Silny Kościół to słaba Polska

Prawdziwe jest także twierdzenie odwrotne: silna Polska to słaby Kościół

 

 

Tytułowa teza znajduje potwierdzenie w faktach historycznych. W roku 1565, gdy Polska była jeszcze europejską potęgą istniało w kraju 67 klasztorów. W 1763r., w czasach upadku RP było ich już 889. (Sprawozdania Papieskich Nuncjuszy, Tom I, s. 163 n.) Równocześnie ze wzrostem ilości klasztorów i kleru rosła szybko liczba Żydów w Polsce i na Litwie. W ciągu niemal tych samych 200 lat odsetek Żydów zwiększył się z 0,5% do 10%. W 1580r. mieszkało w Koronie 40-50 tys. Żydów, a już w 1790r. ich liczba wzrosła do 900 000.

Nie zapominajmy także, że żydo-chrześcijański kler nie przysparzał dochodów RP, podobnie jak i Żydzi, którzy utrzymywali się z pośrednictwa i handlu. Zatem utrzymanie całej tej hałastry bezproduktywnych pasożytów i darmozjadów spadło na barki polskiego chłopstwa.

Gdy w 1945r. nastąpiła w Polsce zmiana ustroju i Polska zaczęła się gospodarczo odbudowywać i rozwijać, władze PRL ograniczyły rolę i majątki Kościoła – to była ta sławetna walka PRL z Kościołem (?).

Ale gdy z CIA, nie wykluczone, że i z Mossadu, przybył duch święty i za jego to sprawą papieżem został K.Wojtyła, pozycja Kościoła w Polsce zaczęła rosnąć. Razem z Żydami doprowadził do upadku PRL. Dzisiaj po zlikwidowaniu polskiego przemysłu, handlu, banków, drastycznego ograniczania i likwidacji rolnictwa, przy niespotykanych od początku XX w. w Polsce zarobkowej emigracji, bezrobociu i rosnącej biedzie, Kościół znów odzyskał dawną pozycję, majątki i finansowanie z państwowej kasy.

Dzisiaj utrzymanie pasożytów, Kościoła oraz Żydów, którzy zasiadają we wszelkiego rodzaju władzach, nadzorczych radach, wypełniają wszelkie media, polityczne gremia, itd., itp., nie kalając się pracą na rzecz narodu i państwa, spadło na barki wszystkich polskich podatników. I co ważne, IIIRP wywalczona przez Kościół i Żydów, utrzymująca tych pasożytów z naszych podatków, zostawiła na łasce losu bezrobotnych, bezdomnych i biednych Polaków.

 

Żydo-chrześcijaństwo instalowano w Europie poczynając od jej zachodnich krańców – wyjąwszy wprowadzenie go w starożytnym Rzymie w IV w. n.e. W V w. n.e. wprowadzono je już w Irlandii, w VI w. n.e. w Hiszpanii. Ekspansja żydo-chrześcijaństwa zmierzała z zachodu na wschód. Narzucano je brutalnie i krwawo, siłą, podstępem, szantażem. W ślad za rozprzestrzeniającym się żydo-chrześcijaństwem instalowały się w Europie gminy żydowskie – najstarsza znajduje się oczywiście w Rzymie, w kolebce europejskiego żydo-chrześcijaństwa.

Żydowskie gminy w Europie powstawały zawsze w najstarszych siedzibach biskupów – Kordoba, Wormacja, Kolonia, Paryż, Praga, Gniezno, Kraków – a więc zawsze zgodnie z kierunkiem podboju Europy przez żydo-chrześcijaństwo.

Jeden z najwybitniejszych cezarów starożytnego Rzymu, Neron, który jako jeden z pierwszych dostrzegł niebezpieczeństwo dla trwałości cesarstwa ze strony żydo-chrześcijańskiej religii, w historiografii żydo-chrześciajńskiej Europy uchodzi za głupca i niegodziwca.

Istnieje zdumiewająca paralela dotycząca kierunku współczesnego rozprzestrzeniania się Unii Europejskiej, było nie było cywilizacji chrześcijańskiej, a dokładnie żydo-chrześcijańskiej – także rozprzestrzeniała się z zachodu na wschód – czas przeszły jest nie przypadkowy, ponieważ proces ten należy uznać już za zakończony. UE zaczyna się rozpadać.

Polska była właściwie ostatnim państwem Europy, któremu narzucono żydo-chrześcijaństwo. Stało się to dopiero w X w.n.e. – tak długo stawialiśmy Rzymowi opór. Żydowscy i żydo-katoliccy historycy utrzymują, że nasze terytorium było nie zamieszkałe – że „Słowianie zeszli z drzew” dopiero w IX w. n.e. – stąd zwłoka w żydo-chrystianizacji naszego państwa.
Zaskakująco silne i organizacyjnie okrzepłe musiało być jednak to nasze ledwo co powstałe państwo, skoro już w XI w. przeciw żydo-chrześcijaństwu, w obronie starej wiary, równocześnie wybuchły powstania właśnie w Polsce, w Szwecji, na Rusi i na połabiu. (Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej. Wrocław 1964r. W.Dziewulski)
Jeśli na polityczną mapę Europy nałożymy interesy głównych politycznych graczy na przestrzeni ostatnich 1700 lat jej dziejów (od IV w. n.e. – od edyktu mediolańskiego legalizującego żydo-chrześcijaństwo – Konstantyn Wielki: „daliśmy Europejczykom niebo, a zabraliśmy ziemię”) z pewnością odczytamy informację, jaką rolę polityczną pełnił i nadal pełni w Europie Kościół żydo-chrześcijański.

 

Obrońcy żydo-katolicyzmu (żydo-chrześcijaństwa) propagujący jakże haniebny pogląd, iż stanowi on korzeń polskości, że jest z nią nierozerwalnie związany, nie są w stanie poprzeć tego twierdzenia merytorycznymi argumentami.

