Noworosja, czy Nowy Izrael ?!

NJ_2

„CZARNY CIEŃ CHAZARII NAD NOWOROSJĄ

Syjoniści budują swoje plany wbrew woli milionów Słowian” – Oleg Płatonow

.

_________________

Przebieg trwającej tzw. „specjalnej operacji wojskowej” Rosji na Ukrainie, a zwłaszcza jej fragmenty w postaci  negocjacji strony rosyjskiej z delegacją przestępczego reżimu kijowskiego rodzą wiele pytań. Nieco lekceważona i uznawana za „marginalną” obecna jest w dyskursie polityczno-publicystycznym koncepcja „Nowego Izraela”, albo w nieco zmienionej nazwie „Nowej Jerozolimy”, czy też  „Niebiańskiej Jerozolimy” – nawiązująca do historycznego państwa Kaganatu Chazarskiego.

Publikujemy niżej tłumaczenie interesującego artykułu, a w zasadzie wywiadu poprzedzonego krótkim redakcyjnym artykułem historycznym – jaki został opublikowany na łamach czasopisma  „Russkij Wiestnik” („Rosyjski posłaniec”). Autorem wstępu jest prof. Oleg A.Płatonow, wielce zasłużony naukowiec – historyk i ekonomista, a zarazem red. naczelny wspomnianego czasopisma, a także wydawca kilkuset fundamentalnych prac rosyjskich autorów, tworzących intelektualny panteon rosyjskiej kultury i cywilizacji europejskiej. 

Znamienny jest fakt, że od kilku lat toczony jest w Moskwie proces sądowy O.A. Płatonowa oskarżonego o szerzenie „mowy nienawiści” i „antysemityzmu”. Matryca jest podobna jak w przypadku administratorów portalu WierniPolsce1.wordpress.com, a imiennie przeciwko Dariuszowi Kosiurowi i Pawłowi Ziemińskiemu, przeciwko którym toczony jest proces w Warszawie z podobnego oskarżenia , i jak wszystko wskazuje z podobnej inicjatywy środowisk syjonistycznych w Rosji i Polsce – zwalczających narodowo-patriotyczne i słowiańskie środowiska polityczne i opiniotwórcze.

PZ

______________

CZARNY CIEŃ CHAZARII NAD NOWOROSJĄ
Syjoniści budują swoje plany wbrew woli milionów Słowian

Dziś proponujemy naszym czytelnikom bardzo ciekawy wywiad, który ujawnia plany syjonistów co do losów Ukrainy. Wywiad ten został udzielony w 2017 roku i dyskutowany prywatnie w kręgach syjonistycznych. Udzielił go Igor Witalijewicz Berkut (Gekko), szef partii Wielka Ukraina, ideolog przekazania części Ukrainy narodowi żydowskiemu. Nazywa siebie Yigal Ber-Kut. Jego projekt nazywa się „Nowa Jerozolima”. Zakłada on urządzenie na części obecnej Ukrainy „Nowego Izraela”, który obejmie takie regiony Ukrainy jak Odessa, Dniepropietrowsk, Zaporoże, Chersoń i Mikołajew. Występując z taką propozycją, Ber-Kut zapomina powiedzieć, że do 1917 r. terytoria te nosiły nazwę Noworosja jako część Imperium Rosyjskiego i stanowiły Noworosyjską Generalną Gubernię. Stolicą Noworosji, jej ośrodkiem administracyjnym była Odessa.

Ziemie Noworosji zostały zasiedlone potem i krwią narodu rosyjskiego i częściowo zaproszonych tu imigrantów z innych ziem słowiańskich, a gubernie w Noworosji były zaliczane do wielkoruskich, a nie małoruskich. W połowie XVIII wieku Bułgarzy, Serbowie, Wołosi dołączyli do rosyjskich osadników. Rząd, który planował utworzenie wojskowej osady granicznej, przyznał mieszkańcom korzyści i różne przywileje. W 1752 r. powstały dwa okręgi – Nowa Serbia i Słowiańska Serbia. W tym samym czasie powstawały linie obwarowań. Po I wojnie rosyjsko-tureckiej ufortyfikowane linie zajęły nowe przestrzenie. Aneksja Krymu w 1783 r. uczyniła Noworosję nie całkiem bezpieczną od Tatarów i dała nowy impuls kolonizacji regionu. Druga wojna rosyjsko-turecka oddała region Oczakowski w ręce Rosji, tj. zachodnią część prowincji Chersonia.

Od 1774 r. na czele zarząd Noworosją został postawiony książę G.A. Potiomkin, który pozostał na tym
stanowisku aż do śmierci w 1791 roku. On podzielił kraj na prowincje: Azow – na wschód od Dniepru i
Noworosyjsk – na zachodzie. Troską Potiomkina było zasiedlenie i wszechstronny rozwój regionu. Pod hasłem kolonizacji nadawano przywileje obcokrajowcom – imigrantom z ziem słowiańskich, Grekom, Niemcom i schizmatykom, wielkie posiadłości ziemskie rozdzielano dygnitarzom i urzędnikom z obowiązkiem ich osiedlenia. Równolegle z kolonizacją rządową nastąpiła wolna kolonizacja z Wielkorusi i Małorusi. Rosyjscy koloniści, w odróżnieniu od cudzoziemców, nie korzystali z pomocy skarbu państwa, ale nie napotykali na żadne przeszkody w osiedlaniu się w nowych miejscach – ziemi było dużo, a jej właściciele chętnie pozwalali im się na niej osiedlić.

Spoglądali protekcjonalnie na przesiedlanie w regionie zbiegłych chłopów, których liczba wzrosła wraz z rozwojem pańszczyzny pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Za Potiomkina w Noworosji powstało wiele miast – Jekaterynosław, Chersoń, Mikołajew i inne. Później powstała Odessa. Administracyjnie Noworosja była kilkakrotnie przekształcana. W 1783 r. została przemianowana Namiestnictwo Jekaterynosławskie. Rok później powstał region Taurydy, w 1795 r. – prowincja Wozniesieńskaja. Za Pawła I wydzielono część Jekaterynosławskiej Namiestnictwa, a z reszty utworzono prowincję noworosyjską. Za czasów Aleksandra I powstały tu prowincje Jekaterynosław, Chersoń i Tauryda, które wraz z przyłączonym do Turcji regionem Besarabii utworzyły Generalną Gubernię Noworosyjską. Centrum administracyjnym Noworosji, a także przemysłowym i kulturalnym, w XIX wieku stała się Odessa.

Po 1917 r. bolszewicy utworzyli w znacznej części Noworosji Republikę Doniecko-Krzywo Rożską, która
najpierw została włączona do Rosji, a następnie przeniesiona na Ukrainę w celu zwiększenia w niej liczby
proletariuszy. Ber-Kut zapomniał o tym wszystkim. Ale głównym argumentem na rzecz projektu „Nowy Izrael” zapowiedział, że na tych terenach w VIII wieku. rządził Kaganat Chazarski. W rzeczywistości ziemie Naddońskie i Środkowego Dniepru były częścią Chazarii, dopóki rosyjski książę Światosław nie zniszczył tego zbójniczego państwa. Ogólnie rzecz biorąc, Ber-Kut zamierza przekazać całą Noworosję – Odeski, Dniepropietrowski, Zaporoski, Chersoński, Mikołajowski – obwody, „narodowi wybranemu”, gdzie, jego zdaniem, zostanie przesiedlone 6 mln Żydów z Izraela i ponad 12 mln z Federacji Rosyjskiej, USA i Unii Europejskiej. Ogólnie rzecz biorąc, w tym projekcie najważniejsze jest marzenie o odrodzeniu Chazarii. Jest to odwieczne marzenie wielu pokoleń żydowskich.

Ale jak zareagują na to miliony Słowian, których przodkowie od wieków opanowali te ziemie, walczyli o nie, umierali za nie, Ber-Kuta nie obchodzi. Przypisuje obecnej ludności ziem Noworosyjsk rolę pozbawionego praw wyborczych personelu służebnego, jak Arabowie w państwie Izrael. Słowianie potraktują projekt Ber-Kut jako obrazę. Próba jego realizacji zostanie uznana przez Słowian za prowokację. Spowoduje wrogość narodową i falę antysemityzmu. Radzę kuratorom tego szalonego projektu pomyśleć o konsekwencjach, do jakich doprowadzi powstanie „Nowego Izraela”, wbrew woli milionów Słowian!

NJ_1

Pamiętajcie – prędzej czy później na tym terenie pojawi się Noworosja!

Oleg PŁATONOW

.

.

.

.

.

