Funkcjonariusze „zbiorowego Putina” w roli cenzorów

ruska-linia-logo

Jak zakazano publikacji drugiej części wywiadu ze mną na łamach „Ruskiej Linii Narodowej”, dotyczącego oceny przebiegu SOW na Ukrainie

12 września 2022 r. opublikowałem na portalu WPS , ale także na Neon24, artykuł pod tytułem „ Porażka Rosji w wojnie z Ukrainą jest groźna dla Polski„. Jeszcze tego samego dnia skontaktował się ze mną publicysta rosyjskiego portalu Paweł W. Tichomirow z prośbą, o wywiad, którego kanwą był wspomniany artykuł. W ekspresowym tempie, bo następnego dnia, wywiad ze mną ukazał się na rosyjskim portalu „ Ruska linia narodowa” ( https://ruskline.ru/news_rl/2022/09/13/porazhenie_rossii_v_protivostoyanii_na_ukraine_smertelno_opasno_dlya_polshi).

Kilka dni temu Paweł W. Tichomirow zwrócił się do mnie z pytaniem, czy nie moglibyśmy kontynuować rozmowy na tematy związane z wojną na Ukrainie, gdyż czytelnicy portalu żywo zareagowali na moją wypowiedź. Jest ona w rosyjskiej przestrzeni medialnej pewną niespodzianka, gdyż dowodzi, że nie wszyscy Polacy, to rusofoby, a dodatkowo, że Polacy posiadają własną ocenę wydarzeń oraz własne oceny obu stron konfliktu. Mało tego, właściwie definiują toczacą się wojnę, jako wojnę nie Ukrainy, ale żydo-anglosaskiego Zachodu z Rosją, z wykorzystywaniem wykrwawiających się wzajemnie Słowian.

Zgodziłem się na kolejny wywiad. Został on podzielony na dwie części, z których pierwsza ukazała się 17 września 2022 r. https://ruskline.ru/news_rl/2022/09/17/upovanie_na_generala_moroza_mozhet_vylezti_nam_bokom, ale po kilku godzinach zakazano jej publikacji podając jako powód, że ” krytykuje Specjalną Operację Wojskową”. Wywiad został usunięty.
____________________

Pozwolę sobie przytoczyć tę część wywiadu, która została opublikowana, a następnie zdjęta.

” Kontynuujemy naszą rozmowę z Pawłem Ziemińskim, znanym polskim patriotą, konsekwentnie przeciwstawiającym się globalizmowi, liderem ruchu „ Wierni Polsce Suwerennej”.

Paweł Tichomirow: Nie jest nam dane poznać plany strategiczne opracowane na samym szczycie. Wydaje się jednak, że postawiono nie na strategię wojskową, ale na strategię ekonomiczną. Na „ Generała Mroza”. Jednak w przeciwieństwie do lat 1812 i 1941, tym razem „Generał Mróz” może nie pomóc Rosji.

Mówimy o tym, że nasi stratedzy ekonomiczni najwyraźniej mają nadzieję, że Europa, a dokładniej niemiecki przemysł, zacznie wywierać presję na te ośrodki, w których podejmowane są decyzje o ograniczeniu poparcia dla reżimu kijowskiego.

Obawiam się, że poleganie na „Generale Mrozie” może „wyleźć  nam bokiem”.

Europejczycy nie powstaną przeciwko swoim najwyższym menedżerom (trudno nazwać to władzą), ale ich energia protestu zostanie skierowana na kampanię mającą na celu żądanie „krucjaty” przeciwko „imperium zła”.

Jestem pewien, że polityczni technolodzy z łatwością odtworzą sytuację na swoją korzyść, kierując niezadowolenie mas nie do głównego nurtu politycznego protestu, ale do głównego nurtu rusofobii.

Celem jest stworzenie takiego nastroju w społeczeństwie, gdy radykalne działania zmierzające do „ostatecznego rozwiązania kwestii rosyjskiej” zostaną przyjęte przy pełnej aprobacie elektoratu.

Nakręcono film fabularny o Buczy; znana ukraińska snajperka opowiada o okrucieństwach „Ługandonów na stronach gazet centralnych… są i realne ujęcia niszczenia infrastruktury energetycznej, będzie też prawdziwy, dość namacalny chłód.

W tych warunkach bardzo łatwo jest doprowadzić operację informacyjno-psychologiczną do pożądanego poziomu. Jak pan sądzi, jak realne jest to w dzisiejszej Europie?

Paweł Ziemiński: Podzielam Pana punkt widzenia, że ​​ta wojna w dużej mierze ma formę wojny informacyjnej i agresywnej manipulacji umysłami ludzi na Zachodzie, ale także w Rosji.

Moim zdaniem, to obecne centrum (a może jest ich kilka – ?) władzy w Rosji, którego nazywam „zbiorowym Putinem”, nie doceniało potęgi Zachodu i ignorowało narzędzia nowej wojny.

P.T.: Masz na myśli wysoki poziom koordynacji działań ukraińskich jednostek rakietowych i artylerzystów? Wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy przez wywiad NATO, w tym satelitarny?

PZ: Tak, mam na myśli przede wszystkim drony i satelity, z których dane pozwalają na celne trafienia rakietowe, a nawet artyleryjskie.

Jestem bardzo zaskoczony, bo wiem, że armia rosyjska i rosyjscy specjaliści mają odpowiednią wiedzę wojskową w tej kwestii. Czyżby prawdziwy sprzęt, poziom wyszkolenia jednostek wojskowych, a może system sterowania i dowódcy zawiodły?

Nie chcę jednak tego osądzać, nie będąc Rosjaninem i zawodowym wojskowym. A jednak dla zewnętrznego obserwatora jest wiele nieprzyjemnych dla ciebie pytań o to, jak Rosja prowadzi działania wojskowe w formie „Specjalnej Operacji Wojskowej”.

Ponadto wciąż mam w głowie wypowiedzi generała L. Iwaszowa i pułkownika Michaiła Michajłowicza Chodarionka, którzy na początku lutego 2022 r. ostrzegali przed pochopnym rozpoczęciem wojny z Ukrainą. Ostrzegali o tym, że niedopuszczalne jest lekceważenie nie tylko potencjału militarnego samej armii ukraińskiej, ale także siły machiny propagandowej.

Generał Iwaszow bardzo trafnie zdiagnozował wtedy, na początku tego roku, że wojna posłuży do przedstawienia Rosji i samego Putina jako największego zła współczesnego świata. I pomoże zjednoczyć świat zachodni.

P.T.: A teraz widzimy, jak cały świat północnoatlantycki jest mobilizowany do walki z „Hunami ze Wschodu”. A im słabsi będą ci sami „Hunowie” na polu bitwy, tym pewniej będą się czuć legiony obrońców tego północnoatlantyckiego pseudo „Rzymu”.”

________________

oryginał:

„Мы продолжаем беседу с Павлом Земиньским, известным польским патриотом, последовательно выступающим против глобализма, лидером движения «Верные Польше Суверенной».

Павел Тихомиров: Нам не дано знать стратегических планов, разрабатываемых на самом верху. Но похоже на то, что сделана ставка не на военную стратегию, а на стратегию экономическую. На «Генерала Мороза». Однако, в отличие от 1812 и 1941, на этот раз «Генерал Мороз» может и не помочь России.

Речь идёт о том, что наши экономические стратеги, видимо, надеются на то, что Европа, точнее, германская промышленность, начнёт давить на те центры, где принимаются решения, дабы поддержка Киевского режима была свёрнута.

Боюсь, что упование на «Генерала Мороза» может «вылезти нам боком».

Европейцы не восстанут против своих высших управленцев (властью это трудно назвать), но их протестная энергия будет канализирована в кампанию по требованию «крестового похода» против «империи зла».

Уверен, политтехнологи запросто переиграют ситуацию в свою пользу, перенаправив недовольство масс не в русло политического протеста, но в русло русофобии.

Цель – создание такого настроения в обществе, когда радикальные меры, направленные на «окончательное решение Русского вопроса», будут восприняты с полным одобрением электората.

Снят художественный фильм про Бучу; со страниц центральных газет вещает про зверства «лугандонов» известная украинская снайперша… есть и реальные кадры разрушения энергетической инфраструктуры, будет и реальный вполне ощутимый холод.

В этих условиях очень просто довести информационно-психологическую операцию до нужного уровня.  Как полагаете, насколько это реально в сегодняшней Европе?

Павел Земиньский: Я разделяю Вашу точку зрения, что во многом эта война происходит в формате информационной войны и агрессивного манипулирования сознанием людей на Западе, но и в России.

На мой взгляд, именно нынешний центр (а может, их несколько?) власти в России, которого я называю «коллективным Путиным», недооценил силу Запада и проигнорировал инструменты новой войны.

П.Т.: Вы имеете в виду высокий уровень координации действий украинских ракетчиков и артиллеристов? Поддержку ВСУ НАТО-вской разведкой, в т.числе спутниковой?

П.З.: Да, имею в виду, в первую очередь, беспилотники и спутники, данные с которых позволяют наносить точные ракетные и даже артиллерийские удары.

