Ustawa 447 – triumf żydowskiego rasizmu

Wszystkie aspekty ustawy 447 Kongresu USA mają charakter negatywny. To rażąco zła ustawa pod każdym względem – nie tylko prawnym, moralnym i politycznym, ale również cywilizacyjnym.

Autorka: prof. Anna Raźny

(Tytuł oryginału: Ustawa 447 – triumf rasizmu)

Jej determinantą jest teza o nierówności ofiar niemieckiego nazizmu i II wojny światowej zarówno w sferze prawa i sprawiedliwości, jak i prawdy oraz moralności – czynników kształtujących nie tylko politykę oraz relacje społeczne, ale również kulturę i cywilizację.

Ustawa mówi o zadośćuczynieniu finansowym jedynie dla ofiar holokaustu – również w sytuacji, gdy nie pozostawiły one spadkobierców – a więc o mieniu bezspadkowym.

Trzeba więc mocno podkreślać, że mówi jawnie o haraczu, gdyż roszczenia spadkobierców żydowskich – w tym wypadku z USA- zostały zaspokojone już w 1960 roku, kiedy Polska wypłaciła na ten cel 40 milionów dolarów rządowi amerykańskiemu na mocy umowy międzypaństwowej.

Bezzspadkowe mienie w postaci rekompensaty finansowej miałyby przejąć organizacje żydowskie z USA i Izraela. Pytania nie tylko Polaków, ale także uczciwych Żydów – również w Izraelu i USA – wyrażające sprzeciw, są oczywiste: a co z ofiarami ludobójstwa innych narodów – np. z Polakami zamordowanymi przez Niemców czy banderowców na Wołyniu i we Wschodniej Małopolsce? Na jakiej podstawie Kongres USA dokonał segregacji ofiar hitlerowskich Niemiec według narodowości i podzielił te ich miliony na lepszych i gorszych? Lepszym czyli reprezentującym naród żydowski należy się wszystko – nie tylko cześć i nimb wyjątkowości, ale również bezspadkowe mienie, które dla pamięci o nich mają przejąć nieuprawnione do tego instytucje. Cała reszta ofiar – z polskimi na czele – jest gorsza tylko dlatego, że jest innej narodowości.

Skalę tego rasizmu powiększa nałożony ustawą 447 na „gorsze” ofiary- a nade wszystko na ich spadkobierców – obowiązek finansowego zadośćuczynienia lepszym ofiarom. Polacy mają więc płacić żydowskim instytucjom za to, że są gorszymi ofiarami. To triumf rasizmu w sferze nie tylko prawa, ale również moralności i kultury, a co za tym idzie – cywilizacji. Jest on zaprzeczeniem podstawowych elementów cywilizacji chrześcijańskiej, które Feliks Koneczny niezwykle trafnie ujął jako quincunx – prawda, dobro, piękno, zdrowie i dobrobyt. Wszystkie te kategorie współtworzą dobro wspólne, Wszystkie wykluczają wszelkie formy rasizmu.

Przyjęta przez Kongres USA ustawa 447 jest absurdem w sferze historii i polityki: wbrew prawdzie i faktom wskazuje jako winnego – który ma zapłacić za holokaust – nie Niemcy, lecz Polskę. Wskazuje nie sprawcę, lecz ofiarę.

Ten rewizjonizm historyczny jest antyaksjologicznym precedensem w historii światowej. Oparty jest bowiem nie tylko na antywartościach: niesprawiedliwości, fałszu moralnym i historycznym, odrzuceniu zasad demokracji i obowiązującego w naszej cywilizacji prawa – ale również na stojącej za ustawą potędze militarnej USA.

Stany Zjednoczone zdecydowały się temu precedensowi patronować, gdyż uległy ideologii głoszącej nie tylko wyjątkowość holokaustu, degradującą wszystkie ludobójstwa innych narodów i wywołane nimi ich cierpienia, ale również uznać wyjątkowość narodu żydowskiego i jego państwa Izrael, zwalniającą go z odpowiedzialności za zagrażającą światu zbrodniczą politykę na Bliskim Wschodzie.

Istotę tej polityki wyraża najpełniej pojęcie rasizmu. Rasizmu totalnego, eksponowanego w ustawie 447 na płaszczyźnie ekonomicznej. Oto Polacy jako naród, społeczeństwo, wspólnota obywatelska stają się w majestacie amerykańskiego prawa nie tylko gorsi, zasługujący na poniżenie, ale również na ograbienie.

Ustawa obnaża prawdziwe oblicze nie tylko roszczeniowych środowisk żydowskich, ale również Kongresu USA. Oblicze wrogie wobec Polski. Posiadając gwarancję militarną Stanów Zjednoczonych, ustawa mówi nam wyraźnie: nie miejcie żadnych złudzeń!

Dla polskiego społeczeństwa – zniewolonego mitem Ameryki jako imperium dobra z czasów zimnej wojny, utrzymywanego do tej pory w politycznym posłuszeństwie dla tej iluzji – to poznawczy szok. Przeciętni polscy obywatele boją się prawdy o największym „sojuszniku” Polski.