NJ_2

Książę Światosław – zwycięzca Chazarskiego Kaganatu

– Igor Witalijewicz, niedawno wróciłeś z Izraela. Jak minęła podróż?
– To był szósty wyjazd do Izraela w ciągu roku. Poszło świetnie. Wykładałem na kilku uniwersytetach, w szczególności w Hajfie, Beer Szewie, Jerozolimie, Tel Awiwie i jestem gotów podzielić się z wami wszystkimi wiadomościami, które posiadam. Wykłady zostały wygłoszone na zaproszenie Związku Studentów Izraela na sześciu uczelniach. Wiele spotkań, wiele nowych znajomości.
Najpierw kilka słów o tym pięknym państwie. Faktem jest, że państwo Izrael ma kilka podstawowych, ważnych problemów, których nie da się rozwiązać w dotychczasowym paradygmacie.
Pierwszym problemem jest terytorium. Powierzchnia Izraela to około 21 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli mniej niż powierzchnia jakiegokolwiek obwodu ukraińskiego, i to przy populacji 8,5 miliona osób, co stanowi dość dużą gęstością zaludnienia. Ponadto około 60% tego terytorium to pustynia, a reszta to gleba skalista, co samo w sobie bardzo wpływa na przeludnienie w miastach i tych miejscach, gdzie klimat sprzyja ludzkiemu życiu. O klimacie… Klimat jest bardzo gorący, a wszystkie te leśne plantacje, które starają się uprawiać w Izraelu, płoną prawie każdego lata, a proces ten jest
nieustannie odnawiany.
Trzecim problemem jest środowisko. Faktem jest, że emisje przemysłowe, odpady miejskie stwarzają poważne problemy środowiskowe dla Izraela, z ograniczonymi możliwościami, co robić z tymi odpadami.
Kolejny to wyczerpanie zasobów, skończoność zasobów na tej ziemi. Nie można wykluczyć innego ważnego problemu – okrążenia Izraela. Izrael liczący 8,5 miliona, z czego 6,6 miliona
to Żydzi, otoczony jest przez ponad 100 milionów ludzi żyjących w pobliskich krajach muzułmańskich arabskich. To, co było w przeszłości, co jest dzisiaj, co będzie w przyszłości, stwarza pewne ryzyko agresji z ich strony przeciwko Izraelowi.
I ostatnim problemem z tej serii, który chciałbym wyróżnić, są sporne terytoria Izraela. Z 21 tysięcy
kilometrów kwadratowych terytorium Izraela należy wyodrębnić prawie 6 tysięcy spornych terytoriów, o
które toczą się wojny i przeprowadza się agresję. Są to Wzgórza Golan, Zachodni Brzeg Jordanu, Strefa
Gazy, Wschodnia Jerozolima. Wszystkie te problemy, o których wspomniałem, jak i inne, tworzą pewną
skończoność możliwości rozwoju państwa Izrael w przyszłości. Wszyscy znacie artykuł i oświadczenie
H. Kissingera, że Izrael przestanie istnieć w ciągu dekady z powodu wielu nierozwiązywalnych
problemów, w tym tych, o których wam mówiłem.

– Wszystkie opisane przez Pana problemy Izraela będą dotyczyły przede wszystkim młodzieży, dorastającego pokolenia. Poza tym na początku wspomniałeś, że wykładałeś na uniwersytetach. Pytanie o sytuację młodzieży w Izraelu.
– To właśnie te problemy najbardziej dotkną i będą dotyczyć młodszej generacji Izraela. Dziś co roku około 60 tysięcy młodych ludzi w Izraelu kończy wyższe uczelnie. Obecnie w Izraelu jest około pół miliona młodych ludzi poniżej 30 roku życia z wyższym wykształceniem. To ogromna liczba. Tak więc na wykładach ci młodzi ludzie mówią, że ich perspektywy w kraju są bardzo niejasne. To znaczy, że ci ludzie kończą studia, aby później zrobić karierę w różnych rodzajach ludzkiej działalności: ktoś w biznesie, ktoś w medycynie, ktoś w agencjach rządowych, ktoś w przemyśle. Ale faktem jest, że terytorium Izraela, rodzaj jego gospodarki, wyznacza pewną, jak powiedziałem, skończoność jego rozwoju. Pojemność rynku krajowego w tej mierze. Więc dla tych osób kończących studia, okazuje się, że niemożliwe jest zdobycie zawodu i pracy w specjalności nabytej na uniwersytecie. Dlatego bardzo duża część młodzieży Izraela będzie emigrować w celu zrobienia kariery, osiągnięcia dobrobytu, realizacji ambicji i tak dalej. Ale widzicie, odpływ wykształconej młodzieży jest dowodem ukrytej choroby społeczeństwa! Kiedy wyjeżdżają ci, którzy mogli stworzyć bazę, trzon społeczeństwa i państwa za 20 lat.

NJ_3

Rosyjscy osadnicy rozpoczęli historię Noworosji:
ani Kijów, ani Tel Awiw nie chcą o tym pamiętać

Ale jest też inna część młodzieży. To ci, którzy chcą służyć krajowi i ideom, którzy mentalnie lub z racji temperamentu chcą służyć państwu. Na wykładach studenci mówią mi, poprzedniego pokolenie było w dobrej sytuacji. To są ci, którzy mają teraz 50-70 lat w Izraelu. Mogli sobie pozwolić na odważne myśli, przygody, wyczyny! Ci ludzie wyszli jak granice, odpowiadając na wszelkie wyzwania – cywilizacji, narodu, państwa, tak mi mówią. A co ci ludzie oferują obecnemu młodemu pokoleniu? studenci poskarżyli mi się. Proponują mu karierę na dziesięciolecia, od młodszego stażysty do starszego specjalisty, chociaż same te pokolenia, które dziś są u władzy, kiedy budowały państwowość, kiedy tworzyły państwo Izrael, tworzyły medycynę, edukację, przemysł – żyły w zupełnie innym czasie, zupełnie innych wyzwaniach i, co ważne, możliwościach. Dlatego dzisiaj, jeśli nie urodziłeś się, jak mówią, z łyżką w ustach, a twoi rodzice nie są super bogaci, a chcesz zacząć życie od zera, aby jakoś się urządzić, twoim prawie jedynym wyborem jest służba w wojsku. Ale służba wojskowa nie jest odpowiednia dla wszystkich typów ludzkich charakterów, nie dla każdej ludzkiej natury. Rezultatem jest coś, co nigdy wcześniej się nie wydarzyło: coraz więcej młodych, wykształconych żydowskich chłopców i dziewcząt nie wiąże swojej przyszłości z Izraelem.

Powiedziałbym, że jest to bardzo niepokojący sygnał.
– Opisałeś problem państwa izraelskiego, a także nakreśliłeś problem lokalnej młodzieży. Więc co dalej?
– Faktem jest, że ten problem – ważny i wydawałoby się nierozwiązywalny – ma rozwiązanie, jest odpowiedź. Nazywa się „Niebiańskie Jeruzalem”. W przyszłości będę posługiwał się pojęciem „Niebiańska Jerozolima” tak samo, jak „Nowa Jerozolima”, „Nowa Ziemia”. Aby było jasne dla widzów, wszystko to odnosi się do tego samego terytorium, tego samego projektu. W rozdziale 21 Księgi Objawień Jana Teologa ( Apostoła Jana Ewangelisty – tłum.PZ), która jest ostatnią księgą Nowego Testamentu, jest powiedziane, że wybrany lud Boży, zbawiony przez Boga, odnajdzie ziemię Nowej Jerozolimy, która po tym będzie kontynuowała swoją drogę do szczęścia i dobrobytu. Naszym zdaniem ziemie Nowej, czyli Niebiańskiej Jerozolimy, znajdują się na południu Ukrainy. Jest to pięć regionów: regiony dniepropietrowski, zaporoski, chersoński, mikołajowski i odeski. To na terenie tych regionów powstanie w przyszłości Nowa Jerozolima, co pozwoli na dalszy rozwój i ziemską drogę całego narodu żydowskiego. Nie tylko to, ale to w Nowej Jerozolimie spełni się odwieczne marzenie narodu ukraińskiego! To nie jest ruch bezwizowy. Wiele osób błędnie uważa, że ruch bezwizowy to marzenie narodu ukraińskiego. To nie jest prawda! Ile lat ma ten sen – 3-4 lata. Jest jedno marzenie, które istnieje w sercach i umysłach Ukraińców od 25 lat i brzmi: emerytura 500 euro! To jest główne i wieczne marzenie narodu ukraińskiego. Jeszcze w 1991 roku było to 500 marek, a potem stało się 500 euro. Żaden inny sen!
Minie rok lub dwa – i zapomną o ruchu bezwizowym, ale emerytura w wysokości 500 euro jest na zawsze! Dopóki naród ukraiński będzie istniał, to marzenie będzie żyło. Dlaczego ten projekt jest ważny dla ludzkości? Bo to jedyny twórczy projekt na skalę cywilizacyjną od 50 lat.

Rozejrzyjcie się! Co się wydarzyło w ostatnich latach i dekadach? Wojny, dewastacje, głód, bieda, agresja, terroryzm. I tylko projekt Nowej Jerozolimy po raz pierwszy od dziesięcioleci dla całej ludzkości będzie powszechnym i konstruktywnym.
– Opierając się na skali Pańskiego projektu, przypuszczam, że w społeczeństwie izraelskim mógłby pojawić się pewien rezonans i prawdopodobnie reakcja lokalnych mediów.
– Oczywiście. Reakcja była bardzo życzliwa w odniesieniu do tego projektu. Wiele izraelskich mediów, wydawanych w języku hebrajskich odpowiedziało różnymi artykułami i przywieźliśmy ze sobą kilka gazet, które zabraliśmy ze sobą, kiedy opuszczaliśmy Hajfę, aby móc to pokazać. Sądząc po recenzjach naszego wyjazdu, reakcja izraelskiej prasy na nasz projekt była entuzjastyczna.