Wszystko, od początku do końca, co składa się na podstawowe dzieło i dokument judaizmu i żydo-chrześcijaństwa – chodzi o Biblię – jest dziełem żydowskim i w dodatku w dużej mierze zasługującym na miano plagiatu, ponieważ jego żydowscy autorzy dokonali zapożyczeń z wielu wcześniejszych religii starożytnych ze zmartwychwastaniem i dziewictwem matki boga włącznie.

Religia jako taka jest dla funkcjonowania społeczeństwa istotna nie ze względu na wiarę w istnienie Boga, ale ze względu na propagowanie stosunku do człowieka i ta etyczna jej strona – nie przeczę – ma wartość.

Nie można tego powiedzieć o żydo-katolicyzmie ze względu na jego filozofię personalizmu, która przeciwstawia jednostkę grupie, a więc neguje wartość państwa i narodu. Stąd otwarcie sie żydo-katolicyzmu na ideologie globalizmu (poparcie depopulacji – encyklika „Laudato si”) i liberalizmu (poparcie „wolnego rynku” – encyklika „Centesimus annus”) oraz sprzeciw wobec socjalnych funkcji państwa (Kościół potępił „teologię wyzwolenia” w Ameryce Łac.) na rzecz jałmużny (miłosierdzia).

 

Religia judaizmu biblijnego (z niej wywodzą się chrześcijaństwo i islam), a także pozostałych odłamów judaizmu, w przeciwieństwie do żydo-katolicyzmu nie stawia jednostki w opozycji do grupy, do narodu, czy do państwa. Co ciekawe, żydo-katolicyzm także szanuje naród, ale tylko jeden naród – „naród wybrany” – stąd uczy, że „antysemityzm jest grzechem” a „nacjonalizm jest herezją i zaprzeczeniem patriotyzmu”.

I nie jest to wcale jakaś intelektualna, czy religijna aberracja współczesnych, posoborowych (SVII) pasterzy żydo-katolickiego Kościoła. To stały program żydo-chrześcijaństwa wedle, którego istnieje tylko jedna rasa ludzka.

Pius XI w katolickiej rozgłośni belgijskiego radia, 8,09.1938r. stwierdził: „Jesteśmy potomstwem duchowym Abrahama, nasieniem Abrahamowym”. Opublikowały tę myśl katolickie gazety zachodniej Europy, lecz żadna w Polsce. Za to z wielkim uznaniem zamieściły te słowa lewicowe (żydowskie) „Wiadomości Literackie” w Polsce.

Pius XI napominał, aby nie przeceniać znaczenia narodu, wobec Boga wszystkie narody są bez znaczenia – oczywiście poza tym jednym najważniejszym „narodem wybranym”, którego przedstawiciel dostąpił łaski objawienia.

Identyczne stanowisko, oczywiście bez odniesienia do Boga, zajmują marksiści – żydowscy marksiści i również żydo-masoneria. – A czy w UE nie istnieją próby stworzenia, poprzez wymieszanie różnych, jednego narodu, jednej rasy -? i czyż tym działaniom nie patronuje żydo-katolicki Kościół, który nie widzi alternatywy wobec unijnej integracji i nakazuje wiernym ją popierać?

 

T.Terlikowski, naczelny redaktor Frondy, poważnego żydo-katolickiego pisma stwierdził (2013r.): „My chrześcijanie jesteśmy i musimy być duchowymi Żydami. Jesteśmy wszczepieni w Izrael.”

 

Może wydawać się zaskakujące, że niechęć, wręcz nienawiść do nacjonalizmu wspólna jest żydo-katolickiemu Kościołowi, jego akolitom – łatwo domyśleć się ich proweniencji – oraz Żydom – ? Ponieważ problem nie jest nowy odpowiedź na to pytanie pojawiła się już w 1937r. Żydowski „Nasz Przegląd” potępiając ruch narodowy oraz jego miesięcznik „Zadrugę” w listopadzie 1937r. stwierdził: „(…) zdecydowana wrogość do Żydów prowadzi w konsekwencji do odrzucenia religii (chrześcijańskiej – D.K.) o judejskich korzeniach.”.

 

A oto opinia współczesna, autorstwa K.Modzelewskiego, czołowego żydowskiego opozycjonisty względem polskich władz PRL: „(…) bez Kościoła czeka nas (nas Żydów – D.K.) w Polsce zgroza”.

I czy można dać wiarę żydo-katolickim propagandystom, którzy pomawiają Żydów o walkę z Kościołem? Te hasła o oblężonej twierdzy mają służyć jedynie naganianiu owieczek do obrony żydo-katolicymu – do obrony żydowskich interesów. I naganiaczami są przeważnie syjonistyczni Żydzi. Warto przypomnieć, że inicjatorami powołania ATK w Warszawie był nie kto inny tylko żydo-bolszewicy w 1954r.

 

Publicystów przedwojennej „Zadrugi” prześladowały po 1945r. żydo-bolszewickie władze PRL – żydo-sanacyjne władze IIRP także nie darzyły ich sympatią (konfiskata nakładów czasopisma, rozprawy sądowe, itp.). Nie tylko można, ale trzeba w tym miejscu zadać pytanie: dlaczego prześladowano ludzi, których poglądy na gospodarcze reformy państwa były zbliżone do panującej po 1945r. ideologii socjalistycznej?

Głównym zarzutem żydo-bolszewickich władz było posądzenie o faszyzm. Żydo-bolszewiccy zbrodniarze faszyzmem nazywali wskazywanie przez narodowych publicystów „Zadrugi” na ogromną szkodliwość żydo-katolickiej religii i Kościoła oraz żydowskiej mniejszości dla polskiego Narodu i Państwa.

 

I tak oto historia Polski ostatnich 100 lat zatacza koło. Żydzi, żydo-katolicki Kościół, bywa, że także i polscy nieświadomi politycznie głupcy, występują przeciw polskiemu nacjonalizmowi – przeciw Narodowi i Państwu Polskiemu.

 

„Zadrugę”, która była wydawana zaledwie przez dwa lata, 1937-39, potępiła cała przedwojenna prasa: za szerzenie pogaństwa i nacjonalizmu.

