Rzeczywiste przyczyny holokaustu

  Chcę zaprezentować Czytelnikom interesujący tekst Krzysztofa J.Wojtasa poświęcony rzeczywistym przyczynom i rzeczywistym inicjatorom holokaustu Żydów. Tego typu ujecie tematu nigdy nie mogło pojawić się w powszechnych żydowskich mediach zarówno w Polsce jak i poza naszym krajem. Także w okresie PRL nie były możliwe podobne publikacje. Również dzisiaj w Internecie, na niezależnych stronach, wskazywanie rzeczywistych przyczyn i inicjatorów ludobójstwa (powiedzmy otwarcie: ludobójstwa, które naród żydowski dotknęło w znikomym procencie w porównaniu z narodami Słowian) należy do rzadkości.

Autor nie potrzebnie i zresztą błędnie wprowadził do swoich rozważań tzw. perspektywę cywilizacyjną przypisując cechy negatywne cywilizacji gromadnościowej (jest nią np. cywilizacja żydowska; w okresie przed żydo-chrześcijańskim należały do niej także ludy słowiańskie, po 1945r. PRL), a pozytywne przypisując cywilizacji personalistycznej, do której zalicza się większość narodów Zachodu. Autor nie dostrzegł tutaj istotnego negatywu jaką obarczona jest filozofia personalistyczna (zarówno żydo-chrześcijańska jak i świecka), która stanowi znakomite podłoże do uprawiania żydowskiego liberalizmu gospodarczego oraz kulturowego zasadzającego się na egoizmie. Historia potwierdza, że właśnie cywilizacja gromadnościowa osiąga sukcesy – państwa Zachodu są przecież żydowskimi reżimami, podporządkowanymi żydowskiej światowej finansjerze, a więc cywilizacji gromadnościowej -, a państwa z obszaru cywilizacji personalistycznej (personalizmu żydo-chrześciajańkiego i świeckiego) są pogrążone w upadku cywilizacyjnym (kulturowym, demograficznym, gospodarczym). To personalizm (egoizm, społeczny darwinizm) prowadzą do osłabienia i samozniszczenia narody Zachodu.

W jednym ze swoich komentarzy pod własnym tekstem K.J.Wojtas napisał:

Nie Żydzi są przeciwnikami, a judaizm.
Należy piętnować judaizm; Żydzi to normalni ludzie.

Tym samym zdezawuował własny artykuł. Podobną retorykę stosują Niemcy twierdząc, że wszystkiemu winien był nazizm. A zatem w 1939r. nie powinniśmy walczyć z Niemcami, oni nie byli naszymi wrogami – naszym wrogiem był nazizm, winniśmy walczyć z nazizmem (?).

Przypominam sobie wspaniałą anegdotę o powstaniu warszawskim opowiadaną przez Zdzisława Maklakiewicza (jako siedemnastolatek brał udział w powstaniu warszawskim):

Jest mglisty ranek, siedzimy w okopach, w oddali majaczą sylwetki niemieckich żołnierzy, zbliżają się do naszych okopów. Dowódca zabrania strzelać, każe dopuścić wroga bliżej naszych stanowisk, żeby nasze strzały były celne. Są już blisko. Wychylam się z okopu, patrzę – a to sami Enerdowcy.

Nie jest ważne jaka idea, ideologia, system społeczno-polityczny leży u podłoża nienawiści, agresji, podboju wobec naszego narodu i państwa, ponieważ nie leży w naszych możliwościach ich zmiana, czy likwidacja. W naszych możliwościach leży jedynie prowadzenie walki z ich reprezentantami – z ludźmi, oni są naszymi zewnętrznymi i wewnętrznymi wrogami.

Jedno o holokauście Żydów możemy powiedzieć z całą pewnością, że gdyby podawana przez nich liczba 6 mln zamordowanych Żydów była prawdziwa, nie mielibyśmy dzisiaj w Europie problemu z Żydami – z niszczeniem państw narodowych, a państwa arabskie nie miałyby problemów z bandyckim Izraelem.

D.Kosiur

_____________________________

Przyczyny holokaustu

za stroną: http://cygnus.neon24.pl/post/142369,przyczyny-holokaustu

.

Wszelkie opinie i opracowania tyczące holokaustu koncentrują się na „fizycznej” realizacji tego zamierzenia opisując bestialstwo wykonawców i ich pomocników, a pomijają przyczyny i powody decyzji  o tej formie ludobójstwa, a także tego, kto te decyzje podjął.