NJ_4

I. Stalin znał cenę odwiecznego marzenia wielu pokoleń Żydów”
budować Nowy Izrael na rodzimych ziemiach rosyjskich

– Czyli zarazili się pomysłami?
– To nie wszystko od razu. Potrzeba było określona części życia, aby te idee, najpierw zostały zasiane w ziemi i zapłodnione, zaczęły kiełkować i kiełkować. Bardzo interesująca jest reakcja prasy izraelskiej na naszą wizytę, powiedziałbym nawet, na naszą misję. Oczywiście to nie cała prasa na to zareagowała, ale pokaźna część, którą mamy. Chyba nie wszyscy znają hebrajski, a czy powinienem tłumaczyć? Oto nagłówek „Z miłością w sercu. W drodze do Niebiańskiej Jerozolimy”. Następna gazeta: „Potrzebujemy nowego Ben-Guriona”. W innym jest napisane: „Uczyńmy Niebiańskie Jeruzalem wielkim!” Następny tytuł to „Niebiańska Jerozolima: Początek”. Jak widać, całkiem pozytywna reakcja. A oto tutaj, w auli ze studentami, a artykuł nazywa się tak: „Kaznodzieja czy sprawiedliwy”. Nie ma sensu dalej przewijać:
– To niezwykle ciekawe, dlaczego terytorium Ukrainy zostało wybrane dla narodu żydowskiego – dla Nowej Jerozolimy?
– Przede wszystkim wydarzyło się to historycznie. Jak pamiętacie, to na tym terytorium istniał wielki Chazarski Kaganat, istniało państwo żydowskie. Do tego dochodzi ciągłość historyczna, połączenie czasów. Od 1924 do 1944 r. rząd sowiecki rozważał utworzenie Żydowskiej Republiki Radzieckiej na Krymie, a to jest w pobliżu. A jak wiadomo, dopiero konflikt nowo powstałego Izraela z ZSRR położył kres temu projektowi. A tak wszystko szło ku temu, że na Krymie będzie żydowska autonomia lub Żydowska Republika Radziecka. To po pierwsze.

Drugi, to powód wojskowy. Wszyscy wiemy, że Izrael jest pod stałym zagrożeniem militarnym ze strony
sąsiednich krajów. Dziś ich populacja jest ponad dziesięciokrotnie większa niż w Izraelu. Być może z czasem ich siła militarna wzrośnie nie tylko pod względem potencjału ludzkiego, ale także technicznego. Dlatego też, jeśli będzie istniało inne, oddzielne terytorium, daleko, ale nie na tyle daleko, aby pocisk średniego zasięgu nie dosięgnął celu, zupełnie nie ma sensu atakować małe państwo Izrael, zdając sobie sprawę, że niedaleko na północy znajduje się państwo obszarem siedmiokrotnie większe od współczesnego Izraela, które jest niewątpliwie potężniejsze gospodarczo, ze znacznie większą populacją, i które, jeśli coś się wydarzy, może dać agresorowi namacalną i bolesną odpowiedź.

Kolejny powód ma charakter geograficzny. Czy pamiętasz, jak żydowska autonomia w Birobidżanie
zakończyła się fiaskiem? Jednym z głównych powodów był klimat. Niebiańskie Jeruzalem nie może istnieć
razem ze złym klimatem. Ponadto musi znajdować się nad brzegiem morza, ponieważ musi istnieć bezpośrednie połączenie wodne między Izraelem a Nową Jerozolimą. Nie ma innego terytorium, które spełniałoby te kryteria.

Kolejny powód to etnograficzny. Ta Nowa Jerozolima będzie miała dwa ośrodki: Dniepropietrowsk i Odessa. Dniepropietrowsk to synagoga Złotej Róży, to największe żydowskie centrum kulturalne na świecie, to najbogatsi i najbardziej wpływowi ludzie w regionie, to największa społeczność Chabad w krajach postsowieckich, a może i w całej Europie. Odessa jest historycznie ukształtowanym kulturalnym i duchowym centrum żydowskim, które istnieje od pokoleń. To stamtąd wyszedł wielki syjonista Władimir Żabotyński i stamtąd wyszło wielu wspaniałych ludzi. Pamiętamy Ojstracha, Wassermana, Utiosowa, Żwaneckiego i wielu innych. Odessa zawsze była historycznie jednym z kulturalnych i duchowych centrów Żydów.

Ponadto powodem ezoterycznym jest Kabała. Mówimy, że Nowa Jerozolima powinna składać się z pięciu
regionów i że należy do niej włączyć region Zaporoża. Jeśli usuniemy region Zaporoża, pozostaną cztery
regiony. Zobaczmy, co Kabała ma do powiedzenia na temat liczby „4”! To niestabilna równowaga, agresja i niemożność rozwoju. A weź liczbę „5”: to rozwój, harmonia, możliwość samodoskonalenia. Następny. Kto i co może nam dzisiaj powiedzieć o przyszłości Krymu za 30-50 lat? Jeśli rosyjski rząd powróci do kwestii, że rosyjskim Żydom należy przekazać Krym, wtedy Krym stanie się, logicznie rzecz biorąc, szóstym regionem Nowej Jerozolimy. A co mówi się o liczbie „6” w Kabale? Sześć to nabycie wiecznego domu.
Cóż, mistycznym powodem jest szofar. Jeśli weźmiesz szofar i umieścisz go na mapie tego terytorium,
zobaczysz, że z podstawą rogu, który kojarzy się z obfitością, spoczywa na Dniepropietrowsku i Zaporożu.
Mianowicie jest to gospodarka i fabryki, zakłady wydobywcze i przetwórcze oraz hutnicze. Potem skręca i
dociera do Humania najbardziej napiętą częścią, gdzie znajduje się grób wielkiego rabina Nachmana, i jego czubkiem, czyli tam, gdzie szofar ma dziurę, w której dmuchają, czyli tam, gdzie duch nadchodzi od, spoczywa na Odessie. Absolutnie mistyczny zbieg okoliczności, który objawił mi się w głównej synagodze w Kijowie.

– Czy zastanawialiście się nad tym, jak na taki projekt zareaguje miejscowa ludność ukraińska?
– Myślałem i mówiłem o tym więcej niż raz. Faktem jest, że terytorium tych pięciu regionów pustoszeje i
dziczeje na naszych oczach. Jeśli wsiądziesz do samochodu, to po przejechaniu kompletnie martwymi i
podziurawionymi, brudnymi drogami ze śmieciami po bokach, gdzie co 15 kilometrów jest zupełnie brudny betonowy parking, zobaczysz, że ten teren zamienia się teraz w strefę, którą opuszczają ludzie. Ostatnio ludność tych obszarów wynosiła 9,5 miliona. Minęło dziesięć lat, a dziś na tym terytorium mieszka mniej niż osiem milionów ludzi, a spadek liczby ludności trwa. Oznacza to, że na terytorium siedmiokrotnie większym niż terytorium Izraela jest dziś mniej ludności niż na terytorium Izraela, którego połowa to pustynia. Oczekujemy, że przeciwnie, kiedy rozpocznie się budowa Nowej Jerozolimy, ludzie ze wszystkich regionów Ukrainy – z zachodu, północy, wschodu, południa, zewsząd, zaczną się tu gromadzić, aby móc się tu osiedlić, mieszkać i pracować. Oznacza to, że to terytorium od wschodu będzie graniczyło z Donbasem, na północy będzie miało regiony ukraińskie, a na zachodzie – region winnicki, który będzie służył jako bufor między Nową Jerozolimą a wystarczająco antysemicką Ukrainą Zachodnią. Kiedy niektórzy pytają: dlaczego te pięć obszarów? dlaczego by nie dodać tu rejonu Charkowa, gdzie jest
bardzo silne żydostwo, rejonu Kijowa, który również znajduje się w strefie wpływów żydostwa ukraińskiego? dlaczego nie dodać ojczyzny obecnego premiera Hrojsmana, gdzie Żydzi też mają bardzo silną pozycję? Mówimy: nie, nie! Nikt nie wie, co stanie się w najbliższych latach z obwodami charkowskim i kijowskim. Może to strefa wielkiego konfliktu między Rosją a Ukrainą. Nie wiemy, czy na zachodniej Ukrainie będzie Polska, Rumunia i Węgry, czy będzie to coś innego. Dlatego bardzo ważne jest, aby Niebiańska Jerozolima miała ze wszystkich stron sprzyjające, sąsiedzkie środowisko przez regiony ukraińskie, które będzie stanowiło pewnego rodzaju ochronę tego terytorium, tego świata przed zewnętrznymi agresywnymi siłami.

– Czy zastanawiałeś się nad kwestią stolicy?
– Na pewno! Rozważono i zbadano wiele problemów. Wybrano model, według którego funkcjonuje wiele
rozwiniętych państw: Waszyngton – Nowy Jork, Berlin – Frankfurt, Stambuł – Ankara, Ałma-Ata – Astana.
Będzie tak samo. Polityczną stolicą biznesu Nowej Jerozolimy będzie Dniepropietrowsk, a kulturalną i
turystyczną stolicą tego terytorium Odessa.

– Wszystko wygląda logicznie i rozsądnie, ale czy naprawdę nie ma przeciwników i przeszkód?
– Zastanówmy się, kto będzie przeciwko? Weźmy Ukrainę. Kto na Ukrainie będzie przeciwko temu
projektowi: Poroszenko, Jaceniuk, Tymoszenko, Hrojsman, Kliczko, Firtasz, Pinczuk, Kołomojski? Powiedz mi, kto ze znaczących osób na Ukrainie będzie przeciwko temu projektowi? Ale głosu tych ludzi poza Ukrainą nie słychać, nie ma zresztą to większego znaczenia. Spójrzmy na sąsiednie kraje ze wschodu na zachód! Weźmy Kazachstan. Który z kazachskich miliarderów będzie przeciwko temu projektowi? Aleksander Maszkiewicz, Timur Lewin? Wątpię! Weźmy Rosję? Prezydent Putin będzie przeciwny temu projektowi, może premier Miedwiediew, może Żyrinowski? Może Friedman, może Wekselberg, może Rotenberg? Pokazać! Chcę wiedzieć kto w Rosji będzie przeciwko temu projektowi?! Idąc dalej! Niemcy: Angela Merkel? Wyobraź sobie, że idzie do Bundestagu na podium i mówi: „Rząd niemiecki
uważa, że nowe pokolenie Żydów nie powinno żyć na Ukrainie”. Tak, sama myśl, że mogłaby powiedzieć coś takiego, doprowadzi ją do zimnego potu i przerażenia do końca jej kariery politycznej. Może Hollande będzie temu przeciwny? Może Theresa May? Może dom Rotszyldów? Może Abramowicz, mieszkający w Londynie, będzie przeciwny temu projektowi?

