Kolejny zamach lichwiarzy na polskie zasoby naturalne!

Obecnie procedowana jest następna ”modyfikacja” Prawa Geologicznego i Górniczego, która jest kolejnym zamachem na suwerenność zasobową Polski oraz kolejnym krokiem – być może decydującym – do pozbawienia Polaków korzyści z zasobów bogactw naturalnych kraju.

____________

Głównym Geologiem Kraju z rekomendacji PiS jest obecnie Piotr Dziadzio,

GłownyGeologKraju

ale lista dewastatorów i posłusznych marionetek w rękach zagranicznych korporacji jest długa, wystarczy zapoznać się ze sztafetą na urzędzie Głównego Geologa Kraju od roku 1989 :

patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wny_Geolog_Kraju

Jednak szczególne „zasługi” w przygotowywaniu podstaw pod wyprzedaż polskich zasobów naturalnych, – należących jako dobro wspólne do rdzennych Polaków -, ma Mariusz Orion Jędrysek.

Jędrysek

Mariusz Orion Jędrysek, to główny autor ( oprócz niego  w roli figurantów Henryk Jacek Jezierski i Piotr Grzegorz Woźniak) obowiązującego Prawa Geologicznego i Górniczego z roku 2011            (przygotowanego przez Jędryska  jeszcze w 2007 r.) następnie kilkakrotnie modyfikowanego na niekorzyść Polaków, – patrz:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111630981/U/D20110981Lj.pdf

Obecnie procedowana jest następna „modyfikacja” Prawa Geologicznego i Górniczego, która jest kolejnym zamachem na suwerenność zasobową Polski oraz kolejnym- być może decydującym krokiem- do odebrania Polakom bezpieczeństwa w odniesieniu do egzystencjalnych zasobów bogactw naturalnych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352656/katalog/12824012#12824012

Silny i masowy sprzeciw Polaków jest jedyną drogą do obrony podstaw egzystencji społeczeństwa i państwa. Jest to jedno z podstawowych i najbardziej aktualnych zadań rdzennego, słowiańskiego ludu polskiego.

Uwaga na zmiany w PGG 

Minister – Główny Geolog Kraju będzie decydował kto dostanie prawo wydobywania kopaliny ze złoża (globalne korporacje mają pieniądze i to one będą nam robić wydmuszki ze złoża)GGK decyduje czy złoże jest strategiczne i objęte ochroną na czas nieokreślony z zakazem zabudowy, samorządy nie uczestniczą w procesie wydawania koncesji, wartość gruntów i budynków nad złożem objętym ochroną spadnie do zera

Wdrażana będzie technologią wychwytywania spalin z kominów elektrociepłowni, cementowni, spalarni śmieci itp. dla zatłaczania ich pod ziemię – pod domy, sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe. Spaliny w skład kutych wchodzi CO 2 , będą dążyły do rozprężania się, powierzchnia ziemi nad takim obszarem może się unieść, będą pękać domy, awarii ulegną sieci podziemne. Spaliny z CO 2 będą się wydobywać przez szczeliny i studnie na powierzchnię ziemi, CO 2 płoży się po powierzchni i może udusić dzieci, zwierzęta i ludzi.

Miejsca w Polsce przewidziane do podziemnego zatłaczania spalin to obszary o największym potencjale ciepła wód geotermalnych i gorących skał, ta technologia wykluczy na zawsze jej wykorzystanie.

Spaliny będą zatłaczane w pokłady solankowe, których nigdy już nie wykorzystamy w lecznictwie. Będzie wdrażana technologia wydobywania gazu łupkowego też za pomocą wtłaczania i rozkruszania skał przez CO 2 co uniemożliwi korzystanie z czystej energii geotermalnej. Geotermię w dużych miastach mają przejąć globalne koncerny m.in. z Danii i Kanady, wykonano dla nich w Polsce już ekspertyzy.

Nowy Minister od Geologii przejmie całe archiwum dotychczasowego Państwowego Instytutu Geologicznego – istniejącego od 100 lat – dla nowo powstałego tworu Państwowa Służba Geologiczna, której nowy skład wyłoni oczywiście Główny Geolog Kraju (mierni ale wierni) Cytat z uzasadnienia zmian w PGG: „Projekt nowelizacji przewiduje, że gminy będą obowiązane do wprowadzania udokumentowanych złóż kopalin w ściśle określonym terminie pod groźbą sankcji pieniężnej. Dotychczasowy termin 2 lat pozostanie aktualny dla obowiązku ujawniania wszystkich złóż kopalin innych niż złoża strategiczne, udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla, obszarów udokumentowanych wód podziemnych, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji”.

