Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski

Dnia 6 października 2018 r. odbyła się w Łodzi konferencja organizowana przez partię Polska Patriotyczna, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk politycznych i opiniotwórczych. Z konferencji w ostatniej chwili wycofało się stowarzyszenie KoRReUs przekazując mylną informację o odwołaniu konferencji. Wpłynęło to w jakimś stopniu na frekwencję, ale nie zakłóciło merytorycznego przebiegu konferencji.

Oprócz przewidzianej programem konferencji swobodnej wymiany poglądów na gospodarkę i stan państwa polskiego w kontekście współczesnych wydarzeń politycznych w Europie i świecie uczestnicy konferencji postanowili zwołać na wiosnę      2019 r. IV Kongres Polski Suwerennej, jako ponadpartyjną platformę programową środowisk patriotyczno-narodowych odrzucających polityczno-gospodarczą koncepcję Polski pomagdalenkowej i pookrągłostołowej.

PZ

Niżej relacja z przebiegu konferencji

17 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

17 responses to “Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski

 1. paziem

  Jotazet1
  9 miesięcy temu
  W najnowszej historii Polska miała tylko dwóch mężów stanu i patriotów dbających o Polaków i polską rację stanu. Pierwszym był Roman Dmowski a drugim Edward Gierek
  PRL dekady Edwarda Gierka to najlepsze państwo jakie Polacy kiedykolwiek mieli. Lata 70te to jedyna dekada po IIWŚ kiedy Polską rządzili Polacy. Edwardowi Gierkowi należy się pomnik od Polakow.

  Obecnie Polska nie ma ani jednego POLSKIEGO dużego zakładu przemysłowego, którego marka byłaby na poziomie europejskim o światowym nie wspominając. W latach 70 dekadzie Edwarda Gierka. wybudowano 557 nowych przedsiębiorstw, w tym:
  71 fabryk domów,
  18 zakładów mięsnych,
  16 fabryk odzieżowych,
  14 chłodni,
  10 zakładów elektronicznych,
  10 fabryk mebli,
  9 zakładów hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych,
  9 elektrociepłowni,
  7 elektrowni,
  7 fabryk samochodów i ich części,
  5 cementowni,
  5 kopalni węgla kamiennego.
  Zbudowano prawie w całości polską energetykę, w tym elektrownie węglowe – Bełchatów (4400 MW), Kozienice (2600 MW), Jaworzno III (1200 MW), Dolna Odra (1800 MW), Rybnik (1800 MW), Połaniec (I blok) – oraz wodne w Żarnowcu (700 MW) i Włocławku (160 MW), które wciąż dostarczają połowę zużywanego w Polsce prądu. W ciągu 30 lat, które minęły od tego czasu, wybudowano tylko jedną elektrownię (o mocy 4400 MW). Reszta wymaga modernizacji – według szacunków pochłonie to 100 mld euro. W latach 70. poprowadzono też dziesiątki tysięcy kilometrów linii przesyłowych prądu; po 30 latach i one wymagają wymiany, co będzie kosztować przynajmniej 100 mld euro.

  Andrzej Gwiazda, mówi wprost że USA w 1988r poprą walkę o „niepodległość” Polski tylko w wypadku gdy zniszczony zostanie polski przemysł bo Polacy ze swoim wykształceniem i przemysłem w dwa lata po odzyskaniu niepodległości rozmontują światowy rynek. Dokładnie tak się stało. Podczas popijawy w Magdalence wojskowe trepy Jaruzelskiego wraz żydokomuną, którą wyniósł Wałęsa (tą samą którą Gomułka z takim trudem zwalczył) zaprowadzili w 1989r na polskiej ziemi państwo zdrajców i złodzieji. Zdrajcy ci i złodzieje doprowadzili do tego, że obecnie 10 najbogatszych ludzi na tejże ziemi ma majątek taki jak 7 milionów najbiedniejszych Polaków (można spokojnie zidentyfikować te kanalie bo gazety rokrocznie publikują ranking tzw 100 najbogatszych złodzieji). Oczywiście kradzież tego co odbudowały ze zniszczeń wojennych i zbudowały od podstaw pokolenia Polaków Polski Ludowej i w obecnych czasach trwa w najlepsze ale żadnego Gierka czy Dmowskiego, który by reprezentował polską rację stanu i interes narodu polskiego nie widać na horyzoncie – jeszcze się nie urodził albo Polacy go nie odkryli

  Polubienie

 2. Pingback: Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski | Pekok Antylichwiarz

 3. paziem

  Tak jak zapowiedzieliśmy w ” Liście otwartym KPS do KOREUS ” w przeddzień 99 rocznicy święta Niepodległości Polski, reaktywujemy inicjatywę polityczną z lat 2003/2004 i zapraszamy wszystkie polskie środowiska polityczne i osoby prywatne, gotowe współuczestniczyć w pracach Kongresu Polski Suwerennej, do podjęcia wspólnego dzieła.