A tymczasem prawdziwe oblicze Ameryki narzucającej światu ateistyczną cywilizację rasizmu, zostało szeroko opisane już w latach 90. przez autorów zachodnich i rosyjskich różnych opcji politycznych. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć Patricka Buchanana, Alaina Bluma, Plinio Corrêę de Oliveira, Naomi Klein, Aleksandra Dugina, Aleksandra Panarina. Wszystkie te analizy cywilizacyjnej roli USA we współczesnym świecie zostały w Polsce zlekceważone, a niektóre – np. Dugina – napiętnowane jako wrogie.

Warto więc w tym miejscu przypomnieć prace Aleksandra Panarina, m.in. jego książkę Pokusa globalizmu (Iskuszenije głobalizmom – 2000), gdzie autor wykazuje, że narzucana światu przez USA cywilizacja jest sprzeczna z chrześcijaństwem. Z perspektywy tej sprzeczności jest ona antycywilizacją. Z punktu widzenia chrześcijańskiej etyki oparta na skrajnym liberalizmie ideologia amerykańskiego globalizmu – realizowana z irracjonalną determinacją przez USA i ich sojuszników – jest według Panarina nihilistyczną i jednocześnie rasistowską utopią. Ustanawia bowiem porządek świata w interesie bogatych przeciwko biednym.

W porządku tym dominują jako instrument jego realizacji: manipulacja, fałszowanie prawdy, podwójne standardy. Konieczny jest powrót do moralno-religijnego fundamentalizmu. Stanie się on – prognozuje Panarin – podstawą mobilizującej kultury, dzięki której możliwa będzie w XXI wieku obrona biednych przed bogatymi.

Takie poglądy są w Polsce z góry skazane na odrzucenie, mimo iż można je wykorzystać dla naszej obrony przed realizacją ustawy 447. Potężne lobby proamerykańskie i proizraelskie, agentura amerykańsko-izraelskiego wpływu zrobiły wszystko, aby zniewolenie amerykańskim mitem w Polsce trwało do dziś.

Wszelka krytyka panującej opcji politycznej i próba budowania alternatywy traktowane były i są nadal jako zdrada Polski, czego dowodem jest uwięzienie ponad dwa lata temu Mateusza Piskorskiego, któremu sformułowano bez dowodów prawnych zarzut, iż służył interesom Rosji i Chin.

Tymczasem udokumentowane zarzuty służenia interesom amerykańsko-izraelskim można postawić tysiącom osób z rządzącego Polską układu politycznego i jego zaplecza intelektualnego, medialnego, biznesowego. To rzesza wyznawców – z obecną władzą na czele – tej samej ideologii, która zniewoliła amerykański establishment polityczny i będący jego emanacją Kongres USA. To oni, a nie Amerykanie pilnują ideologicznego status quo w Polsce i nie dopuszczają do przyjęcia zgodnej z polskim interesem narodowym i naszymi normami cywilizacyjnymi polityki zagranicznej. Oni odpowiadają za zwasalizowanie Polski wobec tandemu USA-Izrael i za wyobcowanie jej w UE, gdzie odgrywamy rolę konia trojańskiego tego tandemu.

Obecnie odpowiadają za to, że Unia Europejska nie staje po naszej stronie i nie stanie w konfrontacji z ustawą 447. Także za to, że nie stanie po naszej stronie nade wszystko Rosja, mająca środki nacisku zarówno na USA, jak i Izrael. Działający w Polsce bez żadnych przeszkód obóz amerykańsko-izraelski uczynił z nas bowiem jej największego w Europie wroga.

A tak niewiele trzeba było zrobić, aby teraz uzyskać przychylność Moskwy. Wystarczyło nie wychodzić przed unijny szereg w sferze militarnej i budować własną defensywną armię. Wystarczyło odrzucić rolę podżegacza wojennego i ideologa euromajdanu w Kijowie, zostawić w spokoju pomniki czerwonoarmistów, które przypominały Moskwie, że była i być powinna gwarantem zachodniej granicy Polski.

Aby wyjść z geopolitycznej pułapki, w jakiej Polska znalazła się na życzenie własnych rządów – a także dużej części zniewolonego amerykańskim mitem społeczeństwa – i nie tylko stawić czoła ustawie 447, ale również nie dopuścić do prowokowanej przez USA i NATO wojny z Rosją na naszym terenie, trzeba potężnego zrywu Polaków. Takiego zrywu, który w pierwszym rzędzie osłabi wpływy obozu amerykańsko-izraelskiego w Polsce, a w konsekwencji odsunie go od władzy.

Początkiem powinno być odrzucenie ustawy 447 na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, a następnie wypracowanie na wybory parlamentarne programu, który nie tylko obroni nasze aktywa przed rasistowską cywilizacją, ale pozwoli zapoczątkować nasz suwerenny rozwój. . Program zabezpieczający polskie dobra naturalne – wody, lasy i złoża – przed wyprzedażą, koncesjami i dzierżawą dla zagranicznych firm jest realny. Jego gwarancją jest nasza cywilizacja Na takiej bazie jest realne również zjednoczenie wszystkich pozasystemowych środowisk narodowo-patriotycznych.

