Niekonstytucyjne, bezprawne wybory prezydenckie

Pojutrze odbędą się niezgodne z Konstytucją, a zatem bezprawne wybory prezydenckie, których wynik nie będzie miał wiążących skutków dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawująca obecnie rządy partia PiS, jeden z odłamów mafii politycznej ukształtowanej ponad trzydzieści lat temu w trakcie tzw. zmowy okrągłostołowej w Magdalence – za sprawą swojego aparatu partyjnego oraz zastraszonych, bądź skorumpowanych instytucji państwowych zarządziła na dzień 28 czerwca 2020 r. wybory prezydenckie.  Personalnie winę ponosi za to marszałek Sejmu Elżbieta Witek, ale łańcuch odpowiedzialności jest znacznie dłuższy.

 

Najpierw pokrótce co mówi doktryna prawa konstytucyjnego na temat wyborów:

Prawo wyborcze, będące poddziedziną prawa konstytucyjnego, powinno opierać się na kilku jasnych zasadach wyprowadzonych wprost z ustawy zasadniczej. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ustawodawca, konstruując przepisy wyborcze, powinien, po pierwsze, „stwarzać wyborcom jak największe możliwości udziału w wyborach celem wskazania przedstawicieli, którzy w ich imieniu będą sprawować władzę”, przyzwalając tym samym na zastosowanie alternatywnych metod oddawania głosu (np. głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika).
Drugim warunkiem powinno być zagwarantowanie, że wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu w możliwie największym stopniu. Oznacza to, że w ustawie wyborczej powinny funkcjonować takie same zasady odnoszące się do komitetów wyborczych, dotyczące zgłaszania kandydatów, dostępu do środków masowego przekazu oraz pozyskiwania środków finansowych, a końcowy rezultat nie może być wypaczony w wyniku zastosowania niesprawiedliwej metody przeliczania głosów na mandaty. Trzecim wymogiem stawianym normom wyborczym jest ich gwarancyjny
charakter, czyli określenie warunków korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego, których nie można ograniczać. ( s.10), dalej: ” Niniejszy artykuł dotyczy kolejnej zasady, która została wprowadzona do orzecznictwa TK w 2006 r., a która odnosi się do stabilności prawa wyborczego. Do zasady tzw. ciszy legislacyjnej (…) Celem publikacji jest wskazanie genezy, najważniejszych elementów oraz wątpliwości, jakie budzi stosowanie zasady ciszy legislacyjnej. Nie jest bowiem wykluczone, że w przyszłości parlamentarzyści zechcą dokonywać nowelizacji prawa wyborczego na krótko przed wyborami, a TK będzie zmuszony oceniać konstytucyjność tych działań„. (s.11), patrz : Paweł Jakubowski: Cisza legislacyjna — zasada prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy 4(129)/2015, za: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/5B8EDCC6B46D06CBC1257ECB003C37DE/%24File/ps129.pdf)

Najważniejszym dokumentem prawa międzynarodowego, który odnosi się do problemu stabilności prawa wyborczego stanowi kodeks dobrych praktyk w sprawach wyborczych z 2002 r. (ang. Code of Good Practice in Electoral Matters, Rada Europy, Strasburg 23 maja 2003 r., opinia nr 190/2002, CDL-AD (2002) 23 rev , stworzony przez Europejską Komisję Demokracji przez Prawo, czyli tzw. Komisję Wenecką – organ doradczy Rady Europy.