– Najprawdopodobniej wszystko potoczy się inaczej. W rzeczywistości już się odwróciło. Wszystko już tam
jest.Teraz bardzo ważna będzie wizyta u Papieża, którą powinien zorganizować Wiktor Pinczuk, bo potrzebne jest wsparcie Kościoła katolickiego. A czterech lub pięciu głównych przedstawicieli Ukrainy pojedzie na spotkanie z Papieżem w sprawie stworzenia Niebiańskiej Jerozolimy. Są to Wiktor Pinczuk, Dmitrij Firtasz, Igor Kołomojski i Renat Achmetow jako przedstawiciel nie-Żydów, który również może poprzeć tę ideę. Ważne, że przekazują Papieżowi: że to jedyny projekt cywilizacyjny w ostatnich dziesięcioleciach, który ma na celu tworzenie, a nie zniszczenie. Dlatego bardzo oczekujemy, że Kościół katolicki również poprze ten projekt.

– Po co ci wsparcie, skoro cały świat beau monde ( wyższe sfery -PZ) już wspiera ten projekt?
– Jak powiedziałem, ten projekt ma na celu dobro Ukraińców. I bardzo ważne jest, aby Kościół Katolicki poinformował swoją owczarnię, która znajduje się na zachodniej Ukrainie, że ten projekt nie jest skierowany przeciwko nim, ale że jest to wspólny twórczy, uniwersalny przykład współżycia w miłości i stworzeniu.

– Fundamentalną kwestią każdego państwa jest gospodarka. Jaka będzie podstawa ekonomii Nowej Jerozolimy?
– Ekonomiczne fundamenty Nowego Jeruzalem zostały już stworzone przez Bożą opatrzność. Podam kilka przykładów. Dziś na świecie jest 1,5 tysiąca miliarderów. Nieoficjalnie jest ich 4,5 tys. Dziś na świecie co tydzień 2-3 miliarderów, powiedzmy nieoficjalnych, wyjeżdża do innego świata. Cóż, lub, jeśli chcesz, kolejny miliarder oficjalnie opuszcza świat co tydzień. Tak więc ci ludzie z miliardami pod koniec życia muszą rozwiązać ważne dla nich zadanie: komu powinni pozostawić swoje miliardy jako spuściznę? Zostawiają je swoim dzieciom, wnukom, krewnym, ale poza tym wciąż są miliardy. I rozumieją, że oddając wszystko swoim bliskim, w jakiś sposób ich krzywdzą, bo okazują się być pokoleniem, które samo na nic nie zarobiło. I chcąc zostawić za sobą jakąś pamięć, jakiś sens dla swojego życia, zaczynają dziedziczyć te pieniądze, bo nie mają zastosowania, przesyłają je do jakichś schronisk dla zwierząt, na ratunek bagien Amazonki, na ratunek kilku fok. To wszystko jest bardzo ważne, ale dużo ważniejsze jest dla nich
zainwestowanie swoich pieniędzy w projekt, o którym będzie ludzka pamięć i żywa wdzięczność. Popatrz: w Izraelu pamiętają wszystkich swoich świętych i tych, którzy przez tysiąclecia uczestniczyli w zdobywaniu Izraela, ich ziemi. Wszyscy ci miliarderzy, jeśli chcą pozostać w historii Ziemi, oczywiście przekażą miliardy i odziedziczą te terytoria, o których będzie ludzka pamięć i żywa wdzięczność. Do tego oczywiście pomoc od miliarderów z Kazachstanu, Rosji, od multimilionerów i miliarderów z Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji – nazwijmy ich Górskimi Żydami. Będzie pomoc państwa Rosji, pomoc państwa Niemiec, które przekaże do tego kraju pieniądze, technologię, sprzęt i majątek. Będzie pomoc z Europejskiego Banku Centralnego, będzie pomoc z Banku Anglii, będzie pomoc z Domu Rotszyldów, pomoc ze wszystkich państw europejskich. Oczywiście pomocy oczekuje się od Stanów Zjednoczonych, od Rezerwy Federalnej, od setek funduszy rodzinnych miliarderów i multimilionerów. Oczekuje się pomocy od hollywoodzkich
potentatów, wielkich korporacji, takich jak Apple, Facebook, Google i innych.

NJ_5

Dzisiejsi obrońcy Małej Rusi wciąż nie wiedzą o roszczeniach syjonistycznych mędrców do ich ziem

– Chyba ostatnie pytanie, a może najważniejsze. Przypominam sobie słowa Stalina, że o wszystkim decydują kadry. Jeśli chodzi o projekt Nowej Jerozolimy, myślę, że ta kwestia stanie się fundamentalna. Czy wiesz, komu zostanie powierzona administracja Nowej Jerozolimy?
– Ten problem był badany od dawna. Zgodnie z paragrafem 13 rozdziału 21 Księgi Objawienia Jana Teologa, jest powiedziane, że Niebiańską Jerozolimą będzie rządzić 12 apostołów – 12 apostołów jawnych i jeden, trzynasty, jako apostoł ukryty. Dlatego, aby pokierować tą formacją, utworzono Sobór Dobroczynności, jak to się nazywa, składający się z 12 jawnych „apostołów” i jednego ukrytego. Pierwszym tak zwanym ukrytym apostołem jest wieczny, niewybrany ponownie przewodniczący. Pamięci Gołdy Meyer, jej pracy na rzecz narodu żydowskiego, została wybrana na wieczną przewodniczącą. Ponadto, jak wiecie, jest kijowianką i to jest jej powrót do domu. Benjamin Netanjahu będzie premierem.
Jak wiecie, jest wnukiem rosyjskiego rabina, który jest obecnie premierem w Izraelu. W związku z brakiem możliwości łączenia stanowisk, pod koniec kadencji premiera obejmie swoje obowiązki. W kwestiach obronne będzie decydował Wiktor Lieberman, obecny współpracownik Netanjahu, który po zakończeniu swojej kadencji zajmie się obroną Nowej Jerozolimy. Nawiasem mówiąc, urodził się w Kiszyniowie. Następna to służby specjalne i bezpieczeństwo. Pokierować nimi będzie Jakow Kedmi. Oczywiście nie jest tak sławny jak Lieberman i Netanjahu, ale nawiasem mówiąc, jest bardzo mocnym profesjonalistą, urodzonym w Moskwie. Na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanie były izraelski minister spraw wewnętrznych Natan Szaranski, urodzony w Doniecku mocny profesjonalista i zagorzały zwolennik
powyższych idei. Ministerstwem Spraw Zagranicznych, tzw. sprawami stosunków zewnętrznych, kierował znany żydowski tradycjonalista Avigdor Eskin, który będzie zaciekle bronił interesów Nowej Jerozolimy przed kimkolwiek. Sprawami mediów, nadawania, kultury pokieruje Władimir Sołowjow jako odnoszący sukcesy prezenter telewizyjny, producent telewizyjny, magnat telewizyjny. Przewodniczącym rady dobroczyńców jest Jewgienij Satanowski jako jeden z największych znawców polityki wewnętrznej i zagranicznej Izraela. Nad sprawiedliwością i legalnością czuwać będzie znana obrończyni praw człowieka, prawniczka i polityk Tatiana Montian, która, jak wiadomo, urodziła się na Krymie, a kiedyś praktykowała w moskiewskim wydziale kryminalnym. Oczywiście pojawia się pytanie: dlaczego ze wszystkich z Ukrainy tylko Montian? Powiem, że przed uchwaleniem ustawy o decentralizacji terytorium Nowej Jerozolimy znajdzie się w ukraińskim polu prawnym, więc będzie potrzeba teoretyka, praktyka i profesjonalisty, który stanie na straży rządów prawa i sprawiedliwości w tym zakresie na tej ziemi. Cóż, ostatni zaproszony do rady dobroczyńców to przewodniczący rady finansów – nie ma ministerstw i takich stanowisk, ale są tylko kwestie finansowe – to Ben Szalom Bernarke, były przewodniczący Rezerwy Federalnej USA System. Oto stanowiska, na które zostały już wybrane osoby. Kiedy dojdzie do pewnego porozumienia, zaczną swoje obowiązki.

– Igor Witalijewicz, Twoja historia okazała się niesamowicie fascynująca i życzę Ci szczerze powodzenia. Ale mam jeszcze ostatnie pytanie, być może nieoczekiwane dla Ciebie: jakimi słowami zwróciłbyś się do narodu żydowskiego, aby zainspirował go do nowych osiągnięć?
– Niełatwe! Trzy tysiące pokoleń narodu izraelskiego poszło do swojego państwa. Ojcowie żydowskiej państwowości zbudowali w 70 lat potężne, nowoczesne i sprawne państwo. Na Ukrainie ten dystans musimy przebiec za dziesięć lat, inaczej zostaniemy zmiażdżeni. Sprawmy, by Niebiańska Jerozolima była wielka!

za: http://rv.ru/content.php3?id=14180
(tłum.własne PZ)

53 Komentarze

Filed under Polityka

53 responses to “Noworosja, czy Nowy Izrael ?!