Anna Raźny

https://konserwatyzm.pl

https://marucha.wordpress.com/2019/06/08/ustawa-447-triumf-rasizmu-2/

38 Komentarzy

Filed under Polityka

38 responses to “Ustawa 447 – triumf żydowskiego rasizmu

 1. nina

  ————KŁAMSTWO ! cywilizacji chrześcijańskiej zostało JUŻ !!! zdemaskowane. Polska znalazła się w dramatycznej sytuacji dzięki WATYKAŃSKIEJ SYNAGODZE SZATANA .

  Polubione przez 1 osoba

 2. pytuś

  Czemu obozy zagłady nie powstały na terenie III Rzeszy? Czy to nie było celowe działanie Niemców, że właśnie powstały w Polsce?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_zag%C5%82ady

  Obozy koncentracyjne były obozami pracy, a nie zagłady, które były przeznaczone wyłącznie dla parchów! Więc dlaczego dzisiaj miesza się te dwa różne pojęcia?

  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/02/16/zwyczajny-dzien-w-nazistowskim-obozie-pracy/

  Polubienie

 3. Edward.

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/08/jak-watykan-zniszczyl-polske/
  To jest tylko czesc prawdy historycznej o synagodze szatana.

  Polubienie

 4. pytuś

  Mit łaźni i gazowania parchów cyklonem B.

  https://www.sadistic.pl/samochody-do-gazowania-ludzi-stalag-319-akcja-t4-vt195346.htm

  Cyklon A i B – jedyne ofiary gazowania to: szczury, myszy, karaluchy, wszy, pchły etc.

  ,,Cyklon B został wynaleziony przez Fritza Habera, niemieckiego chemika, noblistę z 1918, który ze względu na swoje żydowskie pochodzenie musiał emigrować z Niemiec w 1933. Środek ten był produkowany w czasie I wojny światowej przez TASCH (Technischer Ausschuss für Schädlingsbekämpfung – Komisję Techniczną ds. Walki ze Szkodnikami) jako skuteczny środek do odwszawiania mundurów i bielizny żołnierzy powracających z frontu.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyklon_B

  Polubienie

 5. pytuś

  ,,KREMATORIA” DO PALENIA PARCHÓW!

  WSZYSTKIE MOŚKI WYLATYWAŁY ,,KOMINEM”, PROSTO NA ŁONO ABRAHAMA?

  SOBIBÓR

  ,,Początkowo ciała zamordowanych składano w masowych grobach na terenie obozu III. Późną jesienią 1942 r. w Sobiborze rozpoczął się proces spalania ciał, który trwał do końca funkcjonowania obozu. Ciała palono na rusztach wybudowanych na bazie szyn kolejowych.”

  https://zapomnianadolina.pl/strona/index.php/sobibor

  Polubienie

 6. pytuś

  To w Brzezince była ,,mordownia” Mośków, a nie w Oświęcimiu.

  ,,W 1941 r. utworzono obóz w odległej o 3 km, wysiedlonej uprzednio wsi Brzezinka, który nazwano KL Auschwitz II-Birkenau. Początkowo miał być przeznaczony dla jeńców wojennych, ale od 1942 r. stał się obozem zagłady dla Żydów z całej Europy.”

  https://www.polskaniezwykla.pl/web/place/6292,brzezinka-obozy-smierci.html

  OBECNY ,,OBÓZ” W AUSCHWITZ WYBUDOWANY PO WOJNIE!

  https://pamiec.pl/pa/teksty/artykuly/16812,AUSCHWITZ-I-BIRKENAU-PO-WOJNIE.html

  Polubienie

 7. pytuś

  Holokaust czy ,,99-procentowy” mit?

  http://www.bibula.com/?p=17994

  ,,Polski edukator jest z każdą izraelską grupą”. Jak wygląda oprowadzanie izraelskich wycieczek po muzeum w Auschwitz?

  https://natemat.pl/231099,fakty-i-mity-na-temat-oprowadzania-izraelskich-wycieczek-w-obozach-zaglady

  Polubienie

 8. Pingback: Ustawa 447 – triumf żydowskiego rasizmu — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ – komp13

 9. Sławobor

  Jak amerykańska ustawa 447 odbierana jest w Rosji.

  Ustawa nr 447 przewiduje wypłatę rekompensaty pieniężnej ofiarom Holokaustu za utratę bliskich i mienia.
  9 maja 2018 roku pojawiło się stwierdzenie, że Polacy przegrali wojnę i teraz muszą zapłacić Żydom 300 miliardów dolarów. Oczywiście Polacy są w szoku. Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych była strasznie oburzona, a nawet wysłała petycję na oficjalną stronę Białego Domu. Jednak to prawo poparło aż 57 senatorów z partii demokratycznej i republikańskiej. Co więcej, ci sami politycy zauważyli, że Polska jest jedynym krajem europejskim, który nie przyjął jeszcze ogólnego projektu kompleksowego programu, który przewiduje zwrot mienia lub rekompensatę za mienie utracone po II wojnie światowej.
  A teraz, po 18 miesiącach, sekretarz stanu USA będzie musiał zgłosić dostępność takich nieruchomości w 46 krajach, w tym w Polsce. Ponadto, wszyscy spadkobiercy takiej własności lub ich prawni następcy będą szukani i, jeśli nie zostaną znalezieni, majątek zostanie przekazany organizacjom, które badają skutki Holokaustu, w celach edukacyjnych.
  Izrael nie ustaje w oskarżaniu Polski o ukrywanie faktów o współudziale Polaków w eksterminacji Żydów. Izrael twierdzi, że Polacy wydawali Żydów nazistom w celu zajęcia ich własności i wiadomo, że dwóch z trzech polskich Żydów zostało zabitych przez samych Polaków lub z ich bezpośrednim udziałem.