W kodeksie zwrócono uwagę, że „podstawowe elementy prawa wyborczego, w szczególności właściwy system wyborczy, członkostwo komisji wyborczych, oraz wykreślanie okręgów wyborczych nie powinny być otwarte dla zmian na co najmniej rok przed wyborami lub winny być ujęte w konstytucji lub akcie normatywnym rangi wyższej niż ustawa zwykła”. Komisja Wenecka zasadniczo nie widzi niczego niestosownego w samej procedurze wprowadzania nowelizacji prawa wyborczego, gdyż najczęściej zmiany pozytywnie oddziałują na system polityczny. Niemniej dokonywanie modyfikacji ordynacji wyborczej w przededniu elekcji zwykle postrzegane jest jako manipulowanie prawem w interesie konkretnej formacji politycznej.
W kodeksie dobrych praktyk w sprawach wyborczych wskazano dwa rozwiązania, które mogą skutecznie zapobiegać ingerencjom w materię prawa wyborczego. Pierwszy sposób to włączenie najbardziej istotnych elementów prawa wyborczego do konstytucji lub aktu wyższego niż zwykła ustawa, gdyż w celu przeforsowania jakichkolwiek zmian wymagana byłaby zgoda z opozycją parlamentarną. Drugie rozwiązanie polega na zastrzeżeniu w konstytucji, że nowelizacja prawa wyborczego i wprowadzenie nowych rozwiązań są możliwe w odniesieniu do wyborów, które mają się odbyć w kolejnym roku, natomiast do tego czasu ma obowiązywać poprzednia ustawa (…) W Rzeczypospolitej Polskiej materia wyborcza teoretycznie zdaje się szczególnie chroniona przez samą ustawę zasadniczą, w której uregulowano zakaz procedowania ordynacji wyborczych w trybie pilnym (art. 123 Konstytucji) oraz zakaz jej zmieniania w przypadku stanów nadzwyczajnych (art. 228 ust. 6 Konstytucji). Zgodnie z zasadami ogłaszania aktów normatywnych, przepisy powszechnie obowiązujące „wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt
normatywny określi termin dłuższy” (art. 4 ust. 1), natomiast termin krótszy jest możliwy tylko wtedy, gdy, „ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie” (art. 4 ust. 2)14. Czternastodniowe vacatio legis nie jest, tym samym, w stanie zabezpieczyć w żaden sposób stabilności prawa wyborczego, której jedyną gwarancją jest kultura polityczna decydentów politycznych.” ( jw.s 12-13)

Trybunał Konstytucyjny ( wyrok TK z dnia 3 listopada 2006 r. sygn. akt K 31/06PZ) zwrócił uwagę, że „konieczne zatem w tym zakresie (swoistym minimum minimorum) powinno być uchwalanie istotnych zmian w prawie wyborczym (a do takich z pewnością należy zaliczyć określanie algorytmów rozdziału mandatów oraz tzw. progów), co najmniej sześć miesięcy przed kolejnymi wyborami, rozumianymi nie tylko jako sam akt głosowania, ale jako całość czynności objętych tzw. kalendarzem wyborczym”. Tym samym do orzecznictwa została wprowadzona zasada ciszy legislacyjnej, rozumiana jako „konieczność zachowania co najmniej sześciomiesięcznego terminu od wejścia w życie istotnych zmian w prawie wyborczym do pierwszej czynności kalendarza wyborczego”, która została wywiedziona z zasady demokratycznego państwa prawa ( jw.s.15)

W związku z tym sędziowie TK, mający świadomość, że ich decyzja może — przez ingerencję w procedurę wyborczą — zakłócić normalne funkcjonowanie państwa, siłą rzeczy wykazują pewną niechęć do stwierdzania niekonstytucyjności wprowadzanych nowelizacji prawa wyborczego.

A jaka była praktyka ostatnich kilku miesięcy?

 

Przypomnijmy kolejność zdarzeń:

 1. W dniu 5 lutego 2020 r. marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na dzień 10 maja 2020 r.
 2. Wybory w dniu 10 maja 2020 r. się nie odbyły z powodu braku możliwości głosowania na kandydatów ( UCHWAŁA NR 129/2020
  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 10 maja 2020 r.
  w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala,
  co następuje:
  § 1. Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak
  było możliwości głosowania na kandydatów.
  § 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia
  2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.
  § 3. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podaniu do publicznej wiadomości
  i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
  Sylwester Marciniak
  Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
  Zbigniew Cieślak
  Wojciech Sych
  Członkowie:
  Ryszard Balicki
  Liwiusz Laska
  Dariusz Lasocki
  Arkadiusz Pikulik
  Konrad Składowski”
 3. W dniu 20 maja 2020 r. został opublikowany Manifest Obywatelski, którego sygnatariuszami było w dniu publikacji  18 osób ( patrz: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/05/20/manifest-obywatelski-zaczynamy/). Po tym terminie wpływały deklaracje następnych osób popierających Manifest Obywatelski. Lista sygnatariuszy w dalszym ciągu jest otwarta, a wszystkie świadome i gotowe do działania osoby oraz organizacje oczywiście są zaproszone i oczekiwane.
 4. Tego samego dnia, 20.05.2020 r., treść Manifestu Obywatelskiego została przesłana do najważniejszych instytucji władzy państwowej. W wykazie zawiadomionych instytucji były m.in.  Państwowa Komisja Wyborcza – jako instytucja, która na podstawie ustawy Kodeks Wyborczy jest odpowiedzialna za organizacje i przeprowadzenie wyborów, a także Sąd Najwyższy jako instytucja odwoławcza w trakcie wyborów, a także jako instytucja stwierdzająca ważność przeprowadzonych wyborów ( patrz: lista adresów elektronicznych instytucji zawiadamianych o treści Manifestu Obywatelskiego: bp@prezydent.pl, listy@prezydent.pl, bgp@prezydent.pl,bpu@prezydent.pl,
  sekretariat.witek@sejm.gov.pl, Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl, kontakt@senat.gov.pl, bip@kprm.gov.pl, kontakt@kprm.gov.pl,
  Trybunał Konstytucyjny <prezydialny@trybunal.gov.pl>, bsp@trybunal.gov.pl, ppsek@sn.pl, biuro <biuro@kbw.gov.pl>,
  biuroprasowe@pkw.gov.pl,  <BIURORZECZNIKA@brpo.gov.pl>, kontakt@ms.gov.pl, bbn@bbn.gov.pl, jkwasniewska@bbn.gov.pl,
  kontakt@mswia.gov.pl, biuro@pis.org.pl, kp-ko@kluby.sejm.pl, kp-lewica@kluby.sejm.pl, konfederacja@kluby.sejm.pl,
  kp-psl@kluby.sejm.pl, biuronkw@psl.org.pl, biuro.prasowe@konfederacja.net )
 5. W dniu 28 maja 2020 r. , przewodniczący partii Polska Patriotyczna, Paweł Ziemiński, w imieniu Prezydium Rady Krajowej i jednocześnie jeden z sygnatariuszy Manifest Obywatelskiego skierował do Państwowej Komisji Wyborczej Wniosek o udostępnienie informacji o stanie prawnym i statusie wyborczym obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wobec zarządzonych w dniu 5 lutego 2020 r. przez Marszałek Sejmu RP wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( patrz: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/05/28/19048/)
 6. W dniu 1 czerwca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza przesłała odpowiedź na Wniosek z dnia 28.05.2020 ( pismo PKW z dnia 30.05.2020 r, o sygn. ZPOW-0133-57/20, treść pisma niżej). Należy zauważyć, że z nonszalancji, czy z nerwowej atmosfery w jakiej przyszło pracować urzędnikom, PKW podało nieprawdziwą datę (7 maja 2020 r.)Wniosku z jakim w końcu maja, konkretnie 28 maja 2020 przewodniczący partii Polska Patriotyczna zwrócił się do PKW o wyjaśnienie stanu prawnego i statusu wyborczego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. W pkt. 1 odpowiedzi udzielonej  Partii Polska Patriotyczna na wniosek z dnia 28.05.2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza wyraźnie stwierdza, że proces wyborczy w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami prezydenckimi został zakończony. Ze stwierdzenia tego można wywieść jedynie słuszny wniosek, że ewentualnie zarządzone wybory prze marszałek Sejmu będą już nowymi wyborami z wszelkimi wymogami konstytucyjnymi i procedura zawartą w ustawie Kodeks Wyborczy.
 8. W dniu 1 czerwca 2020 r.  niemal o północy przyjął z mało istotnymi poprawkami ustawę z dnia 12 maja 2020 r. odbierającą obywatelom polskim równe bierne prawa wyborcze i sankcjonując dziwaczne rozwiązania dziedziczenia statusu prawnego zarejestrowanych kandydatów z nieodbytych wyborów z dnia 10 maja 2020 r. i uznania ważności ich rejestracji w przyszłych wyborach.
 9. W dniu 2 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił z poprawkami ustawę z dnia 12 maja 2020 r. obecnie nazwaną ustawą z dnia 2.06.2020 r.  o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  z możliwością głosowania korespondencyjnego, która utrzymuje naruszenie konstytucyjnie zagwarantowanych równych praw obywatelskich ( konkretnie biernego prawa wyborczego). Tego samego dnia ustawa zostaje ogłoszona w Dzienniku Ustaw ( po 21 dniach zwłoki) i jeszcze tego samego dnia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisuje ustawę o organizacji wyborów w postaci jawnie naruszającej równość praw obywatelskich, a tym samym łamiąc art. 1, art.2, art 7, art.8, art 87, art.96, art 126, art.127 i art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej.
 10. W dniu 3 czerwca 2020 r. marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządza nowe wybory prezydenckie na dzień 28 czerwca 2020 r. z pogwałceniem równych praw wyborczych ( biernego prawa wyborczego) obywateli oraz narzucając urągający powadze państwa kalendarz wyborczy. Państwowa Komisja Wyborcza nie wnosi uwag i bez zastrzeżeń akceptuje narzucony kalendarz wyborczy.
 11. Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi art. 296 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz  art. 90 ustawy Kodeks Wyborczy, w nowo zarządzonych wyborach jedynie jeden kandydat ( Rafał Trzaskowski) spełnia konieczne warunki , tzn. dysponuje poparciem swej listy przez minimum 100.000 obywateli RP posiadających czynne prawo wyborcze. Jednakże w takim wypadku zgodnie  art. 293  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Komisja Wyborcza winna była podjąć uchwałę o niemożności odbycia się wyborów ze względu na tylko jednego kandydata, a marszałek Sejmu winna ponownie , zgodnie z art. 293  Konstytucji i uwzględniając art 289 § 2. Konstytucji , w ciągu 14 dni  od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw, zarządzić nowe wybory  i wyznaczyć datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.
 12. W świetle powyższych zdarzeń – działań, zaniedbań, zaniechań działań organów władzy państwowej i braku reakcji ze strony urzędującego prezydenta jako najwyższego przedstawiciela  Rzeczypospolitej Polskiej mającego obowiązek  w myśl art. 126 konstytucji czuwać nad jej przestrzeganiem – zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. wybory prezydenckie są niekonstytucyjne, bezprawne, a ich wynik jest niewiążący.