Były zakonny ksiądz, teolog, Ludwik Gościński, w krakowskim „Głosie Narodu” (listopad 1937) zamieścił „List otwarty do Papieża”, w którym pisze o kontaktach jezuitów z masonerią w celu koordynacji działań przeciw wspólnemu wrogowi – przeciw nacjonalizmowi.

Jakimi zatem nacjonalistami mogą być współcześni „narodowi katolicy”? Przecież dla żydo-katolika celem jest „niebieska ojczyzna”, a nie jakiś ziemski padół, a i „naród nie ma znaczenia wobec Boga”, „wszyscy jesteśmy jednym Abrahamowym ludem”.

 

Dariusz Kosiur

Reklamy

39 Komentarzy

Filed under Polityka

39 responses to “Silny Kościół to słaba Polska

 1. Kojak

  To jakas aberracja z ta obledna i na oslep prowadzona walka z kosciolem ! Juz kiedys masowo mordowano ksiezy w czasie rewoluvcji francuskiej ,w czasie wladzy sowieckie tez na skale przemyslowa mordowano ksiezy ! I co ? Bylo tylko makabrycznie zle ! Ale coz tam ! Wykonczmy klechow i juz ! Grupa kacykow bedzie ustalała normy moralne na kolanie i bedzie nirwana w Polsce ! Chajda kto zyw, za noze, siekiery, sierpy i mloty wykaczac klechow poki czas! Nastanie wnet szczesliwosc ,istna nirwana w Polsce i dostatek !

  Polubienie

  • Dziwi mnie, że można odczytać z artykułu aż taką makabryczną sugestię, której nie zawarłem nawet między wierszami.

   Dziwi mnie jeszcze bardziej, że nie przeszkadza Panu wykańczanie Polski i Polaków, a użala się Pan nad losem Kościoła, który do tego wykańczania naszej ojczyzny przykłada swoje łapy odkąd się tu zadomowił.

   Polubione przez 1 osoba

   • Właśnie, kto w tym tekście i gdzie namawia do mordowania księży to nie wiem. Typowa emocjonalna gadka szmatka nadętego katolickiego bufona. Z kościołem i jego szkodliwą działalnością dla państwa można się obejść inaczej, bardziej racjonalnie, nie trzeba się uciekać do zbrodniczych metod. A odnośnie zasad moralnych, religia a w szczególności zhierarchizowana instytucja kościoła nie jest do moralnego życia koniecznie potrzebna. Cóż to zresztą jest za „moralne życie” kiedy nad delikwentem żeby zachowywał się jak na człowieka przystało musi wisieć katowski topór i wizja piekła po śmierci? A odnośnie „mordowania księży”, a czy księża nie raz w radosnej historii katolicyzmu nie nawoływali przy rożnej okazji do mordowania lub sami nie uczestniczyli w podobnym procederze osobiście?

    Polubione przez 1 osoba

  • anonim

   Coś sie pajacu nirvany uczepił? Co zes biedaku zrozumiał poprzez pojecie Nirvana (Nibbana) ? Czyżby Do panteonu wyimaginowanych wrogow KRK dołączyli teraz biedni buddyści?

   Polubienie

 2. robert adamczyk

  Ciekawe… 23 sty 2017 16:07 „WIERNI POLSCE SUWERENNEJ” napisał(a):

  > rzeczpospolitapolska posted: ” Prawdziwe jest także twierdzenie odwrotne: > silna Polska to słaby Kościół Tytułowa teza znajduje potwierdzenie w > faktach historycznych. W roku 1565, gdy Polska była jeszcze europejską > potęgą istniało w kraju 67 klasztorów. W 1763″ >

  Polubienie

 3. konik

  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/136555,silny-kosciol-to-slaba-polska

  Neon jako trollnia jest już skończony, wystawianie debil pokroju lotna=katana to strzał w kolano, kim jest idiotka katana=lotna było wiadomo od dawna a kim żydki typu moher-disneyland czy pejs zbójnicki- haski ,każdy już wie doskonale od dawna.
  Kim są inni też wiadomo, wszystko przewidywalne do bólu.
  Stado debili parchatych.

  Polubienie

 4. Trudno o lepszą krótką analizę tragedii dziejów Polski w szczególności i Europy w ogóle przez żydo-chrześcijaństwo, tej koszmarnie bzdurnej, zawistnej, anty-ludzkiej religii i ideologii. Brawo dla autora.

  Powysyłam ten artykuł gdzie się da.

