Wojciech Mateńka – Twój i Nasz Senator z Lublina

WOJCIECH MATEŃKA, z zawodu psycholog,  w codziennej aktywności – prywatny przedsiębiorca zamieszkały w Łukowie, członek partii politycznej Polska Patriotyczna, zgłoszony przez  KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ.

Politykę robią żywi, konkretni ludzie. To ich mamy popierać lub im się przeciwstawiać. Konkretni ludzi, to osoby reprezentujący konkretne środowiska polityczne i konkretne programy. Stowarzyszenie Wierni Polsce Politycznej oraz partia Polska Patriotyczna i partia Normalny Kraj popiera Wojtka w jego kandydowaniu na urząd Senatora z okręgu 14 na Lubelszczyźnie, obejmującego powiaty: lubartowski, łukowski, opolski, puławski i rycki. Rekomendowaliśmy z pełnym przekonaniem Wojtka jako kandydata naszego środowiska, opowiadającego się za programem narodowym i suwerenistycznym. Wojtek Mateńka zgłoszony jest formalnie  przez KW Normalny Kraj.

Jeśli mieszkacie we wspomnianych wyżej powiatach i jeśli podzielacie program narodowej i państwowej suwerenności Polski, to głosujcie na Wojtka Mateńkę. Propagujcie program i osobę Wojtka Mateńki w swoim środowisku rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim.

Przeczytajcie niżej jaki program i jakie wartości reprezentuje Wojtek :

 

Komitet Wyborczy
Normalny Kraj

Został powołany przez świadomych Obywateli, stąpających realnie po ziemi, odrzucających nieaktualne podziały na lewicę i prawicę.

Te dwie ideologiczne flagi obecnie nic nie znaczą wobec ogromu niekompetencji, zaniedbań, kłamstw, manipulacji i zwykłej korupcji wśród partii pookrągłostołowych elit.

Anachroniczny podział na lewicę i prawicę nie rozwiązuje rzeczywistych, nabrzmiałych problemów w polskim państwie i społeczeństwie.

Konieczna jest nowa jakość polskiej polityki, konieczne są nowe rozwiązania i nowe kadry.

Normalny Kraj, to komitet świadomych Obywateli, opowiadających się za:

 • respektowaniem praworządności i praw obywatelskich,

 • gwarancjami państwa dla przedsiębiorczych i twórczych ludzi pracy,

 • suwerenną, bezpieczną Polską, mającą partnerskie stosunki z zagranicą,

 • bankami i instytucjami finansowymi służącymi rozwojowi, a nie eksploatacji kraju,

 • produkcją i obrotem kontrolowaną żywnością, służącą zdrowiu społeczeństwa,

 • wyeliminowaniem lichwy i terroryzmu komorniczego wobec polskich przedsiębiorców i rodzin,

 • uproszczonym prawem podatkowym, zgodnym z interesami realnej gospodarki oraz stabilizacją i bezpieczeństwem dochodów polskich rodzin,

 • zachowaniem bogactw naturalnych i ziemi w polskich rękach, dla dobra ogółu,

 • gwarancjami bezpieczeństwa i równouprawnieniem różnych form własności w zależności od wykonywanych funkcji społecznych z dominującą pozycją własności polskiej,

 • edukacją i wychowaniem dzieci zgodnie z wartościami rodzinnymi, potrzebami gospodarki oraz cywilizacyjną spuścizną polskiej kultury i państwowości,

 • pozostawieniem infrastruktury gospodarczej i informacyjnej w gestii polskiego państwa i samorządów,

 • kompetentną, tanią i efektywną biurokracją państwową i samorządową,

 • wolnością terytorium Polski od obecności obcych wojsk i sił policyjnych.

WSZYSCY CHCEMY ŻYĆ W NORMALNYM KRAJU.

NAJWYŻSZA PORA, PO 30 LATACH OD TRANSFORMACJI.

 

Zasadnicze tezy/cele programowe partii Normalny Kraj

1. Zachowanie jedności w narodzie polskim w oparciu o solidaryzm narodowy i obywatelski. Możliwość sprawowania najważniejszych funkcji państwowych wyłącznie przez obywateli polskich o udokumentowanej narodowości polskiej.

