100 więźniów politycznych dla uczczenia 100 lecia niepodległości Polski ?!

 Mateusz Piskorski, więzień polityczny rządu PiSowskiej „dobrej zmiany” od niemal 18 miesięcy bezprawnie przetrzymywany jest w areszcie śledczym.  Główne „przestępstwo” Mateusza polega na tym, że  ośmielił się zignorować fakt, iż wola polityczna „suwerena”, czyli Departamentu Stanu USA – jest nie tylko wytyczną dla rządu  PiS, ale powinna być ” prawem” obowiązującym wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ile czasu potrzebne jest marionetkowemu rządowi PiS, aby do końca ośmieszyć i skompromitować słowa : „prawo” i „sprawiedliwość” ?

Polacy żądają uwolnienia Mateusza Piskorskiego przed 11 listopada 2017 roku, dniem święta Niepodległości Polski !

Chyba, że nowe hasło rządów „dobrej zmiany” ma brzmieć: ” 100 więźniów politycznych dla uczczenia 100 lecia niepodległości Polski” ?!

PZ

__________________

Na godzinę 9.00 w poniedziałek 6 listopada mamy zarejestrowaną legalną demonstrację w obronie Piskorskiego przy Pl. Krasińskich, o 10.00 startuje posiedzenie sądu. Istnieje spora szansa, że Mateusz na rozprawie będzie. Postarajmy się przybyć jak najliczniej! Planuję również potem spotkanie w lokalu, ale ew. godzinę podam później.

Do zobaczenia!

—————————-

Tomasz Jankowski

Sekretarz Generalny ZMIANY

 

 

List otwarty Mateusza Piskorskiego do Jarosława Kaczyńskiego

Warszawa, 19.10.2016

LIST OTWARTY DO PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI,

PANA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO.

Szanowny Panie Prezesie!

Piszę do Pana te słowa, jako pierwszy od lat w naszym kraju więzień polityczny, mając jednocześnie nadzieję, że stan w którym się znalazłem jako obywatel Rzeczypospolitej nie jest Panu, jako liderowi rządzącej dziś partii politycznej, obojętny. Kreślę te słowa nie tylko po to, by uzmysłowić Panu moją osobistą i rodzinną tragedię, do której doprowadziły nieodpowiedzialne działania organów naszego państwa, ale również, by zwrócić pańską uwagę na zalążki niebezpiecznych patologii, które przerodzić się mogą w przyszłości w istotne zapory blokujące możliwości debaty publicznej w naszym kraju i przeczące podstawowym wartościom republikańskim, do których również Pan odwołuje się w swej działalności politycznej.

W latach 2005-2007 byłem posłem na Sejm RP V kadencji, zasiadając w ławach Klubu Parlamentarnego Samoobrona RP, z którym pańska partia podpisała umowę koalicyjną. Osobiście byłem owej koalicji zdecydowanym przeciwnikiem, uznając, iż Samoobrona realizowała skutecznie funkcję partii protestu, potrzebnej w moim przekonaniu w każdym systemie partyjnym, jednakże niegotowej do sprawowania wówczas władzy na poziomie gabinetowym. Byłem owej koalicji oponentem również z przyczyn ideowych; obca była mi wizja polityki zagranicznej i polityki historycznej prezentowanych przez pańskie ugrupowanie. Nie wierzyłem, jak się okazało niebezpodstawnie, w wolę przeprowadzenia głębokich zmian w dziedzinie polityki społeczno-gospodarczej wśród polityków PiS.

W 2007 roku, po przegranych wyborach parlamentarnych, miałem jednak przekonanie, że liderzy trzech ugrupowań koalicyjnych z lat 2006-2007 okazali niezdolność do kompromisu i dialogu opartego na wzajemnym szacunku, która doprowadziła do kolejnej wieloletniej dominacji liberałów na polskiej scenie politycznej. Wycofałem się z aktywnej działalności politycznej, poświęcając czas na zakończenie i obronę dysertacji doktorskiej oraz aktywności naukowo-eksperckiej. Moje zainteresowania ogniskowały się w szczególności wokół zagadnień polityki zagranicznej i teorii geopolitycznych. Pogłębione analizy i refleksje doprowadziły mnie do przekonań diametralnie odmiennych od tych reprezentowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w sferze polityki zewnętrznej, przede wszystkim wschodniej. W sposób jednoznaczny i konsekwentny opowiadałem się za budową partnerskich, wzajemnie korzystnych relacji z Federacją Rosyjską, występowałem przeciwko instrumentalizacji Rzeczypospolitej przez odgrywające destrukcyjną rolę w naszym regionie Stany Zjednoczone. Prezentowałem zatem poglądy zdecydowanie odmienne w tej dziedzinie od pańskiego obozu politycznego.