Я очень удивлен, потому что знаю, что российская армия и российские специалисты обладают адекватными военными знаниями по этому вопросу. Могла ли дать сбой реальная оснащенность, уровень подготовки воинских частей, а может быть, система управления и командиры?

Однако я не хочу об этом судить, не будучи русским и профессиональным военным. И, всё же, для стороннего наблюдателя возникает много неприятных для вас вопросов о том, как Россия проводит боевые действия в формате «Специальной военной операции».

К тому же у меня в голове до сих пор висят высказанные в начале февраля 2022 г. заявления генерала Ивашова и полковника Михаила Михайловича Ходарёнка, предостерегавших от поспешного начала войны с Украиной. Предупреждавших о том. что недопустимо пренебрегать не только военным потенциалом самой украинской армии, но и мощью пропагандистской машины.

Генерал Ивашов очень точно диагностировал тогда, в начале этого года, что война будет использоваться для преподнесения России и самого Путина в качестве величайшего зла современного мира. И будет способствовать сплочению западного мира.

П.Т.: И теперь мы видим, как осуществляется мобилизация всего северо-атлантического мира на борьбу против «гуннов с востока». И чем слабее будут выглядеть эти самые «гунны» на поле боя, тем увереннее будут чувствовать себя легионы защитников этого самого северо-атлантического псевдо-«Рима».

___________________________

Niżej pozostała część mojej wypowiedzi, której zakazano w ogóle publikować w Rosji „zbiorowego Putina”. Pytań P.W. Tichomirowa nie zamieszczam nie chcąc Mu stwarzać, być może, dodatkowych kłopotów.

Nie można także pominąć faktu, że rozpoczęcie wojny na Ukrainie było poprzedzone dwuletnim okresem globalnego eksperymentu socjalno-ekonomicznego pod nazwą „Pandemia – Covid 19”, która nie była i nie jest zjawiskiem czysto medycznym, ale niemal wyłącznie globalną agresją socjotechniczną na usługach konstruktorów Nowego Porządku Światowego, czyli psychopatycznej, antyhumanitarnej wizji ludzkości, w wykonaniu „elit”, które uroiły sobie, że predystynowane są do pełnienia roli Boga.

Przejdę jednak do jądra obecnych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie, czyli zaplanowanej i w pełni realizowanej globalnej operacji dezinformacyjnej, prania ludzkich mózgów – dla osiągnięcia zupełnie wymiernych, zarówno materialnych, jak i duchowych, celów anglosasko-żydowskich pseudo „elit”.

Jeśli miałbym określić to w najbardziej lapidarnym skrócie, to jest to globalne starcie dwóch wizji społecznego bytu i dwóch wizji ludzkości. Jeden świat, to ten oparty na sile i pasji twórczej, na pracy, na wytwarzaniu i produkcji – czyli świat kreatywny. Możemy go nazwać w zależności od naszej wrażliwości religijnej – światem Bożym lub światem ładu i sprawiedliwości społecznej, czy wręcz socjalizmu w najlepszym rozumieniu tego słowa. Drugi świat, to ten oparty na pośrednictwie, na handlu, na żerowaniu na czyjejś twórczości i pracy, to świat pasożytnictwa, nienasyconej konsumpcji, psychopatycznego elitaryzmu, wyzysku i kolonializmu. Ten świat możemy nazwać szatańskim lub światem zwyrodniałego, urojonego wybraństwa lub faszyzmu. Te światy są nie do pogodzenia. Istnienie tego drugiego w sposób samodzielny nie jest możliwe. Jego wyznawcy wiedzą o tym. Zdają sobie z tego sprawe, że potrzebny jest im żywiciel, tj. w pełni kontrolowany i podporządkowany niewolnik – w tradycyjnym rozumieniu lub jednostka lub całe narody ukształtowane jako bio-roboty, poddane sterowaniu cyfrowemu, zadawalające się narzuconym stadnie modelem biologicznej i socjalnej konsumpcji i pseudoegzystencji.

O tym, że taka wizja i takie działania realizowane są na naszych oczach, ja osobiście jestem przekonany – ale przecież osób takich jak ja jest wiele, zarówno w Polsce, jak i w Rosji, a także w Europie i na całym świecie. Proszę zwrócić uwagę na jaką skalę rozpętana jest obecna antyputinowska histeria, która tak naprawdę przeradza się w histerię antyrosyjską. Globalne żydowsko-anglosaskie media i podporządkowane im w pełni media krajowe nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Beneluxie, w Skandynawii chcą przeformatować obecną wojnę na Ukrainie, w swego rodzaju „wojnę religijną”. Tylko, że umiejętnie podmienia się rolę szatana, którym tak naprawdę jest obecny tzw. Zachód, a dokładnie rządzące w nim elity. Cała ta wyrafinowana kampania medialno – dezinformacyjna zaprojektowana została i jest zarządzana, cynicznie i zgodnie z długookresowym planem, z centrów za oceanem w USA, ale także z nieco bliższej nam Wielkiej Brytanii.

Rozwiązanie, a nawet jak piszesz, używając twego określenia „ostateczne rozwiązanie kwestii rosyjskiej”, to w istocie jest od wieków, dokładnie od 500-600 lat jedno z najważneijszych zadań nie tylko polityczno-gospodarczych, ale wręcz cywilizacyjnych tzw. Zachodu, czyli całej tradycji Imperium Rzymskiego, przetransformowanej następnie w imperium frankońsko-germańskie pod kuratelą Watykanu, od przełomu XVII/XVIII wieku w globalne imperium masońskie zbudowane wokół grabieżczo-kolonialnych ambicji korony brytyjskiej i żydowskiego kapitału lichwiarskiego. Przypadek napoleoński Europy, czy sto lat późniejszy po nim przypadek prusko-niemiecki „Drang nach Osten” były jedynie epizodami – co prawda bardzo krwawymi, w zasadniczym dążeniu słowiańskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej, jej potencjału demograficznego i kulturowego.

Rosja stała się ostatecznie głównym celem kolonialnego parcia na wschód, odkąd Rosja wygrała we współzawodnictwie z Rzeczypospolitą o prymat wśród narodów słowiańskich.

Moim zdaniem odbyło się to w rezultacie ze stratą dla obu narodów i państw. Przypomnijmy, że hitlerowski „Generalplan Ost” zakładał ostateczne rozwiązanie kwestii słowiańskiej w drodze eksterminacji i ludobójstwa i dotyczył zarówno Polaków, Rosjan, Białorusinów, i zapewne także Ukraińców. Dlatego ewentualny słowiański sojusz rosyjsko-polski ciągle spędza sen z oczu żydowsko-masońskim kolonizatorom. I dlatego anglosasko-żydowskie siły globalne zrobią wszystko, aby skłócać Polaków z Rosjanami i kolportować nieuprawnione poglądy, że Polacy, to genetyczni rusofobii i nieprzejednani wrogowi Rosji. Niestety ten pogląd kolportowany jest obecnie także w wielu państwowych, wpływowych mediach w Rosji. Zastanówmy się zatem kto, i w jakim celu to czyni?!

Wracając do sprawy Ukrainy. Tak zwana Ukraina, to znaczy tyle, co ziemie „u kraju”, czyli po polsku „na skraju” ziem polskich i ruskich, czyli na styku ziem polskich i ruskich.. Nazwy Ukraina jako nazwy państwa nie znajdzie się nawet u takiego narodowo myślącego poety jak Taras Szewczenko. Ukraina, jako państwo, wymyślone zostało przez austriackie tajne służby, blisko współpracujące z niemieckimi (pruskimi) – w celu organizowania antypolskiej i antyrosyjskiej zawieruchy i chaosu. Ukraina to terytorium wpływów różnych służb i interesów, znakomity matecznik wszelkiego złodziejstwa, szwindlu, ciemnych interesów i bezprawia. Wymarzony teren dla żydowskich kupców i lichwiarzy. R. Dmowski, najwybitniejszy polski polityk i myśliciel polityczny XX wieku, główny negocjator sprawy niepodległości Polski na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. zakończonej Traktatem Wersalskim – znakomicie scharakteryzował genezę i charakter państwa Ukraina, w swojej pracy ”Kwestia ukraińska” opublikowanej w 1930 r. Nie pomylił się on w tym względzie niemal w niczym. W tekście Dmowskiego należy jedynie zamienić żydo-niemieckie wpływy na aktualne żydo-anglosaskie, a wszystko inne zgadza się w stu procentach.

