Polacy przeciwko covidowemu terroryzmowi i ludobójstwu

W dniu 10 października 2020 r. w wielu miastach Polski doszło do wielotysięczych manifestacji przeciwko obecnej polityce rządu polskiego pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego – wywołanej tzw. pandemią . Politykę tę wspierają także polscy parlamentarzyści zarówno z szeregów rządzacej partii PiS, jak i partii rzekomo opozycyjnych. Bez podstaw medycznych, a nawet wbrew coraz liczniejszym przeczącym dowodom naukowym i klinicznym rząd polski od ponad pół roku realizuje politykę zdrowotną, społeczną i medialną, która nosi coraz wyraźniejsze cechy totalitaryzmu o cechach ludobójczych.

Polskie rodziny i polscy przedsiębiorcy  ponoszą dotkliwe, realne straty ekonomiczne. Polityka rządu – autoryzowana przez parlament i całkowicie niesamodzielnego prezydenta- uderza także w społęczeństwo, niszcząc więzi rodzinne, konfliktując przeciwników pandemii ze zmanipulowaną medialnie i zastraszaną częścią społeczeństwa. Niszczona jest psychika dzieci i młodzieży polskiej oraz  system edukacyjno-wychowawczy, w którym dominuje coraz powszechniejszy izolacjonizm oraz zerwanie naturalnych więzi koleżeńskich i niezbędnych mechanizmów socjalizacji.

Działania rządu oraz struktur władzy państwowej i samorządowej noszą coraz wyraźniejsze cechy przestepstw. Winni tego stanu nie tylko muszą być wyraźnie nazwani, ale także pociągnięci do odpowiedzialności nie tylko politycznej, ale i karnej.

Na świecie narasta coraz lepiej uzasadniony naukowo, klinicznie i prawnie protest przeciwko autorom i przestępczym beneficjetom zjawiska o nazwie „globalna epidemia Covid -19”. Niektóre kraje oparły się psychozie pandemii ( Białoruś, Szwecja, w dużym stopniu Dania), a w Niemczech powstała pozaparlamentarna komisja śledcza złożona z naukowców, lekarzy i prawników pracująca nad przygotowaniem zbiorowego, międzynarodowgo pozwu, adresowanego także do władz państwa niemieckiego odpowiedzialnych za kolaborowanie z globalnymi oszustami naukowymi, medycznymi, politycznymi i ich protektorami ze sfer finansowo-biznesowych.

Najbardziej świadomi i odważni Polacy muszą także przeciwstawić się oszustwu pandemii i włączyć się w międzynarodowy ruch protestu i egzekucji niezbywalnych praw człowieka oraz praw do narodowej i państwowej suwerenności. Polacy musza także pociągnąć do odpowiedzialności fukcjonariuszy państwowych  oraz nierzetelnych naukowców i dziennikarzy winnych za chaos medyczny, społęczny, gospodarczy i informacyjny.

PZ

 

 

 

Aneks: wykaz  naważniejszych podstaw prawnych do kwalifikacji działań władz i instytucji państwowych napędzjących psychozę  tzw. pademii

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Preambuła

„…ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.”

 • Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 • Art. 8.

1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Art. 9.

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

 • Art. 30.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 • Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

 • Art. 39.

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

 • Art. 151.

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę:

„Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

 • Art. 230.

1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa.
2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

 • Art. 232.

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

 

Kodeks Karny 

 

Art. 18. [Sprawstwo i podżeganie]

§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

 

Art. 118. [Wyniszczenie grupy narodowej]

§ 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

 

Art. 129. KK

Zdrada dyplomatyczna

Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 160. KK

Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

§ 1.
Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 231. [Nadużycie uprawnień]

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Art. 296. [Szkoda majątkowa]

§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Oświadczeie Reinera Fuellmicha

 

Polskie tłumaczenie:

64 Komentarze

Filed under Bez kategorii

64 responses to “Polacy przeciwko covidowemu terroryzmowi i ludobójstwu

  • Kojak

   prosze nie obrazac milicji! To jeszcze byli w miare normalni ludzie wobec tych zydbanderowskich kurw z zydogestapo !

   Polubienie

  • Spokojna głowa

   Młodzi policjanci chętnie wypisują mandaty. Porażka. Nie chcą się przedstawić i żądają dowód.

   Polubienie

   • Policja wszystko robi aby tylko zdobyć twoje dane, niby że tylko w celu wylegitymowania a w rzeczywistości dane są przekazywane gestapowcom z sanepidu.
    Z innej beczki: tylko żeby nie powtórzyły się wydarzenia jakie miały miejsce na ukrainie w czasie wielkiego głodu, gdzie trwał kanibalizm – człowiek głodny jest zdolny do wszystkiego.

    Polubienie

   • Piotr

    Paweł nie ma czegoś takiego młodsi starsi.Na interwencjach łazi po ulicach czy jeżdzi autami młodzież głównie tzw liniowi.Starsi siedzą na tyłkach w komisariatach i piszą protokoły i żeby było śmieszniej zarabiają dużo więcej niż ci młodzi, którzy przynajmniej dla zdrowia trochę pochodzą po parku czy ulicy.

    Z tymi gliniarzami to jest tak,że tam gdzie są potrzebni nie ma żadnego jak np interwencja przy awawanturującym się pijaku na ulicy gdzie czekasz trzy godziny i żadnego gliny nie ma z interwencją , a gdy nie masz namordnika w licznie kilku otaczają cię w ciągu minuty.

    Nie wiem jak w przypadku plandemii, ale w temacie przewinień drogowych mają prikaz ściągania jak najwięcej mandatów z gojów dlatego uwaga nie dawać im zarabiać nie łamać przepisów nie przechodzić na czerwonym bo nie będzie zmiłuj się i stówka do tyłu ,a niebawem ma być 3 stówki mandatu.

    Pamiętam sytuację sprzed dziesięciu lat gdy po ulicach grasowały oszustki cyganki z wrózbami.Żadnego nie było chętnego do interwencji spieprzali od tych Cyganek mohery toruńskie od koronaświrusa.

    Kiedyś zapytałem znajomego policjanta czemu nie zrobią porządku z tymi cygańskimi wrózbami na ulicach odpowiedz znajomego gliny była taka.

