Polski Komitet Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych

W dniu wczorajszym, 10 lutego 2018 r., z inicjatywy ogłoszonej na początku br. przez p. Miłosza Sobolewskiego, w gronie kilkunastu osób,  z udziałem także przedstawicieli Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, został powołany do życia Polski Komitet Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych. 

Niżej prezentujemy treść uzasadnienia powołania Komitetu i zarazem deklaracji programowej.  Formuła Komitetu jest otwarta na przedstawicieli wszystkich polskich organizacji, a także osób prywatnych, którzy podzielają treść Deklaracji. 

Szczegółowy program przedsięwzięć i różnorodnych form aktywności jest w trakcie opracowywania. Powołana została czteroosobowa  Rada Komitetu z jej przewodniczącym Miłoszem Sobolewskim oraz trzy osobowy Zespół Medialny. Przewodniczenie  zebraniu  i przyszłym spotkaniom powierzono Pawłowi Ziemińskiemu. 

Komitet, jak wyjaśnia sama nazwa, nie jest przedsięwzięciem okazjonalnym, ale ciągłą formą inicjatywy, w której Polacy winni dawać wyraz świadomości swojej historii oraz niezbywalnego prawo do kształtowania swojej tożsamości kulturowej i politycznej w sposób nieskrępowany układem władzy państwowej. Natomiast zawsze w duchu prawdy i szacunku do dokonań minionych pokoleń oraz z myślą, aby kontynuować to co było najlepszego w przeszłości  i unikać popełnionych błędów – co winno być wskazówką dla przyszłych pokoleń.

___________________________________________

Warszawa, dnia 10 lutego, 2018 roku

 

Polki i Polacy!

Rodacy!

 

Na progu rocznic 100 – lecia:

 

– odzyskania niepodległości przez Polskę,

– podpisania Traktatu Wersalskiego,

– Powstań Wielkopolskich i Śląskich,

– obrony Lwowa przed szowinistami ukraińskimi,

– powrotu Polski nad Bałtyk i zaślubin z morzem

– zwycięstwa nad bolszewicką nawałą

 

musimy przypomnieć i mocno zaakcentować, że były okresy kiedy traciliśmy państwowość, ale jako naród trwaliśmy dzięki niezłomności ducha. To pozwalało nam odzyskiwać państwo i bronić przed wrogami.

Polacy mają własną historię, która jak historia każdego wielkiego, europejskiego narodu, ma chwile wspaniałe i powody do chwały, ale ma także momenty wstydliwe, okresy słabości, a nawet upadku. Nie zmienia to faktu, że jest to nasza, polska historia, historia Narodu Polskiego.

Polakom patronuje jasna, twórcza i przyjacielska duchowość słowiańska,  na której zakorzeniła się chrześcijańska etyka, moralność i kultura.

Te źródła polskości stoją w sprzeczności do mrocznej duchowości zbudowanej na etosie wybraństwa, preferującej kolonialny i pasożytniczy styl kultury i ustroju państwa.

Dlatego nie należy mylić polskiej tolerancji i gościnności z brakiem trwałych podstaw duchowych oraz kulturowych i próbować rozmywać polską historię w jakimś bliżej nieokreślonym tyglu wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. W oparciu o otrzymany status gościa otoczonego życzliwą opieką gospodarza ziem polskich, jakim był i pozostaje Naród Polski, nie można propagować kłamstw, że inny naród na równi z Polakami ma takie samo prawo do Polski, jako do swojej Ojczyzny.

Polska pozostaje zawsze tolerancyjnym krajem , ale nie uzasadnienia to powoływania do życia  ahistorycznego tworu nazwanego przez prezydenta A. Dudę – „Rzeczpospolitą Przyjaciół”.

Przynależność do narodu polskiego nie miała i nie ma jedynie podstaw etnicznych. Polakiem może być każdy, kto respektuje polski porządek konstytucyjny, utożsamia się w pełni z polskim dziedzictwem historyczno-kulturowym, kto czynem wspiera pomyślność i bezpieczeństwo Polaków oraz lojalnie działa na rzecz dobra teraźniejszego i przyszłego oraz dobrego imienia Polski, jako państwa niepodległego, terytorialnie integralnego i suwerennego na wszystkich polach polityki wewnętrznej  i w stosunkach międzynarodowych z innymi państwami.

