Jak żydowski reżim przygotował oszustwo referendum akcesyjnego do UE

Ostateczna frekwencja w referendum akcesyjnym wyniosła 58,8%, ale do godziny 16., czy 17. drugiego dnia referendum, według L.Millera, frekwencja wyniosła zaledwie ok. 17%.

Jak zatem lud zdołał się zmobilizować i co o tej mobilizacji decydowało, żeby na kilka godzin do zamknięcia lokali referendalnych dobić z frekwencją do 58,8% – ? – pozostanie to tajemnicą dla potomnych. Innym istotnym rezultatem referendum było TAK dla akcesji we wszystkich województwach. Czym więc było podyktowane rozporządzenie Ministra Kultury – i dlaczego właśnie Ministra Kultur ? – zniszczenia całej dokumentacji referendalnej, która stanowiła dowód politycznej dalekowzroczności oraz jedności polskiego ludu z żydowską władzą? Przecież to dzięki akcesji Polski do UE trwa nieprzerwane pasmo sukcesów obywateli i państwa. Niestety, dowody tej wspólnej mądrości narodu i władzy zostały zniszczone (?).

Czyżby wprowadzający Polaków do UE obawiali się, że przeżyją UE i zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? Muszą chyba być świadomi, że kara śmierci należy się im za to niewątpliwie.

Nie zapominajmy także i o tym, że w zapędzaniu Polaków do UE czynny udział brał żydo-katolicki Kościół i osobiście sam święty JPII.

D.Kosiur

___________________________

Nowa ustawa o referendum, z zapisem o dwudniowym głosowaniu, weszła w życie w dniu zarządzenia przez Sejm referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – tj. 17 kwietnia 2003r.

Referendum akcesyjne w sprawie przystąpienia Polski do UE  i ratyfikacji traktatu ateńskiego, , (referendum europejskie lub akcesyjne), wyznaczono na dwa dni – na 7 i 8 czerwca 2003r.

___________________________

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „dokumentach z referendum ogólnokrajowego”, należy przez to rozumieć:

1) spis osób uprawnionych do udziału w referendum;

2) protokoły głosowania w obwodzie;

3) protokoły wyników głosowania;

4) protokoły o wyniku referendum;

5) uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej ustalającą wyniki głosowania i wynik referendum;

6) karty do głosowania (wykorzystane i niewykorzystane);

7) protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia i inne dokumenty komisji do spraw referendum.

§ 2.

 1. Obwodowe komisje do spraw referendum po wykonaniu swoich zadań przekazują posiadane dokumenty z referendum, jako depozyt, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, konsulowi albo kapitanowi polskiego statku morskiego.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane wyłącznie na żądanie sądów w związku z postępowaniami w sprawach protestów dotyczących referendum oraz na żądanie sądów lub prokuratury i Policji prowadzących postępowanie karne.

§ 3.

 1. Po upływie 30 dni od podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o ważności referendum komisarz wyborczy nakazuje organom, o których mowa w § 2 ust. 1, zniszczenie następujących dokumentów z referendum:

1) spisów wyborców (obu egzemplarzy);

2) kart do głosowania (wykorzystanych i niewykorzystanych);

3) przekazanych na zasadach określonych w § 2 ust. 1 drugich egzemplarzy:

 1. a) protokołów głosowania w obwodzie,
 2. b) protokołów wyników głosowania,
 3. c) protokołów o wyniku referendum.
 4. Sposób zniszczenia dokumentów określa dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zniszczenie następuje po porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.
 5. Dokumenty z referendum znajdujące się w posiadaniu obwodowych komisji do spraw referendum niewymienione w ust. 1 nie podlegają zniszczeniu i są przekazywane dyrektorowi właściwej rzeczowo i terytorialnie delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 4.

Dokumenty z referendum przekazane przez obwodowe komisje do spraw referendum komisarzom wyborczym, a także dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz dokumenty z referendum sporządzane przez komisarzy wyborczych stanowią zasób archiwalny i są przechowywane przez dyrektorów właściwych rzeczowo i terytorialnie delegatur Krajowego Biura Wyborczego, w sposób ustalony dla zasobu archiwalnego archiwów zakładowych przez okres 5 lat, licząc od dnia referendum. Po upływie tego terminu dokumenty z referendum przekazuje się do właściwych miejscowo archiwów państwowych.