2. Niezwłoczne wycofanie się Polski z niekorzystnych – politycznych, gospodarczych i wojskowych – umów międzynarodowych, ustaw i aktów normatywnych. W udokumentowanych przypadkach sprzedaży/zakupu składników polskiego majątku narodowego po rażąco zaniżonych cenach lub wrogiego przejęcia, natychmiastowe wszczęcie rewindykacji majątku wraz z odszkodowaniem, a w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa – renacjonalizacja majątku.

3. Przejęcie przez państwo wyłącznego prawa emisji pieniądza i kreacji kredytu oraz stworzenie prorozwojowej struktury instytucjonalnej i polityki pieniężno-finansowej. Zwierzchnictwo i kontrola rządu nad działalnością banku centralnego.Wyeliminowanie lichwy oraz zakaz działalności zagranicznych i niepublicznych organizacji pożyczkowych.

4. Zwiększenie potencjału demograficznego narodu i dbanie o jego wzrost. Zahamowanie emigracji z przyczyn ekonomicznych oraz skuteczne działania na rzecz powrotu emigrantów ekonomicznych z okresu tzw. transformacji, a także przyjmowanie repatriantów narodowości polskiej oraz imigrantów poddających się dobrowolnie kulturowej i społecznej polonizacji.

5. Dbałość o zdrowie fizyczne i etyczno – moralny stan narodu budowanego w oparciu o bezpieczną, tradycyjną rodzinę, czyli związek kobiety i mężczyzny i ich potomstwo, jako podstawa ładu społecznego w państwie. Wspieranie więzi wspólnotowych opartych o historyczno-kulturowe wartości narodu polskiego oraz bezkonfliktową współpracę państwa, samorządów i oddolnych inicjatyw obywatelskich.

6. Uznanie zasobów geologicznych, ziemi rolnej i innych zasobów naturalnych za dobra ogólnonarodowe, niezbywalne na rzecz innych państw, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji gospodarczych lub prawnych oraz zagranicznych osób prywatnych, bądź spółek z ich udziałem.

7. Rolnictwo, oparte na zasadach naturalnych, racjonalności i efektywności gospodarowania oraz poddane kontroli jakości, traktowane jako dział strategiczny gospodarki narodowej, odpowiedzialny za żywnościowe i zdrowotne bezpieczeństwo narodu.

8. Edukacja na możliwie najwyższym poziomie, nadążająca za wyzwaniami współczesnego postępu naukowo-technicznego, z jednoczesnym poszanowaniem zasad humanizmu i nieskrępowanego przepływu wiedzy, zawsze jednak traktowana jako spójny proces wraz z towarzyszącym jej wymagającym wychowaniem. Na każdym poziomie edukacji i wychowania respektowanie wartości narodowych i uświadamianie młodemu pokoleniu Polaków nie tylko praw, ale przede wszystkim obowiązków wobec narodu i państwa polskiego.

9. Stworzenie warunków do rozwoju polskiego przemysłu i przedsiębiorczości w powiązaniu z własną myślą naukowo- badawczą i krajowym zapleczem techniczno-wdrożeniowym przy nieodzownym wsparciu ze strony polskiego sektora bankowo-finansowego oraz prorozwojowych regulacji podatkowych i regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Tworzenie krajowych i międzynarodowych polskich marek gospodarczych. Aktywna światowa promocja polskiej nauki i przemysłu.

10. Równoprawne podyktowane bezpieczeństwem kraju, efektywnością ekonomiczną i partycypacją obywatelską – funkcjonowanie różnych form własności w gospodarce: prywatnej, spółdzielczej, komunalnej, akcjonariatu pracowniczego i obywatelskiego oraz własności państwowej w strategicznych działach gospodarki i państwa.

11. Budowa rzeczywistego samorządu gospodarczego skupiającego i reprezentującego polskich przedsiębiorców, rolników i handlowców oraz utworzenie parlamentarnej Samorządowej Izby Gospodarczej

12. Uproszczenie systemu podatkowego. Wprowadzenie kategorii gwarantowanego dochodu rodzinnego wolnego od opodatkowania, skorelowanego z minimum socjalnym. Zlikwidowanie przywilejów podatkowych i nieuzasadnionych przychodów majątkowych powstałych z tytułu pełnienia odpowiedzialnych funkcji państwowych i samorządowych.