    ” Boimy się bo jak te cyganki rzucą zły czar na nas i nasze rodziny to co wtedy”.Taka była autentyczna wypowiedz.Jeszcze jakieś komentarze?

    Oni tylko swoja siłę pokazują przy bezbronnych jak tu :

    Polubienie

   • Piotr

    To jest wszystko na zasadzie negatywnej selekcji.Tam trafiają głównie ludzie z niskim poczuciem własnej wartości i z małą samooceną nie potrafią nawiązać normalnych relacji ludzkich w świecie realnym.Mundur ma być tą rzeczą,która ich ma dowartościować przykład widzicie chociażby z tą straszną.Nie mówię ,że wszyscy są tacy, ale większość.Było to widoczne szczególnie w miesiącach marcu, kwietniu.Na innym portalu konkurencyjnym całe godziny polemizowałem z hasbarytką naną , która całym sercem broniła na tamtejszym portalu interwencje policji podczas pierwszej fali pandemii, a że wiele z tych interwencji było agresywnych w stosunku do ludzi to wszyscy wiemy wystarczy przejrzeć internet.

    Polubienie

   • piotr

    Przepraszam błąd oczywiście starszą panią na filmie ,a nie wyraz straszną.

    Polubienie

   • sprawiedliwość społeczna

    Widziałem film o milicjantach. Stróże prawa w całości.

    Polubienie

  • Klemens

   Jutro na forum zgromadzenia ogólnego ONZ poruszony będzie ten temat

   Polubienie

  • Piotr

   Uważam, że ludzie nie zauważają istoty problemu. W sytuacji gdy podejrzewa się zbrodnie ludobójstwa, odwraca się uwagę jakimiś niewiele znaczącymi pierdołami, jak naruszanie praw obywatelskich jednostki przez Policje. Sprawę pandemii usiłują wykorzystać różna frakcje polityczne i grupy biznesowe dla władzy, nie bacząc na ogromne straty społeczne dla ludzkości. Pod pretekstem „walki z koronowirusem” wprowadzono kosztowne działania, nie mające większego znaczenia, a generujące ogromne, niczym nieuzasadnione koszty społeczne. Szczególnie zwalnianie gospodarki i blokowanie ludziom chorym na inne choroby dostępu do opieki medycznej, uważam jako lekarz, za działania zbrodnicze. Pieniądze, które uratowały by życie tysiącom chorych są marnowane i rozkradane. Z medycznego punktu widzenia zakażenie tą odmianą wirusa, niemal nie różni się klinicznie np. od infekcji grypowej. Jest wiele chorób dużo groźniejszych od infekcji koronowirusem, na które umiera wielokrotnie więcej ludzi, ale te dane się ukrywa, dezinformuje społeczeństwo. W imię walki z wyimaginowanym wrogiem, zostały zabrane środki na leczenie ludzi faktycznie potrzebującym pomocy, którym te pieniądze w sposób bezpośredni uratowały by życie i zdrowie. Dlatego, moim zdaniem, takie działania wypełniają znamiona zbrodni ludobójstwa.

   Polubione przez 1 osoba

 1. Totalitaryzm w Polsce: zamaskowany bandzior, w mundurze policjanta, bez numeru odznaki, w Polsce, w biały dzień, na oczach ludzi, napadł bezbronną kobietę! Czy pozostanie bezkarny? Do czego taki psychopata w mundurze może się posunąć, gdy będzie bez świadków?

  http://7777777blog.wordpress.com/2020/10/09/tymczasowa-administracja-panstwowa/#comment-117973

  Polubione przez 1 osoba

  • „mistrzmichal 2020/10/13 O 22:53

   To nie jest szok ale naturalne konsekwencje tego ze prawie wszyscy popieracie bezprawie. I tytul jest wspanialy i uzywa bardzo wlasciwych i prawnie poprawnych slow ale nawet autor widac nie rozumie prawa. TO wy ludziska placicie tym bandziorom aby to robili. To wy odwracacie glowy aby nie poznac i nie stosowac naszych dawnych, naturalnych praw ktore prostym jezykiem mowiac z gory pochodza. A na Neon24.pl mistrz opublikowal cala trylogie prawa naturalnego Polakow, i nowy ustroj i tez instrukcje jak zalozyc nasze ludowe sady. I nie czytajcie tylko narzekajcie jak jeden po drugim bedziecie napadani a wrecz niszczeni. Serial Ranczo dawno to mowil ze wy nie interesujecie sie tym co wazne i dobre dla was. Kazdy z was poczawszy od profesorow, mowi o tym czego nie ma. NOwa religia wirusowa. A nikt nie mowi o tym co jest opublikowane, prawo naturalne i nim mozna i trzeba osadzic tych bandytow w mundurach policji. Oczywiscie ze zly jestem na was jak Lucy byla na Polakow i zrozumiec ich nie mogla. I tu prosze niech sie jeden na 40 mln znajdzie ktory jak dziecko ot tak, wymieni prosto i wyraznie wnioski z tej jakze realisycznej bajeczki. * Bajka dla doroslych. Podoba sie to ja powtarzac wszedzie. Wyobraz sobie ze nie ma rzadu ani policji bo wyjechali na dlugo sluzyc…. I co? Dochodzisz do wniosku ze trzeba chronic rodzine i posiadlosc. Wynajmujesz ochroniarzy, dajesz im zadania, pokazujesz kto jest czescia twej rodziny, oprowadzasz po posiadlosci,. Negocjujecie zaplate i dajesz koncowe polecenia; Place wam dobrze, i jesli zobaczycie w waszym mniemaniu ze ja sie zle zachowuje to mnie mocno spalujcie, wsadzcie do klatki na jakis czas i traktujcie jak psa. Robcie od czasu do czasu naloty nocne i przewroccie dom do gory nogami, ukradnijcie mi moje komputery i telefony i co wam sie wyda za sluszne. Dobrze wam place wiec mnie sluchajcie jak macie na to ochote. A tez gdy sie wam wyda za sluszne to mnie po prostu zastrzelcie dla mego dobra. Ludzie, to jest nasz kraj i to nie jest bajka. A mamy to bo na to sie godzimy. A chcemy inaczej to musimy inaczej zbudowac. Zglosic sie a jest wiele roboty. *
   Poczytac z uwaga prawa, i w swietle tych praw pokazac co w tej bajeczce i w tym reportarzu jest bezprawne. Dawno mowilem ze trzeba rozbroic policje ale nikt z Polakow nie chce, wolicie wlasnie to co reportujecie. A osobno jakie konkretne oskarzenia nalezy postawic temu wyzszemu glinie? Na podstawie tego prawa a nie bezprawnych ustaw. Ja widze jedno wielkie oskarzenie tego gliny ale podajcie konkretne prawa ktore on lamie. Ja widze kilka praw. No kto ile znajdzie i moze nawet napiszemy wspolnie pozew na niego. A moze nawet lepiej – stworzmy nasze sady ludowe. Albo oskarzmy go w sadzie za granica. mistrz”