W lutym 2015 roku wraz ze zwolennikami głoszonych przeze mnie koncepcji zdecydowałem się na powołanie partii politycznej Zmiana. Liczyłem, że jej istnienie wzbogaci nieco polską debatę polityczną, szczególnie zaś jej wątki poświęcone sprawom międzynarodowym. Rozwijałem kontakty i współpracę z całym szeregiem organizacji zagranicznych prezentujących podobny punkt widzenia. Nigdy nie spodziewałem się, iż moja działalność polityczna może stanowić w wolnej Polsce przyczynę represji i uwięzienia. W chwilach kluczowych, związanych choćby z próbami oczerniania naszego kraju przez organizowane wokół koncernu Agora, za pieniądze międzynarodowych spekulantów finansowych, struktury przypominającej instrumenty służące do wywoływania tzw. kolorowych rewolucji, kierowana przeze mnie Zmiana stała na gruncie obrony polskiej suwerenności, piętnując zdecydowanie haniebne polityki donosicielstwa na własny kraj praktykowanego przez polityków opozycji na poziomie instytucji europejskich.

Podobne stanowisko wyrażamy konsekwentnie, gdy opowiadamy się przeciwko stacjonowaniu jakichkolwiek wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej. Nasze poglądy odbiegają zatem zdecydowanie od przekonań pańskich i pańskiej partii. Mimo to, zarówno ja, jak i moi koledzy, wierzyliśmy, iż Prawo i Sprawiedliwość gotowe będzie do uczciwej wymiany zdań i polemiki ze swymi oponentami ideowymi, w odróżnieniu od parlamentarnych partii kartelowych, prezentującymi określony, spójny zestaw poglądów politycznych. Niestety, srodze się zawiedliśmy.

18 maja bieżącego roku w Warszawie zostałem w brutalny sposób zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tego samego dnia Prokuratura Krajowa przedstawiła mi zarzut popełnienia przestępstwa z art. 130 kk, czyli szpiegostwa. Na tej podstawie oraz przy pomocy nacisku medialnego, prawdopodobnie spowodowanego przez tzw. kontrolowane przecieki z ABW, zastosowano wobec mnie areszt tymczasowy. Tym samym znalazłem się w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów, w miejscu znanym z kart naszej historii powojennej jako ośrodek represji i likwidacji przeciwników politycznych. Związane z pańską partią osoby: Minister – Koordynator Służb Specjalnych, Mariusz Kamiński oraz szef Prokuratury Krajowej Bogdan Święczkowski – były przeze mnie w minionych latach wielokrotnie poddawane ostrej publicznej krytyce, w związku z czym doprawdy trudno jest wierzyć w ich bezstronność i brak zaangażowania osobistego w moją sprawę.

Przede wszystkim jednak wystosowano wobec mnie zarzuty nie mające nic wspólnego z określonym w art. 130 kk przestępstwem szpiegostwa. Szpiegostwo bowiem w sposób jednoznaczny, zarówno w doktrynie prawnej, jak i w odbiorze opinii publicznej, wiąże się z przekazywaniem informacji niejawnych obcemu wywiadowi, na szkodę państwa własnego. Tymczasem prokuratorskie zarzuty wobec mnie dotyczą rzekomego prowadzenia przeze mnie “wojny informacyjnej”, podejmowania prób “kształtowania opinii publicznej”. Utajnienie toczącego się przeciwko mnie postępowania uniemożliwia mi skuteczną obronę dobrego imienia. Świadczy dodatkowo o politycznym charakterze stosowanej wobec mnie i mojego środowiska represji. Podlegający Panu w ramach struktury partyjnej funkcjonariusze polityczni działają zgodnie z najgorszymi tradycjami prześladowań politycznych, jeśli nie stalinowskich represji w Związku Radzieckim rozpoczętych po zamachu na Siergieja Kirowa w 1934 roku, to co najmniej w sposób łudząco podobny do paranoicznych czasów maccarthyzmu w Stanach Zjednoczonych.