Zagrożone są również wody pitne podziemne, bowiem jako złoża strategiczne będą mogły być oddawane GGK koncernom do eksploatacji, czyli zabiorą nam wody pitne. Wiemy że firmy izraelskie powoli już te wody w Polsce przejmują. Teraz dostaną wszystkie.

Wszyscy rolnicy i mieszkańcy posiadający swoje ziemie nad złożami i miejscami zatłaczania różnych substancji pod ziemię będą wywłaszczani za bezcen ze swojej ziemi. Obszar taki według map obejmie
2/3 terytorium Polski.

Samorządy, które nie ujawnią złóż w Studiach i planach miejscowych będą karane od 30 tys. zł do 120 tys. złotych – będziemy jeszcze płacić kary za to, że nie chcemy oddać koncernowi naszych dóbr.

Za wpisanie do planów złóż zapłaci koncern który chce je eksploatować, do tej pory koszty te ponosiła gmina, jest to zapis umożliwiający korumpowanie samorządowców oraz wywieranie na nie presji przez koncerny, np. podanie gminy do sądu za nieuzyskane korzyści z zaangażowanych pieniędzy – skandal.

Ogólnie rzecz biorąc upolitycznienie złóż i ich przewłaszczenie na rzecz decyzji jednej osoby w kraju – Głównego Geologa Kraju jest przestępstwem gospodarczym na ogromną skalę.

Prawo Geologiczne i Górnicze już obecnie jest sprzeczne z Art.1 Konstytucji, wprowadzane obecnie zmiany łamią wiele innych jej zapisów, np. ochronę własności, zdrowia i życia ludzkiego, ustawę o
samorządach (mają obowiązek zabezpieczać wodę pitną, będą ją musiały kupować od koncernów). Jeśli nałożymy na siebie mapy złóż o których ochronie mówimy, czyli złóż mineralnych, węglowodorów, wód podziemnych, obszarów zatłaczania spalin i obszarów składowania substancji, jako strefy objęte ochroną przed zabudową, dołączymy już istniejące obszary NATURA 200, to zostanie nam może 20% powierzchni ziemi, na której mógłby dziać się jakikolwiek rozwój. Jesteśmy przez te zmiany przeznaczeni do wymarcia, a kraj do zachaszczenia.

Nie wolno nam do tego dopuścić. To jest bezczelna grabież naszych bogactw naturalnych, naszej ziemi, wód pitnych, wód leczniczych, degradacja lasów, zatrucie wód powierzchniowych.

( autorami uwag są inż. Teresa Adamska i inż. Zbigniew Tynenski ze Stowarzyszenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi )

Dodatek medialny: 

Ustawa o truciu Polaków i ostatnim rozbiorze Polski. Społeczna akcja inwentaryzacji złóż. T. Adamska

Ulotka do kolportażu

JEŚLI CHCEMY ŻYĆ – WEŹMY SPRAWY W SWOJE RĘCE.
Zagrożony jest każdy z nas, zagrożona jest Polska.
Antypolskie zmiany w Prawie Geologicznym i Górniczym (PGG)

NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA NAS :
 Zagrożone są wody pitne podziemne, bowiem jako złoża strategiczne będą mogły być
oddawane przez Głównego Geologa Kraju koncernom do eksploatacji.
Woda będzie dobrem wydzielanym. Wiemy, że firmy izraelskie powoli już te wody w Polsce przejmują.
Teraz dostaną wszystkie.
 Wszyscy rolnicy i mieszkańcy posiadający swoje ziemie nad złożami i miejscami zatłaczania różnych substancji pod ziemię, będą wywłaszczani za bezcen ze swojej ziemi. Obszar taki według map obejmie 2/3 terytorium Polski.
 Samorządy, które nie ujawnią złóż w studiach i planach miejscowych będą karane od 30 tys. zł do 120 tys. złotych – będziemy jeszcze płacić kary za to, że nie chcemy oddać koncernom naszych dóbr.
 Za wpisanie do planów złóż zapłaci koncern, który chce je eksploatować, do tej pory koszty te ponosiła gmina.

Jest to zapis umożliwiający korumpowanie samorządowców oraz wywieranie na nie presji przez koncerny,
np. podanie gminy do sądu za nieuzyskane korzyści z zaangażowanych pieniędzy – skandal!

Minister – Główny Geolog Kraju (GGK) będzie decydował kto dostanie prawo wydobywania kopaliny z polskich złóż! To globalne korporacje mają nieograniczony dostęp do pieniądza i to one będą głównie eksploatować nasze złoża, nam pozostawiając wydmuszki.