  Polubione przez 1 osoba

 5. Rick

  Poniżej cytaty z artykułu i moje komentarze:
  1) „…” Usunąłem komentarz (wg zasady „zło dobrem zwyciężaj”)
  2) ”…Religia judaizmu biblijnego (z niej wywodzą się chrześcijaństwo i islam)…”
  Chrześcijaństwo nie wywodzi się z żadnego judaizmu (którego bogiem są sami żydzi), ale z mozaizmu, który zawsze odnosił się do wiary w Jednego Boga a potem wierzył w przyszłe przyjście Zbawiciela.
  Religia katolicka przed przyjściem Chrystusa była mozaizmem, czyli tym co jest zawarte w Starym Testamencie.
  To judaizm rabiniczny (oparty na Talmudzie) pochodzi z judaizmu biblijnego, tego materialistycznego, pogańskiego rozumienia świata. W momencie przyjścia Chrystusa były więc jakby dwie religie: mozaizm i judaizm biblijny.
  (http://wolna-polska.pl/wiadomosci/judaizm-czy-mozaizm-2016-05)
  Islam natomiast wywodzi się z judaizmu rabinicznego (talmudycznego). Mówi się, że został celowo stworzony aby odciągnąć Arabów od religii katolickiej.
  3) „…Obrońcy żydo-katolicyzmu (żydo-chrześcijaństwa) propagujący jakże haniebny pogląd, iż stanowi on korzeń polskości, .. nie są w stanie poprzeć tego twierdzenia merytorycznymi argumentami..”
  Nawet nie mam zamiaru bronić jakiegoś eklektycznego wzajemnie wykluczającego się związku jakim jest judeochrześcijaństwo. To nowa religia, zwana posoborową lub neokatolicką, za której początek uznaje się rok 1962 czyli II Sobór, mało tego, uznającą religię katolicką za wrogą (!). Jaki księża mieli przed 1962 stosunek do żydów mówi choćby książka św. Maksymyliana Kolbe (http://www.ostoja.pl/zakupy/?54,sw-maksymilian-maria-kolbe-o-masonerii-i-zydach-pisma-wybrane)
  Polecam też „Spisek przeciwko Kościołowi ” Maurice Pinay
  4) „… Jakimi zatem nacjonalistami mogą być współcześni „narodowi katolicy”? Przecież dla żydo-katolika celem jest „niebieska ojczyzna”, a nie jakiś ziemski padół…”
  Spójrzmy więc na nacjonalistę Dmowskiego za czasów gdy jeszcze nie było NEOkatolików nowej religii, tj. żydo-katolicyzmu:
  „„Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwienie jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę.” (KNP 21).
  „Państwo polskie jest katolickim. Nie jest nim tylko dlatego, że ogromna większość jego ludności jest katolicką, i nie jest katolickim w takim czy innym procencie. Z naszego stanowiska jest ono katolickim w pełni znaczenia tego wyrazu, bo państwo nasze jest państwem narodowym, a naród nasz jest narodem katolickim.” (KNP 32). (http://www.romandmowski.pl/default.php?dzial=odmowskim&id=20)
  5) Oj coś mi się zdaje, że bardzo wielu znacznych Polaków było katolikami…
  A np. „wielki” zdrajca Piłsudski to mason, protestant, który porzucił religię katolicką…
  6) Niewielu potrafi rozróżnić neokatolika od katolika i kościół neokatolicki od Katolickiego. Jednak stosunek neokatolików do katolików obecnie jest jak 10000:1. Wielu neokatolików to nieświadomi katolicy wierzący w prawdziwego Boga. Wielu neokatolików to w istocie wyznawcy Szatana, wielu to ateiści, protestanci, heretycy, ekskomunikowani automatycznie a niewiedzący o tym, cechuje ich jedno: wiara w Człowieka w ramach okaleczonej Soborem wiary i liturgii katolickiej.
  Pod określeniem „neokatolicyzm” kryje się nowa religia światowa, której jest główną częścią.
  Tak jak już niewielu jest katolików tak i trudno mówić i oskarżać Kościół Katolicki, bo jest on malutki i dyskryminowany. Np Bractwo Piusa X, które wierne jest religii katolickiej, ale w zasadzie pozbawione kościołów. Ten kościół, którego oskarżacie NIC wspólnego z religią katolicką NIE MA. To nowa religia.
  Zajęło mi trochę czasu a raczej: zabrało sił – zrozumienie tej ważnej rzeczy. Znacznie więcej niż komukolwiek się wydaje. Dlatego rozumiem, że inni prości nie rozumieją, trudniej mi zaakceptować nierozumienie „wykształconych”. Bo ci ostatni bardzo często chorują na b. ciężką chorobę: pychę.

  Polubienie

  • Włożył/a Pan/i sporo pracy w komentarz. Szkoda, że oparty jest błędnych, nie prawdziwych, przesłankach.

   Tylko kilka przykładów:
   – przed Chrystusem nie istniało chrześcijaństwo (katolicyzm),
   – stwierdzenie, że judaizm jest pogański jest błędne. Pogańskie jest natomiast chrześcijaństwo (dwóch Bogów, ojciec i syn oraz cała plejada pomniejszych bożków, czyli tzw. świętych) jako, że dostosowano judaizm do zastąpienia nim religii pogańskich ludów Europy,
   – o stosunku Kościoła do Żydów świadczy cała jego historia (papieskie dokumenty, etc.), a nie książka o.M.Kolbe, która prezentuje wyłącznie jego prywatny pogląd w tym względzie – głos o.Kolbe nie jest głosem Kościoła,
   – zdanie R.Dmowskiego n/t katolicyzmu wynika wyłącznie z jego ówczesnego politycznego stanowiska, skądinąd słusznego, żeby utrudnić Kościołowi jawną opozycję względem endecji (prywatnie R.Dmowski wyrażał pogląd antyżydo-chrześcijański już na początku XX w.),
   – co ma wynikać z faktu, że J.Piłsudski był zdrajcą? Fakt ten ma stanowić przeciwwagę dla 1000-letniej antypolskiej działalności Kościoła?,
   – neokatolik, katolik, …., czy żyd – wszyscy wyznają tę samą żydowską tradycję religijną całkowicie obcą kulturze słowiańskiej i europejskiej.
   – Bractwo Piusa X – finansowane przez rodzinę Rothschild – http://wolna-polska.pl/wiadomosci/judaistyczna-tradycja-katolicka-syjonistycznym-refleksem-2014-09 ; http://mauricepinay.blogspot.com/2012/11/the-rothschild-gutmann-money-behind.html

   Polubione przez 2 ludzi

   • Zdzich

    Błagam panie Darku pan nie odpisuje , bo znowu będzie dyskusja z krzyżowcami znad Jordanu . Ledwo kilka tygodni temu uczepił się jakiś Ewik dyskusja kilkutygodniowa z Opolczykiem teraz Rick .
    Wszystko zostało powiedziane podczas dyskusji Ewik – Opolczyk pan Szubert i od nowa to samo.
    Panie Darku ? . Po jaką cholerę powtarzać debilom tysiąc razy oczywiste fakty .
    Może Ewik zmienił nick bo boi się bana od prezesa bo argumenty i pisanie identyczne .
    Olać to gówno chyba , że mamy czas na nikomu niepotrzebne pierdo…. o dupie Maryni z jahwistami .
    Opolczyk nie odpisuj bo znowu zrobi się 200 wpisów .

