Apologetom Żydo-PiS(i -PO) oraz żydo-katolickiego Kościoła

1948_front_550

Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej, Ziemie Odzyskane, w polityce IIIŻydo-RP i żydo-katolickiego Kościoła

 

 

1. W 1990r. odbyła się tzw. konferencja 2 + 4, czyli zjednoczeniowa dla NRF i NRD w obecności Rosji, USA, Wlk.Brytanii i Francji. M.Thatcher zaprosiła do udziału w konferencji także władze IIIŻydo-RP. Była to dobra okazja do międzynarodowego traktatowego uregulowania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej między jednoczącym się państwem niemieckim i Polską. Polska miała poparcie M.Thatcher – bynajmniej nie wynikało ono z sympatii do Polski i Polaków -, obawiającej się wzrostu znaczenia Niemiec oraz poparcie Rosji. Żydowskie władze IIIRP zrezygnowały z udziału w konferencji i międzynarodowego postawienia sprawy granicy, zadowoliły się niemiecką obietnicą zawarcia z Polską dwustronnego porozumienia dotyczącego granicy.

2. W 1995r. tracą moc ustalenia Konferencji Poczdamskiej. Odtąd polsko-niemieckiej granicy nie chroni żadne międzynarodowe porozumienie, żaden traktat. W aktualnej konstytucji NRF istnieje zapis, wedle którego obowiązującą granicą między Niemcami i Polską jest granica z 1937r.
Przedstawiciele żydo-władz IIIRP biorący udział w przygotowaniu traktatu akcesyjnego (przed 2004r.) Polski do UE mieli kolejną okazję do międzynarodowego traktatowego zapisania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej jako prawnie obowiązującej NRF i Polskę. Było to bardzo łatwe do przeprowadzenia, ponieważ to Zachód chciał jak najszybciej wchłonąć Polskę do UE, tak jak czyni to wobec Ukrainy – dzisiaj może już nieco mniej intensywnie.

3. Ostatnią okazję i to dwukrotnie, raz w 2007r., drugi raz w 2009r., zaprzepaścił prezydent L.Kaczyński podpisując i potem ratyfikując traktat lizboński. Ten osobnik lansowany przez PiS na wielkiego patriotę, obrońcę polskich interesów, opatrznościowego (chyba opacznościowego) męża, którego truchło złożono na Wawelu, wypiął się nie tylko na granice Polski, ale i na suwerenność Państwa Polskiego.
__________________________

.

Władze IIIRP wywodzące się niemal w całości z żydowskiej V kolumny kilkakrotnie pokazały nam, że ich celem nie jest realizacja ani polskich interesów narodowych, ani polskich interesów państwowych – polskiej racji stanu.

Co ciekawe żydo-sanacyjny, tzw. londyński, rząd T.Arciszewskiego w sprawie granicy na Odrze i Nysie popierał stanowisko zachodnich aliantów (?)Ziemie Zachodnie nie są Polsce potrzebne. W rzeczywistości było to stanowisko żydowskiej finansjery świata anglosaskiego, która tak jak po I w. św., również po II w. św. nie przewidywała powstania RP.

Na stanowisko rządu Arciszewskiego przez lata powoływał się kanclerz RFN, Konrad Adenauer, uznając wypowiedź londyńskiego rządu RP za głos „wolnej Polski”.

Jeszcze we wrześniu 1953 roku Wielka Brytania (obecnie najważniejszy europejski sojusznik IIIRP w polityce rządu Żydo-PiS) przygotowała tajny projekt pozbawiający Polskę terytorium między Nysą Kłodzką i Łużycką w wypadku podpisania traktatu pokojowego między czterema mocarstwami a zjednoczonymi Niemcami.„Historia polityczna Polski 1944-1991” A.L.Sowa

Pierwszy podłożył bombę pod tę granicę żydo-katolicki Kościół w 1965r. swoim sławetnym listem do biskupów niemieckich „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”.

List biskupów polskich był pierwszym aktem polityki Kościoła zmierzającej do wprowadzenia Polski w przyszłości do opanowanego przez Międzynarodowego Żyda i syjonistów obozu Zachodu. Było to wyraźne odseparowanie się od ZSRR, czyli gwaranta naszego gospodarczego rozwoju, bezpieczeństwa socjalnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa politycznego i jednoczesne uruchomienie całego procesu polityki roszczeń terytorialnych – nazywanych roszczeniami majątkowymi –, obywateli NRF względem Polski, a dzisiaj już także względem Polaków.

Ukoronowaniem tej polityki żydo-ktaolickiego Kościoła, ukoronowaniem otwarcia granic Polski na likwidację narodowej gospodarki (a więc na osłabienie polityczne) przez żydowski kapitał z NRF (i z USA) była msza pojednania w Krzyżowej w 1989r. Myślą przewodnią homilii wygłoszonej przez biskupa opolskiego, A.Nossola, były słowa: „Iść razem – pojednani w prawdzie i miłości”.

Wprowadzenie Polski do obozu zachodniego było celem polityki JPII, Watykanu i żydo-katolickiego Kościoła w Polsce.

 

Żaden żydowski rząd IIIRP nie przeprowadził uwłaszczenia Polaków na Ziemiach Odzyskanych, nie naprawił fatalnego w tym względzie w skutkach doktrynalnego błędu władz PRL (?). Ziemskimi majątkami na Ziemiach Odzyskanych wywianowano tylko żydo-katolicki Kościół przed przystąpieniem IIIRP do UE za jego zasługi w naganianiu Polaków do unijnego obozu. Kościół czerpie z tego tytułu pokaźne profity.

