Wprowadzenie € UE celem żydowskiej okupacji III RP

W sytuacji pogłębiającego się regresu Zachodu: upadku gospodarczego USA i obserwowanego rozpadu UE, kwestia wepchnięcia Polski do strefy €UE pozostaje nadal otwarta. Trudno ocenić, na jaki wariant zdecyduje się światowa żydowska finansjera, bo przecież nie żydo-reżimowe władze IIIRP, które w kwestii polityki finansowej nie posiadają żadnych uprawnień decyzyjnych. W każdym razie mimo, iż pojawia się coraz więcej oznak, że syjonistyczna hydra zdycha, to w dalszym ciągu pozostaje niebezpieczna.

Poniżej tekst z 2013r., który wyparował z internetu.

D.Kosiur

_________________________________

Na czym polega geszeft z € UE?

    Rozpocznę od zasadniczego stwierdzenia: rezygnacja z posiadania własnego pieniądza i przyjęcie w to miejsce obcej waluty, waluty obcego tworu polityczno-gospodarczego, a w przypadku UE już podmiotu prawa międzynarodowego, a więc obcego państwa, kierującego się własnymi celami gospodarczymi i politycznymi, które nie muszą pokrywać się z celami i potrzebami gospodarczymi naszego kraju, byłoby ze wszech miar niekorzystne, wręcz szkodliwe, definitywnie likwidujące ostatni i niepełny już atrybut suwerenności Polski i Polaków.

Do sformułowania powyższego stwierdzenia nie jest potrzebna ekonomiczna wiedza. Wystarczy wyniesiona ze szkoły średniej wiedza historyczna i odrobina zdroworozsądkowego myślenia oraz, co może najważniejsze, poczucie patriotyzmu, świadomość narodowej odrębności, a zwłaszcza potrzeba – odczuwanie potrzeby – uczestnictwa w tym wszystkim, co określa się mianem kultury narodowej oraz uczestnictwa w jej rozwoju. Co w końcu tworzy tak potrzebną i naturalną różnorodność kultury europejskiej i światowej.

 

Z punktu widzenia interesów państwa i narodu, odrzucenie absurdalnego pomysłu likwidacji narodowego pieniądza na rzecz € UE jest oczywiste i wynika z następujących zasad ekonomicznych i politycznych prowadzenia suwerennej polityki pieniężnej:

 1. a) dewaluacja lub rewaluacja (zmniejszenie lub zwiększenie wartości kursu wymiennego swojej waluty na inną),
 2. b) zwiększenie lub zmniejszenie stóp procentowych od depozytów i od kredytów,
 3. c) zwiększenie lub zmniejszenie podaży pieniądza poprzez dodatkową emisję ( np. kredyt inwestycyjny) lub jej ograniczenie,
 4. d) ostatnia, bardzo ważna funkcja – funkcja polityczna, którą spełnia własna waluta (nie znajdziemy tego w nowych, liberalnych podręcznikach makroekonomii) – tak jak armia żołnierzy broni naszego terytorium, tak własna jednostka monetarna ochrania nasz obszar gospodarczy i to niezależnie od jej siły nabywczej.

Każdy ekonomista, który w powyższej kwestii prezentuje odmienne zdanie jest po prostu nieukiem, głupcem, któremu należy odebrać dyplom uczelni albo jest opłaconą antypolską kanalią, którą winniśmy z naszego społeczeństwa wyeliminować w dowolny sposób.

Więcej na powyższy temat PT Czytelnicy znajdą w tekście „Polski złoty, czy euro?” (http://dariuszkosiur.wordpress.com/2012/12/18/polski-zloty-czy-euro-to-byc-albo-nie-byc-dla-panstwa-polskiego/#more-89)

 

Problem z € UE jest jednak znacznie szerszy i dotyczy większej ilości aspektów zarówno politycznych, jak i gospodarczych.