GGK zdecyduje czy złoże jest strategiczne i będzie na powierzchni objęte ochroną na czas nieokreślony z zakazem zabudowy.

Samorządy nie uczestniczą w procesie wydawania koncesji, wartość gruntów i budynków nad złożem objętym ochroną spadnie do zera. Jeśli nałożymy na siebie mapy złóż, o których ochronie mówimy, jako strefy objęte ochroną przed zabudową, dołączymy już istniejące obszary NATURA 2000, to zostanie nam może 20% powierzchni ziemi, na której mógłby dziać się jakikolwiek rozwój.

Wdrażana będzie szkodliwa dla nas technologia wychwytywania spalin z kominów elektrociepłowni, cementowni, spalarni śmieci itp. dla zatłaczania ich pod ziemię – pod domy, sieci kanalizacyjne, gazowe,
wodociągowe.

Spaliny w skład których wchodzi CO 2 , będą dążyły do rozprężania się, powierzchnia ziemi nad takim obszarem może się unieść, będą pękać domy, awarii ulegną sieci podziemne. Spaliny z CO 2 będą się wydobywać przez szczeliny i studnie na powierzchnię ziemi, CO 2 płoży się po powierzchni i może udusić dzieci, zwierzęta i ludzi. Zabije nas i wszelkie życie.

Miejsca w Polsce przewidziane do tego to obszary o największym potencjale ciepła wód geotermalnych i gorących skał. Ta technologia wykluczy na zawsze jej wykorzystanie. Spaliny będą zatłaczane w pokłady solankowe, których nigdy już nie wykorzystamy w lecznictwie.

Będzie wdrażana technologia wydobywania gazu łupkowego też za pomocą wtłaczania i rozkruszania skał przez CO 2.

Czeka nas księżycowy krajobraz.

Uniemożliwi to korzystanie z taniej i czystej energii geotermalnej. Geotermię w dużych miastach mają przejąć globalne koncerny m.in. z Danii i Kanady, dla których wykonano już ekspertyzy.

Upolitycznienie naszych złóż naturalnych i ich przewłaszczenie na rzecz decyzji jednej osoby w kraju – Głównego Geologa Kraju (GGK) jest przestępstwem gospodarczym na ogromną skalę. Prawo Geologiczne i Górnicze już jest sprzeczne z Art.1 Konstytucji a wprowadzane obecnie zmiany łamią wiele innych jej zapisów, np. ochronę własności, zdrowia i życia ludzkiego, ustawę o samorządach, ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym (gminy mają obowiązek zabezpieczać mieszkańcom wodę pitną, będą ją więc musiały kupować od koncernów).

Nowy Minister od Geologii przejmie całe archiwum dotychczasowego Państwowego Instytutu Geologicznego – istniejącego od 100 lat – dla nowo powstałego tworu Państwowa Służba Geologiczna, której nowy skład wyłoni Główny Geolog Kraju.

Jesteśmy przez te zmiany przeznaczeni do wymarcia, a nasz kraj do skażenia i zatrucia! To jest bezczelna grabież naszych bogactw naturalnych, naszej ziemi, wód pitnych, wód leczniczych, degradacja lasów, zatrucie wód powierzchniowych, nieodwracalne zniszczenie gleb, zawłaszczenie gruntów dotychczasowych właścicieli.

Po raz kolejny jest to napaść na nasz majątek, naszą suwerenność na nasze prawa i wolności. Zagrożony jest każdy z nas, zagrożona jest Polska.

Musimy się zmobilizować i nie dopuścić do tego. Odzyskajmy nasze państwo jako wspólnotę.

Korporacje rządzące Polską nie są rządem Polaków.

45 Komentarzy

Filed under Polityka

45 responses to “Kolejny zamach lichwiarzy na polskie zasoby naturalne!

 1. Kojak

  Niestety ale tylko obalenie wladzy nad POlska zydobanderowskich bandytow moze cokolwiek zmienic ! Bawienie sie bowiem w demokracje z tym bandytami prowadzi do nikad ! Wszedzie gdzie sie dokonaly zasadnicze zmiany byly one wynikiem obalenia wladzy nie jakichs wygranych z zydowskimi kryminalistami przy urnach ! Z szulerem nie gra sie bowiem w karty, a jesli i juz ,to on moze dostac tylko po mordzie

  Polubione przez 2 ludzi

  • „tylko obalenie wladzy nad POlska zydobanderowskich bandytow moze cokolwiek zmienic !”
   ___________________________

   Wydaje się, że to słuszna konstatacja. Ale co Pan sam robi w tym kierunku, zwłaszcza jako wyznawca żydowskiego katolicyzmu, do którego przyznaje się ok. 90% społeczeństwa. A problem jest bardzo poważny, ponieważ żydo-katolicki Kościół odgrywa znaczącą rolę polityczną w życiu Polaków – daje wskazania moralne i polityczne.

