Bojkot żydowskich produktów i usług patriotycznym obowiązkiem Polaka

 

Wszyscy możemy zrobić coś pożytecznego❗️
Nie kupujmy produktów z tym kodem❗️

Żydzi, to naród zbudowany wokół religii i ideologii pieniądza. Nic nie jest dla nich tak dotkliwe jak bojkot gospodarczy. Strata finansowa, to najdotkliwszy cios w żydowską duszę.

Jeśli żydowscy liderzy wzywają do poniżania Polaków jako skutecznego narzędzia do wyłudzania bezprawnych odszkodowań, jeśli polityczni przedstawiciele państwa Izrael kolportują bezkarnie historyczne kłamstwa zapominając o wdzięczności wobec Polaków ryzykujących życie własne i życie swoich rodzin za ratowanie życia Żydom w czasie niemieckiej okupacji Polski w czasie II WŚ, to Polacy winni w końcu zaprzestać kajania się i tłumaczenia się za nie swoje zbrodnie. Polacy nie mogą pozwolić na bezkarne okradanie i poniżanie przez coraz bezczelniejszych syjonistycznych szowinistów.

Zapoczątkujmy szeroką, ogólnoświatową akcję – wszędzie tam gdzie mieszkamy My, Polacy, akcję bojkotu żydowskich towarów, usług i instytucji. Wskazujmy, piętnujmy i bojkotujmy wszystkie te firmy, które posiadają żydowski kapitał. Czyńmy to dopóty, aż doprowadzimy do zaprzestania żydowskiego terroryzmu wobec Polaków, aż doprowadzimy do wskazania winnych wśród Żydów za przestępstwa wobec Polaków, aż doprowadzimy do zwrotu zagrabionego polskiego majątku, aż  doprowadzimy do uznania prawa Polaków do samodzielnego i suwerennego rozwoju.

Tylko Żydzi lojalni z państwem polskim mogą zamieszkiwać nasz kraj i korzystać ze statusu gościa respektującego prawa gospodarza. Domagajmy się ujawnienia prawdziwych nazwisk osób sprawujących funkcje publiczne i pełniących zawody zaufania społecznego. Wezwijmy i zobowiążmy Żydów do respektowania w Polsce zasad przyjętych w ich państwie, w Izraelu.

Paweł Ziemiński

Przewodniczący Partii

Polska Patriotyczna

 

 

W związku z ostatnimi napięciami w relacjach polsko-żydowskich po wypowiedziach izraelskich oficjeli na temat Polaków i antysemityzmu na portalach społecznościowych i forach pojawia się coraz więcej publikacji nawołujących do rezygnacji „w ramach świadomego wyboru” z izraelskich produktów dostępnych w Polsce.

Internauci aktywnie udostępniają m.in. publikację, w której wyliczono wszystkie produkty i usługi w Polsce oparte na izraelskim kapitale, począwszy od dużych inwestycji, takich jak sprzęt wojskowy, następnie produkty dostępne „dla każdego”, czyli sektor spożywczy, sieci kin, aptek, sektor farmaceutyczny, transport. Sama lista nie ma na celu bojkotu produktów z Izraela, w publikacji podkreślono, że w porównaniu do innych zagranicznych inwestorów w Polsce, np. Niemiec, izraelskich firm wcale nie jest tak dużo. Jednak na tle ostatnich napięć polsko-żydowskich internauci jawnie wzywają — „nie kupuj/nie korzystaj z tego co na liście”, a zdjęcie z kodem kreskowym rozprzestrzenia się w sieciach społecznościowych w błyskawicznym tempie.

Przypomnijmy, w poniedziałek doszło do ostrego sporu polsko-izraelskiego, po tym, jak szef MSZ Izraela wystąpił z antypolskim oświadczeniem. Po jego słowach premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję o rezygnacji Polski z udziału w szczycie V4. Ostatecznie szczyt został odwołany.

Dodatek edukacyjny:

Jerozolimska świątynia w historii powstawania „ cywilizacji pieniądza”

( fragment książki prof. W. J. Katasonowa, Kapitalizm.Historia i ideologia „pieniężnej cywilizacji”, Moskwa 2013,( tłum. własne – Paweł Ziemiński)

Rozdział:  Świątynia jerozolimska w historii narodu żydowskiego

Krótka historia Pierwszej i Drugiej Świątyni

Z różnych źródeł, w tej liczbie Pisma Świętego, wiadomo, że Świątynia Jerozolimska miała wielkie znaczenie dla życia narodu żydowskiego. Przy czy nie tylko jako centrum życia religijnego, ale także jako centrum finansowe. Zbadanie tej roli Świątyni może pomóc nam zrozumieć, że w ciągu dwóch tysięcy historii ludzkości ustrój narodowych i międzynarodowych systemów finansowych nie uległ zasadniczym zmianom. Nigdzie nie zniknęli i następcy tych, którzy dwa tysiące lat temu kierowali Świątynią Jerozolimską jako centrum duchowym i finansowym. Niezmiennymi pozostały i cele strategiczne, które ukształtowali ówcześni kapłani świątyni, i które kontynuują ich obecni następcy. Jak mawiał wszechwiedzący Salomon : „ To co było, to i będzie; i co się działo, dziać się będzie, – i nie ma niczego nowego pod słońcem. ( podkreślenie własne – PZ). Mówią; „ spójrz, jakie to nowe, a to już było przed wiekami, wcześniej od nas. Jeśli nie będzie pamięci o przeszłym, a także o tym, co będzie, nie zostanie pamięć o tych, którzy będą po nas”(1, Ekkl. 1:9-11.)

Zacznijmy naszą opowieść o historii powstania Świątyni Jerozolimskiej. Na przestrzeni wielu wieków dawni Żydzi żyli bez rzeczywistej świątyni. Zastępował ją składany – przenośny namiot, w którym regularnie przeprowadzano nabożeństwa i składano ofiary Bogu Jedynemu. Jerozolimska Świątynia posiada dziesięciowiekową historię istnienia. Jednocześnie na tle wielotysiącletniej historii narodu żydowskiego, stanowi to niezbyt dużą ( choć zapewne, najbardziej wyrazistą) jej część.

Stacjonarna świątynia ( przedmiot naszych rozważań) była zbudowana za czasów króla Salomona wskutek nacisków i według planów jego ojca – króla Dawida, w X w. p.n.e. Świątynię pomagał budować król Tyru Hiram: on przysyłał cedry i cyprysy, a także doświadczonych mistrzów budowlanych. Budowa trwała siedem lat, w pracach uczestniczyło ponad 150 tysięcy ludzi, których nadzorowało ponad 3 tysiące nadzorców. Po zakończeniu robót do świątyni była przeniesiona Arka Przymierza – kosz z Tablicami Przymierza ( Przykazań), które Mojżesz otrzymał od Boga na górze Synaj. Tę świątynię przyjęto nazywać Pierwszą Świątynią. W Pierwszej Świątyni był złoty ołtarz – ofiarny, na którym palono kadzidła. Stało tam dziesięć stołów na chleb, dziesięć złotych siedmioramiennych świeczników i wiele innych sprzętów z metali szlachetnych. O tych wspaniałościach można przeczytać w Pięcioksięgu Mojżesza.