 1. przyjaciel

  tekst wydaje się nieprawdopodobny ale może się wydarzyć, po tej wojnie na tych ruinach żydowski kapitał chcący utworzyć nowe państwo w ramach którego tubylcy będą pełnić role niewolników (oczywiście nieświadomie dla siebie), może się okazać dla bardzo wielu obywateli ukrainy wręcz wybawieniem.

  Polubione przez 1 osoba

 2. andrzej

  Gdyby Ukraińcy przemyli oczy i stanąwszy u boku Rosji pozbywając się jednocześnie niszczącej ich agentury zaczęli budować swoje przyjazne państwo w oparciu o posiadane zasoby bogactw (w tym bardzo urodzajnej ziemi przy sprzyjającym klimacie) stali by się jedną z rzeczywistych potęg przemysłowo – rolniczych nie tylko w Europie, ale też w świecie.

  I o tym doskonale wie szeroko rozumiane żydostwo, które z chciwością spogląda na tamte ziemie i jej ewentualnych niewolników.

  Czy powstanie nowy przyczółek do supremacji NW nad całym światem?
  Odnoszę wrażenie, że światowe żydo-religijne oszołomstwo w natarciu, a V kolumna przejmuje inicjatywę w Rosji. Obym się mylił!

  Polubione przez 2 ludzi

 3. Paweł

  Szojgu , minister obrony jakiego kraju:

  Polubione przez 1 osoba

  • andrzej

   Dlatego tak łatwo prokurowane są te różne prowokacje na konto Rosji.
   To wycofanie się wojsk FR z zajętych wcześniej terenów, aby pokazać prymitywnie wymyślone zbrodnie w stylu zagazowanych w Syrii przez al-Asada to robota banderowców za przyzwoleniem (wiedzą) V kolumny w siłach zbrojnych Rosji.
   Działania zbrojne na Ukrainie powinny zostać wyprzedzająco przygotowane „najazdem” w stylu Żukowa. W tych sprawach trzeba być pryncypialnym.

   Polubienie

   • mleko z nosa

    W stylu 06.08.1945 i 09.08.1945
    06.11.2022 tego dnia kijów wyparuje.

    Krotko,zwiezle i na temat jak z Japonią poddajecie się i całkowita denazyfikacja etc.Rosja powinna to zakomunikowac 01.05.2022 swiatu niech wie cco go czeka , i potwierdzic 09.05.2022
    Jak Putin nie ma jaj ja przycisnę przycisk na Kijów..
    Co zrobi swiat zesra sie i odetchnie lub zginie i nie zdąży zesrać.

    Polubienie

 4. Paweł

  Zdrajcy winni odpowiedzieć

  Polubienie

 5. Paweł

  Donbas, Noworosja… denazyfikacja, czy może deoligarchizacja, czy co ?

  Ale bez desysjonizacji nic sie nie uda!!!!

  Polubienie

 6. andrzej

  Słowianie muszą być bardziej stanowczy w stosunku do wrogów wewnątrz i na zewnątrz, jeśli chcą przetrwać.

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Pingback: Noworosja, czy Nowy Izrael?! / НАД НОВОРОССИЕЙ ЧЕРНАЯ ТЕНЬ ХАЗАРИИ – Piotr Bein's blog Piotra Beina

 8. andrzej

  „Najlepsze” dopiero przed nami? Cytat „Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA, generał Mark Milley przewidział, że działania wojenne na Ukrainie mogą trwać jeszcze kilka lat…Wojskowy powiedział o tym, przemawiając 5 kwietnia na przesłuchaniu w Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Kongresu USA…„Na Ukrainie będzie dużo więcej walk na lądzie. Myślę, że będzie to bardzo przedłużający się konflikt. Myślę, że mierzony co najmniej latami. Nie jestem pewien co do dekady, ale na pewno co najmniej lata – powiedział Milley…Według niego „mówimy o bardzo długim konflikcie zapoczątkowanym przez Rosję”…„Wierzę, że NATO, Stany Zjednoczone, Ukraina, a także wszyscy sojusznicy i partnerzy wspierający Ukrainę będą się w to angażować przez dłuższy czas” – dodał”;
  https://strana.today/news/385011-kak-dolho-prodlitsja-vojna-v-ukraine-rastjanetsja-na-neskolko-let.html
  Ps. Jak widać USA/UK ma zamiar „wojować” z FR do ostatniego Ukrainca (i oby nie do ostatniego „kontynentalnego” Europejczyka)…

  https://adnovumteam.wordpress.com/2022/04/05/wojna-juz-nie-domowa-na-ukrainie-05-04-2022r-2478-dzien-od-nowego-rozejmu-pelnowymiarowa-operacja-zbrojna-usz-wobec-republik-w-donbasie-zakonczona-interwencja-wojsk-fr-dzien-47/comment-page-3/#comment-235136

  Polubienie

 9. andrzej

  Cytat „Ławrow – o słowach Zełenskiego, że „nie będą nawet mówić o demilitaryzacji i denazyfikacji”: Jeśli delegacja ukraińska nadal mówi, że potrzebne są dodatkowe kroki ze strony Federacji Rosyjskiej. Jeśli nadal kategorycznie odmawia, tak jak teraz, nawet omawiania sprawy denazyfikacji i demilitaryzacji, przywrócenia praw języka rosyjskiego. Jeśli nadal będą deklarować, że nie mają problemów z prawami ludności rosyjskiej i z nazyfikacją wszystkich dziedzin życia kraju, to nie sądzę, aby przyczyniło się to do dalszego przebiegu procesu negocjacyjnego. Dlatego po raz kolejny chcemy wezwać tych, którzy kierują działaniami Kijowa, a wiemy, kim są, do uświadomienia sobie ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie, za przyszłość ładu światowego, o zapewnienie przestrzegania wszystkich zasad Karty Narodów Zjednoczonych”;
  https://t.me/boris_rozhin/39991

  https://adnovumteam.wordpress.com/2022/04/05/wojna-juz-nie-domowa-na-ukrainie-05-04-2022r-2478-dzien-od-nowego-rozejmu-pelnowymiarowa-operacja-zbrojna-usz-wobec-republik-w-donbasie-zakonczona-interwencja-wojsk-fr-dzien-47/comment-page-3/#comment-235127

  Polubienie

 10. andrzej

  Emerytowany pułkownik armii amerykańskiej Douglas McGregor:

  „Rosja nie opuści Ukrainy. Musimy zrozumieć, że nie przegra . ja/denazi_UA/5428

  🇪🇺WIĘZIENIE LUDZI! Wybrana przez nikogo, bez wątpienia skorumpowana podejmująca decyzje sprzeczne z traktatami 🇪🇺(zakaz RT, kupowanie broni dla 🇺🇦I.), von der Leyen nakłada sankcje na Węgry, by ukarać triumf wyborczy Orbana !
  https://pbs.twimg.com/card_img/1511363626946510849/vmjceLXe?format=jpg&name=small

  État de droit : la Hongrie menacée par l’UE d’être privée de fonds
  .https://www.lefigaro.fr/international/l-ue-lance-contre-budapest-la-procedure-liant-fonds-europeens-et-respect-de-l-etat-de-droit-20220405

  Biden mówi, że Putin jest „przestępcą wojennym” za to, co wydarzyło się w Bucha , i wzywa do procesu w sprawie zbrodni wojennych.
  .https://twitter.com/i/status/1511354553983193097

  W 2002 roku Biden zagłosował „tak” nad projektem ustawy o nazwie „Ustawa o inwazji na Hagę”, w której Stany Zjednoczone twierdzą, że użyją siły militarnej do zaatakowania Hagi (gdzie znajduje się Międzynarodowy Trybunał Karny), aby wyzwolić każdego przetrzymywanego tam Amerykanina.

  NATO rozszerzy współpracę z partnerami w regionie Azji i Pacyfiku w związku z odmową Chin potępienia operacji Rosji na Ukrainie. przez Stoltenberg
  .https://twitter.com/i/status/1511321953856012295

  Bo to, czego potrzebują Niemcy i Europejczycy po nałożeniu sankcji na Rosję, widząc 50% wzrost cen żywności w ciągu jednego dnia i rekordowe opłaty za paliwo/gaz… to zrobić to samo z krajem, który zaopatruje Europę w zasadzie we wszystko, co konsumują🤡

  „Biorąc pod uwagę brak zainteresowania Kijowa zachowaniem życia swoich żołnierzy, Mariupol zostanie wyzwolony od nacjonalistów przez siły wojskowe Rosji i DRL” – Ministerstwo Obrony Rosji

  W obecnej sytuacji na Ukrainie wierzę, że istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że Zełenski zostanie aresztowany i oskarżony jako zbrodniarz wojenny niż Putin. Bezpośrednie dowody zbrodni wojennych na Ukrainie, wraz z dowodami zamiarów, są przytłaczające. A jednak zachodnie media to ignorują.

  @Realscottritter.