Moja działalność publiczna zawsze utrzymana w duchu walki przeciwko neoliberałom – grabieżcom polskiego majątku narodowego i grabarzom polskiej gospodarki szabrującym w naszym kraju od 1989 roku, nie pozwoliła pańskim podwładnym na oskarżenie mnie o jakiekolwiek przestępstwa korupcyjne czy gospodarcze. Zmuszeni byli więc sięgnąć po absurdalny zarzut szpiegostwa. Kierując się podobnym założeniem, większość z nich powinna tłumaczyć się z pojawiających się na przestrzeni wielu lat doniesień o ich zażyłych relacjach z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą. Pańscy podwładni wolą wszakże stosować podwójne standardy. Ich sposób myślenia polega na prymitywnej redukcji ad absurdum wszelkich relacji i kontaktów z osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i partiami politycznymi z Federacji Rosyjskiej do szpiegostwa i działalności przestępczej.

Naruszenie przez pańskich partyjnych podwładnych elementarnych praw człowieka i obywatela to nie wszystko. Kryminalizacja wszelkich relacji towarzyskich, społecznych, naukowych, gospodarczych i kulturalnych z największym spośród naszych wschodnich sąsiadów stanowi także poważne naruszenie polskiej racji stanu. Nie chodzi przy tym wyłącznie o kwestię subiektywnej definicji owej racji stanu, do której ma prawo każde środowisko polityczne w demokratycznym państwie; ja i mój obóz polityczny twierdzimy i twierdzić będziemy, chyba że ktoś zdoła przekonać nas nie za pomocą aresztowań i represji, lecz racjonalną argumentacją, iż Rosja we współczesnym systemie międzynarodowym jest naturalnym partnerem i sojusznikiem Polski; Pan i pański obóz polityczny uznajecie naszego wschodniego sąsiada za wroga, sojuszników lokując gdzie indziej. Rzecz nie w tych naturalnych i uprawnionych różnicach. Racją stanu jest bowiem istnienie w Polsce sił politycznych przejawiających zdolność do dialogu z różnymi ośrodkami siły geopolitycznej. Gdybyśmy to my sprawowali w naszym kraju władzę, pańscy partyjni koledzy byliby w naszych oczach istotnym potencjałem wiedzy i kontaktów w środowiskach neokonserwatywnych w USA, których znaczenia nie sposób bagatelizować. Żaden z Pana politycznych podwładnych z pewnością nie trafiłby do więzienia za swą polityczną współpracę z tymi kręgami polityków i decydentów amerykańskich, do których odnosimy się, delikatnie ujmując, bardziej niż sceptycznie. Pomimo istniejących pomiędzy nami fundamentalnych różnic, ja i Zmiana otwarci jesteśmy na wymianę argumentów i rzeczową, merytoryczną debatę.

Gdy w pierwszych latach niepodległości Stanów Zjednoczonych pojawiły się głosy nawołujące do prześladowania przeciwników politycznych, Thomas Jefferson w swym inauguracyjnym prezydenckim przemówieniu mówił: “i pamiętajmy, że może nie warto było wypędzać z naszego kraju nietolerancji religijnej, przez którą ludzkość cierpiała i krwawiła tak długo, jeżeli mamy zachować nietolerancję polityczną, równie despotyczną, równie szkodliwą i zdolną do równie dotkliwych i krwawych prześladowań. (…) a jeżeli są wśród nas zwolennicy rozwiązania tej unii i zmiany jej republikańskiego ustroju, zostawmy ich w spokoju na dowód, że można tolerować błędy nierozumu tam, gdzie rozum jest nieskrępowany i może je zwalczyć”. Sądzę, iż ten wybitnie republikański pogląd autora Deklaracji Niepodległości nie powinien być Panu obcy.