Ta szeroka formuła polskości daje jasne kryteria, co do możliwości uznania mieszkańca Polski za Polaka. Nie daje to jednak podstaw do akceptacji swego rodzaju hybrydy dwu, czy trójnarodu, zamieszkującego Polskę, a tym samym nie ma podstaw do pisania przez narodowości, wspólnoty etniczne lub wyznaniowe  jakiejś ”wspólnej historii”  w opozycji lub w zastępstwie do historii Narodu Polskiego.

Wszystko co napisano wyżej ma istotne znaczenie wobec prób zakłamywania historii i mówienia nieprawdy o wydarzeniach sprzed 100 lat, których skutki odciskają się na teraźniejszości i mają wpływ na przyszłość Polski.

Środowiska i politycy wywodzący się z porozumień w  Magdalence i przy tzw. Okrągłym Stole są odpowiedzialni nie tylko za rabunkową wyprzedaż polskiego majątku narodowego, ale także za falsyfikowanie historii i świadomości narodowej.

Niepomni na społeczny osąd dotychczasowej działalności, z właściwą sobie pewnością i arogancją, wspomniani politycy i środowiska pookrągłostołowe  oraz ich ideowi spadkobiercy  na naszych oczach usiłują dokonać zamachu na Narodową Pamięć o wydarzeniach sprzed 100 lat.

Polacy, nie możemy pozwolić na zniekształcanie naszej historii, na odbieranie Nam suwerennych praw do obchodzenia świąt narodowych w sposób akceptowany przez Naród Polski, a nie według scenariusza namiestników i kompradorów!

 

DEKLARACJA

 

Pan prezydent Andrzej Duda – namiestnikowskim zwyczajem i według partyjniackiego klucza z uwzględnieniem jedynie polityczno-społecznych celebrytów – powołał do życia Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W składzie prezydenckiego komitetu nie znaleziono miejsca dla pozaparlamentarnych środowisk politycznych spoza Układu Okrągłego Stołu, a w deklaracji wstępnej pan prezydent dał dowód, że w jego partyjniacko-namiestnikowskim komitecie nie znajdzie odbicia także prawda o rzeczywistych dokonaniach autorów politycznego programu niepodległości oraz o ofiarności krajowych i emigracyjnych środowisk narodowych, ludowych i chrześcijańsko-demokratycznych, że krzewione będą zakłamujące prawdę – kult Piłsudskiego i mitologia legionowa.

Dlatego My, polscy patrioci, przedstawiciele różnych nurtów ideowych, zwolennicy różnych programów społeczno-gospodarczych, różnych wyznań i przekonań religijnych

– przechowując pamięć o dokonaniach naszych przodków

– dokumentując  prawdę, bohaterstwo i ofiarność, ale i słabości minionych pokoleń

–  nie pozwalając odebrać sobie inicjatywy obywatelskiej,

–  wypełniając narodowy obowiązek krzewienia świadomości teraźniejszych i przyszłych pokoleń

powołujemy Polski Komitet Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych.

Deklarujemy wznieść się ponad dzielące nas różnice światopoglądowe i organizacyjne strategie działania, aby z okazji Świąt i Rocznic Narodowych występować zgodnie, solidarnie i lojalnie, dla dobra Polski i Polaków. Działać na rzecz połączenia swoich sił materialnych i propagandowych, w oparciu o zasadę consensusu i najwyższych kompetencji.

Powołujemy także Komitet Honorowy Obchodów zapraszając do komitetu weteranów oraz osoby o szczególnych zasługach dla duchowego, materialnego i politycznego rozwoju Polski, jej bezpieczeństwa, dobrego imienia i szacunku międzynarodowego – żyjące w kraju, jak i na emigracji.

Wzorem naszych wielkich poprzedników sprzed 100 lat musimy przełamać obojętność i niemoc, a także wyzbyć się wzajemnej nieufności, którą wzniecają wrogowie Polski.

Wspólne, bezinteresowne i owocne  działania w duchu prawdy, dla pamięci i chwały Polski i Polaków – niech będą naszymi zasadami.