Na koniec kilka zdań na temat strategii „ Genarała Mroza”. Według mnie, jeśli są jakieś siły w Rosji, które poważnie uważają ten argument za powód do opamiętania się „Europejczyków”, to są w poważnym błędzie. Zachód nie zamarznie, choć miejmy nadzieję, że siły suwwerenistyczne się zaktywizują. Dzięki temu energetycznemu straszakowi globaliści chcą realizować, i w dużym stopniu póki co im się to udaje, trzy cele. Po pierwsze jest to jeszcze jeden ze sposobów wywoływania i utrwalania rusofobii wśród licznych, ogłupionych propagandą mieszkańców Unii Europejskiej i Zachodniej Europy w ogóle. Po drugie, lobby żydowsko-anglosaskie znajduje skuteczny sposób do osłabiania biznesowych konkurentów unijnych i podporządkowania ich interesom biznesu anglosaskiego, głównie amerykańskiego. W tym także mieści się strategia osłabiania europejskich konkurentów w gospodarczej grze z Chinami. Po trzecie wreszcie histeria energetyczna, która głównie za sprawą opłacanych przez światową lichwę partii zielonych propaguje tzw. „ alternatywne zielone energie” i tzw. „ ekologiczną świadomość”, to jest jeszcze jeden ze sposobów ukształtowania społecznych, nierefleksyjnych i nie racjonalnych biorobotów zamiast świadomych mieszkańców suwerennych krajów, realizującego własne wizje rozwoju z poszanowaniem dobra wspólnego i efektywnych rozwiązań technologicznych – wolnych od religii ekologizmu i tzw. praw człowieka, na codzień nie przestrzeganych i gwałconych przez globalne korporacje finansowe, przemysłowe, rolnicze, farmaceutyczne i medialne.

PZ

Na koniec chciałbym krótko przedstawić osobę samego Pawła Wiaczesłowicza Tichomirowa, który przeprowadzał ze mną wywiady.

Historyk, publicysta, autor książki „Strefa ciszy”, która była wznawiana w Serbii dwukrotnie: w 2008 i 2009 roku. , autor licznych artykułów na tematy serbskie.

Urodzony 9 lutego 1970 w Nikołajewie w rodzinie stoczniowca i nauczyciela. Po odbyciu służby wojskowej ukończył Instytut Okrętowy im. Nikołajewa. Pracował w organizacji pozarządowej „Inicjatywa Miejska”. Wraz z rozpoczęciem agresji NATO na Jugosławię wyjechał do Czarnogóry. Z błogosławieństwem metropolity Amfiłochija pomagał siostrom z klasztoru Patriarchatu Pec w Kosowie komunikować się z przedstawicielami KFOR, UNMIK itp.

Po powrocie na Ukrainę w 2000 roku zaangażował się w działalność społeczno-polityczną o jawnie prorosyjskiej orientacji. W latach 2001-03 brał czynny udział w pracach Rosyjskiego Ruchu Ukrainy. Był redaktorem naczelnym pisma „Biuletyn Południoworosyjski”. Rozczarowany polityką Federacji Rosyjskiej wobec rodaków i samą metodologią prób wpływania na sytuację wyjechał do Rosji.

W 2010 roku w języku serbskim ukazała się nowa książka „Białe plamy na serbskim krzyżu” (w tłumaczeniu R. Gojkovica), której fragmenty były wcześniej publikowane w Ruskiej Linii Narodowej.

W 2017 r. w Briańsku staraniem zastępcy Dumy Briańskiej M. M. Iwanowa ukazał się zbiór artykułów opublikowanych wcześniej na temat RLN „Humanitarne problemy integracji euroazjatyckiej” (współautor z Zoranem Miloszeviciem).

Od 2003 do 2010 pracował w prawosławnym wydawnictwie Satis. Mieszka w regionalnym centrum obwodu briańskiego, mieście Nowozybkowie. Wraz z żoną Swietłaną wychowują dziesięcioro dzieci: Christinę, Uljanę, Savvaty, Jegora, Wiaczesława, Michaiła, Serafina, Wasilisę, Zofię i Joannę.

Na podst: https://ruskline.ru/author/t/tihomirov_pavel_vyaechlavovich

90 Komentarzy

Filed under Polityka

90 responses to “Funkcjonariusze „zbiorowego Putina” w roli cenzorów

 1. Paweł

  Ambasador Rosji ostrzegł Niemcy przed konsekwencjami przekazania broni na Ukrainę

  BERLIN, 19 września – RIA Nowosti. Dostarczając broń do Kijowa, Berlin de facto rezygnuje ze specjalnych stosunków z Rosją, które pozwoliły mu być pośrednikiem w dialogu Moskwy z Zachodem – powiedział ambasador Rosji w Niemczech Siergiej Nieczajew w wywiadzie dla RIA Nowosti.
  „W rzeczywistości władze niemieckie porzucają szczególne stosunki między naszymi krajami i narodami, które z mozołem budowały poprzednie pokolenia i wiązały nas nawet w najtrudniejszych czasach. To zawsze odróżniało Niemców od szeregów zbiorowego Zachodu, pozwalało Berlinowi działać jako pośrednik, który zna i rozumie Rosję i jej interesy lepiej niż inni ”- powiedział ambasador.
  Przypomniał, że RFN przez dziesięciolecia powstrzymywała się od wysyłania broni, zwłaszcza ciężkiego sprzętu, do stref konfliktów zbrojnych.

  „Istniał w tej sprawie szeroki wewnętrzny konsensus polityczny. Praktyka zmieniła się dopiero teraz i tylko w stosunku do Rosji. Oczywiście taki zwrot odbije się negatywnie na naszych relacjach dwustronnych. Zwłaszcza jeśli chodzi o dostawy czołgów i bojowych wozów piechoty, co jest obecnie bardzo aktywnie dyskutowane ”- dodał dyplomata.

  Według niego, dostawa niemieckiej broni śmiercionośnej dla ukraińskiego reżimu, która jest używana nie tylko przeciwko rosyjskiemu personelowi wojskowemu, ale także przeciwko ludności cywilnej Donbasu, „jest to oczywiście„ czerwona linia ”, której władze niemieckie nie powinny były przekroczyć „biorąc pod uwagę moralną i historyczną odpowiedzialność Niemiec wobec naszego narodu za zbrodnie nazizmu podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”. „Ponadto musimy zrozumieć, że ta„ czerwona linia ”istniała dla samych Niemiec” – wyjaśnił Nieczajew.

  za: https://news.mail.ru/politics/53112657/?frommail=1

  Polubienie

 2. Paweł

  Oceny pozycji Rosji „zbiorowego Putina” po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie

  Prezydent udał się na spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie. To jest najważniejsze wiadomości dnia. A po niej nastąpiła pewna pauza informacyjna. Wydaje się, że Rosja po charkowskiej „porażce” przestała być jednym z liderów tej organizacji, założonej przez Rosję wraz z Chinami i grupą dawnych prowincji imperium (są to takie sowieckie republiki jak Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan i Uzbekistan) w 2001 roku. Od 2017 r. do SzOW dołączyły zarówno Indie, jak i Pakistan. Iran ma zostać zaakceptowany właśnie teraz. Afganistan, Białoruś, Iran i Mongolia mają status krajów-obserwatorów, natomiast Azerbejdżan, Armenia, Kambodża, Nepal, Turcja i Sri Lanka są krajami partnerskimi. Rozpatrzone zostaną również zgłoszenia z Egiptu, Kataru, Iranu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu i Malediwów. Na tle poważnych gospodarczo graczy rola Federacji Rosyjskiej w SzOW staje się coraz bardziej „skromna”, ponieważ do niedawna byliśmy zaangażowani tylko w „politicum” organizacji, powołując się na status największego nuklearnego mocarstwa. Ale, jak argumentowali marksiści, baza determinuje nadbudowę. Teraz status w organizacji określa czysta ekonomia.

  Dla Chin SzOW jest praktycznie własną organizacją, która będzie wykorzystywana jako narzędzie do zastąpienia globalnej hegemonii USA. Po odbyciu Kongresu KPCh 16 października Xi Jinping będzie miał wolną rękę, będzie mógł pracować pomimo oporu „Komsomołu” zorientowanego na Amerykę. Dlatego wizyta chińskiego przewodniczącego na SzOW jest wizytą państwową, odbywa się na najwyższym poziomie protokolarnym. Tym samym Chiny zapewniły sobie wiodącą pozycję w organizacji.

  Papież Franciszek świadomie prowadził rozmowy z prezydentem Kazachstanu na dzień przed szczytem w Samarkandzie. Doskonale „podkręcił” Kassym-Jomarta Tokajewa. Już przed wizytą papieża Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu stwierdziło, że Kazachstan faktycznie popiera reżim sankcji wobec Rosji i koordynuje swoje działania ze Stanami Zjednoczonymi. Chiny, licząc na „południowy korytarz” przez kraje SzOW bez Rosji, dały reżimowi Tokajewa gwarancje „zachowania integralności terytorialnej”. Jasne jest, skąd bierze się to „zagrożenie”: miejscowi naziści zaczęli mocno naciskać na rosyjskojęzycznych mieszkańców, wbiegając na drugi front SOW. Tylko w tym roku Kazachstan opuściło ponad 30 000 Rosjan. Nawiasem mówiąc, dla Rosji powrót północnych ziem KZ może być realnym wyjściem z wciąż „patowej” Ukrainy. Z militarnego punktu widzenia odebranie Pawłodaru i okolic zamieszkanych przez naszych rodaków jest dość proste.

