Alert!!! Zlikwidujmy żydowski reżim IIIRP

Według słownika „alert” oznacza wezwanie do działania w chwili zagrożenia. A co nam zagraża? Nie, nie fałszywa pandemia, zagrożeniem jest żydowski reżim IIIRP realizujący polecenia swoich mocodawców z Waszyngtonu i Londynu – wprowadzający covidowe restrykcje.

Mamy sytuację, gdy w związku z propagandową pandemią zastosowana terapia (covidowe restrykcje, respiratory, preparaty nie wiedzieć czemu zwane szczepionkami, etc.) przynosi znacznie większe szkody choremu, społeczeństwu i gospodarce, niż sama choroba – i to jest poza wszelką dyskusją.
A który normalny człowiek dobrowolnie poddałby się terapii niosącej więcej szkody niż choroba?

A jednak społeczeństwo poddane od marca 2020r. systematycznej presji, codziennej i wielokrotnej żydo-medialnej propagandzie i zastraszaniu, ulega covidowym bandytom łamiącym konstytucyjne prawa i poddaje się ich restrykcjom i szczepieniom.
Czy zatem nasze społeczeństwo składa się w większości z idiotów?

Likwidacja żydowskiego reżimu IIIRP = koniec pandemii

Konieczna jest likwidacja żydowskiego reżimu IIIRP, ale nie jest ona możliwa bez wzrostu politycznej świadomości i organizacyjnego wysiłku.

Tak swoje zdenerwowanie wprowadzanym od soboty lockdownem” – rządząca banda, powszechne media już nawet nie stosują polskiego słownictwa ! – wyraził na twitterze Grzegosh@Grzegosh21:

„Kurwy znowu wszystko zamykają!!! Skurwysyny!!!”

Powiedzmy szczerze, to zdenerwowanie bandytyzmem covidowych zbirów jest całkowicie słuszne i uzasadnione. A jeśli kogoś razi nieparlamentarny sposób wyrażania się, to przepraszamy, ale te wulgaryzmy są niczym w porównaniu do zbrodni jakich dopuszcza się reżim IIIRP.

A te mordy rozpoznajecie? To „covidowo-kryzysowy sztab”

Kto by pomyślał że występuje korelacja między ilością testów i zakażonych…

 

W pierwszych dniach marca gubernator 29-milionowego Teksasu ogłosił koniec lockdownu i maseczek. Zostały zniesione wszystkie obostrzenia.  

– W ciągu ostatnich dwóch tygodni średnia krocząca liczba codziennych nowych przypadków koronawirusa w Teksasie spadła o 42,5% – poinformował w poniedziałek, 15 marca Greg Abbott, gubernator amerykańskiego stanu Teksas. – I jak to możliwe – ?

 

 

Ale jeszcze tylko trochę cierpliwości, dajmy żydowskiemu reżimowi IIIRP odrobinę więcej czasu, a doczekamy wiecznej szczęśliwości – naprawdę, jesteśmy już bardzo blisko Raju.

Dariusz Kosiur

 

20 Komentarzy

Filed under Polityka

20 responses to “Alert!!! Zlikwidujmy żydowski reżim IIIRP

 1. paziem

  Uczniowie domagają się stacjonarej nauki w szkole!

  https://www.facebook.com/WolniUczniowie

  Polubienie

 2. paziem

  Podstawowe dane demograficzne prezentuje poniższa tablicaa
  :
  Wyszczególnienie 1990 2000 2010 2015 2018 2019 I półrocze 2019 2020
  Ludność w tys. ……………………… 38073 38254 38530 38437 38411 38383 38386 38354
  Przyrost rzeczywisty w tys. 85 -9 33 -41 -22 -29 -25 -28
  w %…………………………………… 0,22 -0,02 0,08 -0,11 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07
  Przyrost naturalny w tys. ……. 157,4 10,3 34,8 -25,6 -26,0 -34,8 -27,0 -31,2
  na 1000 ludności…………….. 4,1 0,3 0,9 -0,7 -0,7 -0,9 -1,4 -1,6
  Urodzenia w tys. ………………….. 547,7 378,3 413,3 369,3 388,2 375,0 182,3 177,4
  na 1000 ludności…………….. 14,3 9,9 10,7 9,6 10,1 9,8 9,5 9,2
  Zgony ogółem w tys. ……………. 390,3 368,0 378,5 394,9 414,2 409,7 209,3 208,6
  na 1000 ludności…………….. 10,2 9,6 9,8 10,3 10,8 10,7 10,9 10,9
  Zgony niemowląt w tys. ……… 10,6 3,1 2,1 1,5 1,5 1,4 0,7 0,6
  na 1000 urodzeń żywych 19,3 8,1 5,0 4,0 3,8 3,8 3,8 3,6
  Małżeństwa w tys. ……………….. 255,4 211,2 228,3 188,8 192,4 183,4 66,1 37,4
  na 1000 ludności……………. 6,7 5,5 5,9 4,9 5,0 4,8 3,4 2,0
  Rozwody w tys. ……………………. 42,5 42,8 61,3 67,3 62,8 65,3 33,9 23,2
  na 1000 ludności……………. 1,1 1,1 1,6 1,8 1,6 1,7 1,8 1,2
  Imigracja w tys. …………………… 2,6 7,3 15,2 . 15,5 16,9 7,5 5,6
  Emigracja w tys. …………………… 18,4 27,0 17,4 . 11,8 10,7 5,2 2,8
  Saldo w tys. ………………………….. -15,8 -19,7 -2,1 . 3,6 6,1 2,3 2,8
  a) Dane o liczbie ludności oraz dotyczące współczynników na 1000 ludności zostały opracowane w oparciu o:
  dla 1990 r. – wyniki szacunków ludności; dla 2000 r. – bilans ludności na bazie wyników NSP’2002; dla
  pozostałych lat – bilans ludności na bazie wyników NSP’2011