   źródło: http://7777777blog.wordpress.com/2020/10/09/tymczasowa-administracja-panstwowa/#comment-117973

   Polubienie

 2. komentarz nr 189349 utkwił w moderacji

  Polubienie

 3. Klemens

  „W przypadku ekstradycji jego stan się pogorszy – przyszliśmy ci zrobić samobójstwo”

  – Założyciel WikiLeaks Julian Assange skarżył się na słyszenie wyimaginowanych głosów i muzyki podczas przetrzymywania w brytyjskim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Psychiatra, który przesłuchiwał go, powiedział we wtorek po przesłuchaniu w sprawie ekstradycji.
  Michael Kopelman, który badał Assange około 20 razy, powiedział, że były haker rokuje „bardzo duże” ryzyko samobójstwa, gdyby został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych za ujawnienie tajemnic wojskowych.
  Jako dowód przytoczył „ciężką depresję” i „objawy psychotyczne” Assange’a, które obejmowały halucynacje słuchowe podczas odosobnienia w jego celi w więzieniu Belmarsh o wysokim poziomie bezpieczeństwa w Londynie.
  Pan Kopelman powiedział sądowi w Old Bailey, że pan Assange oświadczył, iż ma halucynacje słuchowe – muzyki i głosów, mówiąc: „jesteś prochem, jesteś martwy, idziemy po ciebie”.
  Impulsy samobójcze pana Assange’a „wynikają z czynników klinicznych … ale to nieuchronność ekstradycji spowoduje próbę”, dodał, ostrzegając, że „jego stan znacznie się pogorszy” w przypadku ekstradycji.
  Partnerka pana Assange’a, Stella Moris, powiedziała wcześniej, że obawia się, że może odebrać sobie życie.”
  – Sprawą Juliana Assange zajmuję prof. Nils Melzer więc zapewne zaprzeczy słowom psychiatry który z wiadomych względów podaje że efekty słuchowe to objaw kliniczny, bowiem specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur, profesor N. Melzer zajmuje się Cyber-torturami ,czyli m.in elektronicznymi efektami słuchowymi.

  Polubienie

 4. Piotr

  Szumi miał gorzej .Zachorował a na drugi dzień wielu youtuberów widziało go zdrowego robiącego zakupy w sklepie widać koronka go nie lubi szybko się od niego ewakuowała.

  Ten ma dużo lepiej na razie tylko kwarantanna i cały naród zamarł bo czeka aby tylko kochany premier nie stracił węchu i smaku czego mu wszyscy życzymy no bo to faktycznie jest problem stracić węch i smak na 15 dni jak się pałaszuje schabowego u najlepszej kucharki świata w Polin.

  Pan panie Dariuszu też życzy zdrowia premierowi ?

  Polubienie

  • Piotr

   W sumie to co jest lepsze ośmiorniczki na surowo u Sowy czy kotlety schabowe u kucharki the best .W sumie to ganz egal jak nie ma się smaku i węchu dlatego życzmy wszystkim zdrowia.

   Polubienie

  • Życzę mu żeby nastały w końcu w Polsce takie czasy, w których każda syjonistyczna kreatura, wroga Polsce i Polakom, zap…ła za miskę ryżu odbudowując nasz kraj, czyli wszystko to, co zniszczyli i rozkradli i realizują to nadal.

   Polubienie

   • Piotr

    Nic dodać nic ująć panie Dariuszu chociaż co do tej miski ryżu dokładnie pamiętam gdy umieszczałem tą podłą rozmowę na portalach to byli wielcy Polacy patryjooooccciii kochający Polskę na całego, którzy pisali że właściwie ta praca za miskę ryżu wcale nie byłaby zła bo nam Polakom dobrobyt uderzył do głów ześmy zgłupieli od dobrobytu pisowego mamy wszystko mamy kupę taniego śmieciowego żarcia to dobrze by było dla nas a przynajmniej by nam nie zaszkodziła praca za miskę ryżu, abyśmy docenili to co mamy jaki teraz raj jest za rządów PIS.Tak piszą Polacy patrioci przez duże P.Pan dobrze panie Dariuszu o tym wie.

    Polubienie

   • Piotr

    Dodając mam tu na myśli hasbarytów.Oni jak nikt inny umieją się ubierać w patriotyczne piórka ale nie tylko oni.Główne zadanie dla nas to odróżnianie prawdziwych Polaków od tzw udawaczy tylko ubranych w patriotyczne piórka.Tak mi się wydaje i dziękuję za odpowiedz w moim kierunku.

    Polubienie

 5. Jeśli parchowiecki stracił węch i smak to nic nie stoi na przeszkodzie by w ramach oszczędności zaczął wpieprzać padlinę ściągniętą wprost z ulicy lub torowiska.

  Polubienie

 6. nina

  ——— Bolek od kapusty na platformie ZDRADY !! szok.

  Polubienie

  • paziem

   Dla zilustrowania skali debilizmu tzw. ” niezależnych dziennikarzy internetowych” zamieszczam taki kwiatek.

   Robię jednak to na pół ze wstrętem, a na pół ze smutkiem, że z takim ludzkim badziewiem mamy do czynienia. PiSowskie cymbały i różne żydowskie przydupasy z Konfederacji pękają ze śmiechu.