 

Pamiętajmy, szczególnie w obecnej sytuacji politycznej Polski, że gdyby 100 lat temu wzięła górę obojętność i brak działania – Niepodległa Polska w wyniku rozstrzygnięć I WŚ i postanowień Traktatu Wersalskiego, nigdy by nie powstała.

 

To dojrzałość i długofalowość programu Narodowej Demokracji, wyobraźnia polityczna jej działaczy z Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim na czele; to wszechstronna aktywność międzynarodowa, której drzwi otwierał patriotyzmem i personalnymi kontaktami  w elitach politycznych ówczesnego świata Ignacy J. Paderewski; to zdolność do pozyskania sojuszników w środowiskach Ruchu Ludowego pod przywództwem samorodnego przywódcy – Wincentego Witosa, to zdolność znalezienie sojuszników w środowiskach chrześcijańsko-demokratycznych z ich wielkim przywódcą Wojciechem Korfantym na czele – złożyły się na odzyskanie Niepodległej Polski w roku 1918.

 

Wszystkie działania polityczne sprzed 100 lat okazałyby się w końcu niewystarczające, gdyby nie zostały poparte determinacją, ofiarnością i męstwem polskiego żołnierza i wybitnych dowódców polskiej armii ( na czele z gen. Józefem Hallerem) formowanej na Zachodzie dzięki wysiłkowi polskiego żywiołu emigracyjnego w Stanach Zjednoczonych i jego wybitnych działaczy polonijnych ( Jana Smulskiego, Franciszka Fronczaka, Kazimierza Żychlińskiego, Nikodema Piotrowskiego, Aleksandra Znamięckiego, ks. Wł. Zapały, ks. biskupa Piotra P. Rhode, prof. St. Zwierzchowskiego, prof. Henryka Arctowskiego i innych ). Ale także dzięki polskim siłom zbrojnym na Wschodzie (pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, gen. Eugeniusza de Henning Michaelisa i innych) oraz tytanicznej pracy i samoorganizacji polskich środowisk politycznych w Rosji.

 

Nie możemy nigdy zapomnieć, że frontowe męstwo to nie wszystko, że nieprzecenionym był zbrojny, zwycięski czyn Powstania Wielkopolskiego, a także heroizm, męstwo i miłość Ojczyzny okazane przez powstańców śląskich.

 

Trzeba koniecznie pamiętać, że cała wielka polityka polska i polskie działania zbrojne nie miałyby szans zaistnieć, gdyby nie bezprzykładna energia i zdolność do samoorganizacji oraz wielka ofiarność materialna i samopomocowa licznych środowisk polskich za oceanem, ale i także na terenie ówczesnej Rosji, gdyby nie  godne największego szacunku osobiste, majątkowe, zaangażowanie Maurycego hr. Zamoyskiego.

 

Pamiętajmy o tym wszystkim, propagujmy prawdę i głośmy chwałę rzeczywistym bohaterom!

 

P.S.

Dokumenty, plan przedsięwzięć i inne materiały audio i video będą publikowane m.in. na stronie:

https://vk.com/public161842400

 

 

17 Komentarzy

Filed under Polityka

17 responses to “Polski Komitet Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych

  • Panie Pawle a jak Pan się ustosunkuje do poparcia Usmanóww i syjonistów przez Putina oraz że jego ambasador w Polsce zaprasza takich ludzi jak Leszek Miller,Tadeusz Iwiński,Andrzej Wajda,Daniel Olbryski,Agnieszka Piwar,Jan Engelgaed,Jonny Daniels?.

   Polubienie

  • Gratuluję Panie Pawle bo jestem pewien że jedynie Pan sprosta zadaniom które Polscy Patrioci przed Panem postawili.
   Doprawdy po ponad 20 latach współpracy, nigdy nie zawiódł Pan moich oczekiwań i sprostał zadaniom trudnym do zrealizowania bez obcego kapitału. Jestem pełen podziwu dla Pańskiej determinacji wynikającej z produkcji materiałów publicystycznych własnym sumptem, nie skomląc o kość jak lewackie kundle i bez żydowskiej smyczy, ograniczającej prawdę. Coraz bardziej się powiększa pole działania Polskich Patriotów, dzięki internetowi i Bogom Słowiańskim wspierającym Białą Cywilizację.
   W miarę skromnych możliwości, pomogę Panu i Polakom którzy Panu zaufali w wypromowaniu tej szlachetnej inicjatywy.
   Edward Maciejczyk
   Ps. Preludium do wspólnego pająka publicystycznego
   http://www.periodyk.com ( w drodze 68 podmiotów medialnych, połączonych wspólną ideą Narodową)

