Polacy, Ukraińcy – Słowianie, kto między nas sieje nienawiść?

To jest możliwe, ale bez żydowskich i żydo-katolickich pośredników.

 

My, Polacy i Ukraińcy jesteśmy jednym ludem słowiańskim. I właściwie poza stwierdzeniem tego faktu – moim zdaniem pozytywnego, bo wskazującego na kilka tysięcy lat wspólnoty kulturowej i etnicznej –, o innych pozytywach trudno jest dzisiaj mówić.

Żydowski reżim IIIRP oraz żydowsko-banderowski reżim Ukrainy dokładają wszelkich starań, żeby wzajemna niechęć między naszymi słowiańskimi narodami nie malała, a przeciwnie, wzrastała. Pewien wyjątek w tej polityce stanowiła prezydentura W.Janukowycza, który eliminował antypolskie, szowinistyczne, probanderowskie, resentymenty na Ukrainie. Jednak prezydent W.Janukowycz, polityk o polskich korzeniach, był postrzegany przez żydowski reżim IIIRP jako wróg z powodu zacieśniania politycznej i gospodarczej współpracy Ukrainy z Rosją.

Współczesny Polak, interesujący się polityką, patrzy na Ukrainę przez pryzmat okrutnego ludobójstwa szowinistów OUN-UPA na Polakach w latach 1939-47. Pozostaje poza wszelką dyskusją konieczność właściwego nazwania, potępienia i godnego upamiętnienia tych zbrodni przez oficjalne władze Ukrainy i Polski. Z pewnością nie doczekamy tego pod rządami żydowskich reżimów IIIRP i Ukrainy.

Wydaje się, że zbrodnia ta oraz brak właściwego jej potraktowania przez obydwa żydowskie reżimy utrudnia reżimowi IIIRP uzyskanie społecznej aprobaty dla antyrosyjskiej polityki reżimu Ukrainy, a zwłaszcza dla udzielanego przez rządzących IIIRP poparcia militarnego, gospodarczego, finansowego, tej polityce bratniego reżimu – „wojna” z Rosją przede wszystkim i ponad wszystko.

 

Jednak do właściwego kształtowania stosunków między naszymi słowiańskimi narodami samo tylko oficjalne upamiętnienie ukraińskiego ludobójstwa nie wystarczy. Zarówno Polacy i Ukraińcy winni poznać prawdziwą i całą historię kształtowania naszych wzajemnych stosunków, poznać prawdziwe polityczne przyczyny zaszczepiania nam wzajemnej wrogości i nienawiści – bo i my, Polacy, bez winy także nie jesteśmy. Budować trwale można tylko na prawdzie.

 

Wielce negatywną rolę w stosunkach polsko-ukraińskich odegrał żydo-chrześcijański Kościół.

W 1596r. nastąpiło połączenie Cerkwi prawosławnej z żydo-katolickim Kościołem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z inspiracji Kościoła – zawiązano tzw. Unię Brzeską. Traktat ten, podpisany najpierw w Rzymie pod koniec 1595r., faktycznie zdelegalizował w I RP prawosławie. Zaczęto niszczyć i grabić cerkwie i klasztory prawosławne, grabić majątki szlachty ukraińskiej. Przejmował je żydo-katolicki Kościół oraz uszlachcani Żydzi. Szlachta ukraińska, która nie chciała zmienić wyznania była mordowana. Tych zbrodni dokonywały wojska polskie, wojska polskiej magnaterii, z poduszczenia władz Kościoła oraz za aprobatą władzy królewskiej, wychowanka jezuitów, Zygmunta III Wazy.

 

Dla Kościoła nie miała znaczenia uchwalona przez sejm w 1573 r. konfederacja warszawska gwarantująca religijny pokój i tolerancję w I RP, w której katolicy stanowili mniejszość.

Ten religijny pokój był cierniem w oku żydo-katolickiego Kościoła, gdyż zbory protestanckie rozwijały się o wiele prężniej od katolickich parafii, a wschód Polski był tradycyjnie prawosławny, więc i finansowe wpływy Kościoła nie rosły w zadowalającym tempie. Toteż biskupi na synodzie w Piotrkowie w 1577r. rzucili na akt konfederacji klątwę. Papież potwierdził tę klątwę bullą w 1578 r. Klątwa aktualna jest nadal – oto „tolerancyjny i miłosierny” Kościół.

 

Szlachta, w obliczu królewskich dążeń (króla całkowicie spolegliwego wobec Kościoła) do rządów absolutnych i pełnej katolicyzacji kraju oraz ograniczenia uprawnień sejmu, podjęła program obrony tolerancji religijnej, niezbędnej w państwie wielowyznaniowym.
W 1606 r. stanął na sejmie projekt „konstytucji przeciw tumultom”. Chodziło o ukrócenie inicjowanych przez jezuitów pogromów religijnych poprzez karanie ich sprawców. Dotychczas zbrodniarze, osłaniani przez kler, byli bezkarni.
Uzgodniony już projekt król poddał ocenie jezuitom – P.Skardze i F.Bartschowi. Uznali oni, że projekt jest szkodliwy dla wiary katolickiej. Biskupi, z urzędu senatorowie! – warto to zapamiętać: z urzędu senatorowie RP, reprezentanci państwa Kościelnego! -, mimo uprzedniej zgody, zablokowali ustawę w senacie. Przepadły także uchwały o podatkach na wojsko.

 

Odpowiedź na politykę króla i Kościoła przyszła dość szybko. Pojawiła się cała seria powstań kozackich przeciw polskiej magnaterii i szlachcie.

W 1648 roku doszło do największego powstania Kozaków pod wodzą B.Chmielnickiego. Wojska ukraińskie wymordowały także wielu Żydów zamieszkujących wschodnie województwa Rzeczpospolitej. Dlaczego Żydów? Mordowano żydowskich kupców i dzierżawców (arendarzy), reprezentujących interesy polskiej szlachty i magnaterii, które z racji swej pozycji wedle prawa I RP (uchwalanego także przez senatorów w sutannach) nie mogły same zajmować się handlem, zlecając to Żydom.
Tak więc żydo-katolicki Kościół w XVI w. okazał się nie tylko siewcą nienawiści wśród słowiańskiego ludu, ale ma na swoich rękach krew ukraińską i polską i nawet żydowską – „ludu wybranego”.

Ponownie polityka antagonizowania Ukraińców i Polaków realizowana była w czasach II RP. Żydo-sanaycjne władze likwidowały ukraińskie cerkwie i lokowały w nich żydo-katolickie kościoły. Ukraińcy w II RP byli obywatelami drugiej kategorii – żydo-sanacyjne władze nie wspierały kultury ukraińskiej mniejszości, Ukraińcy mieli utrudniony dostęp do edukacji, niższy był także poziom życia Ukraińców w II RP. (Zupełnie inaczej traktowana była mniejszość żydowska. Ochronę jej praw gwarantował tzw. mały traktat wersalski z 1919r., którego podpisanie wymuszono na państwach Europy środkowo-wschodniej. Nie podpisała tego traktatu rządzona przez Żydów Republika Weimarska i polska mniejszość na terenie Niemiec nie posiadała równoległych praw.  Żydowską kulturę, oświatę, w II RP musiał więc całkowicie finansować polski i ukraiński podatnik.)

 

Podglebie dla powstania ukraińskiego szowinizmu – czyli nacjonalizmu zdegenerowanego – zostało więc należycie użyźnione tak przez żydo-katolicki Kościół poczynając od wieku XVI, jak i przez żydo-sanacyjne władze II RP, realizujące w latach 1926-39 wytyczne żydowsko-anglosaskiej polityki. Niewątpliwie skwapliwie skorzystały z tego rządzona przez żydowską finansjerę od XVIII w. Wlk.Brytania oraz Niemcy już pod koniec XIX w. – w tym czasie szowinizm ukraiński był ukierunkowywany przeciw Rosji. Jednak w momencie zakończenia I wojny św. tak Wlk.Brytania (czyli żydostwo) jak i rządzona przez Żydów Republika Weimarska wysterowały ukraiński szowinizm przeciw sowieckiej Rosji i szczególnie przeciw odradzającej się Polsce.

 

Z pewnością niewielu Polaków wie, że Episkopat Kościoła w IIIRP udzielił w 2013r. poparcia żydowsko-banderowskiej rebelii na Ukrainie. A więc wsparł dążenia syjonistycznego Zachodu, żydowskiego reżimu IIIRP oraz Żydów i potomków bandytów OUN-UPA na Ukrainie do obalenia prezydenta tego kraju, prezydenta o polskich korzeniach, który zakazywał upamiętniania bandytów OUN-UPA. Udzielił także wsparcia procesowi wepchnięcia Ukrainy w obszar tzw. zachodniej lub, jak kto woli, żydo-chrześcijańskiej cywilizacji, co jak wiemy nie powiodło się i już chyba nie powiedzie.

Widzimy więc, że polityka żydo-katolickiego Kościoła nie jest realizowana z wczoraj na jutro, ale że jest to polityka długofalowa, której interesy i wektory działania są wytyczane na stulecia. Co może wydać się dla wielu zaskakujące jest to polityka zbieżna z interesami naszych, tak polskich jak i ukraińskich – słowiańskich, wrogów. Cele tej polityki są całkowicie sprzeczne z żywotnymi interesami Polaków i Ukraińców. Jest to stała polityka podboju Wschodu realizowana od 2000 lat przez wszystkie siły, które należy utożsamiać z cywilizacją Zachodu lub z cywilizacją żydo-chrześcijańska (idea Kościoła ewangelizacji Rosji jest nadal aktualna).

