20 kroków – program Pawła Grudinina, kandydata na urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej

20 шагов Павла Грудинина. Кандидат в президенты России обращается к каждому

Jestem przekonany, że opierając się na drużynie Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, lewicowych i narodowo-patriotycznych sił Rosji możemy i powinniśmy osiągnąć zwycięstwo w wyborach Prezydenta.

Я уверен, что опираясь на команду КПРФ, левых и национально-патриотических сил России мы можем и должны одержать победу на выборах Президента.

Я уверен, что опираясь на команду КПРФ, левых и национально-патриотических сил России мы можем и должны одержать победу на выборах Президента. Решив эту задачу, опираясь на поддержку народа и высшего Государственного совета во главе с Г.А. Зюгановым, мы вновь сделаем наше Отечество сильной и могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим достойную жизнь граждан.

Для этого будут реализованы следующие основные меры:

 

1. Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народуПроведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.

1. Zmiana strategii ekonomicznej. Priorytetem stanie się dobrobyt szerokich mas narodu, a nie grupy oligarchów, interes prostego człowieka, a nie pazerność ” tłustych kotów”. Do tego potrzebny jest odwrót od kapitalizmu oligarchicznego ku państwu socjalnemu. Postawimy bogactwa Rosji, jej zasoby naturalne, przemysłowe i finansowe na służbę narodowi. Dokonamy nacjonalizacji strategicznie ważnych , systemowych gałęzi przemysłu, elektroenergetyki, kolei, systemów komunikacji, wiodących banków. Państwo przywróci monopol na hurtową sprzedaż spirytusu etylowego.. To da impuls rozwojowi i przyniesie rocznie skarbowi państwa tryliony rubli ; pozwoli sformować budżet rozwoju zamiast budżetu zniszczenia i degradacji.

2. Восстановление экономического суверенитета России. В кубышке правительства несколько триллионов рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранных финансовых организаций. Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование. Новая власть избавит российскую экономику от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в интересах государства и граждан страны. Мы ограничим доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку. Откажемся от участия в ВТО, ведь за 4 года пребывания в этом экономическом карцере мы получили более триллиона рублей прямых убытков и 5 триллионов – косвенных.

2. Odbudowa ekonomicznej suwerenności Rosji. W zasobach rządu wiele trylionów rubli. Jednakże te kolosalne środki w zarządzie zagranicznych organizacji finansowych. Te tryliony rubli, które przechowywane są w bankach i dolarowych obligacjach USA, uczynimy kapitałem inwestycyjnym w produkcji, nauce i edukacji.Nowa władza uwolni  rosyjską gospodarkę od od totalnej zależności od dolara. Stworzy system finansowy zgodny z interesami państwa i obywateli kraju. Ograniczmy dostęp zagranicznego kapitału spekulacyjnego do rynku rosyjskiego. Zrezygnujemy z uczestnictwa w WTO, gdyż za 4 lata przebywania w tym karnym obozie ekonomicznym ponieśliśmy ponad 1 tryliona bezpośrednich strat i 5 trylionów strat pośrednich.

3. Кредитные ресурсы – на восстановление экономики. С этой целью снизим банковский процент. Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж. Сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека. Откроются возможности для масштабных вливаний в экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратится их удушение в интересах крупных сетевых кампаний с иностранными владельцами. Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного дешевого кредита.

3. Zasoby kredytowe- na odbudowę gospodarki. W tym celu obniżymy bankową stopę procentową. Ukrócimy dzikie wyprowadzanie kapitałów za granicę. Skoncentrujemy wszystkie wolne środki na inwestycjach w krajową produkcję i w człowieka. Otworzą się możliwości dla zasilania w dużej skali gospodarki, w celu popierania małego i średniego biznesu, państwowych i kolektywnych przedsiębiorstw. Skończy się ich duszenie w interesach wielkich, sieciowych korporacji z zagraniczna własnością. System pieniężny zabezpieczy dostępność do długookresowego taniego kredytu.

4. Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод на инновационные рельсы. Предстоит опереться на науку и новые технологии. Заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира.