   Proponuję posłuchać jak JPII przemawia do posłów, których zdecydowana większość jest żydowskiego i ukraińskiego pochodzenia i w żaden sposób nie pochodzą oni z demokratycznych wyborów, ich udział w sejmie RP jest konsekwencją ustaleń Żydów biorących udział w obradach „okrągłego stołu”. Polski Naród został wyeliminowany z życia politycznego swojego kraju w czym znaczący udział miał JPII (a więc Kościół).

   Istotna wypowiedź JPII na filmie w czasie od 2.50 – 3.20

   Istotna wypowiedź JPII na filmie w czasie od 1.05 – 2.10

   A o tym, że żydo-katolicki Episkopat IIIRP poparł ukraiński Euromajdan i obalenie prezydenta Janukowycza, prezydenta o polskich, nie żydowskich, korzeniach, który nie pozwalał na kult bandytów OUN-UPA, żydo-katolicy chyba nawet nie słyszeli? A jeśli słyszeli to i tak wierzyć nie zechcą:

   ks. abp. Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego: (…) chciałbym podziękować Episkopatowi Polski, który skierował do mnie i do naszych wiernych list z wyrazami solidarności Kościoła rzymskokatolickiego Polski z naszym Kościołem i naszym społeczeństwem. I wspiera nas swoją modlitwą. Chciałbym też podziękować polskim parlamentarzystom za obecność na Majdanie i wszystkim Polakom za wyrazy sympatii i zainteresowanie tym, co się dzieje na Ukrainie.http://www.naszdziennik.pl/wp/64667,mozemy-budowac-przyszlosc.html(link is external)

   Polubione przez 2 ludzi

   • Kojak

    Panie Kochany ! Wiara i zasady wiary to jedno a zachowanie kosciola to drugie ! Ktos kiedys powiedzial ze okres komunizmu to byl zloty okres w dziejach kosciola w POlsce . Wczesniej i potem bylo tylko zle i ja sie z tym niestety ale musze zgodzic To kosciol bowiem swoim autorytetm niejako przekazal wladze nad Polska w 89 roku zydobanderowskim bandom przy okraglym stole ! MALO TEGO ! TE ROZMOWY ODBYWALY SIE NA BIEZACO ZA PELNA WIEDZA I ZGODA NA WSZYSTKO RZEKOMO NASZEGO PAPIEZA JP II ! ! ! Te rozmowy ze strony kosciola prowadzil faworyt Wojtyly Zyd Gotzlaw poslugujacy sie falszywym nazwiskiem Goclowski ! (abp gdanski ) Dal sie poznac dodatkowo jako zlodziej , oszust , malwersant i szpicel SB. Narobil w samym tylko wydawnictwie koscielnym Stella Maris naduzyc na wiele milionow zlotych ! Teraz tez kosciol wyciaga z ludzi ostatnie pieniadze dla banderowcow na Ukrainu ! Wspomaga tez ze wszystkich sil osiedlanie sie banderowcow w Polsce . Przeznacza im bowiem osrodki rekolekcyjne ,hotele ,restauacje , zakony , i wszelkie miejsce gdzie tylko sie da ich upychajac. Ksieza w kosciolach dra wrecz mordy ze Putin to bandyta i zbrodniarz a banderowcy to wrecz ,,,janioly .. . Nie ukrywam ze mam duzy problem z koscioloem w zwiazku z jego zachowaniem ! Nawet wyszedlem ostatnio z kolka rozancowego jak moj miejscowy proboszcz zaczal wrecz i to doslownie drzec ryja od oltarza jaki to Putin zbrodniarz i bandzior ! I Boze, BOZE . I TO FACET Z DOKTORATEM I PO STUDIACH W RZYMIE ! ciag dalszy wnet nastapi …

    Polubione przez 1 osoba

   • @ Kojak

    „Wiara i zasady wiary to jedno a zachowanie kosciola to drugie !”
    ______________________

    Tak jakbym słyszał: „to nie Niemcy napadły na Polskę w 1939r., to naziści i hitlerowcy”.
    Pan przyjmuje szalenie błędną retorykę, zresztą wielu ludzi argumentuje podobnie błędnie.
    Proszę odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań:
    1. Na bazie jakiej religii (i przez kogo stworzonej) powstała instytucja Kościoła?
    2. Czy twórcy tej religii (także założyciele Kościoła) mieli na względzie dobro jej wyznawców, czy przede wszystkim dobro własne, dobro twórców?
    3. Kościół stanowią wierni (wyznawcy religii), ale czy wierni mają wpływ na obsadę stanowisk hierarchii Kościoła?
    4. Czy masy wyznawców – znakomita ich większość – nie traktują hierarchów jak swoich przewodników, którzy udzielają masom wskazań moralnych i politycznych?
    5. Czy masy wyznawców będą w stanie samodzielnie myśleć, dokonywać racjonalnych ocen i wyborów, bez odrzucenia obcej religii i jej hierarchów (większość nie oddziela religijnych treści od ich głosicieli)?