Niestety, także prawdziwe pojednanie między naszymi słowiańskimi narodami nie będzie tak długo możliwe, jak długo w naszych krajach trwać będą rządy żydowskich reżimów.

 

Oficjalna polityka aktualnego żydowskiego reżimu zakłada zasilenie Ukraińcami rynku pracy IIIRP, z którego wypchnięto 8 milionów Polaków na przymusową zarobkową emigrację. Ukraińcy mają uzyskać polskie obywatelstwo. Staną się w naszym kraju mniejszością narodową, której liczebność może sięgać milionów obywateli. Będą stanowili w IIIRP siłę roboczą opłacaną jeszcze niżej niż Polacy – jest to cecha charakterystyczna żydowskiego kapitalizmu Zachodu, brutalnie eksploatującego najemnych pracowników. Będzie to jednocześnie dodatkowy czynnik antagonizujący Polaków i mniejszość ukraińską – jest to proces świadomie realizowany przez żydowski reżim IIIRP.

Dla odwrócenia społecznej uwagi od tej antypolskiej polityki (w szerszym kontekście także antyukraińskiej) szef PiS i jego podwładni zbojkotowali niedawne forum Polska-Ukraina. „Naczelnik Państwa” w radiowym wywiadzie pogroził nawet P.Poroszence, że IIIRP nie przejdzie do porządku nad zbrodniami OUN-UPA na Polakach – tak się dba, nie, nie o naród polski, ale o medialny wizerunek partii.

A przejawy ukraińskiego szowinizmu w IIIRP jak były, tak i są bezkarne.

 

Nie można wykluczyć, że inżynieria społeczna żydowskiego reżimu IIIRP w obliczu narastającego kryzysu gospodarczo-politycznego, który może doprowadzić do konfliktu: żydowski reżim kontra polskie społeczeństwo, będzie zmierzała do przeniesienia konfliktu na inną płaszczyznę narodowościową: Polacy kontra mniejszość ukraińska. Koncepcja ta wydaje się nabierać realnych cech szczególnie teraz, gdy USA deklarują pozostawienie swoich wasali samych sobie, co jednocześnie wskazuje, iż polityka wasalnych reżimów nie może ulec żadnej zmianie, bo zmiana oznacza ośmieszenie i utratę władzy.

 

Ciągle żywe są wśród nas sentymenty do Kresów wschodnich. Trudno pogodzić się np. z utratą Lwowa, którego polskości nie sposób zakwestionować. Jednak Kresy muszą zostać w sferze sentymentów. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że IIIŻydo-RP nastawiona na grabież polskiego majątku, przy niewydolności struktur administracyjno-państwowych, przy zdewastowanej i przejętej przez obcych gospodarce, przy braku bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, przy braku polskich władz, byłaby w stanie udźwignąć ciężar włączenia Kresów ponownie w obszar polskiego państwa.

Można natomiast wyobrazić sobie działania polityczne władz państwa zmierzające do wzmocnienia ekonomicznej pozycji mniejszości polskiej na Wschodzie, jako procesu długofalowego z niekoniecznie eksponowaną wizją powrotu Kresów. Jednak nawet taki plan nie jest realny w Polsce pod żydowskim reżimem, którego cele są przeciwne polskim, słowiańskim interesom.

 

Dariusz Kosiur

Reklamy

57 Komentarzy

Filed under Polityka

57 responses to “Polacy, Ukraińcy – Słowianie, kto między nas sieje nienawiść?

 1. panach

  Ukrainiec mnie bratem nigdy nie bedzie. Nie chce z Ukraincem miec do czynienia, bo Ukrainiec to prymitywny banderowiec i zawsze, wczesniej czy pozniej z tym sie wychlapie. Pewnie, ze korzenie nienawisci w Polaku leza, dla ktorego w przeszlosci Ukrainiec tyle byl wart, co dla Niemca Polak ale ta nienawisc ukrainska nie jest do przezwyciezenia.
  P.S. Worowi i zydowi ruskiemu Bialorusi sie ponownie zachciewa i Luszczenka chcvac, nie chcac wpadnie w objecia zydowskiej Brukseli.
  To tyle o szlachetnym Wladimiru Wladimirowiczu.

  Polubienie

  • Janusz

   Ukrainiec mnie bratem nigdy nie bedzie. Nie chce z Ukraincem miec do czynienia, bo Ukrainiec to prymitywny banderowiec i zawsze, wczesniej czy pozniej z tym sie wychlapie. Pewnie, ze korzenie nienawisci w Polaku leza, dla ktorego w przeszlosci Ukrainiec tyle byl wart, co dla Niemca Polak ale ta nienawisc ukrainska nie jest do przezwyciezenia.

   Większość społeczeństwa ukraińskiego przed puczem miała mieszane uczucia do neobanderowców. Po puczu większość społeczeństwa jest zdystansowana wobec polityki historycznej Kijowa i zastraszona przez panoszące się neobanderowskie bojówki. Większość ukraińskiego społeczeństwa (jak zrobiłby to każdy normalny człowiek) postrzega rzeź na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej jako zbrodnię ludobójstwa.
   Oczywiście jest między narodem polskim rachunek krzywd, tye że tak jak w Polsce normalni ludzie nie uważają, że należy pomścić Wołyń, ta na Ukrainie normalni ludzie nie uważają, że trzeba na Lachach mścić się za I RP i II RP. Dodajmy jeszcze, że OUN/UPA mordowało i terroryzowało także Ukraińców, choć na znacznie mniejszą skalę.

   Do ułożenia poprawnych stosunków z narodem ukraińskim wystarczy wymienić rządy w Warszawie i Kijowie, bo to one odpowiadają za odrodzenie zwycięstwo banderyzmu. I zacząć rozmawiać o historii, a nie jej propagandowych przeróbkach.

   Polubione przez 1 osoba

 2. zydozerca

  Zerohedge.com
  IRAN OFICJALNIE REZYGNUJE Z OBROTU DOLAREM – 1.02.2017
  Following President Donald Trump’s ban on travelers from seven predominantly Muslim countries, the Iranian government announced it would stop using the U.S. dollar “as its currency of choice in its financial and foreign exchange reports,” the local Financial Tribune reported.

  Iran governor Valiollah Seif’s central bank announced the decision in a television interview on January 29. The change will take effect on March 21, and it will impact all official financial and foreign exchange reports.

  Polubienie

 3. julius

  Prawda czy fałsz
  Kazda obywatelka Rosji może zostać zapłodniona in vitro materiałem genetycznym prezydenta Rosji i urodzić dziacko. Takie matki będą pod specjalną ochroną państwa. Dzieci zrodzone z nasienia prezydenta będą w przyszłości stanowiły wojskową i polityczną elitę państwa.

  Może Jarek weźmie przykład z Władymira jeśli jest w stanie coś z siebie wykrzesać.
  Wtedy Kaczyńskiego będzie można spotkać na każdym decyzyjnym stołku w Polsce. Stan zdrowia takiego osobnika nie bedzie miał najmniejszego znaczenia jesli gen rusofoba bedzie dosłownie wszędzie i to ten najbardziej zaufany bo po ojcu. Najgorsze jest to, że może przybyć bardzo duża ilość kryptożydów.

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Z parszywymi ukraińskimi rezunami niech się przyjaźni namiestnik Juda, ponieważ ma takie rodzinne tradycje. Moich bliskich ukraińska swołocz mordowała na 360 sposobów. To rekord wśród światowych zwyrodnialców. Przewyższyli nawet żydowskich zbrodniarzy z władzy bolszewickiej.

  Polubienie

  • Panie Cezary,
   dobrze rozumiem, że to nie są proste sprawy. Ukraińscy mordercy już prawie powymierali, ale to nie znaczy, że zbrodnie nie mogą się powtórzyć. Byliśmy przecież świadkami okrutnych zbrodni w czasie ostatniej żydo-rebelii na Ukrainie.
   Stosunek jaki Pan ma do Ukraińców, wielu Polaków ma do Rosjan.
   Jednak czy to znaczy, że nie powinniśmy dążyć do wspólnego wyjaśnienia wszystkich naszych dramatów i jako lud słowiański dawać się dzielić naszym wrogom? To byłaby droga donikąd.
   Oczywiście bez uprzedniej likwidacji żydowskich reżimów ta kwestia nigdy nie zostanie podjęta, a stymulowane przez wrogów antagonizmy będą narastały.

   Polubione przez 2 ludzi

   • Easy Rider

    Panie Dariuszu – twierdzenie, że Ukraińcy to Słowianie, uważam za duże uproszczenie. Jednocześnie, nie podzielam skrajnego poglądu pana Cezarego, gdyż w ten sposób wyrządzamy krzywdę choćby tamtejszej ludności pochodzenia polskiego czy rosyjskiego. Na terenie obecnej UPAdliny, historycznie miały miejsce burzliwe i złożone procesy mieszania się narodów czy nawet ras ludzkich, jednak znaczna część ludności do dzisiaj jest pochodzenia słowiańskiego. Jak duża to część – trudno ocenić, ponadto nie wiadomo, jak to słowiańskie pochodzenie przekłada się (jeśli w ogóle) na stosunek do Polski i Polaków.

    Natomiast na pewno nie są Słowianami banderowcy – to są Żydo-Chazarzy (na czele z samym Banderą), którzy przetrwali przez wieki, od czasów rozgromienia Kaganatu Chazarskiego w X w. przez ruskiego księcia Światosława I, stąd też ich niemal genetyczna nienawiść do Słowian.

    Wcześniej czy później musi dojść do normalizacji wzajemnych stosunków, ale nie jest to możliwe bez potępienia przez stronę ukraińską swojej banderowskiej przeszłości, czego nie należy oczekiwać przy zachowaniu istniejącego układu geopolitycznego.