§ 5.

Dokumenty z referendum przekazane przez komisarzy wyborczych Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Państwowej Komisji Wyborczej podlegają przekazaniu Kierownikowi Krajowego Biura Wyborczego. Dokumenty te stanowią zasób archiwalny i są przechowywane w Krajowym Biurze Wyborczym do czasu ich przekazania właściwemu archiwum państwowemu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 6.

 1. Dokumenty z referendum stanowiące zasób archiwalny udostępnia się do wglądu osobie zainteresowanej w obecności i pod nadzorem upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego, w której dokumenty są przechowywane, w siedzibie tej jednostki.
 2. Sporządzenie urzędowego odpisu, kserokopii bądź udostępnienie w innej formie danych z dokumentów z referendum wymaga zgody kierownika właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu, dotyczących w szczególności gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania i udostępniania dokumentów z referendum, stosuje się przepisy o narodowym zasobie archiwalnym.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

za: http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2003.102.0000951,rozporzadzenie-ministra-kultury-w-sprawie-sposobu-przekazywania-przechowywania-i-udostepniania-dokumentow-z-przeprowadzonego-referendum-ogolnokrajowego.html

__________________________

Reklamy

20 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

20 responses to “Jak żydowski reżim przygotował oszustwo referendum akcesyjnego do UE

 1. jakipodpis

  Zobaczcie proszę to: https://youtu.be/9gL2NJDOFmU zwracając uwagę na interesującą treść, jak też na kunszt aktorski a także na logo po lewej strony ekranu, które wydaje się być coś przeinaczone.

  Polubienie

  • paziem

   Kolega komediant Olszański vel Jabłonowski, to wogóle osoba ” przeinaczona”. Poziom jego kreacji dowodzi na ile inteligencję współczesnych Polaków oceniają anglosasko-syjonistyczni kolonizatorzy.
   Proszę zauwaźyć jak skurwysyńsko wyrachowana jest ta socjotechnika zadana przez kolonizatorów i transplantowana do naiwnie patriotycznie-narodowo podgrzewanych łbów polskich przez komedianta Jabłonowskiego w osłonce innego socjomanipulatora- Sendeckiego.
   Wykrzykujący, „koszarowo” dziarski Jablonowski niby gani tych ” wstrętnych Żydów”, tego nielojalnego Trumpa, ale co stara się wdrukować do świadomości Polaków? Ano to, że 65 mld $ trzeba będzie zapłacić, bo nawet „taka Szwajcaria” zapłaciła( ile razy on to powtarza z emfazą!). Jaki to nastrój grozy tworzy komediant Jabłonowski, roztaczając wizje przejętych przez żydooszustów polskich statków w portach, przejętych pól i lasów itp. Jak to komediant Jabłonowski stara się nam wmówić, że „prawo” obcego państwa, nawet USA, ma być obowiązującym prawem dla Polakow w Polsce i innych obywateli tu przebywających.
   A przecieź wystarczy przytoczyć tak proste fakty jak ten, że miała miejsce Umowa Poczdamska, i że w jej następstwie wykonana m.in. została umową indemnizacyjna między rządem polskim i amerykańskim z początku lat 60tych XX wieku. Jeśli zatem źydowscy, amerykańscy oszuści mają jakieś roszczenia, to w świetle postanowień tej umowy powinni zwrocić się do właściwego adresata, a mają do niego wyjątkowo blisko, bo jest nim rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

   Czyżby prezydent Trump i amerykańscy podatnicy tego nie wiedzieli?

   Polubienie

 2. nana

  Nowy Rok a oszustwa te same?

  Właśnie znajoma opowiedziała mi o niedoli młodej, 25 letniej kobiety.

  Z maleńkiego miasteczka wyjechała ona za pracą do nieco większego miasteczka i nawet udało się jej ustabilizować i znaleźć pracę na pięć lat.
  Ale niestety, z końcem roku pracę tę straciła.
  A więc i straciła podstawę egzystencji.

  Przez te lata udało się jej zaoszczędzić parę set złotych bo w małych miastach zarobki są niskie i nie było z czego odkładać.

  Pożyczyła trochę od rodziny, trochę od znajomych i postanowiła wyjechać do stolicy, bo tam jest dużo ogłoszeń o pracę, jak i dużo ogłoszeń oferujących pokoje do wynajęcia w granicach 500 – 1000zł.