   Polubienie

 1. niewiele zrozumiałem – to my tu jesteśmy chwalone czy ganione? 😉
  a skoro w artykule wymieniono antypolaka Dudę, znaczy żeby od tej inicjatywy trzymać się z daleka! 😀

  Polubienie

 2. Pilne do nany

  Proszę prezesa WPS o nie kasowanie mojego wpisu bo sprawa jest poważna i w razie jeżeli komentator o nicku nana nie przeprosi sprawa może być w sądzie za oszczerstwa jakie były wypisywane na portalu .
  Napisano mi że sklep będzie się w tej sprawie być może kontaktował z adwokatem .
  Oto odpowiedz sklepu na zarzuty nany które zostały umieszczone na portalu Wierni Polsce Suwerennej .
  Przeprosiny muszą być tutaj umieszczone w przeciwnym razie sklep prosi mnie o link gdzie komentator o nicku nana oczerniał sklep Matrioszka a głównie żywność którą sprzedaje .
  Odpowiedz sklepu :
  Nana otrzymałem odpowiedz od sklepu .
  Jeżeli z twojej strony nie będzie przeprosin jest bardzo prawdopodobne że czeka się sprawa w sądzie za insynuacje .
  Oto odpowiedz :

  Witam,
  ten konserwant jest w tuszonkach,w innych konserwach tego nie ma.
  Nie jesteś my producentem tych wyrobów tylko importerami.
  Wszystkie towary kupujemy przez Niemcy,więc wszystko sprawdza UE i wszystkie towaru nie wychodzą poza
  normy UE.
  Bardzo prosze o podanie mi adresu strony albo osoby która wypisuje te bzdury,bo to szkodzi
  wizerunkowi mojego sklepu i sprawa się nadaje do Sądu.
  Wysyłam Panu informacje na temat E250 prosze przeczytać.
  Rozmowy w kuchni
  Blogi
  Kuchenne Nowości
  Quizy
  02-04-2016 (17:12)
  Azotyn sodu – E250
  Azotyn sodu, to syntetycznie pozyskiwany konserwant. Jest stosowany jako dodatek do żywności o symbolu E250. Służy przede wszystkim do peklowania mięsa – utrwala jego czerwono-różową barwę i przeciwdziała namnażaniu się bakterii. Niestety, w połączeniu z innymi chemicznymi związkami, pod wpływem działania kwasu żołądkowego, w organizmie człowieka może tworzyć nitrozoaminy – związki rakotwórcze. Jednak – jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia – w ilościach dopuszczonych w technologii żywności, jest to substancja bezpieczna.
  Pozdrawiam
  Wiktorija Rostkowska

  Polubienie

  • JS

   Szanowna Wiktorija Rostkowska,

   Jestem szalenie zdziwiona, że Pani domaga się od nany przeprosin i grozi jej sądem. Za co mają być te przeprosiny? Za stwierdzenie, że sklep Matrioszka sprzedaje „konserwy/wyroby mięsne”, co stanowi, moim zdaniem, bardzo trafną definicję tzw. tuszonki. Bo czymże owa tuszonka jest, jak nie mięsnym wyrobem zapakowanym w puszki?

   Sama Pani tu podaje, że w tuszonce sprzedawanej w sklepie Matrioszka znajduje się Azotyn Sodu- E50. O właściwościach tego środka można przeczytać w Wikipedii, z której przecież nana cytowała.

   A i Pani nam tutaj zakomunikowała, że ” Niestety, w połączeniu z innymi chemicznymi związkami, pod wpływem działania kwasu żołądkowego, w organizmie człowieka może tworzyć nitrozoaminy – związki rakotwórcze. Jednak – jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia – w ilościach dopuszczonych w technologii żywności, jest to substancja bezpieczna.”