    Polubienie

 5. hubalblog

  Jeśli przyjmiemy, że warunkiem sine qua non niepodległości jest suwerenna gospodarka, to musimy dojść do wniosku, że państwo polskie nie jest suwerenne, gdyż nie posiada w swoich rękach podstawowego atrybutu – suwerennego pieniądza. Pieniądz w Polsce jest bowiem kreowany prawie w całości przez komercyjne banki w postaci oprocentowanego długu. NBP spełnia w praktyce funkcję państwowego bankomatu dla banków, które tworzą pieniądz w postaci bezgotówkowej. Z tego powodu istnieje tzw. luka nabywcza wynosząca 40% PKB, co oznacza, że Polacy muszą się zadłużać, żeby skonsumować owoce własnej pracy. Skazuje to nas na finansową przemoc i niewolnictwo. Długi w tym systemie mają to do siebie, że mogą tylko rosnąć. Z roku na rok pogłębia się zadłużenie polskich rodzin, firm i państwa (łącznie ok. trzykrotność PKB). Coroczny koszt dla społeczeństwa używania transfuzyjnego (obcego) pieniądza jest szacowany na 150 – 200 mld zł, co stanowi kilkukrotność dziury budżetowej i prawie dziesięciokrotność wartości zadłużeniowego programu 500+. To jest cicha wojna wypowiedziana narodowi. A skutki społeczne są dramatyczne: ponad 7 tys. samobójstw rocznie (dwukrotność ofiar wypadków drogowych; liczba porównywalna do ofiar wojny na Ukrainie), 12 mln spraw komorniczych (na 16 mln zatrudnionych), 2,5 mln emigracja.We
  współczesnym świecie toczy się permanentna wojna ekonomiczna. Jej orężem jest dług, a Polska jest jego ofiarą. Naszym przeciwnikiem są zaś korporacje międzynarodowe, które go tworzą. Ta lichwiarska międzynarodówka trzyma nas za gardło i sączy z nas krew, ale tak, żeby nie zabić, żeby pasożyt mógł się żywić, wysysając siły żywotne organizmu. To zjawisko dotyczy każdej sfery życia zbiorowego, zatruwa każdą tkankę. W tym kontekście trzeba powiedzieć, że największym sukcesem wrogów Polski w ostatnich latach jest narzucenie tonu dyskursu publicznego, w którym temat pieniądza jest objęty swoistym tabu. Media są natomiast przepełnione informacjami nieistotnymi i sporami pozornymi, które odwracają uwagę odbiorców i dezorganizują skierowanie energii społecznej ku pozytywnym zmianom.
  Dlatego trzeba ponieść na sztandarach hasło suwerennego pieniądza narodowego. Trzeba zmienić art. 220 Konstytucji, skazujący rząd na zadłużanie się w komercyjnych bankach i art. 4 Ustawy o NBP, zawężający prerogatywy banku centralnego do emisji gotówki.
  Nie ma i nie będzie wolnej, sprawiedliwej i niepodległej Polski bez suwerennego pieniądza!
  Opracował: Piotr Robert Jankowski
  ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych

  http://zygumntbalas.neon24.pl/post/136713,co-sie-dzieje-w-polsce-01-02-2017

  Polubione przez 1 osoba

 6. leliwa

  dla odprężenia

  Polubienie

 7. Fredo

  Ależ dziś wielkie wydarzenie w TV PEJS .
  W końcu jeden żyd postanowił innemu żydowi zmniejszyć uposażenia ( chodzi o UB ) .
  Pytam się grzecznie dlaczego żyd rządzący Polin nie zrobił tego na początku lat 90 , gdy ci UBecy byli jeszcze w sile wieku i miało to jakiś sens ,a pyskacz Humer tak pyskował w sądzie jakby był na folwarku .Jejku jak on się przestraszył nowej władzy pod rządami Szechtera , Kalksteina czy Buzka .
  Tylko grzecznie pytam:
  Czy tam kobitka Umer to , aby kiedyś nie była Humer ? .
  żyd rządzący Polin ma naprawdę refleks . Zmniejsza starym dziadom świadczenia jak wiadomo , że stare dziady lada chwilą umrą .
  Ale jak śpiewał Freddy Mercury „show must go on” dla gojów musi trwać dlatego też dziś szanowny minister Błaszczak pieje na całego we wszystkich PEJS TV jaka to komuna była zbrodniczym systemem i w końcu tym UB trzeba okroić świadczenia .
  Koń by się uśmiał .

  Polubienie

 8. Kolejny bardzo dobry komentarz redaktorski WPS.

  Widać tu raz jeszcze jak przerażającym koszmarem był i jest dla słowiańskiej Polski i innych narodów słowiańskich Kościół Katolicki.

  Jest on koszmarnym parazytoidem – nie tylko w Polsce, oczywiście, ale na całym świecie.

  Parazytoid, jak wiemy, to np. owad, który składa jaja wewnątrz innego organizmu z fatalnymi dla gospodarza skutkami. Znakomitym tego przykładem (i jednym z wielu horrorów, o których romantyczni wielbiciele Natury nie chcą wiedzieć) są osy z gatunku Glyptapanteles. Składają one jaja wewnątrz ciała gąsienicy w tak „inteligentny” sposób, że paraliżują ją, ale nie zabijają. Chodzi im o to, aby gąsienica żyła, ale tylko po to, aby dostarczać świeżą żywność (czyli swoje ciało) dla larw, które jedzą ją na żywo – powoli.

  Hubalblog w swoim komentarzu powyżej mówi: „Ta lichwiarska międzynarodówka [korporacje międzynarodowe] trzyma nas za gardło i sączy z nas krew, ale tak, żeby nie zabić, żeby pasożyt mógł się żywić, wysysając siły żywotne organizmu.”

  Dokładnie.

  To co robią osy Glyptapanteles i to co robią korporacje międzynarodowe, szczególnie amerykańskie, to robi już od setek lat Kościół Katolicki: paraliżują umiejętność logicznego myślenia i w ten sposób czyni z miliardów ludzi niewolników, którzy gotowi są poświecić temu Potworowi Religijnemu swoją wolność intelektualną, swoją twórczą energie, swoją ciężką pracę, swoją radość życia dla karmienia Katolickiego Potwora, który dba tylko o to, aby ludzie-gąsienice nigdy się nie obudzili ze śpiączki życiowej i po wsze czasy karmili nieroby katolickie.

  Dla narodów w ogóle – a dla Polski w szczególności – skutki są tak tragiczne, jak te, które opisał Redaktor Dariusz Kosiur.

  Polubienie

  • codowne! klarowne i trafne okreslenie tej „grzybici” pasorzytniczej ktora zostala ” obiawiona” wymyslona przez biblijnych myslicieli ,prorokow 🙂 .trzeba przyzanc ze ten chrystusek frasobliwy :)zrobil kawal korzystnej dla nich roboty::) Ostatnia udana operacja uwolnienia sie od tej grzybni miala miejsce pod grunwaldem 1410 roku ! ale niestety Slowianie uwierzyli w zbawienie ,niebo i pieklo i czysciec.kiedyklwiek slysze teraz nawolywania agentury w osobie ksiedza Medlara o …chrystus krolem polskim !:) to zdecydowanie wiem ze lepszym wyjsciem dla polakow byloby byloby obwolac krolem polski samego nataniachu:) . tragicznym dla Slowian faktem jest ze Chrystusek ze swoimi 42 dywizjami ! obrzezal:) Slowian z .naturalnych/kosmicznych instynktow zachowawczych .Teraz niemal caly swiat zostal wycwiczony do : przebaczania,darowania winy,zapominania,nadstawiania kolejnych nieobitych czesci ciala:) az sie zbrodniarz zmeczy !,spoci zziaje:) a jak juz opadnie z sil to dobry sluga Jezuska ..powinien go przeproscic ze sie zmeczyl biciem:) a jeszce powiniem prosic jezuska aby on! temu oprawcy …przebaczyl bo ….on nie wie co ..czyni .W takiej sytuacji ? jak mozna miec pretensje do Zydow czy kogokolwiek !!! przeciez w takie brednie moze wierzyc tylko skonczony debil .nawet zwierze chodowlane w razie zlego traktowania : pobodzie pogryzie,kopnie czesto ze skutkiem smiertelnym ! A co robi goj ? Dlatego podziwiam i cenie!! tych cwianiaczkow ktorzy za pomoca tak prostych i prymitywnych metod …zlozyli sprytnie i swoje grzybicze jaja w Ciele wielkich i poterznych Plemion Slowianskich

   Polubienie

   • Tak jest.

    Umysłowa dżuma nadjordańska (zwykle określana jako chrześcijaństwo), która zniszczyła tkankę mózgową miliardom ludzi od czasu wybuchu tej zarazy ok. 2000 lat temu, jest też znacznie odpowiedzialna za nieustanne torturowanie, mordowanie i masowe niszczenie zwierząt i naturalnego środowiska. Zadżumieni umysłowo kapłani i czciciele Jezusicka-Włóczykija uważaja, że „Bóg” stworzył człowieka na swoje podobieństwo i dał mu władzę nad wszystkim zwierzętami, nad wszystkim, „co się rusza”.

    Czy możesz czytelniku tak naprawdę wyobrazić sobie coś tak groteskowo niedorzecznego jak to, że np. Kaczyński czy Macierewicz zostali stworzeni na podobieństwo „Boga”?

    Panowie, na „Boga” przestańcie!