  Ta młoda kobieta postanowiła najpierw znaleźć jakieś lokum, by mieć bazę wypadową do szukania pracy.

  I znalazła pokój w mieszkaniu 3 pokojowym, w którym mieszkały już dwie inne kobiety. Koszt wynajmu wynosił 800zł plus „opłaty licznikowe”, czyli jakieś kolejne 100zł na miesiąc.
  Cała szczęśliwa „wzięła manatki” i się wprowadziła płacąc za miesiąc z góry.

  Miało to miejsce 4 stycznia 2018 roku, czyli przed dwoma dniami.

  Ale już po jednym noclegu właścicielka mieszkania przyszła do – nazwijmy ją „Zosi” i powiedziała, że Zosia musi się wyprowadzić natychmiast bo pani wynajmująca musi ten pokój udostępnić jakiemuś znajomemu, wobec którego ma jakieś tam zobowiązania.

  Było to wczoraj, 5 stycznia 2018 roku.

  I powiedziała ona Zosi, że może jej zwrócić 400zł ! ! ! z zapłaconej przez nią sumy 800zł ! ! !

  Ludzieeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!

  W jakim kraju my mieszkamy????????????????

  Zosia na dojazd do „swojego miasteczka” wydała część pieniędzy, by móc te manatki tam spakować, no i z powrotem przyjechać do Warszawy, do wynajętego pokoju.

  Za pokój zapłaciła 800zł, więc z tej skromnej sumy ok. 1300 złotych zostało jej niewiele. Miała ona nadzieję, że żyjąc bardzo oszczędnie jakoś sobie poradzi i uda jej się przeżyć, znaleźć pracę i do pierwszej wypłaty sobie da radę.

  Ale nic z tego!!!!!!!

  Trafiła na oszustkę, która żadnych skrupułów nie miała i nie interesowało jej, że rujnuje życie młodej kobiecie !!!!!!!!!!

  Jak nisko upadli Polacy, że stosują takie nikczemne metody okradając ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej? ? ?

  Kto ma nam pomóc, jeżeli my sami niszczymy naszą tkankę narodową, wpędzając młode kobiety w tragedie???

  Przecież one kiedyś będą żonami i matkami!

  Jak mają one w przyszłości móc wychować swoje potomstwo na szlachetnych ludzi, jeżeli stały się ofiarami kreatur bez sumienia, okradających z ostatniego grosza kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji ?!?

  W jakim społeczeństwie chcemy żyć jako ludzie starzy? Czy wśród oszustów, czyhających na nasze mienie? Czy wśród oszustów okradających nasze dzieci i wnuki z pieniędzy zaoszczędzonych przez nie kosztem wielu wyrzeczeń?!?

  Co to będzie za życie?

  Co to będzie za przyszłość?

  Jeżeli nie przeciwdziałamy wspólnie, to nasz kraj zdominują kreatury pozbawione sumienia i wówczas biada nam!
  Czy tego chcemy w tym, Nowym Roku i latach następnych?

  Piętnujmy publicznie takie oszustwa!
  Nie dawajmy na nie naszego przyzwolenia, to proceder ten się skończy!

  Czy liczba samobójstw jest u nas zbyt mała by dodawać do niej jeszcze zdesperowane, młode kobiety, które padły ofiarą oszustów?

  Pomagajmy sobie nawzajem, bo jest to w interesie nas wszystkich.

  Polubienie

 3. wiochmen

  Według władz Iranu za ostatnie antypaństwowe ruchawki są odpowiedzialne dwa szatany duży szatan USA i mały szatan Izrael .
  Swoją drogą zawsze mnie zastanawiało czemu ci żydzi mają taki pociąg do oszust i fałszowania wyborów .
  Po wojnie sfałszowali wybory i pewnie coś podobnego zrobili w referendum akcesyjnym i bez żadnej kary . Im to się zawsze upiecze .Takie plemię .

  Polubienie

 4. pytuś

  Od samego początku wejście Polski do UE było zaplanowanym oszustwem. W Wikipedii, cały czas ,,wisi” na stronie dla niegramotnych w matematyce, referendalny szwindel dokonany w 2003 r. Przemilczane jest ile osób było uprawnionych do głosowania w referendum – jeszcze wtedy nie było wielkich migracji Polaków na dziki Zachód. Z 58,85% biorących udział w referendum zrobili 100%, odjęli liczbę 22,55% niezadowolonych i wyszło, że 77,45% było za. A jak powinien wyglądać prawidłowy wynik?

