Wojska USA precz z Polski !

Pierwsza z cyklu manifestacji przeciwko trwałej  obecności wojsk amerykańskich na terenie Polski.

Łask, 17.10.20, godz. 12:00

ulica 9 Maja 95, 98-100 Łask, Polska

W styczniu 2017 roku, w:

LIŚCIE OTWARTYM PATRIOTÓW POLSKICH

DO PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

DONALDA TRUMPA,

napisaliśmy m.in. :

” Szanowny Panie Prezydencie,

Wraz z objęciem urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki – jednej z dwóch największych potęg gospodarczych, a zarazem największego mocarstwa militarnego współczesnego świata – podjął się Pan wielkiej odpowiedzialności nie tylko za własny kraj, ale pośrednio za losy narodów świata.

(…)

Za prezydentury Pana poprzednika, prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, na podstawie przynależności Polski do NATO oraz w nawiązaniu do umowy SOFA zostały podpisane między przedstawicielami rządów Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej umowy, na mocy których na terenie  Polski zaczęto lokować oddziały wojskowe Armii Stanów Zjednoczonych wraz z towarzyszącym im sprzętem wojskowym oraz stosownym zapleczem osobowym i technicznym.

(…)

Obecność wojsk obcego państwa na terenie Polski nasz naród zawsze utożsamiał z okupacją. Nigdy też z własnej woli, nie ulegając narzuconej przemocy – nie akceptował tej okupacji i gotów był ponosić najwyższe ofiary życia swoich synów i córek, aby tej okupacji się pozbyć” ( https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/01/20/list-otwarty-patriotow-polskich-do-prezydenta-stanow-zjednoczonych-donalda-trumpa/)

Obecnie, po upływie trzech i pół lat prezydentury Donalda Trumpa, przed zbliżającymi się kolejnymi wyborami prezydenckimi w USA, których rezultat będzie miał niewatpliwie wpływ także na politykę światową, musimy zająć wyrażne stanowisko w kwestii ” Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej”. Umowę tę podpisali , w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak z strony polskiej i sekretarz stanu Michael Pompeo ze strony amerykańskiej.

Za specjalistyczną stroną internetową przekazujemy skrótowe omówienie zawartości tej umowy:

„Umowa EDCA (Enhanced Defence Cooperation Agreement) określa status prawny Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce i zapewnia niezbędne uprawnienia, które umożliwią siłom amerykańskim dostęp do polskich instalacji wojskowych oraz prowadzenie działań na rzecz wspólnej obrony. Porozumienie wspiera również rozbudowę infrastruktury i umożliwia zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Stanowi ono rozszerzenie standardowej umowy NATO SOFA (Status of Forces Agreement) z 1951 r., którą Polska przyjęła wstępując do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także dwustronnej umowy SOFA pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi z 11 grudnia 2009 r., uwzględnia także zapisy kilku innych dwustronnych umów, jak też deklaracji z ostatnich lat.

EDCA to dokument o charakterze praktycznym, którego celem jest zwiększenie skuteczności działania obydwu jego stron poprzez stworzenie ram: prawnych, organizacyjnych i finansowych.

Co szczególnie podkreślano w oficjalnych komentarzach towarzyszących podpisaniu umowy, stanowi ona wsparcie podjętych wcześniej decyzji o wzmocnieniu liczebności stacjonujących trwale (choć, podkreślmy, nie stale) na terenie naszego kraju wojsk amerykańskich o ok. 1000 ludzi – z ok. 4,5 tys. do ok. 5,5 tys., a także zlokalizowaniu w Polsce wysuniętego dowództwa V Korpusu Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych USA, które miałoby zacząć działać już w październiku br. Tak naprawdę umowa zawiera jednak wyłącznie zapisy praktyczne, związane z m.in.: zasadami korzystania z uzgodnionych obiektów i terenów, własności mienia, wsparcia obecności SZ USA przez stronę polską, zasadami wjazdu i wyjazdu, ruchu wszelkiego typu pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, dyscypliny, jurysdykcji karnej, wzajemnych roszczeń, zwolnień podatkowych, procedur celnych, ochrony środowiska i BHP, ochrony zdrowia, procedur kontraktowych itp. Aneksami do umowy są: lista uzgodnionych obiektów i terenów, z których korzystać będą wojska amerykańskie w Polsce oraz deklaracja wsparcia dla obecności SZ USA wraz z listą projektów infrastrukturalnych zapewnianych przez stronę polską. Docelowo rozbudowana infrastruktura ma pozwalać na przyjęcie nawet 20 000 amerykańskich żołnierzy w sytuacjach kryzysowych bądź podczas dużych przedsięwzięć szkoleniowych.

Wspomniane obiekty to: baza lotnicza w Łasku; poligon w Drawsku Pomorskim, poligon w Żaganiu (w tym OSP WL i kompleksy wojskowe w Żaganiu, Karlikach, Trzebieniu, Bolesławcu i Świętoszowie); kompleks wojskowy w Skwierzynie; baza lotnicza i kompleks wojskowy w Powidzu; kompleks wojskowy w Poznaniu; kompleks wojskowy w Lublińcu; kompleks wojskowy w Toruniu; poligon w Orzyszu/Bemowie Piskim; baza lotnicza w Mirosławcu; poligon w Ustce; poligon w Czarnym; poligon w Wędrzynie; poligon w Biedrusku; poligon w Nowej Dębie; lotnisko we Wrocławiu (Wrocław-Strachowice); lotnisko w Krakowie-Balicach (Balice); lotnisko w Katowicach (Pyrzowice); baza lotnicza w Dęblinie.

Poniżej, ściśle bazując na opublikowanej przez MON treści umowy EDCA, omówimy ważniejsze bądź budzące wcześniej największe kontrowersje jej zapisy.