 .
W poprzedniej notce, „Holokaust: w interesie judaizmu?” wskazałem, że decyzja o „eliminacji” żydowskiej ludności wschodniej Europy mogła być podjęta przez żydowskich decydentów. To bardzo ważna konstatacja, gdyż decyzje tego rodzaju nie mogą być w sprzeczności z celem cywilizacyjnym judaizmu; tu taka sprzeczność nie zachodzi. Życie ludzkie nie jest czynnikiem podstawowym dla realizacji celów judaizmu; stanowi jedynie czynnik w procesie realizacji idei.
Aby zrozumieć tę narrację konieczna jest perspektywa cywilizacyjna widzenia problemu, gdzie istotne jest rozróżnienie systemu personalistycznego od gromadnościowego (za Konecznym). Żydzi tworzą system gromadnościowy, gdzie odpowiedzialność za realizację celu cywilizacyjnego spada na cały naród. Zatem cały „naród wybrany” ma dążyć do uzyskania panowania nad światem, a gdzie, w razie konieczności, może wystąpić potrzeba poświęcenia jakiejś jego części.
W systemie personalistycznym każda jednostka – osoba jest integralną całością i sama decyduje o swojej roli, gdzie, w przypadku poświęcenia, dotyczy to nie jej części, a całości.
 (Tematyka do rozważań psychologicznych, gdyż np. jednym z wniosków badań nad problemem, był podobno taki, że kobieta skłonna jest poświęcić swoje życie, jeśli byłoby to związane z uratowaniem trojga jej dzieci. Takie wnioski mają przełożenie na całe społeczeństwo).
.
Odrębną kwestią, ale też istotną w analizie przyczyn holokaustu, jest porównanie z podobnymi zdarzeniami historycznymi.
Tu ciekawostka, ale sprawa eliminacji wrogiej populacji była częstym przypadkiem w dziejach. „Humanitarne” okazywało się przesiedlenie jakiegoś plemienia na odległe tereny; równie częsta była fizyczna eliminacja.
Warto zastanowić się nad najbardziej nagłaśnianymi przypadkami takich działań. Można zacząć od Chin, gdzie cesarz Zheng po jednej z bitew nakazał wymordować jeńców.
Podobne metody stosowali Mongołowie przy podboju Chin; po najeździe, z kwitnącego, wielomilionowego kraju zostało przy życiu kilkaset tysięcy ludzi. Kontynuacją były „wyczyny” Tamerlana. Ale równe im w bestialstwie były działania żydowskie, kiedy to po zdobyciu Jerozolimy przez Persów, Żydzi wykupili jeńców chrześcijańskich i wymordowali ich – szacunki mówią, że było to blisko 90 000 ludzi.
Z bliższych przypadków mamy podobne zachowanie ukraińskie, gdy po bitwie pod Batohem wykupiono od Tatarów polskich jeńców i ich zamordowano (1652).
(W 1596r. nastąpiło połączenie Cerkwi prawosławnej z żydo-katolickim Kościołem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z inspiracji Kościoła – zawiązano tzw. Unię Brzeską. Traktat ten, podpisany najpierw w Rzymie pod koniec 1595r., faktycznie zdelegalizował w I RP prawosławie. Zaczęto niszczyć i grabić cerkwie i klasztory prawosławne, grabić majątki szlachty ukraińskiej. Przejmował je żydo-katolicki Kościół oraz uszlachcani Żydzi. Szlachta ukraińska, która nie chciała zmienić wyznania była mordowana. Tych zbrodni dokonywały wojska polskie, wojska polskiej magnaterii, z poduszczenia władz żydo-katolickiego Kościoła oraz za aprobatą władzy królewskiej, wychowanka jezuitów, Zygmunta III Wazy.  –  D.Kosiur)
Z historii najnowszej mamy ludobójstwo Ormian rozmiarami zbliżone do holokaustu żydowskiego.
.
Już te przykłady wskazują, że był to często stosowany  sposób „rozwiązywania problemów demograficznych”.
Specyficzną formę mają metody zastosowane przez sowietów w ZSRR i wzorowane na nich metody niemieckie. Podobieństwo wynika z tego, że w obu przypadkach ich organizatorami były „służby” w których istotną rolę odgrywali Żydzi. Zwodnicze jest tu odwoływanie się do niemieckiego antysemityzmu, gdy w znacznej mierze realizatorami form ekspresji byli urzędnicy o żydowskim pochodzeniu.
Innowacyjność metody polegała na eksploatacji pracą ludzi przeznaczonych do likwidacji aż do fizycznego wyeksploatowania organizmu. Taka była idea „gułagów” i hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
.
Po tym wstępie można przejść do oceny podstaw i specyfiki holokaustu Żydów w czasie II WŚ.