13. Fundamentalna zmiana systemu tworzenia i egzekwowania prawa. Zdecydowana walka z systemem handlu zobowiązaniami i należnościami. Wzmocnienie roli czynnika obywatelskiego w procesie orzecznictwa. Realna i osobista odpowiedzialność karna i cywilna funkcjonariuszy publicznych z tytułu naruszania prawa oraz działania na szkodę obywatela, społeczności lokalnych i narodu.

14. Ustanowienie rzeczywistej i realnej podmiotowości międzynarodowej i wewnątrzkrajowej państwa polskiego. Niedopuszczalność obecności na terenie Polski obcych: jednostek wojskowych, sztabów dowódczych, formacji policyjnych, paramilitarnych oraz agencji ochrony osób i mienia poza akceptowanymi przez rząd Polski koniecznościami wynikającymi z czasowych ćwiczeń lub przygranicznej współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

15. Odzyskanie realnej kontroli lub decydującego wpływu przez państwo i samorządy lokalne nad strategiczną infrastrukturą wrażliwą: telekomunikacją, energetyką, ujęciami wody pitnej i siecią wodociągową, archiwami danych osobowych i procedurami ich udostępniania, mediami oraz szeroko rozumianym sektorem informacji publicznej.

16. Odtworzenie silnej, polskiej armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zmiana statusu i zadań polskiej armii z karno-ekspedycyjnej na niezawodną armię obronno-narodową. Powszechne szkolenie obronne społeczeństwa polskiego wraz z dostępem do broni palnej.

17. Wzmacnianie ciągłości i trwałości polskiej kultury narodowej w kraju i w skupiskach polskich za granicą. Udzielanie koniecznego wsparcia instytucjonalnego, finansowego i materialnego. Ochrona języka polskiego w zakresie edukacyjnym, naukowym, literackim, jak również w codziennej praktyce międzyludzkiej i życiu publicznym.

18. Dbałość i ochrona symboliki narodowej oraz właściwe upamiętnianie polskich świąt i rocznic narodowych. Likwidacja eksterytorialności narodowościowych miejsc pamięci.

 

 

 

 

 

 

34 Komentarze

Filed under Bez kategorii

34 responses to “Wojciech Mateńka – Twój i Nasz Senator z Lublina

 1. ...

  2) Kto i komu na to pozwoli ?
  4) Nie mamy prawie już polskiego przemysłu – więc pytam jak ?
  5) Przy niewolniczej pracy 12 godz. człek nie ma czasu aby odpocząć, więc jak podnieść wartość rodziny ? Z kolei bieda generuje patologie.
  6) Kto na to pozwoli ?
  7) W teorii, a w praktyce ?
  8) Edukacja ma się opierać na nauczaniu samodzielnego myślenia, myślący niewolnik to zagrożenie.
  9) Hmm, zwolnienie z podatków np. na 10 lat w zamian za inwestycję w polską ekonomie, gospodarkę, technikę ? Innej możliwości nie ma.
  10) Własność państwowa ? Zawsze myślałam, że własność wspólna
  11) ?
  12) Nigdy tak nie było – natury ludzkiej sie nie przeskoczy.
  13) No tutaj to się już uśmiałam. Kiedy tak było w historii ?

  Reszty juz mi się nawet nie chce czytać. Dobranoc.

  Polubienie

  • paziem

   Jak tyle przed snem udało się ponarzekać, to i tak wyczyn :)))

   Polubienie

   • Larry Peterson

    Lubię @ paziem, choć mgliście kojarzy mi się ze szczytem ignorancji – jakoby nie było dowodów na ludobójstwo szczepionkowe.

    tu znowu zbywa konkretne argumenty jakoby „narzekaniem”

    a Mateńki nie lubię, źle mu z oczu patrzy, jakby wystrugany ze służb albo dla służb, ale to nie ma znaczenia; bo jakie znaczenie ma senator, skoro nawet tzw. poseł nie ma żadnego znaczenia – czego chodzącym, żywym dowodem jest oseł Majka.

    Nie sztuką jest z kija wystrugać „program” będący antytezą tego co jest,
    sztuką jest, zejść na ziemię (z obłoków) i wskazać jak to niemożliwe zrealizować.