Zachodnia granica Polski oraz Ziemie Odzyskane nie mają żadnego zabezpieczenia traktatowego, nie chroni ich ani siła militarna armii, ani siła gospodarcza (zlikwidowano przemysł, PGR, polski handel), ani polska własność ziemi. Została tylko polska administracja terytorialna, ale skonfigurowana w ramach unijnych euroregionów, które upstrzyły polsko-niemiecką granicę. Żydowski reżim wychodzi na przeciw separatystycznym ruchom autonomicznym kierowanym przez żydowski, antypolski element (np. RAŚ).

 

Dzisiaj, z perspektywy 71 lat od zakończenia II w. św., można stwierdzić, że jedyną skuteczną i trwałą gwarancją polsko-niemieckiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej był sojusz PRL z ZSRR, który wygasł w momencie powstania IIIRP – w momencie ukonstytuowania się żydowskich, reżimowych, wasalnych wobec Waszyngtonu i Brukseli rządów w Polsce. Dzisiaj żydowski reżim IIIRP realizując wytyczne swoich zachodnich mocodawców właśnie w Rosji każe nam widzieć głównego wroga.

Czy żydowskie władze IIIRP upatrują obecnie gwaranta naszej zachodniej granicy wśród sojuszników z NATO i z UE, gdy nawet nie istnieje w zagranicznej polityce żydowskich rządów temat „zabezpieczenia zachodnich granic i Ziem Odzyskanych”?

 

Dariusz Kosiur

_________________________

 

Według elementu prosyjonistycznego oraz niektórych osobników trudno kojarzących fakty, rząd „dobrej zmiany” jest: najlepszy, dobry, mniejszego zła

Rząd „dobrej zmiany” – Jerozolima, listopad 2016

W czym w takim razie gorszy/lepszy był rząd sprzed „dobrej zmiany” (i wszystkie poprzednie)?

____________________________________

____________________________________

 

Granicę na Odrze i Nysie żydo-katolicki Kościół uznał dopiero w 1972r.

„W czerwcu 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został uznany przez większość krajów świata poza Hiszpanią Franco i Watykanem. Jednak na nowym rządzie nie zrobiło to większego wrażenia i już 12 września 1945 roku zawiadomił stolice apostolską, iż w związku z tym, że po agresji hitlerowskiej na Polskę w 1939 roku, Watykan zmienił niektóre granice polskich diecezji, dostosowując je do potrzeb episkopatów III Rzeszy i Słowacji, rządzonej przez księdza-faszystę Josefa Thiso, co oznaczało de facto uznanie przez Watykan niemieckiej agresji na Polskę, umowę konkordatową z 1925 roku uważa się za jednostronnie zerwaną.

Konflikt ten znacznie się zaognił, kiedy w marcu 1948 roku, znany z proniemieckich sympatii papież Pius XII, wystosował list do biskupów niemieckich, w którym wyraził ubolewanie z powodu losu 12 milionów Niemców wypędzonych „w formie odwetu z domu i ojczyzny”. Ten wyjątkowo nieprzychylny Polsce duchowny zakwestionował również polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz wezwał do rewizji postanowień poczdamskich.

W III RP kultywuje się upowszechniany przez środowiska kato-prawicy fałszywy pogląd, że to ówczesne władze PRL są odpowiedzialne za zerwanie konkordatu- rzekomo z przyczyn światopoglądowych. Powielanie takiej plotki, w którą najwidoczniej uwierzyły osoby sprawujące wtedy w Polsce najwyższe urzędy- prezydent Lech Wałęsa i premier Hanna Suchocka, miało wymierny cel merkantylny w rokowaniach dotyczących konkordatu. W dyplomacji bowiem strona pokrzywdzona (a za taką miał uchodzić Kościół jako instytucja) zawsze zyskuje psychologiczną przewagę nad partnerem winnym złamania umów.
W tym przypadku ówczesny postsolidarnościowy rząd i prezydent Wałęsa, przyjąwszy wersję o rzekomej polskiej winie, w 1993 roku niemal „na kolanach” podpisali korzystny dla Watykanu konkordat, dyktowany przez Nuncjusza papieskiego w Polsce- arcybiskupa Józefa Kowalczyka.

Kwestia wypędzonych Niemców nie była wówczas jedynym zgrzytem na linii Warszawa-Watykan, gdyż Pius XII, konsekwentnie negując polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, za żadne skarby nie chciał się zgodzić na utworzenie przez polski episkopat na Ziemiach Zachodnich oficjalnej administracji kościelnej, zezwalając jedynie na funkcjonowanie tam w celach administracyjno porządkowych tzw. rezydentów, ale przy jednoczesnym zachowaniu pełni praw diecezjalnych dotychczasowych biskupów niemieckich, a mianowicie: Bertmana Breitingera oraz arcybiskupa gdańskiego Carla Marii Spletta, który w czasie wojny zakazał podległym mu duchownym przyjmowania spowiedzi w języku polskim.

