Kaucja za Piskorskiego, czyli przestępczy haracz państwa PiS

Mateusz Piskorski w sądzie w Warszawie, 18.07.2018 r.

W sprawie Mateusza Piskorskiego, lidera partii „Zmiana”, została podjęta sądowa decyzja o wypuszczenie z więzienia za kaucją, melduje korespondent Sputnika z Warszawy. Kwotę podniesiono do 500 tyś. złotych.

Warszawski sąd potwierdził w czwartek decyzję sądu pierwszej instancji, zgodnie z którą  Mateusz Piskorski, lider partii „Zmiana”, przebywający w areszcie od 18 maja 2016 roku pod zarzutem szpiegostwa na rzecz państw trzecich, zostanie wypuszczony za kaucją w wysokości 500 tys. złotych (a nie 300 tys. złotych, jak informowano wcześniej).

Adwokat polityka ma czternaście dni na wniesienie kaucji. Piskorski odzyska prawo wypowiadania się w prasie na tematy polityczno-społeczne — relacjonuje korespondent Sputnika z budynku sądu.

Żona Piskorskiego, Rosjanka Marina Klebanowicz, informację potwierdziła.

17:07

Oskarżony Mateusz Piskorski w ogóle nie był obecny na sali, a więc musiał pozostać dzisiaj w areszcie.

17:04

Reporter Sputnika jednym z dwóch dziennikarzy na sali sądowej

Sąd zezwolił na obecność dwóch dziennikarzy. Dopuszczeni byli korespondentka PAP oraz reporter Jarosław Augustyniak, który przedstawił się w sposób następujący. „korespondent niezależnego portalu Sputnik Polska. Sąd wyraził zgodę na nagrywanie i wideo rejestrację rozprawy sądowej. Na Sali była również obecna prokurator pani Anna Karlińska, która prowadzi sprawę, oraz mecenas Mateusza Piskorskiego Paweł Osik.

16:48

Marina Klebanowicz poinformowała, że adwokaci Piskorskiego planują w najbliższym czasie przeprowadzenie konferencji prasowej, po której rozpocznie się zbiórka pieniędzy na wypłatę kaucji.

16:46

Piskorski odzyska prawo wypowiadania się w prasie na tematy polityczno-społeczne

Warszawski sąd potwierdził dziś decyzję sądu pierwszej instancji, zgodnie z którą  Mateusz Piskorski, przebywający w areszcie pod zarzutem szpiegostwa na rzecz państw trzecich, zostanie wypuszczony za kaucją w wysokości 500 tys. złotych (a nie 300 tys. złotych, jak informowano wcześniej).

Adwokat polityka ma czternaście dni na wniesienie kaucji. Piskorski odzyska prawo wypowiadania się w prasie na tematy polityczno-społeczne – relacjonuje korespondent Sputnika z budynku sądu. Żona Piskorskiego, Rosjanka Marina Klebanowicz, informację potwierdziła.

16:33

Mecenas ma 14 dni żeby wpłacić kaucję za Mateusza Piskorskiego.

16:26

Polskiego dziennikarza, polityka, lidera opozycyjnej partii „Zmiana” i posła na Sejm V kadencji Mateusza Piskorskiego aresztowano 18 maja 2016 roku. Przez 2 lata i 8 miesięcy znajdował się w więzieniu w Warszawie.

za:https://pl.sputniknews.com/polska/201901249664517-piskorski-wypuszczony-wiezenie-kaucja-sputnik-polska/

 

Bezczelność tzw. wymiaru sprawiedliwości pod nadzorem ministra  Z.Ziobro sięga szczytów Himalajów. Po wczorajszych decyzjach warszawskiego sądu drugiej instancji w sprawie Mateusza Piskorskiego, który złożył ” propozycję nie do odrzucenia” jak rodzina Corleone w kwocie bagatela 500.000 zł, można bez cienia wahania nazwać obecne sądy w Polsce – instytucjami bezprawia i wymuszania mafijnych okupów przez urzędników zarządzanych ręcznie przez polityczny aparat Prawa i Sprawiedliwości.