    Odnośnie p.5 analogiczna sytuacja dotyczy powszechnych mediów, które indoktrynują odbiorców w interesie żydowsko-anglosaskich dysponentów – co ciekawe media należące do Kościoła reprezentują identyczną linię polityczną.

    Polubienie

 2. Pingback: Zostałem rozpracowany! Moja odpowiedź do Jaszczura z bankier.pl - Iluminata Blog

 3. kika22

  ,,Kolejny zamach lichwiarzy na polskie zasoby naturalne!”

  Kto jest właścicielem Polin?

  PAŃSTWO, SŁOWO WYTRYCH – CZYLI KTO?

  Żydowskie bredzenie o PAŃSTWIE, które jest często mylone z gojami i ich odwieczną krainą, zwaną obecnie Po!in?

  Państwo

  ,,… Jest często mylone z narodem i krajem…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Państwo

  SŁOWA I SŁÓWKA, KTÓRE W GŁOWACH SIEJĄ WIELKI ZAMĘT.

  https://sjp.pl/słowo+wytrych

  Hej!

  Polubione przez 1 osoba

 4. Czy ktos z panstwa zwrucil
  Uwage,na „fizyczne podobienstwo” niejakiej
  Beaty Szydlo i”naczelnika”.?.

  Polubione przez 1 osoba

 5. Oleg bzite

  Matwiej45, szakalbakal, szatunbungahmawin, Smash17, Bzite, Oleg Deripaska, …
  _________________________________________________

  Paszoł won nazistowskie, żydowsko-banderowskie szmaty – DK

  Polubione przez 1 osoba

  • Na front cwaniaczku, a nie siedzieć w cieplutkim pomieszczeniu przy kawce na biurku wklepując te głupoty w klawiaturę!

   Idź oddaj życie za żydo – banderowski reżim kijowski.

   Polubienie

  • Jędrzej

   Mędrzec Łukasz

   Oni wszyscy mocni, ale w gębie i do pełnej miski.
   W okupowanej Polsce też potrafili urządzać łapanki na ludność cywilną, wywozić poza miasto i zabijać.
   Jednak gdy chodziło, ażeby na front wschodni jechać, to bronili się przed tym wszelkimi sposobami. Tacy z nich gieroje.

   Polubione przez 1 osoba

 6. „Chwala naszym „braciom”
  Ukraincom”,jak bym
  niejakiego Jaroslawa K,i
  jemu podobnych slyszala.

  Polubienie

 7. Jędrzej

  Spada morale wśród żołnierzy ukraińskich, którzy już nie chcą dalej walczyć i ginąć za żydowskie interesy.

  Cały oddział ukraińskich sił zbrojnych opuszcza pozycje i prawdopodobnie idzie się poddawać tuż przed oczami bojowników innego oddziału. Podobne nagrania stają się już czymś powszechnym.

  Są dwa wyjaśnienia: 1) armia rosyjska zniszczyła już prawie wszystkich prawdziwie chętnych do walki; 2) przykład Azowstalu (a w szczególności tego, jak są traktowani jeńcy) jest bardzo przekonujący i zaraźliwy.

  Dobra tendencja. Im dalej, tym mniej będzie ofiar tej niedorzecznej wojny.

  https://t.me/pl_news_front/2244

  Polubione przez 1 osoba

 8. Jędrzej

  Generał USA i brytyjski podpułkownik poddają się bezwarunkowo w Mariupolu. https://www.youtube.com/watch?v=E9SHO2-n62w

  Polubienie

 9. Jędrzej

  Zadekowani w Polsce banderowscy trolle przebierają coraz bardziej nogami.
  Zjawisko to będzie się coraz bardziej nasilać proporcjonalnie do postępu Rosyjskiej Armii w zachodnim kierunku.
  Jestem ciekaw ich min po zakończeniu całej denazyfikacyjnej kampanii.
  Pewnie będą musieli się przenieść do wuja Joe Pedo.