Prymas August Hlond w takiej sytuacji ustanowił administratorem apostolskim we Wrocławiu ks K. Milika,w Opolu ks B. Kominka, w Gorzowie Wielkopolskim ks E. Nowickiego, a w Gdańsku ks A. Wronkę. Wymownym był fakt, iż żaden z tych duchownych nie posiadał wtedy funkcji biskupa, co wyraźnie świadczyło, iż Watykan nie traktował tych funkcji poważnie, licząc na rychły powrót ziem zaodrzańskich do Niemiec.

Rząd polski oczywiście nie uznał tych watykańskich nominacji i zażądał od Stolicy Apostolskiej mianowania biskupów stałych. Gdy papież odmówił Polsce (semper fidelis- zawsze wiernej), nasz rząd, wychodząc z założenia, że albo administracja kościelna będzie należytej rangi, albo nie będzie jej wcale, zlikwidował substytuty władzy kościelnej. Problem istniał aż do 1972 roku, kiedy to papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae Coetus” (spotkanie polskich biskupów) z dnia 28 czerwca utworzył nowe diecezje na polskich Ziemiach Odzyskanych, a- co za tym idzie- uznał wreszcie, 27 lat po wojnie (!) (wcześniej, w 1970r. uczynił to RFN), polska granicę zachodnią”.

 

Paweł Petryka, Polska Ludowa-prawdy niechciane, s.60-61, Kraków-Włocławek 2015

Zapisz

41 Komentarzy

Filed under Polityka

41 responses to “Apologetom Żydo-PiS(i -PO) oraz żydo-katolickiego Kościoła

 1. antek.wariat

  Bartosz Bekier: Dotyk Sorosa, czyli zapach krwi nad Macedonią
  http://xportal.pl/?p=28415

  Polubienie

 2. Metro

  Pospekuluję sobie geopolitycznie.

  Niedawno Prezydent Putin nawoływał do „nowej Jałty”, do traktatu który w jasny i czytelny sposób miałby rozgraniczać strefy wpływów w Europie i w Azji. Nowa Jałta miałaby zastąpić chaos reżyserowany przez Nowy Jork i Tel-Aviv.

  Rosjanie na pewno mają gotową mapę swojej strefy wpływów. Z prawdopodobieństwem bliskim pewności Polska (to co z Polski zostało) ma przynależeć do niemieckiej czy też zachodniej strefy wpływów. Rosja pewne gotowa jest oddać Zachodowi nawet Pribałtykę, ma też pewnie kilka wariantów dotyczących rozwiązania problemu Kaliningradu.

  Tak jak w 1864 roku Rosja poważnie rozważała opuszczenie Polski, tak w 1939 dogadała się z Niemcami na granicę na linii Bugu, która przetrwała do 1941 roku. Wtedy Związek Radziecki przyznawał się do obejmowania swoim apetytem ziemi Słowian Wschodnich. Od tego czasu ich apetyty na pewno się nie zwiększyły, mogły się zmniejszyć w kwestii ziem etnicznie ukraińskich. Plany rozważane w 1864 roku wskazują, że Rosja nie jest przywiązana do linii Wisły, a tym bardziej do Odry i Nysy Łużyckiej. Te granice i inne granice dotyczą bardzo przyjaznych okoliczności historycznych. To nie dzisiaj.

  W przypadku „nowej Jałty” cała Polska będzie więc należeć do niemieckiej czy zachodniej strefy wpływów, tak jak w 1939 roku.

  Czy znacie Panowie problem Freistadt Danzig? W 1945 roku to nie było terytorium Niemiec i podobno zostało potraktowane osobno. Ostatnio słyszałem że żydowscy włodarze Gdańska i Sopotu deklarowali postawienie słupów granicznych na starej granicy Wolnego Miasta. Nie sądzę aby to był przypadek.

  Polubienie

 3. zamieścił na Fb: Piotr Kania

  „W czerwcu 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został uznany przez większość krajów świata poza Hiszpanią Franco i Watykanem. Jednak na nowym rządzie nie zrobiło to większego wrażenia i już 12 września 1945 roku zawiadomił stolice apostolską, iż w związku z tym, że po agresji hitlerowskiej na Polskę w 1939 roku, Watykan zmienił niektóre granice polskich diecezji, dostosowując je do potrzeb episkopatów III Rzeszy i Słowacji, rządzonej przez księdza-faszystę Josefa Thiso, co oznaczało de facto uznanie przez Watykan niemieckiej agresji na Polskę, umowę konkordatową z 1925 roku uważa się za jednostronnie zerwaną.

  Konflikt ten znacznie się zaognił, kiedy w marcu 1948 roku, znany z proniemieckich sympatii papież Pius XII, wystosował list do biskupów niemieckich, w którym wyraził ubolewanie z powodu losu 12 milionów Niemców wypędzonych „w formie odwetu z domu i ojczyzny”. Ten wyjątkowo nieprzychylny Polsce duchowny zakwestionował również polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz wezwał do rewizji postanowień poczdamskich.

  W III RP kultywuje się upowszechniany przez środowiska kato-prawicy fałszywy pogląd, że to ówczesne władze PRL są odpowiedzialne za zerwanie konkordatu- rzekomo z przyczyn światopoglądowych. Powielanie takiej plotki, w którą najwidoczniej uwierzyły osoby sprawujące wtedy w Polsce najwyższe urzędy- prezydent Lech Wałęsa i premier Hanna Suchocka, miało wymierny cel merkantylny w rokowaniach dotyczących konkordatu. W dyplomacji bowiem strona pokrzywdzona (a za taką miał uchodzić Kościół jako instytucja) zawsze zyskuje psychologiczną przewagę nad partnerem winnym złamania umów.
  W tym przypadku ówczesny postsolidarnościowy rząd i prezydent Wałęsa, przyjąwszy wersję o rzekomej polskiej winie, w 1993 roku niemal „na kolanach” podpisali korzystny dla Watykanu konkordat, dyktowany przez Nuncjusza papieskiego w Polsce- arcybiskupa Józefa Kowalczyka.