    Polubione przez 2 ludzi

   • Polak-Słowianin

    Panie Dariuszu,

    Dobrze powiedziane. Wykazywanie szkodliwości ludzi kk to nie walka z wiarą w boga. Niektórym od tej „katolickiej prawowierności” to już się chyba w głowach poprzewracało, ale rozumiem, że są katolicy którzy chcieliby się dalej panoszyć w Polsce, mieć wylączny wpływ na życie innych.
    Nietzsche fajnie kiedyś stwierdził: „Istniał tylko jeden chrześcijanin i ten umarł na krzyżu”. Czyli reszta żydo-krystowierców to tacy mierni naśladowcy, których po prostu trzeba korygować kiedy szkodzą. To tak jak z chorobami, leczy się je.
    Całe to żydo-chrześcijaństwo jest przecież propozycją, której nikt nie musi przyjmować, co nie wyklucza wiary w boga. Podobno bóg się od nas nie odwraca na zawsze, no chyba że tak naprawdę istnieje tylko ten żydo-krystowierczy z tym „wiecznym piekłem”.
    Czas by wyznawcy żydo-krystowierstwa w końcu zrozumieli, że są ludzie którzy mogą woleć coś innego.

    Polubione przez 1 osoba

   • Rick

    Pisanie komentarzy ma swoje ograniczenia, ze względu na ilość zdań i różną umiejętność przekazywania swoich myśli- co nieuchronnie prowadzi do niezrozumienia swoich stanowisk. Dotyczy to kwestii bardziej złożonych, gdzie trzeba posługiwać się „skrótami” logiczno-myślowymi. Niestety, takie skróty wychodzą „bokiem” gdy dochodzi o spór religijny, gdzie w grę wchodzi wielki nierzadko skomplikowany aparat pojęciowy, ale także czysto ludzkie ułomności (po obu stronach).
    1) „Przed Chrystusem nie istniało Chrześcijaństwo”
    Można tak formalnie stwierdzić, aby zaznaczyć, że dopiero Chrystus określił ostatecznie kształt religii. Nie zmienia to faktu, że w Starym Testamencie istnieje wiele odniesień do przyjścia Mesjasza i że Stary Testament jest integralną częścią Pisma Św.
    Ja osobiście celowo chcę podkreślić, że Chrześcijaństwo ma początek w czasie od momentu stworzenia Człowieka a nie od Chrystusa. Gdyż wielu błędnie (zjudaizowanych) lub celowo żąda na tej podstawie uznania wyższości judaizmu nad chrześcijaństwem
    2) Nie do końca jest prawdą, że słowa św. Maksymiliana Kolbego nie są słowami Kościoła. Jako członek Kościoła tworzył on ten Kościół. Ponadto uznanie przez Papieża kogoś za świętego oznacza przynajmniej akceptację jego słów. Bo jeśli słowa Kolbego byłyby niekatolickie nie można by uznać go za świętego.
    3) „1000 letnia antypolska działalność Kościoła ”
    A co powie Pan o zasadach moralnych, które są niezbędne dla przetrwania Narodu ?
    Przecież Kościół wskazuje, że nie wolno kraść, zabijać, zazdrościć, uczy wierności żonie/mężowi, szacunku wobec rodziców i starszych także uznaje wojnę obronną za sprawiedliwą, także w pismach św. Tomasza mówi się o prawie Narodu do odmowy przyjęcia emigranta, jeśli mamy wątpliwości co do jego intencji.
    Czy nie są to wartości, które są NIEZBĘDNE dla przetrwania Narodu ?
    Gdyby wszyscy postępowali zgodnie z tymi wytycznymi to:
    – niepotrzebne byłaby Policja, więzienia, domy dziecka, bo nie byłoby zabójstw, kradzieży, rozwodów, lichwy.
    Ta praca na rzecz moralności Narodu była przez Kościół wykonywana (z różną gorliwością) ale na pewno ograniczyła (choć faktycznie nie zapobiegła) upadek moralności, który od wieków postępuje.
    4) Mówiąc szczerze – to jeśli mowa o kulturze słowiańskiej to myślę, że Pan już jej nie wyizoluje. Kultura polska ma jeden kolor nie kilka- nie można wyodrębnić kultury słowiańskiej z polskiej – bo kultura słowiańska razem z z wpływem religii katolickiej są ze sobą tak zespolone, że tworzą jedną kulturę: polską.
    Europa jako jedyna spośród kontynentów wyróżniała się spośród innych właśnie religią chrześcijańską. Jako jedyna stworzyła kulturę, która jest przyjmowana przez wszystkie inne kontynenty.
    Czy nie zastanawia Pana to, dlaczego właśnie Europa stworzyła tak wielką filozofię, naukę, technikę, malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, a wielkie Chiny czy Indie nie zbliżyły się nawet do tego poziomu ?
    Czy to aby nie wpływ właśnie filozofii chrześcijaństwa, etosu pracy dla rodziny, Narodu i Chwały Bożej, czyli praktycznej miłości bliźniego i Boga ?
    Stąd też jasne jest, że skoro upada chrześcijaństwo to również upada Europa.
    5) Jeśli chodzi o bractwo Piusa X i jego finansowanie przez Rotschilda…
    Żyjemy w czasach zamętu, wielkiego zalewu informacjami prawdziwymi, fałszywymi, niepełnymi, nigdy nie ujawnianymi itd.
    Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
    Ja np. mogę powiedzieć, że Rotschild celowo finansował Bractwo aby zdewaulować jego wizerunek. Czy to, że złodziej finansuje jakąś Fundację, oznacza jednocześnie, że ta Fundacja jest złodziejska ?
    Ani ja ani Pan nigdy nie będziemy mieli pewności co do wiarygodności informacji. Musimy wierzyć, wszyscy więc jesteśmy wierzący. Ufamy, że ktoś napisał prawdę. Ale gwarancji nie mamy. Toteż większość już w nic nie wierzy, traktując Prawdę i Kłamstwo jednakowo ewentualnie posiłkując się „zdrowym ludzkim rozsądkiem”. Bóg -niestety -tutaj nic nie ma do powiedzenia, bo to opinia samego człowieka jest najważniejsza. Powstała nowa religia – religia Człowieka, religia miliardów różnych religii…
    PS.
    W związku z tym, że znowu pojawiają się tacy, którzy twierdzą, że głoszę „mowę nienawiści” zaprzestaję już komentowania. A redakcji dziękuję za publikację.