Uzgodnione obiekty i tereny będą udostępniane SZ USA bez kosztów wynajmu lub podobnych opłat. Będą użytkowane wspólnie przez siły zbrojne obydwu państw, zgodnie ze szczegółowymi umowami dwustronnymi. O ile nie zostanie postanowione inaczej, strona amerykańska zapłaci proporcjonalną część wszystkich niezbędnych kosztów eksploatacji i utrzymania związanych z korzystaniem przez nie uzgodnionych obiektów i terenów. Strona polska upoważnia SZ USA do prowadzenia kontroli dostępu do uzgodnionych obiektów i terenów, lub ich części, które zostały im przekazane do wyłącznego użytkowania. W przypadku prowadzenia ćwiczeń i innych działań poza uzgodnionymi obiektami i terenami, strona polska udziela stronie amerykańskiej zgodę i wsparcie w uzyskaniu czasowego dostępu oraz prawa do korzystania z nieruchomości i gruntów będących własnością Skarbu Państwa, samorządów terytorialnych oraz prywatnych. Wsparcie to będzie odbywało się bez konieczności ponoszenia kosztów przez stronę amerykańską. SZ USA będą mogły wykonywać prace budowlane i dokonywać zmian oraz ulepszeń w uzgodnionych obiektach i terenach, choć w porozumieniu ze stroną polską i zgodnie z uzgodnionymi wymaganiami oraz standardami. Należy jednak podkreślić, że w takich przypadkach nie będzie miało zastosowanie prawo RP w zakresie planowania przestrzennego, robót budowlanych i innych działań związanych z ich prowadzeniem. Stany Zjednoczone będą mogły budować obiekty tymczasowe lub na potrzeby sytuacji nadzwyczajnych w ramach przyspieszonej procedury (polski organ wykonawczy ma 15 dni na zgłoszenie formalnego sprzeciwu od złożenia wniosku o zgodę na taką budowę). Obiekty te będą musiały zostać usunięte po ustaniu tymczasowej potrzeby lub sytuacji nadzwyczajnej, chyba że strony zadecydują inaczej. Jeśli budynki i inne instalacje są budowane/rozbudowywane w celu wyłącznego użytkowania przez stronę amerykańską, to ona ponosi koszty ich budowy/rozbudowy, eksploatacji i utrzymania. Jeśli będą współużytkowane, koszty będą ponoszone proporcjonalnie przez obydwie strony.

Wszelkie budynki, konstrukcje nieprzenośne i elementy trwale związane z gruntem w uzgodnionych obiektach i terenach pozostają własnością RP, staną się nią także analogiczne obiekty i konstrukcje, które zostaną zbudowane przez stronę amerykańską po zakończeniu ich użytkowania i przekazaniu stronie polskiej.

Zgodnie ze wspólnie określonymi procedurami, statki powietrzne, jednostki pływające i pojazdy eksploatowane przez SZ USA lub wyłącznie na ich rzecz mają prawo wstępu, swobodnego poruszania się i opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z poszanowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa i ruchu lotniczego, morskiego oraz drogowego. Na pokład tych statków powietrznych, jednostek pływających i pojazdów nie można wchodzić oraz przeprowadzać ich inspekcji bez zgody Stanów Zjednoczonych. Statki powietrzne eksploatowane przez siły zbrojne USA lub wyłącznie na ich rzecz uprawnione są do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej RP, wykonywania tankowania w powietrzu, lądowania i startowania na terytorium RP.
Wspomniane statki powietrzne nie podlegają opłatom nawigacyjnym ani innym podobnym opłatom za loty oraz nie podlegają opłatom za lądowanie i parkowanie na terytorium RP. Podobnie jednostki pływające nie podlegają opłatom pilotażowym, portowym, opłatom za przewóz lichtugą ani podobnym opłatom na terytorium RP. „( za: https://zbiam.pl/artykuly/polsko-amerykanska-umowa-o-wzmocnionej-wspolpracy-obronnej/ )

 

Z pełnym tekstem umowy  wraz z uzasadnieniem, w celu jej ratyfikowania, można zapoznać się pod linkiem : http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002402

Historia procesu legislacyjnego pod linkiem: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9F20E1AE7B508156C12585D0003B82B6

Wyniki głosowania w Sejmie nad przyjęciem ustawy o ratyfikacji umowy EDCA znajdują się pod linkiem :

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=17&nrglosowania=34

Zob. także: https://pl.usembassy.gov/pl/category/usa-i-polska/

 

Działania polskich władz dotyczące zwiększania obecności sił zbrojnych, członków ich rodzin, personelu towarzyszącego, a w szczególności tzw. „pracowników kontraktowych” muszą budzić już nie tylko obawy, ale wymagają zdecydowanego sprzeciwu Polaków- zarówno członków organizacji, jak i osób bez przynależności orgnizacyjnej – poczuwających się do polskich obowiązków i wyznających zasady suwerenności Polski oraz samostanowienia o swoim państwie i jego bezpieczeństwie.

Dlatego członkowie partii Polska Patriotyczna oraz stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej znajdują się w gronie inicjatorów cyklu protestów w miejscach lokalizacji sił zbrojnych USA oraz ich infrastruktury na terenie Polski. Adresatem manifestacji są wszyscy Polacy, ale szczególnie mieszkańcy terenów, na których zlokalizowane są obiekty przekazane siłom zbrojnym USA w Polsce, a także polscy żołnierze i pracownicy obsługujący wojskowe obiekty sił zbrojnych USA w Polsce. Wspomniane obiekty, w przypadku konfliktów zbrojnych USA, wielce prawdopodobnych w związku z globalną polityką amerykańską – to jeden z pierwszych celów odwetowych. Władze państwowe PiS wikłają Polaków w niebezpieczny kontekst geopolityczny, na który państwo polskie nie ma realnego wpływu, ani dość mocy politycznej i materialnej, aby sprostać skutkom ataków odwetowych.

Zwracamy się do polskich organizacji i osób prywatnych o współuczestnictwo w planowanych manifestacjach. Jedynie rosnący nacisk na władze polskie przynieść może konieczny zwrot w niebezpiecznej polityce rządu, parlamentu  oraz prezydenta Rzeczypowspolitej Polskiej.  Strona amerykańska musi  uzmysłowić sobie, że Polacy nie mają duszy niewolników i nie zaakceptują obecności obcych wojsk, gdyż zawsze będą one uważane za wojska okupacyjne, a nie sojusznicze.

Niżej treść Apelu autorstwa jednego ze współorganizatorów protestu:

APEL !!!! Przyjdź, to jest w Twoim i Twoich dzieci interesie. ZAPRASZAM!!!