  Rosja na poziomie osobistym stara się podkreślić swoją rolę w organizacji. Władimir Putin odbył dziś kilka kluczowych spotkań: z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem, prezydentem Iranu Seyyedem Ebrahimem Raisi, prezydentem Turkmenistanu Serdarem Berdimuhamedowem i prezydentem Kirgistanu Sadyrem Żaparowem.

  Stanowisko kraju gospodarza, Uzbekistanu, na szczycie jest dość pragmatyczne. Ma zamiar zakończyć deklarację o strategicznym partnerstwie z Rosją. Ale z ChRL, z udziałem głów państw, zostały już podpisane porozumienia o wartości 15 miliardów dolarów. Przypomnijmy naszym dyplomatom reklamę z ubiegłego wieku: „Zrób sobie przerwę, zjedz TWIX”. Uzbekistan jest zainteresowany rozwojem gospodarczym i jego stabilnością. Zasygnalizował to prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew w artykule, który napisał na szczyt.

  W przeddzień spotkania SzOW 14 września straż graniczna Kirgistanu i Tadżykistanu zorganizowała wymianę ognia na trzech różnych odcinkach granicy państwowej. Strony oskarżały się nawzajem o prowokację i zgłaszały ofiary. Ta historia praktycznie wyłączyła obie strony z konstruktywnego dialogu gospodarczego, bo w rzeczywistości mówimy o podziale handlu narkotykami.

  Z tego wszystkiego wnioski są dość proste: Chiny dominują i jednoczą wokół siebie największe gospodarki dawnych rosyjskich obrzeży i krajów rozwijających się, co pozwoli im za kilka lat stać się hegemonem nowego świata zamiast Stanów Zjednoczonych. Na tym szczycie zwiąże zarówno starych, jak i nowych członków organizacji określonymi zobowiązaniami pieniężnymi. Pod tym względem dla Rosji nic nie błyszczy. Dobrze, że ktoś osobno wypowiada się za poparciem jej walki z ukronazizmem, ale będzie się to odbywać wyłącznie na uboczu. Rosja straciła SzOW i wydaje się, że na bardzo długi czas.

  SzOW dla Rosji jest ostatnim oficjalnym miejscem, w którym nadal ją tolerują i są gotowi to utrzymać. Co więcej, trzeba zrozumieć, że kraje SzOW nie są sojusznikami Kremla, ale po prostu towarzyszami podróży. Oczywiście tymczasowymi.

  Oznacza to, że 11 krajów uczestniczących stanowi górną granicę stosunków międzynarodowych Rosji za Putina. A liczba tych krajów może się teraz tylko zmniejszać, ale nie zwiększać. Są oczywiście relacje poza SzOW, ale pozostają tam absolutnie marginalne kraje – Wenezuela, Nikaragua, a nawet te czekają, aż ktoś przelicytuje ich niewielką cenę, aby przejść pod bardziej niezawodne skrzydła.

  Nie udało się zostać władczynią mórz.

  I znowu warto zrozumieć: jeśli wpadniesz w trend spadkowy i zaczniesz spadać na coraz niższe pozycje w światowych rankingach, to odwrócenie takiego trendu jest niezwykle trudne. Raczej obowiązuje ruch w dół. I oczywiście z każdą nową porażką w polityce będzie to działo się tylko szybciej.

  Następny przystanek, to podsumowanie wyników operacji specjalnej. Po nich, nawet w SzOW, Putin zostanie umieszczony jeszcze bliżej toalety. Być może tuż obok.

  ŹRÓDŁO
  https://katyusha.org/vojna/poslednij-shos.-poxozhe-chto-rossiya-utrachivaet-vliyanie-i-tam.html

  Polubienie

 3. markglogg

  Bardzo zasadna opinia PZ:

  Drugi świat, to ten oparty na pośrednictwie, na handlu, na żerowaniu na czyjejś twórczości i pracy, to świat pasożytnictwa, nienasyconej konsumpcji, psychopatycznego elitaryzmu, wyzysku i kolonializmu. Ten świat możemy nazwać szatańskim lub światem zwyrodniałego, urojonego wybraństwa lub faszyzmu. Te światy są nie do pogodzenia.

  Po upadku rządów MARKSISTOWSKICH na Wschodzie Europy, zapamiętale zaczyna się zapominać skąd wziął się LIBERALIZM KOMERCYJNY w nowoczesnej Europie. Cytuje z W kwestii żydowskiej Karola Marksa (1844) :

  Jaki jest świecki kult Żyda? Handel. Jaki jest jego świecki bóg? Pieniądz. (…) Pieniądz jest tym żarliwym bogiem Izraela, wobec którego żaden inny bóg ostać się nie może. Pieniądz poniża wszystkich bogów człowieka i zamienia ich w towar. Pieniądz jest ogólną, samą w sobie ukonstytuowaną wartością wszystkich rzeczy. Pozbawił on zatem cały świat – świat ludzi jak i przyrodę – jego właściwej wartości. Pieniądz jest wyobcowaną od człowieka istotą jego pracy i jego bytu; ta obca istota ma go w swej mocy, on zaś zanosi do niej modły.

  Bóg żydowski stał się świeckim bogiem, stał się bogiem świata. (…) Gdy społeczeństwu uda się znieść empiryczną istotę żydostwa, handel i jego przesłanki, z tą chwilą Żyd stanie się niemożliwy

  A przecież także ta Szanghajska Organizacja Współpracy (SzOW) jest w całości oparta na Wolności Handlu. I czegóż to, dobrego po niej możemy się spodziewać? W ustroju, opartym na KOMERCJI, ten KTO MA DOBRE PIENIĄDZE TEN W PRAKTYCE MA DOBRĄ WŁADZĘ także tą, zwaną „duchową” nad okupowaną przez PONADNARODOWE GIGA KORPORACJE ludnością.

  Polubione przez 1 osoba

  • „A przecież także ta Szanghajska Organizacja Współpracy (SzOW) jest w całości oparta na Wolności Handlu. I czegóż to, dobrego po niej możemy się spodziewać?”
   __________________

   „Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”

   Chińczycy (władze Chin, ale i innych państw z SzOW) z pewnoscią znaja historię własnego kraju i dobrze wiedzą jak przy pomocy armat brytyjska marynarka (także francuska i amerykańska) wprowadzały zasady „wolnego handlu” w Chinach (zresztą nie tylko w Chinach) i czym dla Chin to sie skończyło (https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Chin).
   Dlaczego dzisiaj Chiny (później być może i cała SzOW) miałyby rezygnować z tego oręża w starciu z bandyckim Zachodem? Może warto wobec żydowsko-anglosaskiej finansjery zastosować ich własną broń (?).

   Polubienie

  • veri

   „Jaki jest świecki kult Żyda? ”

   Bertrand Russell:

   ” By zrozumieć Marksa psychologicznie, należy posłużyć się następującym słownikiem: Jahwe -materializm dialektyczny, mesjasz – Marks, naród wybrany – proletariat, Kościół – partia komunistyczna, ponowne przyjście – rewolucja, piekło – kara dla kapitalistów, tysiącletnie Królestwo Boże na ziemi – światowa wspólnota komunistyczna.”

   … pasuje ?

   Polubienie

 4. „Funkcjonariusze „zbiorowego Putina” w roli cenzorów”
  „Porażka Rosji w wojnie z Ukrainą jest groźna dla Polski”

  _____________________________

  Z całą pewnością można powiedzieć jedno, że cenzury nie zastosował osobiście ani W.Putin, ani „zbiorowy Putin”, choć wobec ich polityki tekst Pawła jest krytyczny – zresztą z polskiego punktu widzenia polityka ta pozostawia wiele do życzenia.

  Cenzorska komórka znajduje się kilka szczebli niżej, ale istotnym pytaniem jest, kim ta komórka jest obsadzona i czyje interesy faktycznie realizuje – czy aby na pewno rosyjskie i czy w ogóle słowiańskie?

  Po naszych doświadczeniach na Białorusi wiemy, że decyzje zapadające na najwyższym szczeblu, np. w mediach, na szczeblu niższym mogą zostać wykonane niezgodnie z intencjami decydentów – dlatego nie pojawiliśmy się jako WPS w mediach białoruskich, ponieważ na szczeblu niższym byli tacy, którzy czuwali nad hamowaniem zbliżenia Słowian. Wiedzieli lub przewidywali, że możemy przestrzegać Białorusinów nie tylko przed „wspaniałościami integracji” z żydowsko-anglosaskim Zachodem, ale i przed rebeliami organizowanymi tam przez syjonistyczny, bandycki Zachód z centralą w IIIRP/Polin.

  Nie inaczej jest w Rosji, a jako, że to militarne mocarstwo żydowska V kolumna w Rosji przykłada szczególną wagę do eliminacji jakichkolwiek prób porozumienia między Słowianami w Rosji i w Polsce (dokładnie taka sama polityka jest prowadzona w świecie arabskim, azjatyckim). Stąd cenzura, z którą zetknęliśmy się w Rosji już wcześniej.

  Konferencja w siedzibie TASS, styczeń 2016
  Wystąpienie Pawła Ziemińskiego od 38;11 min. (transmisję wyłączono ! – ?).

