Polska-Białoruś, epilog groteskowej polityki wschodniej.

Działalność polskiej dyplomacji, polskich mediów, polskich służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wreszcie-, czy raczej przede wszystkim-, prezydenta RP i jego kancelarii oraz ścisłego kierownictwa rządu z premierem na czele – przy okazji wyborów prezydenckich na Białorusi, świadczą nie tylko o formacie zawodowym i politycznym kadr tych instytucji, ale uwidaczniają ogólny charakter i status państwa polskiego oraz rzeczywiste miejsce Polski na mapie politycznej współczesnej Europy i świata.

Wnioski jakie płyną z działań wszystkich wyżej wymienionych instytucji muszą także wzbudzić olbrzymi niepokój o konsekwencje dla bytu państwa polskiego w sytuacji spodziewanej zaostrzającej się coraz bardziej międzynarodowej sytuacji gospodarczej i politycznej w kontekście wejścia współzawodnictwa między USA i Chinami w fazę otwartego konfliktu globalnego, mającego jednak swoje regiony o szczególnie podwyższonej temperaturze. Za takie naszym zdaniem należy uznać : 1) Azję Pd.-Wsch. wraz z Morzem Południowochińskim, 2) Azję Środkową wraz z jej ludami muzułmańskimi, 3) Bliski Wschód wraz z Iranem, 4) Afrykę oraz …5) Europę, głównie w aspekcie korytarza euro-azjatyckiego wiodącego przez Rosję, Białoruś i Polskę do Europy Zachodniej oraz poprzez południowy korytarz, tj. Pakistan, Iran, Turcję do Europy Zachodniej i Afryki Pn.

Zauważmy jedynie, że olbrzymie i ostre współzawodnictwo ma miejsce także na terenie macierzystym obu mocarstw, tj. USA i Chin. Jest to jednak temat sam dla siebie, i w tym miejscu tylko go sygnalizujemy. Zauważmy jedynie, że w USA trwa ostry spór między zwolennikami „klasycznego globalizmu internacjonalnego” – w najbliższych wyborach opcja Bidena i demokratów oraz „ globalizmu konserwatywnego”- w najbliższych wyborach opcja Trumpa i republikanów. Opcja Bidena preferuje inwestycje amerykańskie w Chinach, nieskrępowany eksport światowy produktów chińskich oraz znaczącą, agresywną obecność anglosasko-żydowskiego kapitału w Chinach, kooperującego z tzw. komsomolcami, czyli tą grupą postkomunistów chińskich, którzy nastawieni są na współpracę z Zachodem, i gotowych wchodzić nawet w ograniczone konflikty z Rosją i krajami muzułmańskimi. Opcja Trumpa, to perspektywa ostrego współzawodnictwa produkcyjnego i technologicznego z Chinami, protekcjonizm wobec firm i produktów amerykańskich oraz twarda polityka militarna mająca zahamować gospodarczą ekspansję Chin, głównie na zachodnią półkulę, zarówno drogą morską ( tutaj USA ma wyraźną przewagę w powstrzymywaniu), ale także oboma wyżej wymienionymi kanałami kontynentalnymi : północnym przez Rosję, i południowym przez Pakistan. Iran, Turcję (na tych kierunkach USA nie mają póki co skutecznej zdolności powstrzymywania).

Na tle zarysowanego wyżej globalnego współzawodnictwa USA i Chin powróćmy na grunt polityki polskiej.