Manifestacja w Łasku zaplanowana na dzień 17.10.2020 r o godz. 12:00 przy ul. 9-Maja 95 otwiera cykl manifestacji w Polsce, wszędzie tam gdzie stacjonują wojska USA i zorganizowana jest w celem uświadomienia mieszkańcom Łasku jakie niebezpieczeństwa wynikają z istnienia tych baz na Waszej ziemi, oraz co wynika dla nas Wszystkich z podpisanej 15 sierpnia umowy pomiędzy Rządami Polski i USA w sprawie obronności, a szczególnie dotyczy artykułu 14 o jurysdykcji karnej. Wyjaśniam poniżej.

1.Stacjonujący żołnierze i personel USA w Polsce, za popełnione przestępstwa na terenie RP nie będą odpowiadali przed Sądami Polskimi i zgodnie z polskim prawem, ale będą sądzeni przez sądy USA i na podstawie prawa USA, nie będą też płacić kar, grzywien na rzecz RP.

2.Polacy którzy dopuszczą się przestępstwa na stacjonujących żołnierzach lub personelu USA, będą odpowiadali przed sądami USA i zgodnie z prawem USA. W swoim kraju będziemy sądzeni przez obce sądy i wg. obcego prawa, to jest zdrada Polaków.

3.Za pobyt wojsk USA będziemy płacić my Polacy. Obecnie kiedy stacjonuje 4 tys. żołnierzy, jest to koszt 16 mld. zł. a jak będzie ich 20 tys. do czego dąży PiS, to będziemy płacić 80 mld. zł. Jest to suma, która wystarczyłaby na to, żeby zlikwidować ubóstwo i uzdrowić lecznictwo w Polsce

4. W 1993 roku podczas wyprowadzenia wojsk Rosyjskich z terytorium Polski Prezydent Lech Wałęsa reprezentujący rządy solidarnościowe powiedział, że już żadne obce wojska nie będą stacjonowały na terytorium Polski. Minęły 27 lat i co, zapomnieli rządzący z PiS-u, którzy są kontynuatorem władz solidarnościowych po 1989 roku. To kłamstwo i bezprawie rządzących.

5.Nigdy w Polsce nie przeprowadzono referendum w sprawie przystąpienia do NATO, czy sprowadzenie obcych wojsk USA. Te wojska nie mają mandatu społecznego, to bezprawie.

6. Wszystkie mądre kraje jak np. Niemcy rezygnują z „obrony” przez armię USA, ponieważ wiedzą, że nic im nie grozi, a armia USA jest tylko niepotrzebnym wydatkiem i zarzewiem przyszłych wojen. Rosjanie nie zagrażają Polsce, nie mają żadnych roszczeń terytorialnych, ani finansowych, to wytwór prawicy, która w ślepej nienawiści do Rosji chce nas unicestwić. Nie daj się oszukać.

7. USA jest bankrutem finansowym. Wojny które bezprawnie prowadzili na terytorium Iraku, Libii, Syrii, Afganistanu i innych były ich porażką, ponieważ gospodarka USA rozwija się głównie podczas wojen, (po Drugiej Wojnie Światowej USA stało się światowym mocarstwem, gdyż zarabiali na dostawach uzbrojenia wszystkim) to obecnie też muszą wywoływać konflikty żeby dobrze prosperować. Gospodarka USA w 60% nastawiona jest na przemysł zbrojeniowy. Obecnie USA lokuje się w Europie, aby wywołać konflikt z Rosją, nawet już to rozpoczęli sponsorując majdanu na Ukrainie i rozlokowując swoje wojska na Litwie, Łotwie, Estonii, Rumuni, Bułgarii i w Polsce. U nas jest aż 15 baz wojsk USA, a jak będziemy siedzieć cicho, to będzie ich 5 razy tyle. Jeśli wojska USA są obronne, jak deklarują w swojej doktrynie, to dlaczego przesunęli swoje wojska do granic Rosji, zamiast zbroić się i kopać okopy na swojej ziemi w Waszyngtonie, Nowym Jorku itp. Ale nie o to chodzi, ta armia zawsze była agresywna i dążyła do wojen, dlatego jest tu, żeby naszymi rękami wywołać wojnę z Rosją, co robi rząd PiS-u, a my wszyscy będziemy cierpieli, ponieważ jak Rosja zostanie zaatakowana z terenu Polski, bo z terenu USA tego nie zrobią, gdyż Rosjanie by odpowiedzieli im i kilkanaście wielkich miast USA by wyparowało, to odpowiedzą nam, tam skąd wyszedł atak, czyli z baz USA. To Wy jesteście najbardziej zagrożeni, czy zrozumieliście co oznacza istnienia baz USA na Waszym terenie ? Te bazy mogą Was unicestwić. Zostaliśmy sprzedani USA oddając im po 1989 r za przysłowiową złotówkę nasze najlepsze przedsiębiorstwa, to obecnie bez przetargów, przepłacając i za cenę jaką sobie życzą, kupujemy od nich samoloty, rakiety i uzbrojenie, to korupcja i zdrada.

8. Wojska USA są potrzebne nie nam, ale PiS-wi, ponieważ kraj jest w ruinie gospodarczej, panuje niezadowolenie obywateli z sądów, bezprawia, niskiego standardu życia, podatków, drożyzny, inwigilacji, zamordyzmu, opieki zdrowia, warunków pracy, braku perspektyw, dobrze jest ale ludziom PiS-u i tym co się nachapali, podczas rozkradania Polski po 1989 roku, a jak Polacy się wkurzą i wyjdą gremialnie na ulice, to może być źle dla rządzących, nawet Policja im nie pomoże, dlatego pozwolono wojskom USA poruszać się po terenie całej Polski i podejmować działania, więc będą mogli być użyci do tłumienia protestów. Takie są prawdziwe powody sprowadzenia obcych wojsk USA na teren Polski. W historii Polski już takie sytuacje były, kiedy sprowadzono Krzyżaków a później Szwedów i tak samo to się skończy teraz. Wszędzie tam gdzie weszły wojska USA, to nie wyszły dobrowolnie, bez przelewu niewinnej krwi, tragedii ludzi i zniszczeń, tak będzie również tym razem. Powiedzmy nie zanim nie będzie za późno

9.Podczas agresji wojsk USA na Afganistan zginęło 3 000 cywili, w wyniku błędów i braku precyzji dronów, taką informację przekazał prezydent B. Obama, kiedy kończył prezydenturę. U nas ma być zainstalowana eskadra dronów. Czy chcesz być zabity przez drona?