  Armia LPR kontynuuje zajmowanie terytorium dawnego obwodu ługańskiego, teraz jest to zaledwie 7 km od miasta Siewierodonieck. Brygady szturmowe uderzają w pozycje wroga.
  Donbas
  .https://twitter.com/i/status/1511378293072691202

  https://kodluch.wordpress.com/2022/04/05/05-04-2022-syria-2374-dzien-sprzatania-swiata/#comment-128782

  Polubienie

 11. Sławobor

  Zacznijmy klasyfikować postacie z elit rosyjskich
  Podział nastąpił na Partię Interesów Narodowych optujących za zrobieniem porządków z Ukrainą i Partię Zdrady.
  PIN-owi przewodzi aktorka Szukszyna i jescze jedna znana, nie pamiętam nazwiska, aktorka orzaz oczywiście Kadyrow
  PZ to Ławrow, Pieskow, Deripaska
  Nie wymieniam pmniejszych, Szojgu bardzo prwdopodobny
  Bedziemy dopisywali kolejnych

  Polubienie

 12. Sławobor

  Wpływ Kadyrowa moze być znaczący na przebieg operacji. Czeczeni dzielnie walczą, ponoszą ofiary i domagają się zdobycia Kijowa. W..ny Kadyrow to duże prawdopodobieństwo wolty Czeczeni i podniesienie Kaukazu przeciwko Rosji.

  Polubienie

 13. Zbiorek pt. „Nowy Izrael w Noworosji” na:
  https://grypa666.net/2022/03/25/drugi-miesiac-wojenki-zydlackiej-na-upadlinie/
  Proszę podrzucać uzupełnienia.

  Polubienie

 14. Sławobor

  Pronko: Zgnilizna elity rośnie. Gotowi są „spuścić w klozecie” Rosję i nasze Zwycięstwo na Ukrainie

  Jest oczywiste, że rosyjska tak zwana elita (polityczna, biznesowa, kulturalna itp.) jest najsłabszym i najbardziej zgniłym ogniwem dzisiejszej Rosji. Już są gotowi płaszczyć się przed Zachodem. Są już gotowi do spłukiwania kraju w toalecie. Chcą tylko jednego – zobaczyć Rosję na warunkach tych, którzy są gotowi rozerwać nas na strzępy.
  https://tsargrad.tv/shows/pronko-gnil-jelity-zashkalivaet-oni-gotovy-smyt-v-unitaz-rossiju-i-nashu-pobedu-na-ukraine_524734

  Polubienie

 15. Sławobor

  Ratowanie nazistów „Azowa” przez generałów Federacji Rosyjskiej to głupota na granicy zdrady

  „Dopuszczenie” garnizonu Mariupola, w tym najbardziej elitarnych nazistów z „Azowa”, do rozmieszczenia wojsk ukraińskich poza kotłem to głupota granicząca ze zdradą. – pisze pułkownik FSB Igor Strelkov. – W trosce o efemeryczne szybkie sukcesy przeciwnik otrzymuje cudowną lekcję, że można uparcie bronić się w „fortecach” tygodniami (szturmując które nasze oddziały dosłownie wykrwawiają się), a potem spokojnie udać się do nowych twierdz i zacząć wszystko od nowa Ponownie. Z nowym doświadczeniem i nowymi siłami.

  Jeśli chodzi o broń porzuconą przez „Azowa”, „drodzy zachodni partnerzy” dadzą jej pod dostatkiem. Gdyby tylko było mięso armatnie i dość „żelaza”.

  Opowiedziałem się przeciwko szturmowi Mariupola. Zakładając z góry, że przyniesie ogromne straty i będzie się ciągnąć bardzo długo, a jednostki biorące udział w szturmie będą mogły z powodzeniem posuwać się w ważniejszych obszarach. Za blokowanie można było opuścić formacje rezerwistów. Ale jeśli szturm już się rozpoczął, musi zakończyć się całkowitym zwycięstwem. Wszystko inne to głupota granicząca ze zdradą.

  Komentarz „APN North-West”: ministrem obrony jest Siergiej Szojgu. Jego podwładny, generał Michaił Mizincew, zaproponował uratowanie Azowa, który został otoczony przez nazistów. Osobiście obiecał wypuścić ich na Ukrainę i obiecał niejednokrotnie. Doprowadzi to do wzrostu oporu wroga, spadku morale własnych jednostek i będzie miało wyjątkowo negatywny wpływ na wynik całej operacji. Wystarczy na trybunał, czy nie?
  http://www.apn-spb.ru/opinions/article34907.htm

  Polubienie

 16. Sławobor

  Pieskow obrażony na Brytyjczyków za swojego kryminalnego syna?

  Sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow nie kłamał, mówiąc, że „wszystkie śmieci gromadzą się w Londynie, które gdzieś ukradły pieniądze, a te śmieci gromadzą się tam od dwudziestu lat. „Wydajecie skradzione pieniądze. Nikt nie będzie dokonywał ekstradycji, nikt nie będzie współpracował z naszymi organami ścigania. To taka oaza dla przestępców.

  Są jednak wyjątki od reguły. Najstarszy syn samego Pieskowa i potomstwo byłego wicepremiera Aleksandra Żukowa zostali tam uwięzieni za rabunek i obaj gopniki musieli wrócić do Rosji. W przeciwieństwie do córki Pieskowa, Lizy, która wciąż siedzi w skorumpowanej Europie, potępiając wojnę na Ukrainie.
  http://www.apn-spb.ru/news/article34895.htm

  Polubienie

 17. Sławobor

  Mobilizacja utknęła na poziomie Putina

  Po odwrocie z Kijowa podwładni usypiają Władimira Putina bajkami. To, że przy ograniczonych siłach można długo walczyć na Ukrainie, przeciwko słabo uzbrojonym dzikusom z Syrii. Że sprzęt wroga można pozostawić bez paliwa i smarów bez niszczenia ukraińskich kolei i mostów. Że wyjdą z wojny na drodze negocjacji, bez kapitulacji Moskwy czy okupacji przez nasze wojska głównej części Ukrainy. Te same opowieści promuje propaganda. Na szczeblu prezydenta decyzje wojskowe, które są niezbędne do zwycięstwa, są zawieszone i nie są podejmowane. Mobilizacja z rezerwy 200 tys. ludzi (oprócz PKW i kontraktu) pozwoliłaby przełamać opór wroga, przejąć kontrolę nad połową kraju. Ale nie ma mobilizacji, stracono pięć tygodni. Zachód zwiększa dostawy. Na front dotarły kompleksy Starstreak, które już zestrzeliwują nasze Mi-28 i Su-35S. Następnie NATO zastąpi ukraińską obronę powietrzną nowoczesnymi systemami i nasyci ukraińską armię nową bronią, co da przeciwnikowi przewagę techniczną. Nadal można wygrać. Potrzebna jest częściowa mobilizacja, zniszczenie ukraińskiego transportu, blokowanie wszelkimi środkami zachodnich dostaw, okupacja Ukrainy z wyraźnym stwierdzeniem, że konieczne jest utrzymywanie tam dużych sił przez wiele lat.
  http://www.apn-spb.ru/news/article34893.htm

  Polubienie

  • markglogg

   No cóż, to samo co napisał powyżej Sławbor wynika z tego, co mówi ten Yura(z)Sumy oraz jego kolega Onfurienko: Dowództwo Armii FR robi wszystko, by te wojnę PRZEGRAĆ!

   Dlaczego?

   – Na Ukrainę jadą gigantyczne transporty uzbrojenia z NATO, a Rosja nie robi niczego, by przerwać POŁĄCZENIA KOLEJOWE Galicji ze Wschodem Ukrainy. (W polskich mediach się nawet pochwalono, że Anglia dostarcza broń p-lot i p-panc bezpośrednio SAMOLOTAMI do Kijowa, na NIENARUSZONE międzynarodowe lotnisko w Boryspolu.)

   – Ukraina posiada obecnie armię ok. 600 tysięcy wojska, Rosja + ŁDRL razem ok. 300 tysięcy. I na to, że od strony Rosji przybędzie tego wojska więcej, się – jak dotąd – nie zanosi.

   No i to, co niedawno zauważył Andrei Fursov, minister Obrony RF Szojgu (ponoć wyznania buddyjskiego), jest od kilku lat odznaczony orderem KRZYŻA MALTAŃSKIEGO, co oznacza, ze „swoim” nie chce on robić krzywdy. Stąd zapewne jego nieobecność w mediach przez 2 tygodnie, a potem jego zapewnienie, że Rosja zamierza się ograniczyć do zagwarantowania niepodległości Donbasu i otrzymania DEKLARACJI Ukrainy, że nie wstąpi do NATO. I wg. niego NIC WIĘCEJ RUSKIE na Ukrainie nie zamierzają robić. Ogłoszony 24 lutego program Prezydenta Putina Denazyfikacji i Demilitaryzacji wyraźnie „spadły” z programu Ministra Obrony FR.

   A nadchodząca, „decydująca” bitwa o silnie ufortyfikowany Donbas może i z miesiąc potrwać. A za ten czas organizowana w Galicji (i Podkarpaciu PL?) odwodowa armia UA może zostać wzmocniona o dodatkowe kilka setek dobrze uzbrojonych i wyszkolonych tysięcy żołnierzy. Onfurienko przytacza historie niedawnych „zaczepek” armii UA na terenie RF (Białogord, etc.) i twierdzi, że Rosja winna zacząć kopać okopy by umocnić swoją wschodnia granicę z UA. O czym rzeczony Szojgu, laureat Krzyża Maltańskiego, zapewne (bez)myśli.

   Polubienie

   • Proszę podać link.