Polska i Białoruś leżą na trasie północnego korytarza globalnego handlu. Jednakże najważniejszym jego elementami jest przestrzeń gospodarcza Rosji, a także preferencje polityczne rządzących nią elit. Nawet jeśli Rosja za czasów W. Putina nie jest już tak biernym czynnikiem globalnej gry elit anglosasko-żydowskich, jak za czasów B. Jelcyna , to jednak nie wykorzystała ona dostatecznie okresu 20 lat rządów W. Putina do zbudowania mocnych podstaw suwerenności gospodarczej i politycznej. Rosja, póki co, realizuje model quasi- państwowego kapitalizmu oligarchicznego, ekstensywnego w sensie technologicznym, bazującego niemal wyłącznie na eksporcie własnych zasobów w postaci surowcowej, bądź w niewielkim stopniu przetworzonych. Rosja w zasadzie zgłosiła się jedynie do przetargu o udział „swoich elit” przy anglosasko-żydowskim stole globalnych decyzji. Rozdająca karty przy tym stole globalna oligarchia finansowa, jeśli nawet dopuszcza Rosję do zysków, to jedynie chwilowo, mając nadzieję na przejęcie całości jej aktywów i pozbycie się potem zbędnego wspólnika. Narzędziem szantażu gospodarczego wobec Rosji jest osłabienie politycznych i gospodarczych wpływów rosyjskich w dawnych republikach, a obecnie niepodległych krajach postradzieckich. Zasoby i przestrzeń Rosji potrzebne są światowej mafii anglosasko-żydowskie jedynie do napędzania kontrolowanych prze siebie gospodarek w Europie i obu Amerykach, a także do ostatecznej konfrontacji z Chinami, albo w najgorszym wypadku podzielenia się z Chinami zasobami Syberii.

Takiemu scenariuszowi przeciwstawia się obecnie Xi Jinping i jego zaplecze z resortów siłowych i zwolennicy suwerenistycznej wizji Chin, będącej nie do pogodzenia z dyktatem anglosasko-żydowskim. Xi Jinping stawia na sojusz z Rosją, chcąc mieć nie tylko gwarancje trwałego zaplecza surowcowego, ale także współpracy wojskowej oraz bezpieczeństwa granic od północy i częściowo od zachodu.

Jak napisaliśmy wyżej strategia wobec Rosji polega na jej stopniowym i ciągłym osłabianiu. Rozpad ZSRR nie był pierwszym z kroków, gdyż poprzedziły go udane próby rozmontowania systemu gospodarczej współpracy krajów RWPG, następnie tzw. transformacje rynkowo-demokratyczne w krajach socjalistycznych Europy Środkowej, zlikwidowanie sojuszu militarno-obronnego Układu Warszawskiego. Rozpad ZSRR był drugim z posunięć anglosasko-żydowskich planistów. Kolejny krok, to aneksja Polski i innych krajów postradzieckich do NATO i UE – organizacji albo w pełni podporządkowanych ośrodkom anglosasko-żydowskim lub , jak w przypadku UE, kontrolowanych przez system bankowy bądź wprost szantażowanych handlowo i gospodarczo przez korporacje amerykańskie i banki żydowskie.

Jednym z niewielu, prawie że rozpaczliwych, ale dalekowzrocznych posunięć w okresie rozpadu ZSRR było powołanie potencjalnych ram organizacyjnych i mechanizmów obrony oraz integracji gospodarczej w postaci Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym ( wcześniej Traktat Taszkiencki, z maja 1992 r., powiększony w 1993 r. o nowe kraje, m.in. o Białoruś ) i, po podpisaniu Traktatu w Kiszyniowie z 7 października 2002 r., powołanie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Drogę do współpracy, a potencjalnie do integracji gospodarczej wyznaczyło powołanie Euro-Azjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej w październiku 2000 r ( po trwających od roku 1996 pracach przygotowawczych opierających się o koordynację współpracy gospodarczej i działań humanitarnych), następnie poprzez utworzenie Euro Azjatyckiej Unii Celnej , aż do powołania, 10 października 2014 r., Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Najdalej posuniętą inicjatywą integracyjną polityczno-gospodarczą jest bez wątpienia Związek Rosji i Białorusi. Mający swój początek w roku 1992, ale faktyczny proces integracyjny nabrał tempa już za czasów prezydentury A. Łukaszenki. W dniu 29 kwietnia 1996 roku w St. Petersburgu podpisano porozumienie dwustronne o Zgromadzeniu Parlamentarnym, a w rok później 2 kwietnia 1997 r. prezydenci obu krajów podpisali umowę o Związku Białorusi i Rosji. 23 maja 1997 r. podpisano statut Związku Białorusi i Rosji, powołano Radę Najwyższą i Komitet Wykonawcy i w dniu 8 grudnia 1999 r, podpisano ostatecznie w Moskwie umowę o powołaniu Państwa Związkowego, którą ratyfikowały parlamenty obu krajów w dniu 26 stycznia 2000 r., i tym samym umowa weszła w życie.