Złoto króla Salomona nie przyniosło pomyślności starożytnej Judei. Wręcz przeciwnie. Starożytni Judejczycy zaczęli kochać złoto bardziej, niż Boga. To doprowadziło do poważnych wstrząsów w ładzie państwowym. Jak pisze K.Kautsky, w Izraelu w jego „złotym czasach” ( okres panowania Dawida i Salomona) już zaczęło się istotne socjalne i majątkowe zróżnicowanie społeczeństwa. Miało miejsce niewolnictwo za długi, obserwowaliśmy skup ziemi przez bogatych izraelitów ( pomimo istnienia ograniczeń, na przykład tzw. „ lat jubileuszowych” ( rok szabatowy, przypadający wg Tory, co 7 lat – przyp. tłum. PZ) – systemu okresowego anulowania długów). Następstwem tego było zniszczenie chłopstwa, w następstwie tego – i siły wojennej Izraela, jego zdolności do przeciwstawienia się zewnętrznym najazdom (1, K. Kautsky, Pochodzenie chrześcijaństwa, M.: Politizdat,1990, s. 209.) . Za następcy Salomona, Roboama, królestwo żydowskie rozdzieliło się na dwa królestwa: Izraelskie i Judejskie, przy czym królestwo izraelskie nie miało świątyni, która pozostała w królestwie judejskim.

Co sobą przedstawiało religijne życie żydów w królestwie izraelskim? Na samym początku istnienia królestwa izraelskiego Jeroboam wprowadził kult cielca i w wyniku politycznych rachub zakazał żydom królestwa północnego odwiedzać Świątynię Jerozolimską ( 2, Nawet najlepsi z królów izraelskich – i cinie odstąpili od grzechów Jeroboama, syna Nebata, który wprowadził Izrael w grzech- od złotych cielców( 4 Krl., 10:29) ( podkreślenie własne – PZ). Jak zauważał znany rodzimy znawca historii narodu żydowskiego I.J.Bogojawlenski, „ razem z religijnym rozłamem szło zacieranie samoświadomości narodowej Izraelitów. Po oddzieleniu się królestw Żydzi północnego królestwa w swojej masie nie zawsze byli świadomi swej jedności narodowej z Żydami południowego królestwa”

( 1, I.J.Bogojawlenskij, Znaczenie Świątyni Jerozolimskiej w starozakonnej historii narodu żydowskiego// Historia Izraela i Judy. M.: Kraft+.2004.s. 445. Jakże złowróżbnie brzmi to dzisiaj, kiedy rosyjski naród okazał się być podzielony na kilka części i każda z nich zaczyna tracić jedność z pozostałymi częściami).

Nieco niżej kontynuuje on: „ Rezultatem tego było to, że królestwo ( Izraelskie), zawierające w swoich granicach większość narodu żydowskiego, upadło znacznie szybciej niż królestwo Judy i, co szczególnie istotne i porażające, upadło prawie bezpowrotnie”(2, jw. s. 446).

Mowa o tym, że dziesięć północnych pokoleń( plemion – tłum. PZ) izraelskich było podbite przez Asyryjczyków ( to miało miejsce w 722 r. p.n.e.), zniewolone i zasymilowane.

( 3. Współczesny autor izraelski P. Lukimson, pisze:” Na początek wskutek ataków Asyrii upadło królestwo izraelskie, i dziesięć żyjących w nim plemion było uprowadzonych w niewolę i zniknęło w azjatyckich przestrzeniach”, P.Lukimson, Biznes po żydowsku. Żydzi i pieniądze, Rostów, wyd. Feniks, 2007, s.445 ) .

Z narodu żydowskiego ocalały pokolenia( plemiona) Judy i Beniamina, część plemienia Lewi ( lewici) i pozostałości plemion północnych, które zbiegły po zdobyciu Samarii

( 4, S.Dubnow, Krótka historii Żydów, M.: wyd.”W.Szewczuk”, 2001, s.129 )

Stopniowo świadomość religijna zaczęła wygasać nawet u Żydów z królestwa południowego, chociaż Świątynia pozostała u nich. Świątynia króla Salomona przetrwała około 400 lat i była zburzona przez króla babilońskiego Nabuchodonozora II po zdobyciu przez niego Jerozolimy w 586 r. p.n.e. Przy tej okazji wielka liczba mieszkańców Judy został uprowadzona w niewolę do Babilonu.

Wiele dziesiątków lat Żydzi żyli bez Świątyni . Aż do czasu, gdy perski król Cyrus II Wielki pokonał królestwo Babilonu. Wiele źródeł wskazuje na to, że decydującą rolę w zwycięstwie króla Cyrusa Wielkiego nad królestwem Babilonu odegrali Żydzi, występujący w roli szpiegów po stronie perskiego króla( 5, patrz np.: Aleksiej Szmakow, Żydzi w historii, Charków : czasop. „ Mirnyj Trud”, 1907, s.65). To zdecydowało o życzliwości króla Cyrusa Wielkiego w stosunku do Żydów. W 538 r. p.n.e. pozwala on Żydom wrócić do domu i przystąpić do odbudowy zburzonej Świątyni. Król okazywał nawet pomoc materialną w budowie Drugiej Świątyni Jerozolimskiej. Żydzi , swoją drogą, nazwali Cyrusa Wielkiego pomazańcem bożym. Można byłoby przypuszczać, że będący w niewoli Żydzi byli bardzo uciskani przez króla Nabuchodonozora, co popchnęło ich do współpracy z wrogami króla babilońskiego. Jednakże liczne źródła informują nas, że Żydzi w niewoli babilońskiej czuli się wystarczająco komfortowo i nawet z powodzeniem zajmowali się lichwą i handlem.( 6, patrz np.: James Wellard, Babilon.Rozkwit i upadek miasta Cudów, M.:”Centropoligraf”,2004). Nie wszyscy Żydzi wrócili do Ojczyzny, jednakże w fonansowaniu ponownego wzniesienia Świątyni uczestniczyła większość z nich. Oto co pisał o tym N.M.Nikołajski: „ Dla odbudowy Jerozolimy i Świątyni potrzebne były środki; na nie składały się ofiary powracających Żydów; ale oprócz tego wszystkie diaspory żydowskie, które nie chciały porzucić swoich zajęć handlowych i powracać, w nieznaną przyszłość, posyłały mimo wszystko ze swej strony także pieniądze i rzeczy dla przesiedleńców; skarbiec ofiar posiadał w sumie 61.000 drachm złota( około 115.000 rubli) i 5.000 min srebra ( około 265.000 rubli), co w przeliczeniu nasze stanowiło około 380.000 rubli( suma według ówczesnej skali ogromna)”(1, N.M.Nikolski, Starożytny Izrael// Historia Izraela i Judei. M.: Kraft+,2004.s.116. Praca N.M. Nikolskiego była napisana w 1922 roku, dlatego przeliczenie na ruble należy to odnieść do kruszcowej zawartości carskiego rubla)

Po siedemdziesięciu latach od zburzenia Pierwszej Świątyni ( w 516 r. p.n.e.) była zbudowana i poświęcona Druga Świątynia. Była ona o wiele skromniejsza jeśli chodzi o rozmiary i wystrój, niż poprzednia. W ciągu mniej więcej pięciu wieków zewnętrzny wygląd Drugiej Świątyni nie ulegał większym zmianom.

Za czasów króla Heroda Wielkiego ( którego my znamy z Nowego Testamentu), w 20 r. p.n.e., zaczęła się radykalna rekonstrukcja Drugiej Świątyni, która zakończyła się za czasów Agryppy II, w 64 r. n.e.