   Na szczęście sa jeszcze ludzie poważni, ale większość z nich nie jest „gwiazdorami” you tube.

   Budujmy spokojnie poważne narodowe środowisko i poważne polskie, narodowe media.
   Awanturników, pogniecionych psychicznie prowokatorów i zwykłych sprzedajnych gnojków unikajmy i jedynie ich ewidencjonujmy.

   Polubione przez 2 ludzi

   • andrzej

    Pełna zgoda panie Pawle.

    Polubienie

   • piotr

    Panie prezesie wiem za kogo pan mnie ma , ale ja to od dawna piszę co pan zaznaczył u góry może już dwadzieścia takich postów napisałem ostatni raz chyba dwa tygodnie temu gdzie na innym portalu umieszczono filmik tego podobnego typka jak pod kamerkę zgnoił młode policjantki i udawał gieroja.Tam się pisało jaki to cudowny you tuber bohater , a dziś pisze się na innym portalu cytat : ” racja panie Pawle”.

    Powtórzę po krótce co piszę od dawna a te filmiki umieszczam jako kabaret.Tu chodzi o lajki , suby i zarobek na youtube z reklam i o to chodzi w tym pajacowaniu a reżim sra ze śmiechu.Podobnie jak tego typu gieroje mając w marcu zaświadczenia lekarskie wychodziły bez namordnika udając wielkich gierojów i zbierając suby , lajki i publikę.
    Wystarczy sobie kupić selfie stick i statyw i też pajacować krzycząc o la boga żydowskiego ogląda mnie 30 tysięcy ludzi i po temacie napyszczę na gliny zrobię kabaret , a przy okazji skoczą mi suby , lajki i reklamy i sobie na you tube zarobię .Tak to się kręci .Żadni to bohaterowie czy gieroje ot szczekacze , którzy wyczuli zarobek na yo utube i udają supermanów.

    Polubienie

   • Piotr

    Nie siedzę w social media od wczoraj.Prawdziwy youtuber o patriotycznych poglądach jak suwerenny (Umieszczałem jego filmy na innym portalu kilka miesięcy temu to w moich notkach z jego filmami wklejano świnie obok jego filmów,a moje notki o pedofilli kleru kasowano mnie bluzgając) ,ale do rzeczy.

    Taki youtuber suwerenny nie wychodzi ze smartfonem na ulicę nie pyszczy strażnikom miejskim pod publikę czy gliniarzom robiąc z tego kabaret licząc na reklamy z you tube , suby i like , a spokojnie robi swoje czyli nagrywa filmy pokazuje prawdę o rządzących podbija swoje zasięgi ma wiedzę na temat you tube , aby go do granic możliwości wykorzystać .

    Jeżeli suwerenny wyjeżdza w teren to nie po to ,aby robić filmik jak pyszczy policjantom dla subów , lajków i mega super komentarzy a robi spokojnie film pokazując durnotę władzy czasami nagra nawet filmik z uczestnikami protestu czy z jakimś w miarę wartosciowym człowiekiem.Taka róznica i można porównać.

    Tak można wyróznić poważnego youtubera od szczekaczy , którzy robią to dla kasy i pajacowania i budowania swojej marki gieroja w social media .

    Polubienie

   • Bicie piany

    Na tym filmie nic nie ma, tylko wzajemna niechęć. Jeden drugiemu nie ufa i przegania się przekleństwami.

    Polubienie

 7. markglogg

  Wkleję to i tutaj.

  Oglądnąłem cały ten „włoski” filmik „Cała prawda o pandemii” wklejony przez ‚paziem’ powyżej.

  Jest w istocie fajny filmik, ten stary jegomość w kitlu lekarskim domaga się ZAPRZESTANIA TESTÓW na COVID-19 – bo „zaplanowane szczepienia doprowadzą do masowego ludności osłabienia, a zatem i ludobójstwa” – czyli jest to wypowiedź na poziomie, nie występującej jak dotąd w kitlu lekarskim, pani Alicji Sochy, szefowej agencji STOPNOP.

  Powyższy „włoski” program NIE TESTOWANIA przypomina program „stłuczenia termometru” by nie było potwierdzenia, że jesteś chory

  Akurat czytałem, że kilka dni temu, w chińskim Wielkim mieście-kurorcie na Morzem Żółtym, wykryto (oczywiście testami) kilkanaście przepadków COVID-19. I Zarząd tego miasta poprosił, aby wszyscy jego obywatele – ok. 9 mln! – się przetestowali w ciągu kilku najbliższych dni. W TV pokazano kolejki ludzi chcących się przetestować. Ale to są Chiny Ludowe z obecnie (prawie) najniższą liczbą na świecie – obok kilku afrykańskich krajów – osób zmarłych (ok. 3/mln) na ten Covid-19. Ot i promowana w Polsce „włoska” jakość lekarskiego (?) bezmyślenia.

  Polubienie

 8. markglogg

  Powtarzam opinię tłumaczącą fakt, że w Chinach (Ludowych) jakoś dotychczas nie ma DRUGIEJ FALI pandemii i że ten gigantyczny kraj W OGÓLE nie czuje się być zagrożonym zalamaniem ekonomicznym wskutek tej ZARAZY
  Nie mówiąc już o jakiejś mitycznej depopulacji, której tak się boją „usrako-podobni” aktywiści ruchów antyszczepieniowych.

  Tłumaczę z angielskiego medycznego czasopisma „Lancet”

  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30800-8/fulltext

  China’s successful control of COVID-19

  Według Han Fu z Imperial College w Londynie:

  W Chinach mamy zespolenie się zachowań ludności, która bierze na poważnie zakażenia dróg oddechowych i chętnie stosuje nie farmaceutyczne interwencje (tj. maseczki), z zachowaniem się rządu, który jest w stanie narzucić większe ograniczenia wolności, niż to jest uważane za możliwe w większości krajów Zachodu. „Przywiązanie do większego dobra jest elementem kultury; nie ma hyper-indywidualizmu charakteryzującego część USA, który napędza większość oporów przeciw korono wirusowi”. Autor wskazuje, że Chińczycy akceptują myśl, że kontrola zachorowań jest kwestią nauki. „W Chinach się nie obserwuje agresywnych, antyszczepienych, antynaukowych ruchów, które starają się wykoleić walkę przeciw Covid-19 w Stanach Zjednoczonych” (I w Polsce na wzór USA oczywiście też)

  Polubienie

 9. Piotr

  Panie Dariuszu proszę o pana komentarz w temacie zatrzymania przez CBA już naprawdę grubych ryb „Konia” i Krauzego byznesmena.Nasila się walka wewnątrz syjonistów?To są już naprawdę grube rekiny a nie płotki jak Nowak.Co jest grane według pana.Dziękuje za pana ewentualną wypowiedz.

