Narodowa polityka edukacyjna

Nie taki strajk jest Polsce i Polakom potrzebny.

Płacowe żądania nauczycieli są bez znaczenia i żaden żydowski reżim IIIRP nie będzie ich realizował, nie będzie realizował także reformy oświaty zgodnej z potrzebami i aspiracjami polskiego narodu.

Nie odkryję wielkiej prawdy stwierdzając, że dwie główne syjonistyczne partie w IIIŻydo-RP/Polin posiadają przełożenie na związki pracownicze w następującym układzie: PiS – NSZZ Solidarność (w pozostałych jeszcze resztówkach przemysłu), PO – związki w ochronie zdrowia, w sądownictwie, w oświacie. Natomiast rolnicy są manipulowani raz przez jednych, raz przez drugich.

Jeżeli pozwolimy, żeby społeczne organizacje były kontrolowane, tworzone, przez syjonistyczną agenturę żydowskiego reżimu IIIRP, to nie powinniśmy mieć najmniejszych złudzeń, że jakikolwiek strajk, protest, osiągnie najmniejsze nawet słuszne cele społeczne. Bez oddolnie zbudowanej, liczebnie silnej, organizacji narodowej z nacjonalistycznym programem politycznym niczego nigdy nie osiągniemy.

Powtarzam i będę powtarzał jak mantrę, że jeśli konstytucyjny zapis wyłącza rząd z realizacji polityki pieniężnej (art. 220 Konstytucji RP z 1997r.), to jest to równoznaczne z pozbawieniem rządu jakichkolwiek możliwości realizacji polityki gospodarczej (w tym i podatkowej) kraju w ogóle. Stąd żaden rząd po 1989r. nie przedstawił nigdy wieloletniej strategii gospodarczej, nie istnieją więc w IIIŻydo-RP/Polin, bo i po co, jakiekolwiek plany gospodarcze. Gospodarka, zasoby kraju, są niszczone i rozkradane na bieżąco – wedle liberalnej ideologii „niewidzialnej ręki wolnego rynku” lub jak kto woli, wedle zasad narzuconego Polsce i Polakom po 1989r. żydowskiego kapitalizmu.

Strajkujący [ ….. – tu można wpisać nazwę protestującej grupy zawodowej] są perfidnie i brutalnie wykorzystani przez syjonistyczne partie pookrągłostołowe do politycznej walki o władzę – walki w znacznej mierze pozorowanej, walki, której jedynym celem jest atomizacja społeczeństwa na potrzeby trwania żydowskiego reżimu IIIŻydo-RP/Polin i utrzymania wasalizacji Polski i Polaków względem syjonistycznych imperiów USA, UE oraz Izraela. 

Grzechem strajkujących i nie tylko ich, ale znacznej części całego polskiego społeczeństwa – jest powszechny brak politycznej świadomości, a bywa i wcale nie rzadko, że tym grzechem są także polityczna ignorancja i zwykła głupota. Jest więc całkowicie pewne, że strajk, strajki, nie zakończą się realną realizacją ich słusznych postulatów, ponieważ rzeczywiste cele rzeczywistych inicjatorów strajków są całkowicie odmienne.

Zatem, tylko wspólne, polityczne, działanie wszystkich grup zawodowych, całego społeczeństwa, dla dobra wspólnego, dla rozwoju kraju, dla odzyskania przez Państwo Polskie suwerenności, winno być naszym, Polaków, celem. Można go osiągnąć tylko w jeden sposób: poprzez likwidację pookrągłostołowego, syjonistycznego reżimu IIIŻydo-RP/Polin.