    Polubienie

 6. I jeszcze to:

  „Ale gdy z CIA, nie wykluczone, że i z Mossadu, przybył duch święty i za jego to sprawą papieżem został K.Wojtyła …”

  Hahaha … Niezłe.

  Przypomniał mi się taki wierszyk, w którym była taka oto wzmianka o Przenajczystszym Polakatoliku:

  „Tak swoich nieprzyjaciół święty Papa jak Jezus miłował, że w spisku z Opus Dei i CIA nieźle Sowietów wyrolował.”

  Polubione przez 2 ludzi

 7. ninanonimowa

  —– ciekawy protest ortodoksyjnych Żydów . Trampa zięć jest z innych ortodoksów ??.

  Polubienie

 8. Eliksir nieśmiertelności, broń przeciw NWO, niezawodny lek na każda chorobę:

  http://www.ksiegawodnika.pl

  Polubienie

 9. Cytat z tekstu:

  „Polska była właściwie ostatnim państwem Europy, któremu narzucono żydo-chrześcijaństwo. Stało się to dopiero w X w.n.e.”

  Niestety jest to mitomania i kłamstwo, podbudowane szowinizmem.
  Państwo wczesnych Piastów nie nazwywało się Polską. To raz. Ale nawet jeśli je tak nazwiemy, to -po drugie – najpóźniej od Chrobrego państwo Piastów było oficjalnie skatoliczone, podległe papiestwu jako kościelna prowincja. Chroobry zwalczał pogaństwo, podbił Pomorze aby je katoliczyć. Choć jeszcze za jego życia poganie pomorscy zrobili bunt, wyrwali siŁę spod władzy Chrobrego i powrócili do pogaństwa. Dopiero na początku XII wieku pomorze podbił i zaczął katoliczyć Krzywousty. Ponadto w XII wieku istniały za Odrą słowiańskie kraje pogańskie. W krucjacie połabskiej przeciwko Pomorzanom piastowscy zdrajcy brali udział po stronie rzymskich szzubieniczników. I gdy u Piastów rzymska szubienica już dawno panowała na ich ziemiach, za Odrą istniały jeszcze wolne słowiańskie państwa Redarów (padło w 1125 roku), Obodrytów (padło w 1160 roku) i Ranów (padło wraz z Arkoną w 1168 roku).
  Jest więc szowinistyczną bzdurą, że „Polska” była ostatnim państwem któremu narzucono żydo-chrześcijaństwo – ona sama pomagała podbijać i katoliczyć innych Słowian. A nastąpnie do spółki z krzyżakami w XII i XIII wieku katoliczyła i eksterminowała pogańskie Prusy i Jaćwingów!

  Trzymajmy się faktów. Nie popadajmy w niezasłużoną dumę!!!

  Polubione przez 1 osoba

  • Zgodnie z faktami tak było, z tym, że były to państwa małe, liczące po ok. kilkadziesiąt grodów. Wcześniej wchodziły one w skład Wielkiej Lechii (Scytii, Sarmatii). Zresztą i Polska opanowana została całkowicie przez żydo-chrześcijaństwo dopiero w końcu XV w.

   Polubienie

 10. Panie Darku, owszem, były to małe państwa, ale tym większa hańba dla Piastów, gdyż te małe państwa stawiały opór dwa wieki dłużej. A Prusowie i Jaćwingowie jeszcze dłużej. Nadłużej opierali się Litwini. Tzw. „krzest” Litwy był pod koniec XIV wieku A Litwa mała nie była.
  Dalej – są zapiski kościelne mówiące o tym, że w Polsce/Koronie jeszcze w XVIII wieku były całkowicie pogańskie wsie, w których ludność chodziła do świętych gajów a nie kościołów. Identycznie było na Litwie – czytałem list biskupa żmudzkiego do generała jezuitów pisany pod koniec XVI wieku. Biskup skarżył się, że w jego ogromnej diecezji nie ma nikogo, kto się spowiada, kto zna „prawdy wiary”. Bo wszyscy trwają w pogaństwie. Adam Czarnocki jeszcze w pierwszych dekadach XIX wieku spotykał czyste pogaństwo we wsiach Korony i Litwy.

  Co do Wielkiej Lechii – proszę mi wierzyć, gdyby coś takiego faktycznie istniało, wiedziałbym o tym. To wymysł. Ziemie Słowian zamieszkiwało kilkadziesiąt większych i jeszcze więcej mniejszych plemion, ale nigdy nie tworzyły one jednolitego państwa/imperium. Potwierdzają to kroniki historyków greckich, rzymskich i relacje kupców podróżujących szlakiem bursztynowym. Wymysł Wielkiej lechii przypomina mi żydowski wymysł wielkiego Izraela Dawida i Salomona. Czy musimy tamtych małpować?

  I proszę mi zaufać, że na większy szacunek zasługują Słowianie za to, że będąc zbiorowiskiem wielu plemion bez władzy centralnej obronili się najpierw przed naporem Rzymu, a potem ponad pół tysiąca lat stawiali opór buldożerowi jahwizmu. Gdyby tworzyli jednolite imperium – całe naraz zostałoby skatoliczone.
  Podobne przykłady zna historia. Imperia Inków i Azteków podbite zostały i padły w ciągu kilku zaledwie lat. A luźne plemiona Indian stawiały opór przez setki lat.
  Nie zawsze więc imperium jest lepsze…

  Polubione przez 2 ludzi

  • „… w Polsce/Koronie jeszcze w XVIII wieku były całkowicie pogańskie wsie, w których ludność chodziła do świętych gajów a nie kościołów”.