  Polubienie

  • To odbiega od tematu artykułu głównego, więc tylko w drodze wyjątku (choć wszystkie artykuły na WPS łączy zachodnia demokracja i żydowski kapitalizm):

   Mamy starcie, no, powiedzmy raczej, przepychanki, dwóch żydowskich opcji rządzących IIIRP – opcji atlantyckiej i opcji europejskiej – obydwie antypolskie, antysłowiańskie.
   Nie znam sprawy L.Czarneckiego, więc nie będę się wypowiadał.
   Interesuje mnie bardziej brak rozliczenia finansów LPR, której byłem członkiem, za okres jej sejmowej działalności. Co stało się z kasą, ktoś wie -?
   Dość głośna była sprawa upadłego w 2001 r Wielkopolskiego Banku Rolniczego (R.Giertych był w radzie banku) i wyprowadzania z niego przez działaczy LPR kasy do spółki Hatrol -? I co było dalej, ktoś wie?

   Wydaje mi się – jestem tego pewien, że „koń, który mówi” może czuć się bezpieczny, czyli że „pies psu ogona nie urwie”.


   Coming-out Romana Giertycha. „Jak zostałem przyjacielem Izraela”
   https://niezlomni.com/giertych-jak-zostalem-przyjacielem-izraela/


   Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowskie Organizacje UE, rabin Menachem Margolin i pełnomocnik Stowarzyszenia mec. Roman Giertych w przerwie podczas rozprawy
   „TK: Zakaz uboju rytualnego jest niekonstytucyjny” – https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-tk-zakaz-uboju-rytualnego-jest-niekonstytucyjny,nId,1572236

   Polubienie

   • Piotr

    Dzięki panie Dariuszu za odpowiedz.Wiem od dawna,że koń ma wielu żydów wśród swoich znajomych i to nie są jacyś byle jacy koszerni , a żydzi wpływowi ogólnie miał ich mocne poparcie dlatego ogromna dla mnie niespodzianka że go wzięli za dupę podobnie z Krauze.

    Właśnie czytam fejsa córki konia, gdzie ona tam pisze,że tata zasłabł i stracił przytomnosć w chwili gdy jego chałupę przeszukiwało od stóp do głów CBA.Oj przypadek Blidy się kłania.

    Moim zdaniem coś się grubszego szykuje włącznie z tym,że PIS utracił już
    według mnie sympatię rabinów popadł w niełaskę i podjęto decyzję , aby pogrązyć tą partyjkę.Tu się już wszystko sypie gospodarka znani specjaliści prorokują wzrost inflacji dość poważny kraj zadłużony po uszy.

    Nadmieniam,że wypowiedział się Ryży dla Szechtera jego medyjów gdzie dał jasno do zrozumienia ,że zatrzymanie konia to akt polityczny jawne bezprawie itp podobne.Gadanie pod publiczkę , ale coś tu śmierdzi.

    Co do świrawirusa pracownicy fitnes zapowiedzieli strajk przeciwko nowym obostrzeniom od 17 pazdziernika.Ci ludzie są kompletnie zdesperowani płaczą żywymi łzami.

    To co się tu dzieje to wszystko przypomina historię montrealskiej mafii z Vito Rizzuto i Declanem głownymi mafiosami na czele w kraju Polin.

    Polubienie

   • paziem

    O losy kasy z WBR i spółki Hatrol należy m.in. spytać pana Starosielca, ( obecnie Jedność Narodu). Z tego co sobie przypominam był on ściśle związany z polityczną kukłą prożydowską, R.Giertychem i brał udział w „zagospodarowaniu” kasy pochodzacej ze skłądek naiwnych rolników wierzących, że powstanie wokół ” narodowców” niezależny bank polski, ktory będzie opoką ruchu narodowego. A wyszło po watykańsku i po żydowsku, czyli naiwni Polacy zostali z gołą dupą.
    A trwające kłótnie w w żydowsko-agenturalnej rodzinie trzeba spokojnie obserwować, aż kanalie same się zagryzą, a rzeczywista polska elita musi na koniec uciąć łeb tej hydrze.

    Polubione przez 2 ludzi

 10. nina

  ———— łeb hydry

  Polubienie

 11. Kmieć

  „Sposób na udaną Plnademię”