D.Kosiur

____________________________

Narodowa polityka edukacyjna

(2005r.)

https://programwps.wordpress.com

Od 1989 r. obserwujemy systematyczne obniżanie poziomu kształcenia na wszystkich poziomach nauczania. Jest to celowo zaplanowany regres polskiego szkolnictwa.Efektem edukacyjnym zreformowanego systemu oświaty ma być ukształtowanie przyszłych bezwolnych, najemnych pracowników w tzw. społeczeństwo obywatelskie (zamiennie używane jest sformułowanie: „społeczeństwo otwarte”), czyli społeczeństwo bez potrzeby i bez rozumienia wartości wyższych, bez religii, wynarodowione, bez potrzeby narodowego państwa i bez potrzeby osadzenia w tradycji ludzkiej kultury, ale łatwo ulegające medialnej manipulacji i oddające się najprostszej konsumpcji. ”Społeczeństwo obywatelskie” ma jedynie użytkowo służyć wypracowywaniu zysków dla rządzącej światowej oligarchii finansowo-politycznej i jej korporacji.

Nad realizacją tych degenerujących młode umysły systemów oświaty czuwają światowe mondialistyczne gremia, których celem jest drastyczna depopulacja ludzkości i w tym też duchu odbywa się kształcenie młodzieży. W Polsce wykonawcy takiej oświatowej polityki nie wywodzą się z plemion słowiańskich.

 

falski elementarz_6150889

  

Narodowa polityka edukacyjna

„Polska potrzebuje poważnej naprawy” – rozdz.9)

     Kształcenie obywateli Narodowego Państwa nie może polegać tylko na przekazywaniu im niezbędnych informacji. Musi także polegać na doskonaleniu moralnym, charakterologicznym, społecznym, obywatelskim, naukowym i zawodowym. Wymaga to stworzenia odpowiednich ram prawnych i instytucjonalnych oraz współpracy i współdziałania rodziny, szkoły, instytucji religijnych, wojska, organizacji młodzieżowych i całego społeczeństwa.

Właściwe wykształcenie to nie tylko umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, ale świadoma potrzeba budowania szanującego godność osoby ludzkiej narodowego państwa, w oparciu o zasady humanizmu, demokracji, suwerenności, to poczucie patriotyzmu wobec własnej Ojczyzny, potrzeba prawdy w życiu społecznym.

 

Należy wykluczyć z wpływu na edukację finansowane z obcych źródeł wszystkie organizacje i stowarzyszenia, których cele zawsze będą sprzeczne z naszym interesem narodowym. Decyzje dotyczące poziomu, zakresu i treści nauczania w polskim szkolnictwie nie mogą także należeć do osobników rekrutujących się z przypadkowych mniejszości etnicznych i religijnych.

 

Musimy zrozumieć, że dobrze wykształceni obywatele są najważniejszym (obok posiadanego terytorium – ziemi) czynnikiem tworzącym dochód narodowy i takie też jest nowoczesne pojmowanie nauki makroekonomii.

 

Podstawą kształcenia obywateli w Polsce musi być szkolnictwo publiczne państwowe (każdego szczebla), zapewniające każdemu takie same warunki i możliwości kształcenia. Szkolnictwo prywatne jako uzupełniające, realizujące program nauczania zatwierdzony przez Min. Oświaty musi być rekompensowane przez państwo tym wszystkim, których dochody uniemożliwiają takie kształcenie.

W procesie kształcenia młodzieży (od przedszkola do szkoły średniej włącznie) nie mogą uczestniczyć osoby z zaburzeniami psychicznymi osobowości, byli przestępcy kryminalni, osoby o preferencjach homoseksualnych. Dla prawidłowego psychicznego zdrowia, dla prawidłowego rozwoju osobowego człowieka i życia w rodzinie ogromnie ważne jest przekazywanie młodzieży normalnych wzorców osobowych.

 

Trzeba przywrócić kształcenie dwustopniowe (podstawowe i średnie) i zrezygnować z klas profilowanych w szkołach średnich (młodzież nie ma jeszcze sprecyzowanych zainteresowań, obniża to także ogólny poziom intelektualny). Konieczne jest kształcenie zawodowe na poziomie średniej szkoły zawodowej (technika i szkoły pomaturalne) – już dziś odczuwalny jest na rynku pracy brak absolwentów z takim wykształceniem.