  Kwestia wypędzonych Niemców nie była wówczas jedynym zgrzytem na linii Warszawa-Watykan, gdyż Pius XII, konsekwentnie negując polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, za żadne skarby nie chciał się zgodzić na utworzenie przez polski episkopat na Ziemiach Zachodnich oficjalnej administracji kościelnej, zezwalając jedynie na funkcjonowanie tam w celach administracyjno porządkowych tzw. rezydentów, ale przy jednoczesnym zachowaniu pełni praw diecezjalnych dotychczasowych biskupów niemieckich, a mianowicie: Bertmana Breitingera oraz arcybiskupa gdańskiego Carla Marii Spletta, który w czasie wojny zakazał podległym mu duchownym przyjmowania spowiedzi w języku polskim.

  Prymas August Hlond w takiej sytuacji ustanowił administratorem apostolskim we Wrocławiu ks K. Milika,w Opolu ks B. Kominka, w Gorzowie Wielkopolskim ks E. Nowickiego, a w Gdańsku ks A. Wronkę. Wymownym był fakt, iż żaden z tych duchownych nie posiadał wtedy funkcji biskupa, co wyraźnie świadczyło, iż Watykan nie traktował tych funkcji poważnie, licząc na rychły powrót ziem zaodrzańskich do Niemiec.

  Rząd polski oczywiście nie uznał tych watykańskich nominacji i zażądał od Stolicy Apostolskiej mianowania biskupów stałych. Gdy papież odmówił Polsce (semper fidelis- zawsze wiernej), nasz rząd, wychodząc z założenia, że albo administracja kościelna będzie należytej rangi, albo nie będzie jej wcale, zlikwidował substytuty władzy kościelnej. Problem istniał aż do 1972 roku, kiedy to papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae Coetus” (spotkanie polskich biskupów) z dnia 28 czerwca utworzył nowe diecezje na polskich Ziemiach Odzyskanych, a- co za tym idzie- uznał wreszcie, 27 lat po wojnie (!) (wcześniej, w 1970r. uczynił to RFN), polska granicę zachodnią”.

  Paweł Petryka, Polska Ludowa-prawdy niechciane, s.60-61, Kraków-Włocławek 2015

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Leon

  Masoneria szkocka rządzi w Polsce. Krajski twierdzi że Kiszczak też był masonem.

  Polubienie

 5. pablo

  Żydo-trolnIlnia neon24 cały czas zmienia profil, wprowadzili kolejnego parcha pis kiedy setki polaków zwyczajnie pobalowali za nic ale już odbanować niby nie potrafią , kto ich rejestruje skoro rejestracja jest na zaproszenie?
  „PodziemnyRycerz” http://polska.racja.stanu.neon24.pl/

  To już przypomina do złudzenia szalom24 jutro 100% żydowskie niezależna

  Polubienie

  • pablo

   Już jest jak na szalom24 , same żydki czyli piedol… o niczym. oczywiście może się pojawiać jakiś sensowny wpis który zostanie skutecznie spałowany przez żydów stamtąd (uny cały czas banują polaków i wprowadzają swych eskimosów pod różnymi nickami i nr. ip.)

   Dyskusja sprowadzi się o pied. o zamachu na macierewicza czy nie i takich innych nic nieznaczących bredni (OTO CHODZI WŁAŚNIE) aby pisać tylko o PO-PIS brednie o niczym tak jak to jest na szalomie24.

   Polubienie

   • antek.wariat

    Wczoraj wkleiłem bardzo ważną informację z xpotal

    Iran: Rezygnujemy z petrodolara
    https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/02/13/mlodosc-glupota-i-agentura-w-polityce/#comment-26346

    Dziwne nikt się tym na szalom-neon24 czy szalom24 nie zainteresował a to przecież bardzo istotne info?
    Pierdolą na szalom-neon24 o tym samym co na szalomie24 i żydo-zależnej i to co w reżimowej tv czyli o niczym aby odwrócić uwagę

    Polubienie

   • @ antek.wariat
    Stąd wniosek do Kongresu USA przed 20.01.2017 o zbombardowanie Iranu.
    Odejście od $USA (ale także i od €UE) w rozliczeniach międzynarodowych jest kwestią czasu – mamy przecież grupę BRICS, której wspólna polityka zmierza do tego samego celu.
    Nieuchronność rezygnacji z $USA i z €UE leżała u podłoża decyzji żydowskiej finansjery o Brexicie (brytyjski £ pełni rolę waluty rezerwowej dla Żydów, stąd Wlk.Brytania, jako członek UE miała zagwarantowaną ochronę własnej waluty).
    Baczniejsi obserwatorzy światowej polityki dzięki Brexitowi z pewnością wyciągnęli wniosek, że wybory w USA musiał wygrać ktoś, kto będzie reprezentował ten obóz żydowski, który spróbuje zminimalizować straty i zagwarantować Żydom na Zachodzie przetrwanie, przetrwanie także dla żydowskiej własności obiegu pieniądza, ale już w znacznie ograniczonej skali. Nie znaczy to, że Międzynarodowy Żyd wycofa się natychmiast z Europy – ten proces potrwa nieco dłużej. Dlatego USrael próbuje z państw Europy środkowo-wschodniej stworzyć zaporę dla Rosji i wszelkimi metodami nie dopuścić do jednoczenia się Słowian – w tej polityce Międzynarodowy Żyd ma wsparcie żydo-katolickiego Kościoła.
    (Wszystkie te tematy były poruszane na stronie WPS.)