  Ta sama ustawa nr 447 jest bardzo złą wiadomością dla Polaków, ponieważ w czasie II wojny światowej koncentracja Żydów w Europie była najwyższa w Polsce, dlatego proporcja własności żydowskiej tutaj jest bardzo duża.
  Zauważcie, że polska diaspora jest jedną z największych w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe w tej diasporze, jest Polaków żyjących więcej niż w Warszawie.
  Prawo to dotyczy obywateli amerykańskich pochodzenia żydowskiego, a wśród amerykańskich Polaków jest ich bardzo wielu.
  A teraz pojawia się pytanie, czy polski rząd jest gotów przekazać tak wspaniałą ilość pieniędzy swojemu głównemu „przyjacielowi”?
  https://pravdoiskatel77.livejournal.com/12989815.html

  Polubienie

  • PISKORZ

   jeśli nie zostaną znalezieni, majątek zostanie przekazany organizacjom, które badają skutki Holokaustu, w celach edukacyjnych. ..JEŚLI NIE ZOSTANĄ ZNALEZIENI…TO- WTEDY MAJĄTEK TEN PRZECHODZI NA SKARB PAŃSTWA..ZŁODZIEJSKIE NASIENIA..!! TAKA JEST KOLEJ RZECZY. I ŻADNE WASZE GÓWNIANE ORG. NIE MAJĄ DO TEGO PRAWA!!

   Polubienie

 10. Sławobor

  Fragment starego artykułu z 2013 r.
  Początkowo Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zajmowała się restytucją, zarządzaniem i sprzedażą majątku dawnych gmin żydowskich w Polsce niezamieszkanych przez Żydów. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich wraz z podległymi mu społecznościami prowadził tę samą działalność w 16 regionach Polski zamieszkałych obecnie przez Żydów. Następnie organizacje rozpoczęły współpracę, składając 5 544 wnioski do Komisji Regulacyjnej o zwrot mienia.

  Patrząc na liczbę postępowań przed Komisją, można powiedzieć, że restytucja własności żydowskiej utknęła w połowie drogi. Do tej pory 1064 postępowania zakończyły się pozytywnym wynikiem dla Fundacji i społeczności żydowskich. Ponad połowa postępowań nie została zakończona. Głównie dlatego, że dokumenty zostały przygotowane w niechlujny sposób, a roszczenia były kierowane na nieruchomości z terenów dawnych wschodnich ziem Polski utracone przez kraj po 1945 r., gdzie przepisy ustawy o restytucji nie mają zastosowania.

  Jednak najbardziej zaskakujący jest fakt, że w tym hermetycznym środowisku szefów organizacji żydowskich prawie nie ma prawdziwych Żydów. Większość z nich to nawróceni lub ludzie, którzy przeszli na judaizm. Najbardziej żarliwi nawet zmienili swoje nazwiska na ortodoksyjne. Na przykład prawosławny Simcha Keller, który zasiada w zarządzie ZGWZ i jednocześnie jest przewodniczącym społeczności żydowskiej w Łodzi, jest w rzeczywistości dawnym Jerzym Skowrońskim. Szefem cmentarza żydowskiego w Warszawie jest Israel Szpilman dawne polskie nazwisko Przemysław Szyszka.

  Dziennikarze z Jewish Times opisali to zjawisko najdobitniej: „Kiedy proces restytucji mienia żydowskiego rozpoczął się w 1997 r., przypadkowi ludzie tworzyli grupy i nazywali je społecznościami żydowskimi, aby móc składać roszczenia do własności żydowskiej”.

  Polskie władze nadzorujące organizacje religijne są w pełni świadome patologii zakorzenionej w sztywnych, „mocno zakorzenionych” organizacjach żydowskich. Ale nie mają odwagi poradzić sobie z tą drażliwą kwestią z obawy przed oskarżeniem o antysemityzm. Z kolei polscy Żydzi, którzy boją się swoich przywódców w Stanach Zjednoczonych i Izraelu, czują się bezsilni, ponieważ powiedziano im, że skandal wywoła zamieszki antysemickie. Dlatego milczą.
  https://www.forbes.pl/wiadomosci/kaddish-for-a-million-bucks/e7j11d7

  Polubienie

 11. pytuś

  Przecież nie od dziś jest wiadomo, kto się panoszy w Polin!

  http://www.blogmedia24.pl/node/62536

  http://www.bibula.com/?p=27196

  Polubienie

 12. jasieniek

  Wrażliwe dane osobowe Polaków idą do Izraela!