 

 

Wnioski , ze skandalicznego bezprawia, lekceważenia obywateli i państwa, jakie powinni wyciągnąć Ci z Polaków, którzy oczekują od naczelnych instytucji ustrojowych respektowania Konstytucji, równych praw obywatelskich oraz powagi legislacyjnej i zwyczajowej, historycznej praktyki wyborczej:

1.Obowiązkiem odpowiedzialnych i szanujących Konstytucję oraz powagę państwa Polek i Polaków jest bojkot wyborów prezydenckich, przeprowadzanych w dniu 28 czerwca 2020 r. i ewentualnym terminie 12 lipca 2020 r., w trybie przewidzianym ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

2.Obowiązkiem odpowiedzialnych i szanujących Konstytucję oraz powagę państwa Polek i Polaków, w tym także zgłoszonych komitetów wyborczych kandydatów na urząd prezydenta i samych zgłoszonych kandydatów jest podpisanie się pod zbiorowym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wydanie orzeczenia, czy ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego jest zgodna z Konstytucją.

3.Obowiązkiem odpowiedzialnych i szanujących Konstytucję oraz powagę państwa Polek i Polaków, w tym także zgłoszonych komitetów wyborczych kandydatów na urząd prezydenta i samych zgłoszonych kandydatów, jest poparcie zbiorowego protestu wyborczego do Sądu Najwyższego na wybór prezydenta w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. z ewentualnym terminem drugiej tury wyborczej w dniu 12 lipca 2020 r.

4.Obowiązkiem odpowiedzialnych i szanujących Konstytucję oraz powagę państwa Polek i Polaków jest poparcie idei i czynny współudział w tworzeniu struktur organizacyjnych oraz współtworzenie Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego jako oddolnej, ponadpartyjnej inicjatywy zmierzającej do zorganizowania w pełni demokratycznych, równych, bezpośrednich, powszechnych, przeprowadzonych w trybie tajnym i poddanych skutecznej kontroli społecznej wyborów parlamentarnych i na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-  w oparciu o program suwerenności narodu i państwa polskiego.

5.Obowiązkiem odpowiedzialnych i szanujących Konstytucję oraz powagę państwa Polek i Polaków jest stworzenie oddolnego Narodowego Funduszu Wyborczego dla finansowania niezależnych mediów obywatelskich i samofinansowania działań struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego.

 

Paweł Ziemiński

Przewodniczący partii Polska Patriotyczna

jeden z sygnatariuszy Manifestu Obywatelskiego z dnia 20 maja 2020 r.