Wnioski jakie się nasuwają w świetle takich orzeczeń czy decyzji sądowych:

 1. kwotą 500.000 zł  i podobnymi koriozalnymi  stawkami należy osobiście obciążyć sędziów wydających podobne orzeczenia lub decyzje w procesach politycznych, bo z takim mamy do czynienia. 
 2. mocodawców politycznych wywodzących się z kręgów pookrągłostołowych mafii politycznych zwanych partiami politycznymi III RP należy jak najszybciej odsunąć od władzy, a w następnej kolejności postawić pod sąd z tytułu przestępstw karnych kwalifikowanych jako:

Art. 65. Przestępstwo jako stałe źródło dochodu lub działanie w grupie lub związku przestępczym i przestępstwo o charakterze terrorystycznym

Art. 112. Bezwzględne stosowanie ustawy karnej polskiej

Art. 118a. Udział w masowym zamachu

Art. 119. Dyskryminacja

Art. 124. Inne naruszenia przepisów prawa międzynarodowego

Art. 126a. Publiczne nawoływanie do popełnienia czynu zabronionego

Art. 126b. Dopuszczenie do popełnienia przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych

Art. 126c. Przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych

Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

w szczególności:

Art. 127. Zamach stanu

Art. 128. Zamach na organ konstytucyjny RP

Art. 129. Zdrada dyplomatyczna

Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności

w szczególności:

Art. 141. Podjęcie służby w obcym wojsku lub wojskowej służbie najemnej

Art. 142. Prowadzenie zaciągu do obcego wojska lub w obcej organizacji wojskowej

Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

w szczególności:

Art. 156. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

w szczególności:

Art. 163. Sprowadzenie katastrofy

Art. 164. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy

Art. 165. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego

Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku

w szczególności:

Art. 181. Powodowanie zniszczeń w przyrodzie

Art. 182. Zanieczyszczanie środowiska w znacznych rozmiarach

Art. 183. Nieodpowiednie postępowanie z odpadami

Art. 184. Nieodpowiednie postępowanie z materiałami promieniowania jonizującego

Art. 185. Kwalifikowane typy przestępstw przeciwko środowisku

Art. 186. Niedopełnienie obowiązków dbałości o urządzenia zabezpieczające środowisko

Art. 187. Niszczenie i uszkadzanie terenów i obiektów prawnie chronionych

Art. 188. Prowadzenie działalności zagrażającej środowisku

Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności

w szczególności:

Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności

Art. 189a. Handel ludźmi

Art. 190. Groźba karalna

Art. 190a. Stalking

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

Art. 193. Zakłócanie miru domowego

Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

w szczególności:

Art. 194. Dyskryminacja wyznaniowa

Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

w szczególności:

Art. 211a. Organizowanie adopcji dzieci w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

w szczególności:

Art. 212. Zniesławienie

Art. 216. Znieważanie osoby

Art. 217. Naruszenie nietykalności cielesnej

Art. 217a. Naruszenie nietykalności cielesnej osoby podejmującej interwencję na rzecz ochrony bezpieczeństwa

Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

w szczególności:

Art. 218. Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika

Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

w szczególności:

Art. 224. Wymuszanie czynności urzędowych

Art. 224a. Fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu

Art. 228. łapownictwo pełniącego funkcję publiczną

Art. 229. Przekupstwo

Art. 230. Płatna protekcja bierna

Art. 230a. Płatna protekcja czynna

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

w szczególności:

Art. 232. Wywieranie wpływu na czynności sądu

Art. 233. Fałszywe zeznania

Art. 234. Fałszywe oskarżenie

Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów

Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności osoby podejrzanej

Art. 238. Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Art. 239. Poplecznictwo

Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym

Art. 245. Używanie przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na uczestnika postępowania

Art. 246. Wymuszanie przez funkcjonariusza publicznego zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia

Art. 247a. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu czynów popełnionych w związku z postępowaniem przed międzynarodowym trybunałem karnym

Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

w szczególności:

Art. 254a. Zamach na urządzenia infrastruktury

Art. 256. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści

Art. 257. Rasizm

Art. 258. Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym

Art. 260. Udaremnianie przebiegu legalnego zgromadzenia lub jego rozpraszanie

Art. 261. Znieważenie pomnika lub innego publicznie urządzonego miejsca

Art. 264a. Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP

Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

w szczególności:

Art. 265. Ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnej o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”

Art. 266. Ujawnienie lub wykorzystanie informacji uzyskanej w związku z wykonywaną funkcją lub czynnościami służbowymi

Art. 267. Bezprawne uzyskanie informacji

Art. 268. Utrudnianie zapoznania się z informacją osobie uprawnionej

Art. 268a. Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych

Art. 269. Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych o szczególnym znaczeniu

Art. 269a. Zakłócanie pracy systemu informatycznego, teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej

Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

w szczególności:

Art. 270. Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny

Art. 271. Poświadczenie nieprawdy

Art. 272. Podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie

Art. 273. Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę

Art. 276. Niszczenie lub ukrywanie dokumentu bez prawa do jego rozporządzaniem

Art. 277. Niszczenie, przesuwanie lub usuwanie znaków granicznych

Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu

w szczególności:

Art. 278. Kradzież

Art. 280. Rozbój

Art. 281. Kradzież rozbójnicza

Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze

Art. 284. Przywłaszczenie

Art. 286. Oszustwo

Art. 288. Zniszczenie cudzej rzeczy

Art. 291. Paserstwo umyślne

Art. 292. Paserstwo nieumyślne

Art. 294. Typy kwalifikowane kradzieży, przywłaszczenia, oszustwa, oszustwa komputerowego, zniszczenia rzeczy, paserstwa umyślnego

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

w szczególności:

Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Art. 296a. łapownictwo na stanowisku kierowniczym

Art. 299. Pranie brudnych pieniędzy

Art. 303. Nieprowadzenie lub niezgodne z prawdą prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej

Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

w szczególności:

Art. 310. Fałszowanie pieniędzy, środków płatniczych lub papierów wartościowych

Art. 311. Fałszowanie informacji w obrocie papierami wartościowymi

Art. 312. Puszczanie w obieg przerobionych albo podrobionych pieniędzy, środków płatniczych lub dokumentów płatniczych

Art. 313. Fałszowanie urzędowych znaków wartościowych

Art. 314. Fałszowanie znaków urzędowych w celu użycia w obrocie gospodarczym

 

PZ

 

10 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

10 responses to “Kaucja za Piskorskiego, czyli przestępczy haracz państwa PiS

 1. existō

  Bo Polak z Rosjaninem ma rozmawiać tylko przez *ydowskiego pośrednika.

  Polubienie

 2. Bandycki reżim i bandycki wymiar „sprawiedliwości” – oto IIIŻydo-RP/Polin

  Czy to jest mowa nienawiści?
  Tak, to jest mowa nienawiści – nienawiści wobec okupantów i wrogów polskiego narodu i państwa, nienawiści wobec barbarzyństwa ubranego w hasła „wolności”, „obrony praw człowieka”, „demokracji”.

  Z tym samym barbarzyństwem mieliśmy do czynienia w czasie rządów żydo-bolszewii 1945-56.
  Tylko zorganizowany i politycznie świadomy naród może położyć kres temu barbarzyństwu. Dlatego tak skutecznie reżim IIIŻydo-RP/Polin blokuje polskiemu narodowi dostęp do mediów.

  Polubienie

  • existō

   Bo to jest ich być, albo nie być. I jeśli popatrzeć na to z tej strony, to widzimy grupę ludzi bojących się własnych cieni trzęsącymi się rekami obsługujących monstrualnych rozmiarów faszystowski aparat przemocy.