W samej zasadzie eliminacji „zbędnej” ludności – nie ma nic nowego. To samo miało dotyczyć wszystkich Słowian z najbardziej proniemieckimi Ukraińcami włącznie. Ważne są zatem podstawy i sposoby realizacji celu.
W poprzedniej notce wspomniałem, że eliminacja ludności żydowskiej pochodzącej z wschodniej Europy była za wiedzą i zgodą czynników decyzyjnych międzynarodowych organizacji żydowskich.
Ten wątek należy pogłębić, gdyż łatwo dopatrzyć się narracji nakazującej tej ludności włączania się w proces samolikwidacji. Oczywiście, to nie musiało dotyczyć szeregowych członków tej społeczności, ale jest widoczne w decyzjach żydowskiej starszyzny (mowa o Judenratach i policji żydowskiej). Ludności te gremia wpoiły zasadę, że nie wolno przeciwstawiać się poleceniom niemieckim, a wszelkie – ściśle wykonywać.
Bez pomocy Niemcom przez Żydów holokaust w zrealizowanym zakresie był niemożliwy. Współpraca z Niemcami miała charakter narodowego obowiązku i nie dziwi, że nawet najbardziej zbrodnicze czyny dokonane przez Żydów podlegały amnestii. Oficjalnym powodem było działanie pod groźbą utraty życia, ale faktycznym – wykonywanie (niekiedy nadgorliwe) poleceń starszyzny żydowskiej.
Dla mniej zorientowanych przedstawiano wersję, że jednostki najbardziej „zasłużone” nie zostaną poddane eksterminacji stanowiąc „resztę”, która będzie podstawą odbudowy Izraela. W takim duchu tworzone były enklawy przetrwania (wspomniany Terezin).
W tej sytuacji nie dziwią postawy Żydów, którzy wiedząc nawet, że jadą do obozów zagłady nie uciekali z transportów, a wręcz blokowali taką możliwość innym. Znany opis przypadku, gdy młody Żyd wypchnął deskę w dachu wagonu i próbował wyjść na zewnątrz, a współplemieńcy próbowali go zatrzymać tak, że zerwali mu buty z nóg.
Inny przypadek opowiadał mi kiedyś mieszkaniec Leżajska. Otóż jego ojciec miał do spółki z Żydem cegielnię. Po zamknięciu Żydów do getta mógł przejąć na własność obiekt, ale ponieważ się przyjaźnili – wykupił część należącą do Żyda za cenę „przedwojenną” i zapłacił w złocie. Celem było umożliwienie ucieczki i przedostanie się na wschód. Blokada pojawiła się ze strony miejscowego rabina, który kategorycznie tego zabronił i ustanowił straż do pilnowania, aby rzeczony nie uciekł. Koniec – wiadomy.
.
Pozostaje kwestia stosunku Polaków do Żydów. Z punktu widzenia decyzji o wyeliminowaniu żydowskich mieszkańców Europy wschodniej – Polacy pomagający Żydom byli wrogami tej decyzji i w efekcie judaizmu. W zasadzie – nie należały się im, ani nie należą, jakieś specjalne podziękowania. Co najwyżej wdzięczność poszczególnych ludzi, a i to z zastrzeżeniami (patrz Kosiński).
Z kolei przeciwstawianie się Niemcom – jak powstanie w getcie – to przejaw społecznej niesubordynacji , która mogła być oceniana nawet jako zdrada.
Oczywiście – przedstawiam tu skrajną interpretację zjawisk, ale ich podłoże ma taki właśnie charakter.
.
Czym zatem charakteryzuje się żydowski holokaust na tle podobnych zdarzeń z przeszłości?
W zasadzie jednym. Tym, że Żydzi zrobili z tego przemysł pozwalający im ciągnąć z procederu wielkie zyski.
Dlatego brak jest opracowań dotyczących podłoża zdarzeń, a całą siłę przekazu koncentruje się na szczegółach – przypadkach odhumanizowanych poczynań i to w kontekście sprzeczności z etyką słowiańsko/chrześcijańską.
.
W uzupełnieniu należy dodać, że istniał silny antagonizm miedzy Żydami ze wschodniej i zachodniej Europy. Z całą pewnością miało to także wpływ na podjęcie decyzji o „ostatecznym rozwiązaniu”. Tyle, że to miało dotyczyć tych „wschodnich”.
Zaś o tym, że animozje, przynajmniej równe w ekspresji, co miedzy Żydami, a gojami, występują miedzy różnymi odłamami Żydów, wskazuje choćby przykład napromieniowania b. silną dawką dzieci żydowskich pochodzenia sefardyjskiego już w Izraelu. A zapłacili za te „badania” – no wiadomo kto – amerykanie. I to znaczne sumy – w ramach programu związanego z bronią jądrową.
.
____________________________
Film dokumentalny z getta