Ogromne oszczędności budżetu państwa na systemie oświaty wynikłe ze spadku przyrostu naturalnego należy wykorzystać właśnie na reformę oświaty w celu zwiększenia efektywności kształcenia i podniesienia jego poziomu. Warto, więc w szkolnictwie wykorzystać spadek przyrostu naturalnego do tworzenia klas kilkunastoosobowych. Uzyskamy dzięki temu znacznie lepsze efekty wychowawcze i edukacyjne przy nieznacznie zwiększonych nakładach finansowych w stosunku do obecnego trzystopniowego systemu kształcenia – inwestycje w edukację są zawsze opłacalne, ponieważ uzyskane dzięki temu efekty w gospodarce przewyższają wielokrotnie poniesione nakłady (pod warunkiem prowadzenia narodowej polityki rozwoju kraju).

 

Należy zaniechać tworzenia szkół integracyjnych. Jest to błędny kierunek, ponieważ o wspólnym uczestnictwie w nauce osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych winien decydować wyłącznie taki stopień niepełnosprawności, który nie wpłynie na obniżenie poziomu nauczania. Celem winien być, więc poziom i jakość kształcenia, a nie pozorna integracja na siłę, której ceną będzie obniżenie tego poziomu. Państwo oczywiście powinno dbać o integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ale nie wyłącznie przez budowę wind i odpowiednio przystosowanych łazienek w szkołach, tylko przede wszystkim przez zabezpieczenie miejsc pracy i świadczeń socjalnych osobom niepełnosprawnym.

Ta pozorna integracja ma w rzeczywistości przesłonić kompleksowe działania dezintegracyjne w społeczeństwie rozpoczynające się już na poziomie szkoły podstawowej. Tym procesom służy właśnie „reforma” szkolnictwa w myśl, której zamiast nauczania dwustopniowego, podstawowego i średniego, wprowadzono trzystopniowe. Skrócono, zatem wspólny czas przebywania grup młodzieży celem ograniczenia możliwości nawiązywania trwałych znajomości i przyjaźni. Dodatkowo wydłużono młodzieży czas przebywania w szkole z jednoczesnym ograniczeniem czasu wolnego poza lekcjami z powodu nadmiernej ilości bezwartościowych edukacyjnie zadań domowych – to wszystko dzieje się przy ograniczeniu edukacyjnych treści programowych! Podobną sytuację możemy obserwować w szkołach wyższych, w których wprowadzenie licencjatów skróciło czas studiów i faktycznie zamieniło szkoły wyższe w szkoły pomaturalne. Dodatkowym, szkodliwym efektem jest obniżenie poziomu wiedzy absolwentów wyższych uczelni.

 

Niezbędne staje się opracowanie właściwych programów nauczania z położeniem nacisku na kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, narodowych – a więc, nauka prawdziwej historii Polski i świata, język polski z właściwym doborem lektur, z elementami retoryki, nauka o mediach (ich polityczne znaczenie i metody manipulacji społeczeństwem), ważna jest również matematyka ucząca abstrakcyjnego i racjonalnego myślenia (logika!).

Lekcje religii, jako nieobowiązkowe, prowadzone w poza szkołą, oprócz zasad wiary i etyki winny także przybliżyć młodzieży prawdziwą historię Kościoła – zaniechania w tym względzie są szkodliwe.

 

Niedopuszczalne jest utrzymywanie bałaganu edukacyjnego i stosowanie wielu podręczników do tego samego przedmiotu. Ze względów edukacyjnych i ekonomicznych należy opracować na każdy rok nauki jeden komplet podręczników, który będzie obowiązywał w całym kraju i przez kilka kolejnych lat. Pojawiające się nowe informacje można wprowadzać drukując suplementy do obowiązujących podręczników.

Ceny podręczników (dla wszystkich poziomów nauczania) należy skalkulować na poziomie kosztów wytworzenia, ale mogą być od niego niższe. Zysk dla gospodarki narodowej to wykształcony człowiek. Oszczędności w procesie kształcenia można i należy szukać, będą nimi właśnie niskie ceny podręczników, co zmniejszy społeczne koszty kształcenia – i to jest właściwy kierunek oszczędzania.