10.Po 1945 roku USA wywołało ponad 100 konfliktów zbrojnych, w których zginęło około 20 mil. ludzi. Tylko w Wietnamie zginęło 2 miliony ludzi w większości to była ludność cywilna, zrzucono tam więcej bomb niż podczas całej II WŚ, oraz stosowano zakazaną broń chemiczną, o posiadanie której posądzili Husajna i na tej podstawie zniszczyli Irak i wymordowali tysiące ludzi. Nigdy nie ponieśli za tą napaść odpowiedzialności, ani nie zapłacili za zniszczenia, jeszcze twierdzą że są nosicielem demokracji. Jak trzeba być obłudnym, żeby tak mówić. To są zbrodnie nie tylko na Husajnie, Kadafim ale na całych narodach Iraku, Libii, Syrii. Amerykanie nie liczą się z małymi i słabszymi, boją się tylko Rosjan i Chińczyków, dlatego napuszczają na nich wasali, jakich znaleźli we władzach PiS-u. Powiedzcie NIE.

11.Czy wiecie, że jak Wasze córki będą zgwałcone przez żołnierzy USA, to sprawcy będą sądzeni w USA i zgodnie z ich prawem, możliwe że nie doczekacie się sprawiedliwości, a jak Wasz syn uszkodzi żołnierza USA lub kogoś z personelu, to będzie też sądzony w USA zgodnie z ich prawem, możecie go już nigdy nie zobaczyć. Polski rząd wam nie pomoże, bo już Nas sprzedał. Amerykanie mogą nie wydać swojego obywatele kiedy popełni przestępstwo u nas, mamy przykład z przeszłości tzn. z Edwardem Mazurem, człowiekiem podejrzany o zlecenie zamordowanie generała Marka Papałę, kiedy władze USA nawet nie dały zgody na przesłuchanie podejrzanego przez polskich prokuratorów. Teraz, jak oni już są tutaj, to będzie tylko gorzej, nie dajcie się oszukać

12.Jeśli nie chcesz, żeby w mieście gdzie mieszkasz była wielka dziura i zginęli wszyscy mieszkańcy, tak jak to się stało w Hiroszimie 6 sierpnia 1945 r, to przystąp do akcji na rzecz wyprowadzenia wojsk USA z terytorium Polski.

Proszę kopiujcie ten apel i przekazujcie swoim bliskim, znajomym, aby ostrzec ich przed konsekwencjami które kryją się za istnieniem baz wojsk USA na Polskiej ziemi. Tego nie usłyszysz od rządzących, ani od dziennikarzy głównych mediów, obłudnych imperialistycznych sługusów.

Już dzisiaj zapraszam na manifestację ogólnopolską pod hasłem : „Wojska USA precz z Polski”, która odbędzie się 1 maja 2021 roku w Warszawie przed Pałacem Kultury od ul. Marszałkowskiej o godz. 12:00. SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

Marek Włodarczyk z Bełchatowa.

 

 

Appeal !!! Please come, that is a concern of yours and your children. I INVITE YOU!!!

The manifestation in Łask is planned for October 17th, 2020 at 12:00 am at ul. 9 Maja 95 opens the cycle of manifestations in Poland, everywhere, where the US Army is stationed and it is organized with aim to inform citizens of Łask about dangers, what threats the resulting from presence of these bases on your soil and what are the consequences for all of us, after on August 15th, the Polish government has signed the treaty about defense with the USA, especially about clause 14 about criminal jurisdiction. I am going to explain that below.

