że wycieczka z Chin do Europy jest kilkakrotnie droższa niż z Polski do Egiptu czy Tunezji. Ale Chińczycy są tak biedni, że… mogą sobie na to pozwolić. Na dodatek nie oszczędzają zbytnio w podróży, wydając średnio 40% więcej niż Amerykanie. W porównaniu do polskich turystów to gdzieś rzędu 80-90% albo i więcej.

  W 2013 w podróże zagraniczne wyjechało prawie 100 mln, bo 99, 6 mln. W 2015 – już ponad 120 mln. Ze wszystkich krajów świata Chińczycy mieli w 2013 najwięcej turystów i wydali znacznie więcej za granicą, niż jakikolwiek inny kraj na świecie.

  Chiny mają 1,5 mld ludności i bezrobocie sięga 5%. W Polsce jest 38 ml ludności i bezrobocie prawdziwe sięga 15-20%.

  A w kapitalistycznej Polsce?
  Ponad 2 mln Polaków, w tym 300 tys. dzieci, żyje w skrajnym ubóstwie. Nie starcza im nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Żyją z dnia na dzień, czasem nie mając co do garnka włożyć.
  Płaca 1/3 pracujących w Polsce oscyluje (plus minus) przy minimalnej płacy czyli ca. 1400 PLN.

  Przy okazji: wedle listy TOP500 w pierwszej trójce najpotężniejszych superkomputerów istniejących dzisiaj na świecie – od lat w pierwszej trójce (obecnie PIERWSZY) są zrobione przez Chińczyków i są wytworem ich HIGHTECHU. Sprawdź – Tihane-2.

  Chiny od kilku lat mają też na Księżycu własny łazik, a już wkrótce zbudują tam załogową bazę. Nieco wcześniej planują budowę stacji radarowej, wyposażonej w gigantyczną antenę.

  http://wiadomosci.onet.pl/prasa/chiny-inwestycje-maja-przywrocic-jedwabyny-szlak/sj4e9y

  Polubienie

  • slawek

   ~qaqa do ~cyt_: Chiny tylko skopiowały plan Gierka.Zajrzyj do wikipedii pod hasło dochód per capita.Znajdziesz tam wykres z którego wynika,że dopiero dwa lata temu uzyskaliśmy poziom dochodu z 1974 roku.

   Polubienie

 9. slawek

  Była komisarz europejska ds. konkurencji przez lata trafiała do zestawienia stu najbardziej wpływowych kobiet świata „Forbesa”. Teraz okazuje się, że Neelie Kroes, która tak zaciekle domagała się przestrzegania prawa przez korporacje, była dyrektorem w spółce w raju podatkowym na Bahamach. O ironio, sprawa trafiła do obecnego szefa Komisji Europejskiej Jeana-Clauda Junckera, który sam ponosi polityczną odpowiedzialność za zrobienie z Luksemburga raju podatkowego
  http://www.forbes.pl/neelie-kroes-sylwetka,artykuly,207793,1,1.html

  Polubienie

  • jan gryko

   No a kto jest zainteresowany cipką jak nie ten kto – kurwa – może tylko o tym pomrzyć..?…a tak mu pozostaje tylko/to od poety/kurwa – czrna rzeczywistwość – dupa!

   Polubienie

 10. slawek

  szykujcie się na powrót pańszczyzny!!!

  Ponad 1700 dusz. Szkoła, przedszkole, bank, kościół, cmentarz parafialny, ośrodek zdrowia, biblioteka publiczna. Cała podwarszawska miejscowość wróciła do dawnych właścicieli, hrabiowskiej rodziny Grocholskich. Po warszawskich kamienicach przyszła pora upomnieć się o dawne majątki ziemskie. Teraz rozpoczęła się walka o unieważnienie reformy rolnej.
  http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/531645,powrot-jasnie-pana-cala-podwarszawska-miejscowosc-wrocila-do-hrabiowskiej-rodziny-grocholskich.html

  Polubienie

  • jan gryko

   Nie tak szybko…nie ma co straszyć…Założę się że w każdej chałupie jest jakiś ‚gan’ …i ‚oni’ – paso-żydzi. – o tym wiedzą i to jest ich priorytet by pozbawić Polaków broni…i by stworzyć wojsko polskie – ale bez broni…-

   czy Polacy są całkowicie rozbrojeni?…ach.. ge waałt – aj waj ..nie bendom robrojeni – trzeba ich rozbroić…!!! .. my żydzi – nie walczymy z równym – my żydzi – tylko mordujemy bezbronnych…jak się okaże że
   Polacy majom broń to – przecież możemy przegrać..
   To niedopuszczalne!.. my żydzi – .musimy Polaków pozbawić broni…- trzeba przykładowo napuścić ‚mafię’ i zamordować paru porządnych ludzi…a potem wprowadzić ustawę by całkowicie wybić Polakom jakąkolwiek chęć posiadania broni… Broń – to ma być. – tabu dla Polaków – coś – co w ich umysłach ma niefunkcjonować….
   Broń w Polsce mogą mieć tylko żydzi…

   Więc Polacy… Skoro już to wiemy… To wiemy też — co robić..