21 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

21 responses to “Rzeczywiste przyczyny holokaustu

 1. Pingback: Rzeczywiste przyczyny holokaustu — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ – komp13

 2. Metro

  Tekst Wojtasa to przejaw typowej judejskiej (pod)kultury intelektualnej. Dla mnie beznadzieja. To w zasadzie „strumień świadomości”, zapis przemyśleń autora na zadany temat bez żadnej dyscypliny intelektualnej. Tekst nosi tytuł „przyczyny holokaustu”. Czy autor coś wyjaśnił? Nie zauważyłem.

  Co to jest ten „holokaust”? Gdzie te miliony zginęły? W Auschwitz i Auschwitz Birkenau podobno nieco ponad milion, mimo że dotychczas nie ujawniono żadnych dowodów istnienia „komór gazowych”. Gdzie reszta? Czy autor w ogóle zna jakiekolwiek dowody istnienia „komór gazowych” w Trzeciej Rzeszy? Gdzie są pozostałości milionów ciał? Przecież kości nie ulegają spopieleniu w krematoriach, co można łatwo sprawdzić. Jak pozbywano się zwłok w Treblince, Sobiborze, Majdanku i Bełżcu?
  Kto i gdzie podjął decyzję o „eliminacji ludności żydowskiej pochodzącej z wschodniej Europy”? Mamy jakieś dowody? To tylko część z dłuższej listy pytań, które mi się nasunęły. Czy autor byłby w stanie na nie odpowiedzieć?

  Zetknąłem się z alternatywą wobec judejskiego ględzenia w typie Wojtasa – z chrześcijańską metodologią dążenia do Prawdy. I dlatego po lekturze zebrało mnie na mdłości. Wojtas pisze jak rebe Michnik i jego huwejbini, a małpuje ich reszta „uczonych w piśmie”.

  Broń, którą stosuję wobec takich szarlatanów intelektualnych jak Wojtas, to brzytwa Ockhama. Ojciec William of Ockham nauczał, że przy wyjaśnianiu każdego intrygującego zjawiska należy bazować na najniższym dopuszczalnym stopniu abstrakcji. To dlatego że ludzki umysł słabo znosi myślenie abstrakcyjne. W ten sposób on rozprawiał się z dywagacjami na temat: „ile aniołów mieści się na czubku szpilki”.

  Pamiętam nauczanie ojca Ockhama i dlatego zadałem pytania umieszczone w drugim akapicie. Moim zdaniem tekst Wojtasa to zwykły bełkot.

  Polubione przez 1 osoba

  • kempes

   ja czytałem np. o ilse koch . wiadomo klasyka obozowa . a teraz ? nawet wikipedia podaje ze:”Zarzut zlecania przez nią wyrobu „dzieł sztuki” z ludzkich szczątków nie został dostatecznie udowodniony.” widac z tego-ze najnowsza -historie -trzeba powaznie zrewidowac. niestety.

   Polubienie

 3. mleko z nosa

  Ucieczka z Sobiboru. Część przeżyła okupację.

  Bunt transportu bogatych wiedeńskich Żydów, którzy zostali oszukani dokąd się i po co udają na wschód, w Treblince po przyjezdzie dowiedzieli się co ich czeka,zaatakowali ukraińskich i niemieckich oprawców, wszyscy zostali zamordowani.

  Ucieczka i zaatkowanie niemieckiej ochrony zabijajac kilku z pieszego transportu Żydów z likwidowanego getta z Wisznic do Białej Podlaskiej , następnie do Treblinki.Spora grupa przetrwała i wyemigrowała do USA po wojnie kilkunastu Żydów stworzyło na Manhattanie swoj związek.Zydów z Wisznic.
  Bunt w Treblince ,i ucieczka z niego około 200 Żydów calało do końca wojny około 100.
  .

  Polubienie

  • Niezła bajka, szkoda tylko że pisana po wojnie i to przez samych żydów. I oczywiście nie ma innych świadków oprócz żydów.

   Polubienie

   • warol

    Przecież żydzi głównie to specjaliści od bajek a to węże gadające a to Adam i Ewa a to facet chodzący po wodzie a to jajca na morzu czarnym jak to żydzi przeszli morze .
    Oni z tych bajek żyją i na nich zarabiają miliardy USD . Inna rzecz że musi być głupi goj co te bajki kupi .

    Polubienie

   • warol

    Sorry oczywiście morze czerwone .

    Polubienie

   • mleko z nosa

    Jeżeli mieszkańcy sąsiednich wiosek nie byli świadkami , to kim byli cieniami,.
    Jeżeli polscy kolejarze nie byli świadkami, to kim byli grabarzami,
    Księża, to wiadomo, jakiś motłoch spisujący wspomnienia ludzi, podobnież ci co przeżyli ucieczkę i nie raz wracali na swoje tzw. śmieci..
    Z tym, że ja akurat mialem do czynienia z tymi co uciekli i przyjeżdzali z USA na swoje śmieci i opowiaadali jak, to było.

    Polubienie

 4. Pytek

  Wg C.I. Pogonowskiego, decyzja o likwidacji żydowskiej biedoty została podjęta na Zachodzie w momencie kiedy było wiadomo, że Niemcy wojnę przegrają (bodajże po Stalingradzie) i Żydzi z Zachodu przestraszyli się zalewu żydowskiej biedoty.

  Polubienie

  • Metro

   Czy wiadomo gdzie i kto taką decyzję podjęto, czy to są tylko spekulacje Pogonowskiego?