Przypominamy te fakty jedynie po to, aby pokazać, że polityka polska realizowana na kierunku wschodnim jak gdyby nie zauważała istniejących faktów. Choć gwoli prawdy należy tu mówić o anglosasko-żydowskiej polityce realizowanej za pośrednictwem i ostatecznie na rachunek Polski.

Z anty oligarchicznej postawy A. Łukaszenki, wyrażającej się w realizowanym modelu państwa względnie samodzielnego w stosunku do modelu ustrojowego i polityki rosyjskiej ( głównie społeczno-gospodarczej), wyciągano wniosek o gotowości -, jeśli nie samego A.Łukaszenki, to większości białoruskich elit władzy i społeczeństwa -, do zerwania związków z Rosją i włączenia w struktury Zachodu. Takie rozumowanie nie uwzględniało realnych, choć do tej pory nie w pełni wykonywanych, powiązań organizacyjno-instytucjonalnych Federacji Rosyjskiej z Republiką Białoruś wynikających z istniejącego de jure Państwa Związkowego . Bagatelizowano także czynnik bezpieczeństwa militarnego Rosji, a także nie doceniono stopnia lojalności służb siłowych i wojska białoruskiego w stosunku do prezydenta Łukaszenki. Zastosowano scenariusz ukraiński, który nie sprawdził się w odniesieniu do Białorusi, ze względu na inną organizację państwa, inną jakość elit politycznych Białorusi, a także odmienny charakter mentalny społeczeństwa ukraińskiego, w stosunku do białoruskiego – które jest bardzo propaństwowe, wyzbyte awanturnictwa, bardziej jednolite i w przeważającej mierze doceniające rolę A. Łukaszenki w niewątpliwym awansie cywilizacyjnym Białorusi po roku 1994. Na dodatek, w przeciwieństwie, do przywództwa ukraińskiego z lat 2013/2014 , A. Łukaszenka okazał się być wojownikiem, a nie przestraszonym kapitulantem.

Rekapitulując w tym miejscu należy stwierdzić niepokojący fakt. Pomimo niepowodzenia polityki polskiej wobec Rosji i Białorusi, polityka ta o wyraźnie antypolskich skutkach, będzie kontynuowana dopóki wasalny układ polityczny, zrodzony przy Okrągłym Stole, nie zostanie zastąpiony przez polskie, narodowe kadry polityczne myślące i działające w myśl zasad suwerenności państwa polskiego oraz bezpieczeństwa i pomyślności Polaków.

PZ

24 Komentarze

Filed under Polityka

24 responses to “Polska-Białoruś, epilog groteskowej polityki wschodniej.

 1. paziem

  A to kompromitujaca Polskę działalność kukły na stanowisku premiera rządu.

  Polubienie

 2. mgiczna

  Polityka Amerykańska pozostaje niezmienna, nieważne czy prezydent to demokrata czy republikanin.