  RODO-FICTION. Gdzie idą „wrażliwe dane osobowe” Polaków?!

  RODO to ‚nowy – stary’ urząd ochrony danych osobowych; następca polskiego GIODO, który jest jego wersją ogólną dla całej wspólnoty europejskiej. RODO unifikuje w tym względzie Europejski Obszar Gospodarczy regulowany przez UE.

  RODO jest agencją wyposażoną w potężne narzędzia egzekwowania prawa; może nakładać kary do 20 mln.€ albo aż do 4% obrotu rocznego. Żadna inna agencja UE nie dostała tak surowych narzędzi oddziaływania.

  Same RODO (prawo „ochrony danych osobowych”) jest krytykowane ponieważ nie reguluje szczegółowo i co do zasady – natomiast zawiera wiele zaleceń. RODO przewiduje dużą dowolność zarządzania danymi osobowymi przez podmioty gospodarcze co będzie powodować liczne niedomówienia prawne, a w efekcie – w trakcie przewidywanych i oczekiwanych procesów sądowych doprecyzuje prawo „ochrony danych osobowych”w formie precedensów – jako uszczegółowień całości tej dyrektywy unijnej.

  Ale jak każda „wypocina” Unii Europejskiej” – RODO ma swoich zwolenników i przeciwników a linia podziałów przebiega dokładnie u styku ideologicznym… Bo sama ta ustawa do ‚dzieł sztuki prawa’ – z pewnością – nie należy!

  Całą resztę czytelnik może znaleźć w internecie, w licznych publikacjach urzędowych Rzeczpospolitej Polski.

  Jednak w tym blogu będzie poruszony „pewien szczegół” o ogromnej wadze dla obywateli polskich – chociaż w całej swojej rozciągłości – również da obywateli Unii Europejskiej.

  Sprawa dotyczy: „Decyzji Komisji z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95\46\WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael… 2011\61\UE”.

  LINK: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061

  Dokument UE reguluje szczegółowe warunki transferu z obszaru całej Unii Europejskiej (w tym również z Polski) do Izraela „danych osobowych” oraz „wrażliwych danych osobowych”.

  Niestety, ale wspomniany dokument nie precyzuje powodów transferu danych osobowych Europejczyków do Izraela!

  Nie istnieje żadne oficjalne czy racjonalne wytłumaczenie dlaczego „wrażliwe dane osobowe” Europejczyków mogą być obiektem obróbki i sprzedaży przez państwo żydowskie. Izrael w Europie nie jest i w ogóle nie zanosi się aby – uczestnicząc w eksterminacji rdzennej ludności palestyńskiej – kiedykolwiek zbliżył się do europejskich wartości „praw człowieka”.

  Więc po co transferuje się dane Europejczyków do Izraela?

  Czy w celach handlowych? Nie, ponieważ Izrael to żaden producent czegokolwiek – w dodatku całkowicie uzależniony od pomocy USA zarówno w wyżywieniu jak i wojskowości.

  A może po to aby ścigać tych Europejczyków, którzy odważyli się na otwartą krytykę Izraela? Znaleźć „haki” i wymuszać od nich postawy pro-izraelskie? To jest raczej bliżej prawdy. Poprzez dostęp wywiadu izraelskiego do europejskich „wrażliwych danych osobowych” obywateli UE – środowiska żydowskie, żydowskie fundacje, żydowskie agentury wpływu czy żydowski wywiad wojskowy i cywilny mogą próbować stosować różne przestępcze formy oddziaływania wobec Europejczyków celem pozyskania wiedzy tajnej państwowej a nawet inspirować niektórych Polaków do szpiegowania własnego państwa. W kręgu zainteresowań Mossadu czy żydowskich banków zapewne znajdują się urzędnicy UE czy oficerowie europejskiej siedziby NATO, generałowie, kryptolodzy, menadżerowie korporacji czy przemysłu energetycznego, pracownicy europejskich giełd finansowych, ministrowie, wojewodowie, posłowie do sejmów narodowych, prezesi urzędów państwowych, prezesi spółek państwowych, działacze patriotyczni, funkcjonariusze straży granicznej, policjanci, prokuratorzy, notariusze, prawnicy, itp… a nawet artyści (aktor Sztur – znany zakała i sprzedawczyk za putinowskie kopiejki).

  Każdy może się przydać do próby „wydojenia” Polski czy innego państwa UE- tylko należy odpowiednio zmotywować, czyli mieć „haki” (czyli „wrażliwe dane osobowe”). Poprzez dostęp do europejskich „wrażliwych danych osobowych” Żydzi znają pełny dostęp do interesujących ich ludzi, jak chociażby adresy i telefony; wiedzą kto jest w kłopotach finansowych lub spłaca duże kredyty – mogą zaoferować „pomoc” w rozwiązaniu kłopotów finansowych za „odpowiednią” zdradę wiedzy poufnej swojego państwa. Dodatkowo Izrael ma dostęp do danych osobowych Europejczyków takich jak: odciski palców (wielu operatorów telefonii komórkowej oferuje odpalenie telefonów poprzez skanowanie odcisku palca) czy pełnych zdjęć portretowych osób składających wnioski do paszportów czy prawa jazdy – co pozwala na łatwą ich identyfikację poprzez wyspecjalizowane algorytmy komputerowe sortujące wizerunki z pomocą monitoringu przemysłowego i ustaleniu ich aktualnego pobytu w każdym terenie zbudowanym.