    Polubienie

 6. pablo

  Kierowca Seicento niewinny żydo-pis łże , jest wideo z wypadku
  http://sptnkne.ws/d7t5

  Polubienie

 7. pablo

  debil Trump ma nadzieję, że Rosja „zwróci Krym” Ukrainie
  https://pl.sputniknews.com/swiat/201702144838199-Trump-Rosja-Krym-Ukraina/

  Polubienie

 8. Panie Dariuszu, cóż począć, skoro do apologetów żydokatolickiego kościoła bardziej niż rzeczowe komentarze i fakty dziejowe przemawiają dwa propagandowe horrory w postaci „Ojca Mateusza” i „Ranczo” (ten drugi dodatkowo promuje alkoholizm i wściekliznę macicy jako podstawę życia rodzinnego).

  Polubione przez 2 ludzi

 9. pablo

  Wyspy Kurylskie są terytorium Rosji, dlatego przypisanie pięciu bezimiennym wyspom nazw jest suwerennym prawem Rosji..
  http://sptnkne.ws/d72D

  Polubienie

 10. Odnośnie granicy na Odrze i Nysie – oczywiście, że należy jej bronić. Przypomnę, że państwo Piastów za Mieszka I i Bolesława Krzywoustego też sięgało na zachodzie linii Odry i Nysy.
  O antypolskiej roli kk (Watykanu i jego polskojęzycznej agentury) w kontekście tej granicy przypomieć należy, że niemiecki kler już ponad tysiąc lat temu próbował podporządkować sobie państwo Piastów jako prowincję kościelną kościoła niemieckiego. Te zapędy jak widać nie zniknęły do dzisiaj.
  A o tym, że „polski” kk od ponad tysiąca lat szkodzi państwu i jego racji stanu nikogo rozsądnego przekonywać nie trzeba.

  Mam jeszcze garść uwag odnośnie notki o „BRD GMbH”:

  „Formalnie RFN istnieje na podstawie rejestracji w Izbie Handlowej we Frankfurcie nad Menem jako BRD GmbH, czyli Bundesrepublik Deutschland GmbH (!?), czyli Sp. z o.o.”

  Nieprawda – bzdury o rejestracji BRD jako GmbH kolportuje m. in. owa lekarka (moja niestety znajoma), która ślepo wierzy w płaską Ziemię i której zadedykowałem u mnie wpis o płaskiej Ziemi i płaskomózgowcach. Dzielnie sekundują jej znane panom z WPS z korenspondecji mailowej szajbnięte Łowiczanki.

  „Tak więc Niemcy nie mają konstytucji lecz jedynie ustawę zasadniczą z dnia 24 maja 1949r., która jest regulacją prawną na obszarze militarnie okupowanym przez aliantów.”

  Ustawa zasadnicza to nic innego jak konstytucja! To powinien wiedzieć każdy zajmujący się polityką i politologią człowiek. Pisze o tym wiki:

  „Konstytucja (od łac. constituo – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.”

  „Konstytucja – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza.”

  A że BRD jest wasalem Usraela i Izraela oraz jewrobarakiem okupowanym przez agenturę Izraela i żydo-banksterów to inna inszość. Ale „ustawę zasadniczą” – czyli konstytucję ma. W przeciwieństwie do Izraela!

  „IIIRzesza nie podpisała traktatu pokojowego ze zwycięskimi państwami, nie chciały tego USA i Wlk.Brytania, zatem w świetle prawa IIIRzesza istnieje nadal i jest państwem wiodącym w UE.”

  III Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji przez co przestała istnieć. Na jej gruzach „zachodni alianci” – czytaj – żydobanksterski Usrael – utworzył w maju 1949 BRD – bez rejestracji w Izbie Handlowej we Frankfurcie nad Menem. A państwem wiodącym w jewrounii jest Izrael – a nie „III Rzesza”. Wystarczy przypomnieć że w Bruxeli przy jewroparlamencie istnieje także europejski parlament żydowski. A nie niemiecki. I to on nadzoruje proizraelską politykę jewrounii.