The soldiers and personnel of the USA, who are stationed in Poland, after committing a crime will not be responsible before Polish courts and according to the Polish law, but they will be answering before the USA courts and according to the American law instead, they will not pay penalties nor fines to the Republic of Poland.
Poles, who would commit a crime against the US soldier or its personnel, will stand before American courts, according to the law of the USA. In our own country we would be tried by foreign courts and under foreign law, which is the treason of the Poles.
The presence of the US Army will be paid by us, the Poles. Now, when there are 4 thousand soldiers stationed, the cost is 16 billion zlotys and when their amount would be 20 thousand, which is what the Law and Justice party seeks, we are going to pay 80 billion zlotys. That is the quote, which would be sufficient to eliminate poverty and fix the health care system In Poland.
In 1993, when Russian Army was leaving the territory of Poland, the president Lech Wałęsa, representing the Solidarity government, has said, that no longer any foreign armies would be stationed in the Polish territory. After 27 years, and what, the rulers from the Law and Justice party, who are continuators of the Solidarity government after 1989, have forgotten it. That is the lie and unlawfulness of the these in charge.
In Poland there was never conducted the poll about joining NATO, nor bringing foreign armies of the USA. These troops have no public mandate, that is unlawfulness.
All sensible countries, like Germany, for instance, resign from “protection” of the USA, because they know, that nothing endangers them and the US Army is only unnecessary cost and the seed of the future wars. The Russians are not threating Poland, they have no territorial nor financial claims; that is the creation of the rightists, who, in blind hatred towards Russia, want to destroy us. Do not let them fool you.
The USA is the financial insolvent. The wars, which they unlawfully waged in Iraq, Libya, Syria, Afghanistan and other countries was defeat, because the USA economy is developing mainly during the wartime (after the World War II the USA became the World’s power, because they earned by selling weapons to everybody) and nowadays they must ignite conflicts too, in order to prosper good. The economy of the USA is in 60% set for arms industry. The USA is locating itself in Europe now to inflict the conflict with Russia, they even have started it already by financing the maidan in Ukraine and locating its armies in Lithuania, Latvia, Estonia, Romania, Bulgaria and Poland. There are no less than 15 US Army bases in Poland and if we would be quiet, it is going to be 5 times more. If the US Army is defensive, how they are declaring in their doctrine, then why they have moved their troops to Russia’s borders, instead arm and dig trenches in Washington, New York, and so on. But that is not the case, that army was always aggressive and was aiming for wars, so that is why there are here, to start the war with Russia with our hands, which the Law and Justice government is doing, and we all are going to suffer, because when Russia would be attacked from the territory of Poland, because they will not do that from the territory of the USA, since Russians would answer them then and several big cities would evaporate, so Russia would give answer to us, us, from the attack came, the US Army bases, that is. It is you, who are in the greatest danger, did you understand, what the existence of the US Army bases on your territory means? These bases might destroy you. We were sold to the USA, when they were given our best enterprises after the year 1989 for a symbolic zloty and now, we are buying, without tenders, overpaying for the price, they demand, their airplanes, rockets and arms; that is corruption and treason.
It is not us, who need the US Army, but the Law and Justice party, because the country is economically ruined, the citizens are discontent of courts, lawlessness, of the low standards of living, taxes, rise in costs, surveillance, despotism, health care, work conditions, lack of perspectives; it is good for people from the Law and Justice party, and for these, who made killing during robbery of Poland after 1989, but when Poles get ballistic and appear en masse on the streets, then it can be bad for rulers, even Police would not help them, that is why the US Army is allowed to move In the whole country and take the action, so it could be used to pacify protests. That are the true reasons to bring the foreign US Army to Poland. In the history of Poland such a situation did take the place, when the Teutonic Order was brought, and later Swedes, and now it is going to end the same. Everywhere, where the US Army enters, it does not exit voluntarily, without spilling of blood of the innocents, tragedy for people and without destruction, that is how it is going to be also this time. Let’s say No before it will be too late.
During aggression of the US Army on Afghanistan, due to drones’ errors and lack of precision 3 000 people was killed; such information was announced by the president B. Obama at the end of his cadence. We are supposed to have a squadron of drones stationed. Do you want to be killed by a drone?
After 1945 the USA has inflicted over 100 military conflicts, in which about 20 million people got killed. In Vietnam only 2 million people were killed, mostly civilians, there were more bombs dropped there than during the whole World War II and the forbidden chemical weaponry was used, which they have blamed Hussein to possess, and on that basis, they have destroyed Iraq and have slaughtered thousands of people. They have never taken the responsibility for that attack, nor they did not pay for destruction, yet, they claim, they are propagators of the democracy. How duplicitous one must be, to say such a thing. These are crimes not only on Hussein, Kaddafi, but on the whole peoples of Irak, Libya, Syria. The Americans do not respect small and weaker, they only afraid of Russians and Chinese, so they are run vassals onto them, like these they have found in the Law and Justice party. Say NO.
Do you know, that if your daughters would be violated by the US soldiers, the perpetrators will be tried in the USA and under their law, possibly, you will not await the justice, and if your son would hurt the US soldier, or somebody from the US personnel, he will also be tried in the USA and according to their law, you can never see him again. The Polish government will not help you, because it has sold us. The Americans might not extradite the citizen of theirs, when he commits a crime, the example of which we had in the past, that means, with Edward Mazur, the man suspected to order the kill of General Marek Papała, when the USA government did not even allow to interrogate him by the Polish prosecutors. Now, when they already are here, it will be only worse, do not get fooled.
If you do not want a big hole to appear, and died all inhabitants of the town you are living in, as it was in Hiroshima on August 6th, 1945, join the action to drive out the US Army from the territory of Poland.
Please, copy this appeal and spread it among your related and friends to warn them of the consequences, which lurk behind the existence of the US Army bases on the Polish soil. You will not hear that from those in power, nor from mainstream journalists, who are deceitful minions of the imperialists.

Today already I invite you to the Polish nationwide manifestation under the highlights of “The US Army begone from Poland”, which will take place on the May 1st, 2021 at 12:00 am in Warsaw on ul. Marszałkowska near the Palace of the Culture and Science. YOU ARE CORDIALLY INVITED!!!

Marek Włodarczyk from Bełchatów.

 

 

Призыв !!!! Приди — это в Вашем и Ваших детей деле. ПРИГЛАШАЮ!!!

Манифестация, планированная в городе Ласк (Łask) 17-го октября 2020 г. на полдень, на улице 9-го мая 95 (9 Maja 95) начинает цикл манифестацией в Польше, всюду тут, где присутствуют войска США, и она организована для сознания у жителей города Ласк, какая опасность возникает в связи с существованием этих военных баз в Вашей стране, и что, всем Вам, вытекает в итоге подписанного дня 15-го августа договора между правительством Польши и США насчёт обороноспособности, в частности стати 14 об уголовной юрисдикции. Объясняю ниже.

1. Солдаты и персонал США, пребывающие в Польше, из-за совершённый ними преступлений в территории Польской республики, не будут отвечать перед польскими судами, и подлежать польским законам, но они будут осуждёнными судами США, и по праву США, не будут тоже платить штрафов, наказаний в пользу Польской республики.

2. Поляки, которые совершат преступление против пребывающих солдат либо персонала США, будут отвечать перед американскими судами, и подлежать американским законам. В нашей стране будем сужденными чужими судами, и по чужим праву, что является предательством для поляков.

3. Пребывание армии США будет заплачено нами, поляками. Сейчас, когда пребывает 4 тысяч солдат, это затрата 16 миллиард злотых, а когда будет их 20 тысяч человек, к чему стремится партия Право и справедливость, будем платить 80 миллиард злотых. Это количество хватало бы, чтобы ликвидировать нищету и вылечить польскую медицину.

4. В 1993 г., во время исхода русской армии из польской территории, Президент Польши Лех Валенса, представительный властей солидарности, сообщил, что уже никаких чужих армии, пребывающих в Польше, не будет. Прошли 27 лет , и что, забыли этого правящие из партии Право и справедливость, будучи продолжателями властей солидарности после 1989 г.? Это — ложь и беззаконие правящих.

5. В Польше никогда не вели референдума по деле вступления в НАТО, или приведения чужой американской армии. У этих войск нет общественного приказания, это — беззаконие.

6. Все мудрые страны, как напр. Немцы, отказываются от «охраны» армией США, так как они знают, что ничто им угрожает, и войска США является лишь ненужной затратой, и источником будущих войн. Русские не угрожают Польше, у них нет ни территориальных, ни денежных требований, это — выдумка от правых, которые, в своей тупой враждебности к России хочет уничтожить нас. Не ведись.