  1. Znajdź chorobę, na którą co roku chorują miliony ludzi na całym świecie.
  2. Przypisz objawy tej choroby nowej pandemii, żeby ludzie chorując na to co zawsze myśleli, że to coś nowego.
  3. Wmów ludziom, że roznoszą epidemię nawet jak nie chorują.
  4. Rozpętaj histerię wśród społeczeństwa wykorzystując do tego media. Przekazuj na okrągło komunikaty o ilości „potwierdzonych” zarażeń i liczbie zgonów.
  5. Zmuś ludzi żeby na co dzień widzieli coś co kojarzy się z pandemią, np. maseczki.
  6. Zastrasz ludzi nielegalnymi wysokimi grzywnami i restrykcjami w przypadku nie stosowania się do poleceń władz.
  7. Wmów ludziom, że stosując się do ograniczeń zachowują się odpowiedzialnie i dbają o innych.
  8 .Wykorzystaj cwelebrytów do uwiarygodnienia epidemii. Od czasu do czasu jakiś cwelebryta albo i polityk powinien publicznie ogłosić, że został zarażony.
  9. Zniszcz relacje międzyludzkie. Niech ludzie traktują siebie jak potencjalne źródło zagrożenia.
  10. Uzależnij dostęp do podstawowych dóbr (zakupy, podróże komunikacją miejską, dostęp do lekarza) od poddania się bezprawnym restrykcjom.
  11. Opracuj „testy” które wykrywają „chorobę” niezależnie od jakichkolwiek objawów lub ich braku.
  12. Nieustannie podkreślaj że z niczym takim jeszcze nie mieliśmy do czynienia, więc każdy musi cały czas czuć się zagrożony i nikt nie jest bezpieczny.
  ———–
  Poniżej na portalu wideo będącym alternatywą dla parchatego i cenzurującego niewygodne dla mainstreamu informacje, zobaczycie Państwo świetny filmik pokazujący „skuteczność” masoneczek.
  Polecam wykorzystywać ten filmik, szczególnie przeciwko tym covidziarzom, którzy żerując na wywoływaniu fałszywego poczucia winy, wmawiają, że jak „chory” (bezobjawowy!) będzie nosić szmaciany namordnik (czy nawet profesjonalną maskę), to w celu ochrony innych osób przed zarażeniem.
  Obejrzyjcie, znajomość angielskiego nie jest konieczna, film (niecałe 3 minuty) mówi sam za siebie:
  https://brandnewtube.com/watch/dr-uses-vape-clouds-to-illustrate-how-masks-do-not-work_TxtgcXwEM8vKAQc.html

  Wirusy (czymkolwiek są i jeśli w ogóle istnieją) są o rzędy wielkości mniejsze, niż wykorzystane w doświadczeniu pary z e-papierosa. Jeśli więc masoneczka przepuszcza zawiesinę pary, tak jak to widać na filmie, to co dopiero wirusy…
  Zresztą, każdy budowlaniec (nawet amator) zapewne wie, jak „skuteczne” są namordniki, gdy trzeba pozamiatać na budowie kurz, czy szlifować gipsową gładź szpachlową…

  Polubione przez 1 osoba

  • Kmieć

   „Kolorowe maseczki” w wykonaniu nieznanej mi rosyjskiej grupy na melodię polskich „Kolorowych Jarmarków”.
   (z napisami w tłumaczeniu polskim i angielskim).
   Jako jeden z pierwszych na swoim blogu zamieścił to Opolczyk, ale że jako to teledysk oryginalnie zamieszczony na pejs-zbuku, to był do niego utrudniony dostęp dla tych, którzy bżydzą się tym ścierwem Zuckerberga.
   Jeden z komentatorów portalu „Zmiany na Ziemi” @Drako_tr zdołał „wyjąć” teledysk i zamieścić na ogólnodostępnym portalu wideo:

   https://aletuba.pl/watch/yR7FvPR1goXbOYq

   Polubienie

 12. Kmieć

  Mój zakątek na portalu wideo aletuba.pl
  Na początek 3 odcinki w formie tzw. audiobooka z książki „Spotkania z Polską”. https://lubimyczytac.pl/ksiazka/198616/spotkania-z-polska (recenzje tego dzieła na tym syfie są jakie są…)
  Jeśli dobrym słowem zachęcicie mnie Państwo do dalszych publikacji, to może znajdę w sobie do tego siłę.
  https://aletuba.pl/@Kmiec

  Polubienie

 13. piotr

  Można pisać i pisać , a twarda rzeczywistość jest jaka jest dlatego jeżeli bierzecie do samochodu pasażera spoza twojej rodziny musi być w maseczce inaczej jeżeli was zatrzymają grożi ci jako kierowcy kara 5 stówek natomiast jeżeli sprawę skierują do sanepidu nawet do 30 tys złotych maksimum.Liniowi mają prikaz od przełożonych karać mandatami bezwzględnie bez żadnych wyjątków.Gliny mają być uodpornieni na hasła typu jestem bezrobotny nie mam pieniędzy itp.Żadnych ulg tylko szybkie i bezwględne karanie oraz żadnych dyskusji z ludżmi.Jeżeli im się nie podoba mają odpowiadać ” proszę iść do sądu”

  Wczoraj byłem u córki mieszka w bloku.Przede mną szedł po schodach w tym wieżowcu jakiś facet bez maski mijała go jakaś baba z namordnikiem na facjacie i z mordą do niego aż pluła,że ma zakładać maskę w jej bloku bo ona zaraz dzwoni po policję.Facet się stawiał szedłem akurat obok , a baba wyciąga telefon i już zamierzała .Facet się naprawdę przestraszył i założył maskę na gębę.

  Polubienie

  • Kmieć

   Niestety Panie Piotrze.

   Niestety moje obserwacje są podobne. W niespełna 80-tyś miejscowości przez cały sezon letnie – gdy bezprawne restrykcje były poluzowane – nie spotkałem ANI JEDNEJ osoby bez masoneczki na twarzy w większym sklepie, typu Dino, Społem. Nawet na ulicach bardzo dużo lemingów w upały paradowało w namordnikach.

   A teraz? Teraz szajba. Całkowita. Z tym że u mnie Policja jak dotąd nie szalała, a przynajmniej nie słyszałem o tym, a ni tym bardziej sam nie miałem żadnych nieprzyjemności z ich strony.
   Ale dziś postanowiłem jeszcze zrobić parę zakupów żywnościowych (mam zapas na 1,5 miesiąca). Z samego rana, tuż po 6:00 można było jeszcze spotkać paru normalnych, niezamaskowanych ludzi, z tym że już w Dino oprócz mnie, kasjerki, i paru dziewczyn rozkładających towary, każden jeden klient w masoneczce.

   Po 9:00 pojechałem rowerkiem jeszcze zrobić inny zapas i przejechałem przez jedno osiedle bloków mieszkaniowych i targowisko miejskie.
   I tu już Panie, normalnie atak zombie!
   Wszystko zamaskowane na ulicach. Nie wiem, czy pośród setek ludzi(?) widziałem z 10 osób bez szmaty na ryju. Raczej mniej.

   A jak na mnie patrzyli? Gdyby mogli, to by mnie zabili. I nie wzrokiem, a dosłownie. Taka nienawiść ziała z ich pustych, bezmózgich, ślepiów.