Wygnanie przez Chrystusa kupców i mieniaczy odbywało się właśnie w tym czasie, kiedy dokonywano rekonstrukcji Drugiej Świątyni. Faktycznie była to nowa świątynia, znacznie bardziej okazała pod względem rozmiarów i wyposażenia, niż wcześniejsza. Wystarczy powiedzieć, że powierzchnia Wzgórza Świątynnego, na którym stała Świątynia została podwojona- do 144 tys. m2 ( w tym tak zwane” święte terytorium” miało rozmiary 250×250 m). Świątynia była ponownie poświęcona. Talmud potwierdza, że „ ten, kto nie widział Świątyni Heroda, nigdy nie widział pięknego budynku”( 2, Elektroniczna encyklopedia żydowska. Rozdział” Świątynia”//Internet. Warunki dostępu: http://www.eleven.co.il/article/14561)

Jednakże ona nie otrzymała miana Trzeciej Świątyni; uważa się, że to zrekonstruowana Druga Świątynia. Druga Świątynia była zburzona po oblężeniu Jerozolimy przez rzymskie wojska Tytusa w 70 r. n.e. Od tego czasu minęło bez mała dwa tysiące lat. W ciągu całego tego czasu naród żydowski żył bez świątyni, chociaż plany jej odbudowy stopniowo dojrzewały. Obecnie, po powstaniu państwa Izrael, przygotowania światowego żydostwa do budowy Świątyni Jerozolimskiej ( którą przyjęto nazywać Trzecią Świątynią) gwałtownie się zaktualizowały ( 3, Szczegóły zob.: część 2, rozdz. 6: <<O „boskiej”naturze pieniędzy (krótkie wprowadzenie w teologię pieniądza)

Między Pierwszą a Drugą Świątynią: punk przełomowy żydowskiej historii

Dla zrozumienia historii narodu żydowskiego i Świątyni Jerozolimskiej niezbędnym jest zwrócić uwagę na niektóre najbardziej znaczące punkty, w których wektor tej historii skręcał i zawracał. W pierwszej kolejności takimi punktami przełomowymi były wydarzenia, związane z przejęciem państwa żydowskiego przez zewnętrznych zdobywców: Asyryjczyków, Babilończyków, Persów, królów egipskich, syryjskich władców ( Seleukidów) i, na koniec, Rzymian. Najbardziej ostry zwrot „zwrot” żydowskiej historii, według naszego mniemania, nastąpił po zdobyciu Judei przez króla babilońskiego Nabuchodonozora, zburzenia przez niego Pierwszej Świątyni i uprowadzeniu w niewolę Judejczyków.Ta niewola jak zauważają źródła żydowskie, odcisnęła piętno na bycie i kulturze żydowskiej. Większy wpływ miała na ich religijnym życiu ( w ciągu wielu dziesiątków lat oni byli pozbawieni spełniania głównego religijnego aktu – składania ofiar, co mogło się odbywać jedynie w Świątyni Jerozolimskiej; w związku z tym w zasadach życia religijnego Judejczyków zostały wprowadzone określone korekty). Język żydowski został ostatecznie zapomniany, wyparł go stopniowo język aramejski. Znacząco nasiliła się skłonność do izolacjonizmu( 1, Nawiasem mówiąc, pierwsze w historii narodu żydowskiego getto jako izolowane miejsce bytowania żydów pojawiło się w Babilonie. Było ono stworzone z inicjatywy żydowskich przywódców i za pozwoleniem władz Babilonu), pojawiło się poczucie narodowego wybraństwa, nasiliła się walka za „ czystość krwi”(2, patrz.: Elektroniczna encyklopedia żydowska. Rozdział „ Niewola babilońska”//Internet. Warunki dostępu: http//www.eleven.coil/article/13241), wyraźnie zaznaczył się kurs na panowanie nad innymi narodami.( podkreślenie własne – PZ)

Po niewoli babilońskiej u Żydów pojawiło się zatwierdzone w wersji pisanej prawo pod postacią Tory ( Pięcioksiąg Mojżesza): to była swego rodzaju „konstytucja” narodu żydowskiego, szczegółowo reglamentująca wiele stron jego życia. Jak zauważa N.M.Nikolski, księgi Praw Mojżeszowych były przywiezione w 444 r. p.n.e. przez żydowskiego przywódcę Ezdrasza do Jerozolimy z Babilonu, i były odczytane przed narodem żydowskim, i naród złożył przysięgę na wierność tym Prawom ( 4, N.M.Nikolski, Starożytny Izrael(…), op.cit.,s.127). Dzięki przyjęciu Tory u przywódców żydowskich pojawił się instrument efektywnej kontroli swojego narodu.

Nas jeszcze spośród rozważanych zagadnień interesuje jeszcze jedno następstwo babilońskiej niewoli: w niewoli Żydzi „zarazili się” „ duchem kapitalizmu”. Wielu współczesnych badaczy zgadza się z poglądem, że kapitalizm w historii ludzkości pojawił się nie w końcu Średniowiecza ( kiedy startował proces tzw. „ pierwotnej akumulacji kapitału”) i nie po burżuazyjnych rewolucjach w Europie( angielskiej w XVII w. i francuskiej w XVIII w.), jak to wynika, na przykład, z marksistowskiej koncepcji historii. Ta ostatnia twierdzi, że historia ludzkości to – następująca po sobie zmiana formacji społeczno-ekonomicznej.Odpowiedni do tego można wydzielić etapy światowej historii: ustrój wspólnoty pierwotnej, ustrój niewolniczy, feudalizm, kapitalizm, komunizm( 1, W ramach formacji komunistycznej klasyk wydzielił dwie fazy: socjalizm i właściwy komunizm)

Obecnie stopniowo odchodzimy od takiego zafałszowanego wyobrażenia o historii ludzkości. Tysiące faktów potwierdza, że jeszcze na etapie tak zwanego „ustroju niewolniczego” już istniał kapitalizm jako model społeczeństwa, opartego na wystarczająco rozwiniętych stosunkach towarowo-pieniężnych i zorientowanego na uzyskiwaniu zysku ( akumulację bogactwa). A środkami uzyskiwania zysku mogła być tak praca najemna, jak i praca niewolników. Zysk głównie występował w formie zysku handlowego i procentu od pożyczek. To znaczy, że wczesny kapitalizm był głównie handlowo-lichwiarskim. Nawiasem mówiąc, współczesny, zachodni kapitalizm przyjął jasno wyrażone cechy handlowo-lichwiarskiego kapitalizmu, co czyni aktualnym badanie wczesnego ( starożytnego) kapitalizmu. Przy zaznajomieniu się z wczesnym kapitalizmem rzuca się w oczy wielkie jego podobieństwo do współczesnego zachodniego kapitalizmu – naśladowcy starożytnego Babilonu i Starożytnego Rzymu. Co się tyczy klasycznego kapitalizmu przemysłowego( model angielskiego kapitalizmu pierwszej połowy XIX wieku), to jego na Zachodzie już nie ma ( 2, Taki kapitalizm obecnie uzyskał wielki rozwój w Chinach i niektórych krajach, znajdujących się poza granicami strefy zamieszkiwania tak zwanego „ złotego miliarda”)

O „starożytnym” ( lub „ „wczesnym”) kapitalizmie pisali niemieccy historycy, ekonomiści i socjolodzy M.Weber, T Mommsen, K.Kautsky, E.Meyer, W.Sombart, włoski prawnik i ekonomista Giuseppe Salvioli, nasz ojczysty historyk M.I.Rostowcew, angielski historyk Arnold Toynbee i wielu innych. Większość z nich wiąże „wczesny” kapitalizm z antycznym społeczeństwem – Starożytnej Gracji i Starożytnego Rzymu. Uważa się, że swój szczyt „wczesny kapitalizm” osiągnął w Starożytnym Rzymie w okresie późnej republiki i w początkach okresu imperatorskiego ( początek I w. p.n.e. – koniec I w, n.e.) . W tym czasie istniały tam gminne latyfundia , na których wykorzystywano pracę niewolników i które wytwarzały produkcję towarową ( model tzw. „ klasycznego niewolnictwa”. A w Rzymie bujnym kwiatem rozkwitła lichwa, „wieczne miasto” był także centrum handlu międzynarodowego (…)