Ogromnego znaczenia nabiera również poprawa (podwyższenie) poziomu kształcenia na uczelniach wyższych, a zwłaszcza na kierunkach technicznych. Dobrze byłoby osiągnąć poziom (oraz przywrócić niezbędną część kierunków kształcenia) z końca lat 70-tych XX wieku, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich osiągnięć nauki z ostatnich dwudziestu pięciu lat. Polska gospodarka narodowego państwa będzie ponownie potrzebowała inżynierów.

 

Odpowiednie agendy rządu i instytucje powinny analizować stan i zapotrzebowanie polskiej gospodarki na absolwentów różnych kierunków i poziomów kształcenia, a to winno przekładać się na ilość miejsc w uczelniach i rozwój odpowiednich kierunków kształcenia.

 

Kształcenie na poziomie wyższym dużej części młodzieży na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych jest właściwie marnotrawieniem społecznych pieniędzy i trudno (lub w ogóle) przekłada się na wzrost dochodu narodowego (występują problemy ze znalezieniem odpowiadającej wykształceniu pracy – nadprodukcja absolwentów). Młodzież uczy się tam głównie ekonomii liberalnej – żydowsko-masońskiej ,,religii”, obciążonej negatywnymi doświadczeniami kilku minionych wieków. Czy któryś z młodych ekonomistów słyszał choćby o doktrynie kredytu społecznego lub o ekonomii fizycznej?

Zadaniem polityki narodowego rządu musi być, więc zmiana tej sytuacji i dostosowanie jej do potrzeb gospodarki narodowej, choć trzeba uznać i szanować wolny wybór kierunku nauki przez młodzież.

 

Na przeszkodzie rozwoju polskiej oświaty i nauki stoją ustalenia Traktatu Akcesyjnego do UE i aktualna polityka UE w dziedzinie nauki.

Już w 2005 r. polscy parlamentarzyści z UE informowali, że większość środków na badania naukowe będzie przeznaczona dla placówek naukowych spełniających unijne wymogi, a są to uczelnie i instytuty najbogatszych państw UE. Potwierdza się, więc to, o czym była mowa na konferencji poświęconej nauce w UE, która odbyła się w Bristol (Wlk. Brytania) w marcu 2003r. (biuletyn informacyjny AGH z Krakowa z 04.2003 r.) – że Polsce wystarczy tylko kilka wyższych uczelni (!).

 

Trzeba uznać za niezbędne zwielokrotnienie wydatków z budżetu państwa na rozwój nauki polskiej. Zanim uzyskamy pierwsze efekty polityki rozwoju gospodarczego konieczne środki można pozyskać z likwidacji zbędnych rad nadzorczych spółek skarbu państwa, ze zwiększenia opodatkowania firm i banków zagranicznych oraz częściowo ze zmniejszenia składki do budżetu UE lub z zaprzestania jej płacenia, do czego i tak zmusza tragiczna sytuacja gospodarcza kraju.

 

Jednym z zasadniczych celów polityki narodowej jest dbałość o jak najlepsze wykształcenie możliwie najszerszych warstw społeczeństwa. Dobrze i właściwie wykształcony naród stanowi gwarancję rozwoju, dobrobytu i suwerenności własnego państwa.

Do pełnego ukształtowania postaw społecznych, patriotycznych, narodowych niezbędne są także narodowe media, jako naturalne uzupełnienie szkolnej edukacji. Dlatego polityka narodowa realizująca interes narodu i społeczeństwa musi wyeliminować w przyszłości wszystkie antypolskie, antynarodowe media i umożliwić budowę prawdziwie polskich, narodowych mediów.

 

Dariusz Kosiur

21 Komentarzy

Filed under Polityka

21 responses to “Narodowa polityka edukacyjna

 1. Panie Darku ,ponoć gudłaj Tyrmand wspiera konfederację.

  Polubienie

  • No, a czy nie jest słusznie popierać swoich?

   Koalicja propolska (chyba pro Polin – D.K.) w wyborach do PE, od lewej stoją: Robert Winnicki, Janusz Korwin Mikke, Konrad Berkowicz, Krzysztof Bosak, Jakub Kulesza (tego nie znam), Grzegorz Braun, Witold Tumanowicz (antypolski Polak, ale chyba jedyny na tym zdjęciu). Foto: Twitter

   Polubienie

   • Wacek

    Panie Dariuszu słabe zdjęcie bo brakuje mi tu dobrych browarków a obok panienki na rurze z fajnymi wygibasami.