7. США является банкротом. Войны, которые они вели беззаконно в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, и других странах – были их провалы, потому что американская экономика развивается преимущественно во время войн (США стали мировой державой после Второй мировой, так как зарабатывали из продажи оружия всем), и тоже теперь им нужно возбуждать столкновения, чтобы хорошо преуспевать. Экономика США в 60% направленна на вооружённой промышленность. США сейчас сосредоточивается в Европе, чтобы создать конфликт с Россией, они даже начались это, финансируя украинский майдан, и разместив свои войска в Прибалтике, Румынии, Болгарии, и Польши. У нас имеется даже 15 военных баз США, и если будем сидеть тихо, их будет 5 раз более. Если армия США является оборонительной, как у неё написали в её доктрине, почему двинули свои войска к русскую границу, вместо того, чтобы вооружатся и копать траншеи в Вашингтоне, Нью-Йорке, и т.п. Но, не в том дело, армия эта всегда была агрессивной, и стремилась к войнам, поэтому она и есть здесь, чтобы из наших рук начать войну с Россией, и что делает правительство Права и справедливости, и мы все будем испытывать, так как если Россию нападают из территории Польши (а из территории США они этого не будут делать, потому что тогда Русские дали бы им ответ, и несколько крупных городов в США бы испарилось), они дадут ответ нам, из места, откуда вышло нападение – значит, баз США. Вы поняли, что Вы наиболее уязвимы? Поняли Вы ли, что означает посещение баз США в Вашей территории? Эти базы способны уничтожить Вас. Нас предали США, когда после 1989 г. отдали им, в стоимости пресловутого одного злотого, наши самые лучшие предприятия, и теперь мы, переплачивая, покупаем по цене, которую они диктуют, их самолёты, ракеты, оружие, без тендера — это коррупция и предательство.

8. Армия США нужна не нам, но партии Право и справедливость, потому что государство экономически разоренное, граждане недовольны из судов, беззакония, низкого уровня жизни, налогов, дороговизны, слежки, деспотизма, здравоохранения, условии труда, лишения перспектив; это хорошо людям из партии Право и справедливость, и тех, которые получили во время разворовывания Польши после 1989 г., и когда взбесятся и в массе выйдут в улицы – может стать плохо, даже полиция их не поддержит; да разрешили американским войскам двигаться в территории всей Польши и действовать, чтобы могли использовать их подавлять протесты. Это настоящие истины приведения к Польши чужих войск из США. В польской истории уже были такие ситуации, когда были приведены рыцари Тевтонского ордена, а потом шведы, и тот же самом это окончиться сейчас. Повсюду, где вошлы американские войска, не вышли добровольно, без кровопролития невиноватых, человеческого несчастья, и разрушений – то же самое будет и сейчас. Нам надо сказать «нет», пока ещё не поздно.

9. Как сообщил президент Б. Обама в конце срока полномочий, во время агрессии войск США в Афганистане погибло 3 000 мирного населения, это в итоге промахов и недостатка точности у дронов. В нашей стране планируют составит эскадр дронов. Хотите Вы быть убитыми дроном?

10. После 1945 г. США произвело более чем 100 военных конфликтов, в которых погибло человек 20 миллионов. Только в Вьетнаме было убитых 2 миллион человек, в большинстве это было мирное население, бросили туда более авиационных бомб, чем во время всей Второй мировой, и использовались запрещённое химическое оружие, в обладание которой они обвинили Хусейна, и на той основании разрушили Ирак, и уничтожили тысячи населения. Они никогда не взяли за эту агрессию ответственности, ни заплатили разрушение, но ещё утверждают, что они – владельцы демократии. Как лицемерным надо быть, чтобы так говорить. Эти преступления совершили не только на Хусейне, Каддафим, но на всех народах Ирака, Ливии, Сирии. Американцы не считаются с маленькими и слабее, они боятся только Русских и Китайцев, поэтому они напускают против них своих вассалов, каких нашли во власти партии Право и справедливость. Скажите НЕТ.

11. Знаете Вы, что когда Ваши дочери будут изнасилованными солдатами США, виновников будут судить в США, и в их правах; но возможно, что Вы и не дождитесь справедливости; когда Ваш сын повредит солдата США, либо кого-нибудь из персонала, он тоже будет осуждённым в США в их праве, и Вы можете его вообще не увидеть больше. Польские власти не помогут Вам, поскольку они уже предали нас. Американцы могут не выдать нам гражданина своей страны, когда он в нашей стране совершит преступление – у нас есть образец из прошлого, т.е. Эдвард Мазур, подозреваемый дать заказ убийства генерала Марка Папалы, когда власти США не дали даже разрешения вести допросов польским прокурорам. Теперь, когда они уже здесь, будет только хуже, не дайтесь обмануться.

12. Если не хочешь, чтобы в городе, в котором живешь, была велика дыра, и погибли все жители, так же как 6-го августа 1945 г. в Хиросиме – присоединись к акции доведения до выхода армии США из польской территории.

Копируйте, пожалуйста, этот призыв, и передава́йте своим близким, знакомым, чтобы предупредить их о последствиях таящийся при существовании военных баз США на польской земли. Вы не услышите этого от правящих, и нет от журналистов главных СМИ, являющийся лицемерными холуями империалистов.

Уже сегодня приглашаю Вас тоже на общепольскую манифестацию под лозунгом: «Армия США – вон из Польши», которая будет иметь место 1-го мая 2021 г. на полдень в Варшаве, у Дворца культуры и науки (Pałac Kultury i Nauki), на улице Маршалковской (ul. Marszałkowska). СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЮ!!!

Marek Włodarczyk (Марек Влодарчик) из города Белхатув (Bełchatów).

 

 

 

 

21 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

21 responses to “Wojska USA precz z Polski !

 1. nina

  ———- JEST SPRAWA ! do rozwikłania !. Jak ją rozumieć ?.

  Polubienie

 2. Piotr

  W Niemczech już to zrozumieli dlatego częściowo pozbywają się tego tałatajstwa wrzoda całego globu mającego z krwią ludzką na dłoniach.Zła informacja jest taka ,że ta usmańska stonka z Niemiec wpełznie do nas i to nas będzie podgryzać.Tymczasem w mediach USA donoszą ,że przewaga Bidena nad Trumpem rośnie.

  Polubienie

  • Pimpuś

   Przestańcie popychać pierdoły o Niemieckim wzroście świadomości w stosunku do obecności wojsk żydobanksterki na terenie Niemiec !!! Czas powojennej okupacji Niemiec przez żydobankserkę się kończy i dlatego wojska usmanów są przemieszczane z terytorium Niemiec do innych państw europejskich i to jeszcze na koszt nowo okupowanych pachołków. Syjoniści nie ponoszą kosztów przemieszczania, utrzymania i zaopatrzenia swoich psów na podporządkowanych sobie terenach !!!