4. Nowa industrializacja, modernizacja gospodarki i jej wprowadzenie na innowacyjne tory. Należy oprzeć się na nauce i nowych technologiach. Zająć się aktywnym rozwojem dziedzin, które gwarantują postęp technologiczny: mikroelektroniki, biotechnologii, robotyki i budowy maszyn. Udział przemysłu  przetwórczego podniesiemy  z obecnego poziomu 15-20% do 80% jak w przodujących krajach świata.

 

5. Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации, когда значительная часть продовольствия ввозится из-за рубежа. Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.

5. Zabezpieczenie żywnościowego bezpieczeństwa Rosji, przezwyciężenie sytuacji, gdy znaczącą część żywności wwozi się z zagranicy. Program ciągłego rozwoju wsi da jej nowe życie, odrodzi wielkoskalowe rolnictwo i socjalna infrastrukturę w wiejskich miejscowościach. Na ten cel skierujemy nie mniej niż 10 procent wydatków budżetowych. Przywrócimy państwowe standardy jakości i wprowadzimy osobistą odpowiedzialność za fałszowanie produktów żywnościowych.

6. Наша историческая задача – обеспечить возрождение «провинциальной» России. Мы проведём выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантируем поддержку малых городов, поселков и сельских поселений. Обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Развернём бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и селах.

6. Nasze historyczne zadanie – zabezpieczyć odrodzenie ” prowincjonalnej” Rosji. Przeprowadzimy wyrównywanie możliwości regionalnych budżetów. Zrealizujemy gazyfikację kraju. Zagwarantujemy pomoc małym miastom, miasteczkom i wiejskim miejscowością. Zabezpieczymy przywrócenie w nich szkół, szpitali i infrastruktury socjalnej. Rozwiniemy bezpłatne dla mieszkańców doprowadzenie sieci gazowej, elektryczności, wody i kanalizacji do domów prywatnych w małych miastach i wsiach.

7. Контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.

7. Kontrola cen na podstawowe produkty i towary pierwszej potrzeby wg. taryf komunalno-socjalnych. Ograniczymy apetyty rzeczywistych monopolistów, ukrócimy spekulacyjny wzroscen na konieczne do życia towary i usługi. Obniżymy ceny na lekarstwa i taryfy na wszystkiego rodzaju przewozów. Stawki opłat na fundusze remontowe będą zmienione. Taryfy opłat za  czynsze i usługi socjalno-komunalne nie powinny przewyższać 10 % dochodów rodziny.

8. Налоги – в интересах справедливости и развития. Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог и систему «Платон».

8. Podatki – w interesach sprawiedliwości i rozwoju. Podatek dochodowy dla bogatszych wzrośnie, a dla dla mniej posiadających zostaną zmienione. System podatkowy zacznie stymulować inwestycyjną i innowacyjną działalność przedsiębiorstw. Będzie zlikwidowany podatek VAT, duszący nasz przemysł. Zmienimy podatek transportowy i system opłat „PLATON” ( za korzystanie z dróg)

9. Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день, обеспечение людей работой и приличной зарплатой. Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей. Человек труда станет достойно зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать свои силы. Мы вернём гарантии трудоустройства молодежи. Выпускники государственных ВУЗов получат гарантированное первое рабочее место. Будут запущены масштабные программы переобучения и повышения квалификации.

9. Przywrócenie gwarancji na pracę i 8 godzinny dzień pracy, zabezpieczenie pracy i nalężnego wynagrodzenia. Minimalna płaca robocza wyniesie 25000-300000 rubli ( 400-500 $ -PZ). Człowiek pracy zacznie godnie zarabiać, godnie odpoczywać i odbudowywać swoje siły. Przywrócimy gwarancje zatrudnienia dla młodzieży. Absolwenci wyższych uczelni państwowych otrzymają gwarancje pierwszego miejsca zatrudnienia. Zostaną uruchomione na dużą skalę programy przekwalifikowania i podwyższania kwalifikacji.