    Polubienie

   • markglogg

    Namiary na krótkie, kilkuminutowe reportaże Yura(z)Sumy Podolaka są takie (mają go zbanować w najbliższym czasie)

    https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ
    oraz

    i

    Jeśli chodzi o jego kolegę Onufrienko, to szukać go tutaj:

    A tak ogólnie uważam, że wśród dowódców oddziałów rosyjskich na Ukrainie działa jakiś NIEWIDZIALNY ZABÓJCA: tylu ich nagle, w ciągu miesiąca poginęło (wg. danych SBU). Z kolei to, że zmarł młodszy o 5 lat ode mnie Żyrynowski, to jest JEGO WŁASNA ZASŁUGA: chwalił się, że się przeciw temu Covidowi zaszczepił już Z SIEDEM RAZY. Wyraźnie nie pamiętając, że Dosis facit venenum – doza czyni truciznę (także w wypadku nadużycia antykowidowych szczepień). I pomyśleć, że ten polsko-rusko-żydowski DUREŃ był miliarderem i przywódcą LIBERALNEJ partii FR.

    Polubienie

 18. Sławobor

  Armia rosyjska jednym strzałem z broni precyzyjnej zostawiła Siły Zbrojne Ukrainy bez pomocy Zachodu. Zniszczono wszystkie wagony z „Javelin” i NLAW.

  Siły rosyjskie rozpoczęły precyzyjny atak na stację Lozovaya w obwodzie charkowskim, gdzie stały pociągi przepełnione zachodnią bronią. Poinformował o tym w środę oficjalny przedstawiciel rosyjskiego Ministerstwa Obrony generał dywizji Igor Konashenkov.

  Ponadto zniszczono bazę paliwową armii ukraińskiej w obwodzie charkowskim.
  https://tsargrad.tv/news/dzhaveliny-unichtozhajut-vagonami-armija-rossii-odnim-vystrelom-ostavila-vsu-bez-pomoshhi-zapada_525579

  Polubione przez 1 osoba

  • mleko z nosa

   https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/deutschland-waffenlieferung-ukraine-103.html

   Die ukrainischen Streitkräfte haben bereits 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger” aus Bundeswehrbeständen erhalten, zudem 500 von rund 2700 Strela-Raketen aus Altbeständen. Deutschland liefert nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock derzeit auch weitere Luftabwehrraketen vom Typ Strela. „Die weiteren Strela-Lieferungen sind auf dem Weg”,

   Polubienie

  • markglogg

   No tak, pociągi przepełnione bronią z Zachodu, musiały BEZPIECZNIE PRZEJEŻDŻAĆ – I TO OD WIELU DNI czy nawet tygodni – po 600-800 km od granic Polski i Słowacji do obwodu Charkowskiego daleko na Wschodzie, by NARESZCIE ŚPIĄCE (?) RUSKIE SIĘ ZAINTERESOWAŁY z czego Ukropy będą do nich strzelać. Toż to powinien być jakiś SĄD WOJENNY nad tak BEZMYŚLNYM własnych żołnierzy zabójczym, DOWÓDZTWEM ARMII FR!

   Polubienie

   • O to m.in. idzie krytyka przez patriotów rosyjskich nt. prowadzenia wojny FR. Np. świeże:
    W Buczy porzuciliśmy ludzi, którzy z nami współpracowali – i zostali zabicihttp://www.apn-spb.ru/opinions/article34906.htm

    Polubienie

 19. Pingback: Drugi miesiąc wojenki żydłackiej na Upadlinie – Grypa666

 20. Auto-tłumaczenie z http://www.apn-spb.ru/news/article34875.htm

  Pora Putinowi wysłać lekarza do Siergieja Szoigu

  W mieście Mariupol zostaje otoczona duża grupa ukraińskich nazistów. Ten sukces miał wielką cenę, nasza strona ma poważne straty, toczą się walki uliczne. Front jest daleko od miasta i mówi się, że niebo jest kontrolowane przez rosyjską obronę powietrzną i siły powietrznodesantowe. Ale według zeznań więźniów 5 wrogich śmigłowców swobodnie przeszło przez front, przybyło do oblężonego Mariupola, dostarczyło ładunek i wyprowadziło nazistów z kotła. W drodze powrotnej jeden Mi-8 upadł (odnaleziono wrak). Drugi śmigłowiec, według rzecznika MON Igora Konashenkowa, zatonął w morzu (brak wraku). Konashenkov przyznał, że to nie wojska rosyjskie zniszczyły Mi-8. Według oficjalnej wersji piechota z Doniecka zauważyła helikopter i zestrzeliła przechwycone amerykańskie Stingery.

  Korespondent wojskowy KP Dmitrij Steshin krytykuje wydział Siergieja Szojgu: „Ta pornografia nazywa się ‚zamknięciem nieba’? Może koperek wkrótce ponownie zbombarduje nasze miasta?” Obserwatorzy nie wykluczają skomplikowanych przygotowań do ratowania wroga z okrążenia. Ale może sprawy są prostsze. Ostatnio cios minął już w porcie Berdiańsk, który znajduje się 70 km od Mariupola. Zatonął tam nasz desantowiec „Saratow”. Możemy mówić o ataku rakietowym, MON nie komentuje. Dziś ukraińskie śmigłowce uderzają w skład ropy w Biełgorodzie, czyli na terytorium Rosji. Nie jest jasne, kto był osobiście odpowiedzialny za utratę statku i bazy.

  Władimir Putin ma prawo nie iść na front. Ale muszę pamiętać o moich ulubionych latach czterdziestych. W wojsku wszystko układało się dobrze, gdy naczelny dowódca osobiście, na co dzień uczestniczył w planowaniu działań, osobiście słuchał generałów, porównywał ich opinie. Umożliwiło to nominowanie zdolnych dowódców wojskowych. Usuń tych, którzy dużo kłamali, nie radzili sobie, dopuszczali niepotrzebne straty. Same się nie umyją.

  Polubienie

 21. Autotłumacz z http://www.apn-spb.ru/news/article34840.htm

  Publiczny serwis informacyjny usunął wywiad ze Striełkowem

  Kanał telewizyjny „Public News Service” usunął wywiad z byłym ministrem obrony DRL Igorem Strelkovem i krymskim politologiem Iwanem Mezyukha. Jednak materiał jest łatwo dostępny: Striełkow wskazuje, że bitwy będą długie, ciężkie i krwawe, a Mezyukha rozdzierający serce żąda, aby nie odważyć się wątpić w wielkość władz i wskazuje na możliwe kłopoty sceptyków. Spektakl okazał się tak podły, że być może OSN usunął go nie z cenzury, ale ze względów estetycznych.

  Polubienie

 22. http://www.apn-spb.ru/news/article34839.htm

  Putin poszedł drogą, którą wskazaliśmy

  W niecały dzień po tym jak droga redakcja wezwała do utworzenia „komendantów i lokalnej policji” na okupowanych terytoriach Ukrainy, taką decyzję podjął Kreml. Według informacji b. deputowanego Rady Najwyższej Olega Cariewa, na Ukrainie w końcu formuje się „administracja cywilno-wojskowa”. Od dawna wiadomo, że propozycje drogiej redakcji (także pomysły partii Inna Rosja i osobiście Eduarda Limonowa) kierowane do Władimira Putina są wcielane niechętnie i zwykle z opóźnieniem. Od aneksji Sewastopola w 2014 r., półtorej dekady po tym, jak narodowi bolszewicy podnieśli nad nim rosyjską flagę.

  Polubienie

 23. prezydent Żełeński

  ………….

  Żydo-banderowska łajzo, jeśli nie masz nic sensownego do powiedzenia, to nie zaśmiecaj sobą naszej strony. – DK

  Polubienie

  • mleko z nosa

   Nie denerwuj się, nie piskaj poćkaj, powoli.
   Do 1 miliona ofiar tak jak w Iraku jeszcze daleko
   Do tego dopiero są w drodze pociski ze zubozonym uranem tak jak w iraku.
   UA pozbyła sie nuklearnych odpadłów, to i Rosja , to zrobi .

   Polubione przez 1 osoba

  • mleko z nosa


   Jankesi szukali i szukali tej broni chemicznej w Iraku, a w końcu znalezi jankeską.napromieniowną
   Blisko, bliżej coraz blizej.smierc zbliża się. od zachodu do Upadliny.
   Jeszcz nigdy z zachodu nie przyszło dobro . nigdy.

   Polubienie

   • markglogg

    Na temat tego SUPER HOAX „Deadly Dust”, przed kilku laty napisałem całą satyrkę, niestety po angielsku:
    „Deadly Dust – Depleted Uranium” (a film, 2007) as an example of „the greatest hoax of the twentieth century” (Jaworowski, 1994)
    http://markglogg.eu/?p=2398
    Ze zmarłum w 2012 roku doktorem Gumpelem, bohaterem powyżej wskazanego filmu, rozmawiałem osobiście latem 2006 roku, w Szwajcarii, bezpośrednio po Kongresie „Mut zur Ethik” w Feldkirch w Austrii. (Zmarły na covid 19 przed 1,5 laty, Janusz Sanocki z Nysy w tym Kongresie także uczestniczył.

    Polubienie

   • Marku, zrobiliście wreszcie ten test dla udowodnienia tezy nieszkodliwości ZU: wdechnąć publicznie pył po broni uranowej i poddać się obserwacji medycznej. Wtedy była jeszcze szansa, dziś dostaniecie diagnozę: covid.

    Polubienie

 24. Pingback: Panie Grypa666, kiedy się logicznie myśli to… – Piotr Bein's blog Piotra Beina

 25. Paweł

  ” Gruziński Legion” i zbrodnie wojenne na terenie Ukrainy

  Polubienie

 26. Paweł

  Witam Wszystkich.
  Mam wśród Was kilku dobrych kolegów i znajomych, którzy też są patriotami, dlatego chcę żebyście znali moje stanowisko w tak ważnych kwestiach jakie się ostatnio w Polsce w związku z wojną na Ukrainie, dlatego napisałem apel, który załączam poniżej.
  Chciałem Wam podziękować za informacje które mi przysyłacie. Skorzystałem z nich pisząc ten apel.
  Dziękuje.
  MW

  Apel do rozumu i uczciwości Polaków ws. wojny USA/Ukraina-Rosja.