   Polubienie

   • Piotr

    Pierdoły to ty przestań pociskać agresywny katoliku ponadto naucz się niemieckiego i poczytaj różne fora niemieckie, a potem dopiero wyciągaj wnioski.

    Nikt nie mówi,że tam w Niemczech jest różowo i kolorowo, ale akurat od dawna czytam w sieci głosy Niemców,którzy piszą o zbrodniach banksterskiej armii amerykańskiej, a wpisów dość długich o wyrżnięciu w Ameryce Indian to czytałem setki, a autorami tych wpisów są Niemcy.Nawet ich kanclerz podczas rozmowy z Trumpem śmiała się z głupot jakie wygadywał prosto mu w twarz co Niemcy też zauważyli na duży plus także do nauki niemieckiego i czytać co Niemcy piszą ,a nie bulgotać z agresją.

    Co do świrusa.Tam też protesty przeciwko plandemii biją te na głowę jakie są w Polin np ten w Krakowie gdzie spokojnie zmieściłoby się 30 tys protestujących , a ile było w otoczeniu reżimowej policji w dużych ilościach to trzeba sobie samemu policzyć , ale duze ilości to nie były.Zresztą więcej było ludzi, którzy przechodzili obok demonstracji obojętnie w namordnikach szczelnych na facjatach.W dodatku demonstracje te były naszpikowane obrazami Miriam i Joszue i tradycyjnie już zdrowaśkami kyrie elejson.

    Napisał o tym dokładnie komentator u opolczyka również ja wkleiłem jego głos co myśli na temat takich demonstracji to mój cytat został wywalony z innego portalu jako wrogi Polsce i Polakom i takich mamy dziś Polaków.

    Polubione przez 1 osoba

   • Pimpuś

    Piotrze,
    Jak Ty to wykryłeś, że jestem „agresywnym katolikiem” śpisz w nogach u Jackowskiego ???!! Niemcy od zakończenia wojny doskonale rozumieją, że armia Usraelska to OKUPANT i nie oni decydują kiedy się okupacja skończy. Mogą sobie pisać, opluwać, komentować, demonstrować a decyzja i tak zapadnie w Waszyngtonie i Tell awiwie !!! Jedyne co się zmieniło w Niemczech to to, że młode pokolenie nie czuje się winne za mordy i zbrodnie swoich ojców i matek !

    Polubienie

 3. „Wojska USA precz z Polski !” – ale czy pasterze żydo-katolickiego Kościoła pochwalą ten postulat?

  Polubione przez 1 osoba

  • Piotr

   Pochwalili by gdyby chodziło o armię rosyjską w temacie armii amerykańskiej na pochwalenie tego postulatu nie ma co liczyć no może jeden jedyny Natanek czy arcybiskup Lenga by to poparli, ale oni jak wiadomo dawno już odstawieni na boczny tor.Pierwszy nie ma prawa prowadzić mszy, a drugi ma zakaz wypowiedzi w koszer mediach.Dwójka w miarę uczciwych ludzi spośród tego całego zdemoralizowanego do szpiku kości śmierdzącego mułu przesyconego pedofilią bez żadnej kary dla tych kawałków gówna krzywdzących dzieci.Nie dalej jak miesiąc temu wypuszczono kolejnego katabasa, który już siedział za pedofilię bo ponoć się odwołał i odpowiada teraz za swoje świństwa z wolnej stopy.
   Miesiąc temu zrobiłem obszerną notkę o tym na konkurencyjnym portalu podając fakty została ona wykasowana z prędkością światła taki to portal.

   Polubienie

 4. Piotr

  Dziś Dworczyk jeden z przydupasów pisowskich prezesa można powiedzieć taki pożyteczny myślący inaczej, którego prezes jak sam słucha ma kupę śmiechu powiedział dziś w wywiadzie,że prezes był bez maski wręczając Wildsteinowi nagrodę gdyż był w pracy , a wtedy noszenie maski wicepremiera nie obowiązuje.Moja rada jest taka wypieprzajcie te szmaty z gęby jak jesteście w pracy a przypieprzą się was gliny powołujcie się na wypowiedzi Dworczyka ewentualnie w sądach reżimu też powołujcie się na to.Nie są wam potrzebne żadne inne dokumenty.Może pan Dariusz przytoczy tą dzisiejszą wypowiedz tego przydupasa Kaczyńskiego.Będzie jak znalazł.

  Polubienie

 5. Pingback: US-bandyci – poszli won (2)… – blog polski

  • Rządzące IIIRP syjonistyczne szumowiny popierały bombardowania Jugosławii.

   Polubione przez 1 osoba

   • piotr

    To akurat popierał cały Jerwobarak natomiast trzeba przypominać jak krowie na rowie Kiejkuty Stare gdzie te szumowiny rękami CIA torturowałyi ,a może i zabijali ludzi łamiąc nawet prawa przez siebie uchwalone jak stolzmanową konstytucje.To też trzeba przypominać nawet bardziej niż Jugosławię bo o Kiejkutach jakoś się zapomina jak również o tym ,że torturowani tam zdaje się dostali wysokie odszkodowania za bezprawie jakie się tam wobec nich stosowało.

    Polubione przez 1 osoba

 6. Piotr

  Zobaczcie jak na innych portalach wielbi się Kalksteina.Oni go naprawdę mają już za Boga a gdy ja odpowiedziałem na ten boski wpis to został usunięty.
  Naprawdę Kalkstein to nie faraon żaden też wielki polityk z igły robią widły z Kalksteina robią niemalże Boga.Dla mnie szok.Byli już nie tacy politycy i potem trafiali w niebyt a potem zdziwienie że PIS rządzi,a jak ma nie rządzić jak ma takich gorących fanów wieloletnich.

  – 13 października 2020 o 1:12 PM
  Wicepremier i najpotężniejszy polityk Jarosław Kaczyński ostrzegł, że zablokuje unijny program naprawy gospodarczej po wygaśnięciu Covid, jeśli blok będzie nadal ingerował w wewnętrzne kwestie w kraju.
  Kaczyński, lider rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), powiedział w wywiadzie, że odrzuci plan UE, chyba że Bruksela porzuci język w ustawodawstwie, które uczyniło przestrzeganie tak zwanych wartości „demokratycznych” warunkiem otrzymania zwrotu pomocy.