  więcej: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2020,6,28.html

  tamże: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/28/1/ludnosc_stan_i_struktura_oraz_ruch_naturalny_w_przekroju_terytorialnym_na_30.06.2020.pdf tamże ss.8-10

  Polubienie

   • paziem

    Podstawowe informacje
    o faktach demograficznych w I półroczu 2020 r.
    W końcu czerwca 2020 r. ludność Polski liczyła 38354 tys. osób; w miastach mieszkało 23001 tys. osób
    (60% populacji), na wsi 15353 tys. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowią prawie 52%, a współczynnik
    feminizacji wynosi 107 (w miastach 111, a na wsi 101).
    W pierwszym półroczu 2020 r. liczba ludności Polski zmniejszyła się o prawie 28 tys. osób – oznacza to
    ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła -0,07%. W I półroczu poprzedniego roku liczba ludności także się
    zmniejszyła (o 25 tys., tj. -0,06%). Spadek liczby ludności jest wynikiem niekorzystnych tendencji –
    notowanych w skali rocznej – przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego. Od 2013 r. jest
    obserwowany ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej (pomimo wzrostu w latach 2016-2017) liczby
    urodzeń przy jednoczesnym niewielkim, ale systematycznym zwiększaniu się liczby zgonów wynikających
    ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku.

    W I półroczu 2020 r. ruch naturalny ludności przedstawiał się następująco:
    – zarejestrowano ponad 177 tys. urodzeń żywych, tj. o prawie 5 tys. mniej niż w analogicznym okresie
    ubiegłego roku. Współczynnik urodzeń zmniejszył się o 0,2 punktu promilowego (p. prom.) do poziomu
    9,2‰ – w miastach wyniósł 9,0‰, a na wsi tradycyjnie więcej, tj. 9,6‰;
    – zmarło ponad 208 tys. osób. W stosunku do I półrocza 2019 r. liczba zgonów zmniejszyła się o około
    0,7 tys., współczynnik wyniósł 10,9‰ (w miastach 11,2‰, na wsi 10,3‰);
    – w konsekwencji, przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) był ujemny
    i wyniósł -31,2 tys., współczynnik kształtował się na poziomie -1,6‰ (w I półroczu 2019 r. ubytek
    naturalny wyniósł -27 tys., tj. -1,4‰). Oznacza to, że w I półroczu 2020 r., w wyniku ruchu naturalnego,
    na każde 10 tys. ludności kraju ubyło 16 osób. W miastach ubytek naturalny liczył -25,7 tys. (-2,2‰),
    a na wsi -5,5 tys. (-0,7‰);
    – nadal obserwowany jest pozytywny trend niskiego poziomu umieralności niemowląt. Zmarło 0,6 tys.
    dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń
    żywych kształtował się na poziomie 3,6‰ (w miastach 3,5‰ a na wsi 3,8‰) i w stosunku do wielkości
    notowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku był niższy o 0,2 p. prom.;
    – zawarto ponad 37 tys. związków małżeńskich – o około 29 tys. mniej niż w I półroczu 2019 r. Współczynnik
    małżeństw zmniejszył się o ok. 1,5 p. prom. i wyniósł 2,0‰ (w miastach 2,0‰, na wsi 1,9‰). W omawianym
    półroczu około 39% spośród nowozawartych małżeństw stanowiły małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte
    w kościele (związku wyznaniowym), a następnie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego;
    – rozwiodło się prawie 23 tys. par małżeńskich – o około 11 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego
    roku, a w przypadku kolejnych niespełna 0,3 tys. małżeństw orzeczono separację – tj. o ok. 0,4 tys. mniej.
    Współczynnik rozwodów obniżył się o 0,6 p. prom. i wyniósł 1,2‰. Liczba rozwodów w miastach (16,6 tys.)
    była prawie 3-krotnie wyższa niż na wsi, a w przypadku separacji – dwukrotnie wyższa – odnotowano ponad
    0,2 tys. orzeczeń w miastach oraz ponad 0,1 tys. wśród mieszkańców wsi.
    Zauważalne spadki w liczbie zawieranych małżeństw oraz orzeczonych rozwodów i separacji wynikają
    m.in. z ograniczeń i restrykcji wdrożonych pod koniec marca br. w związku z COVID-19, w tym obostrzeń
    sanitarnych (np. dotyczących organizacji ślubów i wesel) oraz ograniczonej działalności sądów, a tym samym
    odwoływania spraw rozwodowych i o separacje.
    Drugim elementem wpływającym na ogólną liczbę ludności są migracje zagraniczne. Z danych
    pochodzących z rejestru PESEL wynika, że liczba imigracji była wyższa od liczby emigracji. Na pobyt stały
    zameldowało się w Polsce około 5,6 tys. osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą,
    natomiast wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło 2,8 tys. osób.