  Polubione przez 2 ludzi

  • PS
   A co się tyczy internetowej strony UPIK, na którą powołuje się oszołomstwo odnośnie rzekomej rejestracji BRD jako „firmy”…
   Wg nich wszystkie instytucje państwowe, rządowe, społeczne, publiczne, ministerstwa, sądy, prokuratury, komendy policji, jednostki wojskowe, szkoły, uniwersytety, kościoły, episkopaty, diecezje, plebanie, urządy wojewódzkie, miejskie i gminne też są „zarejestrowane” jako „firmy”.
   A jest to po prostu zebrany w jednym miejscu spis wszystkich możliwych adresów wszystkich możliwych instytucji mający ułatwiać producentom, handlarzom i pośrednikom dotarcie do ewentualnych odbiorców i kontrachentów.
   Jeśli np. produkujesz luksusowe limuzyny opancerzone, na stronie UPIK możesz sztukać odbiorców wśród prezydentów, premierów, przewodniczących parlementów, menadżerów, dyrektarów banków itp. na całym świecie na wszystkich kontynentach. Jeśli masz drukarnie i „wolne moce przerobowe”, możesz na UPIK-u poszukać dowolnego zleceniodawcy – ministerstwo oświaty dowolnego kraju (druk podręczników), kościoły (druk biblii czy koranu), jednoski tzw. „wymiaru sprawiedliwości” (druk kodeksów karnych) itp. A jak masz w magazynie 10 000 policyjnych pałek, to możesz poprzez UPIK zaproponować je policji w Polsce, Niemczech, Francji, Urugwaju czy Nowej Zelandii. Po to jest właśnie strona UPIK. Ma ułatwić wyszukiwanie kontrahentów na całym świecie i z rzekomą „rejestracją” instytucji państwowych, publicznych i społecznych jako „firm” nie ma to nic wspólnego.
   To taki sam wymysł jak płaska Ziemia.

   Polubienie

  • Ma Pan rację Panie Andrzeju. Usuwam zatem passus o Bundesrepublik Deutschland GmbH.
   ______________________________
   Usunięty zapis:
   * Formalnie RFN istnieje na podstawie rejestracji w Izbie Handlowej we Frankfurcie nad Menem jako BRD GmbH, czyli Bundesrepublik Deutschland GmbH (!?), czyli Sp. z o.o. Tak więc Niemcy nie mają konstytucji lecz jedynie ustawę zasadniczą z dnia 24 maja 1949r., która jest regulacją prawną na obszarze militarnie okupowanym przez aliantów.

   IIIRzesza nie podpisała traktatu pokojowego ze zwycięskimi państwami, nie chciały tego USA i Wlk.Brytania, zatem w świetle prawa IIIRzesza istnieje nadal i jest państwem wiodącym w UE.
   _____________________________

   „A państwem wiodącym w jewrounii jest Izrael – a nie „III Rzesza”. „ – to fakt, zresztą Izrael oficjalnie aspirował (teraz sprawa ucichła, bo UE zacznie się sypać) do członkostwa w UE. Nawet w konkursie piosenki Eurowizji Izrael miał reprezentanta (bodajże pederastę lub transwestytę).

   Polubienie

   • Fredo

    Proszę panie Darku lub Opolczyk proszę mi do kur…. nędzy wytłumaczyć jedna rzecz bo tego nie ponimaju :
    Izrael nie leży w Europie prawda ? zgadzamy się .
    To dlaczego do kur… nędzy ich sportowcy biorą udział w rozgrywkach europejskich np kosz ( Maccabi Tel -Aviv ) czy piłka nożna – eliminacje ME czy MS .
    do kur…. nędzy na podstawie jakiego prawa tak jest .
    Równie dobrze można by wyspy zielonego przylądka do sportu europejskiego wpierd…… .
    WAZNE PROSZĘ O KOMENTATRZ :MOŻE OPOLCZYK :
    DOJDZIE NIEBAWEM DO WSPÓLNEGO POSIEDZENIA RZĄDÓW NIEMIEC I IZRAELA .COŚ W STYLU NASZEGO KRAKOWA .

    Polubienie

   • @ Fredo
    Przedstawiciele żydowskich reżimów Europy, w tym IIIRP oraz żydo-katolickiego Kościoła utrzymują, że Izrael przynależy do kultury zachodniej, która jest judeo-chrześciajńska (twierdzi tak np. prof. Wolniewicz występujący w żydo-mediach T.Rydzyka).
    I przy jew-roparlamencie UE w Brukseli funkcjonuje parlament żydowski, o czym napisał pan Opolczyk.
    A zatem wszystko na Zachodzie jest w łapach żydowskich.

    Hitler i jego ludzie to była wielka banda oszustów i zbrodniarzy.

    Polubienie

   • Ależ! Dana International to nie byle pederasta czy transwestyta, a najprawdziwszy transseksualista, który poddał się zmianie płci! Pamiętam niesmak po jego zwycięstwie w 1999, zwłaszcza że piosenka była koszmarna (to tak gwoli ścisłości, wszak język wroga trzeba znać).

    Poza tym – Izrael należy też do UEFA. Przecie ‚naród wybrany’ nie będzie kopał piłki z jakimiś tam Azjatami.

    Polubienie

   • hubalblog

    rozwinie ktoś temat żydowskiego parlamentu?

    Polubienie

 11. julius

  The Neocons and the “deep state” have neutered the Trump Presidency, it’s over folks!
  Less than a month ago I warned that a ‘color revolution ‘ was taking place in the USA. My first element of proof was the so-called “investigation” which the CIA, FBI, NSA and others were conducting against President Trump’s candidate to become National Security Advisor, General Flynn. Tonight, the plot to get rid of Flynn has finally succeeded and General Flynn had to offer his resignation. Trump accepted it.
  The Neocon run ‘deep state’ has now forced Flynn to resign under the idiotic pretext that he had a telephone conversation, on an open, insecure and clearly monitored, line with the Russian ambassador.
  And Trump accepted this resignation.
  I see very dark clouds on the horizon.
  The Saker
  UPDATE1: Just to stress an important point: the disaster is not so much that Flynn is out but what Trump’s caving in to the Neocon tells us about Trump’s character (or lack thereof). Ask yourself – after what happened to Flynn, would you stick your neck out for Trump?
  UPDATE2: Just as predicted – the Neocons are celebrating and, of course, doubling-down:

  Polubienie

 12. zydozerca

  How the Trump regime was manufactured by a war inside the Deep State
  A systemic crisis in the global Deep System has driven the violent radicalization of a Deep State faction

  By Nafeez Ahmed , Medium.com 10.02.2017

  Polubienie

 13. Fredo

  Ten wpis Pana Kosiura chciałbym zadedykować 80% procentom Polaków bo tylu aktualnie ma gówno zamiast mózgu oraz tej pani która krzyczała podczas sondy ulicznej w Białymstoku że kocha ludzi i Boga i wiadomo w związku z tym na kogo będzie głosować .
  Typowe argumenty ogłupionego Polaka , który musi wierzyć w pustynnego Boga bo inaczej by nie kochał ludzi jak podli ateiści . Podobnie jak argument taki że ateiści musi być podły bo w nic nie wierzy .To są setki lat ogłupiania żydowskiego na słowiańskich ziemiach .

  Polubienie

 14. Fredo

  Jakoś tym wielkim katolikom nie przeszkadza fakt że w kraju więzi się już prawie rok człowieka i tak naprawdę nie wiadomo za co bo ja np nie wiem .
  Bym zapomniał tekst ten dedykuje również fanom ojczulka toruńskiego i jego mediom .

  Polubienie

 15. Nowa publikacja Piotra Badury na temat Korei Północnej.
  Myślę, że wpisuje się w temat.
  Aż się nóż w kieszeni otwiera, gdy porówna się obecną Polskę i KRLd, i pomyśli się, co z Polską zrobiły masy ogłupionych solidurni pod wodzą parchów z żydowskiego KOR’u.

  http://www.prawica.net/6588

  Polubienie

 16. bez pracy kolaczy nie ma

  Kilkanascie lat sledze juz te prawde, tylko prawde i sama prawde. Im dluzej sledze, tym w glebszym dolku jestem. Frajerstwem jest belkot o tym, ze gnida sama siebie zezre. Gdy ogon gnidzie za bardzo ciazyc bedzie, to go odgryzie i rzuci pospolstwu na pozarcie. Gnida dopiero wtedy na dupie siadzie, gdy w jej nore efektywnie przywalone zostanie, tak efektywnie, by mit o niezatapialnosci lotniskowca gnidy pekl.
  Otaczajacego swiata nie odczarujesz, musisz zyc w takim, jaki jest, bo inaczej sam sie zatracisz.

  Polubienie

 17. Fredo

  Sprawa jest prosta i to bez zbędnego pierdo…. Nowy hegemon w Usraju zapowiedział zmianę polityki do banderyzmu kijowskiego i i pieseczki muszą się dostosowywać stąd np :
  1. Wypowiedzi cytowane w szechterowych mediach o tym ,że mlaskacz krzyczy ,że Ukraina z Banderą do jewrounii nie wejdzie .
  .2. Teraz wypowiedzi bohatyra tego wpisu .
  PIS rządzi półtora roku a gieroj członek rządu dopiero teraz zauważył minusy pobytu Ukraińców w zamorskiej kolonii Usraju . Wcześniej tego nie widział .Oj bidulka .
  Za kilka miesięcy sukienki przestaną zbierać datki na Ukrainców do puszeczek podobnie jak ogłupione dzieciaki ,ale co się dziwić dzieciom jak admin tego portalu to już ogłupiony ze szkoda pisać .
  a głupi goj się na piękne słówka viceministrów , sekretarzy Stanu i innego badziewia nabiera i dlatego jest głupim GOIM .

  Polubienie

 18. Fredo

  Moja wypowiedz odnosi się do poniższego artykułu .Może pan Darek czy Opolczyk skomentuje :
  Taki jak pisał prezes zmiana hegemona i kundle powoli zaczynają inaczej szczekać :
  http://wolnosc24.pl/2017/02/11/ekspert-ukrainizacja-rynku-pracy-zabija-wzrost-plac-polakow-import-taniej-sily-roboczej-ze-wschodu-to-wypychanie-mlodych-na-emigracje-i-zasilki-upadek-gospodarki-i-wynarodowienie-kraju/

  Polubienie

 19. @ Fredo

  Tworzenie w IIIŻydoRP mniejszości ukraińskiej ma dwie przyczyny.
  1. Wykorzystywanie najemnej i niżej opłacanej pracy Ukraińców – czysty zysk dla żydowskich firm.
  2. Sytuacja z p.1. zostanie z łatwością wykorzystana do antagonizowania Polaków i Ukraińców. Inżynieria społeczna żydowskiego reżimu IIIRP w obliczu narastającego kryzysu gospodarczo-politycznego, który może doprowadzić do konfliktu: żydowski reżim kontra polskie społeczeństwo, będzie zmierzała do przeniesienia konfliktu na inną płaszczyznę narodowościową: Polacy kontra mniejszość ukraińska.
  Koncepcja ta wydaje się nabierać realnych cech szczególnie teraz, gdy USA deklarują pozostawienie swoich wasali samych sobie, co jednocześnie wskazuje, iż polityka wasalnych reżimów nie może ulec żadnej zmianie, bo zmiana oznacza ośmieszenie i utratę władzy.