  Polubione przez 1 osoba

 10. Jędrzej

  Pewnie będą musieli się przenieść do wuja Joe Pedo.

  Oj! Zapomniałem jeszcze o Kanadzie, którą mają w alternatywie, bo przecież to banderowska mekka, do której osobiście ich przyjmie główny TRUTEŃ tego kraju.

  Polubione przez 1 osoba

 11. kika22

  SŁOWA I SŁÓWKA, KTÓRE W GŁOWACH SIEJĄ WIELKI ZAMĘT.

  Kto jest właścicielem Polin?

  Ali Baba i 40 rozbójników.

  Skarb państwa

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Skarb_państwa

  Sezamie otwórz się!

  Budżet państwa

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Budżet_państwa

  Hej!

  Polubienie

 12. kika22

  SŁOWA I SŁÓWKA, KTÓRE W GŁOWACH SIEJĄ WIELKI ZAMĘT.

  Kto jest właścicielem Polin?

  Ali Baba

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ali_Baba

  Kolejny Sezamie otwórz się!

  100 ton rezerw złota wróciło do Polski. „Mamy go tyle, co cywilizowane kraje”

  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-11-25/100-ton-rezerw-zlota-wrocilo-do-polski-mamy-go-tyle-co-cywilizowane-kraje/

  Hej!

  Polubienie

 13. kika22

  SŁOWA I SŁÓWKA, KTÓRE W GŁOWACH SIEJĄ WIELKI ZAMĘT.

  Kto jest właścicielem Polin?

  CZYJ ,,SZMAL,” TEGO WŁADZA I NIE CHCE BYĆ INACZEJ!

  KGHM to nie tylko miedź. Tak polski gigant produkuje srebro i złoto

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/KGHM-to-nie-tylko-miedz-Tak-polski-gigant-produkuje-srebro-i-zloto-8020282.html

  Jedyna fabryka złota w Polsce. Produkuje się w niej prawie 4 tony rocznie

  http://magazyn.elubin.pl/jedyna-fabryka-zlota-w-polsce-produkuje-sie-w-niej-prawie-4-tony-rocznie/

  Hej!

  Polubienie

 14. kika22

  CZYJ ,,SZMAL,” TEGO WŁADZA I NIE CHCE BYĆ INACZEJ!

  Żydowskie krętactwa i szemrane interesy z Anglosasami.

  Polska trzyma złoto w Anglii. Płaci tysiące, zarabia miliony

  https://www.money.pl/gospodarka/polska-trzyma-zloto-w-anglii-placi-tysiace-zarabia-miliony-6363486408034433a.html

  To czemu złotko wraca do Polin, jak można na nim zarobić takie kokosy?

  NBP miał nosa do inwestycji w złoto. W dwa lata zarobił 20 mld zł

  https://www.money.pl/gospodarka/nbp-mial-nosa-do-inwestycji-w-zloto-w-dwa-lata-zarobil-20-mld-zl-6540120189790337a.html

  Hej!

  Polubienie

 15. kika22

  CZYJ ,,SZMAL,” TEGO WŁADZA I NIE CHCE BYĆ INACZEJ!

  Czy złoto wraca do Polin? A może jest oddawane Anglosasom, jako TRYBUT?

  Z Banku Anglii sprowadzono do Polski około 100 ton polskiego złota o wartości 18,3 miliarda złotych

  https://www.polishexpress.co.uk/z-banku-anglii-sprowadzono-do-polski-w-okolo-100-ton-polskiego-zlota-o-wartosci-18-3-miliarda-zlotych

  TRYBUT.

  1. «danina składana zwycięskiemu władcy przez władcę podbitego państwa»
  2. «coś poświęconego w imię jakichś wartości»

  Za słownik PWN

  Hej!

  Polubienie

 16. kika22

  Ad Jędrzeja

  ,,Pewnie będą musieli się przenieść do wuja Joe Pedo…”

  Ukraina się wyludnia. Za kilka lat połowa Ukraińców będzie żyła za granicą

  https://www.money.pl/gospodarka/ukraina-sie-wyludnia-za-kilka-lat-polowa-ukraincow-bedzie-zyla-za-granica-6410162125964929a.html

  Hej!

  Polubione przez 1 osoba

 17. kika22

  Ad Jędrzeja

  ,,Oj! Zapomniałem jeszcze o Kanadzie, którą mają w alternatywie, bo przecież to banderowska mekka, do której osobiście ich przyjmie główny TRUTEŃ tego kraju.”

  Jest już V kolumna u szwabów. Chyba szkopom nie zrobią rozpierduchy, albo bardaku?