  Wystąpienie Pawła Ziemińskiego w agencji TASS odnotował jednak uczeń Michnika, wnuk płk.UB Józefa Światło vel Izaaka Fleischfarba, niejaki Bartosz Węglarczyk – ale skąd miał o tym informację pozostawiam dociekliwości Komentatorów.
  Węglarczyk napisał m.in.:

  Na konferencji był również inny uczestnik wyprawy Piskorskiego na Krym – szef antysemickiego i prorosyjskiego ugrupowania Wierni Polsce Suwerennej Paweł Ziemiński. Ziemiński utrzymuje swą stronę, po polsku, na rosyjskim serwisie V Kontaktie, gdzie publikuje teksty, np. o „Zbrodniach CIA w interesie Międzynarodowego Żyda”.

  Ziemiński wygłosił podczas konferencji wystąpienie o sytuacji w Polsce, jednak po zdaniu zaczynającym się od stwierdzenia „Rosjanom może się wydawać, że Polska ma własny rząd i parlament…” telewizja RT przerwała relację z konferencji i wznowiła ją dopiero po zakończeniu wystąpienia Ziemińskiego.

  Bartosz Węglarczyk

  za: http://www.rp.pl/Swiat/160129510-Piskorski-w-Moskwie-walczy-o-media-w-Polsce.html

  Pisałem o tym tu: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/06/02/wnuk-zydowskiego-zbrodniarza-o-m-piskorskim-i-o-wps/#more-7690
  ________________

  We wcześniejszym komentarzu pod tekstem Pawła napisałem:

  „na miejscu W.Putina negatywną krytykę (SOW i W.Putina) objąłbym szczelną cenzurą, żeby nie doszło w Rosji do kontynuacji rządów okresu Jelcyna albo i czegoś gorszego.”https://wiernipolsce1.wordpress.com/2022/09/13/reakcja-ze-wschodu-na-opublikowany-artykul-mojego-autorstwa/

  I w dalszym ciągu podtrzymuję to stanowisko, ponieważ Rosja jest w stanie wojny z bandyckim Zachodem.
  A jeśli się mylę i W.Putin mniej lub bardziej zwiazany jest z żydowsko-anglosaskimi kręgami realizującymi wizje prezentowane przez K.Schwaba, to można powiedzieć, że Rosji już prawie nie ma, a my, Polacy jesteśmy w czarnej d… istniejącej jeszcze chwilowo jako IIIRP/Polin.

  Polubienie

  • Proszę wreszcie doczytać tekst, który Panu i reszcie raję od dawna: .https://swiatowid.video.blog/2022/09/16/igor-girkin-sytuacja-na-froncie-i-nie-tylko-w-dniach-15-16-09-2022-rosyjski-titanic-i-ucieczka-z-planety-rozowych-kucykow/

   Pod moim wstępem ma Pan 3 filmy. Z drugiego z nich wynika jasno, że żaden Putin już nie istnieje. Jest aktor, FIGURANT. PIERWSZY Putin też zresztą był figurantem gangu Jelcyna, przy czym odegrano przed narodem teatrzyk „odsunięcia oligarchów” i „uzdrawiania państwa”. Tak, faktem jest, że okres „putinizmu” to okres nieco łagodniejszej grabieży i destrukcji Rosji, ale tylko dlatego, że eksperci od socjoinżynierii – z USA najpewniej – stwierdzili, że model tak ostrej grabieży może doprowadzić do buntu społecznego o NIEKONTROLOWALNYCH SKUTKACH, co w przypadku mocarstwa atomowego mogłoby być niezdrowe. A absolutnym koszmarem byłoby, gdyby GOLEM zdemontowany przez GORBACZOWA, wskutek utraty kontroli nad jego częściami przez PAZOŻYTÓW – SAM POSKŁADAŁ SIĘ DO KUPY i ponownie rzucił wyzwanie zdychającemu zachodowi.

   Rolą baśniowej postaci „Putina” od 22 lat jest układanie Rosji narodu rosyjskiego do TRUMNY w taki sposób, by nigdy nie zmartwychwstał i by nie zbuntował się podczas tego POGRZEBU. Proszę sobie poprzypominać jego patriotyczne mowy i „wielkie reformy”, z których ABSOLUTNIE NIC NIE WYNIKŁO. Bo trzeba ludziom COŚ mówić, żeby rozchodzili się do domów z przekonaniem, że wszystko jest „na najlepszej drodze”. A okres SWO pokazał tą narrację w ekstremalnym powiększeniu. W czasach pokoju mityczny „Putin” był takim „Naczelnikiem państwa” Kaczyńskim, powstrzymującym patriotów od ratowania kraju i narodu „patriotycznymi mowami”. A teraz – „Putin” jest OTWARCIE HAMULCOWYM ratowania nie SWO, tylko Rosji.

   I jeszcze jedno – Zachód jest w stanie wojny z Rosją i narodem rosyjskim. Elity – żydowska oligarchia FR i jej złodziejskie marionetki polityczne ( swiatowid.video.blog/2022/08/13/pejzaz-internetowy-rosji-ze-stalinem-w-tle/#Pachanat ) w stanie wojny z zachodem NIE SĄ I NIE CHCĄ BYĆ – one non stop HANDLUJĄ POLITYCNZIE z „ZACHODEM”, tak, jak handlowali życiem „mobików”, „BARSowców” i prorosyjskiej ludności w obwodzie charkowskim – bo ta ukraińska ofensywa to efekt ZDRADY na Kremlu, oddano te tereny z ludźmi i wojskiem na nim w ramach UKŁADU – HANDELKU.

   Działania zdradzieckich „elit” FR, jeśli naród rosyjski się przebudzi, skończą się takimi zdarzeniami, jak rządy amerykańskich marionetek w Afganistanie.

   Coraz więcej ludzi na froncie rozumie, że prawdziwy wróg jest daleko za plecami. I jedyna nadzieja „elit” jest taka, że tych ludzi wróci do domu żywymi bardzo niewielu. Nad tym obecnie pracują.

   Polubienie

   • markglogg

    Już gdzieś to napisałem:Rosja będzie miała u mnie CAŁKOWICIE przechlapane, jeśli odpuści Ukropom Chersoń i okolice. Miejmy nadzieję, że nie jest aż tak słaba w starciu z NATO.

    Polubienie

   • Wątpię, by ta „Rosja” bała się Pana opinii.

    Z punktu widzenia polityczno – wojskowego cały PRAWY BRZEG jest dla „gołąbków pokoju” z Kremla wrzodem na tyłku – zawalone mosty, a za nimi kilkaset tysięcy ludzi, których jakoś trzeba zaopatrywać we wszystko. Plus wojsko, wiszące na tej samej KROPLÓWCE przez rzekę pod nieustannym ostrzałem broni precyzyjnej.Mosty i przeprawy Ukraińcy rozwalają HIMARSami, których mają już tyle, że ostrzeliwują nawet niektóre umocnienia polowe na pierwszej linii obrony. I pojedyncze pojazdy …
    Czego Pan oczekuje od tych zdrajców? Że nie przehandlują przyczółka, którego posiadanie ich UWIERA? Po przehandlowaniu charkowszczyzny, gdzie ludziom obiecali, że tam będzie Rosja „na zawsze”, a teraz oglądam sobie prorosyjskich działaczy politycznych z tamtego rejonu albo martwych albo z oczami zaklejonymi taśmą klejącą przez SBU?
    Dla właścicieli kremlowskiej trupy aktorskiej los Rosjan na Ukrainie ani los rosyjskich żołnierzy nie są nic warte. To tylko SKŁADNIKI potrzebne do przyrządzenia dania głównego – od dawna przygotowywanej „Kolorowej Rweolucji”, która zakończy dzieje FR. Cała SWO to FARSA, teatr.

    Polubienie

   • @ Światowid

    Wydaje mi się, że hipotezy te służą jednemu: jeśli nie politycznej destabilizacji Rosji, to z całą pewnością wywołaniu w rosyjskim społeczeństwie niechęci do władz centralnych Rosji – a komu ostatecznie to służy, to chyba dość oczywiste.

    Gdyby hipotezy te miały być wiarygodne nastepujące wydarzenia, jak wojna w Czeczenii, konflikt z Gruzją, wojna w Syrii, miałyby inny przebieg od faktycznego – niekorzystny, przegrany dla Rosji.

    Polubienie

   • Wydaje mi się, że hipotezy te służą jednemu: jeśli nie politycznej destabilizacji Rosji, to z całą pewnością wywołaniu w rosyjskim społeczeństwie niechęci do władz centralnych Rosji – a komu ostatecznie to służy, to chyba dość oczywiste.