    Polubienie

   • Polak-Słowianin

    „Dlatego podziwiam i cenie!! tych cwianiaczkow”

    A ja ich w ogóle nie podziwiam ani nie cenię, mam ich w głębokiej pogardzie. Siła i oszustwo doprowadziło do ich sukcesu. Byli Słowianie, którzy im wyraźnie mówili NIE, lecz do bestii nic nie dotrze. Dlaczego te bestie nie odpuszczały? Bo ktoś wcześniej nad nimi pracował.
    Podobnie jest dzisiaj, w przewadze są ci dla których Polska może być tylko żydo-krystowiercza (ktoś przecież wcześniej pracował nad takim właśnie urobieniem tych ludzi). Takie zawłaszczanie sobie Polski. Skrajne, niekontrolowane i chore podejście jest największym wrogiem.
    Na naszych terenach byli pogańscy Słowianie i bestie z zewnątrz złożyły im „propozycję nie do odrzucenia” aż w końcu żydo-krystowiercza frakcja zdobyła przewagę.
    Dlatego moim zdaniem to ludzie z tej frakcji muszą coś zrozumieć, bo w innym przypadku sami siebie wykluczają z grona ludzkich istot. Przecież np. publicystyka, jako próba niwelowania u kogoś chorego nastawienia, nie jest siłowym narzucaniem swoich racji takim jakie bestie zrobiły, czy robią w dalszym ciągu pogańskim Słowianom.

    Polubione przez 1 osoba

 9. konik

  Co się dzieje na Ukrainie – 02.02.2017.
  Na Ukrainie znowu się dzieje. Ostrzeliwują Donbas. Ostatni skowyt junty kijowskiej, która wie, że po… » http://zygumntbalas.neon24.pl/post/136759,co-sie-dzieje-na-ukrainie-02-02-2017

  Polubienie

 10. Rozjaśniający, rzekłbym, tekst. Ja już niestety też nabrałem niechęci do wszystkiego, co ukraińskie, chociaż wiem, że przecież to piękna, słowiańska, bratnia, wschodnia kultura.

  „Ot, zagrzęźli my, a czort karty rozdaje.”

  Polubienie

 11. religie wywodzace sie z pnia mojrzeszowego ( okolo 42 sztuki) obrzezaly niemal kompletnie z logiki i mozgu niemal caly swiat. Niestety przez te religie cierpi glownie i przedewszystkicm swiat bezbronnych zwierzat !! i Roslin !!! fauna i flora sa glownymi ofiarami tej plesni grzybiczej . A pprzeciez bez natury :flory i fauny nie przezyje NIKT !!! nawet sami sprawcy tychze wymyslonych /obiawionych bzdur ,zabobonow ,gusel itp Jedyna nadzieje widze w tej chwili w Putinie ze swoja potrrzna Armia i Donaldem Trumpem ! inaczej czeka nas los indian w obu amerykach !!!

  Polubienie

 12. konik

  Dokładnie 74 lata temu – 2 lutego 1943 roku zakończyła się bitwa o Stalingrad. Armia Czerwona obroniła miasto i nie pozwoliła zająć go nazistom. Była to jedna z oznak rychłego upadku III Rzeszy.

  Polubione przez 1 osoba

  • Trochę ostrożniej z propagowaniem tej strony.
   Spędziłem ze trzy godziny zapoznając się z treściami nań zamieszczonymi, i według mnie śmierdzi ona czosnkiem, albo ignorancją w temacie.
   Ta grafika (taka) śliczna. A nad Dziewanną sześcioramienna gwiazda!!!

   Polubienie

   • Nie mogę edytować, więc coś dodam.
    Według mojej wiedzy Słowianie nie używali symboliki gwiazd.
    Najważniejsze były Słońce i Księżyc.
    Tak więc grafika z boginią Dziewanną z gwiazdą (sześcioramienną(sic!)) nad głową świadczy o tym, że albo ta strona jest cokolwiek podejrzana, albo prowadzi ją ignorant bez krzty wiedzy o Słowiańszczyźnie!

    Polubienie

   • I teraz jeszcze coś do mnie dotarło.
    Syjoniści unikają jak ognia symboliki Słońca. Zohydzili swastykę hitleryzmem. Luna-Księżyc jest podawana motłochowi jako światło i symbol wampirów, diablic, wilkołaków.
    A wynoszą pod sklepienia swego pustynnego piekła GWIAZDY.
    Wielcy aktorzy/aktorki to są GWIAZDY (stars), na flagach umieszczane są symbole gwiazd, jakość produktów klasyfikuje się ilością gwiazdek.
    No i symbolem syjonizmu jest też gwiazda!!!
    W syjonistycznym świecie nie ma miejsca na symbol życiodajnego SŁOŃCA!!! Bo pustynny syjonizm to śmierć!!!

    Polubienie

   • leliwa

    „Środek transcendentnego lotosu to siedziba Kryszny. Miejsce to ma kształt sześcianu (ṣaṭ-koṇa) i obecne są tam zarówno dominujący aspekt Absolutu jak i Jego aspekt zdominowany. Główne źródło wszelkich mocy duchowych Śri Kryszna jest samym sercem tego miejsca niczym diament. Wielka mantra skomponowana z osiemnastu transcendentnych sylab (Gopalamantra), przedstawiana jest w postaci sześciokąta, na którego sześciu bokach zbudowanych jest sześć połączonych ze sobą trójkątów. (Brahmasamhita, 5.3)”
    Gwiazda taka była używana od wieków w Indiach, Chinach, Tybecie , na Sri Lance, w Sumerze, Kartaginie,Grecji, Japonii.
    Słowianie patrząc w niebo widzieli nie tylko Słońce i Księżyc (miesiąc) ale również gwiazdy.
    Lelji, Leliwa, Gwiazda Zaranna, Wenus, kolędnicy z gwiazdą ( nie żadną betlejemską, katolska)
    A że krasnojudki sobie ją przyjęły za swój symbol to już inna sprawa.
    Podobnie ma się sytuacja ze Swarżycą przez wielu postrzeganą jako symbol nazizmu ( totalna głupota).

    -Polska Słowiańska nigdy watykańska-
    Sława Bogom, Sława Przodkom.

    Polubione przez 3 ludzi

   • Co do strony nie wypowiadam się, bo się nie zapoznawałem.

    Jednak według mojej wiedzy Słowianie mieli bardzo bliskie związki z gwiazdami. To prawda, w miejsce naszego kultu solarnego wprowadzono lunarny, ale… Słońce to przecież też gwiazda. Słowiańskim symbolem jest gwiazda ośmio- lub szesnastoramienna.

    Dziś ‚gwiazdami’ nazywa się degeneratów, bo takie mamy czasy – świat stoi na głowie. Kształt sześcioramiennej gwiazdy mają też płatki śniegu – czy to znaczy, że śnieg jest syjonistyczny? Nie ma złych gwiazd i nie ma złych liczb, chociaż siły ciemności wybierają niektóre z nich na swoje symbole. Symbol może mieć skrajne znaczenia w zależności od tego, kto go używa.

    Jeśli chodzi o swastykę: dla mnie nie jest ona symbolem solarnym. Widzę w niej raczej obraz naszej galaktyki (jej wirujące główne cztery ramiona).

    Polubione przez 1 osoba

 13. Panie Darku, artykuł to dobrze odrobiona lekcja z historii.
  Nie zamierzam rozgrzeszać zbrodni OUN/UPA, ludobójstwo należy zawsze potępiać, ale na nienawiść do Polaków i na wybujały szowinizm banderowców przez całe wieki pracowały kk, skatoliczona szlachta polska, a później sanacja (wśród więźniów Berezy Kartuskiej byli też Ukraińcy). Kumulowana przez wieki nienawiść znalazła ujście właśnie w ludobójstwie na Polakach podczas II wojny, choć OUN/UPA mordował wtedy i Rosjan, Białorusinów, Żydów, a nawet Ukraińców ukrywających Polaków. Rodzinę mijej teściowej to właśnie Ukraińcy ostrzegli przed banderowcami i pomogli jej ukryć się przed banderowacami. Dzięki temu przeżyła. Mam tylko jedno zastrzeżenie:

  „Trudno pogodzić się np. z utratą Lwowa, którego polskości nie sposób zakwestionować”

  Ja jednak to zakwestionuję. W tym celu zadam pytanie z historii – Lwów został założony przez Данило Романовичa (Daniela I Romanowicza Halickiego) ku czci jego syna Lwa. Czy Lew to polske imię i czy kniaź ruski, założyciel miasta, Данило Романович był Polakiem?

  Księstwo halickie ze stolicą w Lwowie podbił i przyłączył do państwa piastowskiego Kazimierz III w roku 1349 walcząc o nie z Litwą i Tatarami. Przypomnę tylko, że do Rusi halickiej należały wtedy także Przemyśl i Sanok. Już od czasów Mieszka I trwały walki piastów z Rusinami o tzw. grody czerwieńskie (mniej więcej linia Bugu). Początkowo ziemie te i grody przechodziły z rąk do rąk, ale w czasie piastowskiego rozdrobnienia dzielnicowego dostały się na dłużej w orbitę wpływów ruskich. Wydaje się, że za najrozsądniejszą granicę żywiołu polskiego i ukraińskiego należy uzać właśnie linię Bugu.

  Z Lwowem jest prawie tak samo jak z Wilnem – dla wielu kresowiaków i Wilno jest miastem polskim. Choć jak wiemy zostało ono jedynie totalnie spolszczone przez wieki unii polsko-litewskiej. Pierwszych Polaków/Polan (mieszkańców państwa piastowskiego) zarówno Wilno jak i Lwów widziały jako jeńców wojennych prowadzonych w pętach z kolejnych wojen granicznych. Tyle że Lwów zaczęto polszczyć już prędzej – po podbojach Kazimierza III.