  58,85% = 100%

  58,85% – 22,55% (niezadowoleni) = 36,3%, odjąć 0,72% (głosy nieważne)

  35,58% – taka liczba Polaków, nazywana ,,większością”, rzeczywiście chciała wstąpić do UE!

  Niebieskie kółeczko kuku na muniu, gdzie 100% obywateli uczestniczyło w referendum!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_2003_roku

  ,,Sąd Najwyższy uznał referendum za ważne. Wynik referendum był wiążący, gdyż w referendum wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania obywateli. Większość głosujących opowiedziała się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej”.

  … WIĘKSZOŚĆ GŁOSUJĄCYCH OPOWIEDZIAŁA SIĘ ZA…!? AMEN!

  Polubienie

 5. KOJAK

  NO COZ ? ZYDOWSTWO MA WPRAWE W KRYMINALNYCH FALSZERSTWACH ! PO WOJNIE TEZ RZADZACE WOWCZAS ZYDOWSTWO W OSTETNTACYJNIE KRYMINLANY SPOSOB SFALSZOWALO WYBORY ! ZYDOWSTWO JUZ TAK MA,ZE W SWOIM INTERESIE DOKONA BEZ WACHANIA KAZDYCH PRZESTEPSTW ZEBY OSIAGNAC SWOJE WSZAWE I ZALGANE CELE

  Polubienie

  • moherowy beret

   Biadolicie nad oszustwami tych Żydów,a czy wiecie jak oni dostali się(wtargnęli) do miast Europy w czasach dawniejszych?Oglądam film
   jak Żydom udało się zdobyć księstwo Wirtembergii i opętać siecią korupcji samego księcia.Film stary,ale warto obejrzeć,bo można coś niecoś zrozumieć z tych działań…….

   Polubienie

 6. pytuś

  Co Wy na to Waszmościowie? Pejsate zbuki szukają kumpli czy Mesjasza, a może jedno i drugie wchodzi w parchatą rachubę? Co oni przed nami ukrywają? Czy przypadkiem, ostatnia wizytacja Pomazańca niebieskiego nie odbyła się w Polin i ta rzymska szubienica to jest wielka lipa?

  http://www.wspolnotamesjanska.pl/index.php/onas/50-o-nas

  Coś mnie tutaj wyraźnie nie pasuje! Dwie wersje tej samej historii, a trzecią opowiedzą w Tworkach?

  Polubienie

  • julius

   Kierując imigrantów do Izraela z Francji, francuskie żydostwo zwiększa popyt na izraelskie domy nie z powodu antysemityzmu, ale z miłości do Izraela. Dzięki specjalnemu podziałowi, oprócz mapowania własności obywateli francuskich w Izraelu, urząd skarbowy we Francji rozpoczął bezpośrednie przesłuchania żydowskich mieszkańców Francji, którzy są w trakcie imigracji do Izraela i badając, czy posiadają pieniądze lub aktywa, które oni wcześniej nie zadeklarowali i czy to jest powód, dla którego zdecydowali się wyemigrować do Izraela.
   Źródła poinformowały również Globes, że francuski organ podatkowy jest jednym z głównych organów podatkowych, który kontaktuje się z izraelskim urzędem podatkowym w celu uzyskania informacji na temat francuskich rezydentów o wyjątkowo dużych aktywach w Izraelu w porównaniu z innymi krajami, ale wiele wniosków jest odrzucanych . „Każdego dnia dzwonią do izraelskiego urzędu skarbowego z prośbami o informacje na temat jakiejś osoby lub innego, ale wiele wniosków jest odrzucanych, ponieważ nie spełniają one warunków konwencji dotyczących wymiany informacji.” Oni po prostu łowią ryby, ” mówi źródło zaangażowane w wymianę informacji między dwoma krajami.
   http://www.jpost.com/Israel-News/France-sets-up-tax-dept-to-investigate-Jews-521379

   Polubienie

  • Metro

   Makaron jest byłym pracownikiem paryskich Rotszyldów. Nie kąsa ręki, która go wykarmiła i zrobiła prezydentem.