Ja i każdy z członków Zmiany gotowi jesteśmy do debaty na temat geopolitycznej roli Polski we współczesnym świecie z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Nie wykluczamy, że w pewnych kwestiach ich rzeczowa argumentacja wpłynąć może na nasze przekonania, a nawet zmodyfikować prezentowane przez nas poglądy. Podobnej gotowości oczekujemy również od drugiej strony. Argumenty siły nie powinny w ustroju republikańskim zastępować siły argumentów w rzeczowej debacie świadomych obywateli.

Kolejnym niepokojącym sygnałem, który pojawił się w związku z moim zatrzymaniem i uwięzieniem, jest aspekt bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski, o które; jak się przekonałem; absolutnie nie możemy być spokojni. Chodzi tu w pierwszej kolejności o zupełny brak profesjonalizmu oficerów ABW. Nie mnie oceniać poziom przygotowania struktur agencji do zwalczania zorganizowanej przestępczości czy terroryzmu. Pragnę wszakże zwrócić pańską uwagę na bezgraniczną ignorancję jej przedstawicieli w zakresie spraw międzynarodowych i podstawowych pojęć z kategorii politologicznych.

Podjęte przeciwko mnie działania agencji wskazują na alarmujący fakt, iż jej młodzi funkcjonariusze cierpią na analfabetyzm funkcjonalny uniemożliwiający nie tylko zrozumiałą artykulację ich pytań i oczekiwań, ale również rozumienie prostych pojęć i komunikatów. Poziom rozkładu kadrowego i intelektualnego ABW powoduje poważne obawy o stan bezpieczeństwa Państwa Polskiego. Nie wiem, czy świadomość owego kryzysu posiada pański zastępca Mariusz Kamiński. Wiem, że taką świadomość winien mieć Pan, jako lider partii rządzącej.

Pisząc ten list, zdaję sobie sprawę, że otoczony jest Pan ludźmi nierzadko miernymi intelektualnie i zepsutymi moralnie. Taki jest niestety los dużych partii typu catch-all, w szczególności zaś tych rządzących. Uznałem wszakże, że warto zwrócić pańską uwagę na fakt istnienia w Polsce niezrozumiałych represji politycznych oraz stanowiących ich tło patologicznych procesów życia publicznego.

Z wyrazami szacunku!

/-/ Dr Mateusz Piskorski

Dodatek muzyczny: 

Zapisz

48 Komentarzy

Filed under Polityka

48 responses to “100 więźniów politycznych dla uczczenia 100 lecia niepodległości Polski ?!

 1. jakipodpis

  @paziem „Chyba, że nowe hasło rządów „dobrej zmiany” ma brzmieć: ” 100 więźniów politycznych dla uczczenia 100 lecia niepodległości Polski” ?!” Owe hasło prawie jak hasło „Tysiąc szkół na tysiąclecie”, lecz o jakże złowrogim wydźwięku.

  Polubienie

 2. paziem

  Pamiętam jak ogłupiała brać studencka w 1981 roku wywieszała na transparentach w 1981 roku, w czasie podsycanych przez KOR strajków studenckich: ” Państwo, w którym wydatki na policję przekraczają wydatki na edukację, jest państwem policyjnym”. Trzeba porównać obecne wydatki Błaszczaka i wydatkami na edukację, oraz relację płac policji do płac nauczycieli i na tej podstawie wyciągnąć wnioski w jakim państwie żyjemy.

  Oczywiście, że hasło W.Gomułki ” 1000 szkół na 1000 lecie” było moją inspiracją :)))