O tym, że Polska znajdzie się w UE z wszystkimi tego konsekwencjami wiedziała już żydowska władza PRL, która objęła rządy w sierpniu 1980r. Wiedział o tym także KK, gdy w 1989r. w trakcie obrad „okrągłego stołu” (miał on poparcie KK i JPII) na konferencji w klasztorze o.Jezuitów w Warszawie omawiano przygotowania księży do wspierania procesów integracji z UE – w tym duchu mieli oddziaływać na wiernych KK w Polsce.

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów (…) – a tak przemawiał Jan Paweł II do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej 10 I 1998r.

Nie może, zatem dziwić fakt, że ostateczny kształt Konstytucji RP z 1997r. powstał na ATK (od 1999r. UKSW) w Warszawie, w czasie wspólnych obrad żydowskiej agentury Zachodu, przedstawicieli KK oraz żydostwa z RP. Ostateczną treść zapisów przyjęto na sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy, agendę światowych lichwiarzy. Podobny skład narodowościowy, wyjąwszy przedstawicieli KK, miała III konferencja Gestapo – NKWD z udziałem przedstawicieli wywiadów USA i Wlk.Brytanii, w Zakopanem w 1940r, na której przyjęto i zaaprobowano program tzw. mordów katyńskich na polskiej inteligencji („Mord Katyński” – ks. Z.J. Peszkowski, S.Z. Zdrojewski).

 

Dla części z nas zaskakujący może być jednak zapis w Konstytucji RP z 1997r.:

art. 227

 • 1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Zapis ten blokuje przyjęcie przez Polskę € UE. Do przyjęcia € UE konieczna jest zmiana Konstytucji, co wymaga 2/3 głosów posłów.

Czyż nie jest zastanawiające, że już od lat 1980. przygotowywano wepchnięcie Polski do UE m.in. przez modyfikację zapisów żydo-bolszewickiej Konstytucji PRL z 1952r. (była wzorowana na konstytucji ZSRR z 1936r.), ale z jednoczesnym zablokowaniem wejścia Polski w strefę € UE, vide art. 227 Konstytucji RP?

Do strefy € UE nie wszedł także żaden kraj UE z dawnego obozu socjalistycznego, z wyjątkiem Słowacji, która powstała po rozpadzie Czechosłowacji (efekt polityki żydo-masonerii UE) – dlaczego?

 

Dla nikogo, kto obserwuje politykę od lat 1970. nie powinno być tajemnicą, że największy wysiłek finansowy, polityczny, agenturalny, w demontażu socjalistycznego bloku wschodniego wzięły na siebie syjonistyczne USA, jako główny rozgrywający całą politykę systematycznie judaizowanego, na wzór „anglosaski”, Zachodu. Zatem, nie ma nic dziwnego w tym, że anglosaska żydowska finansjera z USA i Wlk.Brytanii – faktyczni twórcy UE – chcieli sobie zapewnić nie tylko kontrolę nad funkcjonowaniem UE, ale przede wszystkim decydujący udział w zyskach z funkcjonowania waluty € UE, a także przejąć kontrolę nad dostawami do UE ropy i gazu i czerpać z tego zyski.

Jak łatwo zauważyć, europejskie żydostwo (określane jako lewicujące-?) szybko się usamodzielniło. Plany żydostwa anglosaskiego (tzw. prawica-?) pozostały w sferze projektów z wyjątkiem blokowania rozszerzenia strefy € UE. Jednak światowa pozycja € UE systematycznie podkopuje pozycję $ USA. A gdyby strefa € UE uległa poszerzeniu, czyli nastąpiłby wzrost zasobów € UE (wzrost bez żadnego gospodarczego uzasadnienia!!!) byłby to dodatkowy gwóźdź do trumny dla pogrążonego w agonii $ USA, który już właściwe jest makulaturą bez żadnego pokrycia w czymkolwiek i powinien zniknąć razem z żydowską finansjerą USA.

Nikt w obecnej chwili z wierzycieli USA nie zaryzykuje działań wojennych wobec USA i nie tylko z powodu ich arsenału jądrowego, ale przed wszystkim ze względu na nieobliczalność żydowskich syjonistów dzierżących w USA faktyczne stery władzy.