  Mówienie o „polskim Lwowie” poprawne jest przy wyjaśnieniu, że został on założony przez ruskiego kniazia na cześć syna, potem został podbity i uległ totalnemu spolszczeniu. Tyle, że jeśli my będziemy mówić o polskim Lwowie, to prowokujemy Ukraińców do mówienia o ukraińskim Przemyślu i Sanoku.

  Kilka razy byłem w Bieszczadach, dojeżdżając prawie nad nad samą granicę z ZSRR, a potem z Ukrainą. I zauważyłem że większość starych wiejskich kościołów były to przerobione na kościoły katolickie byłe cerkwie z charakterystycznymi cebulami na wieżach. Już to pokazuje, że żywioł prawosławny-ruski-ukraiński sięgał aż na tereny dzisiejszej Polski.
  Myślę więc, że najlepiej jest mówić o granicy na Bugu i nie upierać się przy „polskim Lwowie”.

  Polubione przez 3 ludzi

  • Panie Andrzeju,
   nie posiadam dostatecznej wiedzy n/t Lwowa, żeby zająć zdecydowane stanowisko.

   Oto, co na temat Lwowa wiem:
   W kronice Nestora (powstała prawdopodobnie ok. 1113r.) opisującej dzieje Rusi Kijowskiej do XIIw. znajduje się zapis: „poszedł Włodzimierz (książe kijowski Włodzimierz Wielki – D.K.) na Lachów i zajął im grody ich Przemyśl, Czerwień i inne grody mnogie, które i do dziś są pod Rusią” – a więc te tereny na, których ulokowany jest współczesny Lwów.

   Zdobyte w 981 r. przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego grody, zostały w 1018 r. odzyskane przez Bolesława Chrobrego w czasie wyprawy kijowskiej. W 1031r. zostały ponownie opanowane przez Jarosława I Mądrego, itd.

   Odnośnie Lwowa
   Najstarsze archeologiczne ślady osadnictwa pochodzą z V w. Od IX wieku pomiędzy Górą Zamkową a rzeką Pełtwią istniało osadnictwo plemienia lechickiego – Lędzian, w X w. powstała osada Lędzian na Górze Zamkowej (obecny Lwów, który jako osada, gród, Lędzian musiał być zajęty w 981r. przez Włodzimierza Wielkiego). Istnienie osady potwierdzono w 1977r.
   (Oczywiście wszystkie przewodniki podają, że Lwów zgodnie z tradycją został założony ok. 1250 przez księcia Daniela I Halickiego.)

   Moim zdaniem odnośnie przynależności danego obszaru, miasta, grodu, etc. do określonej społeczności Słowian wschodnich lub zachodnich nie powinniśmy sugerować się istnieniem na tych obszarach cerkwi, ponieważ i Lechici przyjmowali w wieku IX chrzest w obrządku wschodnim i tak np. najstarszy kościół w Krakowie jest ulokowany na fundamentach cerkwi prawosławnej.

   Polubienie

   • Autorem poniższego komentarza jest Pan „opolczykpl”

    Panie Darku, świetnie że zgadaliśmy się o historii Słowian. Bo to jest dla nas ważna sprawa.

    Tak naprawdę to mniejsza o to, czy grody czerwieńskie były „lechickie” czy „ruskie”. Najgorsze było to, że Słowianie między sobą walczyli, zamiast walczyć przeciwko wspólnym wrogom. A takich mieli – i na zachodzie i na południu.
    Sprawa kroniki Nestora…
    W niej pisze też, że Ruś powstała ok. 862 roku, a więc 100 lat wcześniej niż kościelna data powstania państwa piastowskiego. Oleg Mądry, drugi kniaź Rusi zajął ziemię kijowską oraz tereny nadbużańskie (nad Bugiem) budując tam lub umacniając i obsadzając swoją załogą istniejące już plemienne grody. W tym czasie Mieszka jeszcze nie było na świecie. Gdy Mieszko przejmował władzę po ojcu, nie panował nawet nad całą (późniejszą) Wielkopolską. Dopiero 20 lat później jego księstwo się rozrosło – ale nadal daleko było Piastom od Bugu. Do Bugu doszedł po roku 985.

    Mieszko jako pierwszy z Piastów zaatakował, zdobył i obsadził swoimi załogami grody czerwieńskie. To co pisał Nestor – to prawda – Włodzimierz odbił te grody, ale wcześniej, przed Mieszkiem nie były one w rękach „Lachów” a w rękach „Rusinów”. I tak je sobie potem przez wieki odbijali.

    Co do Lędzian – przez długie wieki byli wolnym plemieniem i nie chcieli nad sobą żadnej obcej władzy – ani Lechitów ani Rusinów. Przy czym nazwy trzech głównych „szczepów” słowiańskich – Lechitów/Lachów, Czechów i Rusinów wywodzą się z legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Wcześniej, jeszcze w IX wieku nie były znane. Wie Pan o kronikce o ówczesnych Słowianach. Mam na myśli „Zapiskę karolińską” mnicha „Geografa Bawarskiego”. Był on szpiegiem Ludwika niemieckiego (wnuka Karola „wielkiego”) planującego inwazję i podbój ziem słowiańskich. Na zamówienie Ludwika Geograf korzystając ze wszystkich możliwych źródeł, także niemieckich szpiegów i kupców, sporządził listę plemion Słowian (przede wszystkim Zachodnich) łącznie z liczbą ich grodów. W jego spisie wymienia on blisko 60 różnych plemion słowiańskich, także mieszkających na ziemiach obecnie polskich. Co ciekawe, w jego czasach – w pierwszej połowie IX wieku – nie zauważył on ani żaden z jego informatorów żadnego państwa/plemienia lechickiego. Nie było wtedy nawet jeszcze plemienia Polan, a tereny na których powstał później zalążek państwa piastowskiego zamieszkiwało plemię Goplan. Choć i to była już najprawdopodobniej nazwa zbiorcza kilku mniejszych plemion. Po upływie stulecia od kroniki Geografa Goplanie zatracili samodzielny byt i stanowili już tylko część nadplemiennego tworu nazwanego Polanami, nad którymi władzę dynastyczną i autokratyczną zdobyli Piastowie. Ciekawe jest to, że wiele plemion słowiańskich na terenach dzisiejszej Polski (Wolinian, Pyrzyczan, Lędzian, Wiślan, Ślężan, Dziadoszan, Opolan, Gołęszycy) Geograf umieścił we właściwym miejscu – tam gdzie rzeczywiście zamieszkiwali, co potwierdzały późniejsze kroniki choćby Thietmara, Helmolda, Anonima czy Kadłubka. Ale o Lechitach nie wspomniał Geograf ani Słowem. Ani o Rusinach czy Czechach. Te nazwy w jego czasach jeszcze nie istniały. Legendę o Lechu, Czechu i Rusie wymyślono później, gdy zaczęły się tworzyć zręby trzech ponadplemiennych państw – Waregów, Przemyślidów i Piastów. Przy czym Rusini i Czesi przyjęli nazwę z legendy, natomiast Piastowie nie. Tyle, że Rusini (a później i Turcy) tak mieszkańców państwa piastowskiego nazywali – Lechici czy Lachy. Ale sami mieszkańcy państwa Piastów samych siebie tak nie nazywali. Przez kilka pierwszych piastowskich wieków mieszkańcy ich państwa nazywali siebie Polanami, Mazowszanami, Wiślanami, Ślężanami, Opolanami itd. – ale nie Lechitami.
    W sumie dla Słowiańszczyzny powstanie tych ponadplemiennych państw z żądnymi władzy i nowych terenów władcami było katastrofą. Wojny Piastów z Przmyślidami i Rurykowiczami przez kilka wieków niszczyły ziemie Słowian. Dodatkowo na linii Polania – Ruś (później Rosja) doszedł po wielkiej schizmie wschodniej konflikt żydogennych katolicyzmu i prawosławia.

    O ileż mądrzejsi byli Połabianie. Tam nie powstało żadne państwo ponadplemienne. A taki Związek Wielecki po ekspedycji karnej i spaleniu kilku biskupstw w roku 981 na ponad 150 lat powstrzymał parcie niemieckie na swoje ziemie. Związek tworzyły cztery główne plemiona – Redarzy, Doleńcy, Czrezpienianie i Chyżanie. Okresowo dołączali do nich Nieletycy, Doszanie, Wkrzanie, Rzeczanie, Morzyczanie i Glinianie. I żadne plemię drugiemu nie narzucało swej woli, każde plemię nadal żyło po swojemu. Związek Wielecki w bitwie pod Przecławą w 1056 roku rozgromił i unicestwił armię cesarską liczącą ponad 30 tys. wojów. Była liczniejsza niż wojska krzyżackie pod Grunwaldem.

    No i właśnie – gdyby nie renegaci jak Piastowie, Przemyślidzi czy Rurykowicze, żądni władzy z łaski rzymskiej szubienicy, gdyby powstał związek wszystkich, a przynajmniej większości plemion Słowiańskich, to do dzisiaj nie byłoby u nas ani jednej rzymskiej szubienicy. I wszystkie plemiona Słowian byłyby wolne.

    A co do „obrządku wschodniego” i cerkwi. Na nasze dzisiejsze południowe i południowo-wschodnie ziemie przywlekło prawosławie państwo morawskie. Ale… Bunty antykościelne i anty cerkiewne były w Czechach, u nas i na Rusi. I palono podczas nich kościoły i cerkwie (a za karę szubienicznicy palili potem „buntowników”). Później podczas najazdów mongolsko-tatarskich spalone zostały wszystkie kościoły i cerkwie na ich drodze przemarszów. Te istniejące dzisiaj w Bieszczadach cerkwie pochodzą z czasów późniejszych, z wieków XV, XVI, XVII. Ale wtedy przynależność religijna była już wyraźnie połączona z przynależnością etniczną – u Polaków dominował żydo-katolicyzm, a u Rusinów/Ukraińców żydo-prawosławie. I było tak, że w wielu miastach ruskich dominowały kościoły, bo przede wszystkim miasta były polszczone. A na wsiach dominowały cerkwie.