  Polubienie

 3. jakipodpis

  @paziem Dziękuję za odpowiedź zorientowaną na mój przekaz oraz możliwość poznania Pana, choć nie osobiście, lecz z mocy, że tak powiem internetu a w szczególności strony W.P.S., o której to dał mi znać Darek, z którym to znamy się od podstawówki, mając licujące spojrzenia na niemalże wszystkie kwestie, w tym z gatunku „Cierpienia młodego Wertera”, jak też „Czekając na Godota”, że nie wspomnę o innych, w tym też z gatunku zainteresowań muzycznych [Darek grał na gitarze elektrycznej a ja na perkusji (obraziłem się na akordeon, bo koledzy podśmiewali się ze mnie, mówiąc, że gram na „balii”; po latach przeprosiłem ten instrument o wielkich możliwościach, uznawany na całym świecie; obecnie gram na nim i posiadam bogaty i zróżnicowany repertuar, który ciągle doskonalę i poszerzam)]. Byłem też świadkiem, aczkolwiek nie koronnym:), na Darka ślubie. Do tej pory pamiętam te piękne chwile. Pomimo odmienności naszych losów myślę, że podążamy w tym samym kierunku (nie chodzi o tzw. jedynie pewną rzecz w życiu).
  Odnośnie wspomnianej przez Pana braci ogłupiałej to pamiętam, jak na zajęciach Szkolenia obronnego na P.W. prowadzący ob. major L.W.P. (nazwiska nie wymieniam, choć pamiętam z racji nie przygotowania się do użycia maski p.gaz.) spytał nas, czy wiemy, co to jest KOR [miał na myśli Komitety Oficerów Rezerwy] a myśmy powiedzieli, że tak, mrugając do siebie porozumiewawczo, mając na myśli Komitet Obrony Robotników.
  Hasło tow. Wiesława było mądre, jak też wizjonerskie, jak to: „Kto za Gomułką, ten za Polską”, z którego szydzenia nie było końca. Oto tego przyczyna: brak świadomości.
  Niech powyższe będzie moim resume.
  Na zakończenie moich, jak mniemam, długich wywodów, proszę obejrzeć, słuchając: https://youtu.be/W80jOPYwI2w
  oraz: https://youtu.be/mHaXDWqpHy8
  nie pozostając bez komentarza.

  Polubienie

 4. jakipodpis

  @paziem jeszcze coś w temacie „bycia w życiu”, choć nie tylko w U.S.A.: https://youtu.be/a1v638jJiy4

  Polubienie

 5. jakipodpis

  @paziem mądre wywody mądrego człowieka: https://youtu.be/H-llwrjGfLc

  Polubienie

 6. jakipodpis

  Ad vocem li od czapy a propos „Służby zdrowia”: https://youtu.be/2iOvDBaLChw

  Polubienie

 7. Kojak

  PISKORSKI JEST SYMBOLEM ,,DEMOKRACJI,, SYJONISTYCZNYCH BANDYTOW Z PIS ! WYCIERAJA SOBIE ONI MORDY I RYJJE SLOGANAMI A SA ZWYCZAJNA BANDA ANTYPOLSKICH KANALI I ZBIOROW ! WIDAC TO DOKLADNIE JAK BYDLAK<I Z PYYSS DAJA OGROMNA FORSE POGROBOWCOM ZBRODNIARZY Z UPA RZADZACYCH UPADLINA !

  Polubienie

 8. Edward


  Zydzi nie choruja na nowotwory.

  Polubienie

  • Technika pieniądz dupa

   Edward jak mają chorować przecież to naród wybrany przez Jahwe .Co najwyżej jak tam któryś ma pecha i sobie pociupcia w jakimś pensjonacie łapiąc HIV od goja ale to już pech .
   Zresztą mając HIV można wiele lat żyć .Ich stać na drogie leki i terapie .
   Jak to mawiała moja prababcia znając dobrze koszernych przedwojennych
   Ich standarowe powiedzenie :
   „Tylko nie baw się z tą świnią gojem i nie bierz od niej kiełbasy bo zachorujesz „

   Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    A żeby było śmieszniej to po wojnie chodzili do Rosjan z żądaniami ukarania Polaków bo im w czasie okupacji mało dawali jeść i oni byli strasznie głodni .
    Moja prababcia światkiem bo skarga była też na jej ojca a żeby było jeszcze śmieszniej to on nic z tym wspólnego nie miał .

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    A żeby było jeszcze śmieszniej to moja prababcia dostała w pysk od czerwonoarmisty bo bo sytym obiedzie którym go poczęstowała podała pączki i ciastka na deser a biedny Rosjanin był tak najedzony że nie miał gdzie już tych pączków zmieścić dał jej za to w mordę i krzyknął :
    ” O ty swołocz jedna .To nie mogłaś mi najpierw dać pączków jak miałem pusty brzuch a dopiero potem obiad „.
    No niestety biedni ludzie .

    Polubienie

   • Towarzysz robert

    Fajna dykteryjka :/ . W kraju po wojnie dzieciom niestarczało zwykłego razowca a tą stać było na paczki. Pieprzone kułactwo. Profilaktycznie ja bym Was na Sybir wydelegował , całą rodzinke.