   Można z informacji podanej przez Panią wywnioskować, że obżeranie się tuszonkami z Matrioszki, na pewno nie jest wskazane.

   Pragnę dodać, że jestem do dyspozycji matrioszkowego adwokata. Proszę nie zapominać, jak bardzo negatywną rolę odegrała w antyreklamie Pani sklepu Wikipedia.

   Polubienie

   • Kuraś

    Przedstawiłem odpowiedz tylko jaką dostałem z Matrioszki .Póki co rezygnuje z kupowania tam towarów zostając tylko klientem sklepu z rosyjskimi kosmetykami Kalina .
    Po drugie dostałem jeszcze email ze sklepu .
    Treść :
    Bardzo dziękuje,
    właśnie wprowadzam skład wszystkich produktów w sklepie online,troche to potrwa
    ale zrobie to.I będzie wszystko jasne.
    Dziękuje jeszcze raz i serdecznie pozdrawiam
    Wiktorija Rostkowska

    Dla mnie temat jest już zamknięty .

    Polubienie

   • nana

    do
    JS
    12 lutego 2018 o 21:51

    dla Pani szczere wyrazy szacunku

    nana

    Polubienie

 3. julius

  Ateistyczne nastroje w Rosji szybko rosną

  Ateiści stanowią, zgodnie z ankietą Centrum Levada, bardzo dużo – aż 56%. I, zgodnie z licznymi obserwacjami, ateistyczne uczucia (szczególnie w środowisku młodzieżowym) podnoszą się stale w górę. – Wdzięczny gorliwy wielbiciel Władimira Putina i obrońca księdza-pedofila Gleb Grozowskiego, arcykapłan Aleksander Szumski. – W tym samym czasie maleje liczba parafian w kościołach prawosławnych, maleje liczba osób pragnących przyjąć sakramenty chrztu i inne. Przyczyną jest rosnąca propaganda antykościelna w mediach(dopisek własny „media w dużej większości są w rękach Żydów)… Najniebezpieczniejszą rzeczą jest jednak chowanie głowy w piasku. I wszyscy musimy się mocno zastanowić – co przeciwstawić tej przerażającej tendencji, aby zapobiec powtórce z rewolucyjnej tragedii z 1917 roku. Nasz Święty Patriarcha Cyryl także ostrzegał o tym niestrudzenie. Ale dalej nie ma jeszcze dyskusji na ten temat w kręgach kościelnych i państwowych.

  Komentarz „Novosti Severnaya Zapad”: Jeszcze mocniej wchodźcie w konszachty z reżimem, zawłaszczajcie nieruchomości i brońcie kryminalistów w sutannach – a będziecie mieli nowy rok 1917.
  http://www.apn-spb.ru/opinions/article27702.htm

  Rosjanie są jednak mądrzejsi od Polaków bo widząc to co wyprawia Cerkiew czyli dokładnie to samo co kościół w Polsce, potrafią wyleczyć się z choroby trawiącej organizm.

  Polubienie

  • Centrum Jurija Lewady nie jest wiarygodnym źródłem informacji.

   Polubienie

  • Metro

   Potrafią albo i nie potrafią. To jest fajna statystyka:

   Od upadku Związku Radzieckiego w Rosji systematycznie spada liczba szkół, przychodni czy szpitali. Trend ten jest wyrazem regresu społecznego. Rośnie za to liczba cerkwi. Od upadku ZSRR zniknęło prawie 30 tys. szkół, W tym czasie powstało prawie 30 tys. nowych cerkwi. Bozia wyszkoli i uleczy. Nieprzerwanie trwa ofensywa kołtuństwa i ciemnoty.

   Niewątpliwe ożywienie religijne dotyczy na szczęście mniejszości Rosjan. Ale jest wspierane przez państwo. To pewnie próba wejścia w koleiny carskiej Rosji, tam też reżym eksploatował ciemnotę ludu na płaszczyźnie religijnej.

   Żydowskie media walczą z religią ze swoich własnych egoistycznych powodów. Nie ma to nic wspólnego z walką o oświecenie publiczne. Oni chcą narzucić masom swoją własną ideologię: „holokaust”, hedonizm i nihilizm, itp.

   Brakuje jakiejś porządnej ideologii będącej alternatywą dla chrześcijaństwa.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s