  Nie istnieje zamiar podporządkowywania kogokolwiek komukolwiek natomiast istnieje wymóg merytorycznego wkładu, kompetencji, gotowości na współpracę w ramach spójnego programu i sprawnej, efektywnej organizacji. Niżej, w Oświadczeniu KPS z dnia 17 listopada 2017 roku zawieramy minimum programowo-organizacyjne z podstawowym warunkiem wstępnym: polskość i suwerenność ( nie mylić z PiS).

  Wszystkich otwartych i gotowych do współpracy, współtworzenia i współdziałania prosimy póki co o kontakt za pośrednictwem adresów mailowych zawartych na stronie internetowej WPS : https://wiernipolsce1.wordpress.com

  Pierwszy etap, to po zadeklarowanej elektronicznie gotowości do spotkanie – spotkanie w realu w najbliższym czasie. Proponujemy w Warszawie lub w Łodzi, ale możliwe jest ustalenie innych lokalizacji.

  Paweł Ziemiński

  Oświadczenie

  Kongres Polskie Suwerennej( KPS) – podobnie jak w momencie zainicjowania w roku 2003, tak i obecnie, w roku 2017 – jest ogólnonarodowym, ponadpartyjnym ruchem społecznym Polaków. Za Polaka uznajemy każdego kto zamieszkuje na terenie Polski lub w miejscu swego stałego lub czasowego pobytu za granicą, i kto wiąże swój etniczny, historyczny i kulturowy rodowód ze swą Ojczyzną – Polską. Krajem słowiańskim, należącym do wielkiej, starożytnej rodziny ludów słowiańskich, posiadających własną – przedchrześcijańską i chrześcijańską historię, mających za sobą własną tradycję zorganizowanego życia wspólnotowego – poczynając od wspólnot rodowych, mirów ludowych, królestw i monarchii konstytucyjnych, a kończąc na państwach narodowych, związkowych państwach wielonarodowościowych i republikach ludowo-demokratycznych.

  KPS jest inicjatywą polityczną powołaną w oparciu o art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nawiązującą do dorobku programowego i politycznego Kongresu Polski Suwerennej z roku 2004, znajdującym bezpośredni wyraz także w Oświadczeniu – złożonym w dniu 20 kwietnia 2004 r. , w trakcie 5 dnia obrad 73 posiedzenia Sejmu IV kadencji – przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Jankowskiego w imieniu grupy wyborców , obywateli, członków Kongresu Polski Suwerennej ( treść dokumentu w archiwach Sejmu RP).

  Członkostwo w KPS jest dobrowolne. Każdy kto jest Polakiem, bez względu na wyznanie religijne, kto lojalnie i solidarnie z innymi zobowiązuje się działać dla teraźniejszego i przyszłego dobra wspólnoty narodowej i państwowej, kto łączy swoje osobiste losy z losami innych Polaków może być członkiem KPS.

  KPS jest organizacją świecką nie podlegającą zwierzchnictwu, patronatowi ani doradztwu kościołów lub instytucji religijnych.

  Celem KPS jest aktywizacja i organizacja Polaków do działań dla urzeczywistnienia suwerenności w podstawowych dziedzinach życia państwowego, czyli:

  1) w stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej,

  2) w kształtowaniu instytucji finansowych i instrumentów finansowych, a w szczególności: systemu bankowości krajowej, pozycji i funkcji zagranicznych banków i instytucji finansowych, emisji pieniądza ( złotego polskiego), zasad udzielania kredytów,

  3) w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa państwa,

  4) w dziedzinie komunikacji społecznej i informacji,

  5) w odniesieniu do własności i sposobów zarządzania zasobami naturalnymi i przestrzenią gospodarczą,

  6) w dziedzinie tworzenia i egzekwowania prawa,

  7) w dziedzinie edukacji, nauki i kultury,

  8) w kształtowaniu ustroju polityczno – administracyjnego oraz społeczno-gospodarczego kraju,

  9) w kształtowaniu form i sposobów utrwalania i przekazywania tradycji i dziedzictwa narodowego,

  10) w dziedzinie bieżącej polityki społeczno – gospodarczej

  KPS dążyć będzie wszelkimi pokojowymi środkami do jednoczenia społeczeństwa w celu sprawowania rzeczywistej władzy przez Naród Polski, do budowy państwa obywatelskiego przez Obywateli i dla Obywateli.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego, ekonomicznego lub kulturowego Polaków lub zagrożenia integralności bądź bezpieczeństwa państwa, członkowie KPS winni wypełnić swój obowiązek konstytucyjny obrony Ojczyzny, zgodnie z art. 85, pkt.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz skorzystać z przysługującego Im prawa do obrony koniecznej, zgodnie z art. 25 kodeksu karnego Rzeczypospolitej Polskiej.