W każdym razie konflikt między żydostwem anglosaskim a europejskim w kwestii, kto ma większe prawo do korzyści z € UE, jest faktem. Kto wie, czy niewątpliwy zamach na Tu154M i wmawianie nam, że był to zamach na prezydenta L.Kaczyńskiego, osobę bez politycznego formatu, a przede wszystkim bez żadnego politycznego znaczenia, faktycznie nie dotyczył S.Skrzypka, prezesa NBP, powiązanego z żydostwem anglosaskim, sprzeciwiającego się wejściu Polski do strefy € UE.

 

Żydo-władza RP, żydo-media oraz tzw. ekonomiczni doradcy, eksperci z naukowymi tytułami etc., wmawiają nam, że likwidacja złotego polskiego i przyjęcie € UE uchroni nas przed – tu pada eufemizm: tzw. ryzykiem kursowym. Ci fachowcy-kondotierzy nie mogą przecież powiedzieć, że uchroni nas przed międzynarodowym – a wiemy, że „międzynaród” istnieje – złodziejstwem, w którym oni sami biorą czynny udział.

Na czym to złodziejstwo polega?

Trzeba tu zaznaczyć, że NBP (całkowicie niezależny od władz państwa – Konstytucja RP art. 227, §6) podlega finansowej organizacji światowego żydostwa – rotchildowskiemu bankierstwu – Bakowi Światowemu i ustala kurs złotego polskiego niezależnie od sytuacji gospodarczej kraju, a zależnie od wytycznych światowych złodziei – owego „międzynarodu”.

„Ryzyko kursowe”, czyli celowa manipulacja kursem złotego nie jest jedynym sposobem okradania Polski i Polaków. Jest to zaledwie jeden z kilkuset sposobów złodziejstwa stosowany przez międzynarodową finansową żydowską mafię.

Załóżmy, że dzisiaj 1 $ = 3 zł, a za pół roku złoty ulegnie wzmocnieniu i będzie wynosił 1 $ = 2,9 złotego (takie wahania obserwujemy systematycznie). Jeżeli jakiś „międzynarodowy” inwestor zainwestuje w obligacje lub złoży w zagranicznych bankach w Polsce 1 mld $ USA (po kursie 1 $ = 3 zł), to po upływie pół roku, przy kursie 1 $ = 2,9 zł, zarobi na samej tylko zmianie kursu 34 mln $ USA. Przy czym same operacje finansowe mogą odbywać się przy pomocy tzw. instrumentów pochodnych, bez udziału pieniędzy, tylko zysk dla „inwestora” będzie wypłacony pieniędzmi z naszej kieszeni.

Większość drenażu naszych finansów można szacować na podstawie roczników statystycznych (tzw. wielkość zagranicznych inwestycji) oraz na podstawie bilansu płatniczego w pozycji „Dochody”. Od 2000r. pozycja ta jest systematycznie rosnąca i opatrzona znakiem ujemnym (-), czyli minus. W ciągu ostatnich siedmiu lat wytransferowano z Polski 83 mld € UE, ale skala problemu jest o wiele większa. Przyjmuje się, że od roku 2004 rocznie Polska traci ponad 80 mld $ USA.

 

Likwidacja złotego polskiego nie uchroni nas przed „międzynarodowym” złodziejstwem. Wartość € UE również ulega wahaniom i to pod wpływem tych samych mechanizmów stosowanych przez „międzynarodowych finansistów”. To, co może uchronić polską gospodarkę, to na pewno nie likwidacja złotego, ale likwidacja żydo-władzy, żydowskiego kapitalizmu i syjonistycznej demokracji.

 

 

 Co by było gdyby?

Gdyby Polska i Polacy posiadali narodowy polski rząd, wtedy można byłoby rozważać wejście Polski do strefy € UE – ale tylko i wyłącznie na czas określony. Byłaby to decyzja polityczna z oczywistymi negatywnymi skutkami gospodarczymi dla Polski, które jednak warto byłoby ponieść mając na względzie cel takiej polityki i przyszłe z niej profity. Jej celem byłoby zwiększenie zasobów € UE i tym samym wzmocnienie go względem $ USA, żeby przyśpieszyć upadek żydowskiej finansjery świata anglosaskiego, a co zatem idzie, zniszczyć imperializm rządzonych przez syjonistów USA, wzmacniając tam gospodarczy regres.