   Polubienie

  • jan gryko

   To jest klan genetycznych i patologicznych psychopatów-/od razu powiem…’na to nie ma lekarstwa!/…Np…im się wydaje, że należą do jakiegoś ‚Klubu’ – jakiejś elity…np… Kaczyńskiemu się wydaje , że rozdaje ‚karty’, i że niczym jak – kiedyś Stalin powiedział do Chruszczowa—‚ty chuj wiesz o wojnie’…podobnie i Kaczyńskiemu się wydaje, że on wie wiecej od innych..
   Ale niestety to są – poprostu zwykli durnie…a ich durestwo polega na tym, że uwierzyli w to, że są – ponad/przeciętni…
   Wyobrażacie sobie…uwierzyli, że mają inną skórę….dobre…

   No niestety….cała ta aszkenazyjska banda nieudaczników i megalomanów o mentalności kieszonkowca i zwykłego rzezimieszka – jest tym czym jest… Czyli..- transplatologicznym odrzutem normalnego człowieczeństwa.
   Okazuje się że to tylko grupka zwykłych cinkciarzy z Odessy, którym w jakiś sposób udało się na chwilę zrobić uczciwych ludzi w konia…,
   Ale – my już o tym wiemy…..Panie Kaczyński/vel Kalkstein …my już wiemy – who is who…i – po co…

   Polubienie

  • jan gryko

   Jacy ‚niemcy’?
   A gdzie są Niemcy?…a gdzie są Polacy?…Czytujesz ‚maruchę’?…tego co się rucha..?ndaje Watykanowi obciągać?…
   Niemcy szykują światowy kryzys..!,!,!,!
   O k…wa… Ale to poważnie brzmi….

   Polubienie

 11. kombajnista

  Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce uruchomił specjalny portal informacyjny dla ziomali banderowców.
  https://pl.sputniknews.com/polska/20161002/3983444/polska-zwiazek-zawodowy-ukraincy.html

  Polubienie

 12. kombajnista

  usrael sie wali:

  NASA musi latać w kosmos na pokładzie rosyjskich statków bo swych tumany nie potrafią zbudować.
  https://pl.sputniknews.com/swiat/20161002/3981650/nasa-rosja-msk.html

  USA ma przestarzałą broń i infrastrukturę jądrową, cała ifrastuktura usraela się wali mówił tym Trump ostatnio: drogi, mosty,kolej, inst. elektryczne to wszystko w ruinie.
  https://pl.sputniknews.com/swiatowa_prasa/20161002/3977858/USA-armia-bron.html

  Polubienie

  • Crucesignatus

   Konflikt miedzy wschodem a zachodem jest wyreżyserowany a wy jesteście tylko aktorami w żydowskim teatrzyku. WPS gra rolę fałszywej opozycji wobec zachodu. Teza +antyteza = synteza to metoda dzialania Żydów. Demaskuje was też chorobliwe żydowskie zwalczanie Św Wiary Katolickiej.

   Polubienie

   • Słowianin

    Krzyżowcu znad Jordanu vel wysłanniku od Szechtera wsadż sobie czopka w dupę poproś następnie , aby żona ci przywaliła tłuczkiem takim samym jakim robi ci schabowe niech cię walnie nim w pejsaty łep następnie się prześpij może przestaniesz pleść androny na WPS . Akysz z powrotem do ojczulka toruńskiego a kysz !!!!!!!!!!!!!!!! zarazo .

    Polubienie

  • Crucesignatus

   Pretekst do atakowania Św Wiary Katolickiej dają wam wasi współbracia w wierze talmudycznej z posoborowego zjudaizowanego antykościoła który podszywa się pod Kościół Katolicki – iście przewrotna żydowska perfidia.

   Polubienie

   • Słowianin

    Ty jeszcze tu poczwaro katopolska a kysz do jamy lub do ojczulka toruńskiego banany prostować , albo jechać do Watykanu odwiedzać grób ty już wiesz kogo . Kto ci dał prikaz , aby mieszać na WPS ?

    Polubienie

   • Crucesignatus

    Słowianin paziem vel Ziemiński
    Skompromitowałeś się nie masz żadnych sensownych argumentów pozostaje ci teraz szczekać i pluć żydowskim żmijowym jadem. Rydzyk Szechter to twoi kumple przestańcie wreszcie odstawiać te szopki odpowiem wam słowami Chrystusa którego jesteście mordercami:
    „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście”. (Jan 8:42-48)

    Polubienie

   • Słowianin

    Panie jakiś tam Cruce
    Można wiedzieć co pan ćpa ? . Może za dużo spożył pan takiego piwa z biedronki po 1.70 za puszkę ? może za dużo jabłuszek było , które tak smakują pewnej idiotce . Tego jeszcze nie było , że pana Pawła Żiemińskiego pode mnie podciągnąć . Mniej gumiśiowych jagód i będzie ok w przeciwnym razie takich zwidów pan dostanie , a tu już wizyta u psychiatry będzie koniecznością .