    Polubienie

   • Dyżurny Psychiatra Kraju, Cezary Piotr Tarkowski

    Współcześni nauczyciele nie wychowują następnych pokoleń na Polaków, tylko na kosmopolitów i zboczonych lewaków. Nie uczą dzieci i młodzieży prawdziwej historii i literatury. A więc nie uczą niczego pożytecznego. Wychowują rzesze posłusznych okupantowi niewolników, wytresowanych debili posłusznie liżących buciory swym prześladowcom. Nauczyciele są ludźmi władzy, pracują na rzecz degeneracji dzieci i młodzieży, dlatego podwyżki dostaną. Dostaliby podwyżki szybciej, gdyby zagrozili, że zaczną wychowywać młodzież zgodnie z etyką i moralnością słowiańską wypracowaną przez setki lechickich pokoleń na prawdziwych Patriotów gotowych poświęcić życie dla dobra Ojczyzny. Rządzący syjoniści podnieśliby pensje natychmiast, gdyby nauczyciele zaczęli nauczać polskiej patriotycznej literatury i nie sfałszowanej historii. Ale tu można jedynie pomarzyć, ponieważ tzw. nauczyciele to w większości debile, którzy o historii mają takie pojęcie jak ich uczniowie.

    Polubione przez 3 ludzi

   • Wacek

    Swoją drogą na tym zdjęciu to są zamożni ludzie.Po jakiego diabła im jeszcze pieniądze w wysokości 55 tysięcy złotych za pierdzenie w fotel w jewrobaraku po spożyciu frytek i hamburgerów jewropejskich hi hi.

    Polubienie

   • Wacek

    Swoją drogą patrzę na Korwina i jak dobrze widzę ładny brzuszek sobie wyhodował tak strasznie ten kapitalista w Polin pracuje bo pozostali to nieroby a może mi się tak tylko wydaje że na tym zdjęciu Ozjasz wygląda jak kobieta w ósmym miesiącu ciąży.

    Polubienie

   • Ten h.j zagięty Ziemkiewicz wysłał też swoje poparcie.

    Polubienie

 2. Carlos

  Nie wiem co spodziewac sie po Konfederacji, ale wiem, ze obsmarowujac im dupe, popieracie uklad POPIS

  Polubienie

  • Wacek

   Nie ma żadnej różnicy między POPIS a tą całą koalicją kompletnie żadnej.I to polityczne dziadostwo i to polityczne dziadostwo.W sumie i od jednych i od drugich trzeba się trzymać z daleka aby nie zwariować od nadmiaru ich debilizmu.

   Polubienie

  • PISKORZ

   ale wiem, ze obsmarowujac im dupe, popieracie uklad POPIS ” JESTEM TEGO SAMEGO ZDANIA !! PS POLAK DO KRYTYKI TO PIERWSZY…IDZIE JAK ŚWINIA DO KORYTA..i nie patrzy na lewo, ani na prawo..byle jebnąć z grubej rury..!!

   Polubienie

   • Wacek

    Czego się czepiłeś Polaków.Nikt nie krytykuje na lewo i prawo a ponadto nie widzę powodu aby bardziej popierać świnie które legną do koryta tylko dlatego że nie lubię świń które już są przy korycie.Dla mnie to ganz egal .Popieram partię Zmiana także mam swoje poglądy a nie krytykuje aby krytykować.

    Polubienie

 3. Kocimir Lilith

  Strajk nauczycieli.

  Ja bym to bydło kazał wypałować policji!!!
  Jaki kurwa strajk??? Jakie żądania??? W KAPITALIZMIE???
  W DEMOKRACJI???

  A skąd, kurwa, polskojęzyczny rząd ma wziąć, żeby im dać?!!! Przecież demokratyczne rządy NICZEGO nie produkują. Nie zarabiają. Działają jedynie jak kryminalna mafia, która za „ochronę” bierze haracz (podatki), i łaskawie coś tam czasem rzuci.