   Gdzie i kiedy wprowadzano w życie tą decyzję? Były jakieś „obozy zagłady”? Jakich technologii używano do uśmiercania ludzi?

   Oficjalna teoria spiskowa ma dużo słabości. W Auschwitz podobno używano Zyklonu B, tylko że księgowość potwierdza że prawie cały dowieziony Zyklon B został użyty do walki z wszami i innym robactwem. Poza tym ta substancja ma temperaturę wrzenia ~24 stopnie, do jej aktywacji jako gazu do niszczenia wszy używano gorącego powietrza z małych silników spalinowych. W „komorach gazowych”, w których nie wiadomo skąd był Zyklon B, które nie wiadomo gdzie były, nie trzeba było podgrzewać powietrza, mimo że Zyklon jako płyn słabo działa. trudno nim wytruć ludzi. No, ale „świadkowie” mówili że truł.

   To w Auschwitz. W Treblince, Sobiborze, Bełżcu czy Majdanku do uśmiercania ludzi używano spalin z silników Diesla. Jedynym gazem, który tam potrafi natychmiast zabić, jest tlenek węgla. Kłopot jest taki że silniki Diesla produkują zbyt mało tlenku węgla, aby spaliny były śmiertelne (~5%), w przeciwieństwie do silników benzynowych (~30%). Tylko że „świadkowie” mówili o silnikach Diesla z sowieckich czołgów.

   To jeśli chodzi o metody uśmiercania. Następna kwestia to utylizacja ciał. W Auschwitz przynajmniej były krematoria. A w Treblince, Sobiborze, Bełżcu czy Majdanku? Pozbycie się jednego ciała to problem, wiedzą o tym na przykład zabójcy. A pozbycie się milionów ciał to problem jeszcze większy. Jak można to zrobić bez krematoriów, których tam nie ma?

   Pogonowski rozwiązał te problemy?

   Mam do Pogonowskiego dużo rezerwy ze względu na fakt, że funkcjonował w środowisku naukowym. To niestety odbija się negatywnie na umyśle. Kto z kim przestaje, takim się staje.

   Polubione przez 1 osoba

  • TO przeczytaj, przemyśl i dopiero później pisz o decyzjach likwidacji. Pomijam fakt, że nie ma na świecie nawet jednego dokumentu dotyczącego likwidacji żydów, a jedynie likwidacji gett. A to już całkiem co innego. Decyzja o wyburzeniu budynku nie odnosi się do wyburzenia go razem z mieszkańcami!!! Dopowiedzenia odpowiednio inspirowane i bez odpowiedniej wiedzy i refleksji prowadzą właśnie do takich skojarzeń. Likwidacja getta=śmierć żydów.

   https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6qsbZm6XZAhVBoCwKHa57D_UQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fstopsyjonizmowi.files.wordpress.com%2F2012%2F09%2Fmit-holocaustu-robert-faurisson.pdf&usg=AOvVaw0pLUP8mauEsREuqSldv42m

   Polubienie

 5. Artykuł, wstęp i dyskusja — miernota badawczo-historyczna, grafomania wykształciuchowa.
  „Również dzisiaj w Internecie, na niezależnych stronach, wskazywanie rzeczywistych przyczyn i inicjatorów ludobójstwa […] należy do rzadkości.”

  D. Kosiur przeczesał materiały polskich autorów, zanim wybrał badziewie? Odfajkowł „patriotyczną” powinność w krytycznym dla narodu momencie — gdy za późno prace takie propagować. Zawaliliście edukację narodową.

  A pyskacze na forum biadolą że nie ma dowodów itd. Fanatyków wymanewrowało żydłactfo w drugi kraniec: całkowita negacja Holokaustu i Szoa by odurnić gojów, skupić uwagę na Żydach jako rzekomych jedynych ofiarach, zmyć z żydłactfa pierwotną winę za ludobójstwo II wś.

  Służby odstręczają ożydzając autora, więc miernota nie wie. Ale że WPS, pretendujący do konesera tematu „żydłactfo” rżnie głupa, to osobisty afront dla autora poniższych:
  https://piotrbein.wordpress.com/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/
  https://piotrbein.wordpress.com/2011/08/05/rewizjonizm-odwracanie-rol-i-restytucje-kazus-polsko-zydowski/
  https://piotrbein.wordpress.com/2009/12/28/list-otwarty-do-dr-aliny-calej-zydowski-instytut-historyczny

  Dwie 1-sze prace przeszły skrutynizację na sympozjach Międzynarodowego Projektu Badań nad Ludobójstwem XX i XXI w. pod dyrekcją Prof. Christiana Scherrera. Obie prace zakwalifikowały się do Tomu I monumentalnej monografii Prof. Scherrera, tomu zarezerwowanego przezeń do najlepszych. Bez przygotowania profesjonalnego ani grantów, z honorarium parę stów $ za 4 opracowania w projekcie (łączny nakład pracy ok. 5 lat full time) i udział w kilku sympozjach.