10. Разрушение социальной сферы будет остановлено. Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего образования и медицинского обслуживания. Вернем ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения – не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Государство возьмет на себя все расходы по лечению тяжелобольных людей, особенно детей. Физическая культура и спорт станут достоянием народа, важнейшим средством укрепления здоровья нации.

10. Zniszczenie sfery socjalnej będzie zatrzymane. Gwarantujemy bezpłatność i jakość średniego i wyższego wykształcenia oraz opieki zdrowotnej. Przywrócimy bezpłatne profilaktyczne badania lekarskie w każdym roku. Ustanowimy normy finansowania nauki, edukacji i opieki zdrowotnej – nie mniej niż 7% od produktu brutto każdej gałęzi. Państwo weźmie na siebie wydatki na ciężko chorych ludzi, szczególnie dzieci. Kultura fizyczna i sport staną się własnością narodu, najważniejszym środkiem wzmacniania zdrowia narodu.

 

11. Материнство и детство получат всемерную поддержку. Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребенка в детском саду и в группе продленного дня в школе. Реальностью станут развитие массового детского спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребенка. Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора до трех лет. Государство будет субсидировать производство детских товаров.

11. Macierzyństwo i sprawy dzieci otrzymają wszechstronną pomoc. Przywrócimy system przedszkolnego wychowania, zagwarantujemy miejsce dziecku w przedszkolu i w grupach zajęć pozaszkolnych. Realnym stanie się rozwój masowego sportu dla dzieci, bezpłatnych kółek zainteresowań i twórczych zajęć. Wyrównamy zasiłek na dziecko do miesięcznego minimum egzystencji dziecka. Wypłata comiesięcznego zasiłku zostanie wydłużona z półtora roku do trzech lat. Państwo będzie subsydiować produkcję towarów dla dzieci.

12. Гражданам – достойные пенсии. Мы незамедлительно примем закон о «детях войны». Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию. Вернём индексацию пенсий работающим пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости – не менее 50% от средней зарплаты.

12. Obywatelom – godne emerytury. Niezwłocznie ustanowimy prawo o ” dzieciach wojny”. Utrzymamy dotychczasowy wiek przechodzenia na emeryturę. Przywrócimy indeksację emerytur pracującym emerytom.Zmienimy poniżający współczynnik 0,54 dla emerytów wojennych. Zagwarantujemy średnią emeryturę – nie mniej niż 50% średniej płacy .

13. Мы защитим духовное здоровье нации. Возродим отечественную культуру. Окажем всестороннюю поддержку музеям, театрам, библиотекам.

13. Obronimy duchowe zdrowie narodu. Odrodzimy kulturę ojczystą. Udzielimy wszechstronnego wsparcia muzeom, teatrom, bibliotekom.

14. Мы гарантируем массовое строительство качественного и доступного жилья. Введем обеспечение квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3-4%. Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено.

14. Zagwarantujemy masowe budownictwo wysokiej jakości dostępnych mieszkań. Wprowadzimy zabezpieczenie w dziedzinie mieszkań lub domów dla młodych rodzin, likwidację zrujnowanych i zastępczych mieszkań. Rozwiniemy masowe budownictwo mieszkań po kosztach własnych produkcji i zaoferujemy je rodzinom z dziećmi w systemie ratalnym bez lichwiarskiego oprocentowania. Stawki kredytów hipotecznych ustanowimy na poziomie 3-4%. Wielodzietne i młode rodziny dostaną nieoprocentowaną pożyczkę na 30 lat. Skończymy z zabudową „uszczelniającą” ( nie znam , chodzić może o budowę tzw. „plomb”  ?- PZ).

15. Обуздать жадность ростовщиков. Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан.

15. Ograniczyć chciwość lichwiarzy. Ogłosimy amnestię od długów dla ofiar ” organizacji mikro finansowych”. Będzie wprowadzona karna odpowiedzialność za wciąganie do piramid finansowych, zakaz tzw.”windykacyjnej działalności” i cesji zobowiązań dłużnych obywateli

16. Обеспечить защиту природы. Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий. Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет пресечена.