  Póki co nikt oficjalnie nie potwierdził zasadności transferu „wrażliwych danych osobowych” mieszkańców Europy do Izraela celem dalszej „obróbki”. Czym więcej tajemnic w tej kwestii – to więcej obaw… .

  Polska jako członek Unii Europejskiej – obecnie skonfliktowana z Izraelem – nie zapewnia skutecznej ochrony swoim obywatelom otwarcie głoszącym swoje niezadowolenie wobec kłamstw żydowskich, oskarżających dumny Naród Polski czasów II wojny światowej. Wielu polskich dziennikarzy i działaczy społecznych jest „na cenzurowanym” z doczepioną łatą „antysemity” – chociaż nie ma żadnych dowodów na takie oskarżenia (dziennikarzesurprisedgórek i Ziemkiewicz, czy organizacja Młodzież Patriotyczna, etc.). Wygląda na to, że polski wywiad i kontrwywiad jak zwykle upolityczniony ugania się za przeciwnikami PiS-u zamiast troszczyć się o prawdziwych polskich patriotów. Od czasów II RP jakoś Polska nie zbudowała żadnej patriotycznej agencji wywiadowczej i kontrwywiadowczej, z której Polacy mogliby być dumni!

  Co za wstyd! Co za afront !

  Aby ten artykuł został pojęty w logicznym porządku, zostaną przytoczone przykłady wszystkich umów dotyczących transferu danych osobowych Europejczyków po za obszar UE – zawartych pomiędzy UE a państwami trzecimi. LINK do GIODO

  LINK: giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/779.pdf

  Po zapoznaniu się z listą państw oraz charakterem umów transferu danych osobowych Europejczyków do państw trzecich – czytelnik zauważy, że z pośród wszystkich wymienionych państw tylko Izrael otrzymał szczególny dostęp!

  Dla przykładu: USA oraz Australia uzyskały dostęp do danych osobowych Europejczyków tylko w zakresie transportu lotniczego celem aktu „walki z terrorem”. Pozostałe państwa uzyskały dostęp do danych osobowych Europejczyków tylko do kontroli i weryfikacji. Ale Izrael w sposób wyjątkowy uzyskał prawo dostępu do „wrażliwych danych osobowych” Europejczyków – w zamian nic nie oferując Unii Europejskiej! Bez prawa wzajemności polegającemu na transferze „wrażliwych danych osobowych” Izraelczyków do Unii Europejskiej.

  Aby było wredniej, to urzędnicy Unii Europejskiej wydają Izraelowi „wrażliwe dane osobowe” Europejczyków z prawem do ich ponownej obróbki lub odsprzedaży państwom nie posiadających norm prawnych z UE… a nawet są w otwartym konflikcie z UE!

  Patrz: LINKI:

  prawdaxlxpl.wordpress.com/2011/04/01/spis-powszechny-unia-ukryje-dane-w-izraelu/
  stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/03/20/troska-brukseli-%e2%80%93-nasze-dane-osobowe-unia-ukryje-w-izraelu/
  Więcej odważnych i ciekawych artykułów w BLOGU:
  mr-navigator.strikingly.com

  Polubienie

 13. jasieniek

  PiS przekazuje obcym wojskom polskie lotniska cywilne

  PiS to projekt Mossadu?

  Polski Kontrwywiad protezą Mossadu.

  http://mr-navigator.strikingly.com

  Polubienie

 14. Klemens

  4.06 odbył się prywatny obiad Kushnera z Zelensky’m, Prezydentem Dudą i Mogherini w Brukseli czyżby ten temat? i dziwna rzecz, mamy info i zdjęcia, ale w mediach o tym cisza.

  Polubienie

 15. jasieniek

  Polska za PRL zrobiła to że ze zgliszcz staliśmy się szybko 10 GOSPODARKĄ ŚWIATA!!
  Teraz jesteśmy na 50 miejscu czy dalej?

  Polubienie

 16. pytuś

  Po wojnie w Auschwitz wciąż ginęli ludzie. ,,To była pestka przy tym, co wam tu przygotowałem”

  https://www.focus.pl/artykul/po-wojnie-w-auschwitz-wci-ginli-ludzie-zadbali-o-to-komunici

  Obozy NKWD i UB w byłym obozie Auschwitz

  https://faktyoswiecim.pl/fakty/obozy-nkwd-i-ub-w-bylym-obozie-auschwitz/

  Polubienie

 17. pytuś

  Po tylu latach, nadal są zatajone fakty, co więźniowie z Auschwitz wybudowali dla szkopów.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Synthos

  Polubienie

 18. Ale USA przed Bushami już Annie Raźny pasuje pamiętam co pisała o tym syfiarzu Gadowskim.

  Polubienie

 19. Syjonistyczny PiS ma pewien problem:

  Ataki na PiS w sprawie Ustawy 447 nie mają uzasadnienia. To tylko kampania i próba rozkręcenia nastrojów – https://wpolityce.pl/polityka/446238-ataki-na-pis-w-sprawie-ustawy-447-nie-maja-uzasadnienia

  Polubienie

 20. paziem

  Tłumaczenia tego błazna Karnowskiego świadczą, że doszedł do wniosku iż Polacy naprawdę wierzą w ” narodową misję PiSu”. Może to wywoływać jedynie politowanie nad polityczną mizerią tego pajaca. To jest tłumaczenie na poziomie skolowacialych owieczek Radia Maryja.