  To co obecnie dzieje się w polityce i w mediach, to sięga zenitu obłudy, kłamstw i zdrady, dlatego zdecydowałem się napisać ten apel. Robię to po to, ponieważ grozi nam zagłada.

  Podam przykład prowokacji i okłamywania nas na podstawie tragedii jaka miała miejsce kilka lat temu, gdy został zestrzelony pasażerski samolot MH-117 nad Ukrainą. Mogę pomylić nazwy, daty , ale toku logicznego nie. Informacje te mam z i pisowskiej telewizji TVP Historia, chyba Kurski nie przeanalizował treści które płynęły z tego programu, a był to film poświęcony tej tragedii zrobiony chyba przez anglików lub francuzów, dlatego dla niedowiarków powinien być wiarygodny.

  Dwa dni przed katastrofą samolotu chyba Malezyjskich linii lotniczych MH-117, Ukraiński samolot wojskowy zbombardował blok mieszkalny na terytorium separatystycznych Republik. Tydzień przed katastrofą jakiś angielski urzędnik będący bez pracy założył firmę internetową do zbierania ciekawych rzeczy w Internecie i to on w większość dostarczył dowody na to, że to Rosjanie zestrzelili ten samolot. Satelity USA wyśledziły, że Rosyjska wyrzutnia Buk dzień po zbombardowaniu tego bloku wyruszyła z bazy, która była kilkadziesiąt kilometrów od miejsca wypadku i miała na sobie 4 rakiety. To wszystko nagrywali „przypadkowi” internauci i przesyłali temu niezależnemu anglikowi. W dniu katastrofy Ukraińcy z „jakiegoś” powodów zmienili kurs tego Malezyjskiego samolotu i skierowali go w ten rejon, gdzie był zbombardowany blok. Doszło do katastrofy. Internauci nagrali jak wyrzutnia rakiet Bug wracała do bazy po katastrofie i miała tylko 3-y rakiety, więc wszystko wyglądało na to, że to robota Rosjan. Ja też tak uważałem, bo tak to wygląda. Rosjanie jednak nie przyznali się i podawali jakieś teorie, których tu nie będę przytacza. Jednak za zestrzelenie tego samolotu pasażerskiego obwiniam w 100% Ukraińców i służby specjale Wielkiej Brytani i CIA. Była to typowa prowokacja, tylko trzeba być mordercą żeby to zaplanować i zrealizować. Pomysł prawdopodobnie wyszedł ze służb Wielkiej Brytanii, bo zatrudnili tuż przed tragedią tego „niezależnego” internautę, który prześledził całą trasę wyrzutni rakiet, oraz Anglicy przejęli czarne skrzynki po katastrofie (ciekawe? jakoś pisowcy nie protestowali jak przy tragedii smoleńskiej), CIA skoordynowała robotę bo mieli szpiega satelitę, a Ukraińcy byli wykonawcami tej zbrodni, ponieważ musieli o tym wiedzieć i naprowadzili samolot pod rakiety wyrzutni Buk. To oni są ludobójcami i zbrodniarzami a nie Rosjanie. Rosjanie nie mają żadnej odpowiedzialności, ponieważ zachowali się tak, jak każde wojsko by się zachowało w takiej sytuacji. W tym filmie wypowiadał się emerytowany pracownik CIA, którego chyba nie zdążyli wyciąć, który sugerował że to jest robota CIA i wywiadu GB, powiedział też taką anegdotę, że nad Imperium Brytyjskim zawsze świeci się słońce. Po co ? Po to żeby Bóg mógł widzieć co oni znów knują. Ma rację Bóg.

  Drugi przypadek to: Polskie zakłamane media podają, że Rosjanie niszczą domy mieszkalne, strzelają do cywilów i na dowód tego pokazują bloki z dużymi dziurami. Gdyby było to prawdą, to Rosjanie wysadziliby te bloki dynamitem, bo dynamit jest dużo tańszy od rakiet, które kosztują setki tysięcy dolarów, oraz dynamit jest bardziej skuteczny, bo podkładając go pod fundamenty zburzyliby cały blok, a nie tylko wypalili otwór. Użyli rakiet, ponieważ z tych bloków prowadzony był do nich ogień, dlatego też nie założyliby dynamitu, bo Ukraińcy by ich zastrzelili. Tak kłamią wszystkie media w Polsce.

  Trzeci przypadek to: W Buczynie miała być dokonana masakra ludności cywilnej. Winą już obarczono Rosjan, ponieważ ofiary miały związane z tyłu ręce i były zabite strzałem w tył głowy, tak jak to miało miejsce w Katyniu. Gdyby to nagranie wypłynęło z rąk Rosjan, to by tak było, ale to są nagrania Ukraińców, którzy chcieli obwinić Rosjan, bo to oni dokonali tej zbrodni. Dlaczego? Chyba nikt nie uwierzy, żeby Rosjanie w ten sposób chcieliby kogoś zamordować, nie są idiotami jak wielu widzów i Internautów, bo od razu by z nimi skojarzono. To idiotyzm. Sprawy mają się tak. Podczas walk o Buczynę Ukraińcy wzięli do niewoli kilkunastu Rosyjskich jeńców, wyłupywali im oczy i kastrowali bagnetami, oraz nagrywali to, ale na ich nieszczęście takie filmiki wydostały się na zewnątrz, więc dwa dni po wyjściu Rosjan z Buczyny Ukraińcy ogłosili, że Rosjanie dokonali tam masakry, żeby ukryć swoje zbrodnie. Sposób w jaki zostali zamordowani ci jeńcy wskazuje na to, że to zrobili Ukraińcy, ponieważ w taki sam sposób strażnicy Ukraińscy w Treblince mordowali więźniów tzn. wyłupywali im oczy, a mężczyzn kastrowali bagnetem. Tu mogę powiedzieć, że te metody mają dobrze opanowane, bo mają je we genach banderowcy, w ten sposób mordowali Polaków na Wołyniu, między innymi dlatego Rosjanie chcą ich wyeliminować i jest to słuszne. Ci zbrodniarze nie powinni być na wolności i w dodatku rządzić narodami czy światem, jak np. Zeleńskiego, Biden i Polscy rządzący zdrajcy wraz z kanaliami z TVP, TVN, Polsat, IPN, W Sieci i innymi wspólnikami. W tym miejscu dołączam link do artykułu, gdzie są opisane 362 sposoby w jaki Ukraińcy mordowali Polaków na Wołyniu https://wmeritum.pl/362-sposoby-upa-mordowanie-polakow. Jeszcze jeden szczegół, jak pokazują zdjęcia z wizyty Zeleńskiego w Buczynie, to widać że jest uśmiechnięty, mimo że jest komikiem to nie miejsce na taki gest, ale to gest radości, bo prowokacja się udała, tak można wytłumaczyć uśmiech Zeleńskiego na obrazku. Zdrajcy którzy rządzą Polską robią wszystko, żeby zamknąć nam usta i nikt nie odważył się napisać prawdy jak ja to robię i zastraszają społeczeństwo, bo są na pasku morderców i zbrodniarzy z USA, Wielkiej Brytanii, Ukraińców i Żydów. Ci ludzie pchają nas do zagłady, bo w końcu Rosjanie nie wytrzymają i uderzą na nas, lub z tego konfliktu zrodzi się wojna światowa po której znikniemy. Może Morawiecki, Kaczyński, Kwaśniewski wyjadą do USA lub Izraela, ale my i nasze dzieci zostaniemy tu w Polsce i zginiemy. Obudźmy się i weźmy sprawy w swoje ręce, pozwala nam na to Konstytucja RP, nie czekajmy na zdrajców aż nas wymordują. Rozliczmy sędziów, prokuratorów, policjantów, dziennikarzy, polityków, wyzyskiwaczy i innych przestępców, co niszczą Polaków i Polskę.

  Jeśli ktoś chciałby dyskutować na argumenty to proszę, ale na obelgi jak kilkakrotnie to miało miejsce na fb to nie pozwolę się obrażać, gdyż w takich sytuacjach wzywam delikwenta na męską rozmowę, ale do końca roku mam już terminy zarezerwowane. Dodatkowo, nie odpuszczam chamom, PiS-kim trollom i rusofobom. Zanim coś napiszesz zastanów się. Jak masz silne kontrargumenty, to dawaj je, może zmienię zdanie, teraz jest ono takie jak wyżej.

  Proszę udostępniajcie i rozsyłajcie ten apel tam gdzie się da, niech ludzie wiedzą, że są manipulowani na każdym kroku i tak dalej jest i będzie. Jak nic nie zrobimy, to będzie nasza zagłada.

  Marek Włodarczyk

  Polubienie

 27. Bibi, wnuk „rosyjskiego rabina”.
  Szkoda,ze NIE podaja KIM byl
  tate,w czasie II.W.S,i co robil po
  wyjezdzie do USA.

  Polubienie

 28. Pingback: Wład Zełenski i jego ORLI PROGRAM budowy Wielkiego Izraela między Dniestrem i Donem | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 29. Pingback: Wład Zełenski i jego ORLI PROGRAM budowy Wielkiego Izraela między Dniestrem i Donem | Ocenzurowane.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.