  Prof. Scherrerowi zniszczyli na kompie gotowy do publikacji Tom I, a jego prawdopodobnie zamordowali w katastrofie MH17 nad Donbasem, bo od tamtego czasu nie odpowiada na mejle, których wymienialiśmy kilka rocznie. Kilka razy na rok latał linią MH Amsterdam – Kuala Lumpur na trybunały ludowe przeciw żydłactfu. Tamże miała być publikowana ww. monografia. Zdołał tylko wydać Silent Death (z moją pracą, znów wyróżnioną przezeń, do której dali w części materiały wiodący niezależni atomiści skrępowani przez służby) :
  https://piotrbein.wordpress.com/2010/01/05/dirty-uranium-weapons-cover-ups/
  oraz drugą knigę Iraq: Genocide by Sanctions.

  Moje prace są na necie i rozprowadzam od ponad 10 lat. Budzicie się z łapami w nocnikach, nogami w szambie nie do wydobycia się. Czyja wina? Tylko żydłaków?
  Od początku interpretuję bieżączki z pktu tych prac. Włożyłem do kapsułki w 7 pktach pod „Przeciwdziałania” to, co potrzeba Polakom do obrony w obecnym ataku „obozowym”:
  https://piotrbein.wordpress.com/2018/02/01/piotr-bein-spor-z-izraelem-o-polskie-obozy

  Polubienie

 6. Pingback: Grypa666 komentuje parę wpisów na WierniPolsceSuwerennej | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 7. paziem

  Panie Bein, pan jak nie wspomni, że jest „największym badaczem wszystkiego”, to nie może pan usnąć!?😎

  Polubienie

  • Panie Ziemiński, maniakalnie zarzucasz pan to, czego delikwent nie zrobił.
   Mianowicie gdzie twierdziłbym, żem „największym badaczem wszystkiego”?
   Śpię bardziej niż dobrze, od czasu wyłączenia Wi-Fi w domu. Co i panu polecam. Oddurnia też.

   Polubienie

 8. Metro

  @ Piotr Bein

  Najpierw sprawdziłem co pijecie w tej Kanadzie. Podobno wasza woda wodociągowa jest fluoryzowana (https://www.canada.ca/en/services/health/publications/healthy-living/fluoride-position-statement.html). Zakładam więc że mieszkając w Kanadzie od kilkudziesięciu lat od takiego właśnie czasu pijecie to świństwo. Wobec tego całkowicie dotyczy was komentarz, który przedstawiłem wobec tez najwyraźniej głupiego Amerykana, który swego czasu idealizował Alexa Jone$teina (https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/01/30/czym-jest-w-istocie-radio-maryja/#comment-71096).

  Z racji waszego miejsca zamieszkania i zwyczajów, że tak to ujmę, dietetycznych, które negatywnie odbijają się na funkcjonowaniu mózgu, o czym wiadomo przynajmniej od 80 lat, nie mam zamiaru dyskutować z przedstawionymi tezami. Wypunktuję tylko główne błędy, które popełniliście w komentarzu z 13 lutego 03:38.

  1. Nie neguję zbrodni ludobójstwa popełnionych przez wszystkie walczące w II WŚ strony w Europie.

  2. Samo pojęcie „ludobójstwa” zostało stworzone przez żyda i jest bardzo pojemne. Termin „holokaust” również jest pojemny, jest używany w bieżącej polityce i bieżącym kłamstwie historycznym. Celowo, zamiast używania nieostrych pojęć, odwołałem się do crème de la crème teorii „holokaustu”, teorii o uśmiercaniu milionów żydów w „komorach gazowych”. Bez „komór gazowych” ten „holokaust” chyba nie byłby możliwy.

  3. Przeglądnąłem pobieżnie zaprezentowane linki i nie znalazłem tam ŻADNYCH dowodów na istnienie „komór gazowych”. Jeśli coś mi umknęło, co oczywiście jest możliwe, proszę o korektę.

  Zamiast jakichś wartościowych informacji, znalazłem w linkach typowy bełkot tak dobrze nam znany z judeoanglosaskiej pseudonauki.

  Przykłady (wyszukiwałem przez „gazowy”):

  W tekście: „Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko-żydowski”:

  „Niemcy najpierw zastosowali ludobójstwo na skalę przemysłową na Polakach; ok. 200 tys. Polaków zagazowali i spalili w mało znanym obozie śmierci KL Warschau.”

  „De facto szef Komitetu Pomocy i Ratunku, Rudolf Kastner wiedział o zbliżającym się zagazowaniu 476 tys. węgierskich Żydów, ale w zamian za milczenie zawarł umowę, która miała ocalić jedynie 1684 Żydów i zapewnić środki finansowe, które umożliwiły Eichmannowi ucieczkę do Argentyny.”