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Widzisz nieudaczniku na sybir to trzeba by ciebie zesłać abyś uczciwie popracował na kawałek chleba przy ścinaniu drzewa na mrozie czy w upalne lato .
    Widzisz cwaniaczku co byś chciał wszystkich na Sybir wysyłać oprócz siebie . Ten dobry obiadek i pączki były specjalnie robione dla głodnych żołnierzy którzy się tak opychali że aż w brzuchu im miejsca nie starczało . Po wojnie i było stać na pączka i na obiad od święta bo czego się dla żołnierzy nie robi a już w 50 roku a więc 5 lat po wojnie były i sklepy gdzie np sprzedawał żyd pomarańcze i jabłka inna sprawa że nie raz dostał kopa w dupę od goja bo sprzedał grejpfruta a dziecko narzekało że on taki gorzki a zresztą kto wtedy wiedział co to jest grejpfrut .

    Polubienie

   • Towarzysz robert

    Przepracuj co najmniej 5 lat w fabryce darmozjadzie a wtedy być może pogadamy jak równy z równym. Tym czasem kopa w D i paszoł się j…

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Panie Pawle takie dwie prośby .Jeżeli moje wpisy nic nie wniosły proszę o usunięcie . Uważam jednak że jeżeli WPS czytają młodzi ludzie to takie prawdziwe opowieści mogą ich bardziej nauczyć historii i prawdy niż koszerne książki .
    Dwa podłączył się jakiś koszerny i szuka okazji do pyskówki .Szkoda mi na to czasu także proszę usunąć jego wpisy .
    Uzupełnienie .
    Mamy taką scenę w pancernych że zostają zaproszeni na obiad przez kobietę i widzimy jakie są na stole frykasy między innymi kiełbaska , szyneczka , chlebek . Także kto miał to miał i nie każdy zdychał z głodu chociaż bieda była .
    Koszerni reagują na prawdę histerycznie i obelgami ale tylko prawdą można z nimi wygrać .

    Polubienie

 9. paziem

  TPD, „wspaniałe” epizody historyczne.Dużo masz jeszcze takich”duszeszczpiatelnych” kawałków do zapodania? Bo to prawie jakbym słyszał prof. Andrzeja Nowaka

  Polubienie

 10. Technika pieniądz dupa

  Panie Pawle przecież to czyste fakty historyczne opowiadane przez starszych ludzi kiedy pan nie był jeszcze w planach a nie historia z koszernych książek także nie wiem co pana tak w tym ubodło .
  Historyjek już więcej takich nie mam . To już nie czasy że dziadki i babcie się zbierały w domach i sobie gawędziły o i życiu i historii . Dziś już jest TV koszerna a tam taniec z gwiazdami , Kiepscy . Gdyby żyli dziś już by na takie pogawędki czasu nie mieli ale wtedy ani TV niet ani sieci ani telefonu to co mieli robić? .

  Panie Pawle na koniec .Proszę mi z łaski swojej o żadnych prof Nowakach nie wspominać czy to rydzykowych czy innych bo mi pan humor w sobotę popsujesz a pogoda piękna tylko na grilla i piwo .

  Polubienie

 11. paziem

  Panie TPD, jak może się pan domyśla ja też miałem ojca i babkę, a propos właśnie oni linii ojca zostali przez „kulturalnych Niemców” ( takich co to wiedzą, że pączek jest na deser) wysiedleni z Łodzi na Roztocze Lubelskie. Znam więc wiele opowieści i Niemcach i o Ruskich i o żołnierzach z lasu i tych zwykłych bandytach przeklętych

  Polubienie

  • Technika pieniądz dupa

   Panie Pawle przepraszam za śmiecenie ale odpiszę . Panie Pawle kochany a co moja rodzina ma wspólnego z Niemcami? . Moi pradziadowie wszyscy z lubelskiego a konkretnie z małej wsi – przed wojną 90% to żydzi .
   Fakt moja prababka która umarła mając lat 99 przebywała długo w Niemczech uciekając z biedy polskiej do tamtego kraju .Gdy wróciła przed wojną miała troszki grosza fakt i przywiozła z sobą gofrownicę na której jest data 1919 rok i spokojnie jeszcze wczoraj smażyłem na niej gofry .
   Panie Pawle na żydowskiego Boga . To pan myśli ze w XX wieku ludzie w Polsce na wsi nie wiedzieli co to pączek i że podaje się go na deser a że głodny żołnierz rosyjski o tym nie wiedział to już nie ich wina .