Niestety, rządów narodowych w Polsce nie mamy od 1926r. Skończył się także eksperyment z narodowym socjalizmem trwający od 1956 – 80r., do czego przyczyniły się poważne błędy polityczne polskich socjalistów, wewnętrzna żydowska propaganda, żydo-katolicki Kościół oraz globalistyczna i antysłowiańska polityka syjonistycznych USA.

 

 

 Polskie realia

 Rządzący Polską żydowski okupant (aktualnie opcja żydostwa europejskiego – PO) chce wejścia Polski do strefy € UE z dwóch powodów:

 

 1. Solidaryzując się z żydostwem europejskim dąży do wzmocnienia pozycji UE względem USA – to niejako oficjalna już wykładnia polityki całego europejskiego żydostwa.

 

 1. Żydo-władza RP obserwująca pogłębiający się kryzys polityczno-gospodarczy Zachodu, w tym UE, w oczywisty sposób kalkuluje także rozpad UE. Wprowadzenie w Polsce € UE zdecydowanie utrudni narodowe odrodzenie naszego państwa poprzez poważne zminimalizowanie zagrożenia eliminacji żydo-władzy z życia politycznego Polski przez polski czynnik narodowy. Stąd aktualny żydo-rząd zabiega dla siebie o wsparcie zarówno w RFN i w Rosji, a także wśród światowego żydostwa opanowanego resentymentem do „swojej kolebki”. Chce trwać u władzy nad RP obejmującą obszar, jaki wspaniałomyślnie zostawią mu rządzące w RFN żydostwo oraz narodowe władze Rosji.

Obawa przed ewentualną restytucją narodowego Państwa Polaków podyktowana jest strachem przed nieuniknioną odpowiedzialnością żydo-władzy za popełnione zbrodnie na Narodzie i Państwie Polskim. Ta wielka nienawiść żydostwa do Polski i Polaków datuje się od czasu I rozbioru RP. – Taka jest realna wykładnia polityki żydowskiego okupanta.

 

To, czy będziemy mieli w Polsce € UE, czy nie, w żaden sposób nie zależy od stanowiska polskiego społeczeństwa. Będzie to zależało wyłącznie i jedynie od tego, która z żydowskich opcji w Polsce, europejska – PO, czy anglosaska – PiS, uzyska przewagę, co nie musi przekładać się na bezpośrednie sprawowanie przez nią rządów w RP.

 

 Dariusz Kosiur              2013r.

 

19 Komentarzy

Filed under Polityka

19 responses to “Wprowadzenie € UE celem żydowskiej okupacji III RP

 1. jakipodpis

  ad: „Co by było gdyby?” a co miałoby być, ja się Pan Dariusz Kosiur zapytowywuję. ad kolejne: „Gdyby Polska i Polacy posiadali narodowy polski rząd” a jest, bo był polskie żondy i som, to ciemóż siem Pan ciepił, żeś Pan tak nagadowywuje na Najjaśnieszom Żposolistom, ay vey giewałt:D
  I życzę jak najwięcej zdrowia, nie ustając w głoszeniu Prawdy.

  Polubienie

 2. jakipodpis

  Szanowny Wielce Pan Dariusz Kosiur był Kimś, i takim JEST, bo był. Mógłbym wyliczać, przytaczać, jakim porządnym człowiekiem [to Jego ulubione powiedzenie, gdy mówił o m. in. nauczycielach ze szkoły średniej] mimo tego, „co stało się ciałkiem” pozostał i… JEST. Brzmi jak pean i niech tak będzie. I upraszam Was, wchodzących, wychodzących, czytających, komentujących i nawet…. opluwających, złorzeczących mu, dawajcie mu szacunek, bo na to zasługuje. On GŁOSI PRAWDĘ.

  Polubienie

  • Fredo

   Przecież tutaj każdy Dariusza Kosiura szanuje . Zdarza się , że wejdzie tu jakiś krzyżowiec i go opluje ale to jest sieć . Idiotów nie brakuje .