36 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

36 responses to “Niekonstytucyjne, bezprawne wybory prezydenckie

 1. Alex Sobotka

  Panie Pawle, fajnie pan to napisal, ale jaki jest powod powaznego traktowania okupacyjnej mafii? Poczekajmy na przebieg „wyborow” i potem zobaczymy czy jest jeszcze cos do pozamiatania. Sytuacja w geopolityce, zmienia sie z dnia na dzien i w zasadzie trudno jest przewidziec dalszy przebieg scenariusza, ktory jak wiemy jest pisany spontanicznie na podstawie rozwoju akcji z Murzynami. Donald Trump to Geniusz ktory wyrwal sie spod kontroli Azjatyckiej swoloczy i poustawial sobie pole walki stosownie do potrzeb konfrontacji merytorycznej a nie silowej. Jeden rok wystarczyl zeby wzmocnic elitarne sluzby i wymiar sprawiedliwosci. Teraz tylko „malpa z granatem” jest w stanie zmienic bieg wydarzen.
  Polecam http://www.periodyk.com a za kilka dni ruszaja 2 nowe serwery Narodowe gdzie bedziemy pokazywac faktyczny stan konfrontacji dobra ze zlem. Prezydent Donald Trump, jest genialnym graczem ktory ma poparcie u Amerykanskich Elit Narodowych i tego nie przewidzieli „Demokraci” czyli swiatowa Komuna.
  Mysle ze Polska przejdzie pod jurysdykcje USA a to oznacza koniec syjonistycznej samowolki, zwanej dalej, „wprowadzaniem demokracji”.
  Wiem cos co napawa mnie optymizmem i niecierpliwie czekam na triumfalne wkroczenie Trumpa na pole bitwy.
  Narazie obserwujemy poletko z warzywami w Seatle,, ktorego Jahwe nie chce podlewac ani uprawiac, co skonczy sie ludorzerstwem „relwolucjonistow”
  Jak widac na zalaczonych materialach, nie wszyscy sa czarni, widzimy tu biale swiry, wytatuowana jak qrwy z Mozambiku. Wszyscy bez wyjatku sponsorowani przez „demokratow” Dzienna stwaka dla protestujacych, wynosi srednie 150 dolaqrow. https://youtu.be/4kn16TP-cCA
  Etatowe dlugie nosy bronia Sorosa, ala prawda jest tylko jedna i nieublagalnie zbliza sie do konfrontacji z medialnym belkotem.

  Podobnych meterialow w sieci, znajdziecie duzo, wystarczy poszukac.

  Polubienie

 2. Klemens

  Trzeba być upośledzonym umysłowo żeby uczestniczyć w tak zorganizowanych wyborach.

  Polubienie

  • Adam Szczepanek

   No to mamy takich między sześćdziesiąt a siedemdziesiąt procent bo na tyle prognozowana jest frekwencja wyborcza w wyborze rezydenta Polin.

   Polubienie

 3. Job twoja mac

  Na tej stronie Łukaszenka jest bohaterem który rządzi na Białorusi ponad 25 lat i nie zamierza schodzić z pozycji prezydenta, gdy w Polsce dochodzi do zmiany daty wyborów powstaje oburzenie a przecież taka jest decyzja władzy. Mamy dokładnie to samo co na Białorusi instytucje Państwa są przykrywką dla decyzjonizmu silnych.

  Polubienie

  • Klemens

   Na Białorusi jest więcej wolność dla Słowian. W Polin władze robią nieludzkie eksperymenty medyczno wojskowe na nieświadomych obywatelach a „dobrzy chrześcijanie” popierający reżim udają że nic się nie dzieje. Polin to judeokatolicki kraj bezprawia.

   Polubienie

  • @ Job twoja mac

   No, ale my som gdzie, na reżimowej, wyklętej przez Zachód, Białorusi, czy w demokratycznej, przynależnej do światowej demokracji Zachodu, i pobłogosławionej przez JPII i Kościół, IIIRP?

   Polubienie

   • Szczepanek

    My oczywiście som w Ojczyżnie „Katza” który odmienił oblicze tej słowiańskiej ziemi aby po 1989 roku stała się oazą dla różnego rodzaju złodziej z przyciętymi pejsami nożykiem Gillette i oczywiście była bezkarną dla prosiaków w sukienkach od kierowców po flaszce wódki walących w latarnie po pedofilów dobierających się do dzieci co jest dzieci winą ponieważ wychowane są bez miłości przez rodziców i legną do spasionych zboczenców w sukienkach.
    Kilka dni temu doszło do rekordu świata.Jeden z wyższych sukienkowych został przewieziony na sygnale do szpitala .Miał 3, 45 promila alkoholu we krwi.No to mamy rekordzistę w sukience!!!!!!!!!!!
    Panie Dariuszu pan by pobił ten rekord ?

    Polubienie

   • Job twoja mac

    Proszę poczytać Wrzodaka o historii Ursusa, gdy ten miał problemy, ciągniki Belarus wjeżdżały do Polski w większej ilości tylko po to, by Ursus upadł. Łukaszenka to cwany lis i bajki o Słowianach, lub demokratycznym zachodzie można sobie w buty włożyć.