  Polubienie

 3. paziem

  Polacy muszą domagać się wyjaśnienia od premiera polskiego rządu : na podstawie jakich kompetencji i jakiej delegacji ze strony obywateli polskich finansuje obywateli i instytucje innego suwerennego państwa, bez zgody władz tego państwa?

  https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-podczas-spotkania-z-s-cichanouska-wszystkie-sily-polityczne-w-polsce.html

  Polubienie

  • poddajemy się emocjom tracąc obiektywizm i trzeźwy osąd sytuacji

   Proszę pana w mediach jest kreowane zapotrzebowanie emocjonalne na pomoc dla Białorusi. Tego pytania nikt nie zada.

   Polubienie

 4. paziem

  Informacja dla polskich przedsiębirców w okresie tzw. pandemii:

  ” Program Poland. Business Harbour – szansa dla białoruskich firm
  Rusza program Poland. Business Harbour, za pomocą którego polski rząd wspiera przedsiębiorczych Białorusinów z sektora ICT. To komplementarny zestaw narzędzi i usług, promujący budowę sukcesu Białorusinów na terytorium Polski, w oparciu o wiedzę, nowoczesne standardy i bliskie relacje handlowe z sąsiadami oraz światem. Program opiera się na założeniu, że sukces białoruskich przedsiębiorców w Polsce przełoży się sukces całej nowoczesnej Białorusi.

  Ten kompleksowy pakiet wsparcia ułatwi freelancerom, start-upom, MŚP i dużym firmom, bezproblemową realokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koordynatorami programu są Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu. W inicjatywie uczestniczy również GovTech Polska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacja Startup Hub Poland. ”

  za: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-podczas-spotkania-z-s-cichanouska-wszystkie-sily-polityczne-w-polsce.html

  Polubienie

 5. Sławobor

  Mińsk ponownie melduje się w Waszyngtonie

  Białoruś poinformowała Stany Zjednoczone o sytuacji wewnątrz kraju. Zostało to ogłoszone dzisiaj, 10 września, w Ministerstwie Obrony republiki.

  Poinformowano, że z inicjatywy strony amerykańskiej w Mińsku odbyło się spotkanie szefa Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej, zastępcy sekretarza obrony ds. Międzynarodowej współpracy wojskowej generała dywizji Olega Voinova z Charge d’Affaires Stanów Zjednoczonych na Białorusi Jeffrey Jook.

  „Strony wymieniły poglądy na temat sytuacji militarno-politycznej wokół Białorusi. Strona białoruska odniosła się do aktualnych informacji o wewnętrznej sytuacji politycznej w kraju, wyraziła zaniepokojenie eskalacją napięcia w regionie i kolejną rundą wyścigu zbrojeń – poinformowało ministerstwo.
  Więcej szczegółów: https://eadaily.com/ru/news/2020/09/10/minsk-snova-otchitalsya-pered-vashingtonom?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  Polubienie

 6. Sławobor

  Szczególną uwagę zwraca się na wygląd uczestników spotkania. Urzędnicy Białorusi – żadnych masek. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych (w Stanach Zjednoczonych reżim masek trwa) – noszą maski.

  Polubienie

 7. Alex Sobotka

  Musimy czekac na wynik wyborow w USA a potem na reakcje i konsekwencje dla strony przegranej.Z perspektywy US, scenariusz jest już dawno gotowy i znany. Zakończy sie zamiataniem sponsorowanych przez globalistów, wewnętrznych patologii tj. Antifa i BLM, bo patologia medialna została zepchnięta kilka lat temu przez FOX News.Drugim etapem polityki wewnętrznej, bedzie oficjalne zainstalowanie socjalizmu w nowej formie. Amerykanie są narodem zdyscyplinowanym i karnym z małym odsetkiem ludzi ktorych mozna kupic tanimi obietnicami.