   Polubienie

   • Fredo

    Szanowny komentatorze jakipodpis jakieś mam takie dziwne wrażenie z tego twojego pisania h…. wie jakiego , że tutaj wpadłeś od jakiegoś pisowskiego smrodu aby sobie tutaj jajca porobić ale niedoczekanie twoje .

    Polubienie

   • jakipodpis

    A czy Pan wie, że szanowałem Go, nim Pan Go zaczął?

    Polubienie

   • jakipodpis

    Panie Fredo, zanim Pan libo Pani napiszesz, to staraj się, proszę wczytać w to, co napisałem, gdyż nie mam najmniejszego zamiaru „zawracać…” i robić zbędną polemikę. That’s It. Bądź zdrów, Fredo!

    Polubienie

  • stycznik 400V

   Czego piszesz w czasie przeszlym o Panu Dariuszu K. ?
   Mnie się wydaje że najzwyczajniej w Swiecie zabladziłes.

   Polubienie

 3. ninanonimowa

  ——POSŁUCHAJCIE TEGO !-SZOK

  Polubione przez 1 osoba

 4. ninanonimowa

  –::))) ma Pan męski punkt widzenia , a szkoda. Trzeba być wszędzie tam ! gdzie są Polacy. Nigdy nie wiadomo,w którym momencie ster trzeba będzie przejąć. WYKORZYSTAĆ tworzącą się INFRASTRUKTURĘ ……………

  Polubienie

  • paziem

   Leśna infrastruktura „kombatanta” nawołującego do krucjaty na Wschód nie może być w żadnym wypadku brana pod uwagę w działaniach polskiego kierunku narodowego

   Polubienie

 5. Polecam posluchac prof. Piotra Jaroszynskiego
  wyklad pt: „Antypolonizm” –

  ==========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

  • ninanonimowa

   ——-ŚW STANISŁAW -ZDRAJCA -nie ma większego wroga Polska jak KK.
   Klątwy kościelne
   kociak40 13.12.11, 23:20
   Klątwa koscielna! Okrzyk ten w wieku XI-XIII działał jak grom, wzbudzał zgrozę i przerażenie.
   Obalała krolów, zwalała z tronów. Przy pomocy klątwy, siedzący w Rzymie na stolicy Piotrowej, był w stanie całą Europą władać. On sam nie potrzebował mieć własnych wojsk, bo w jego interesie zabijali i dali zabijać inni, których wyróżniał i którym błogosławił. Wierzono, że w klątwie jest zawarta moc boża, wyrażona z woli papieża.
   Skutków klątwy doświadczył też nasz król Kazimierz Wielki, za to, że opodatkował dobra kościelne należące do biskupa krakowskiego – Bodzanta. Biskup Bodzanta wymógł u papieża Klemensa VI klątwę na króla jednak bał się jej sam ogłosić. Podjął się tego kapłan Marcin Baryczka. Przybył na dwór królewski (Wawel), stanął przy tronie i wygłosił przemowę odczytując klatwę papieską na króla. Za tą zniewagę majestatu królewskiego, król kazał Marcina pojmać, wtrącić do więzienia i skazał na śmierć przez utopienie w Wiśle. Zaszyli Baryczkę w worek, razem z tym dekretem klątwy papieskiej i utopili w przeręblu na Wiśle.
   Tylko taka postawa była właściwa na klątwy papieskie na krolów. To nie Baryczka czy Bodzanta, lecz król, choć opluwany przez kler i wylęty powierzony „zemście Bożej”, uzany został przez historię za Wielkiego. Więcej żaden papież nie próbował rzucać klątwy na króla polskiego, chociaż była taka chęć rzucenia klątwy na Jagiełłę, za żądanie króla – stacji, czyli utrzymania i podwodów dla wojska (Grunwald). Na chęci papieskiej się skończyło, bo wiedział, że nie będzie śmiałka do odczytania tego dekretu klątwy w Polsce.
   Różną moc bożą przypisywano gestom, formułom i woli osobom duchownym, tak jak czarownikom i magom.

   —–

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.