  „W podobozie Brzezinka mordowano Żydów, Polaków, rosyjskich jeńców wojennych i Romów. Prowadzono ich z pociągów do komór gazowych (zniszczonych pod koniec II wojny światowej na polecenie Himmlera 29.11.1944). Do kompleksu śmierci należał obóz w Monowitz i 40 innych podobozów. Pod nadzorem SS (konstruktorzy Girisch i Walter Dejaco), polscy więźniowie pracowali nad modelem rozrzeszenia obozu w Oświęcimiu do 540 baraków i nowych krematoriów.”  

  Polubienie

 9. Metro

  Dość cytatów. Nie wiem Bein, czy byliście w Auschwitz (do Birkenau zwykłych śmiertelników nie wpuszczają). „Komora gazowa nr 1” nigdy nie była „komorą gazową”, nie mogła być komorą gazową. Teraz zawodowi kłamcy oświęcimscy z „Muzeum” mówią że to sowiecka rekonstrukcja. Bardzo łatwo można sprawdzić, czy budynek miał styczność z Zyklonem B, bo w ścianach powinny być jego pozostałości (prace Germara Rudolfa). Bardzo łatwo sprawdzić, jak ten budynek wyglądał podczas wojny bo istnieją zdjęcia lotnicze obozu. To nie jest żadna rekonstrukcja. Zawodowi kłamcy oświęcimscy mają jednak rację że ten budynek nigdy nie był żadną „komorą gazową”.

  Tyle o samym Auschwitz. Architektura „komór gazowych” w Birkenau wyklucza używanie ich do przemysłowego zabijania ludzi (jedno wąskie wejście, konieczność używania windy do transportu ciał na poziom krematoriów). Najprawdopodobniej to po prostu były kostnice zakopane w gruncie, tam jest zimniej, co oczywiście sprzyja przechowywaniu ciał.

  Technologia zabijania ludzi trującymi gazami, zwłaszcza na skalę przemysłową, jest dość złożona. Jeśli twierdzicie że była używana w KL Warschau – udowodnijcie to.

  Dla porównania przypominam, co wiemy o egzekucji polskich więźniów przez NKWD, znanym pod hasłem „Katyń”. Były rozkazy, znamy rozkazy. Byli ludzie, znamy nawet listę ofiar. Wiemy jak zginęli, zostali zastrzeleni. Zostały groby, ciała, kule w ciałach. Podobno są ciągle wątpliwości, bo kule niby nie były sowieckie, itp. Ale ślady dokonania zabójstwa na tysiącach ludzi niełatwo zatrzeć.

  Jak zginęli ludzie w „komorach gazowych”? Dlaczego Zyklon B używany do dezynfekcji korzystał z instalacji gorącego powietrza, a ten do trucia ludzi nie potrzebował takich instalacji?

  Dlaczego w tynku pomieszczeń, gdzie używano Zyklonu B do dezynfekcji odzieży, pozostały skroplone resztki tego gazu, a w tynku „komór gazowych” go nie ma?

  Jak działały „komory gazowe” w Treblince, Majdanku, Sobiborze, Bełżcu, skoro spaliny z silników Diesla nie mają zdolności natychmiastowego uśmiercania ludzi?

  Gdzie są pozostałości z ciał milionów ofiar obozów w Treblince, Majdanku, Sobiborze, Bełżcu skoro tam nie ma krematoriów?

  Czy ktoś widział maszyny do kruszenia kości z ciał spalonych w krematoriach, które musiały być używane do utylizacji resztek krematoryjnych?

  To pierwsze z całej listy pytań.

  Generalnie tekst „Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko-żydowski” napisany został w manierze, którą dobrze opisał kiedyś David Irving. Ktoś kiedyś napisał niezweryfikowane bzdury, zdobył poklask, książka ma status „naukowej” i potem dziesiątki klakierów mogą się na nią powoływać. I w ten sposób powstał „holokaust”. To jest właśnie poziom judeoanglosaskiej pseudonauki.

  Bein – w trosce o stan własnego mózgu apeluję, abyście przestali pić fluoryzowaną wodę.

  Polubienie

  • @Metro 17 lutego 2018 o 17:51
   Zlinkowałeś biurokratę służalczego chemii, co nie znaczy że każdy tu Pacyfiku po Atlantyk poi się fluorem, gdyż:
   – niektórzy mają w kranie chlor , a wieś i przedmieścia — studnie głębinowe i powszechnie używa się filtrów
   – fluor to już pestka wobec radiacji z Fuku i radiofal
   – u mnie woda była czysta z gór do kilku lat nazad, gdy do wody weszła ż-korporacja
   – od tego czasu nie pijamy wody z wodociągów, tak jak nie korzystamy z owoców morza ani gadżetów radiofalowych.
   Referat płodziłem kilka lat przed ww. Twą opinię nt. Alexa poczytam, jak udowodnisz, żeś wolny od duraczenia przez radiofalową zupę 🙂 i masz minimum kultury osobistej 😦