   Niestety na dzień dzisiejszy funkcjonuje tam masowo dowcip który może tysiąc razy słyszałem już od dzieci którzy zasłyszeli od dorosłych .
   Brzmi on tak :
   ” Wie pan czym różni się armia ruska od niemieckiej ?
   Odpowiadam nie wiem udając a oni odpalają
   ” Bo jak wchodzili do nas ruskie do śmierdziało gnojem a jak Niemcy to perfumami .
   Przykre ale taka jest w tej chwili edukacja .Nie widziałem aby ktoś tych dzieci zbeształ .Wszyscy się śmieją po usłyszeniu tego dowcipu a jak próbowałem dzieciom coś tłumaczyć to dostałem burę za mieszanie im w głowach i opowiadanie głupot .

   Polubienie

   • paziem

    To są takie kretyńskie stereotypy.Miałem w latach 70-tych zeszłego wieku😃 bliskiego kolegę, którego babcia pochodziła ze Wschodu. Kończyła przed ÌWŚ liceum dla dobrze urodzonych panien w Moskwie.Rodzina mieszkała na wsi i wielokrotnie opowiadała, że nikt nie zamykał drzwi i złodziejstwo było tam nie znane ( zresztą moja prababcia, chłopskie dziecko spod Piotrkowa Tryb., to samo.mówiła o wsi polskiej).
    O pączkach natomiast wspomniałem z sarkazmem dlatego, że co to mi za wyźszość kulturalna, jeśli taki „dobrze wychowany” Niemiec czy Anglik zarżnie w rękawiczkach „podczłowieka” z polskiej lub zuluskiej wioski?!

    Polubienie

   • A to ciekawe. W mojej okolicy, jak pamięcią rodzinną sięgnąć, czy to obecnie, czy za komuny, czy sanacji, było zawsze niewyobrażalne złodziejstwo i chamstwo w biały dzień. Nie tam jakieś sporadyczne przypadki, które by można było pominąć. A rzecz dziejaca się nagminnie, praktycznie na każdej płaszczyźnie życia. Niektórzy już przed wojną stąd uciekali, na przykład na Ukrainę, bo tu się nie dało funkcjonować. Nędza i ciemnota okropna. Bez zamykania dobytku to zapomnij. Własności państwowej to tu się nie szanuje, mówi się, że to niczyje i można kraść. Prywatną ma się w dupie. O szacunku do cudzej pracy i jej efektów to już lepiej nie wspominać. A nie daj bogowie slowianscy jakby się komuś lepiej powodzilo, nie dużo, tylko troszkę, to w otoczenie wstępowała kurwica. Dziś paradoksalnie jest nieco lepiej, stare pokolenie w większości wymarło, a nowe ma nieco lepsze podejście, ale szału też nie ma.

    Polubienie

   • paziem

    Przemex, to gdzie ty mieszkasz, na Wall Street, czy w City of London ? :))))

    Polubienie

  • Panie Pawle widział Pan wedle doktor Magdaleny El Ghmari która zdradziła swoich rodaków i sama mogła prawdopodobnie zginąć a kolaboruje z atlantystami i syjonistami jest w Polsce wolność słowa i wolność mediów.Oto cytat wspomnianej Pani:(rozumiem też media, które nagłaśniają sprawę. Media są dziś wolne, jedne relacjonują wojnę, pokazują ludzkie cierpienie, a drugie zachęcają nas do oglądania zwierząt na łonie natury. Mamy wybór, możemy w tym uczestniczyć, albo nie.)
   http://www.fronda.pl/a/dr-magdalena-el-ghamari-dla-frondy-europa-w-tym-polska-bedzie-muzulmanska-chyba-ze-wyciagniemy-wnioski-z-blednej-polityki-zachodu,88519.html
   Panie Pawle co Pan sądzi? o tej osobie bo wedle mnie jest śc….!!!.