  W Niemczech mieszka ponad 200 tys. Rosjan i 135 tys. Ukraińców

  https://www.dw.com/pl/w-niemczech-mieszka-ponad-200-tys-rosjan-i-135-tys-ukraińców/a-60956402

  Hej!

  Polubienie

 18. Re ;Jedrzej
  Na Antypodach,tez zapuscili
  korzenie po II.W.S,i trwa to nadal.

  Polubienie

 19. Lulek

  Sława wielkiej Ukrainie. Sława hierojam. Dziś prezydent Duda wystąpi jako pierwszy prezydent na Świecie przed parlamentem Ukrainy po wybuchu zbrodniczej wojny kurwy putinowskiej z Kremla.

  Polubienie

  • przyjaciel

   Ciekawe dlaczego ten znienawidzony Putin nie zbombarduje tego parlamentu wiedząc że duduś i ferajna tam jest? Upiekłby kilka pieczeni na jednym ogniu.

   Polubienie

   • Lulek

    @przyjaciel
    O godzinie 11.15 wpis zgłoszony do ABW telefonicznie.

    Polubienie

   • paziem

    Przestępstwa żydo-banderowców dokumentujemy:
    Lulek
    lulek345@interia.pl
    51.91.247.50

    Polubienie

   • mleko z nosa

    Chujom hierojom na pohybel .
    Kutasie zgloś, to.
    Agencja Bezpieczenstwa Wewnętrznego to chazarskie śctedwro i genetyczne śmieci jak ich szefowie tak i podwldni do utylizacji.Typwe chazarskie parchy..
    Azowstalowcy, to mieczaki , śmikerdzące tchórze, teraz dawaj na noze, skikkeiery, widły , tylko na śmierc genetyczny smieciu.
    wiem, ,że sie nie stawisz jak każdy banderowski smieć.nie mówią o pizdach z ABW

    Polubione przez 1 osoba

   • paziem

    Ad. @przyjaciel, ponoć blisko tego było dzisiaj i żydo-banderowskie szczury uciekły do piwnic- tam gdzie ich miejsce.

    Polubienie

  • paziem

   Ad @Lulek, zgłoś siebie debilu za wznoszenie faszystowskich haseł
   Pamìetaj także debilu, że zbrodnie ludobójstwa nie ulegają przedawnieniu i Zełeńsli z jego bandą staną przed międzynarodowym słowiańskim trybunałem.
   PisDuda też na to pracuje.

   Polubienie

   • mleko z nosa

    Ja zbieram , jaka pizda ochrania pizdę Dude i jaka pizda pracuje w Agencji Bezrozumnych Wałachów Centalnym Birze Alkoholików etc.
    Dobrze jest wiedzic , gdzie ich gentyczny pomiot żyje ,
    Super sprawa.inie.
    Korowców i ich pomiot również znam, o reszcie ye wszystkich burdeli doweim sie 2 kg młotek i każdy śpiewa .jak mu zagram, czekam tylko na organy Stalina vel putina.

    Polubienie

  • przyjaciel

   lulek, pozwalają wam w tworkach na telefony?

   Polubienie

 20. Wnuk ukraińskiego rezuna w żydowsko-banderowskim parlamencie ukraińskim

  Polubienie

 21. Janka

  ———– w latach 90tych XX W, rozmawiałam z ” amerykańskim ” doradcą podatkowym , który zawitał był do mojego miasta wojewódzkiego celem oświecania nas ” socjalistycznych prymitywów ” jak powinna wyglądać kapitalistyczna gospodarka. Po jego absolutnie niezrozumiałych wykładach , zapytałam : to z czego będziemy żyć ? jak już wszystko nie będzie nasze , odpowiedział !! : żyć będziecie z wyplatania koszyków wiklinowych , i robienia na szydełku. Wówczas pomyślałam , że kpi sobie ze mnie. Nie on nie kpił , on mówił prawdę. PRZECZYTAJCIE !.
  https://globalna.info/2021/04/02/pandemia-brexit-i-polska-pod-zastaw-na-wall-street-i-w-city-of-london/

  Polubienie

 22. kika22

  No cóż, kto sieje wiatr, ten zbiera burze!

  Po oficjalnym podziale ŁUPÓW u Ukrów, obecni żydowscy oligarchowie nie lubią takich niespodziewanych numerów, zrobionych przez ich ziomala.

  Zełenski bierze się za złoża Ukrainy. Szykuje wielką kontrolę

  https://www.rp.pl/biznes/art8640071-zelenski-bierze-sie-za-zloza-ukrainy-szykuje-wielka-kontrole

  Takie same przekręty zrobili żydki w Polin z ,,drugą Japonią!”