    Polubienie

   • Job twoja mac

    @ Rzeczpospolita
    Pan Ziemiński pozwalał sobie na komentarz wobec Korwina że jest koneserem młodych kobiet, ale tego samego o Łukaszence już nie wypowiedział.

    Polubienie

   • Szczepanek

    @Job twoja mac
    Bo Ozjasz gustuje w młodych.Miał tych swoich bab w życiu swoim jako patentowanego lenia kapitalistycznego ( socjalizmu ten typek nie lubi bo tam trzeba pracować) więcej jak kleszczy w lesie teraz też ma chyba młodą kobietę młodszą że 40 lat od siebie to Paziem prawdę napisał a widział ty prezydenta Łukaszenkę w otoczeniu młodych kobiet,więc pejsatku nie mieszaj tutaj i zamilcz a najlepiej przestań pieprzyć.

    Polubienie

  • paziem

   Komentatorze, nie wiem czy wiesz co znaczy to grube przekleństwo i jak się nim posługujesz jako swoim zawołaniem to zmodyfikuje je nieco i napisz „Job moju mać”

   A tak już do meritum przechodząc, to prezydent Łukaszenka postępuje adekwatnie do potrzeb bezpieczeństwa swego państwa. Anglosasko-żydowskie jaczejki chciałyby robić burdel i majdan na Białorusi pod hasłami „praw człowieka”, ale oczywiście za żydowskie pieniądze., a same chciałyby liczyć na ” demokratcne standardy” i naiwność i „dobre serce” Łukaszenki. Natomiast np. z strefie Gazy będą napieprzać i mordować Palestyńczyków wg. własnych „standardów” , i tak samo w Berlinie, Paryżu, Londynie, Waszyngtonie itd.

   Polubienie

   • Job twoja mac

    Zgadzam się z Panem. Tylko dla mnie jako Polaka, rodowód złodzieja ma drugorzędne znaczenie. Pierwsze znaczenie ma fakt bycia okradzionym, z czego Białorusini skorzystali w momencie „prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych” w Polsce.
    Czyli Łukaszenka do potrzeb bezpieczeństwa swego państwa nie zawahał się pojechać po trupie Polski.

    Polubienie

   • pytuś

    WASZMOŚCIOWIE, A WIECIE O CO CHODZI Z TYM PARCHATYM ,,JOBEM I RZUCANYMI JOBAMI PRZEZ NIEKUMATYCH GOJÓW?”

    ,,Job twoju mać.”

    W NASZYM JĘZYKU, TO SĄ ,,ŻYCZENIA” WOBEC CZYJEŚ MATKI, ABY NA NIĄ SPADŁY WSZYSTKIE NIESZCZĘŚCIA HIOBA, KTÓRYCH DOZNAŁ OD PEJSATEGO BOGA JHWH, KIEDY TEN Z SZATANEM ZAŁOŻYŁ SIĘ O DUSZĘ NIESZCZĘŚNIKA.

    Biblijnego parcha HIOBA, gudłaje przemianowali na JOBA i stąd to całe zamieszanie.

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiob_(postać_biblijna)

    https://sjp.pl/job

    Polubienie

 4. Klemens

  Stolica Apostolska potępia kolektywne samolubstwo jako objaw nacjonalizmu.

  Polubienie

 5. pytuś

  ŻYDOWSKIE BAJECZKI DLA GOJÓW, KTÓRZY WE WSZYSTKO UWIERZĄ, CO NAPISZE PARSZYWY GUDŁAJ.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mesjanizm_polski

  CZEMU NIE WYBUDOWALI ,,POLSKIEGO MURU,” TAK JAK W CHINACH?

  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przedmurze-chrzescijanstwa;3963258.html

  Polubienie

 6. pytuś

  SZANOWNI WASZMOŚCIOWIE PRZYPOMINAM, DOPÓKI W POLSCE SZALEJE PEJSATE ,,PRAWO,” TO ZAPRZESTAŃCIE KOMENTOWANIA, TEJ ŻYDOWSKIEJ FARSY, PONIEWAŻ MOŻE TO NARAZIĆ SYMPATYCZNYCH TWÓRCÓW TEGO PORTALU NA ,,(BEZ)PRAWNE” NIEPRZYJEMNOŚCI.

