Światowy syjonizm dąży do III wojny światowej

Tylko budowa politycznej, historycznej i narodowej świadomości – w Polsce polskiej – polskiego nacjonalizmu – może nas uchronić przed dramatem kolejnej wojny.

Żydowskie reżimy całego Zachodu robią wszystko, żeby nie tylko mordować nacjonalizm w zarodku, ale także każdy przejaw narodowej postawy i walki z żydowskim szowinizmem. Planują także wyeliminować z przestrzeni publicznej możliwość prezentowania niezależnych, narodowych poglądów – będzie temu niebawem służyć cenzura internetu.

Miesiąc wrzesień skłaniać nas winien do pogłębienia politycznej refleksji nad rzeczywistymi przyczynami i inspiratorami światowych wojen. Stąd przypomnienie tekstu z lutego 2015r.

 ____________________

 

Zbrodnie z żądzy zysku i władzy

dolar-banknot-usa

Międzynarodowa żydowska (MŻ) finansjera dąży do III wojny światowej

 

Wiemy z historii ekonomii, że USA stały się w 1882r. pierwszą światową potęgą pod względem produkcji przemysłowej i rolniczej. Wlk.Brytania musiała zadowolić się drugą pozycją. Kilkanaście lat później, ale jeszcze przed I wojną światową, w klasyfikacji potęg gospodarczych Niemcy wyprzedziły Wlk.Brytanię i zaczęły konkurować z USA o pierwsze miejsce. Na trzecią pozycję zaczęła wysuwać się Rosja. Żydowski kapitalizm Wlk.Brytani i USA ukazał swoje genetyczne wady systemowe.
Oto odpowiedź na pytanie o rzeczywiste przyczyny i sprawstwo I wojny światowej i żydo-bolszewickiej rewolucji w Rosji. O pretekst do wybuchu wojny nie było trudno, zajął się tym wywiad brytyjski i żydo-masoneria, które na wykonawców zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga wybrało serbskich nacjonalistów.
(Podobnie było z zamachem na żydowskiego prezydenta II RP, G.Narutowicza, którego w 1922r. zastrzelił nacjonalista E.Niewiadomski, co miało stanowić asumpt dla Piłsudskiego do zamachu stanu i wymordowania przywódców endecji.)

Przed I wojną światową politycy niemieccy długo nie potrafili zrozumieć, dlaczego Wlk.Brytania zniszczyła własne rolnictwo i zaniedbała przemysł. Był to rezultat polityki liberalizmu gospodarczego, polityki realizowanej przez żydowskie rządy Wlk.Brytanii, zresztą dość szybko zarzuconej. (Wlk.Brytania rządzona jest przez MŻ od czasów rewolty Cromwella, od połowy XVIIw.)
Z podobną liberalną polityką mamy do czynienia współcześnie na całym tzw. Zachodzie, z którego wyprowadza się produkcję do państw z tanią siłą roboczą, a zyski z importu tańszej produkcji przejmują żydowskie korporacje handlowych i bankowych pośredników – zysk bez pracy !.

 

Rabini żydowscy i bankierzy świętują podpisanie Federal Reserve Act. Rabini żydowscy i bankierzy świętują podpisanie Federal Reserve Act.

 

Po zakończeniu I w. światowej 40% światowej wymiany towarowej zaczęto rozliczać w $ USA. Korzyści odnosili prywatni właściciele centralnego banku USA, tzw. Rezerwy Federalnej – FED. FED został przejęty przez Żydów w grudniu 1913r. W tym samym roku w żydowskich kręgach bankierskich pojawił się pomysł stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy – USE (zrealizowany 40 lat później jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali, potem EWG i w końcu UE z walutą €).
Zaczynem dla USE miała być Liga Narodów powołana traktatem wersalskim w 1919r. z inicjatywy prezydenta USA, W.Wilsona, tego samego, który 6 lat wcześniej podpisał ustawę oddającą FED w żydowskie ręce.
Funkcje kierownicze w Lidze Narodów należały do Żydów i członków żydo-masonerii.

Tzw. Układ z Dorotheenstrasse w 1918r., wymuszony na Niemcach (na II Rzeszy) przez żydo-masonerię i żydowską finansjerę, pozwolił Żydom przejąć całą władzę w Niemczech. Powstała Replika Weimarska, znana z totalnej degeneracji kultury w Niemczech, co stanowiło istotny element procesu atomizacji i niszczenia narodu niemieckiego. Podobne zjawisko obserwujemy dzisiaj w Polsce, ale występuje ono także we wszystkich państw Zachodu.