16. Zabezpieczyć ochronę natury. Wprowadzimy zakaz tak na prywatyzacje, jak i na długoletnią dzierżawę leśnych i wodnych zasobów. Praktyka przekwalifikowania lasów i parków na grunty budowlane będzie zlikwidowana.

17. Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности. Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.

17.Zagwarantować zdolność do obrony i bezpieczeństwo kraju, wysoki poziom naukowo-techniczny przemysłu obronnego. Istotnie zwiększy się gotowość bojowa Sił Zbrojnych, prestiż służby wojskowej i służb ochrony prawa.

18. Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата. Мы гарантируем реальную независимость суда и следственных органов от органов исполнительной власти, обеспечим выборность судей, распространим компетенцию судов присяжных на дела об «экстремизме», по 282-й «русской» статье, по коррупционным преступлениям высших должностных лиц. Невинно осужденные патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы. Аналогично рядовые «болотные» сидельцы – в отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий.

18. Sprawiedliwy sąd stojący po stronie prawa, obywatela i społeczeństwa, a nie oligarchii. Zagwarantujemy realną niezawisłość sądów, rozszerzymy kompetencje sądów przysięgłych na sprawy ” o ekstremizmie” zgodnie z art. 282 „ruskim”kodeksu karnego, na przestępstwa korupcji wyższych urzędników i funkcjonariuszy. Niewinnie osadzeni patrioci Ojczyzny będą uwolnieni i zrehabilitowani. Analogicznie przypadkowi „bagienni” posadzeni ( chodzi o protestujących przeciw rządowej korupcji w trakcie tzw.” bałotnych protestów”, – PZ) , uwięzieni – w przeciwieństwie do prowokatorów, fałszywych świadków i organizatorów bezprawnych działań.

19. Восстановление системы народовластия и народного представительства. Мы вернем народу право на референдумы по важнейшим вопросам. Парламент будет не послушным штамповщиком законов, спущенных сверху, а собранием народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента. Никто не будет иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь. Будет учрежден Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение Президента страны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными, с жестким пресечением любых нарушений и махинаций при подведении итогов.

19. Przywrócenie systemu tzw. ludowładztwa i narodowego przedstawicielstwa. Przywrócimy narodowi prawo do referendum w ważniejszych sprawach. Parlament będzie posłuszny nie podstemplowującym prawa, spływające z góry, ale zgromadzeniu narodowych przedstawicieli. Jego kompetencja będzie rozszerzona. Prezydent będzie kontrolowany i odpowiedzialny przed narodem i parlamentem. Będzie uproszczona procedura jego odwołania. Nikt nie będzie miał prawa być prezydentem więcej niż dwie kadencje po 4 lata w ciągu całego życia. Będzie ustanowiona Najwyższa Rada Państwa, bez zatwierdzenia której nie może być przyjęta ani jedna zasadnicza decyzja Prezydenta kraju. Wybory na wszystkich poziomach staną się autentycznie równe i wolne, ze zdecydowanym przecięciem  wszelkich naruszeń i machinacji przy podliczaniu wyników.

20. Повышение качества государственного управления. Мы поднимем ответственность президента за формирование кабинета министров, и ответственность правительства за свои действия. Утверждение состава правительства будет происходить в Государственной Думе. Кандидатуры на все министерские посты будут публично обосновываться президентом. Центральный банк заработает как подконтрольный и подотчетный орган госвласти, мотивированный на промышленное развитие. Счетная палата станет высшим и подлинно независимым контрольным органом. Пресечение коррупции не на словах, а на деле даст и экономический, и морально-политический эффект.

20.  Podwyższenie jakości kierowania państwem. Podwyższymy odpowiedzialność prezydenta za formowanie gabinetu ministrów, i odpowiedzialność rządu za swoje działania. Zatwierdzenie składu rządu będzie odbywać się w Dumie Państwowej. Kandydatury na wszystkie stanowiska ministerialne będą publicznie uzasadniane przez prezydenta. Centralny bank będzie pracował jako kontrolowany i odpowiedzialny organ władzy państwowej nakierowany na rozwój przemysłowy. Izba obrachunkowa stanie się najwyższym i autentycznie niezawisłym organem kontrolnym. Ucięcie korupcji nie w słowach, a w czynach da i ekonomiczny, i moralno-polityczny efekt.