  „igrzysk i Chleba” ( czyli telewizji i koryta sponsorowanego przez państwo) to wszystko czego potrzebują Jankesi, wprowadzenie pseudo pandemii, dowodzi że wszystko jest pod kontrola.Zdaniem ludzi z którymi przebywam, ( elita wojskowa i intelektualna)  „pandemia” była preludium do wprowadzenia zmian w sposobie myślenia Amerykanów, bez konieczności otwierania obozów internowania. Poniewaz wszyscy poza Syjonistami, maja swiadomosc ze Wojny już nikt poza niewielką kliką schowaną w bunkrach i w kosmosie nie przeżyje. Można spokojnie planować przyszłość w nowej rzeczywistości. Bierzemy udział w Wojnie Żydowsko Żydowskiej. Po jednej stronie stoją starotestamentowi Demokraci, Ludożercy i Kabaliści czyli „Dzieci Diabla” (Jana 8/44) z drugiej strony, Judeochrześcijanie Republikanie z Jezusem jako Krolem Swiata w roli głównej. Poniewaz resorty silowe są pod jurysdykcją Syjonistycznego lobby, istnieje obawa syndromu Małpy z Granatem i wysadzenia wszystkiego w powietrze. Jest to jedyny problem Amerykańskich Elit, brany pod uwagę. Nikt poza ścisłą elitą nie wie na jakim poziomie jest dziś możliwe zastosowanie tego wariantu, dlatego Prezydent, czyści wokół siebie całe przedpole. Po wygranych wyborach, rozwiąże problem patologicznego lobby, raz na zawsze. Naszym zadaniem jest przetrwanie najblizszych miesiecy na polu bitwy, jako uczciwi gracze o Suwerenna Amerykę, budujący własną podmiotowość Narodowych Demokratów.Musimy pamiętać że scenariusz obecnej sytuacji, był napisany i wprowadzony przez Imperium Rzymskie, ponad 2 tys. lat temu. Po wymordowaniu Polskich i światowych Elit, staliśmy sie „Owieczkami” w Żydowskiej „stajence”. Nasze pokolenie,nie jest w stanie uwolnić Polskiego Narodowego Ducha, ale „Z naszych prochów, powstaną mściciele” i rodzą sie młodzi Polacy z Suwerennym Duchem.  Wolni od zabobonów. Tradycyjnie zachęcam do odwiedzania strony http://www.periodyk.com  gdzie juz za dwa tygodnie, rozpoczynamy kampanię prezydencką w USA
  AlexPs. Na początku lat 90-tych, jeden z moich „Ojców Chrzestnych ” sp. generał Stanisław Skalski ( Polski Żyd, Żydojad), powiedział mi coś co zapamiętam do końca życia. „Zydzi sobie wzajemnie pomagają, a Polacy sie wzajemnie niszczą”Szukalem przez cale dorosle zycie rdzennych Polakow z czystym Duchem i stwierdzam ponad wszelką wątpliwość że zostaliśmy skundleni, ale Duch Polski w nas pozostał i czeka na możliwość powstania z kolan. Wszystko jest w naszych rękach i żeby powstać z kolan, musimy najpierw pomóc, wygrać Trumpowi.   

  Polubienie

 8. W IIIŻydo-RP/Polin współpraca ponad podziałami

  za: https://wps.neon24.pl/post/157532,polska-bialorus-epilog-groteskowej-polityki-wschodniej
  Wczoraj dowiedziałem się, że niedawno w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich partii parlamentarnych ( sojusz ponad podziałami) gdzie omawiane były działania destabilizujące sytuację na Białorusi łącznie z zupełnie poważnie omawianym planem wkroczenia wojska polskiego i tzw. ” firm ochroniarskich” na teren Białorusi rzekomo pod pretekstem obrony ” prześladowanych Polaków” , którzy mieli domagać się przyłączenia Grodzieńszczyzny do Polski. Okrągłostołowi szaleńcy naprawdę gotowi są utopić Polskę we krwi.

  stanislav 10.09.2020 17:10:12
  _________________________________

  To temat na oddzielne potraktowanie

  Polubienie

 9. Sławobor

  Pieniądze są: Rada Federacji poparła pomysł Miedwiediewa na gwarantowane dochody

  Senator Franz Klintsevich poparł pomysł Dmitrija Miedwiediewa wprowadzenia dochodu gwarantowanego. Kraj ma na to pieniądze, członek Rady Federacji jest pewien, donosi Nation News.