   Wg mnie to jest klasyczny „Syndrom Sztokholmski”. Ścierwo-mendia, głównie telaviwzor, wyprały ludziom tak mózgownice (i tak nie przeładowane myśleniem), że oni patrzą na WOLNEGO niezamaskowanego człowieka z zazdrością, z czego rodzi się nienawiść. I wobec tego identyfikują się z oprawcą, czyli w przypadku IIIRyPy/Polin z polskojęzycznym nierządem warszawskim, i się z nim solidaryzują przeciwko tym naprawdę bardzo nielicznym, mającym odwagę zachować i demonstrować resztki wolności osobistej.
   Oni się jej pozbyli, stali się bezmózgimi zombiakami, sterowanymi odbiornikiem TV, i dlatego reagują na żywych i wolnych dokładnie jak zombie: czystą nienawiścią.

   Niestety nie ma ratunku. Ja go przynajmniej nie widzę. Do niedawna miałem resztki nadziei, że jeśłi nawet parchy ukradną Polskę i urządzą tu nam terror jaki ma w udziale Palestyna, to przynajmniej Polacy będą walczyć.
   Straciłem tę nadzieję.
   Zombie nie są do takiej walki zdolne.
   Polska, jako państwowość i słowiańska tkanka biologiczna, już jest stracona.
   To koniec.
   Bo nie ma już Polaków.

   Polubienie

   • Ali Baba

    Proszę się trzymać, pies ich jebał.. Będą mieli to na co zasługują…tylko szkoda..ich dzieci!! Co je czeka..?! ps A jak na mnie patrzyli? Gdyby mogli, to by mnie zabili. I nie wzrokiem, a dosłownie. TEŻ TO- PRZEŻYŁEM I ŻYJĘ!! OLEWAM ICH..”RÓBMY SWOJE”..JAK ŚPIEWAŁ MŁYNARSKI..

    Polubienie

  • Ali Baba

   …Facet się naprawdę przestraszył i założył maskę na gębę…BO FRAJER!! BABSKA SIĘ PRZESTRASZYŁ, NO NIE MOGĘ..TO DO KABARETU! ps Szkoda, że nie trafiła na łysola z łańcuchami na karku..! Ten dałby jej …w maseczkę.!!

   Polubienie

 14. piotr

  Wczoraj odwiedziłem pięć marketów w Lublinie od lidla zaczynając na carefour kończąc nie po to żeby robić zakupy,ale z czystej ciekawości zobaczyć czy ktoś jakiś odważny chodzi bez maski.Przyglądałem się dokładnie trochę czasu straciłem, ale moje oczęta nie zauważyły nawet jednej osoby bez maski i taka jest twarda rzeczywistość niestety,a nie youtuberzy, którzy budują swoją markę osobistą na bohaterskich filmikach walki z systemem kosząc na tym kasę na you tube.Nawet jeśli zapłacą mandat to i tak im się to opłaci bo like , suby , reklamy i oglądacze , którzy się na tych gierojów nabierają sprawią to że you tube da im z tego dużo większy dochód niz mandat w wysokości 500 złotych jaki zapłacą bo nikt z tych cwaniaków do sądu nie pójdzie.Za dobrze ich znam.

  Polubienie

 15. piotr

  Wczoraj odwiedziłem pięć marketów w Lublinie od lidla zaczynając na carefour kończąc nie po to,żeby robić zakupy,ale z czystej ciekawości zobaczyć czy ktoś jakiś odważny chodzi bez maski.Przyglądałem się dokładnie trochę czasu straciłem, ale moje oczęta nie zauważyły nawet jednej osoby bez maski i taka jest twarda rzeczywistość niestety , a nie youtuberzy, którzy budują swoją markę osobistą na bohaterskich filmikach walki z systemem kosząc na tym kasę na you tube.Nawet jeśli zapłacą mandat to i tak im się to opłaci bo like , suby , reklamy i oglądacze , którzy się na tych gierojów nabierają sprawią to, że you tube da im z tego dużo większy dochód niz mandat w wysokości 500 złotych jaki zapłacą bo nikt z tych cwaniaków do sądu nie pójdzie.Za dobrze ic

  Polubienie

  • piotr

   Kmiecu drogi mam bardzo podobne odczucia do twoich i dziękuję za twój wpis.Jasno i wyrażnie juz tu kiedyś napisałem nie tak dawno parę dni temu ,że zakładam kawałek szmaty na nos jaki kupiłem w sklepie za parę złotych z prostego powodu.Swoje lata mam nie ma sił ani zdrowia na szlajanie się po śmierdzących sądach po prostu nie mam sił ani zdrowia na taki wysiłek, a w moim wieku stres dodatkowy to też nic dobrego.Gdybym był młodszy byłaby inna rozmowa.

   Po drugie ciebie Kmieciu szanuje bo ty też podejrzewam w wieku nie młodym , a jednak masz jeszcze siłę , aby z tym kurestwem walczyć i życzę ci zdrowia jak najdłużej ja już siły nie mam.

   Najbardziej deprymują mnie te dzieciaki, które tutaj pod osłoną komputera plują na mnie nazywając mnie na WPS1 starym dziadem i tchórzem , gdy ich odwaga polega jedynie na pyszczeniu na władzę na swoich portalach i nic poza tym bo w w świecie rzeczywistym też zakładają maski.

   Bohaterowie internetu,którzy całymi latami tolerowali u siebie na portalach takich apologetów PIS jak hasbarytka nana opluwająca Łukaszenkę i gorąco popierająca Kalksteina.
   Wiem kmieciu że ty potrafisz tych hipokrytów wykrywać .Po drugie jednak uważam ,że nie trzeba nabierać się na ich fałszywy patriotyzm i ich najzwyczajniej w świecie ośmieszać.Zdrowia zyczę Kmieciu.

   Polubienie

   • Kmieć

    Rozumiem, i dziękuję.
    Panie Piotrze, mam ten komfort, że nie mam dzieci, najbliższa rodzina mi wymarła a dalsza traktuje mnie jak niespełna rozumu trędowatego.