 

С уважением,

Павел Грудинин.

Z wyrazami szacunku

Paweł Grudinin

 

za: https://pdsnpsr.ru/posts/nashi-kandidaty/20-shagov-pavla-grudinina-kandidat-v-prezidenty-rossii-obrashhaetsya-k-kazhdomu_10012018

 

Tłum. PZ

Reklamy

32 Komentarze

Filed under Bez kategorii

32 responses to “20 kroków – program Pawła Grudinina, kandydata na urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej

  • paziem

   Po otrzymaniu powyższego filmu od Juliusa napisałem do moich znajomych w Rosji lapidarne zapytanie załączając niniejszy film.

   Ja:

   DOROGIE DRUZJA,

   ETO PRAVDA ?

   Z UVAZHENEM

   PAWEL ZIEMINSKI

   POLSHA

   Reakcje i odpowiedzi dotychczas otrzymane:

   1.
   Друзья!
   У меня нет слов! Мне прислалаи с Польши интервью Грудинина.
   Он говорит, что он Русский только его мама еврейка!
   Господи, когда евреи от нас отцепятся?
   Вот Вам опять очередное свинство Русскому Народу от Коммунистической Партии!

   Добавлено и Прислано замечательным Человеком-Патриотом России!

   1. Какая разница кто будет Хамом на теле Ноя так как любой кто претендует на пост насильтника народа уже Хам.
   2. Мама жидовка что соответствует его 100% иудейской каше
   3. Колхоз на 99% принадлежит Абрамовичу.
   4. даже эти три пункта подтверждают вышесказанное. какое нам дело кто там в РФ? это не россия и не тешим себя иллюзиями о спасителе из иудеев

   Nina Sidorova
   2.
   DA ETO PRAVDA
   С уважением В.Садков

   Polubienie

  • miarzdzaca wiekszosc forumowiczow wychwala Putina jako wielkiego Ruskiego patriote:) ..Natowmiast gdy zapytamy sie roskojezycznych ludzi ? to…maja go niemal za zdrajce interesow Rosyjskich! . Jest to calkowicie sluszne.Jak mozna klepac biede (dla zwyklych ludzi pracy)w najwiekszym obszarowo kraju na globie??.Biede mogliby klepac :szwajcarzy, Holendrzy .Belgowie ! bo tam nie ma ..ziemi i jest ciasno dla upraw . Jak mowia sami rosjanie Putin to straznik Oligarchow ktorzy trzymaja swoje nielegalne $ u swoich rzekomo 🙂 smiertelnych zachodnich! wrogow :). jak sami mowia Stalin uczynil Rosja mocarstwem nie znanym do obecnego czasu !a byl …doslowinie …bez jakiegokolwiek grosza….!!. bez majatku ! bez zagranicznych kont:). A obecna oligarchia rosyjska dusi wszystko co jeszcze nie zdusiala Pierestrojka . Jak powiedzial kiedys slawny filozof : ZADNE IMPERIUM NIE POTRWA DLUGO !! BEZ POPARCIA ” ROZMODLONEGO I MEDJALNIE PORAZONEGO BYDLA/TRZODY PODATKOWWEJ 🙂 :)a tak sie dzieje w Rosji i USA

   Polubienie

   • paziem

    Panie Boldarowsky, niech pan będzie cierpliwy, jeszcze tylko 2 m-ce i przekona się pan, co myślą Rosjanie i kim jest Putin

    Polubienie

   • Kuraś

    Do wyborów w Rosji coraz bliżej .Widać to nawet na przykładzie Wierni Polsce Suwerennej jak uaktywniają się tu różnej maści żydki czy szabasgojstwo .
    Panie PAZIEM im bliżej wyborów tym bardziej ich smród będzie coraz bardziej tu cuchnął .
    Pan się zaopatrzy w dobrą maskę gazową .W razie czego mam do sprzedania jeszcze z czasów PRL .Dobrze mi służyła .