 

26 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

26 responses to “Bojkot żydowskich produktów i usług patriotycznym obowiązkiem Polaka

 1. Pingback: Bojkot żydowskich produktów i usług patriotycznym obowiązkiem Polaka | 7777777blog

 2. Jak to jest z kodami

  Jeśli ktoś sprowadzi produkt na przykład z Chin i będzie chciał go sprzedawać pod swoją marką, będzie mógł nadać mu prefiks 590. Kod kreskowy wskazuje bowiem tylko miejsce zarejestrowania firmy dystrybuującej dany towar. Taka sytuacja dosyć często ma miejsce. Myślimy, że wybieramy polskie marki, przez co wspieramy rodzimy przemysł, w rzeczywistości działamy tak tylko w kilku procentach. Zatem, aby mieć 100 % pewności, że kupujemy polskie kosmetyki, czasem musimy zabawić się w detektywa.

  Polubienie

 3. Bojkot

  Żydowskie produkty od dawna bojkotuje.

  Polubienie

 4. nina

  ———————- najniższa jakość przychodzi do Polski z izraela w beczkach ,tu jest konfekcjonowana . Od pewnej osoby wiem,że na początku swojej działalności / nie wiem jak teraz / warunki sanitarne urągały Człowiekowi. https://slideplayer.pl/slide/805540/
  –OBOZY PRACY ! tak pracownicy mówią o ZAKŁADACH DROBIARSKICH przejętych przez żydów. Polska przetwórczość NIE ISTNIEJE, owszem są jakieś śladowe ekologiczne przetwórnie , ale handełe !!! wykańcza je termiami płatności.
  Polski Rolnik i produkcja jest celowo niszczona, rugowana z rynku bo ! żydzi w Rosji zajęli się na ogromną skalę PRODUKCJĄ i PRZETWÓRNIĄ owocowo warzywną !.
  Chłopu polskiemu została już tylko rola PIELGRZYMA na Jasną Górę i folklorystycznego udziałowca DOŻYNEK , tam wolno dziękować mu , ale pod hasłem : BOŻE Z PRACY RĄK TWOICH ŻYJEMY.
  Ps. na moją sugestię ,że hasło to stało się zaprzeczeniem idei dożynek / spracowane ręce jak bochny chleba, połamane kręgosłupy, życie wyznaczone przez rytm hodowli ,upraw / KATOLSTWO chciało mnie zlinczować.

  Polubienie

 5. Natan

  taki ,,bojkot” na kilometr śmierdzi prowokacją.

  Polubienie

  • Gość, który żydostwa ma dość

   Prowokacją? A to tylko żydo-chazary mają monopol na prowokacje? A co w Polsce teraz żydki zrobiły? Kłamią, kradną, oczerniają, mordują i jeszcze każą się kochać kryminaliści. Nawet „semityzm” sobie ukradli. Kat w roli ofiary występujący i obwiniający za swoje zbrodnie ofiary swoich zbrodni. To jakaś genetyczne schizofrenia.
   Ja w życiu nie kupię nic żydowskiego.
   Przepraszam, tylko Gazetę Wyborcza kupuję, ale jak papieru toaletowego w sklepach brakuje.

   Polubienie

 6. Torreador amator

  Świetny artykuł. Tylko byków pełno. Nie tylko w tym artykule.
  Robicie błędy wewnętrznojęzykowe, interpunkcyjne, fleksyjne, leksykalne, słownicze, graficzne, ortograficzne rzadko… itp.
  Wiem, że nie macie dużo czasu i szybko wstawiacie teksty ale trzeba uważać i korridę czynić na bieżąco.
  Szanujmy panowie nasz polski język bo to idzie przecież w świat. A „jak nas widzą tak nas piszą.”

  Polubione przez 1 osoba

 7. Piotr

  Popieram!!!!!

  Polubienie

 8. Cezary Piotr Tarkowski

  To oni coś produkują? Jest jakiś żyd który normalnie pracuję? Czy można importować lichwę?

  Polubienie

 9. nina

  —— każdy Polak ma swojego żyda ……….

  Polubienie

 10. ali

  AMERYKAŃSCY KOWBOJE ! MY POLACY MAMY SWOJE !

  Polubienie

 11. nina

  ————– WYSŁUCHAJCIE !! BARDZO PROSZĘ , przekazujcie ! linkujcie GDZIE SIĘ DA !! zwłaszcza na katolickie portale !, jeszcze mamy szansę uratować się !!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 12. maniek II

  …izraelici to nie ZYDY – to chazary – mongoloidy ktore nie wiadomo jakiej sroce spod ogona wylecialy – ktore ukradly ZYDOM ich tozsamosci pod nich sie podszywaja!!…i tak to artykulujcie
  ZYDZI MAJA ZYC W ROZPROSZENIU I MAJA ZAKAZ BUDOWY SWOJEGO PANSTWA!!…wyjasnia to rabin – film mi „zezarlo”…
  za to buduja swoj kosciol Lucka – ktorego popiersie stoi w Watykanie – a katole klepia paciorki do niego..

  Koniec dziecinstwa…satanizm soft

  https://www.cda.pl/video/5443768a

  tutaj pozostale czesci..

  https://www.google.com/search?q=koniec+dziecinstwa+1+cda&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

  niestety za tym stoi technologia oglupiania – ming control
  cyt – dlugi ale warto sie z nim zapoznac – rozjasnia we lbie pod warunkiem ,ze ma sie jaka taka orientacje w tym temacie..

  Wklad na temat wyrafinowanych sposobow Mind Controle przy uzyciu bardzo zaawansowanej technologii. Rola Nzistow I prawdziwy powod II Wojny Swiatowej.

  Watpliwosci o tym czy isnieje sztuczna Inteligencja sa juz przeszloscia. Cyborgi sa rzeczywistoscia. Fenomen ‘ sztuczna inteligencja ‘ jest tym co ludzkie spolecznstwo diametralnie zmieni doswiadczenie tym czym jest / co znaczy rzeczywistosc. Nasze cale spolecznstwo jest zdalnie kierowane poprzez dygitalne procesy, samoregulujace sie programy , samouczace sie sprzęt komputerowy (hardware).
  Najwiekszym odkryciem ludzkosci bedzie odkrycie , (zdemaskowanie) , tego , ze naszym neurologiczny systm naszych cial mozna calkowicie zawladnac i mozna nim sterowac , gdzie osobiste jak i kolektywne wybory moga byc manipulowane poprzez zdalne na nie wplywanie gwalcac calkowicie kosmiczne prawo suwerennoci I samostanowienia.
  I tak, najwiekszym odkryciem ludzkosci , bedzie tez to , ze to sie juz stalo podczas, gdy my wlasnie tej naszej rzeczywistosc doswiadczamy. Najwiekszym odkryciem ludzkosci bedzie, ze nie tylko w tej ale i w innych rzeczywistoscia ma to miejsce – Mind Control van de hele planet en mensen die erna leven.
  I , tez to, ze w pewnym momencie Ludzkiej ewolucji bedzie mowa ; powroci swiadmosc Swej Pierwotnej Mocy Pierwotnego Czlowieka. Moc Sily Kreacji , Sily Kreowania versus technologiczna kontrola.
  ( Iwan Pavlov, odkryl, ze ludzkosc jest czesto sterowana przez tzw. zkondycjonowane refleksy.
  Wazne wypowiedzi kontrolerow:
  Sa nam potrzebne psycho – chirurgiczne programy , ktorymi nasze spoleczenstwo politycznie bedzie stwrowanye. Celem jest fizyczne zawladniecie ludzka swiadomoscia. Kazdego kto rozni sie i odbiega od zadanej normy mozna i trzeba chirurgicznie skorygowanc .Indywidu moze uwazac , ze najwazniejsza rzeczywistosc jego wlasna rzeczywistosc jest.Lecz to jest jedynie osobiste postrzeganie.Historia uczy inaczej.Ludzkosc nie ma prawa by jej wlasna swiadomosc rozwijac. Liberalne slogany sa w modzie. My musimy elktronicznieludzie mozgi / umysly kontrolowac..Przyjdzie dzien, ze bedzie wojsko , gdzie generalowie beda w stanie za uzyciem elektronicznego stymulansu kierowac, iwpywac na nich I zmuszac do zachowania, ktore kntrolerzy narzuca. Zawladnac nimi .
  Jose Delgado , dyrektor w Instytucie Neuropsychiatrii w Yale Universitet Medycznej Szkoly , record nr. 26 z 24 luty 1974.
  Informacje I wiedza jest nasza wazna ‘ obrona’ obok rowijania i zwiekszania naszej wewnetrznej Swiadomosci.