    Polubienie

   • jan gryko

    Weź mi człowieku – /oprócz swoich emicjonalnych uniesień/ wyjaśnij na podstawie ewangelii – co to jest święta wiara katolicka?…oczywiście nie nawołuję tu do dyskusji teologicznych – /nie te forum/ …
    Postawilem pytanie z tezą….- Święta wiara katolicka ma tyle wspólnego z ewangelią co Aborygeni zbierający kurki i prawdziwki…

    Polubienie

   • Crucesignatus

    jan gryko
    Moje slowa są zbędne tu znajdzie Pan odpowiedź:
    https://drive.google.com/file/d/0B7d2HrU3dr7iUUloT0ozN1dOZzg/view

    Polubienie

 13. Crucesignatus

  Niestety ale stowarzyszenie WPS pod płaszczykiem patriotyzmu wspiera budowę żydowskiej międzynarodowej dyktaury:
  „Rosną spekulacje w kręgach głównego nurtu, że Chiny niedługo oddzielą się od gospodarki USA i wraz z krajami BRICS utworzą nowy azjatycki system finansowy. To jest jednak nazbyt uproszczony pogląd.

  W tej analizie mówimy o realnej gospodarce, a w realnej gospodarce żaden naród posiadający bank centralny nie wyrwał się z okowów New World Order. W rzeczywistości, wszystkie konflikty między Wschodem a Zachodem tylko przyczyniają się do dalszego postępu planu globalistów.”
  http://bankowaokupacja.blogspot.com/2015/04/droga-ku-ostatecznemu-zniewoleniu.html
  http://bankowaokupacja.blogspot.com/2015/05/droga-ku-ostatecznemu-zniewoleniu.html

  Polubienie

  • Słowianin

   Krzyżowcu znad Jordanu vel wysłanniku od Szechtera wsadż sobie czopka w dupę poproś następnie , aby żona ci przywaliła tłuczkiem takim samym jakim robi ci schabowe niech cię walnie nim w pejsaty łep następnie się prześpij może przestaniesz pleść androny na WPS . Akysz z powrotem do ojczulka toruńskiego a kysz !!!!!!!!!!!!!!!! zarazo .

   Polubienie

  • Szanowny Panie Krusie!

   Pańskie słowa odnośnie religii słowiańskich są obraźliwie. Byłoby Panu miło, jakby ktoś o Jezusie, który był Żydem i przeszedł do Żydów powiedziano „banialuki”? Ma Pan jakiekolwiek dowody, że akurat katolicyzm jest święty i jedynie słuszny?

   Polubienie

 14. AP

  Nie dziwi juz,ze zyd ze swym mieszancem nie moze sie dogadac .
  Malo tego udaja,ze sie nawzajem zwalczaja a przeciez chodzi o miejsce przy korycie.

  Polubienie

 15. AP

  Co do chinskiej rasy to jedno jest pewne ,sa jak mrowki i rasa ta zalewa juz caly swiat .
  A co potem gdy swiat ten sobie podporzadkuje ???
  Zastanowcie sie nad tym WSZYSCY !

  Polubienie

  • Słowianin

   Niech mnie już miałem odejść od PC , bo czasu już nie mam , a tu major Pyryt się melduje z drużyną ( spać dziadki w nocy nie mogą po oglądaniu gołych bab , ciśnienie wzrosło to trzeba wejść na WPS i obrażać a to mnie a to pana prezesa wyzywając od agentów KGB i bolszewików , cóż mjr Pyryt i dziateczki się w USA nudzą niemiłosiernie mimo oglądania typu strepteasów . Dziateczki zagrajcie sobie tam w szachy , brydża czy w pokerka rozbieranego popijcie coca – colą czas wam jakoś zleci ,ale nie wy chcecie tylko obrażać .
   Pyrycie majordomusie skoro jestem mieszaniec to ty pochodzisz z rodziny tego super zwierzaczka i tez jesteś mieszańcem . Pyryt co ci z tym mieszańcem do łba wlazło znasz mnie widziałeś w życiu . Dziadek zjedz jeszcze na noc frytki , kurczaka KFC pierdnij sobie zdrowo pod pierzyną zaśnij i przestań pierd……
   Skoro ja mieszaniec pyrytku to ty także tylko gorszy sort mieszańca :

   Polubienie

 16. Crucesignatus

  Dedykuję wszystkim zaczadzonym żydo-putinizmem:

  Polubienie

  • Słowianin

   Stare odgrzewane kotlety panie idż pan z tym do burdelu w usraelu albo do pensjonatu w Poznaniu ewentualnie do jakiegoś posła PIsdzielca dostaniesz pan medal , a może nawet Duda zafunduje wycieczkę na narty razem z nim zima się zbliża Duduś będzie często na narty jeżdził przy uciesze gawędzi , więc w nagrodę będziesz pan mu towarzyszył . Żenada .Może ci to podrzucił Toronto od Maciejczyka .

   Polubienie

  • jan gryko

   Crucesignatus….
   Kim jesteś że wstydzisz się swego imienia i nazwiska?

   Polubienie

 17. Crucesignatus

  Nie podniecaj się tak władza w Rosji się nie zmieniła a jej mocodawcy są właśnie w usraelu a to coś dla was obrońców żydowskiego reżimu na Kremlu:

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.