  30 lat wzlotów i upadków Ukrainy

  https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/30-lat-wzlotow-i-upadkow-ukrainy/

  DRUGIEJ FRANCY JUŻ NIE MA – TERAZ JEST WOJNA!

  Hej!

  Polubienie

 23. kika22

  TAKA CIEKAWOSTKA ZOOLOGICZNO/PRZYRODNICZA.

  Oficjalnie czerwono/jewrejskiej unii dawno już nie ma (lata 1949-1989)!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Wzajemnej_Pomocy_Gospodarczej

  Ale cały czas istnieje koszerny BANK, który ma się całkiem dobrze!

  Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej

  ,,… Polskimi przedstawicielami we władzach banku są:

  Członek Zarządu MBWG: Lidia Anczakowska (od 16 grudnia 2016 roku),
  Członkowie Rady MBWG: Adam Glapiński (Prezes Narodowego Banku Polskiego), Piotr Nowak (podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów), Andrzej Ciopiński (zastępca dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów) oraz Paweł Samecki (członek Zarządu NBP).

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowy_Bank_Współpracy_Gospodarczej

  Hej!

  Polubienie

 24. kika22

  TAKA CIEKAWOSTKA ZOOLOGICZNO/PRZYRODNICZA.

  Aj waj, GORĄCY KARTOFEL w łapach żydków! Co się stanie z aktywami i pasywami tego banku? Kto je przejmie?

  Polska opuści Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej

  https://www.pb.pl/polska-opusci-miedzynarodowy-bank-wspolpracy-gospodarczej-1143019

  Gorący kartofel

  https://wsjp.pl/haslo/podglad/87842/goracy-kartofel

  Hej!

  Polubienie

 25. kika22

  TA ZNIEWAGA KRWI WYMAGA!

  Chiński kapitał chce przejąć ukraińską Motor Sicz. Ukraińcy oferowali część udziałów Polsce, ale nie byliśmy zainteresowani

  https://forsal.pl/swiat/chiny/artykuly/8017978,chinski-kapital-chce-przejac-ukrainska-motor-sicz-ukraincy-oferowali-czesc-udzialow-polsce-ale-nie-bylismy-zainteresowani.html

  Ukraina chce znacjonalizować Motor Sicz

  https://milmag.pl/ukraina-chce-znacjonalizowac-motor-sicz/

  Hej!

  Polubienie

 26. kika22

  TA ZNIEWAGA KRWI WYMAGA!

  Każdy by się lekko zdenerwował i ,,wypowiedział” wojnę, kiedy militarne fabryki stoją, bez dostaw nowych silników do latających zabawek.

  Ukraina. Geopolityczna walka o zaporoskie silniki

  https://www.rp.pl/swiat/art298051-ukraina-geopolityczna-walka-o-zaporoskie-silniki

  No cóż, będzie kolejny ,,Ch…, d… i kamieni kupa,” jak to mawiał, były minister Bartłomiej Sienkiewicz.

  Rosjanie zbliżają się do najważniejszych zakładów przemysłowych w Ukrainie. Co to oznacza?

  https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8371204,rosja-ukraina-najezdzcy-gotowi-sa-zniszczyc-infrastrukture-i-przemysl.html

  Hej!

  Polubienie

 27. kika22

  Aj waj, kolejny giewałt na bogatych żydkach?

  Tajemnicza seria zgonów rosyjskich oligarchów

  https://www.dw.com/pl/tajemnicza-seria-zgonów-rosyjskich-oligarchów/a-61719335

  Nic nowego, czyli wojna domowa w żydowskim burdelu!

  Czystka

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Czystka

  Hej!

  Polubienie

 28. kika22

  Ad Lulek

  ,,Sława wielkiej Ukrainie. Sława hierojam. Dziś prezydent Duda wystąpi jako pierwszy prezydent na Świecie przed parlamentem Ukrainy po wybuchu zbrodniczej wojny kurwy putinowskiej z Kremla.”

  Te, lulek-srulek spod Zamościa, obejrzy sobie filmidło o ,,hierojach” spod znaku tryzuba!

  ,,Srul to imię żydowskie, jest to skrócona (zdrobniona) forma imienia Izrael (Israel). Nie skrócona i zdrobniona, tylko wynikająca z wymowy imienia Izrael jako Isruel, co w rosyjskich uszach brzmiało jak Srul, a srul znaczy tyle co polskie „sracz”.

  https://sjp.pl/Srul

  OGNIOMISTRZ KALEŃ (1961)

  https://www.cda.pl/video/734268127

  Hej!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.