    Jest jeden haczyk w tej farsie wyborczej – podpisy pod listą obecności – czyli frekwencja!
    Sfałszowanie większej ilości weryfikowalnych podpisów jest zawsze czułym miejscem takiej mistyfikacji. Dlatego aktywowano wszystkich uśpionych agentów, naganiaczy, DOPUSZCZONO NAWET KONTROLOWANĄ „OPOZYCJĘ” aby tylko zwiększyć FREKWENCJĘ reszta SIĘ „sama” ZROBI.

    BOJKOT JEST PO TO BY POCZUĆ SIĘ WOLNYM…

    https://bezdekretu.blogspot.com/2019/09/bojkot-jest-po-to-by-poczuc-sie-wolnym.html

    Polubienie

   • paziem

    Skandalista Larry Flynt, pardon, Peterson :)))) A jak tobie z oczu patrzy? Zamieść koteczku własną fotkę, to tęż się pobawimy w jasnowidza i wariograf :)))

    Polubienie

   • Larry Peterson

    To już nawet jedno zdanie nie przechodzi.
    Czy tu jest moderacja?

    Polubienie

   • Romna

    W każdym razie na wybory nie idę .Nie mam zamiaru legitymizować tych pejsów obciętych nożykiem Gillette polskojęzycznych.Zresztą wiem bez tej farsy dla gojów że PIS wygra i będzie miał 47 % .To już dawno ustalono na szabasowych kolacyjkach.Jeden żydek tak leciał na tą kolację że aby się nie spóżnić przechodził przez ogrodzenie a że grubas i bez motoryki to rozwalił sobie spodnie aż było widać zasrane slipy po bigmacach .Pewnie gosposia nie zdążyła wsadzić slipek do Frani.

    Polubienie

   • paziem

    Wiemy już wszystko co robią i jak robią Żydzi żeby z Polaków zrobić niewolników. Ale ja jestem bardziej ciekaw co robią Polacy, aby nie stać się niewolnikami? Oczywiście interesuje mnie , co robią Polacy oprócz narzekania na Żydów ?!

    Polubienie

   • Romna

    Wiemy już wszystko co robią i jak robią Żydzi żeby z Polaków zrobić niewolników. Ale ja jestem bardziej ciekaw co robią Polacy, aby nie stać się niewolnikami? Oczywiście interesuje mnie , co robią Polacy oprócz narzekania na Żydów ?!

    Odp.
    1.Popieram Zmianę i dr Piskorskiego bo to jedyna alternatywa dla parchatych.
    2.Nie jadam hamburgerów nie piję coli.
    3.Nie robię zakupów w parchatych hipermarketach.
    4.Nie oglądam w TV parchatej wersji historii ani nie słucham Roszkowskich i innych histeryków
    5.Nie wierzę w gadające węże i bajki o żydowskich rajach.
    6.Próbuję uświadamiać innych.
    7.Nie biorę udziału w cyrku parchatym pod nazwą wybory czy to parlamentarne czy prezydenckie.
    8.Nie popieram 500 plus ani innych łapówek przedwyborczych dla gojów.
    9.Wyrażnie ostrzegam że takie rozdawnictwo i łapówki żle się skończą .Inflacja już rośnie.
    10.Mówię prawdę o rządach PIS i nikt mnie nie kupi.

    Polubienie

   • Larry Peterson

    Ach, mon cher(i) @ paziem – francuzem; nic nie szkodzi, nic nie szkodzi; głodnemu zawsze „chleb” na myśli; ale to wyjaśnia dlaczego @ paziem lubi odwracać kota ogonem.

    Trudno rozmawiać z „głodnymi i spragnionymi”, nie są bowiem wstanie odwrócić uwagi od swoich niezaspokojonych potrzeb i zauważyć, że są osoby publiczne, które oprócz swojego pseudonimu artystycznego do występów w mistyfikacji farsy wyborczej, powinny podać swój Rodowód, do co najmniej 5 pokolenia, aby nie być ocenianymi według schematu „jak cię widzą…..” i są osoby niepubliczne, które nie lubią takiego cyrku wytresowanych zwierzątek; w związku z czym nie widzą tam swojego miejsca.