    Hipotezy o śmierci i podmianie Putina to po prostu próba wyjaśnienia kilku grup faktów. Pierwszy – utrata znajomości niemieckiego, drugi – zamiana rysów twarzy, trzeci – nierozpoznawanie znajomych. Są jeszcze poszlaki – rozwód, odsunięcie się od rodziny.
    Ja mógłbym dodać inne poszlaki – brak zainteresowania losem kraju, stanem armii, prawdziwym przebiegiem SOW. To nie dziwi u aktora, natomiast zaskakiwałoby u głowy państwa.
    Co do destabilizacji państwa – wszystkie realne działania i zaniechania „Putina” raczej destabilizują państwo niż je stabilizują. Tak jak napisałem – wygląda na to, ze administracja planowo przygotowuje grunt pod kolorową rewolucję, najpewniej z przygotowanym garniturem „opozycji”. Więc jeśli się Panu zdawało, że wie, komu zależy na destabilizacji państwa – to pora uświadomić sobie własną niewiedzę.

    Gdyby hipotezy te miały być wiarygodne nastepujące wydarzenia, jak wojna w Czeczenii, konflikt z Gruzją, wojna w Syrii, miałyby inny przebieg od faktycznego – niekorzystny, przegrany dla Rosji.

    Nie wiadomo, jakie ówczas były plany etnicznej oligarchii kapitałowej sterującej Putinem. Pomijając tą kwestię – Czeczenia to jeszcze „pierwszy” Putin, a sama wojna służyła do zagwarantowania, że Putin dojdzie do władzy i ją utrzyma.
    Wojna w Syrii jest dla Rosji porażką, zainwestowano góry pieniędzy w reżim Assada, praktycznie który stoi tylko na cudzych bagnetach. Więc pierwszy z konfliktów – z Czeczenią – odpada. Trzeci z Syrią to samo. Pozostaje Gruzja. Wyjaśnienie – moim zdaniem wojnę zakończyła interwencja Zachodu, podyktowana groźbą upadku Saakaszwilego i dorobku kolorowej rewolucji. Sama Gruzja nie miała potencjału do wywołania kryzysu w Rosji – jest za mala – więc Zachód zostawił ją sobie na inną okazję.

    Jest tylko jedno wyjaśnienie alternatywne dla zdrady / aktorstwa Putina. To hipoteza I. Girkina – „Planety Różowych Kucyków”..’ czyli teza, że Putin jest kompletnym idiotą i leniem. Obie hipotezy odrzucam. Pozostaje tylko świadome działanie

    Polubienie

   • Widzę, że usypiając zrobiłem sporo błędów.
    Najważniejsza poprawka: w rozyjskiej przestrzeni informacyjnej są rozpowszechniane 2 hipotezy wyjaśniające niemoc decyzyjno-przywódczą „Putina” i „Kremla”. Pierwsza, wcześniejsza – że „dobrego cara” „źli bojarzy” non stop okłamują, odcinają od prawdziwej sytuacji o przebiegu SWO. Druga to „teoria planety różowych kucyków”, o której wspomniałem wyżej. I właśnie te DWIE hipotezy uznałem powyżej za FAŁSZYWE, ale wymieniłem jedną, bo usnąłem w trakcie pisania. Hipoteza planowej zdrady w publikacjach albo się nie pojawia (instynkt samozachowawczy autorów), albo te publikacje znikają praktycznie natychmiast.

    Polubienie

  • mleko z nosa

   Dzisij patrzylem w niebo , czy lec juz kontynentalne rakiety w kierunku stolic i baz zachodu, do czego Rosjanie sa powoli przygotowywani.Jeeli, to jest wojna na calego to poleca. Jeeli Putin ma opory to ja moge odpalic na ziemi i tak est juz ciasno .Jezeli i wtym starciu Fr przegra to Z i tak sam zginie w chaosie.albo wte albo w tmte. strone.albo niech wstrzymuje wszelkie dostawy na Z.

   Polubienie

  • veri

   ” W.Putin mniej lub bardziej zwiazany jest z żydowsko-anglosaskimi kręgami ” –

   – już nie pamiętam ale chyba tutaj też wkleiłem info poddające w wątpliwość to, że ten,obecny Putin to jest ten sam, który był na początku ( fotki + analizujący tekst ) – był taki moment, że chyba przez tydzień nie było Putina na Kremlu … czyżby prawdziwego uziemili i podstawili w tym czasie swoją już ” matrioszkę ” ?

   Polubienie

 5. „Pytań P.W. Tichomirowa nie zamieszczam nie chcąc Mu stwarzać, być może, dodatkowych kłopotów.” – pozostaje nic innego tylko podziękować Panu Pawłowi za odpowiednie zachowanie w trosce o rozmówce.

  Niestety 5 kolumna w Rosji nadal działa…

  Polubienie

 6. Pierwszy raz poważnie zaangażowałem się w RPA [?], potem we wschodniej Europie podczas rozpadu Związku Radzieckiego. Zacząłem układać to wszystko od nowa, najpierw na Węgrzech w 1984, potem w 1987 roku Polska i Chiny. Imperium Sorosa [śmiech]… zastępowało Imperium Radzieckie.

  Pytanie: Jak mają sie twoje ambicje imperialne?

  Obecnie jestem zaangażowany głownie w Rosji. To moje drugie podejście po tym przez co przeszliśmy podczas rozpadu ZSRR, z tym że wtedy to ZSRR się rozpadał a Unia Europejska integrowała, teraz jest odwrotnie. Rosja się odradza, a UE rozpada. I to jest smutne.

  Ale myślę, że fundamenty zostały zbudowane, i moje zaangażowanie tam oceniam jako sukces. Głownie ze względu na Ukrainę, nowa Ukrainę, która chce być częścią UE i europejskim, demokratycznym państwem.

  Ludzie tam zaangażowani [na Ukrainie] to niemal wyłącznie ludzie związani z Fundacją. Zarówno w rządzie jak i w organizacjach pozarządowych.

  Te 25 lat zaangażowania się opłaciło.

  Polubienie

 7. Franz

  Panowie z WPS.
  „Płyniecie” w złą stronę od około dwóch- trzech lat, po kilkunastu latach tworzenia jakże trudnej bazy politycznej do współpracy z Federacją Rosyjską, po tylu latach własnych wyrzeczeń, oszczerstw pod Waszym adresem ze strony polskiego motłochu i obecnego systemu politycznego, tyle lat inwigilacji przeciwko Stowarzyszeniu Wierni Polsce Suwerennej, właśnie powoli grzebiecie możliwość bycia alternatywą dla resztki zdrowo-myślących Polaków którzy widzą w Rosji nadzieję na lepsze jutro i dla samej sceny politycznej u wschodniego sąsiada związanej z obecnym prezydentem Putinem.
  Człowiek vel Światowid to kolejny kret który z forum tego portalu uczynił powolną nagonkę na W.Putina i Jego otoczenie, facet nie ma zielonego pojęcia co dzieje się na szczytach władzy na Kremlu i o czym rozmawiają Rosjanie z Waszyngtonem, jednak „pogrzebał” wszystko i wszystkich związanych z Putinem, świetnie, nie spodziewałem się aż takiej naiwności w Waszych kręgach.
  W związku z krytyką polityki rządu rosyjskiego chciałbym zapytać do czego dąży WPS???
  Ps- wszystkie cele jakie postawiła sobie Rosja z obecną sytuacją na Ukrainie zostaną osiągnięte. Szkoda że WPS zajęło przeciwną stronę.

  Polubienie

  • „Szkoda że WPS zajęło przeciwną stronę.”
   ________________________

   Ten wniosek jest błędny.

   Polubienie

  • markglogg

   No, ciekawe, co Franz na tym „miniportalu” głosi. Jednak faktem jest, że o ANTYLENINOWSKICH rządach wczesnego (początek lat 2000) Putina podobną opinię miał i Aleksandr Zinoview przed 20 laty w „Russkiej tragedii”. Anonim „I-kula(de)bil” na neonie 24 nawet skądś nawet wytrzasnął zdanie tego byłego radzieckiego opozycjonisty, że z czasem Rosja wstąpi do NATO i przystąpi – w imię interesów USA – do wojny, oczywiście atomowej, z Chinami. Co będzie ją kosztować utratę do 50 mln ludności..

   Czy są w Rosji – i poza nią – siły odwrócić taki „trynd historii”?

   Pomimo wściekłych ataków na nią (głównie skądinąd z „Wolnej Polski”) jakoś już od ponad 2 lat trzyma się Białoruś. I mam nadzieję że ten młody, świetnie mówiący po polsku Kirył Stremousov, który po niedawnym zabójstwie jego przełożonego, zaakceptowanego przez Rosję gubernatora Chersonia, utrzyma się jednak przy władzy w tym Chersoniu (mam nadzieję oczywiście, że podobnie długo jak Łukaszenka na Białorusi). A to są – fakt, że niewielkie, ale jednak wpływowe, elementy polityczne, które mogą jakoś kontrolować sytuację na samym Kremlu. Tokajew w Kazachstanie to także facet nie od rzeczy, a Alijew w Baku, Erdogan oraz władze Iranu mogą im pomóc już na całkiem znaczną – w skali globu – skalę.