   Jak Ziemiński, wciskasz to, czego nie twierdzę. Holokaust to w niezależnej (a tylko w takiej zgodziłem się płodzić ww. referaty) genocydologii zbrodnia ludobójstwa (zdefiniowana w odnośnej Konwencji, co ci nie pasuje — inicjator Żyd? napisz lepszą) przez syjonazistów na ponad 20 grupach, z których największą i najbardziej poszkodowaną byli Słowianie (Rosjanie, Polacy, Serbowie).
   Pojęcie Holokaust jest jak najbardziej prawidłowe z judaizmu: likwidacja w ofierze. W II wś. — likwidacja przez judaistów syjonizmu na ołtarzu rotszyldowskiego Projektu Palestyna, długoplanowo ku „mesjańskiemu” NWO od schyłku XVIII w.:
   – Przetrzebienie gojów w wojnie z zyskiem ze zbrojeń i odbudowy zgliszczy.
   – Przemeblowanie geo-polityki bliżej NWO.
   – Likwidacja współplemieńców celem presji moralno-politycznej na gojów w tworzeniu Izraela i przyszłego Holo-biznesu…
   Takie rzeczy poruszam w referacie pierwszym #grypa666
   17 lutego 2018 o 03:38

   Zagłada milionów ludzi w kilka lat, no problem. W projekcie Prof. Scherrera specjaliści zliczyli ok. 5 mln ofiar wojen w Iraku, ok. 10 mln łącznie w wyniku „wojen z terrorem”.
   Za hasbarą reagujesz Holokaust = zagłada ż/Żydów, a ta miała nazwę „Szoa” i nie była wyjątkowa, tyle że syjoniści rękoma socjopatów z in. nacji zamordowali współplemieńców, niechcianych w Palestynie (ortodoksi nie-talmudyczni) i opornych emigracji tamże (Żydzi zasymilowani w Europie). Syjo-hitlerowski projekt Havara zdołal wysłać zaledwie kilkadzies. tys. Żydów z Rajchu do Palestyny, mimo incentyw,
   https://piotrbein.wordpress.com/2019/01/03/szkic-syjonizm-a-iii-rzesza/
   w tym terror na współplemieńcach:
   https://piotrbein.wordpress.com/2019/02/18/gloryfikowany-betar-bejtar-salutujace-hejlhitla-zydowskie-brunatne-koszule-skrajne-radykalne-prawicowe-terrorystyczne-faszystowskie-nacjonalistyczne-rasistowskie/

   Co do cytatów „gazowych”:
   – Nr 1 to działka Dra Pągowskiego. Zerwał ze mną kontakt kilka lat temu. Jeśli masz opracowanie negujące, możesz mi przysłać. Pamiętaj, że referat powstał ok. l. 2005 – 2008, a spór naukowców o gaz w KL Warschau trwa.
   – Nr 2 ze źródła ortodoksów przeciw syjusiom. Celem referatu nie są metody zagłady ani ilu, tylko wykazanie współudziału żydłactfa w Holokauście (ponad 20 grup) i rewersu ról.
   – Nr 3 z [204] — ditto. Gaz czy nie, nie były to polskie „sanatoria”.

   @Metro 17 lutego 2018 o 17:52
   Specjalność Pągowskiego. Argumenty o dowodach zagłady były nieprzekonywujące z obu stron. Zestaw moich opracowań dla projektu Scherrera wzbudził rejwach stróży już na poziomie seminariów, więc zrezygnowałem z dodatkowych „kontrowersji” tam, gdzie obojętne były dla głównej tezy referatu — oszustne restytucje na podst. odwrócenia ról ofiara-oprawca, żeby tylko się ukazał. Pokaż, coś ty opublikował w recenzowanym wydawnictwie… Klakierzy to nie naukowcy, którzy wybierają unikalny przyczynek danej pracy, a nie zżynają źródeł zebranych przez innego.

   Nikt nie broni ci napisać własnego opracowania. Gdzie byłeś ok. 15 lat temu, gdy szukałem bardziej ode mnie doświadczonych współautorów? Nie lada okazja skoro w końcu przekonałem Prof. Scherrera przedstawić Polską Rację Stanu w jego projekcie. Przyszło ogłuszające milczenie i olewające odpowiedzi, bo nie było zapłaty.

   Jeśli darujesz sobie pierdzenia węża ad personam, to czekam na metrowe recenzje pozostałych recenzowanych publikacji. Beknął za nie życiem Prof. Scherrer. Byle czego żydłactfo nie niszczy:
   https://piotrbein.wordpress.com/2012/11/10/alarm-dane-i-email-prof-scherrera-zhakowane/

   Polubienie

 10. Pingback: Wężowe pierdzenie na WPS o holokozdzie | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.