Nie udało się Żydom wywołać rewolucji europejskiej i połączyć rządzonych przez Żydów państw, Republiki Weimarskiej i żydo-bolszewickiej Rosji. To m.in. z tego powodu Żydzi w Wersalu (R.Dmowski mówił o nich: podziemne mocarstwo) podejmowali ogromne wysiłki, żeby zablokować restytucję Państwa Polskiego, które stanowiło naturalną przeszkodę w połączeniu rewolucyjnych mas w Niemczech z masami żydo-bolszewickiej Rosji.
MŻ tzw. małym traktatem wersalskim z 1919r. zmusza kraje Europy środkowo-wschodniej do objęcia ochroną i do finansowego utrzymywania mniejszości żydowskich przez nadanie im szczególnych przywilejów (np. żydowscy właściciele domów byli zwolnieni z płacenia podatków – podobnie dzisiaj Żydzi i ich korporacje nie płacą podatków na Zachodzie).

Wojna Polsko – żydo-bolszewicka w 1920r. została sprowokowana przez J.Piłsudskiego, agenta niemieckiej żydo-masonerii. Było niemal pewne, że młode państwo, które borykało się z wieloma granicznymi konfliktami, z organizacją podstaw własnej państwowości, musi taką wojnę przegrać.
J.Beck, Żyd, sławny minister MSZ w IIRP, jako attaché wojskowy RP w Paryżu i Brukseli w okresie 1922–1923 przekazywał Niemcom wszystkie informacje na temat uzbrojenia, które Polska otrzymywała od Francji. Na żądanie Francuzów został wycofany do kraju.
Rodzina J. i L.Kaczyńskich utrzymywała bliskie kontakty towarzyskie z J.Beckiem.

Początkowe sukcesy w budowie USE, ze względu na rosnący opór społeczny (spotęgowany biedą i kryzysem z 1929r. wywołanym przez Żydów z Wall Street) i wzrost nastrojów narodowych, czyli wzrost antysemityzmu jak głoszą powszechne żydo-media, zostały zastopowane w całej Europie.
W latach 1930. zarówno w Niemczech jak i w ZSRR następuje proces odżydzania struktur władzy państwowej. W III Rzeszy proces odżydzania jest rezultatem zawartego w 1934r. w Palestynie porozumienia jej władz z syjonistami (budowa państwa Żydowskiego w Palestynie) i zgody syjonistów na brutalne traktowanie mniejszości żydowskiej – cel uświęca środki.

Proces budowy Izraela był inicjatywą światowej żydowskiej finansjery. Miały w nim swój udział również żydo-sanacyjne władze IIRP z polecenia, których WP szkoliło żydowskie oddziały specjalne, IIRP przekazała także syjonistom w Izraelu ogromne ilości broni i amunicji, których tak brakowało polskim żołnierzom we wrześniu 1939r.

7eedbea465b2
Aparat władzy w IIIRzeszy, w przeciwieństwie do ZSRR, pozostał jednak zdominowany przez element żydowski, który został wprzęgnięty przez MŻ do realizacji projektu budowy USE z 1913r. I tym razem mechanizmem porządkującym europejską politykę zgodnie z wytyczonymi przez żydowską finansjerę kierunkami miała być wojna – II wojna światowa.
Jedną z głównych przeszkód zaatakowania Rosji i budowy USE od Władywostoku do Madrytu, tak jak w roku 1920, tak w końcu lat 1930. stanowiła Polska. MŻ podjął skuteczne starania swoimi żydo-masońskimi kanałami, żeby w obliczu niemieckiego zagrożenia II RP nie zawarła porozumienia z Rosją. Żydo-masoński rząd sanacyjny podpisał odnośne porozumienie z Francją i z Wlk.Brytanią, które umożliwiło szybką likwidację Polski w 1939r. Powiedzmy sobie jednak szczerze, że II wojnę światową Polska przegrała już w maju 1926r., gdy z inspiracji anglosaskiego żydostwa żydo-masoneria zorganizowała zamach majowy i ponownie obsadziła swojego agenta, J.Piłsudskiego, na czele państwa. Rezultatem rządów Piłsudskiego i jego kamaryli była dezorganizacja armii i gospodarki.