   Polubienie

  • Paweł

   Panie @Franz, poglądy i aktywność @Światowida, choć zasadniczo dobrze oddające obecna sytuację nie mają na poglądy WPS większego wpływu, choć osoba pod tym nickiem ma pewne cechy osobowościowe, które powodują, iż wydaje się @Światowidowi, że jest największym i niemal ” jedynym” autorytetem ws. Rosji.
   Ja stosunkowo dużo czytam i oglądam rosyjskojęzycznych kanałów i publikacji książkowych, aby wyrobić sobie własne zdanie. Nikt z nas nie ma, nawet bardzo wnikliwi analitycy rosyjscy, dojścia do najgłębszych tajemnic stojących za polityką W. Putina.
   Pozostaje studiowanie możliwie dostępnych źródeł i logiczne myślenie.
   Wnioski jakie z tego wynoszę od 2015 roku niestety nie są na korzyść W. Putina – jako nadziei słowiańskiej cywilizacji i twardego i skutecznego przeciwstawienia się żydowsko-anglosaskim łupieżcom, bandytom i zwykłym psychopatom.
   Im bardziej się zapoznawałem z faktami i wyciągałem logiczne wnioski z decyzji i zaniechania działań W. Putina, tym z coraz większym przekonaniem – a przychodziło mi to trudno, bo trudno rozstawać się z głębokimi nadziejami- stawiam tezę, że można mówić z całym przekonaniem i odpowiedzialnością o „zbiorowym Putinie”, a nie o wielkim mężu stanu, który mógłby zapisać się dobrze w historii Rosji i Słowiańszczyzny. A ” zbiorowy Putin”, to dosyć pospolity układ mający u podstaw słabość własnej osobowości i przyziemność celów. Układ kupiony za żydowskie szekle. Mam tylko jedną nadzieję, a nawet przekonanie, że żydo-anglosaskie gnomy jeszcze raz się przeliczą, choć grają wysoko i są niemal pewni zwycięstwa. Buduje to na tym, że na szczęście Rosja to nie tylko Putin i grupa małego formatu zwykłych klownów, którym wydaje się, że zostaną wpuszczeni na salony. Wszystko rozegra się na poziomie duchowości, a zemsta mam nadzieję będzie tym razem krwawa i słodka i słowiańska ręka się nie zawaha i nie drgnie.

   Odnośnie jesieni patriarchy, czy też upadku Putina ( którego niestety będziemy wkrótce świadkami) napiszę coś wkrótce.

   Ja staram się patrzeć na to jednak głownie z punktu widzenia Polaka i naszej przyszłości. I nawet po upadku Putina liczę na współpracę ze słowiańskimi Rosjanami i rozumnymi wojownikami z innych narodów, którzy odrzucają niewolnictwo i dążyć będą do ostatecznego pokonania ludobójczych psychopatów. Po prostu nie ma alternatywy jak jedynie miażdżące zwycięstwo nad żydo-anglosaskimi obłąkańcami.

   Polubienie

   • Szanowny Panie Pawle Ziemiński,

    Bardzo dziękuję za uznanie dla moich kompetencji analitycznych i mojej wiedzy o SWO i systemie władzy w FR. Cenię to tym bardziej, że w przeciwieństwie do Panów nie mając aspiracji politycznych, mogę pisać prawdę – a jak wiadomo polityk (nawet aspirujący) – musi bardzo uważać, co mówi, by nie utracić dostępu do pewnych salonów. O jakich „salonach” tu mówię? Ano nawet takich, jak ten opisany w artykule powyżej. Czyli o dostępie do jakichkolwiek mediów w FR.

    Jak widzimy „sojuszniczą” agenturę prawda boli na tyle, że nawet tak niszowy blog jak mój został celem ataków tych ludzi na wszystkich dostępnych agenturze platformach (śmietnik24) – w tym blogach typu „bucodyslogia”, „adabsurdum”, „blog Baruszka” i zapewne w wielu innych miejscach, których istnienia nawet nie podejrzewam, a teraz „pracują” nad „obs*aniem” mnie w ostatnim miejscu, gdzie jeszcze się udzielam, bo widzę tu ostatnie trzeźwe osoby w POLINezji.

    Budujące jest i to, że nie dał się Pan nabrać na tą „intrygę grubymi nićmi szytą, tym bardziej, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, lep jakiej propagandy kryje się za tymi nićmi”.

    Niemniej pragnę zauważyć, że byłoby w dobrym tonie z Pana strony nieroztrząsanie, niewątpliwie kolosalnych, przywar mojej osobowości – i to z dwóch powodów naraz. Po pierwsze dlatego, że Pana rozmówca nie zajmował się moimi psychicznymi ułomnościami, więc nie miał Pan powodu podnosić ich w swojej „obronie” mojej osoby. Po drugie zaś dlatego, że ja nie zajmuję się takimi „psychoanalizami” Pana osoby, więc nie ma Pan również na tym gruncie pretekstów dla kroków odwetowych.

    Agentura infiltrująca (powyżej i w innych miejscach) stronę WPS o niczym innym nie marzy, jak o tym, byśmy po słowiańsku (sarkazm do zdarzeń zza wschodniej miedzy), szczerze i zawzięcie, wzięli się za łby ku uciesze szczującej nas koszernej widowni. A obok agentury ma Pan jeszcze masę pożytecznych idiotów-sekciarzy putinizmu, najeżdżających WPS z różnych internetowych bagienek (tworzonych spontanicznie , jak i NIESPONTANICZNIE):

    W miarę przybywania liczby faktów świadczących na rzecz NIEISTNIENIA BOGA sekta, uciekając od nieprzyjemności doznawania dysonansu poznawczego będzie odcinała się od informacji ze świata zewnętrznego

    (…) Ten człowiek (a znam kilka podobnych blogów) stworzył sobie wyselekcjonowany krąg czytelników, którym opowiadał przez kilka lat piękną baśń o „Putinie na białym niedźwiedziu”, który zstąpi z nieba i pokona wraże NWO, żydowską finansjerę i wszelkie zło. Zaczął żyć z PUBLICZNYCH DATKÓW. Jak sądzę – dobrze żyć. Tak jak z „publicznych datków” dobrze żyje od lat … Stanisław Michalkiewicz.
    Co to są te „publiczne datki”? To nagroda dla autora treści, które KOMUŚ odpowiadają. Jeśli treści nie będą KOMUŚ odpowiadały – nie będzie DATKÓW (w takich hojnych kwotach). Niezależnie od tego, kim są DARCZYŃCY – nie są to w „lwiej części” zbieranych kwot ludzie z AUDYTORIUM, tylko SPONSORZY, dają oni pieniądze dlatego, że autor ma „PULĘ CZYTELNIKÓW”, której serwuje to, co SPONSORZY chcą, by było serwowane. Pulę czytelników zgromadzoną konkretnym przekazem o rzeczywistości. Jeśli ZMIENI przekaz – znaczna część audytorium uzna to za ZDRADĘ IDEAŁÓW (kapłan sekty odwrócił się od boga sekty) i odejdzie do INNEGO DOSTAWCY tego, co audytorium WYTRESOWANO PRZYJMOWAĆ, SPONSORZY odejdą pierwsi, bo oni sponsorują przekaz. Może zresztą sam „autor” jest tresowany przez DARCZYŃCÓW, co ma pisać – i się go datkami „WARUNKUJE”.
    W efekcie mamy SEKTĘ, której GURU motywowany finansowo przez siły zewnętrzne względem sekty musi dbać o liczebność sekty i podtrzymywać wiarę w BOGA sekty (na białym niedźwiedziu). (…)

    Polubienie

 8. przyjaciel

  Sławomir w akcji

  Polubienie

 9. Małgorzata

  „Jeden świat, to ten oparty na sile i pasji twórczej, na pracy, na wytwarzaniu i produkcji”
  Gdzie jest ten świat ?

  Polubienie

  • mleko z nosa

   Przewracam łopata grykę ,by podeschla i lepiej przewjała się,by miec żywność w czasie co nadchodzi .Kolo Lubartowa jest ostatnia jej palarnia ,to i moja pierwsza w życiu goryczkę podpalimy. Ot.W piątek ma być bezdeszczowa pogoda to jedziy z pszenzytem.Siejsko czarodziejsko mimo że kto sieje grykę i proso chodzi boso, to jednak zasiek z gryka nie zaszkodzi.

   Polubienie

 10. markglogg

  No, to tutaj BARDZO RACJONALNA OCENA NIEWIARYGODNEJ GŁUPOTY zachowania się „ZBIOROWEGO PUTINA”:

  Polubienie

  • mleko z nosa

   Przy takim natarciu jeden telefon do dowodctwa i rok rakiet z okrętów floty czarnomorskiej powinien spalić tyły i natarcie U najemnników .Tam nie ma dowódcy jakąś ciota wszystkim zarządza Nie ma żadnego generała który krótko Putin dajesz wojsko i sprzęt lub jadę po ciebie.

   Polubienie

  • Ten link to polskojęzyczna propaganda dla gojów. Najszybciej to zobaczymy oglądając ostatnią minutę, gdzie autor / lektor nawołuje do zbiórki na armię ukraińską.