   Czyż to nie piękne? Idziesz do kolorowego, wonnego gaju, zamiast do jakiegoś ohydnego, stęchłego gmaszyska, kościoła, wewnątrz obwieszonego zdjęciami jakiś brudnych, odrażających, niedomytych facetów.

   Przecież chodzenie do gajów było jeszcze słowiańską tradycją tak nie dawno, jak wspomniał Opolczyk! No, ale teraz ciągle są tacy (jak ja), którzy nigdy nie chodzą i nie będą chodzić do kościoła. Natomiast przy każdej okazji idą lub jadą do gajów pokrytych zielenią i kwiatami, albo zimą ośnieżonych baśniowo śniegiem. Tak jak moi przodkowie, a nie jak wyznawcy jakiegoś mitycznego, żydowskiego, totalnie obcego nam, Słowianom, Jezusicka.

   Polubione przez 2 ludzi

 11. Kolejny świr religijny, tym razem „Rick”. Wyskoczył jak Filip z konopi i twierdzi, że chrześcijaństwo istnieje już od momentu stworzenia człowieka. Ręce opadają.

  Ale tym razem nie dam się sprowokować. Przypuszczam, że ani Przemex ani Opolczyk również się nie dadzą wciągnąć w pułapkę. Teraz szkoda nawet jednej minuty życia na takich nienauczalnych baranów. Wynocha do szkoły podstawowej, Rick! Albo do psychiatry. A najlepiej wynocha stąd do Rydzyka.

  Polubione przez 1 osoba

  • Canassatego, fandamentalistyczni krystowiercy polskojęzyczni mają na temat pierwszych krześcijan dwie szkoły. Jedna głosi, że pierwszych krześcijan Polaków wysadził Noe na jasnej górze i dopiero potem popłynął na Ararat. Druga twierdzi, że pierwszymi krześciajami byli Adam i jego druga żona Ewa. Bo Adam miał dwie żony – pierszą była Lilith:
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Lilith
   Tyle że porzuciła ona jedyną jedynie prawdziwą wiarę krześcijańską oraz Adama i była pierwszą feministką. Zbutowała się bo nie chciała seksu „po bożemu” (baba na dole chłop na niej), czy jak tę pozycję nazwali Polinezyjczycy – „na misjonarza”. Nazwa ta pochodzi z czasów „nawracania” Polinezyjczyków. Misjonarze na widok młodych prawie nagich ponętnych Polinezyjek dostawali szału jąder, „nawracali” dziewuchy w szałasach, a Polinezyjczycy świntuchy podglądali ich przez szpary i preferowaną przez nich pozycję „po bożemu” nazwali „na misjonarza”.

   A dyskusja z tymi ultrafundamentalistami żydo-biblistami to rzeczywiście strata czasu. Im wiara w żydo-biblijne brednie nie tylko obrzezała, a komletnie amputowała mózgownice. Tak więc jest to dosłownie przelewanie z pustego w puste.

   Polubione przez 2 ludzi

   • Zapomniałeś dodać że Adam i Ewa w raju po polsku gadali… 😉

    Polubione przez 2 ludzi

   • Przemex – faktycznie zapomniałem o tym. I o tym, że wąż kusiciel też gadał po polsku, bo by go inaczej Ewa nie zrozumiała.

    Canassatego – znalazłem zapiski z lustracji biskupiej przeprowadzonej w Kałdusie w roku 1793, a więc dwa lata po konstytucji 3-maja, która uczyniła Rzeczypospolitą państwem wyznaniowym – katolickim. W lustracji pisze tak:

    „…nieliczni mają zwyczaj uczestniczyć w […] nabożeństwie, cały zaś lud, w tych najwięcej prawowierną religię obrażających czasach, częściowo składa ofiary Bachusowi w dolinie wsi Kałdus, a częściowo Wenerze w sąsiednim gaju. Dlatego z takiego też powodu, jak i zniszczenia niniejszej kaplicy, musiał kult zostać przeniesiony do chełmińskiego kościoła parafialnego.”

    Oczywiście w Kałdusie nie czczono greckiego Bachusa ani rzymskiej Wenery. Duszpastuch albo nie znał imion słowiańskich bogów, albo nie chciał ich wymienić. Z tego co wiem, to czczono tam zwłaszcza Peruna, Swarożyca (znaleziono dwusieczne „topory” Swarożyca) i Mokosz. Jest tam prastara święta Góra Słowiańska skatoliczona na „św” Wawrzyńca. Co ważniejsze – w czasach pierwszych Piastów Kałdus był ważnym ośrodkiem polityczno-gospodarczym. Już na początku XI wieku (za Chrobrego) zaczęto tam budowę nigdy nie dokończonej (przez bunty pogańskie) kamiennej trójnawowej „bazyliki”. Tak więc Kałdus katoliczyli już Piastowie na całego. Później przez dwa wieki katoliczyli go krzyżacy, a po inkorporacji Prus Królewskich ponownie polskojęzyczny kler. A później jeszcze od XVI w. jezuici. Z jakim efektem – pokazała lustracja biskupia z roku 1793. Takich wsi było naturalnie więcej. Zresztą pisał o tym w pierwszych dekadach XIX wieku Zorian Dołęga-Chodakowski:

    „Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych.”

    Polubione przez 2 ludzi

 12. Wzrost pozycji kosciola i ksiedza ZAWSZE dowodzi,ZE bedzie NEDZA.
  Mikolaj Rej pisal o tym w XVI wieku

  Polubione przez 3 ludzi

 13. Ewik

  Panie Kosiur – bzdury pan wypisuje.

  „Obrońcy żydo-katolicyzmu (żydo-chrześcijaństwa) propagujący jakże haniebny pogląd, iż stanowi on korzeń polskości, że jest z nią nierozerwalnie związany, nie są w stanie poprzeć tego twierdzenia merytorycznymi argumentami.”

  – taki pogląd miał też Roman Dmowski. Pana treści i myśl Dmowskiego to przepaść

  „Wszystko, od początku do końca, co składa się na podstawowe dzieło i dokument judaizmu i żydo-chrześcijaństwa – chodzi o Biblię – jest dziełem żydowskim ”

  – na temat Pisma św czyli Biblii wie pan tyle co głodna kaczka.