  1994:: komisja badan pod kierownictwem Bila Clintona odkryla, ze Amerykanskie minsterstwo Defensji , CIA, Marynarka , The Apartment of Enery i inne sluzby miedzy 1944 do 1975 prowadzily okolo 400 roznego rodzaju biomedyczne experymenty na nic nie podejzewajacych / nieswiadomych tego obywatelach. Tysiace ludzi zostalo narazonych na radioaktywne promieniowanie, gazy wplwajace na uklad nerwowy czlowieka, LSD i biologiczna bron. Badaczami i wykonawcami byly renomowane instytuty badan, uniwersytety , szpitale i prywatne kliniki. Ci naukowcy jak i assystenci musieli podpisac przymusowy obowiazek milczenia , ( zachowania tejemnicy ) , i pomnozyli swoje zrobki pieniedzmi z kasy wojska i CIA.
  ‘ W latach 70 –siatych te badania zostaly oficjalnie wstrzymane.
  Pytaniem jest czy rzeczywiscie to sie stalo a moze jedynie byla to oficjalana sciema.
  Kim jest ta grupa, ktora dzila na wlasna reke nie bojac sie z oficjalnych rzadow ?
  Odpowiedz dam hronologicznie :
  Duzo technik prania mozgu wywodzi sie od naukowcow, ktorzy w 1945 roku w akcji “ Paperclip’ zostali z Niemiec i Japonii przewizieni do VS. Jest bardzo duzo ludzi, ktorzy mowia z wlasnego doswiadczenia , ze ten projekt wcale nie zostal zatrzymany . Wiel wizji o przyszlosci George Orwell sa calkowicie niezgodne z niektorymi rodzajami technologii.
  Ultra tajna militarna sluzba spcjalna byla zaangazowana przy UFO -porwaniach stosujac biometryczny rodzaj wezienia .Finasowanie takich dzialanosci musial byc z Black Buggest finasowany.
  To sa wciaz te same grupy i osoby ktore byly ziawazane z :
  Uzyciem wpywow by zapobiec ujawnieniu prawdy o technikach I technologii kontrolii umyslu i hightech. uzyciu broni i robienia dalszych badan nad tym.
  Co to moze znaczyc ?
  Spisek ? Prawda ?
  Prawda czy nieprawda a moze troszeczke w tym prawdy ?
  Mozliwe konkluzje :
  Wiele badan na ludziach bylo prowadzonych przez tajne jednostki wojskowe , ktore sa/byly w poszukiwaniu Aliën weefsel i implantow co potwierdza to, ze rzeczywiscie UFO- porwania mialy mijesce. ze służby realizujac project legitymizuja ten tajny program pod pretekstem bezpieczeństwa narodowego. Tez zostala im dana zupelna wolnosc / carte blanch w realizowaniu tego przedsieziecia bez zupenej kontroli organow wladzy. Liczby-
  Jak przegladniemy oficjalne adresy czlonkow Amerykanskiego Stowarzyszenia Psychiatrow mozemy skonkludowac , ze od 1957 roku jest zanotowanych 7104 czlonkow , ktorych 1253 przybylo z Niemiec i Wschodniej Europy . Tysiace naukowcow z Europy zostalo przewizionych do bazy lotniczej Andrus w VS jak przekazal kolonel Fleczer o projekcie Paperclip i Blowback.
  Serum Prawdy
  Pierwsze wazne badania nad zarzadzaniem i zawladnieciem czyjas swiadomoscia mozgu ( mind control )byly przeprowadzone na poczatku 20-tego wieku przez Iwana Pawlova. On badal tzw. Odruchy warunkowe .
  Przed druga wojna swiatowa odkryl Szwjacarski chemik dr. Albert Hofmaann LSD . On doswiadczal fantastycznych wizji ( obrazow ), ktore sie mu wydawaly bardzo realne i plastyczne.
  W tym samym czasie prowadza rozni Niemieccy lekarze w obozach koncentracyjnych testy na wiezniach . To zostało to zaaranżowane przez Schutzstaffel (SS) i tajną policję państwową Geheime Staatspolizei (Gestapo).
  Zlamac wolna wole czlowieka
  Wiec celem tych badan bylo odkrycie w jaki sposob mozna zlamac wolna wole czlowieka – prawo do samostanowienia. Prawa czlowieka do samodzielnego myślenia i wdrażania go.
  Heinrich Himmler dal osobiscie polecenie aby wiezniow w obozie koncentracyjny w Dachau przymusowo bez ich przyzwolenia testowac pod tym kierunkiem- lamanie wolnej woli. Wiezniowie poddani tym testom przezywali okrutny, nie do zniesienia bol i wyznalai swym oprawcom najbardziej skryte i intymne sekrety. Obozowi lekarze eksperymentowali z meskalina (Meskalina – organiczny związek chemiczny, alkaloid z szeregu fenyloetyloamin o właściwościach halucynogennych)., w kombinacji z hipnoza.Gazy, ktore byly uzywane mialy na celu by fale mozgowe zmienic , po czym mozna sie bylo wlamac do umyslu nekanej osoby.
  Ale to nie wszystko : na drugim kontynecie Amerykanie rozpoczeli “Manhattan project “. Ten project byl odpowiedzialny za badania nad tzw. Atomowa bomba.
  Z archiwalnych dokumento( FOIA- prawo )wynika, ze do udanych testow byly uzyte bardzo ‘ wrogie panstwu ’ osoby.W tym przypadku byli to komunistyczni zolnieze , ktorzy byli jako wezieni poza Atlanta , Memphis I New Orleans . W tym czasie istnial ‘wrogi czlowiek’, nieprzyjaciel ‘ terrorysta’ wetdy jeszcze nie istnial.
  Dachau
  Przy koncu !945 Amerykanie wkroczyli do obozu w Dachau . tam znaleziono 12000 wyczerpanych , chorych wezniow. Miedzy pozostalosciami znaleziono probowki i butelki z zakonserwowanymi czesciami tkanek, ktore prynalezaly do ludzi i insektow.
  Wiele dokumentów zostało zniszczonych przed (zorganizowanym) końcem wojny i wielu przestępców / naukowców mogło uciec za granicą. Glowni zbrodniaze II W.S. s popełnili na niby „samobójstwo” i nie mogli już być wezwani do odpowiedzialności, jak Hitler, Himmler i Goebbels. Joseph Mengele został skazany przez trybunał w Norymberdze wraz z niewielką liczbą innych osób.
  Projekt Paperclip
  Dokumenty pokazują, że alianci korzystali z usług mniej znanych niemieckich naukowców, naukowców i techników, a opinia publiczna niczego nie podejrzewała.
  Werner van Braun, naukowiec rakietowy, został już przeniesiony do Ameryki w celu przeprowadzenia projektow.
  Wielu badaczy uczestniczących w eksperymentach zostało potajemnie przetransportowanych do USA przez Heidelberga. Ci „imigranci” zostali nazywalni Projekt peperclip.