  Polubienie

 21. pytuś

  Czy nowo narodzone dzieci były ,,podpałką” w krematoriach?

  Położna z Auschwitz. Historia kobiety, która przyjęła w obozie ponad 3 tys. porodów

  ,,Stanisława usłyszała rozkaz: noworodki mają umrzeć. Była niskiego wzrostu, ale potrafiła przeciwstawić się Niemcom. Odpowiedziała: „Nie! Dzieci zabijać nie wolno!” I… przyjęła ok. trzech tysięcy porodów. Ani jedno dziecko nie urodziło się martwe. Nie umarła też żadna rodząca. Takimi statystykami nie mogły się wówczas poszczycić nawet najlepsze kliniki na świecie.”

  https://pl.aleteia.org/2017/03/20/polozna-z-auschwitz-historia-kobiety-ktora-uratowala-przed-smiercia-setki-noworodkow/

  Mamusia i tatuś do pracy, a dzieci marsz do koncentracyjnego przedszkola, gdzie dr Josef Mengele rozdawał ,,śmiertelne” zastrzyki.

  Dyrektorka przedszkola w Auschwitz

  http://atramentowomi.blogspot.com/2019/04/dyrektorka-przedszkola-w-auschwitz.html

  Polubienie

 22. nina

  ——————- Żołnierz amerykański stacjonujący na Wybrzeżu w Polsce STWIERDZIŁ !! : TAKIEGO MARNOTRAWIENIA PIENIĘDZY w WOJSKU JAK u WAS w Polsce – JAK ŻYJĘ NIE WIDZIAŁEM !!!.

  Polubienie

  • Gniewko Jantar

   Może by się ten murykański bandyta (co on robi kilka tysięcy kilometrów od swojego murykańskiego domu?!) zajął niemarnotrawieniem $zekli w swojej murykańskiej, USraelskiej tate-czyźnie, co?
   Może niech sprawdzi ilu ziomali jego murykańskiego „narodu” pobiera darmowe kartki żywnościowe (food stamps), żeby nie zdechnąć z głodu? Podpowiem: 1/3 jego murykańskiego „narodu” ponad 100 milionów głodujących żebraków!!! Tu zwrócę uwagę przygłupim Polakom uwagę na to, że w Polsce (wtedy jeszcze w Polsce!) podczas Stanu Wojennego też były kartki na ZAKUP dóbr niezbędnych do cywilizowanego życie, ale żeby za te kartki coś „dostać” trzeba było pracować!!! To był SOCJALIZM, który w odróżnieniu od zbrodniczego żydowskiego komunizmu nie daje niczego ZA DARMO!!!

   Wracając.
   Może też niech ten USraelski bandyta-szwej – zamiast troskać się POLINezyjskim marnotrawstwem lepiej zainteresuje się swoim: „lotniskowiec” Gerald Ford niezdatny do użytku i jeszcze nieukończony a już remontowany.
   F-35 bezużyteczne latawce, ale za to paru koszernych miliarderów z jego pomocą zostało stworzonych.
   Pływadła, „krążowniki” ZUMWALD. Niewidzialne, kurwa… Hahahaha Niewidzialne bo bezużyteczne, i niemierzalne ilości $zekli pochłonęły a i tak nie nadają się do wprowadzenia do użytku bojowego.

   Już nie wspominając o tym, że USrael utracił technologie jądrowe. Ichnie pociski jądrowe stały się jedynie zwykłymi atomówkami, bo sprawne w nich pozostały jedynie uranowe zapalniki, które miały inicjować reakcje termojądrowe właściwej bomby. (USrael nie ma gdzie przetwarzać plutony, który się starzeje i trzeba go przetwarzać/odnawiać żeby pociski termojądrowe były do użycia.

   Koza go drapała, tego USraelskiego bandytę szweja, bękarta swoich kałbojskich ojców-koniokradów.
   Zamiast wsadzać nos w nie swoje sprawy, niech WYPIERDALA do domu.