    Poza tym pisałem wyraźnie, powołując casus posła Majki, że „kandydowanie” poza „układem zamkniętym” nie ma żadnego znaczenia; tak jak bycie posłem, oprócz ciepłej posadki objadającej Polaków, nie ma żadnego znaczenia. No chyba, że jest się antydemokratycznym preźioposłem (dawniej pierwszą sekretarką – męską pierwszą sekretarką) lub posłoministrem, posłosędzią, tylko w podwójnej roli zaprzeczającej demokratycznemu trójPODZIAŁOWI władzy. Tak, wtedy ma się władzę niepodzielną!

    „A RAZ ZDOBYTEJ WŁADZY NIE ODDAMY NIGDY” a
    Polska będzie niezależnie od „wyborów” WASZA!

    No ale bon ami @ paziem, jak zwykle ignoruje podstawowe pytania jak np.: do czego jest ten wyścig szczurów, bo jeżeli do cyrku na wiejskiej, to pardon, to wszystko jasne, tam każde anomalie mile widziane SĄ – a normalna Polska eliminowana w przedbiegach.

    Zresztą, jaki Człowiek staje do wyścigu ze szczurami? – o tym, szanowny @ paziem, nic nie powie?
    Lepiej strugać z Ludzi koty i oczekiwać, że to one powinny sobie poradzić ze szczurami.

    Ps.
    Za „skandalistę” dziękować, dziękować – któż by inny o mateńce mógł napisać, że „nie lubi”.

    Polubienie

   • paziem

    Larry, nie truj. Jeśli jesteś nie dopieszczony, to pomyliłeś adres, nie do mnie z twymi potrzebami tylko do Biedronia lub Śmiszka.
    Nie chcesz, to nie uczestnicz, nie kandyduj, nie krytykuj, nie narzekaj, nie sil się na sarkazm, nie zabieraj mi czasu, nie zaśmiecaj portalu ” salonowym” pitoleniem. Mówiąc krótko raz jeszcze: nie truj!

    Polubienie

 2. Edward.


  Jezeli chcesz zrozumiec czasy obecne poznaj historie rozbiorow Polski.

  Polubienie

 3. nina

  ———————- NIECH SIĘ DARZY w // wyborach // .

  Polubienie

 4. nina

  ——————WAŻNE !!!!! KTO ! ZAPROJEKTOWAŁ NAM ŚWIAT, w jakim przyszło nam teraz żyć !!.

  Polubienie

 5. markglogg

  No i rzeczywiście coś się kroi. TRÓJSOJUSZ TURCJA-ROSJA-IRAN?

  Akurat na TV Rossia1 widziałem reportaż ze spotkania w Ankarze (Turcja) prezydenta Rosii Putina, z tureckim prezydentem Erdoganem i irańskim przezyentem Rouhani (bodajże tak się on nazywa).

  Czyli na Bliskim Wschodzie wyraźnie wyrosła nam TRÓJPOTĘGA, z którą TRÓJPOTĘGA USA-Izrael-Arabia Saudyjska chyba będzie obawiać się zmierzyć?

  (Nb. Te „drony z Jemenu” musiały przelecieć z tysiąc kilometrów, by bombardować rafinerie w bezpośredniej bliskości Riadu. Amerykanie tamże ich nie zauważyli? Dziwne.)

  Polubienie

 6. Edward.

  Kazda okazje nalezy wykorzystac uswiadamiajac Polakow do jakich
  przewrotnosci jest zdolny pomiot szatana (ja to czynie od wielu lat).
  Dobrze jest tez przekazywac Polakom wlasne doswiadczenia w szybkim
  rozpoznawaniu zyda (chazara) bowiem dla nas ma to kapitalne znaczenie
  a dla nich dekonspiracja oznacza smierc polityczna i spoleczna.
  W krajach podbitych przez zydow z cala stanowczoscia tepi sie ten
  proceder ujawniania tozsamosci.Na przyklad – w USA kto kim jest, jest
  tematem tabu.Prosze popatrzec obecnie do jakich beszczelnosci doszlo –
  „partia demokratyczna”wylania kandydata na prezydenta a jest ich wielu.
  I kazdy z nich jest zydem!!!Przecietny amerykanin nie ma o tym pojecia
  a jesli wie to jest mu to obojetne!!!
  Dlatego Polaku,zanim oddasz swoj glos na kogokolwiek najpierw
  doglebnie przeswietl takiego jegomoscia bo to ma dla ciebie decydujace
  znaczenie.