  Poza tym przecież wszyscy ci nauczyciele są jak najbardziej DEMOKRATAMI i są za wolnym rynkiem!!! To ja się pytam: jakim trzeba być skurwiałym bydlęciem, żeby jako wolnorynkowy demokrata wyciągać parchatą łapę po kasę z podatków. CO?! kurwa, kapitalizm (bieda) dla szaraków, a socjalizm dla wybrańców (bankierów, nauczycieli, rolników)???

  NIE PASUJE CI nauczycielu pensja w demokratycznym, kapitalizmie, to KURWA ZMIEŃ PRACĘ bezczelny śmieciu. Weź, głupku wykształcony, jeszcze krzycz: SOLIDURNOŚĆ!!! SOLIDURNOŚĆ!!!

  Pałować to nauczycielskie bydło i patrzeć, czy równo puchnie!!!

  (Powyższe słowa kieruję także do tzw. rolników!!! i innych demokratycznych bezczelnych roszczeniowców, którym polskie państwo socjalistyczne nie pasowało, ale w demokracji wolnorynkowej wyciągają parchate łapy po cudze!!!)

  Polubienie

  • Wacek

   No właśnie skąd ma wziążć pieniądze dodrukować to do niczego dobrego nie doprowadzi o czym przekonał się pewien pan we Francji który za rządów jednego spaślaka króla postanowił maksymalnie sianko drukować.
   Pieniędzy nie ma bo z czego mają być.Nie ma przemysłu nie ma wpływu z podatków a pomysł dymania graczy u bukmacherów czy w kasynach gdzie ci gracze potwornie wysokie podatki płacą to stanowczo za mało.
   Gdy jakiś jeszcze mądry w tym rządzie zauważy że wzrasta przez rozdawnictwo czyli tzw kiełbasę wyborczą deficyt budżetowy to jest natychmiast dymisjonowany ale cóż są tacy którzy poprzez dostanie jakieś 13 wmawiają że jest cacy i super za rządów PIS.
   Zbliża się kryzys finansowy wielkimi krokami i jak wybuchnie to ten cały PIS będzie miał ogromne problemy w drugiej kadencji.Swoją drogą ja bym już pieniędzy w bankach rotschildowskich nie trzymał bo to wszystko niebawem szlag trafi i nie wszystkie banki mają tą gwarancję 50 tysięcy euro zdaje się tylko mniejsze banki.Lepiej kupić złoto i srebro i siedzieć na dupie.To lepsze rozwiązanie.

   Polubienie

  • nana

   Kocimir Lilith
   10 kwietnia 2019 o 19:14

   Kocie! – wzburzonyś, ale rację masz!
   – bez tych zakrętów (curva/e) milej by się czytało, ale coż?
   Lepsze Twoje wzburzone z zakrętami niż reszta byle czego choć niby poprawna słownikowo.
   Nie podrap mnie, jam Ci nie wrogiem.
   Miau..?

   Polubione przez 1 osoba

  • wutka,kotlet i striptiz

   codziennie 30pare milionów polactfa żre śniadanie, obiad, kolacje – podatek. codziennie miliony zużywają enerie elekt i gaz. codziennie miliony tankują paliwo – akcyza. codziennie setki tysi kupują alkochol – akcyza. już samo to daje bajeczną sume za kórą nie tylko stać by było na godziwe pensje nauczycieli i dla służby zdrowia czy wsparcie dla rodzin +1000, a nawet na emerytury i renty dla wszystkich, nawet dla różnorakich brakorobów i niebieskichptaków – coby żebractwa nie było.

   Polubienie

 4. wutka,kotlet i striptiz

  no z tymi milionami tankującymi codziennie na stacjach paliwo, to trochu przesadziłem 😀
  love&peace

  Polubienie

 5. nina

  ——————– EDUKACJA NA NAJWYŻSZYM !!! POZIOMIE

  Polubienie

 6. paziem

  Zbylucie…jaki ci tam, wyrzuciłem twoje umysłowe śmiecie, gdyż poznawczo są one na poziomie minister edukacji Zalewskiej.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.