   Polubienie

  • grzanek

   Mój bohater od dawna. Tylko gdzie ten obiecany film o odsieczy wiedeńskiej?! – ja pytam 🙂

   Polubienie

   • Wacek

    Grzanuś a jaki film bo nie za bardzo kojarzę.O Gibsonie to pisałem dawno.Nie mam o nim zdania.Jedno jest pewne po zrobieniu filmu o Chrystusie było tysiące katabasów które na samo słowo Gibson biły mu brawo.Ponadto Gibson planował zrobienie megahitu o lambadzie Słońca w Fatimie ale pewne kręgi wybiły mu to z głowy przekonując go ze film w USA będzie totalną klapą i nie przyniesie spodziewanych zysków.Projekt upadł.Fakt ładnie pojechał żydów ale jak ci odcięli mu od ust cyca Hollywood pokajał się i przeprosił.Podobnie było z Brando.Człowiek może i odważny ale bez znowu wielkich zachwytów.Podobnie jest film ” domek z kart” gdzie też USA pewien znany amerykański aktor nazywa ” terrorystą światowym „.Nie za bardzo jest jasne że wszechmocni żydzi tak łatwo w usmańskiej demokracji czy niby demokracji takie filmy puszczają bez protestów.Coś za tym stoi czyli coś kombinejszyn. No i Gibson to zatwardziały katolik ale to ma mniejsze znaczenie.Swoją drogą dziś Gibson twój bohater a jeszcze rok temu dość chłodno o nim do mnie napisałeś na pewnym blogu .Pamiętam ten wpis.

    Polubienie

   • Wacek

    Najlepiej w tym temacie popytać opolczyka jakie on ma zdanie bo co tam ja.

    Polubienie

   • grzanek

    Swoją drogą dziś Gibson twój bohater a jeszcze rok temu dość chłodno o nim do mnie napisałeś na pewnym blogu

    Pardon wężyk, ale jakoś nie pamiętam. Jeśli tak to może chwilowo czymś podpadł. Tutaj w każdym razie nic negatywnego o nim nie pisałem:
    https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=cnoIXdKVGtGQmwW1hpDoAQ&q=site%3Awiernipolsce1.wordpress.com+gibson+grzanek&oq=site%3Awiernipolsce1.wordpress.com+gibson+grzanek&gs_l=psy-ab.3…1695.4650..4848…0.0..0.89.1250.15……0….1..gws-wiz.dhCD5PzEiW0

    Polubienie

   • Wacek

    Grzanuś opolczyk już odpisał i myślę że to kończy temat.Też szamba produkcji usmańskiej unikam.Wolę filmy z lat 70 czy 80 polskie co nie znaczy że w produkcjach znad wielkiego bajora od razu do czasu nie zrobią jakiejś perełki jak domek z kart.Polecam grzanuś nie pożałujesz czasu na ten film.

    Piotr,

    powiem otwarcie – o Gibsonie właściwie nie mam żadnego zdania. Od wielu wielu lat nie oglądam filmów, nie interesuje mnie branża filmowa, ani skandaliki tego środowiska, a zwłaszcza nie interesuje mnie „żydowski folwark” Hollywood. Wiem, że Gibson zrobił ultra-krystowierczodebilną produkcję, co było zwykłym szkodnictwem i zżydzaniem umysłów oglądaczy, za co należy go potępić. Gdyby filmów nigdy nie wymyślono i nie kręcono, wcale bym się tym nie zmartwił – a wręcz przeciwnie.
    Brando cenię za jedną jedyną rzecz – za odmowę przyjęcia „Oskara” w 1973 roku w reakcji na wojskową pacyfikację buntu Indian w
    Wounded Kne.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_Wounded_Knee
    https://kaczazupa.wordpress.com/2016/02/28/a-pamietacie-jak-marlon-brando-nie-przyjal-swojego-oscara/

    opolczyk

    Polubienie

 23. Wacek

  Niestety coś moje wpisy nie ukazują się więc jeszcze raz wkleje odpowiedz opolczyka.
  Piotr,

  powiem otwarcie – o Gibsonie właściwie nie mam żadnego zdania. Od wielu wielu lat nie oglądam filmów, nie interesuje mnie branża filmowa, ani skandaliki tego środowiska, a zwłaszcza nie interesuje mnie „żydowski folwark” Hollywood. Wiem, że Gibson zrobił ultra-krystowierczodebilną produkcję, co było zwykłym szkodnictwem i zżydzaniem umysłów oglądaczy, za co należy go potępić. Gdyby filmów nigdy nie wymyślono i nie kręcono, wcale bym się tym nie zmartwił – a wręcz przeciwnie.
  Brando cenię za jedną jedyną rzecz – za odmowę przyjęcia „Oskara” w 1973 roku w reakcji na wojskową pacyfikację buntu Indian w
  Wounded Kne.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_Wounded_Knee
  https://kaczazupa.wordpress.com/2016/02/28/a-pamietacie-jak-marlon-brando-nie-przyjal-swojego-oscara/

  opolczyk

  Polubienie

 24. juz sam proces zapladniania kobiecego jaja:)! staje sie heretyckie ,antyklerykalne !,antysemckie ! i oskarzane o „ruska agenture”:)

  Polubienie

 25. jedynym sposobem na uratowanie ziemskiej atmosfery od obecnego trujacego holokaustu !!!!!! jest koniecznosc uiszczanie wieczystych odszkodowan dla ofiar :Polskich ,Rosyjskich ,Chinskich ,indyjskich ,iranskich ofiar Holofalszu!INNEJ DROGI URATOWANIE ZIEMSKIEGO EKOSYSTEMU ……..N I E M A !!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.