    Po co to wszystko napisałem. Otóż spory o żydogenne wymysły powinni Słowianie całkowicie odrzucić. Także waśnie między słowiańskimi narodami. Powrócić do związków plemiennych nie da się już. Ale możemy korzystać ze wzorca Związku Wieleckiego – kilka plemion potrafiło „potężne” cesarstwo niemieckie trzymać na dystans przez kilkaset lat. Gdyby ich podstępnie nie zwaśniono, nie katoliczono i podbijano – uwaga – z pomocą skatoliczonych Czechów i Piastów, to by sobie dały radę z Niemcami do dzisiaj. I właśnie z nich narody słowiańskie powinny czerpać przykład – sojusz wolnych państw słowiańskich byłby siłą, jakiej nie pokonałby nikt. Niestety na drodze ku temu stoją wybujałe nacjonalizmy, spory o granice i i żydowierczy fanatyzm skłóconych odprysków jahwizmu.

    Polubione przez 3 ludzi

   • tak to prawda ! aby poznac wroga Slowian ! wystarczy zobaczyc, sprawdzic ile ten osobnik ma …pomnikow! pobudowanych w swiecie tak zwanym demokratycznym 🙂 Ile jego imieniem jest nazwane ulic ,placow,mostow itp ile jest o tej kanalji napisanych ksiazek ,wykladow na roznych uczelniach ” demokratycznych” Pilsudckiego przewyzsza tylko Karol Wojtyla 🙂

    Polubienie

  • Panie Darku,

   dzięki że wrzucił Pan ten komentarz. Jak już pisałem Panu w mailu, wrzucałem go wielokrotnie wczoraj wieczorem i dzisiaj rano, ale coś go „odrzucało”. A jako że wątek jest o tematyce słowiańskiej, bliskiej wielu z nas, dlatego podesłałem Panu ten komentarz mailem.

   Jeszcze raz dziękuję.

   Polubione przez 1 osoba

 14. Drogi Opolczyk jak zwykle bezbłedny.
  Ja, maluczki Słowianin, dodam tylko od siebie, że wzbudzane ostatnio resentymenty odnośnie Lwowa i Wilna mają na celu odwrócenie uwagi od niemieckiego rewizjonizmu Ziem Zachodnich – czysto Słowiańskich.

  Polubione przez 1 osoba

  • Np. „narodowi-katolicy” z Żydo-PiS nie mają najmniejszego zamiaru zdelegalizować RAŚ.

   Polubione przez 1 osoba

   • Bo RAŚ to polski odpowiednik UPAdnińskiej żydowskiej junty.
    Wyobraźmy sobie, że Rasiowcy (Ślązacy są wspaniali – rasiowcy do pieca) robią „majdan” w Warszawie, wygrywają, i nakazują całej Polsce mówić i pisać w gwarze śląskiej (ukraiński też jest jedynie gwarą, stworzoną przez pewnego Niemca (nazwiska nie pomnę teraz) polsko-rosyjską).
    Czy Polacy nie powstaną, jak Ludzie Noworosji, jeśli jakieś skurwy-żydowskie-syny spróbują odebrać im tożsamość???

    Polubione przez 1 osoba

   • leliwa

    Jesteś Tomaszu Wykuty Słowianinem
    I Sława Ci
    Nie gardź Księżycem – Miesiącem bo to stary kalendarz Słowian.
    29, 5 dnia ( w przybliżeniu), bardzo źle określiłeś księżyc.
    Na blogu Opolczyka znajdziesz wiele na ten temat.
    Jeśli jesteś Słowianinem to czerp z wiedzy i oczywiście z bloga Opolczyka
    i nie pisz dziwnych rzeczy na temat miesiąca bo jestem gotów uwierzyć żeś z nadjordańskiego monoteizmu niewolników.
    Księżyc to siła natury a nie religia objawiona na pustyni .
    -Słowiańska Siła Słowiański Zew Słowiańska Duma Słowiańska Krew-

    Polubienie

  • Tomasz – ja to widzę znacznie gorzej! Wzbudzanie u Polaków resentymentów w sprawie Lwowa i Wilna ma usprawiedliwiać resentymenty prusactfa wobec „niemieckich” miast Stettin, Danzing, Breslau, Opelln, Katowitz i wielu innych… Na wielu stronach niemieckich narodofcuf czytałem o odrodzeniu Niemiec z odzyskanymi „ziemiami utraconymi” po II wojnie. To jest grane!
   I to, aby goje kłócili się między sobą o granice w sytuacji gdy ich kraje i tak są zniewolone i pod żydowską władzą.

   Polubienie

   • głos

    Witam Państwa. Mam pytanie: czy aby ta cała inscenizowana zadyma z emigrantami nie ma na celu obudzić w uśpionym dobrobytem zach społ „zdrowych” pruskich narodowo-imperialistycznych dążeń, zachowań, reakcji, idei etc.? Czyli urabianie eur zach do wojny.

    Polubienie

   • Janusz

    @Andrzej Szubert
    Ma Pan całkowitą rację. Wychowywanie Polaków w duchu rewzjonizmu wobec Białorusi, Ukrainy i Litwy to działania antypolskie, dające argumenty niemieckim rewizjonistom. Niekoniecznie tym spod znaku neonazizmu czy nacjonalizmu. Sprzedawanie Polakom rewizjonizmu kresowego jako patriotyzmu jako jakiejś wersji patriotyzmu czy nacjonalizmu to szkodliwa głupota. Jeśli mamy jakichś Polaków na wschodzie to sprowadźmy ich, zamiast posiłkować się Ukraińcami na polskim rynku pracy. Bo głodowe stawki wypłoszyły do Niemiec i Anglii każdego pracownika, który mógł uciec.

    Polubienie

   • Jurek

    jest bez znaczenia komu na mapie będzie dany Śląsk, Wielkopolska, oba Pomorza . One i tak są własnością syjonu. Po to przecież zrobili sobie nowy, tym razem islamski, krzest Europy .
    Ważne jest, by znajdować pretekst do podbijać na zawsze Ziemie na wschodzie. Ten walec jest skuteczny i przez wieki może przesunąć wschodnią granicę syjonu na Ural.
    A te resentymenty pobudza się tylko po to, by rodzić nienawiść do tych ze Wschodu, rościć kolejne pretensje o terytoria a tubylcy je klepnęli w przyszłości – jak wszyscy Państwo o tym piszą.

    Polubienie

 15. pytuś

  A może to nie byli wcale ukraińscy banderowcy tylko V KOLUMNA GŁUCHONIEMCÓW, podszywająca się pod Ukraińców, bo mieszkali na tych terenach? Nikt nie zwraca uwagi na fakt, że ci z UPA, bardzo dobrze porozumiewali się z Niemcami! Język ukraiński jest bardzo podobny do języka niemieckiego? Ot, takie ukraińskie Volksdeutsche i tyle w temacie.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82uchoniemcy

  Polubienie

 16. Edward.

  Dziwi mnie powsciagliwosc piszacych tutaj o roli Niemcow i Austryjakow (ten sam shit) w kreowaniu banderyzmu na Ukrainie.A przeciez ten fakt ma kapitalne znaczenie (ze wspomne tylko Orleta Lwowskie).Trzeba duzo wiecej pisac o zzydzialych Niemcach – Polacy wtedy duzo wiecej zrozunieja.
  Dzisiaj srednio rozgarniety Polak juz dostatecznie duzo wie o zbrodniczej
  dzialalnosci kosciola.Natomiast Polacy malo wiedza o zbrodniczej dzialalnosci Niemiec (i Austrii) ktorzy posluguja sie katolicyzmem,prawosla –
  wiem,ect.Polacy malo wiedza jak bardzo zzydziale sa Niemcy – czesto pod
  czacha „niemca” kryje sie parszywy zyd ktory jest bardzo wrogim elementem
  wobec Polakow.
  Panowie Szubert i canassate – piszecie zgrabnie (macie wieloletnia praktyke),do dziela.

  Polubienie

  • pytuś

   Szanowny Panie Edwardzie, żeby coś napisać z sensem na temat dawnej NAJŚWIĘTRZEJ-NAJJAŚNIESZEJ RZECZPOSPOLITEJ LECHISTANU ALBO LACHOSTANU, potrzebna jest ogromna wiedza ale nie ta wyniesiona czy wyuczona z podręczników, książeczek napisanych i bardzo często zmienianych treści w kolejnych wydaniach przez żydowskich bajkopisarzy, u schyłku XIX wieku i cały XX w. Histeryczną ,,rzeczywistość” o historii naszego (k)RAJU wyciągnęli z MYCKI i przelali to na papier. Teraz jest potrzebna ogromna praca TYTANICZNA aby ,,wytrzebić” z polskich umysłów, żydowską badziewiastą wiedzę!

   Panowie Szubert i canassate – piszecie zgrabnie (macie wieloletnia praktyke), do dziela.

   Może na początek takie proste pojęcia histeryczne:

   LODOMERIA zwana też przez idiotów GŁODOMERIĄ albo WOŁYNIĄ

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodomeria

   RUTHENIA

   https://en.wikipedia.org/wiki/Ruthenia

   I PO PRZETŁUMACZENIU NA NASZ JĘZYK, WYCHODZI COŚ INNEGO

   https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ruthenia&prev=search

   Dobra, na dzisiaj starczy! Więc Waszmości do ROBOTY, do ROBOTY, a może do CIĘŻKIEJ ORKI!