  „Nie jestem ekonomistą, ale jako polityk i zwykły człowiek jestem tylko za. To bardzo dobra propozycja, poważna, konieczna i poprawna, jestem o tym przekonany. Jest to już praktykowane w wielu krajach. Ponadto Rosja ma na to środki – powiedział senator.
  Przypomnijmy, przewodniczący „Jednej Rosji” zaproponował wprowadzenie podstawowego dochodu dla Rosjan – każdy będzie regularnie otrzymywał pewną minimalną kwotę, niezależnie od jego dochodów, zawodu i statusu społecznego.

  https://peterburg2.ru/news/dengi-est-v-sovete-federacii-podderzhali-ideyu-medvedeva-o-vyplatah-garantirovannogo-dohoda-77728.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  Polubienie

  • Kmieć

   //Pieniądze są: Rada Federacji poparła pomysł Miedwiediewa na gwarantowane dochody//

   To świadczy tylko o jednym. Syjonistyczny pasożyd przeniósł się już z USraela do Rosji.
   Taki „dochód gwarantowany” to zbrodniczy komunizm w wydaniu bronsztajnowskim (od arcy-parcha i ludobójcy Lejby Bronsztajna, pseudonim operacyjny „Trocki”, który uplągł się na terenach UPAdlińskich – niezłe połączenie z natury kryminalny parch z Dzikich Pól).
   Ponieważ na tym świecie nie ma „darmowych obiadów”, a już na pewno nie od żyda, to ów komunistyczny pomysł to sposób na całkowite zniewolenie i upodlenie Ludzi.
   I jeśli takie rzeczy są popierane przez władzę ustawodawczą w Federacji, to znaczy, że już po Rosji. Po nas też. Moja wiara w Putina właśnie legła w gruzach. A fundament tego mojego zaufania do Władimira zatrząsł się, gdy w FR wprowadzono plandemię Sekty Covidowej. Na początku chciałem wierzyć, ze zabezpieczenie przed zewnętrznymi prowokacjami z użyciem broni biologicznej, ale teraz to już jestem pewny, że Putin sprzedał się parchom, tym najbardziej zbrodniczym – syjonistom.

   Polubienie

   • andrzej

    @ Kmieć

    Do tego samego wniosku doszedłem już w 2014 roku, kiedy ów prezydent zostawił Noworosję na pastwę losu. To jest niewybaczalne, żeby swoich Ruskich ze wschodniej Ukrainy wystawić na ostrzał ze strony żydo-banderowszczyzny, a ponadto neutralizować co zdolniejszych dowódców, którzy mogliby zagrozić obecnemu układowi na Kremlu.

    Jedynym człowiekiem, który jeszcze mógłby uratować całą Słowiańszczyznę jest Baćka, ale on nie ma takiego zaplecza militarnego, jakim dysponuje ów zastępca Jelcyna.

    Gdyby Stalin żył w 2014 roku, to nie było by w Kijowie żadnego Majdanu. Zaraz by kilometrowe kolumny czołgów podążały w kierunku Kijowa. W temacie obecnej pacynki szkoda tylko słów. Dziwię się tylko, że jeszcze rosyjska generalicja go toleruje.
    Ten człowiek cały czas pozoruje i nic więcej.

    Polubienie

 10. Alex Sobotka

  To jest dokladnie koncepcja wladzy USA. Nowa forma Socjalizmu, juz dostalismy karty platnicze na zakupy w supermarketach na koryto, czyli nikt nie jest juz glodny.
  Praktycznie wszyscy Amerykanie maja zapewniony dach nad glowa, jesli koczuja to wylacznie z wlasnego wyboru.
  Murzynskie rodziny, dostaja domy albo wlasne mieszkana w budynkach nowo wybudowanych. Inna sprawa ze po roku zamieniaja sie w ruiny, ale nie wolno tego krytykowac. Murzyn jak Zyd, nigdy nie jest nasycony i rutynowo „cierpi” jak przystalo na „chrzesijanina”

  Polubienie

  • Piotr.Opolczyk ma rację.