  „Nie można tego powiedzieć o żydo-katolicyzmie ze względu na jego filozofię personalizmu, która przeciwstawia jednostkę grupie, a więc neguje wartość państwa i narodu.”

  – bzdura kolejna.

  Panie Kosiur , pozostaje teraz, aby pan przestawił stan w krajach katolickich jak Francja, Polska, Hiszpania, Włochy, czy tez prawosławnej Grecji i pokaże tam siłę Kościoła i siłe państwa. Zobaczy pan wtedy jakich rozmiarów bzdury pan kleci.

  Tam jest silny Kościół i państwo słabe czy odwrotnie? bo jakoś z nędznego pana tekstu to nie wynika. A może temat jest inny ?

  Polubienie

 14. Ewik

  A przy okazji pan spojrzy chocby do historii Francji i powstania tam państwowości i narodu. Nie sposób aby pan nie spotkał Joanny D’Arc. która też do tego się przyczyniła, Chrzest Francji to który rok? Czy przed ta datą było państwo lub naród francuski? I jaka jest rola koronowania króla w katedrze z papieskim błogosławoeństwem pan dopisze jeszcze .

  I od razu dodam Joanna D’Arc jest kanonizowana. Została spalona na stosie w procesie politycznym w ktorym byli wykorzstani duchowni katoliccy brytyjscy. Co nie znaczy że Kościół spalenia Joanny nie nazwał zbrodnią i Joanne czci. Ta 19 letnia dziewczyna umierając wypowiadała imię Jezus. Opolczyk sobie moze głupoty piać, a rzeczywistości nie zmieni.

  Polubienie

  • remek

   brednie o niczym z niczym nie związane wypisujesz, nic nie udowadniasz tylko bredzisz o niczym

   a autorowi bzdury przypisujesz 🙂 brawo takie wpisy tylko potwierdzają prawdę.

   Polubione przez 1 osoba

  • pejs_zbojnicki

   @Ewik 10/10

   Brawo Ewelinko brawo! , Kosiura już do dołu z wapnem rzuciliśmy „LOCH” a tam spałowaliśmy, tych którzy zanim dawno temu zbanowaliśmy na neon, ale dalej coś nie tak bo kurw.. żyją więc będziemy na nich polować i dobijać.

   administracja: Parch-Neon

   Polubienie

 15. A oto myśl końcowa. Amen:

  Mark Twain: “The best cure for Christianity is reading the Bible.”
  “Najlepszym lekarstwem na chrześcijaństwo jest czytanie Biblii”.

  Polubienie

 16. W Polsce Żydzi masowo osiedlali się od XIII wieku. W połowie XVI wieku na ziemiach polskich żyło już ok. 80 proc. ogółu Żydów świata. – https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi

  Polubienie

 17. „FAKTY I MITY” nr 38, 21.09.2001 r. KOMENTARZ NACZELNEGO
  ŚWIĘCI OJCOWIE BIN LADENA
  (…) Przypomnijmy tylko najważniejsze zbrodnie oprawców w sutannach oraz uświęcone akty terroru dokonywane przez katolików świeckich pod przewodem kapelanów. Zasada była taka sama, jak w islamskim dżihadzie – wieczne zbawienie za mordowanie niewiernych. Szacunkowe liczby ofiar uśredniam, biorąc za podstawę kilka źródeł.

  1096 – pierwsza wyprawa krzyżowa. Wymordowanie Żydów nad Renem i Dunajem – ponad 20 tys. ofiar;
  1099 – krzyżowcy zdobywają Jerozolimę – 50 tys. ofiar;
  1202–1204 – czwarta krucjata na rozkaz papieża Innocentego III – 100 tys. ofiar;
  1207 – armia Innocentego III wycina w pień katarów (30lat) – 100 tys. ofiar;
  1226 – (pocz.) – Krzyżacy mordują Prusów – 300 tys. ofiar;
  1453 – z inicjatywy świętego Jana Kapistrana wymordowano Żydów na Śląsku – 30 tys. ofiar;
  1450–1750 – polowanie na „czarownice” na podst. bulii Innocentego VIII – 150 tys. ofiar;
  1478 (pocz.) – papież Sykstus IVwysyła do Hiszpanii inkwizytora Torguemadę – 250 tys. ofiar;
  1492–XVII w. – katolicy wyniszczają ludność Wysp Karaibskich – 3,5 miliona ofiar;
  XVI–XVIII w. – misjonarze i żołnierze mordują Indian Amazonii – 5,5 miliona ofiar;
  XVI–XVIII w. – porwania niewolników w Afryce – 100 milionów ofiar;
  1555–1559 – inkwizycja za czasów papieża Pawła IV – 800 tys. ofiar;
  1568 (pocz.) – na rozkaz papieża Piusa V (późniejszy święty) inkwizycja hiszpańska zaczyna mordować protestanckich Niderlandczyków – 2 miliony ofiar;
  1573 – noc św. Bartłomieja (23/24.08), czyli rzeź hugenotów; Papież Grzegorz XIII odprawia mszę dziękczynną, wybija medal pamiątkowy i organizuje radosne festyny na ulicach (por. radość Palestyńczyków) – 25 tys. ofiar;
  1648 – koniec wojen religijnych w Niemczech podsycanych przez papiestwo. (Innocenty X protestuje przeciwko ugodzie z protestantami) – 13 milionów ofiar;
  1648 (pocz.) – pogromy żydów w Polsce – 100 tys. ofiar;
  1941– 1945 – w Chorwacji rządzi Ante Pavelić popierany przez Piusa XII – 800 tys. ofiar.

  (…) Czarne wilki dopiero niedawno przybrały owczą skórę i nawołują teraz do pokoju, miłości bliźniego, przebaczania win. Modlą się za ofiary islamskiego terroryzmu zapominając o własnym… (…)
  Jonasz

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s