  Polubione przez 1 osoba

  • Fredo

   Panie Darku wielkie podziękowania za odpowiedz .
   Dwie rzeczy warte odnotowania :
   Wczoraj we wszystkich parchatych mediach jakie są chwalono się , że Polin ma największy wzrost gospodarczy ze wszystkich krajów Europy oraz że mamy największy wzrost PKB w Europie dużo większy jak Niemcy i po zrealizowaniu planu Morawieckiego ( omawiany we wtorek ) będziemy jednym z najbogatszych państw świata .Wszystkie programy info z wczoraj .Druga rzecz :
   Ku niezadowoleniu parcharni młodzian nie chcę się przyznać do winy i zaczęto zwyczajem żydowskim robić straszonko na razie prokuratorem sędziami ( tylko aby nie tym co zapier…. pendrive ) . Typowy pejsaty styl Zobaczymy co dalej . Chodzi o wypadek z BORowikami .
   Trzecia sprawa :
   Wczoraj oglądałem CNN a tu transmisja . Big surprise .
   Trump apeluje do Rosji aby natychmiast oddała Krym i nie doprowadzała tam do rozlewu krwi .
   Opolczyku miałeś rację .

   Polubienie

   • Polak Słowianin

    Co do Krymu ostatnio oglądałem, ten materiał. O co tu faktycznie chodzi? Czy te fakty, o których mowa miały faktycznie miejsce?

    Polubienie

   • @ Fredo

    Odnośnie PKB
    Do tekstu (warto go przeczytać) http://interesariusz.neon24.pl/post/136845,quo-vadis-6-2-2017r-wojna-o-nasze-dusze zamieściłem poniższy komentarz:

    Gdyby PKB rozebrać na czynniki pierwsze, to okazałoby się, że rzeczywisty wypracowany przez KRLd dochód/mieszkańca jest wyższy niż w Polsce.

    Liczba mieszkańców:
    KRLD – ok. 25 mln
    IIIŻydo-RP – ok. 26 mln (8 mln poza na przymusowej zarobkowej emigracji)

    W KRLD nie ma bezrobocia, a więc wypracowany dochód jest większy niż w IIIŻydo-RP, w której oficjalne bezrobocie wynosi ok. 10%. Poza tym w KRLD jest więcej ludzi w wieku produkcyjnym.

    Teraz PKB
    PKB – ten wskaźnik obowiązuje w IIIŻydo-RP od 1990r., poprzednio był liczony Dochód Narodowy.

    Różnica między PKB a DN

    DN – jest to dochód wytworzony przez rodzime przedsiębiorstwa (dochód ten był lokowany wyłącznie w kraju).

    PKB – jest to dochód wytworzony przez wszystkie przedsiębiorstwa istniejące na obszarze kraju. Zdecydowaną większość po stronie wytworzonego dochodu mają firmy zagraniczne (polskich prawie nie ma), które zyski transferują do krajów macierzystych.

    Do PKB – po stronie dochodowej !!! – wliczane są także zaciągnięte za granicą (lub w obcych bankach) państwowe kredyty oraz dochody ze sprzedaży obligacji (to są także długi państwa).

    (Już 10 lat temu całkowite zadłużenie kraju wynosiło 1800% wielkości PKB)

    Można więc śmiało twierdzić, że rzeczywisty PKB/mieszkańca jest w KRLD większy niż w IIIŻydo-RP.

    Polubienie

  • hubalblog

   podobno a. michnik w jakimś wywiadzie powiedział, że „gdy Polacy zorientują się jaki geszeft na nich uprawiamy to mamy jeszcze Ukraińców w zanadrzu”….

   Polubienie

 20. hubalblog

  Szalom Polin!
  Kukiz udostępnił zdjęcie użytkownika Stanisław Tyszka.
  41 min ·
  Europosłowie z Polski, którzy poparli dziś umowę CETA:
  Edward Czesak (PiS)
  Beata Gosiewska (PiS)
  Anna Fotyga (PiS)
  Karol Karski (PiS)
  Sławomir Kłosowski (PiS)
  Zbigniew Kuźmiuk (PiS)
  Ryszard Legutko (PiS)
  Stanisław Ożóg (PiS)
  Bolesław Piecha (PiS)
  Tomasz Poręba (PiS)
  Jadwiga Wiśniewska (PiS)
  Kosma Złotowski (PiS)
  Janusz Korwin-Mikke (Partia Korwin)

  Michał Boni (PO)
  Jerzy Buzek (PO)
  Dariusz Rosati (PO)
  Danuta Hubner (PO)
  Danuta Jazłowiecka (PO)
  Janusz Lewandowski (PO)
  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO)
  Barbara Kudrycka (PO)
  Elżbieta Łukacijewska (PO)
  Marek Plura (PO)
  Julia Pitera (PO)
  Jan Olbrycht (PO)
  Jacek Saryusz-Wolski (PO)
  Adam Szejnfeld (PO)
  Róża Thun (PO)
  Jarosław Wałęsa (PO)
  Bogdan Wenta (PO)
  Bogdan Zdrojewski (PO)
  Tadeusz Zwiefka (PO)

  Polubione przez 1 osoba

 21. Pingback: Obrona Żydów czy krycie żydłactfa? — Żydowska Liga Obrony, Idź pod prąd, Miziaforum i Grypa666 « Grypa666's Blog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.