   Bzdura i brednia całkowita i po całości zwyczajna propaganda protrampowa bo gdy wygra Biden to znowu pojawią domy z tektury i bieda no cóż Sokorski szef Radiokomitetu się kłania tylko w innej postaci.

   Mój mentor opolczyk ma rację na temat syjonisty buraka Trumpa jak go świetnie nazywa jak również wszystkich tych prezydencików USA po kolei wykluczając Kennedy i może jeszcze dwóch czy trzech.

   Opolczyk jest moim mentorem i całkowicie się z nim zgadzam.

   Nie zajmuję się farsami wyborów prezydęckich usraela. Moim marzeniem jest, by usrael rozpadł się na jakieś 50 kawałków, a biały dom i pentagon zostały zburzone i zaorane.
   Jeśli idzie o Sandersa – ma zero szans, przez co dyskusja o jego kandydaturze jest bezproduktywna. Od czasu JFK banksterzy dobrze pilnują, by główni kandydaci byli posłusznymi sługami ich i syjonistów. I tylko tacy lądują w białym domu. Gdyby Sanders, jeśli faktycznie nie jest sługusem banksterów, jakimś „cudem” wygrał farsę wyborczą, prędzej czy później CIA ubiłaby go jak Kennedy’ego.

   opolczyk

   Polubienie

 11. paziem

  Ale co jest bzdurą i brednią całkowitą? To, że inżynierowie od socjotechniki obezwładniają protest społeczny poprzez rozdawnictwo? To przecież fakt, a nie bzdura. I nawet kierując się ” archaizmem słowiańskim” nie da się temu zaprzeczyć. Zabieranie wolności i kreatywności za pomoca rozdawnictwa materialnych podstaw w asekuracji totalnej kontroli społeczeństwa, to jest technika znana i stosowana na Zachodzie i na Wschodzie.

  Polubienie

  • Piotr

   Przecież nie neguję tu oczywistej prawdy,którą prezes Paweł Ziemiński u góry napisał .Tak jest i tu nie ma co dyskutować,że syjoniści niezależnie jak ich partyjka się nazywa wpadli na pomysł, aby kupować wyborców bo to gwarantuje dostęp do koryta no tak jest i to się sprawdza od 6 lat , ale do czasu.
   Natomiast co do zabierania ludziom kreatywności bez przesady.Człowiek zdolny kreatywny zapiernicza zdrowo ,aby coś osiągnąć w życiu i nie patrzy się na 500 plus czy inne profity jakie może osiągnąć głosując na PIS poganiany na wybory tłuczkiem od schabowych przez babę bo pincet plus musi być bo PIS daje , a że głosują na gangsterkę polityczną to kogo to właściwie obchodzi ważne,żeby było 500 plus na pizze , colę i chłop sobie zachomikuję na flaszkę czy dwie wódeczki.
   To działa to dlaczego syjoniści mają tego nie stosować.Ze swoich nie dają , a gwarantuje im to dostęp do koryta i zabawy chociażby wspomnieć sławne loty Kuchcińskiego.Zamienili tylko ośmiorniczki na schabowe z kapustą , ale to czysty zabieg socjotechniczny.