  Polubienie

 7. nina

  ————– wyzwolimy się kiedyś ????? MATKA BOSKA W KLAPIE …….

  Polubienie

 8. Edward.

  Prosze bardzo jak parszywa prawda jest gleboko ukrywana!!!
  To grupa”polskich biskupow”pojechala do carycy Katarzyny
  proszac o rozbiory Polski!!!
  Wkrotce beda podane nazwiska tych biskupow.Przepraszam
  ale nie moge tutaj wklejac materialu dowodowego.

  Polubienie

  • Roman

   A jakie to nowości .Wystarczy pójść na KUL wypożyczyć trzy książki o historii kościoła i o tym sobie spokojnie poczytać .Wszystko opisane od A do Z .Mam na przykład biografię biskupa Skarszewskiego zdrajcy gdzie do trumny rzucono mu sznur ułaskawionego przez Kościuszkę a lekturę tę zaproponował mi do przeczytania batman także nihil novi kolego.

   Polubienie

  • Anonim

   no no nie przesadzajmy z tą prawdą. większość z Was jak by tylko mogła to by sprowadziła do polski zagony pancerne imć Putina aby tylko pozbyć się ze stolca królewskiego Jarosława
   :love&peace:

   Polubienie

 9. nina

  ——– PORANNY PRZEGLĄD PRASY ……….

  Polubienie

  • Roman

   Film zakupiłem .Bardzo fajny głównie dla ludzi z poczuciem humoru którzy mają ubaw z pejsatkowego cyrku niezależnie jaką koszerną partyję ośmiesza.Pieniędzy na film nie żałuję .Miałem dobrą zabawę i kupę śmiechu .Uwaga .Filmu niech nie oglądają mruki bez poczucia humoru bo potem będzie płacz bo straciłem 30 złoty na kino i nie mam na chleb i mliko i umrę z głodu.

   Polubienie

 10. Putin przedwczoraj zaproponował Arabii Saudyjskiej kupienie systemu S 400
  do zestrzeliwania nadlatujących z Jemenu b. małych, lecących nisko nad ziemią z prędkością zaledwie 350 km/godz, dronów.

  To jest ciekawostka z jego wypowiedzi w Ankarze, w poniedziałek bm. :

  The recent escalation of that conflict was not
  among the topics discussed at the trilateral
  summit in Ankara between Putin, Turkish President
  Recep Tayyip Erdogan and Iranian President Hassan
  Rouhani. The three leaders were, however, in
  agreement that the conflict in Yemen must end as
  soon as possible.

  Putin cited the Koran to admonish the Saudi
  coalition’s war on Yemen, saying that the Muslim
  holy book said the only legitimate form of
  violence was self-defense and, in that context,
  spoke of the Russian-made missile systems as a
  possible solution.

  Polubienie

 11. Roman

  Mam pytanie do pana Paziem.
  Coraz więcej tak zwanych zadeklarowanych antysyjonistów antypisowców dokładnie to widzę powoli zaczyna smarować prezesowi a bo prezes robi super socjal podwyższa płacę minimalną co wchodzi w skład łapówki przedwyborczej tylko nie zastanawiają jak śruba będzie przykręcona po wyborach i w zasadzie jedynym kryterium dlaczego na PIS nie zagłosują to polityka zagraniczna a tacy byli do niedawna antypisowi a tu myk rzucisz trochę pieniędzmi i już PIS super.
  Co pan na to ?
  Da się z tymi ludżmi jeszcze cokolwiek budować.Pana szanuje bo pan działa a nie pierd… i jest pan nieprzekupny.