    Polubienie

 1. Kuraś

  Przepraszam że nie piszę w temacie ważnych rosyjskich wyborów ale spotkałem się z opiniami że pieczę teraz nad Polin przejął Chabad . Myślę że coś jest na rzeczy w takim poglądzie a widać to po dymisji głupka twórcy WOT . Wydaje się że lubawiczerom nie jest na rękę jakiś kretynek w rzondzie plujący na Putina tym bardziej że czuję że powoli durnoty smoleńskie jakie są wygadywane nie są im na rękę czy miesiączki będą wygaszane a kretyni już nie będą każdego dziesiątego miesiąca łazić jak swądy i wygadywać brednie w czasie tych miesiączek .
  Największym zaskoczeniem jest wsadzenie do rzondu chyba największego idioty na scenie politycznej zwanego Brudzińskim .Być może Chabad potrzebuje jakiegoś idioty ale mocno wyszczekanego przed kamerami .

  Polubienie

 2. paziem

  Paweł Grudinin oficjalnie zarejestrowany jako kandydat na prezydenta Rosji w zaplanowanych na 18 marca 2018 wyborach:

  https://pdsnpsr.ru/posts/nashi-kandidaty/cik-zaregistriroval-grudinina-kandidatom-v-prezidenty_12012018

  Polubienie

 3. paziem

  Słuchać szczególnie od 31:30

  Polubienie

 4. julius

  Politolog: Stany Zjednoczone są rozczarowane – rosyjska młodzież chce widzieć Rosję jako suwerenną potęgę.

  Polubienie

 5. julius

  Młodzi Rosjanie chcą mieć rosyjską władzę suwerenną, sprzeciwiającą się społeczności euroatlantyckiej i odrzucającą prymat prawa międzynarodowego nad krajowym, większość badanych studentów wierzy, że Putin prowadzi kraj po właściwej drodze a na koniec zwraca uwagę: .. Im bardziej wykształceni młodzi Rosjanie, tym bardziej podzielają poglądy antyamerykańskie „- podsumowuje autor.

  Polubienie

 6. pytuś

  CZERWONA PEJSATA TRUSKAWKA URZĘDUJĄCA W KOŁCHOZIE, A MOŻE W KIBUCU! IM NA WSCHODZIE JUŻ DAWNO WSZYSTKO SIĘ POPIERNICZYŁO. MIESZAJĄ SOCJALIZM Z KOMUNIZMEM, KAPITALIZMEM, LIBERALIZMEM, FEUDALIZMEN ITD., ITP. I TAK WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ DOSTANĄ CZERWONEJ S…ACZKI Z NADMIARU WRAŻEŃ.

  http://www.moskraeved.ru/forum/topic/163-sovhoz-imeni-lenina

  http://www.odintsovo.info/news/?id=59089

  COŚ W STYLU RETRO.

  Polubienie

 7. pytuś

  У вас есть деньги?

  Putin na ratunek oligarchom. Jeden manewr pozwoli im wrócić z miliardowym kapitałem do Rosji

  https://www.forbes.pl/gospodarka/putin-na-ratunek-oligarchom-jeden-manewr-pozwoli-im-wrocic-z-miliardowym-kapitalem-do/jvyd8bf

  Polubienie

  • paziem

   Wspaniały pomysł, jak wyprowadzali kapitał z Rosji kupując śmieciowe obligacje amerykańskie, to niech teraz ratują dupę i kupują za dolary obligacje rosyjskie . Brawo Putin cza cza cza!

   Polubienie

 8. paziem

  Rosyjski nacjonalista i monarchista Sawieliew o genetycznch i etnicnych kwestiach, w tym o żydowskiej babce kandydata Grudinina ( szczególnie od 9 minuty )

  Polubione przez 1 osoba

 9. paziem

  Bardzo ważny wywiad, ale niestety tylko dla znających j. rosyjski

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s