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2020/10/11/jak-najskuteczniej-zwalczyc-pandemie-who/#comment-184178

  Polubienie

 7. markglogg

  Jak donoszą rosyjskojezyczne media, „gospodyni domowa” Swtlana Tichanowska oglosila 13 dniowe”ultimatum”dla Łukaszenki

  Przebywająca obecnie na Litwie, której Sejm ogłosił, tak zwanym PRAWEM KADUKA, że Swietłana T. jest Prezydentem Białorusi, rzeczona ‚Hausfrau’ postawila prezydentowi Bialorusi ultimatum, Jak pisze agencja „Интерфакс”, оnа zagrozila organizacją narodowego strajku, jeśli do 25 października Lukaszenka nie zawiadomi o swym odejściu….

  Wedlug jej slów wladzom Białorusi zostaje 13 dni aby spelnić trzy warunki: Łukaszenka ma powiadomić o swym odejściu, przemoc na ulicach ma być w pełni zlikwidowana i wszyscy więźniowie polityczni wypuszczeni na wolność.

  W wypadku nie spełnienia tych żądań to „cały kraj wyjdzie na ulice z „narodowym ultimatum”. I 26 października rozpocznie sie strajk generalny, blokada wszystkich dróg, zatrzymanie sprzedaży w państwowych sklepach”

  Читать полностью: https://www.km.ru/world/2020/10/13/krizis-v-belorussii/880810-tikhanovskaya-postavila-lukashenko-ultimatum

  I co Państwo na to dictum białoruskiej „gospodyni domowej” na wygnaniu? Czy ma ona wystarczajaco silne „plecy” w Armii USA nie tylko na Litwie ale i w Polsce?

  Polubione przez 1 osoba

 8. markglogg

  No, KTOŚ ZA TICHANOWSKĄ MOCNO STOI.
  Wczoraj późno wieczór w rozmaitych rejonach „spalnych’ Mińska były próby blkady ulic, podpaleń opon samochodowych, liczne zatrzymania, przez milicję „wojowników nocy”:

  https://news.tut.by/society/703850.html#ua:news_geonews_minsk~

  Перекрытые дороги, горящие покрышки, разгоны и задержания. Что творилось вечером в минских «спальниках»

  Читать полностью: https://news.tut.by/society/703850.html

  7

  Polubienie

 9. B.Szydlo”matka” Polka,otrzymala najwieksza liczbe glosow,w wyborach
  do parlamentu U.E,za to,ze dala
  K.K, ksiedza.Z tego co mowia,podobno
  JUZ NIE JEST. TO byl pierwszy ksiadz
  wyswiecony w Kaczyskiego partii.
  ILU „gorliwych” katolikow z PiS,bralo
  udzial w ceremoni wyswiecenia,r. z Torunia, tez tam mial byc.

  Polubienie

 10. paziem

  Szanowni Manifestowicze! Dziękuje Wam za deklarację przybycia. Na manifestacji będą osoby o różnych poglądach i przynależności, od lewicy do prawicy, ale łączy nas to, że wszyscy jesteśmy patriotami i sprzeciwiamy się obecności wojsk USA w Polsce, oraz przeciwko ustawie z 15 sierpnia, która zabiera nam suwerenność. Każdy będzie mógł zabrać głos. Wystawianie swoich organizacyjnych transparentów jest Ok, ale agitacja polityczna już nie. Nie chcemy stwarzać konfliktów. Wśród nas mogą być szpicle, dlatego nad porządkiem będzie panował organizator Paweł Ziemiński, więc należy się stosować do jego poleceń bezwzględnie. Ta manifestacji musi się udać, ponieważ następne są zaplanowane i kula śnieżna powinna zabierać coraz to więcej patriotów, zróbmy wszystko żeby tak było. Z góry dziękuję Wam za zrozumienie.
  Wszyscy Ci Którzy zadeklarowali swoje przybycie, otrzymuję ten sam tekst. Pozdrawiam. Marek Włodarczyk z Bełchatowa.

  Polubienie

 11. piotr

  Z blogu opolczyka cytuję bo ciekawe.

  Mściwoj983 | 17/10/2020 o 18:12
  Byłem dziś na ww demonstracji przeciwko wojskom okupacyjnym USA w Polsce ( czy może raczej w Polin). Było nas bardzo mało. Zaledwie kilkunastu. Padał deszcz i było chłodno, więc wielu ”bojowników o wolność” wymiękło i się nie pojawili. Organizatorzy twierdzili, że tak już jest, że zła pogoda znacznie redukuje liczbę uczestników, którzy zdeklarowali swoją obecność. Policji natomiast było 6 radiowozów, kilkunastu funkcjonariuszy, a wśród nich 2 tajniaków w cywilu z kamerami. Co jakiś czas przejeżdżał lub przechodził obok nas jakiś cywil z kamerką sportową przyczepioną na sobie. Niestety nikt oprócz mnie tego nie zauważył, a trzeba było go zatrzymać i zdemaskować. Zostałem także spisany razem z moim stryjem przez policję za brak kagańca na twarzy. Mój ojciec nie miał tyle szczęścia i otrzymał propozycję mandatu, którego przyjęcia odmówił. Sprawa trafi do sądu. Teraz muszę się skontaktować z prawnikami walczącymi z bezprawiem na fali korona-świrusa jak rozwiązać tą sprawę z pomyślnym skutkiem dla ojca.
  To chore co się u nas dzieje. Jednak najgorsze jest to, że większość ludzi jest nieświadoma tego wszystkiego, a niektórzy wręcz to fanatycznie popierają, jak widać na poniższym filmiku z metra warszawskiego, który wygrzebałem w sieci:

  Mściwoj,

  dzięki za info o proteście.
  W sumie obawiałem się, że protest pod bazą us-bandytów nie wypali. Nawet, gdyby była pogoda – też za dużo protestujących by nie było.
  A szkoda.
  Migawka z metra jest przerażająca – przecież tych dwóch bandytów, co napadli pasażera, inni pasażerowi powinni rozgnieść na miazgę.
  To jest naprawdę przerażające – okupant nie potrzebuje policji, bo ma agresywnych bezmózgowych namordnikowców. I ta bierność reszty…

  Ręce opadają…

  opolczyk

  PS,

  U mnie w Pforzheimie pogoda też nie dopisała. I frekwencja na proteście.

  https://opolczykpl.wordpress.com/czytelnia/comment-page-12/#comment-89191

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.