   Polubienie

   • oficjalna ta akademicka chistoria jest tak monstrualnie celowo zafalszowana! ze slowo pisane i mowione jest zbyt ubogie!! aby to opisac !. Oczywiscie nie tylko chistoria 🙂 ale inne dziedziny podobnie zaklamane a dla przykladu dziedzina medycyny, i chemi jest jeszcze wiecej zaklamana i to jest najbardziej zbrodnicze dla przetrwania naszej matki ZIEMI !Z JEJ FLORA I FAUNA ! BO ONE NIE POTRAFIA SIE tak BRONIC ! jak swiat goi:).Za obecne zatrucie niemal piecdziesiat procent Ziemskiej Atmoswery odpowiedzalni sa zdecydowanie i glownie kreaotorzy,”rodzice” ponad 40 sztuk !religi obiawinych znad jordanu!!!! ..To dlatego juz wkrotce pragmatyczne chiny z Rosja beda musialy uratowac nasza MATKE ZIEMIE Z RAK TYCH CHCIWYCH I OPETANYCH SPRYWATYZOWANIEM 🙂 CALEGO SWIATA KUPCOW

    Polubienie

   • j6zek

    ☆!. Oczywiscie nie tylko chistoria 🙂 ale inne dziedziny podobnie zaklamane a dla przykladu dziedzina medycyny, i chemi jest jeszcze wiecej zaklamana☆

    ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

    Rozumiem ze dla was metaFIZYKÓW prawa fizyczno-chemiczne jako takie nie istnieją. Brawo. Co pierwsze rzucicie na wasz warsztat? Zasade termodynamiki? Prosze bardzo. Zapowiada sie wesoło…

    Polubienie

   • j6zek

    No i jeszcze … po co utrzymywać z państwowych (naszych) pieniążków konowałów w białych kitlach? Rozgonić.. i wrócić do starych sprawdzonych metod medycyny ludowej…

    Polubienie

 17. Fredo

  Wczoraj mieliśmy do czynienia z kolejnym szaleństwem w Polin.
  Otóż cudowny wspaniały moralny prezio Juda niespełna 40 -kilku letni dzieciak apelował za pośrednictwem żydowskich mediów w Polin do Rosji i Putina aby ten nie łamał prawa .
  A tymczasem w Usraju komedie Trump sra na Arnolda po pięciu minutach Arnold sra na Trumpa i show mus go on trwa dalej w ogłupianiu Usmanćów.
  Gdy Usraj łamie prawo . Gdy dwa debile na bardzo wysokich stanowiskach robią z siebie błaznów tu apelów pana Judy nie ma .
  ale czemu się dziwić jest preziem kraju , który jest całkowitym dnem moralnym od 1989 roku i to dno ciągle się pogłębia :
  Podsumowanie :
  A Benny Hill patrzy się z góry na Judeopolonię i sika ze śmiechu w bokserki i ma wielki ubaw . W niebie mu się nie nudzi .

  Polubienie

 18. nana

  Ukraina „wygrała „ojrowizjon de la szajson” i cóż się zaraz potem stało? Majdan! Taraz znowu sie szajsonują na Ukrainie.
  Ale by to rozumieć można rzucić okiem do wikipedii
  https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_%281_ukrai%C5%84ska%29

  […]
  Geneza, organizacja jednostki

  Dywizja z założenia miała galicyjski, nie zaś ukraiński charakter – jako symboliki nie wprowadzono ukraińskiego tryzuba i błękitno-żółtego sztandaru; zamiast tego symbolem był żółty galicyjski lew z trzema złotymi koronami w niebieskim polu. Pomimo późniejszej możliwości utworzenia jednostki stricte ukraińskiej, władze niemieckie nie zgodziły się na takie działania, gdyż od samego początku wojny nie zaakceptowały dążeń ukraińskich do utworzenia niepodległej Ukrainy. Dał temu wyraz już 12 września 1940 w Krakowie Hans Frank na posiedzeniu rządu Generalnego Gubernatorstwa: ” Wszystkich nas zajmuje sprawa ukraińska. Doszliśmy do przekonania, że według wielu Ukraińców Generalne Gubernatorstwo jest tylko jednym z wielu czynników, które los wybrał, aby przywrócić narodowi ukraińskiemu wielką Ukrainę. Na to pójść nie możemy. Ukraińcy są obywatelami Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, skoro zamieszkują obszar niemiecki… „.

  […]
  „19 kwietnia 1945 do sztabu dywizji przybył gen. Pawło Szandruk, od 15 marca 1945 przewodniczący Ukraińskiego Komitetu Narodowego i głównodowodzący Ukraińskiej Armii Narodowej, podporządkowując sobie SS-Brigadefuhrera Fritza Freitaga i przejmując bezpośrednio dowodzenie dywizją. Na rozkaz gen. Szandruka 25 kwietnia żołnierze dywizji złożyli przysięgę na wierność Ukrainie i nałożyli na czapki ukraińskie godło państwowe (tryzub)[24].

  Po opuszczeniu na rozkaz generała Pawło Szandruka linii frontu 7 maja 1945, oddziały dywizji przeszły rzekę Mur, przechodząc do brytyjskiej strefy okupacyjnej Austrii. 10 maja 1945 SS-Brigadeführer Fritz Freitag popełnił samobójstwo, bezpośrednią komendę nad dywizją przejął gen. Mychajło Krat. Oddziały dywizji skapitulowały przed Brytyjczykami i Amerykanami w rejonie Tamsweg. Po kapitulacji jeńcy zostali przez Brytyjczyków poprzez obóz w Spittal przewiezieni do obozu w Bellaria, a następnie Rimini (w Romanii), na terenie operacyjnym II Korpusu Polskiego we Włoszech.”
  ——-
  więc co my widzimy? Szandruk zaprzysięża Ukraińców jako wojsko ukraińskie, ale Anders robi z nich Polaków i Brytfanni nie wydają ich jako zbrodniarzy wojskom radzieckim.
  Jak wiemy, Anders za pieniądze ZSRR zorganizował „swoje” wojsko, za pieniądze ZSRR je wyposażył i ZSRR to wojsko żywił – w sytuacji wojny i braku żywności dla własnej ludności cywilnej! I co robi Anders? Otóż, Andeers „idzie” z wojskiem polskim pilnować złóż ropy naftowej w okupowanym przez Brytfannów Iranie!

  uważne przeczytanie tekstu z wikipedii pozwoli znaleźć analogie z aktualnym działaniem zachodu wobec Wschodu. Widać cel wciąż ten sam i nic innego zachów w związku z tym wymyślić nie może.

  Polubienie

 19. Ten komentarz w odpowiedzi na jeden z komentarzy Tomasza Wykutego (którego komentarza jakoś nie mogę teraz szybko odszukać na portalu). (Nota bene: „Ty” lub „Pan”, tak czy owak pełny respekt dla polskiego Słowianina i innych polskich Słowian bona fide!)

  Tomasz, nie jesteś sam. Masz tu kilku słowiańskich przyjaciół, to oczywiste. Tu możesz pisać jak wolny Polak-Słowianin. Jest to komfort i przywilej, których wielu naszych słowiańskich przodków nie miało, a wielu straciło życie w rozpaczy i beznadziei. Pomyśl choćby o Janie Stachniuku: pomyśl o żalu, co serce rwie jak Polak-Słowianin pomyśli o jego ostatnich latach i dniach. Oto końcowy paragraf z Wikipedii:

  „Bezpośrednim powodem aresztowania [Stachniuka] było powiązanie członka redakcji „Zadrugi” Bogusława Stępińskiego z aresztowanym w 1949 Bolesławem Weszczakiem. W pokazowym procesie prokurator Beniamin Wejsblech zażądał kary śmierci, jednak wyrokiem z 9 lipca 1952 roku Stachniuka skazano na 15 lat więzienia. Sąd Najwyższy wyrokiem z 24 grudnia 1953 roku zmniejszył tę karę do lat ośmiu, a po zastosowaniu amnestii kara wynosiła siedem lat. Razem z nim w tym procesie sądzeni byli: Teodor Jakubowski, Janina Kłopocka, Bogusław Stępiński. Stachniuka zesłano do jednego z najcięższych więzień (Barczewo), gdzie był bity i torturowany. Z niewoli wyszedł jako kaleka niezdolny do sprawnego życia. Nie powiodła się próba emigracji do Szwecji. 14 sierpnia 1963 roku zmarł w zakładzie leczniczym w Radości koło Warszawy. Został pochowany na cmentarzu na Powązkach Wojskowych.”

  Nota bene: Beniamin Wejsblech był … Żydem. Taka szuja prokuratorska, taka żydo-komunistyczna żmija, dostała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1954. Jakiej „Polski”, pytam się?

  O Łyszczyński już pisałem. Łyszczyński i Stachniuk, dwaj bezcenni Polacy, (Łyszczyński, dla pedantów, był litewskim Polakiem). Dwaj najwybitniejsi polscy filozofowie – obaj zniszczeni, zmaltretowani przez naszych największych wrogów: żydo-katolicki kościół i żydo-komunę.