   Natomiast mi chodziło tylko o to,że jak ktoś agituje za Trumpem i krzyczy tutaj,aby na niego głosować niech przedstawi z łaski swojej w punktach konkretnie,a nie od strony dupy kota co ten Trump zrobił przez cztery lata aby chociaż w 5 procentach zmniejszyć władzę żydowską w USA bo mi osobiście kojarzy się to bydle głównie z tym,że na polecenie syjonistów poczęstowało kulką w głowę generała irańskiego.Gdzie wtedy był szanowny Alex bo jakoś w tamtym czasie zamilkł i się nie odzywał tutaj , aby poprzeć Trumpa w wyborach.
   To ,że Trump na końcu swojej kadencji utracił poparcie swoich ziomków z Chabad Lubawicz i stał się napastliwie atakowany w mediach syjonistycznych w USA np wywiady jego starszej siostry dla CNN, gdzie mówi o nim,że to „niedojda,sknera i skąpiec i „że własną pracą nie doszedł uczciwą pracą do sukcesu” nie znaczy to ,ze teraz wszystkie ręce na pokład i popieramy Trumpa a kto nie popiera ten żyd.Tymczasem sam Trump ma pół rodziny żydów dość wpływowych.

   Po prostu popieram zdanie Andrzeja Szuberta w temacie Trumpa i o to mi tylko chodziło w mojej wypowiedzi.

   Polubienie

 12. paziem

  A co tak naprawdę ” w temacie Trumpa” może wiedzieć A.Szubert albo i ja? Niech się pan trochę zastanowi, a nie plecie jak emeryci przy warcabach ? Sulejmaniego zastrzelili, ale czy na polecenie Trumpa,to nie jestem pewien. Jako prezydent USA musiał jedynie pod tym się podpisac, aby nie wyszło na to, że nie wie, co się dzieje w służbach za jego prezydentury. Taki jedynie wniosek mi się nasuwa.
  Równie dobrze mógłbym teoretycznie udowadniać, że zastrzelenie Sulejmaniego było działaniem anty Trumpowi,aby zamkąć mu pewne kanały działania.
  Na ogólne oceny jest jeszcze czas.

  Polubienie

 13. paziem

  Wyjątkowo merytoryczny młody człowiek.Tylko pogratulować:

  Polubienie

  • Piotr

   Drogi prezesie Pawle Ziemiński a czy ten pejsatek nie mówi całkiem do rzeczy i mógłby być spokojnie pana przyjacielem.Zobacz pan dzieciak jakieś 15 lat wąsa jeszcze nie ma za to mnóstwo trądziku aż się prosi wizyta u dermatologa a mądrze mówi.

   Kwestia tylko taka jak ich odróżnić który jajcarzy,a który prawdziwy patriota.Sam też do niedawna pan się nabierał na patriotyzm tego od kanału you tube, który gdy miał pan z nim spotkanie zachowywał się jak choleryk Andrzej Lepper by powiedział ,że ma owsiki w tyłku.
   Mówi ten pejsatek żle ?

   Zobacz pan jaki dojrzały z trądzikiem młodzieńczym.

   Tu przynajmniej wiadomo z kim mamy do czynienia bo to jest „baby face” albo „Harry Potter” rządu pisowego i wiadomo chociaż kto to,a mianowicie typek który decyduje o finansach państwa 37 mln narodu.W PIS lubią ” Baby face” to akurat mnie to nie dziwi.
   Facet zarobił juz jako minister wice prawie 300 tysięcy złotych żywej gotówki.
   Długo szukałem informacji co to jest takiego Baby face lub Harry Potter.Znalazłem trochę w internecie niemieckim informacji na ten temat .Po prostu są to dorośli ludzie wyglądający jak dzieci w przedszkolu.U nas np takim Baby face jest jeden z liderów konfederacji i minister Patkowski , ale nie tylko.W Niemczech baby face są wśród skoczków narciarskich i były jeden polityk niemiecki.Naukowcy nie wiedzą skąd bierze się ta choroba .Badania trwają według nich może mieć przyczyny genetyczne lub pozostałość po czarnobylu.

   Polubienie

 14. paziem

  Interesująca analiza wydarzeń na Białorusi przez Plamena Paskowa w swoim czasie kandydata na prezydenta Bułgarii

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.