  Polnocne Chiny, Japonia
  Japonia prowadziła biochemiczne eksperymenty na ludziach i zwierzętach w latach 1932 – 1945, tak jak Chiny, bez nadzoru ze strony rzadu.
  W północnych Chinach, w Harbinie i innych miastach, powstały tak zwane „fabryki śmierci”, w których uczeni mogli przeprowadzić gruntowne testy.

  W rzeczywistości trwała wojna ( Druga Woja Swiatowa) ‘ wywiadowcza ‘ ( poprzez przerozne testy nad ludzmi i zwierzetami gromadzono wiedze na temat ludzkiej swiadomosci by moc ja zlamac I nia manipulowac wedlug zachcianek kontrolerow. , dotycząca ludzkiej świadomości pod sztandarem tak zwanej II wojny światowej. Druga woja swiatowa byla wojna o ludzka Swiadomosc.

  Obudzenie sie ze snu czy moze wlasnie zapadniecie w sen.

  Sytuacje te pokazują, że ci, którzy przywieźli do Ameryki tak zwanych naukowców i techników pod osłoną bezpieczeństwa narodowego, nie byli dużo lepsi od swoich „imigrantów”.
  Każdy, kto wierzy, że po zakończeniu II wojny światowej w wolnym świecie te eksperymenty i techniki na ludziach zostały zatrzymane, będą, podczas czytania tych informacji budzic sie ze swej naiwnej wiary w to, ze te eksperymenty zostaly wstrzymane. Lub bardziej doslownie beda sie zastanwiac czy rzeczywiscie nie spia.
  Oto co mowi elita : Wojskowa elita polityczna
  Istnieje globalna sieć potężnych instytucji, w tym instytucji w amerykańskim rządzie, które używają kontroli umysłu, aby wejść w bardzo niebezpieczne obszary, które ostatecznie nas uderzają.
  Aby przetestować te techniki, były one i są stosowane do niczego niepodejrzewających obywateli na całym świecie, niezależnie od kultury, religii, statusu ekonomicznego i preferencji politycznych.
  W 1947 r. Powstała Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA), której celem jest stworzenie zdalnie sterowanej armii, ponieważ bedzie można kontrolować ich zachowanie.
  Te tajne projekty (kontrola umysłu i implanty biologiczne) były i są finansowane z Czarnych Budżetów, których Kongres USA nie nadzoruje.
  Tu prezentujemy powiazania ze soba :
  Od Chatter do MKUltra

  Dokument z dnia 17 kwietnia 1947 r., Komisja Energii Atomowej: przesłania rzeczywistą działalność.
  Nie jest pożądane publikowanie dokumentów opisujących eksperymenty na ludziach, ze względu na niekorzystną opinię publiczną lub moze to dac material I dowody do skarg prawnych. Dokumenty z takimi sprawami należy sklasyfikować jako tajne.
  Dokumenty te nie stanowią informacji o zastosowaniu klinicznym lub terapeutycznym u ludzi, ponieważ może to sprzyjać uzdrawianiu ludzi. Innymi słowy: brak treści dla dobra człowieka.

  Bleubird / Artichoke ( nazwy tajnych projektow)
  Polecenie utworzenia agenta, który wykonuje zlecenia bez własnej wiedzy o tym.
  Doskonalenie technik prania mózgu w różnych oficjalnych szpitalach i klinikach psychiatrycznych w Mount Sinai, Bostonie, Minnesocie, Detroit oraz w National Institute of Health.
  W sierpniu 1951 roku został nazwany Artichoke i udalo sie agentom CIA by 2 rosyjskimi podwójnymi szpiegom przy pomocy LSD, Desoxyn i hipnozy, spowodowac całkowitą utratę pamięci. ( wszystko zostalo wymazane z ich pamieci)W tym samym czasie mowa, wrażliwość na ból i samostanowienie o osobie zostały czasowo wyłączone. Zmieniając fale mózgowe, ta sytuacja (program) zostala przechowywana w obwodzie pamięci mózgu.
  W 1956 r. Przeprowadzono bardzo wyrafinowane techniki na niczego nie podejrzewających ludziach na uniwersytetach, przez wielu psychiatrów na zlecenie CIA, MK Delta & Labyrinth.

  Dr. Cameron był dyrektorem Instytutu Pamięci Allana het Allan memorial Institute i założycielem Instytutu Psychiatrii na Uniwersytecie McGill. W 1953 został wybrany na przewodniczącego Światowego Stowarzyszenia Psychiatrycznego (World Psychiatric-Association )w USA.
  W sekrecie robil on testy dla CIA, aby odkryc mozliwosc całkowitego wymazania pamięć u każdej osoby.
  Produkcja niezbędnych substancji (w tym LSD) była świadczona przez tajne służby w Szwajcarii przez szwajcarską spółkę prawa szwajcarskiego.

  W latach sześćdziesiątych tajne służby korzystały z różnych profesorów, którzy dostarczali swoim uczniom narkotyki i przeprowadzali różne testy. Dr. Timothy Leary przeprowadził testy w więzieniach, a później u różnych artystów. Ta grupa składała się z początku rzeźbiarzy, duchowych guru, mistyków, gwiazd medialnych i innych artystów. John Lennon był również na tej liście.

  Cele MK-Delta i Labyrinth
  Celem grup Labiryntu i MK-Delta było sprawdzenie, czy istnieją media, którzy mogliby popatrzec w przyszłość czy isnieja mozliwosci by doświadczenia poza ciałem ( podrozowania poza cialem ) moglyby być wykorzystane do superszpiegostwa ?
  Drugim celem było sprawdzenie, czy istnieje możliwość neurologicznego ataku ( hacke ) w mózgu obserwatora podczas tego medialnego patrzenia I czy zaramem mozliwe jest by przekazac to wszystkie inne umysły na świecie mogłyby również otrzymać ta informacje i zapamietac to przyszłe wydarzenie .

  Trzeci cel polegał na sprawdzeniu, czy istnieje możliwość sprawdzenia, czy w toku mediaschouw można dokonać neurologicznego hackowania w mózgu obserwatora, z którym wszystkie inne mózgi na świecie mogą doświadczyć tego przyszłego zdarzenia. (Neuro Remote Controlling). Restrukturyzacja neuronów w mózgu i kontrola świadomością.

  Sztucznie generowane wiele osobowości poprzez hipnozę
  Hipnoza to modyfikacja stanu fal mózgu.
  Efekty tego:
  Zwiększenie pamięci
  Zmniejszenie wrażliwości na ból
  Zwiększenie zdolności sportowych / fizycznych
  Rosnąca zdolność uczenia się / zdolność do rejestrowania informacji.
  19 lutego 1954 r. zostały zahipnotyzowane dwie sekretarki , celem bylo to aby jedna osoba mogła coś zrobić z drugą, bez możliwości późniejszego zapamiętania.