    U mnie absolutnie wszyscy wierzą w pandemię i wirusa. Wg nich antycovidowe zarządzenia kryminalistów z nierządu są jak najbardziej w prawie. I wszyscy, zarówno młodsi ode mnie, jak u ci nieliczni starsi, to ludzie wykształceni (minimum PRLowskie średnie), mają się za klasę średnią, młodsi robią na Niemca, i mają przeświadczenie, że to jest ich sukces, i że się rozwijają.
    Wg nich rząd jest polski, są w nim Polacy, a ja jestem pieprznięty, bo „wszędzie widzę żydów”. Gdy mówię, że Moryc Morycowiecki posłał swoje bachury do szkół żydowskich, to albo się pukają w czółka, albo pytają „co w tym złego?”. Rozumie Pan? Co jest złego w tym, że premier podobno polskiego rządu wysyła swoje … nie do polskiej szkoły!!?
    To wg nich normalne! To ja jestem niespełna rozumu.

    Moje młodsze (dużo) ode mnie kuzynki poszczepiły swoje dzieci wszystkimi możliwymi szczepionkami. Każde ich dziecko ma wysoce zaawansowane ADHD. Jeden z nich (z tych dzieci) od małego brzdąca zachowuje się jak klasyczny psychopata. A one się cieszą, „bo to takie ŻYWE, dynamiczne, dzieci” – kurwa mać! A te ich dzieci są po prostu pierdolnięte w mózgi.
    Urodziły się zdrowe, ale ich nowoczesne. „wykształcone” (a jakże) mamusie, zaaplikowały im w wieku noworodkowym i późniejszym wszystko, co pan konował, zwany lekarzem, ma w procedurach, i ze zdrowych berbeci zrobiły sie małe potwory.
    Ale to ja jestem nienormalny.

    Wracając. Opiekuję się pewną starszą osobą. Bardzo wiekową.
    Gdy umrze, to ja podjąłem już decyzję. Wysiadam z tego kurewskiego zażydzonego świata. Nie mogę już na to wszystko patrzeć.
    Swoje przeżyłem; miałem to wielkie szczęście dużą część życia spędzić w najlepszej i najbardziej suwerennej Polsce, jaka Polakom przydarzyła się w całej oficjalnej historii, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
    To jest największy dar jaki dostałem od losu. Ale jednocześnie przekleństwo, bo widzę różnicę tamtej Polski do żydo-Polin po 89’tym.

    Miałem szczęście doznać największej miłości, jaka może spotkać kobietę i mężczyznę, jak to się mówi: spotkałem swoją połówkę jabłka.
    Trwało to blisko dekadę. Później się popsuło, takie czasy. Ale żem jak łabędź w miłości, to po utracie tej kobiety nie umiem już pokochać żadnej innej. I już nawet przestałem próbować, bo tylko mógłbym skrzywdzić potencjalne kandydatki swoim już wygasłym sercem.

    No i miałem okazję też doznać śmierci klinicznej, więc się jej nie boję, a w żydowskie piekła/nieba nie wieżę, więc bez strachu i żalu pożegnam się z tym padołem, na którym głównym sensem istnienia każdego życia, każdej pojedynczej żywej istoty, jest nieustający lęk, strach, i cierpienie.
    Idę się napić.

    Polubienie

 16. paziem

  Ciekawe, czy wy panowie Piotr i Kmieć byliscie też w maseczkach? Z waszych wpisow wyplywa bowiem strachliwy przekaz akceptacji terroru maseczkowego.

  Polubienie

  • Kmieć

   A wystarczyłoby uważnie przeczytać nasze wpisy…

   Pan Piotr zakłada z racji wieku w miejscach, gdzie się nie da absolutnie wejść bez użerania.
   A ja od samego początku covidowej hutzpy jeszcze mordy nie skaziłem szmatą.
   Choć niewykluczone, że zrobię sobie „przyłbico-hełm” z plastykowej 5-litrowej butli na wodę, jeśli warszawski kryminał nie odpuści.
   I nie dlatego, że się boję represji. Jak napisałem wyżej, mam pod opieką wiekową osobę (ponad 90 lat), której nie mogę zostawić samej na dłużej (mam na myśli czasokres > 4-5h).
   Użeranie się z policją, wizyty w prokuraturze żeby pozgłaszać ewentualnych policmajstrów za nielegalne represje, itd. zabrałyby mi ten czas, którego nie mam ze względu na tę osobę.
   A mam ogromną ochotę na zabawy z systemem. Tym bardziej, że nie mam nic do stracenia, nie licząc zdrowia i życia osoby, którą się opiekuję.

   Jak się komuś chce dopierdolić, Panie Paziem, to trza umiejętnie, żeby na „pazia” nie wyjść.

   P.S. Czemu Pan jesteś antypatyczny, co? Jakiś cień się za Panem ciągnie. Nie wzbudzasz Pan zaufania u osób, które jak ja, są wyczulone na fałsz.

   Polubienie

   • paziem

    Nie wiem co się za panem ciągnie, ale nie wnikam w to. Co do braku zaufania do mnie przez pana i ” osób wyczulonych na fałsz”, to musze pana rozczarowac, ale moge z tym spać :)))

    Polubienie

  • Ali Baba

   ..a do Tesco…nie miałem namordnika..to mnie nie wpuścili..!! DO- BIEDRONY TUŻ PRZED PÓŁNOCĄ ..WSZEDŁEM BEZ MASKI I TAK ZROBIŁEM ZAKUPY!

   Polubienie

   • Piotr

    W owadzie nie ma ochroniarzy.Nikt cię bez maski nie zatrzyma nawet dziś od magicznej liczby 17.Byłem świadkiem w sierpniu jak w owadzie jakiś facet był bez maski i przy kasie baba kazała mu zanieść towar z powrotem na półki bo ona mu nie sprzeda jak jest bez maski.Zakrył wtedy gębę chusteczką higieniczną i jakoś go przepuściła z towarem.Co do hipermarketów takich jak Tesco tam jest ochrona i zatrzyma cię przed wejściem jak będziesz fikał to zadzwonią po gliny.

    Polubienie

 17. CZY CI dwaj na pierwszym planie, nie wygladaja na podobnych do siebie?.
  Mowia,ze r..e „buduje infrastrukture pod „jedna religie”.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.