   Tutaj rzeczywiście może chodzić o dobranie się do tyłków (relatywnie) bogatym żydom, ale z punktu widzenia oligarchów chodzi tylko o płotki. To jakieś misie, które mogą mieć dochody niezadeklarowane przed francuskim fiskusem. Prawdziwi oligarchowie mają o wiele większe dochody zaparkowane w różnych spółkach w różnych miejscach, zresztą pod dochody Rotszyldów to pisze się ustawy aby ich nie opodatkować.

   W Polsce powołanie takiej komórki nawet chyba nie miałoby sensu. W całej Europie, i nie tylko, prawo podatkowe jest tak napisane, że ciężar podatków spoczywa głównie na ludziach pracy. Bogaci podatków nie płacą. Chodzi o wysokie podatki konsumpcyjne (VAT, akcyza) i opodatkowanie dochodów z pracy. Bogaci żydzi mają tak dużo pieniędzy, że dochody mogą osiągać z dywidend, odsetek czy zysków spekulacyjnych. Takie dochody zwykle są o wiele łagodniej opodatkowane, doskonałym przykładem jest Polska. Poza tym istnieją bardzo łatwe sposoby unikania opodatkowania takich dochodów w transakcjach transgranicznych.

   Przykładowo: jeśli jakiś żyd wybuduje w Polsce centrum handlowe, wynajmie je i sprzeda z zyskiem 100%, to w Polsce zwykle nie będzie zadeklarowany żaden podatek. Sprzedaż zwykle będzie zrealizowana w ten sposób, że udziały spółki posiadającej centrum handlowe należą do spółki np. z Cypru czy Luksemburga i sprzedaż centruma handlowego np. w Zamościu to formalnie sprzedaż 100% udziałów spółki z Cypru czy Luksemburga, która to jest właścicielem polskiej spółki posiadającej owo centrum handlowe. Od tego żadnego podatku w Polsce nie ma. Nawet w papierach nic się nie zmieni mimo zmiany właściciela.

   We Francji, w porównywalne sytuacji podatek by się należał i dlatego można ścigać różnych przebiegłych żydów. A w Polsce nawet nie ma sensu, zwłaszcza wobec ichniej solidarności plemiennej po szwendającej się po różnych sądach.

   To co zrobił Makaron nie dotyczy bogatych bogaczy. To tylko ruch pod publiczkę, choć oczywiście miło że coś takiego zrobił.

   Polubione przez 1 osoba

 7. ja

  WYBORY Na bIAŁORUSI trwały dwa dni. jakie było ajwaj.do ue też i nie było ajwaj ??

  Polubienie

 8. paziem

  Apel : Ostrożnie patrz i podchodź do Apeli !!!

  https://www.cda.pl/video/185402052/vfilm

  Media ponoć „niezależne” ( ale wobec kogo ?!) mają się łączyć ?!

  Jedyną płaszczyzną ponad podziałami jest PRAWDA !!!!

  A zatem, które z tych mediów ” niezależnych” mówią PRAWDĘ ???!!!!

  Proponuję stworzyć wykaz takich mediów.

  Polaków przestrzegam przed wyrachowaną manipulacją bazującą na emocjach i spreparowanych represjach.

  Zachęcam natomiast do zera tolerancji dla kłamców, manipulatorów, zdrajców Polski, obłudnych konformistów, cynicznych karierowiczów oraz pospolitych głupków.

  Pierwszy test dla „niezależnych mediów” – żądajcie uwolnienia Mateusza Piskorskiego !

  Polubienie

  • Kuraś

   Szkoda że nie wyszła jakaś współpraca tego pana co mu zamknęli TVeMisja z WPS bo mogło by coś fajnego się wykluć spośród tego gnojowiska TV jakie jest teraz i każdego bombarduje .
   Fakt ten młody człowiek ma twarz jak dziecko ale co to przeszkadza bo mi nic .

   Polubienie

 9. pytuś

  Nie tylko nam mąci w głowach plugawe robactwo!

  https://kemokiev.org/polska

  https://kemokiev.org/trudnievoprosu

  Zaraza się rozprzestrzenia jak stonka ziemniaczana.

  https://konferencjamesjanska.org/

  http://gminamesjanska.pl/

  Czy ten lekceważony przypadek w naszej historii, to jest prawda? Tylko ci, którzy ówcześnie w to się zaangażowali, ,,lekko” pomylili czas, używając fałszywych zegarków, zasilanych czosnkiem.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mesjanizm_polski

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s