    za: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/28/1/ludnosc_stan_i_struktura_oraz_ruch_naturalny_w_przekroju_terytorialnym_na_30.06.2020.pdf

    Polubione przez 1 osoba

 3. Kojak

  Zydowski rezim ? Polacy to w duzym stopniu to zwyczajni idioci ! Zydzi sa takim mocni w Polsce ,bo Polacy to czesto zwyczajne glupki nierzadko z pouszkadzanymi mozgami ! Zydzi wbrew pozorom wcale nie sa tacy madrzy jak ich ludzie postrzegaja ! Oni sa tak silni tylko bezgranicznym polskim wrecz idiotyzmem . Wielokrotnie uslowalem cos wytlmaczyc jednemu z drugim lecz polski debil w obronie Zydow stawial sie do bicia ! Nie wiem wiec czy to bycie Polakim stanowi powod do dumy czy raczej do wstydu ?!

  Polubienie

 4. dyl

  1)
  Coś duży ten ROZRZUT mnie tu wyszedł.
  GUS podaje około 38,35 mln osób w Polsce, „wikipedia” 37,67 mln, a „worldometers” 37,84 mln

  Kto jest zatem najbliżej prawdy ???

  2)
  //nie fałszywa pandemia, zagrożeniem jest żydowski reżim IIIRP realizujący polecenia swoich mocodawców z Waszyngtonu i Londynu – wprowadzający covidowe restrykcje.//

  No, ale z tego co czytam na Pomorskiej Stronie Piłki Nożnej:

  http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/komunikat-po-decyzjach-rz%C4%85dowych-z-dnia-17-marca-2021-r/

  to decyzje rządowe (?) z dnia 17 marca 2021 r. odnośnie zawieszenia rozgrywek piłkarskich seniorów, zostały ogłoszone (WYBIÓRCZO) nie w oparciu o „polecenia” swych anglosaskich mocodawców, ale w oparciu o jakieś banalne rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej z dnia …17 czerwca 2014 r.

  To tak przy okazji

  Polubienie

 5. Bili de kid

  ZEROWA FREKWENCJA = DELEGALIZACJA SYSTEMU

  ps

  Polubione przez 1 osoba

 6. Lechita

  Kojak nie zwalaj winy na biednych Polaków, bo na całym prawie świecie synagoga szatana robi to samo co w Polsce , to znaczy : propaganda kłamstwa powszechnego przy odzianego w łachmany prawdy i lukru rozdawnictwa paro groszowego przyczyniła się do rozbrojenia systemu mentalnego człowieczeństwa . Skorumpowani zostali niemal wszyscy od samej góry do samego dołu , a kto nie chce marchewki dostał kijem i to podaje się jako przestrogę dla wahających się co wybrać . W sumie tylko około 10% procent społeczeństwa jest świadoma . Tylko 10% moze sie zmienic w aż 10% pod warunkiem że konflikt światowy jest nieunikniony a jest . Te 10% to przyszły zaczyn ciala i ducha Narodu Polskiego ,którego ty mam nadzieje cząstka jesteś i będziesz.

  Polubione przez 1 osoba

 7. Jednym z żałosnych naiwniaków który po szczepieniu zmarł, był dr nauk medycznych Witold Rogiewicz. Zasłynął z tego, że przed szczepieniem szydził z tych którzy ostrzegają przed szczepieniami i filmik tego rodzaju zamieścił w internecie.
  2 dni po zaszczepieniu umarł

  Polubienie

 8. Innym z medyków który agitował za szczepieniami a który zmarł po zaszczepieniu był profesor Marian Pardeli.

  https://wzabrzu.info/stracil-przytomnosc-pol-godziny-po-szczepieniu-kilka-dni-pozniej-zmarl/

  Polubienie

 9. Antymosiek

  Kopie sobie bydło żydowskie grób, oj kopie, i oby jak najszybciej ludzie przejrzeli na oczy i zlikwidowali to gówno śmierdzące już na całą galaktykę.

  Polubienie

 10. Bili de kid

  Piwo Warka i test na „kowid”: https://streamable.com/xu8h85

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.