  Polubienie

 12. WYPOWIEDŻ TONEM TU RZĄDZĄCEGO :

  cytat
  Roman do PANA PAZIEM :
  „Pana szanuje bo pan działa a nie pierd… i jest pan nieprzekupny” –
  hehehe
  hehehe… „nieprzekupny”
  a do czego PAN PAZIEM i po co byłby komukolwiek potrzebny ? TAKICH OFERUJĄCYCH SIĘ POLITYCZNIE ROBOLI, TAK SAMO JAK ŻULI, NIKT PRZEKUPIĆ NIGDY NIE ZAMIERZAŁ. PO CO I DO CZEGO TAKI PAWEŁ ZIEMIŃSKI MIAŁBY BYĆ PRZEKUPIONY.
  HEHEHEHE
  Paziem napisał:
  „Oczywiście interesuje mnie co robią Polacy oprócz narzekania na Żydów” –
  ALE CHAMSKI DEBILNY TEKST Polaka Ziemińskiego Pawła którego ta TU strona Stowarzyszenia ” WPS ” składa się głownie z naszczuwania na Żydów, takie zwykłe debilne teksty DLA DEBILI o tym co znów Zydzi Polakom złego uczynili – iiiii…. ALERT !
  Alert ! Uwaga !
  Jest zagrożenie ! Żyd Polakowi zagraża !
  Hahahaha
  A Polaków INTERESUJE CO ROBI I CZEGO CHCE ten ambitny polsko-ruski robotnik ( bo na peerelo-ruskiego robola wygląda) GDY SIĘ TAK NORMALNIE – jak normalny mąż Grażyny, na urząd państwowy przygotował.
  No ?

  i do ruskiej ambasady

  Polubienie

  • paziem

   Żydowski żuliku polityczny, może zjadłeś coś niekoszernego i ci zaszkodziło? Bełkoczesz coś, co w słowiańskiej głowie się nie mieści. Truj dupę swojemu rabinowi dzisiaj przy szabasowej chałce, a nie tutaj przymulony pajacu.

   Polubienie

   • ...i inne psubraty

    ten tu cieć
    PILNUJE TU KOMENTARZY ?
    ale
    SĄ INNE BLOGI
    oraz
    FACEBOOK
    hehehe
    i TAM UMIESZCZĘ
    WPISY o Stowarzyszeniu WPS

    i dużo
    dużo dużo dużo linków
    do informacji
    ______________
    fajowy taki ten ziemiński
    chłopy do końca życia tylko patrzą co zeżreć

    Polubienie

 13. pytuś

  @WYPOWIEDŻ TONEM TU RZĄDZĄCEGO :

  ALERT!!!

  UJADAJĄCY KUNDLU, TO JEST TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W BANANOWEJ REPUBLICE POLIN!

  SZCZEKASZ NA SWOICH, LIŻĄC DUPY PARCHOM! MARNIE SKOŃCZYSZ ŻYWOT, ZAPCHLONA PRZYBŁĘDO!

  http://ruch-obywatelski.com/polityka/ukryci-zydzi-rzadza-polska-jest-ich-6-milionow/

  Polubienie

 14. INNOWACJA, panie, i lud uwierzy

  musicie się pilnować
  WY agenci wpływu pracujący dla Rosji
  o czym wszyscy wiedzą
  Pis_kor_ski
  ( + jego żona, a była Ko_czet _ko_wa, ze służb P_ ut _in a)
  Zie_miń_ski
  Ko_Siur
  i wasze partie polityczne
  PRAWDA ?
  i
  oczym jeszcze lud nie wie ?

  Ko

  Polubienie

 15. eyeyeyeyeyeyeye

  rządzą ukryci i jest ich 6 milionów ?
  – są to duchy
  tych 6 milionów zginiętych-zabitych
  podczas 2 wojny i dlatego nie pozostaje wam nic innego tylko się z tymi rządząymi duchami pogodzić,
  że rządzą,
  i
  kłamstwo nr 1. –
  Artur Sandauer nie wyraził takiego czegoś, tak głupiego : ” żydowska głowa nałożona na polski tułów”

  za to ja mam coś, co będzie, jak wszystko co wam powiedzą, dobre dla was
  zamiast tego codziennego
  pacierza katolickiego waszego :
  – „chleba naszego powszedniego,
  daj nam panie”
  mówcie teraz wy ‚już niekatolicy’
  codziennie nowy pacierz ludowy :
  – „rozum do głowy,
  prosto od krowy,
  daj nam ”
  ________

  Polubienie

 16. Roman

  Im bliżej wyborów tym coraz większa liczba obrzezanych sra na tym portalu a prezes zajęty i nie ma czasu aby wziążć zmiotkę i to zamieść w odpowiednie miejsce najlepiej do koszer portali.Tam się nie patyczkują a tutaj hulaj dusza prezesa nie ma.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.