II wojna światowa oprócz wzrostu finansowej potęgi żydostwa anglosaskiego (70% światowej wymiany handlowej rozliczane było w $ USA do końca lat 1990.) umożliwiła objęcie większą kontrolą Europy zachodniej, a po roku 1990 także Europy środkowo-wschodniej.
MŻ w 1986r. wprowadził nową walutę ECU, walutę europejskiego państwa, która w formie gotówkowej pojawiła się w 2002r. jako € UE. Żeby jednak nie budzić uzasadnionych podejrzeń, co do autorstwa tego pomysłu, państwo to nie nazywa się wzorem USA, czyli United States of Europa, ale Unia Europejska. Waluta € UE, obok $ USA, ma powiększać dochody MŻ oraz poszerzać obszar jego władzy.

Dzisiaj waluta € UE ma zastąpić $ USA, który w wyniku zniszczenia przez MŻ gospodarki amerykańskiej staje się bezwartościowym papierem.
Problem w tym, że € UE funkcjonuje na identycznych zasadach, powiela te same mechanizmy kreacji, lichwy, globalizacji, co doprowadzony przez Żydów do upadku $ USA, więc również i € UE znalazło się w strefie zagrożenia upadkiem.

Początek XXI w. to dynamiczny rozwój gospodarczy Rosji, Chin, Indii i równie dynamiczny upadek kultury i gospodarki Zachodu – imperium MŻ, którego światowa pozycja jest już mocno zachwiana. Wystraszony utratą zysków w wyniku odstąpienia przez państwa rozwijające się od rozliczania się w $ USA i € UE, a tym samym zagrożony utratą władzy w skolonizowanych i doprowadzonych przez niego do ruiny państwach wchodzących w skład jego imperium, dąży do wywołania III wojny światowej. Widzi w niej jedyną szansę na utrzymanie władzy i niezasłużonych zysków, na dalsze pasożytowanie na organizmach państw obcej mu cywilizacji białego człowieka.

Trudno dokładnie przewidzieć moment rozpoczęcia III wojny światowej. Jeśli jednak MŻ zdecyduje się na nią, musi to nastąpić w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat, zanim jego militarna potęga – USA -, nie zostanie zdławiona przez trawiący ją kryzys gospodarczy z winy pasożyta wszechczasów.

Każdy rok bez wojny pracuje na naszą korzyść, na korzyść nie żydowskich nacji i na niekorzyść MŻ. Słuszną jest, więc polityka unikania otwartego konfliktu, którą realizuje Rosja na Ukrainie i także poza nią.

komorowski-wzywa-wojska-nato-na-pomoc_19996738____________________________________________________

 

Niejaki B.Komorowski z żydowskiej PO wzywał wojska NATO na pomoc. Żydowski PiS po objęciu władzy poszedł krok dalej, sprowadził do Polski wojska USA – jak widać na zdjęciu odbyło się to z błogosławieństwem żydo-ktaolickiego Kościoła. Gdy zaistnieje potrzeba wojska USA w IIIŻydo-RP staną w obronie żydowskiego reżimu i będą strzelać do Polaków – wszystko w zgodzie z uchwalonym „prawem”. Zatem polscy żydo-katolicy i ateiści, w przyszłych wyborach oddajcie swój głos na PO lub na PiS – macie taki i żydo-katolicki i europejski obowiązek.    –   D.Kosiur               wrzesień 2017r.

_______________________________________________________

Całkowicie opanowana przez MŻ IIIRP jest dzisiaj państwem bez politycznego i militarnego znaczenia. Nie może się równać ani z II RP, ani tym bardziej z PRL-em. MŻ wyznaczył, więc rządzącym w IIIRP, syjonistycznym kreaturom, rolę eskalowania nienawiści do Rosji oraz eskalowania wojennego napięcia. W końcu planowana przez niego III wojna światowa za główny teatr wojny ma obrać ponownie państwa zamieszkałe przez Słowian i najlepiej, gdyby popychani przez MŻ Słowianie zaczęli mordować się nawzajem. A że MŻ potrafi organizować bratobójcze wojny obserwujemy to na Bliskim Wschodzie, gdzie zorganizowane i wyposażone przez MŻ, sterowane przez CIA, MI6 i Mossad, hordy islamskich fundamentalistów mordują arabskich współbraci.