  Zainstalowano obce wspomnienia w pamięci testowanych .. Testy zakończyły się bardzo pomyślnie, a polityczny elita wojskowy stała sie faktem.
  Hipnotyczna kontrola wewnątrzmózgowa – elektroniczna rozpuszczalność pamięci. Hypnotic intracerebral Control- Electronic Dissolution of Memory

  Metoda psycho-elektryczna, za pomocą której polecenia są przekazywane z odległości do czyjegoś mózgu i mozną nawet całkowicie zmienić zawartosc pamięci atakowanego mozgu czlowieka.

  Komórki nerwowe / neurony nie przekazują sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych, ale w postaci prądu elektrycznego.
  Rezultaty są zakłócane przez EDOM, co zapobiega transferowi informacji.
  Zakłócenia te mogą być łatwo spowodowane przez psychofizjologiczne skutki działania mikrofal, takich jak wifi, GPRS, umts itp.
  Ponieważ strona kontaktowa (tj. Synapsy) są wzajemnie zaburzone, mózg nie może już przetwarzać informacji
  Elektroniczna kontrola umysłu – kontrola myśli / kontrola neuro
  Komórki nerwowe (neurony). Człowiek ma około 100 miliardów komórek Zenus.
  Zdecydowanie największa jego część znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym (mózg i rdzeń kręgowy). Komórki nerwowe są procesorami informacji i sygnałów ciała. Specyficzną cechą komórek nerwowych jest to, że są drażliwe. Mogą odbierać i przesyłać sygnały bez utraty swej siły . W mózgu znajdują się obwody komórek nerwowych, które regulują wiele funkcji organizmu, a także są odpowiedzialne za nasze myślenie i odczuwanie.
  Aksony są podstawowymi elementami przekazywania informacji w układzie nerwowym. Czasami mogą być dłuższe niż jeden metr. Akson ma typową średnicę około jednego mikrometra.
  Oczyszczanie odpadów po uszkodzeniu neuronów lub śmierci komórkowej.
  Buforowanie stężenia jonów potasu w przestrzeniach pozakomórkowych.
  Niektóre usuwają nadajniki, które są uwalniane podczas transmisji synaptycznej.
  Podczas rozwoju mózgu niektóre komórki glejowe wskazują drogę migracji komórek nerwowych i wskazują, w którym kierunku powinny rosnąć aksony.
  Niektóre komórki glejowe pomagają utrzymać barierę krew-mózg.
  Komórki glejowe dostarczają komórkom nerwowym składników odżywczych.
  Obserwacje wywołują emocje, takie jak widzenie, słyszenie, odczuwanie, smakowanie itp.
  Emocje są falami uderzeniowymi uczuć, które mają charakter elektryczny w mózgu.
  Te fale uderzeniowe mogą powstać przez odbieranie rezonansów siły przez mózg „serce” lub mogą być odbierane tylko w mózgu .
  Dopóki człowiek żyje neurologicznie swoją rzeczywistością, jest potencjalnie pod wpływem silnych sygnałów z mózgu.
  Jak tylko człowiek zacznie słuchać wewnętrznego glosu plynacego ze swiadmosci serca wowczas mózgi zostanie prowadzony / kontrolowane przez sygnały płynące z serca
  Krotko mowiac na emocje można wpływać nawet jeśli są one bardzo pozytywne.
  Przesłuchanie Kongresu USA
  W 1977 roku Kongres USA przeprowadził przesłuchania w sprawie nielegalnych eksperymentów narkotykowych CIA.
  Senator Schweicker zapytał o lekarza MK-Ultra dr Gottlieba o tej technologii:
  Jaki jest cel tych eksperymentów?
  Odpowiedź:
  Istnieje zainteresowanie możliwością narażania ludzi na działanie pola elektrycznego, a co tymtym samym ułatwia mozliwosc hipnotyzowania i kontrolowania ich umyslow. Testy pokazują, że pojemność pamięci zwierząt można w 100% usunąć.
  Neurophone – wibracje i informacje
  Dr. Patrick Flanagan wynalazł neurophone w wieku 15 lat. Jest to elektroniczny instrument, który przekazuje dźwięki lub wiadomości poprzez kontakt ze skórą do mózgu.
  Skóra ma efekty piezoelektryczne, gdy wibruje lub jest dotykana.
  Wrażenia są wchłaniane przez skórę i doprowadzane do mózgu. Neurofon w ten sposób dostarcza dźwięk znacznie ostrzejszy i czystszy niż popprzez wibracje dźwiękowe przez ucho.
  Badani postrzegają tę obserwację tak, jakby pochodziły z samego mózgu, podczas gdy skóra jest biorcą. Poprzez fale skalarne wiadomości itp. Mogą być przekazywane z mózgu jako czysta mowa.
  Dr. Flanagan ma patent na ten wynalazek, ale Agencja Wywiadu Zbrojnego (Defence Intelligence Agency )skonfiskowała go ze względu na uzycie go do swych tajnych celow zwizanych z Controla umyslow.
  Telepatia syntetyczna – zdalna motoryczna kontrola .
  W 1973 roku technologie te zostały udoskonalone i ludzie bioracy udzial w tym eksperymencie mogli słyszeć zdalnie, wysyłając sygnały elektryczne (zakodowane komunikaty) do siebie nawzajem.
  Odkryto, że mózg jest bardzo silnym odbiornikiem wielu sygnałów, najbardziej wrażliwą częścią mózgu jest przód (labus frontalis) powodujący brzęczenie, świst, buczenie i pukanie.
  Mikrofale emitowano za pomocą audiogramów. Audiogram to skomputeryzowana konwersja tekstu mówionego.

  Telepatia syntetyczna
  Służby wywiadu wojskowego używają syntetycznej telepatii do, na przykład, otrzymywania kontroli politycznej I jej utrzymania.
  Jeśli uzycia dzialania tych fal jest długoterminowo polaczono z układem nerwowym wybranego czlowieka to sa otrzymywane dziwne wzorce zachowań, ktore sa podobne do tzw. opetania. ( oczywiscie ofiara jest opetywana poprzez wysylanie w jego kierunku tych fal.
  Ta wyrafinowana broń może powodować bardzo dziwne reakcje mięśniowe, w tym mówienie i patrzenie. Możliwe jest, że ktoś dozna sztucznego ataku serca lub zostanie uduszony zdalnie .
  Możliwe jest również, że ktoś płaci za przestępstwo, którego nie popełnił, a osoby postronnym , wstawić informacje ze ta sytucje widzialy, która nigdy nie miała miejsca („fałszywi świadkowie”).
  Biologiczna broń przeciwko ludzkim zachowaniom Publikacja Doktryny Centrum Lotnictwa Kosmicznego Center of Aerospace Doctrine) w Alabamie.
  Publikacja ta była między innymi chwalona przez republikańskiego Gingricha za to, że potrafi sterować ludzkimi zachowaniami I je kontrolowac . (Pres Kandydat na lata 2011-2012
  Nielokalna kontrola umysłu
  Na całym świecie jest wielu ludzi z nie-lokalną świadomością. Jest to doświadczenie, w którym zauważono, że „nagle” coś jest namacalne lub słyszalne, ukucia I wstrzyknięcie jest odczuwane w ciele.
  Niewidzialne grupy działają na ciało, to fizyczne ciało, ale zdają się robić to z innej rzeczywistości, z której pracują i wpływają na tę rzeczywistość.
  Doświadczenia, że coś jest wkładane do ucha są bardzo powszechne.
  Zdalny monitoring neuronalny (Remote- Neural-Monitoring )- w kierunku globalnego cyberlinkingu.
  Światowi naukowcy odkrywają, jak ludzki mózg może być podłączony do komputerów, baz danych i kamer wideo.
  Cel: poprzez mysli za pośrednictwem komputera ……. komunikować się.
  Australijscy naukowcy odnieśli sukces w 1998 r., Wprowadzając „przełączniki” oparte na wzorcach elektrycznych, dzięki którym mózgi zaczęły wykonywać polecenia. W Sydney zabawki samochodowe były napędzane przez producentów zabawek.
  Zdalny monitoring neuronalny (Remote- Neural-Monitoring )- w drodze do globalnego cyberlinkingu.
  aukowcy z Uniwersytetu w Osace w Japonii przeanalizowali sygnały EEG generowane przez określone słowa.
  Wymawiając słowa występuje częstotliwość.
  Oznacza to, że sygnały generowane przez myśli ;To, czy słowa, zdania, afirmacje są zapisywane I są przekazywane dalej.
  Myśli to pola
  Uczucia to pola
  Słowa to pola
  Obrazy to pola.
  NSA – National Security Agency
  Pełna kontrola nad mediami komunikacyjnymi
  Możliwość przełamaniai wdarcia sie do bezprzewodowych fal elektromagnetycznych w systemach komputerowych.