  Polubione przez 1 osoba

 20. Edward.

  Przywolani przeze mnie experci od pisania w kwestii odpowiedzialnosci za
  bestialskie zbrodnie dokonane na Polakach na Ukrainie a ktore ciaza na zydo-germanach z Niemiec i Austrii nie zareagowali (to forma osmieszenia).
  Moze to i lepiej – sam dokoncze krotko ta mysl.
  Jest udowodnione ponad wszelka watpliwosc przez zawodowych historykow
  ze za stworzenie ideologii banderowskiej,za tworzenie samoistnej Ukrainy sa
  odpowiedzialni zydo-germanie z Austrii i Niemiec.Podczas zaborow,daleko
  przed 1918 rokiem glownie Austria rozpoczela indoktrynacje Ukraincow o
  koniecznosci zbudowania niepodleglej Ukrainy.W tej indoktrynacji uczestni –
  czyla tez cerkiew prawoslawna.Nacisk kladziono na czystki etniczne,glownie
  Polakow.
  Rodzina mojego ojca zyla tam z pokolenia na pokolenie (od wiekow).Pamie -tam jak ciocia i dziadek opowiadali o wspolnym zyciu Polakow i tych co sie
  czuli Ukraincami – nic nie zapowiadalo tych okropnych rzezi!!!To wszystko
  spadlo jak grom z jasnego nieba!!!A wiec zydo-germanie z Austrii (chazaria),
  w galicjii, potajemnie przygotowywali czystki etniczne i zbudowanie Ukrainy.
  Kiedy doszlo do walk o Lwow z ukraicami,Polacy jednego ranka zobaczyli na
  ulicach Lwowa dziwnych zolnierzy w dziwnych mundurach.Kiedy zaczeli ich
  pytac – kim wy jestescie?Odpowiadali – armia Ukrainy!!!A wiec zydo-Austria
  wszystko przygotowala do powstania takiego tworu.Prawdopodobnie Ukraincy do dzisiaj nie wiedza czym jest ich tryzob – a przecierz to chazarska
  tamga noszona na piersiach tych zbrodniarzy,a to z kolei jest pikujacy sokol
  na swoja ofiare.
  Moich dziadkow uratowali Ukraincy, ale juz pozostalych czlonkow rodziny,
  ~70%,bestialsko wymordowali chazarzy nazywani banderowcami.
  To nie jest tak jak tutaj niektorzy wymadrzaja sie piszac ze polscy panowie
  przez wieki pracowali na wrogosc Ukraincow.Grzechem polskich panow,a
  raczej slowianska naiwnoscia bylo to ze masowo zatrudniali ekonomow,leka-
  rzy,nauczycieli pochodzenia zydowskiego.I to oni ciezko pracowali na ta wrogosc miedzy Polakami i Ukraincami.Sami tez panowie za ta glupote zaplacili ciezko – wszystkich ich wymordowali w pierwszej kolejnosci.
  Polscy krolowie w poczatkowej fazie mieli duzo problemow z Kozakami – mialy miejsce liczne bitwy.To jednak dlugo nie trwalo.Przez dlugi czas potem
  krolowie zawierali umoy z Kozakami – glownie chodzilo o wspolna obrone przed turkami,tatarmi i mongolami.Wszystko dobrze szlo do czasu kiedy
  „najprawdziwszy kozak”Chmielnicki zbuntowal sie przeciwko krolom polskim.
  Dzisiaj wiemy ze Chmielnicki pochodzil spod Warszawy i byl zydowskim
  szlachcicem „polskim”.
  Warto tez wspomniec o rzezi galicyjskiej.Niepismienny Jakub SZela spod
  Tarnowa,z podobnymi chlopami wymordowal ponad 3000 tys.szlachty
  polskiej!!!Urzednicy austryjaccy kazali sobie przywozic tylko glowy szlacheckie za ktore placili tym chlopom.
  Duzo oczywiscie by jeszcze mozna pisac.Pytanie jest – czy obecnie sa sily
  w swiecie ktore sa wladne postawic przed trybunalem miedzynarodowym
  Niemcy i Austrie za dokonane zbrodnie?Nie,takiej mozliwosci nie ma.
  A dzisiaj za to wszystko co sie dzieje na Ukrainie to kto jest odpowiedzialny?
  Tez Niemcy.Tyle ze ci zbrodniarze dzisiaj znalezli jeszcze innych protektorow – USA,Francje i UE.
  Dzisiaj Niemcy przejely w Polsce wiele waznych sektorow!!!Nie ulega watpliwosci ze w Polsce tez dziala potezna V kolumna ktora destabilizuje
  nasza Ojzyzne.Trudno tez powiedziec jak to wszystko zakonczy sie.
  Wielu Polakow twierdzi ze byly czasy duzo bardziej beznadziejne – i istniejemy!!!Miejmy wiec nadzieje za nas nie wykoncza.

  Polubienie

 21. Edward.

  Policja „napadła” antypolskie lewactwo w Warszawie

  Policja "napadła" antypolskie lewactwo w Warszawie

  Antypolskie media niemieckie nie tracą żadnej okazji aby nam przypiąć łatkę. Tym razem wysila się Deutche Welle, które staje niby w obronie naszych rodzimych czerwonoarmistów walczących o demokrację. Redakcja leje łzy nad losem działającego pod niemieckim nadzorem „Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych”.

  Deutche Welle donosi (donosi to właściwe określenie): „In Berlin on Friday, the German branch of the international press freedom group Reporters Without Borders (RSF) accused Poland’s authorities of attempting to suppress media.”

  Co jakieś zdziczałe lewactwo ma wspólnego z wolnością mediów nie wiadomo.

  Wiadomo jednak, że interwencja polskiej policji ma związek ze śledztwem dotyczącym działania grupy, którą organizował Rafał Gaweł, któremu białostocka prokuratura postawiła kilkanaście zarzutów dotyczących oszustw i wyłudzeń dużych kwot.

  W lipcu zeszłego roku założyciel i inspirator lewackiego OMZRK został skazany na cztery lata więzienia.

  Donosząca na Polskę agenda „antyrasistowskich” lewaków znana pod nazwą „Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych” została o 6:00 odwiedzona przez Policję bez wcześniejszych zapowiedzi. Jak płacze lewactwo, „Trwa przeszukanie, nie mamy kontaktu z osobami które były w środku. Ośrodek mieści się i pracuje przy ulicy Suzina 6 w Warszawie. Ze szczatkowych informacji, wiemy że policja na zlecenie prokuratury zabezpiecza i wynosi komputery, laptopy, wszelkie nośniki danych. (…) Z naszych informacji wynika też że inne grupy policjantów weszły w tym samym czasie do prywatnych mieszkań członków zarządu stowarzyszenia, siłą odbierano tam komputery i telefony nawet dzieciom które tam mieszkają.”

  Jak wiadomo zawsze gdy lewackie środowiska za swoje machlojki i nadużycia przyciskane są przez służby państwowe , głośno płaczą o „politycznych represjach”… Tak było gdy policja wdrożyła dochodzenie wobec przestępczych działań aktywistów KOD którzy też uznali się za ‚prześladowanych ze względów politycznych’ choć dokonali zwykłego chuligaństwa.

  Prokuratura Okręgowa w Białymstoku ujawniła powody policyjnej akcji.

  – Mogę potwierdzić, że faktycznie miały miejsce takie przeszukania. Były przeprowadzone na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, która prowadzi śledztwo od kwietnia 2016 roku

  Śledztwo ostało zainicjowane w wyniku ujawnienia danych w sprawie, która toczyła się przed sądem przeciwko jednemu z pracowników OMZRiK.

  – Śledztwo dotyczy, ogólnie rzecz biorąc, podrobienia kilkudziesięciu dokumentów, oszustw, usiłowań oszustw, udaremniania egzekucji komorniczych. To było postępowanie, które toczyło się w sądzie i w trakcie tego postępowania wyszło na jaw, że oprócz tych zarzucanych, dochodziło jeszcze do innych czynów. — Zresztą sam sąd na to zwracał uwagę

  W Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku toczy się – wszczęte w dniu 18 kwietnia 2016 r. – śledztwo PO I Ds. 5.2016 dotyczące podrobienia kilkudziesięciu dokumentów, dokonania szeregu wyłudzeń i usiłowań wyłudzeń, a także udaremniania zaspokojenia należności wierzycieli, które to czyny miały miejsce w związku z działalnością Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie (wcześniej z siedzibą w Białymstoku) oraz innych podmiotów gospodarczych – poinformował Łukasz Janyst, Rzecznik Prasowy

  Taka jest brutalna prawda.

  Deutche Welle tak się zagalopowało w swojej zaciekłości że podpina pod bzdurną informacje wizytę Angeli Merkel w Warszawie, nie zapomina krytyce Jarosława Kaczyńskiego oraz wywleka wygłupy totalnie oszalałej opozycji z 16 grudnia ubiegłego roku. To stara szkoła Goebbelsa która każe obrzucać błotem przy byle okazji. Może się coś przyklei.

  Polubienie

 22. ten mlody Pan mowi naga prawde! o sytuacji na ukrainie i Rosji.Natomiast takie strony internetowe jak :wolna-polska.pl zatracaja sie w wysilkach aby oczernic,oskarzyc Putina i Rosje o najwieksze zbrodnie ! .ostatnio pokazuja Putina niemal non stop w obecnosci kilku zydkow:) zdiecia sa ciagle te same od kilku lat:).usiluje sie „pokazac: ze Putin nic nie robi dla Rosjan dobrze! tylko zdradza Rosje bo ….skosztowal mace z glownym Rabinem :).Ja uwazam ze tylko Rosja ,chiny ,i Iran moga zapobiec niemal kompletnemu zatruciu Ziemskiej atmoswery ,fauny i flory bez ktorej zycie zaniknie w ciagu ……….jednego pokolenia !!! zostana tylko …..”wielebne” rodzinki kilku lichwiarzy i „darczyncow ” z waal street i londynskiego city. No …ale te baaaardzo liczne rodzinki maja swoje osiedla i bunkry pod dnem morz i oceanow

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s