  Rozpoczęła się cisza wyborcza

  https://tvn24.pl/polska/wybory-prezydenckie-2020-trwa-cisza-wyborcza-4621891

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cisza_wyborcza

  Polubienie

 7. Jesli chodzi o Zaklady URSUS’a, to „padl” (bo musial pasc) z powodow finansowych…, podobnie jak wszystkie inne firmy, kopalnie, stocznie jak rowniez dokladna sytuacja jest w chwili obecnej…
  Jesli zydzi-lichwiarze kontroluja nasze zycie prywatne, to tymbardziej bedzie kontrolowalo nasze zycie spoleczne I to lichwiarski syndykat decyduje o tym, kto, co I kiedy ma zbankrutowac, a nie podmioty spoza granic Polski…na ktore najlatwiej zwalic wine no I sila rzeczy odwracac uwage od sedna problemu…
  ==========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 8. Re: Artykul….
  A przez przypadek ten „kandydat” cos wspomnial na temat kary wiezienia i kary pienieznej za niedotrzymanie obietnic wyborczych? A moze ktorys z kandydatow jakas kare na siebie nalozyl w razie niedotrzymania obietnic wyborczych???…
  Ciekawe…A dlaczego nie???…
  Jesli nie, to te „wybory”, to jedynie „wyscig wygadanych szczurow” do koryta…
  ========================
  jasiek z toronto
  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 9. W normalnym Kraju (nie znam takiego jeszcze by byl w 100% normalnym) kazdy kandydat na Urzad Panstwowy (Narodowy) powinien zlozyc zobowiazania wyborcze – co chce zrobic, naprawic, ulepszyc czy zlikwidowac zlodziejstwo, oszustwo itd. itd – do Sadu Najwyzszego ze dokona tego, co publicznie oglasza pod kara 25 lat wiezienia I przepadku mienia prywatnego jego I jego najblizszej rodziny w razie niewypelnienia zobowiazan jakie zawarl w Sadzie Najwyzszym…. (chodzi oczywiscie o odpowiedzialnosc za slowa, ktore kandydat wypowiada publicznie w formie obetnic dla jego wyborcow)…
  =======================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Kazdy moze sobie pierdolic publicznie, ze to jest zle czy tamto, ze bedzie pracowal, ze bedzie weryfikowal, ze bedzie sie „przygladal sprawie”, ze bedzie walczyl z bezrobociem, itd. itd. itd. itd. itd. I jest to w zasadzie bezkarne pieprzenie „kotka za pomoca mlotka”…

  Polubienie

 10. Piosenka: Aby Polska byla Polska dla Wszystkich Polakow w Polsce I poza jej granicami przede wszystkim, a potem dla „reszty” jak sie bedzie chciala zaasymilowac…

  [video src="https://iflychat-files-v2.s3.amazonaws.com/8a9181fa0adb77c8d49bf1cd408f8bfc/2020/6/28/7/Żeby+Polska+była+polska+-+Servoos.mp4" /]

  =========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 11. widzę, że katolicki agent wpływu „jasiek z Toronto” znów się uaktywnił i zasypuje spamem to miejsce…

  Polubienie

  • Szczepanek

   Faktycznie to jest katolik ogłupiony zydzizmami do niebotycznych rozmiarów apologeta Piotra Natanka żydokatolika sukienki piewca nauk Katza ,Miriam i Joszue ale zaraz agent wpływu bez przesady.

   Polubienie

 12. pytuś

  @jasiek z toronto

  ,,Jesli chodzi o Zaklady URSUS’a, to „padl” (bo musial pasc) z powodow finansowych…,”’

  Jasiek, czy chcesz sobie kupić nowy ,,tlaktolek” marki niedźwiedź?

  https://www.ursus.com

  Tak, jak w przyrodzie, u pasożyda nigdy nic nie ginie, tylko się przekształca i zmienia właściciela. Tandetne handełesy nie tylko handlują ,,tlaktolkami!”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ursus_(przedsiębiorstwo)

  Tłumaczenia w słowniku łacińsko – polskim

  URSUS – NIEDŹWIEDŹ.

  Za Glosbe

  Polubienie

 13. Szczepciu załamany.

  Poszedłem się przejść z ciekawości pod szkołe zobaczyć ile ludzi tam idzie zagłosowac i muszę powiedzieć ludzi kolejki jak za papierem toaletowym w czasach marcowego koronaświrusa.Widzę większość meneli siniaków z mojej wsi w kolejce aby oddać głos wiele też widzę wiejskich cichodajek .Byłbym powiedział na kogo pewnikiem głosują ale nie powiem bo koszer cisza wyborcza jest.