   Polubienie

  • Media są dziś wolne, jedne relacjonują wojnę, pokazują ludzkie cierpienie, a drugie zachęcają nas do oglądania zwierząt na łonie natury. Mamy wybór, możemy w tym uczestniczyć, albo nie.
   Tylko ciekawe czyje cierpienie?, bo tego Pani doktor już nie mówi.
   A jak nie chce oglądać superlatyw na temat osi Anglo-Amerykańskiej oraz syjonistów , liberałów i syjo-liberałów żydowskich to może sobie oglądać zwierzęta nie tak to widzę. Ja tak na to patrze że tak że dla ludzi takich jak ja też powinny by być media co dobrze mówiły by o Rosji i Chinach. A zamiast promocji Regana itp była by promocja Primkowa,Rochlina,Ziuganowa,Iluchina i tym podobnych.

   Polubienie

  • Zapewne wedle niej wolno tylko mówić do woli o Rosjanach,Muzułmanach oraz Komunistach.Jest to bardzo przykre bo choćby z powodu pochodzenia i wiedzy powinna być zajadle przeciw atlntyzmowi,syjonizmowi,liberalizmowi nie mogę tego zrozumieć.

   Polubienie

 12. Podłość i Syjonizm ma takie wsparcie…

  Polubienie

 13. Pingback: Ile czasu potrzebne jest marionetkowemu rządowi PiS, aby do końca ośmieszyć i skompromitować słowa: „prawo” i „sprawiedliwość”? Polacy żądają uwolnienia Mateusza Piskorskiego przed 11 listopada 2017 roku, dniem święta Niepodległości

 14. jakipodpis

  @paziem dziękuję za kolejne przesłane filmiki a propos kukiełkowości Zappy to nie łatwo idzie mi to zrozumieć być może dlatego że to mój dawny idol że nie powiem ideol:) rewanżuję się tym https://youtu.be/Bj_lZ4hkJd8

  Polubienie

   • jakipodpis

    @paziem toż to przecież Klasyk, proszę Pana. A pewno są, w co nie wątpię swoim nazbyt wątpiącym umysłem, że są takie „zdolniachy”, których to bez medialnej promocji „pies z kulawą nogą”, mając węch jako pies, nie wywącha, choć w słuchu wolałby się odwołać do kota, z którym to ponoć „żyje jak pies z kotem”.

    Polubienie

 15. jakipodpis

  @paziem Dla Pana z delty https://youtu.be/8jsE0cCCV68 https://youtu.be/VK7qqU_W3Ug i spoza rzeczonej esencji bluesa https://youtu.be/VK7qqU_W3Ug Komentarze pożądane aczkolwiek wedle Pana woli którym to z góry pozostaję z podziękowaniem

  Polubienie

  • paziem

   Mateusz Piskorski po dzisiejszej rozprawie.

   Prokuratura kolejny raz nie przedstawiła dowodów rzekomego przestępstwa. Sąd wyznaczył kolejny termin, tym razem niezbyt odległy, bo 18 stycznia 2018, jako ostateczny do przedstawienia materiału dowodowego przez prokuraturę.Oznacza to, że praktycznie w Polsce pod rządami „dobrej zmiany” PiS, prawo i sprawiedliwość są nie tylko nadużywanymi, ale całkowicie teoretycznymi pojęciami.Praktyką jest natomiast nieograniczona niczym przemoc i samowola urzędników i funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

   Wiarygodność ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro jest równa zeru. A hasła głoszone przez Jarosława Kaczyńskiego o przywróceniu normalności i skończeniu z bezkarnością funkcjonariuszy państwowych są całkowitym pustosłowiem. PiS w praktyce funduje Polakom państwo policyjne i zarazem poddane całkowicie zewnętrznemu dyktatowi. PiS jest zakładnikiem i bezwolnym narzędziem anglosasko- syjonistycznych priorytetów politycznych.

   Niżej migawka filmowa z dzisiejszego dnia rozprawy, a raczej sądu kapturowego nad więźniem politycznym, Mateuszem Piskorskim.

   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1726883037322033&id=100000010595202#

   Polubienie

  • jakipodpis

   @paziem sorki nie ma mnie na fe be

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.