  W stosunkach międzynarodowych KPS działać będzie w kierunku pokojowej koegzystencji narodów i państw z poszanowaniem zasad suwerenności, respektowania praw do samostanowienia i równouprawnienia narodów i państw, działania na zasadach wzajemności i korzyści dwustronnych oraz wyzbycia się praktyki i dążeń do dominacji, kolonizacji, eksploatacji, czy podporządkowywania jednego państwa interesom, woli, czy celom politycznym innego państwa lub organizacji międzynarodowej. Zasadę swobodnego zawierania umów między państwami z jednoczesnym zagwarantowaniem prawa do ich wypowiedzenia uważamy za nienaruszalną i obowiązującą każdą ze stron umowy międzynarodowej.

  Struktura:

  Rada Programowa KPS

  1.2. Pracownia ds. programu społeczno-gospodarczego

  1.2. Pracownia ds. prawno-konstytucyjnych

  1.3. Pracownia ds. polityki krajowej i zagranicznej

  Biuro Organizacyjne KPS

  2.1 Sekretariat

  2.2. Rada Pełnomocników Krajowych i Zagranicznych

  2.3. Komisja Kontroli Wyborów i Referendów

  2.4. Sekcja ds. Wolontariatu i Bezpośrednich Akcji Publicznych

  Biuro Informacyjne KPS

  3.1. Rzecznik Prasowy KPS

  3.2. Studio Medialne KPS

  3.3. Ośrodek Badania Opinii Społecznej KPS

  Łódź-Warszawa- Gdańsk, dnia 17 listopada 2017 roku

  z up. organizatorów, dr Paweł Ziemiński, koordynator ogólnokrajowy KPS

  za:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/11/17/oswiadczenie-kongresu-polski-suwerennej/

  Polubienie

 4. paziem

  Balcerek: Strategia Polski suwerennej (1994)
  http://instytut-brzozowskiego.pl/?p=967

  Polubienie

 5. paziem

  KPS w Sejmie:

  4 kadencja, 73 posiedzenie, 5 dzień (20.04.2004)

  Oświadczenia.

  Poseł Zdzisław Jankowski:
      Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oświadczenie składane w imieniu wyborców zrzeszonych w ogólnonarodowym ponadpartyjnym ruchu obywatelskim o nazwie Kongres Polski Suwerennej, zainicjowanym na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w trosce o dobro wspólne, jakim jest Rzeczpospolita Polska (art. 1 Konstytucji RP), w trosce o jednolitość państwa (art. 3 Konstytucji RP), w trosce o prawa i bezpieczeństwo obywateli (art. 5 Konstytucji RP), w trosce o tożsamość i trwanie narodu polskiego (art. 6 Konstytucji RP) oraz uznającym zasadę suwerenności i zwierzchnictwa narodu za podstawową zasadę ustrojową, o czym mówi art. 4 Konstytucji RP; za taką uznał ją Senat w uchwale z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II i III Rzecząpospolitą Polską.
      My, członkowie Kongresu Polski Suwerennej, której pierwsza sesja odbyła się w Rzgowie koło Łodzi w dniu 6 marca 2004 r., a druga sesja w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2004 r., oświadczamy, co następuje.
      Referendum przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., a dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dotyczyło akceptacji warunków sformułowanych w traktacie nicejskim oraz w akcie dołączonym do traktatu nicejskiego, stanowiącym jego integralną część. Po referendum traktat ten został jednostronnie zmieniony, został ustanowiony zupełnie nowy tryb funkcjonowania Unii Europejskiej, a także warunki uczestnictwa Polski w jej strukturach. W przygotowanym projekcie konstytucji dla Unii Europejskiej ustanawia się zupełnie nową strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej i nadaje jej się osobowość prawną. Postanowienia przytoczonego projektu konstytucji dla Unii Europejskiej odbierają państwu polskiemu najistotniejsze atrybuty suwerenności, to jest prawo do samostanowienia, do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej, do posiadania własnej waluty i armii. Nie było to przedmiotem głosowania w referendum oraz jest niezgodne z postanowieniem obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej najwyższe prawo w Polsce.
      Wobec powyższego wzywamy posłów, senatorów, prezydenta i rząd polski do uchwalenia moratorium na przyłączenie Polski do Unii Europejskiej. Uchwalenie moratorium jest konieczne do ostatecznego określenia struktury i statutu Unii Europejskiej. Uchwalenie moratorium jest również konieczne ze względu na zamiar zaskarżenia traktatu akcesyjnego do Trybunału Konstytucyjnego w związku z jego niezgodnością z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a także ze względu na zamiar zaskarżenia traktatu akcesyjnego do trybunału międzynarodowego.
      Przestrzegamy jednocześnie sprawujących władzę w Polsce, że zgodnie z art. 129 Kodeksu karnego ten, kto będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub z zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
      Treść oświadczenia podpisał w imieniu Kongresu Polski Suwerennej przedstawiciel koordynatora doktora Pawła Ziemińskiego.
      Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu tej osoby, którą wymieniłem, kieruję oświadczenie o treści, którą wygłosiłem, do pana marszałka, do pana prezydenta i do pana premiera.

  http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/6FDB798C

  Polubienie

 6. Pingback: [Dyskusja] Moralne wraki prześcigają się na wzorzec cnoty narodowca | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.