  Jak beczą koszer media zapowiada się frekwencja jakiej jeszcze od 89 roku w historii nie było a więc mega wysoka nawet bóg zydowski dał cudną pogodę na wybieranie jego wyznawców do władzy.U mnie w cieniu 34 stopnie jak pech to pech a mógł padać deszcz i jajca frekwencyjne byłyby mniejsze.

  Polubienie

 14. andrzej

  Zawodowy Polak

  BARDZO WAŻNE!!!
  Każdy, kto uczestniczy lub czyni przygotowania do wzięcia udziału w procederze “wyborów” – fałszerstw zarządzanych, organizowanych, nadzorowanych i zatwierdzanych przez oszustów i hipokrytów – osoby bez uprawnień (nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych, co jest sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, art. 4.2 Konstytucji,…) funkcjonujących na podstawie “prawa” nielegalnego i sprzecznego z interesami rdzennych ludzi Polaków (brak niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność oficjalnych wyników “wyborów” z wolą uprawnionych wyborców oraz frekwencji, brak możliwości sprawdzenia poprawności zakwalifikowania i policzenia oddanego głosu, brak możliwości skrócenia kadencji osób, które utracą zaufanie,…) działa na szkodę Polski i Polaków!
  Takie działania wyczerpują znamiona przestępstwa współudziału w zamachu stanu – pozbawianie Polaków niepodległości (niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych) i podlegają odpowiedzialności karnej przed legalnie funkcjonującymi (w przyszłości) sądami – art. 127. § 1 k.k. lub przed suwerenem – art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP z dn. 02.04.2015 r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa” https://www.youtube.com/watch?v=PewmU
  http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypo
  https://www.zawodowy-polak.pl/index.p

  Tadeusz Cichocki i ©Krzysztof. z rodu Chudek.

  PS.
  Mój pan pozwala mi co kilka lat głosować na nowego pana. Nie mogę głosować na to, by nie mieć żadnego pana, ale wspaniałomyślnie pozwala mi dokonać wyboru pomiędzy dwoma kandydatami, których wybrał. Nie mogę się doczekać dnia wyborów, bo głosowanie pozwala mi zapomnieć o tym, że jestem niewolnikiem. Do tego czasu mój obecny pan mówi mi, co mam robić. Akceptuje to. Zawsze tak było i nie będę zmieniać tradycji. Mój pan to dobry człowiek. W ostatnich wyborach pozwolono głosować około połowie niewolników. Druga połowa albo złamała reguły ustanowione przez pana, albo nie została uznana przez niego za odpowiednich. Ci, którzy złamali reguły powinni mieć w głowie więcej rozumu i nie być nieposłusznymi! Ci nie uznani za odpowiednich powinni wdzięcznie przyjąć pana wybranego dla nich przez innych. Jest to słuszne, bo zawsze robiono w ten sposób. Mój pan to dobry człowiek. Było dwóch kandydatów. Jeden otrzymał większość głosów – około jednej czwartej populacji niewolników. Spytałem, dlaczego nowy pan może panować nad wszystkimi niewolnikami, skoro dostał głosy jedynie od jednej czwartej z nich. Mój pan powiedział: „Bo kilku mądrych panów dawno temu robiło to w ten sposób. Poza tym wy jesteście niewolnikami, a my jesteśmy panami”. Nie rozumiem jego odpowiedzi, ale wierze mu. Mój pan wie, co jest dla mnie najlepsze.
  To dobry człowiek.

  https://www.zawodowy-polak.pl/index.php?

  Polubienie

  • Emil

   U góry bardzo wartościowy materiał.Niestety problemem jest to że Polska jest przesycona szujami które nie są w stanie tego przyjąć do wiadomości ale to już nie mój problem ale tych antypolaków.

   Polubienie

 15. ONZ i jego okulistyczne plany,wzmianka o JPII.

  Zrodlo; prof. Walter Veith

  Polubienie

 16. Re; Lily
  Mozna znalesc,na youtube.
  226 PL-ONZ i okulistyczne Plany.
  GODNE uwagi.

  Polubienie

 17. Re; Klemens (27 czerwca 2020)
  Kim jest biblijna „aitseB”.

  Zrodlo; prof. Walter Veith.

  Polubienie

 18. Re; Klemens (22 czerwiec 2020)
  Tajemnice Tajnych St……..en.

  Zrodlo; Amazing Discoveries.

  Polubienie

 19. Pingback: Czy Polską rządzi zorganizowana grupa przestępcza? | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.