   Co sprytniejsi z nich już się stąd ewakuowali.

   Polubienie

  • Panie Darku radzę uważać na Piskorskiego bo to sympatyk Oleksego jawny jak również jest przeciw lustracji politycznej rekrutów do swojej partii.A Zofia Bąbczyńska-Jelinek wyła po zgonie Adamowicza i zachwtcała się gazetą jakiś amerykanofili i syjonistów z FR co pozytywnie pisali o Adamowiczu.

   Polubienie

 3. Kojak

  Syjonistyczniozydowscy kryminalisci rzadzacy POlska jawnie pokazuja swe kryminalne bezczelne oblicze ! Od kiedy to szpieg moze wyjsc za kaucja ? DEbil bedacy sedzia nawet nie ukrywa swej kryminalnej zuchwalosci !

  Polubienie

 4. Maciej

  Jak dziś trąbią od 6 rano wszystkie koszerne media były szef KNF wyszedł na wolność . Siedział w pierdlu od 27 listopada czyli nie nasiedział się długo w porównaniu do Piskorskiego szefa Zmiany który już siedzi w areszcie wydobywczym prawie trzy lata bez żadnego wyroku mimo sprzeciwu organizacji międzynarodowych i do dziś nie wiadomo dla kogo szpiegował Chińczyków , Mandarynów czy Papuasów z Nowej Gwinei .Podobnie zdaje się wyszli za kaucją przekrętasy z VATem ale czy to mnie dziwi .W żadnym razie .Typowe dla III RP pookrągłostołowej.

  Polubienie

 5. paziem

  Żeby uzmysłowić sobie horrendalność kwoty orzeczonej „kaucji” za zwolnienie Mateusza Piskorskiego z aresztu, to opierając się na wysokości obecnej płacy minimalnej w Polsce, netto = 1634 zł. Kaucja ta oznacza wpłacanie całej miesięcznej płacy minimalnej przez 25, 5 lat, a zatem darmową pracę niewolniczą na rzecz reżimu państwowego, aż do okresu nabycia praw emerytalnych, po 20 latach :))))

  Tak przestępcy o statusie prokuratorów, we współpracy z przestępcami w togach, inspirowani przez bandytów rządowych działających wg. zagranicznych instrukcji usiłują zastraszyć Polaków i złamać ich wolę oporu i walki o suwerenną Polskę.

  WPS od początku aresztowania Mateusza stara się wspierać Go w zmaganiach z bezprawiem PiS i wpływami anglosasko-banderowskimi, ale to nie my byliśmy sprawcami interwencji ze strony roboczej grupy przy ONZ ds. arbitralnych zatrzymań. Uczestniczymy także, w miarę możliwości czasowych, w tym, co eufemistycznie nazywane jest „rozprawą”, albo „posiedzeniem sądu” ws. Mateusza Piskorskiego, a co w istocie ilustruje upadek praworządności w Polsce pookrągłostołowej.
  Staramy się także wspierać Mateusza listownie w ramach cenzurowanej korespondencji, która do Niego trafia.
  Uważamy za błąd podejmowanie inicjatywy zmierzającej do zapłacenia bezprawnej, horrendalnej ” kaucji”, czyli wymuszonego okupu.
  Pieniądze zbierane winny być na szeroką akcję propagandową ( ulotki, plakaty, filmy itd ), uświadamiającą zmanipulowanych obywateli RP o skali bezprawia PiS wobec Polaków mających własne, samodzielne, pro polskie poglądy. Casus Mateusza Piskorskiego jest przykładem eskalacji praktyk totalitarnych i antypolskich za pomocą aparatu państwowego będącego obecnie w rękach PiS.

  Polubienie

  • exsistō

   Tym bardziej, że ma na utrzymaniu rodzinę, a poza tym uciekając przyznawał by się pośrednio do winy.

   Czy można Piskorskiego odwiedzać i np przekazywać paczki? Gdzie go trzymają?

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.