  NSA zbudowała elektroniczną sieć monitorującą, która monitoruje całe spektrum elektromagnetyczne. Wszystko. Tak więc od sprzętu do ludzi, a także mózgu.
  Ta sieć działa w atmosferze , ktora jest mnitorowana przez różne systemy satelitarne. Na przykład „audiogramy” można wstawiać do pól ludzkich.
  Technologia ta może odczytywać i modyfikować wszystkie pola, zarówno w dziedzinie komputerów, jak i mózgów ludzi.
  Pole bioelektryczne jest odczytywane i monitorowane.
  Można powiedzieć: odczytywanie informacji z pola energetycznego z informacji o ludzkiego hologramu.
  Blue Light Technology

  chips z polami komunikacyjnymi
  Ta technologia jest promieniowaniem hiper-wymiarowym, które może zostać wprowadzone do naszego pola elektrycznego przez sprzęt wykorzystujący tę technologię. To sprawia, że kontakt między ludźmi na tej ziemi (neurologiczny) i technologią tajnych elitarnych jednostek elitarnych, które są niewidoczne. W rzeczywistości są one jedynie wirtualnie obecne, poprzez sygnały elektroniczne w atmosferze i są przekształcane przez mózg.
  Hacki- CIA hack bezwstydnie i nagminnie ta metoda laptopay, smartfony, smarttelewizory itp.
  Ten arsenal narzędzi hakerskich hakujących w tajnych sluzb CIA na laptopy, telefony, a nawet smart telewizory, Wikileaks został opublikowany na stronie internetowej Wikileaks przez demaskatorow.( pracownikow, ktorzy nie chca wiecej milczec o tych zbrodniach CIA )
  To są wewnętrzne dokumenty CIA, donosi Wikileaks, ale to jeszcze nie zostało potwierdzone. Rzecznik CIA nie chce wypowiadać sie na temat wycieklych informacji odrzucajac zaproszenie New York Times do wywiadu.

  Informacje te sa przekazane przez Holendra Martijn van Staveren podczas jego wykladu .

  http://porozmawiajmy.tv/vril-haunebu-i-tajny-program-kosmiczny-nasa-aleksander-berdowicz

  https://treborok.wordpress.com/pseudo-patriotyzm-i-chrzescijanstwo-zabronione-wypowiedzi-lwa-tolstoja/?preview=true

  Polubienie

 13. Piotr

  Pseudoendecy spod znaku RN nigdy nie wyjdą z takim postulatem.

  Polubienie

 14. julius

  Z przedwojennej prasy

  JaK odżydzić PolsKę ?

  Stworzyć nowy przemysł zbiorowy!
  W Polsce, niestety, w ielki i drobny przemysł prawie całkowicie należy do o b cych i osią­gane przez niego olbrzymie zyski, bądź mają stały odpływ w obce K raje, bądź też dostają się do kieszeni m iejscow ego w ro g ieg o n a m ż y w io łu .
  Prócz przemysłu, szeroko rozgałęzione po­średnictwo, banki, handel, eksport i import znaj­dują się w szponach żyda i nieliczne placówki i kooperatywy polskie, jako zależne od h a rto w ­ników żydów, a przytem przez społeczeństwo zbytnio nie popierane, rozwijać się nie mogą i przez wyzysk hurtownika prowadzą Żywot
  su ch otn iczy, a n a w e t się lik w id u ją. Ponadto produkty rolne zanim dostaną się
  do rąk miejskiego soożvwczy przechodzą przez c a ły szereg ro z m a ity ch spekulantów i p o­średników Żydów, co z konieczności wytwarza drożyznę i u z a le łn ia w y tw ó rczo ść k ra jo w ą od źydow stw a.
  Polacy mają tylko jeden monopol, który nazwałbym, wielkim skarbem, — wrodzone zdol­ności i zdrowe ręce do pracy i gdyby oba te czynniki dały się skoordynować, silnie zespolić, Polska z pod strasznego obecnego jarzma wydo­być by się mogła, stwarzaając nowy przemysł, do którego żyd nie miałby żadnego dostępu.
  Nowy przemysł mógłby wytworzyć tylko stan rolny przez przetwarzanie wszystkich płodów wiej­skich i zakładanie w miastach hurtowni, a prze­de wszystkiem bezpośrednie ujęcie w swoje ręce dostaw do wojska, do zarządów miast, do koo­
  peratyw i sklepów polskich. Rolne organizacje nie mogą składać się z jed­nostek, a z całych okręgów i powiatów i samo­obronę rozpocząć od budowy nowoczesnych
  mły­nów podług wymagań najnowszej techniki Ani jedno ziarno jakiego kolwiek zboża nie powinno odpłynąć ze wsi w nieprze­robionym stanie, czy to wewnątrz kraju, czy na
  wywóz za granicę. Jeżeli od zboża usunięci zo­staną pośrednicy, kupcy, hurtownicy i obecni mły­narze, sami żydzi, to choćby potowa zysków osią­gana obecnip przez nich wsz>sUich, pozostała dla rolników-przetworców. rolnictwo ogromnie się podniesie, a z ich dobrobytem wytworzy się dobro­byt ogólny i jednocześnie wszystko potanieje.
  Prócz zbiorowego przemysłu młynarskiego rolnictwo zbiorowe ma przed sobą wiele prze­mysłu innego: piekarnie w miastach, krochmalnie, olejarnie, miodosytnie, gorzelnictwo, browary, suszarnie, masarnie i inne, jakie wydajność wsi wytworzyć może.
  Gdyby posiadacze rolni większej i mniejszej własności zdołali się zorganizować i pójść ręka w rękę solidarnie, dokonaliby cudu, wytworzyliby ogólny dobrobyt, wydobyliby całą pracującą lu­dność polską z jarzma poddańczego, a żyda przy­musili do dobrowolnej emigracji.
  Kapitał na nowe inwestycje, jakiejby on nie był wysokości, za granicą znaleźć można, ale,niestety, zjednoczenie stanu rolnego, zdaje mi się nie jest do pokonania, „bo tak jak jest, jest do­brze,

  Polubienie

 15. Premier Morawiecki w ramach wspierania polskich sadowników obniżył VAT na cytrusy z Izraela, a podwyższył na produkty z polskich owoców. Tak własnie rząd PiS-u wsłu-CHUJE się w potrzeby polskich rolników.

  Polubienie

 16. Pingback: Bojkot żydowskich produktów i usług patriotycznym obowiązkiem Polaka

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.