 

Dariusz Kosiur

 

PS

Niniejszy tekst jest kontynuacją tematu  Żydo-reżimy Zachodu kontra Rosjahttps://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/02/01/zydo-rezimy-zachodu-kontra-rosja/

 

10354887_422932731192077_5290164037477790677_n

Reklamy

23 Komentarze

Filed under Polityka

23 responses to “Światowy syjonizm dąży do III wojny światowej

 1. jakipodpis


  Oto zadaję pytanie, być może retoryczne, być może nie: z jakiej paki, „że tak powiem, jak to mówią” pa kakomu to słuczaju eti liudi wstrietajut siebia? Nu pocziemu?

  Polubienie

  • Technika pieniądz dupa

   Bardzo brzydko mi to towarzystwo waniajet .Takim moim wczorajszym zepsutym jajkiem już pewnie z GMO.
   Widzę że towarzystwo się szykuje do przejęcia władzy po obaleniu pejsatków . W takim razie to wypierd… do Rosji lub Korei Północnej bo mój umysł następnych wariatów przy korycie już nie wytrzyma a pobyt w wariatkowie w Polin na koszt NFZ raczej rarytasem nie jest ha ha ha .

   Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Swoją drogą brakuje mi tu wojaka .Czyżby prasował unform i nie miał czasu na gaworzenie .
    Teraz tylko trzeba się skupić na Zmianie i wokół niej pracować a nie pajacować z Międlarami czy innymi cwaniaczkami .

    Polubienie

   • jakipodpis

    A dlaczego ” do Rosji lub Korei Północnej”?

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Bo u Kima jest bardzo dobre piwo i dobre jedzenie Koreanki palce lizać a w Rosji mieszkają moi bracia Słowianie a uroda Rosjanek wystarczy popatrzeć i już z podniecenia jesteś spocony . W dodatku byłem już w Moskwie i naprawdę piękne miasto wspaniali otwarci ludzie . Cudownie .

    Polubienie

 2. julius

  Istnieje duze prawdopodobieństwo, ze za poczynaniami Kima stoją Chińczycy i Rosjanie wypuszczając go jako harcownika i oczekując jakie będą ruchy Amerykanów i jak dalece mogliby się posunąć w innych miejscach świata próbując wyprzeć Amerykanów.
  Likwidacja przez Amerykanów rosyjskich konsulatów może być spowodowana tym, że dyplomaci za pieniądze oligarchów tworzyli na terenie Stanów oddziały bojowe do których wstępowali rosyjscy emigranci. Liczebność tych paramilitarnych organizacji ocenia się na parenaście tysięcy dobrze wyszkolonych i uzbrojonych ludzi.

  Polubienie

 3. jurek

  Beneficjentem wszystkich innowacji i patentów są oni dlatego , że posiedli umiejętność „wypijania zawartości jajka nie rozbijając skorupki ” , przez co ich niecności są niewidoczne dla innych narodowości , a FAŁSZ I OBŁUDA ( często idą w zaparte ) umacnia ich w celowości podstępu . Czas przesilenia jest czasem w którym zawierucha wojenna pozamiata tych co im przeszkadzają w zaczadzaniu Sławian , więc należałoby się spodziewać kolejnego sprzątania świata przez załganych obłudników . Nam jakoś nigdy nie po drodze , byle pierdoła Nas może poróżnić , oni tak Nas wysterowali .

  Polubienie

 4. jakipodpis

  Darku, wiesz, że Cię „polubiam”, lecz teraz kontynuuję retOrykę. Otóż, Szanowny Pan Dariusz Kosiur [tak, Szanowny, że nie dodam Wielce Szanowny, choć brzmi to jak PanEgIryk, być może, co „daj boże”, bo w rzeczy samej takowym on jest] miał do czynienia z jedną z osób, którąż to wymieniało owe gremium. Upraszam spojrzeć, a jeśli wola, posłuchać:https://www.youtube.com/watch?v=54J7mFvtdzs
  Życzę snów wolnych od person, których sobie nie życzę:)

  Polubienie

 5. jakipodpis

  Technika pieniądz dupa: nie mogę owemu odpowiedzieć, choć dobrze ów prawi, lecz za niech posłucha wynurzenia „Wynurzenia”;): https://www.youtube.com/watch?v=gk8I7kOrtE0
  Oglądam, słucham, bo nie mam stoperów. Niejaki sfg dyrdymając, dyrdymalis, że zacytuję słowa „zmurszałka”: „sralismazgalis”. I jak tu nie łatwo życząc przyjemnych senków. A jednak ŻYCZĘ i życzyć będę nie tylko przyjemnych snów, lecz normalnego życia w NORMALNEJ Polsce.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s