   Poza tym lektor / autor kłamie. Strona rosyjska minimum od tygodnia wiedziała o przygotowaniach do ofensywy. I nie zrobiła NICZEGO. Pod Izjum były, obok I Armii Pancernej jeszcze 2 armie ogólnowojskowe (tak twierdzi M. Sołonin, wiarygodność tego człowieka, jako „dysydenta” i „liberal-demokraty”, żyjącego poza FR może nie być dyskusyjna, niemniej stojąc po stronie ukraińskiej – zwraca on uwagę na NIEPODJĘCIE PRZEZ ZGRUPOWANIE ROSYJSKIE, O SILE MINIMUM RÓWNEJ WOJSKOM NACIERAJĄCYM – ABSOLUTNIE ŻADNYCH DZIAŁAŃ POZA ODWROTOWYMI). Razem wskazuje to na tzw. „dagaworniak”, czyli „sprzedany mecz”. Sprzedany przez KOGO? Skoro dowódcy tego zgrupowania pozostali na swoich stanowiskach zamiast trafić do więzień – „handlarzem”, który przehandlował obwód Charkowski są „wujkowie” sterujący kremlowską trupą aktorską.

   Polubienie

   • markglogg

    No, wychodzi na to, że działający na Wiernipolsce1 „Światowid” w swej istocie jest jednak – jak klasyczni, Matthew Aronlda „hebraiści” – trochę zbyt opanowany przez „religię boga biznesu”. Czyli wg „hellenistów” jest on ŚWIATO(NIEDO)WIDEM ignorującym PODSTAWOWE PRAWA BIO-ZOOLOGII (co już mu kilka dni wcześniej zarzuciłem na WPS.

    Otóż wszystko wskazuje, ze to nagłe DZIWNE ODSTĄPIENIE wojsk rosyjskich spod Charkowa, to była prosta „wpucha” o której zaczął kilka dni temu mówić Jura Podolak z Sumy, a nawet i dowództwo ukraińskie zaczęło w tym wietrzyć jakiś PODSTĘP (Patrz tekst na youtube powyżej, wyraźnie wskazujący, że na chersońszczyźnie zgromadzono znaczne siły, udaremniające jej zdobycie przez wojska UA.)

    I dzisiaj wieczór na dwuosobowym spektaklu „60 minut” małżeństwa (?) Skarabijewych na Rossija 1, krótko wyjaśniono o co chodzi:

    !. W przyszłą sobotę-niedzielę 23-24 września w czterech zajętych przez wojska sojusznicze (przynajmniej w większej ich części) obwodach dotychczasowej Ukrainy, mają się odbyć REFERENDA nad przyłączeniem tych obłasti do Rossii. W Ługańskim i Donieckim przewiduje się ok. 90 % poparcia, w Chersońskim i Zaporoskim tylko ok. 80 %. Na około 30 września planowane jest posiedzenie rosyjskiej Dumy, która tę PROŚBĘ rzeczonych obłasti zaakceptuje.

    A następnie wszelkie działania wojenne wojsk UA na terenie tych obłasti będą traktowane jak WTARGNĘCIE ZBROJNE na Święty Teren FR.

    (Dlatego nagle wycofano wojska FR z terenu Charkowszczyzny, automatycznie skracając linię frontu o ok. 200 km.)

    A ponieważ takie WTARGNIĘCIA oczywiście będą, więc to będzie pretekst to ogłoszenia, na całym terytorium FR STANU WOJENNEGO, powszechnej mobilizacji, itd. Z praktycznymi konsekwencjami tych FORMALNYCH ZABIEGÓW UA + NATO będzie musiało się zmierzyć.

    Mnie osobiście zaskoczyło wczoraj oficjalne OSTRZEŻENIE Aleksandra Łukaszenki który, w sytuacji regularnie przegrywanej bitwy o charkowszczyznę, ni z tąd ni z owąd GŁOŚNO ostrzegł Mołdawię i republiki nadbałtyckie by zbyt NIE PODSKAKIWAŁY wobec Sojuszu FR + BR.

    Interesujące, isn’t it?

    Polubienie

   • Szanowny Panie Marku,

    Niezmiernie mnie cieszy, że po raz kolejny odniósł Pan moralne zwycięstwo nazywając mnie po raz kolejny bez jakiegokolwiek rozumnego powodu „hebraistą”, tudzież – w sposób dokładnie tak samo nieuzasadniony niczym zarzucając mi bycie owładniętym “religią boga biznesu”.

    Co się tyczy odstąpienia charkowszczyzny, to jest ono wielce prawdopodobne, zważywszy, że strona rosyjska od tygodnia obserwowała ukraińską koncentrację sił i nie robiła niczego. Ponownie poświęcono (czytaj HANIEBNIE ZDRADZONO) piechotę ŁDRL, czyli JEDYNE jednostki „koalicji”, które mają jakiekolwiek MORALE. Podejrzewam, że genialni szachiści z Kremla wykonali swój niesamowity „manewr charkowski” właśnie po to, by sprowadzić morale „mobików” z ŁDRL do akceptowanego w Moskwie poziomu, czyli – na krawędź dezercji, co bardzo się przyda w momencie oddawania ŁDRL Ukrainie w ramach kolejnego „gestu dobrej woli” tudzież wywiązania się z porozumień mińskich [przykro mi, czytelnicy stron putinologicznych, że nie macie wiedzy pozwalającej zrozumieć ten sarkazm].

    Wróćmy jednak do Pana GENIALNYCH obserwacji poczynionych na PIERWSZYM KANALE rządowej telewizji FR (w informacje z której nie wierzy już chyba nikt trzeźwy w FR). Otóż informuję Pana, że żadnych referendów nie będzie. Z prostej przyczyny technicznej – nie da się tego robić pod ostrzałem. Oraz prostej przyczyny politycznej – właściciele kremlowskiej trupy aktorskiej na to nie pozwolą, bo zachodni partnerzy odmówią (ustami Zełenskiego) dyplomatycznego zakończenia konfliktu, o którym dobrzy wujkowie zarządzający marionetkami marzą mniej więcej od połowy marca.

    Gdyby ci dobrzy wujowie chcieli wojny z Ukrainą, to mogliby ją ogłosić po pierwszym ataku ukraińskim na obiekty na terytorium FR. Albo wybrać sobie za pretekst sławetny atak na Biełogorod z 01.04.2022. Albo któryś z idących już w SETKI ostrzałów terytorium FR.

    Sądzę, że lepiej od oglądania rosyjskiej telewizji państwowej zrobi Panu oglądanie zaległych materiałów Igora Girkina albo zapoznanie się z materiałami archiwalnymi na jego kanale na telegramie.

    Polubienie

 11. Pan Polak

  A JA MYŚLAŁEM ,ŻE WIERNI POLSCE SUWERENNEJ TO WIERNI…….!!!!!!!!! A tu tyle bagna i czosnkowych i to popieranych przez resztę debili.

  Polubienie

  • mleko z nosa

   Sprawy spadkowe mnie cxekaja w Lublinie raz dowód jego ważność skończyła się i wystarczy mi profil zaufany nie jakaś kenkarta jak zechcą ważny to im nożem na biurku sędziego upuszcze kilka kropel mojej krewy jako dowod.Maskę MP 5 wezmę ze sobą jakby chcieli maseczekE Lublinie jest mania pośród adwokatów prokuratorów sędziów sprawdzania swoich genów każdy chce być Zydem

   Polubienie

 12. Jędrzej

  Tak zwany „filantrop” Bill Gates został oficjalnie we włoskim parlamencie nazwany globalnym przestępcą odpowiedzialnym za zbrodnie przeciwko ludzkości.

  https://vidmax.com/video/215017-italian-parliament-calls-out-bill-gates-for-his-crimes-against-humanity-call-him-a-global-criminal

  Polubienie

 13. nana

  Ziemie na Ukrainie po większej części zostały przed laty „kupione” przez korporacje światowe i to one jojczyły, że nie mogą wywieźć „z Ukrainy” pszenicy – interes im się psuł! Rosja musiała by się z tym bandytami przekomarzać, gdyby na te ziemie weszła. Jak wiemy, ta bandyterka dla zysków mocno truje glebę, więc długo nie będą tam „bawić”, gdy z jałowej ziemi zysków już nie będzie. Rosji Ukraina do niczego nie jest potrzebna, więc czas gra na korzyść Rosji. Jak to mówią: ruski chłop zaprzęga długo ale szybko jedzie.

  Wokół Rosji skupiło się 5/6 światowej populacji W Brazylii się spieszą i wycinają lasy amazońskie na niesłychaną skalę, a Brazylia niewiele może temu przeciwdziałać.

  A angielska kórlowa, która była zeszła z tego świata ma szkopskie korzenie koburgów przemalowane na łyndsorów i to dlatego w szkopskiej telewizji maści wszelakiej była niemal państwowa żałoba, na każdym „prywatnym” również – kanale. Mimo, iż owa kórlowa miała mieć wyłącznie „funkcje reprezentacyjne”, to jej siedemdziesięcioletni synek-następca obiecał już oficjalnie, że będzie kontynuował polityczny kurs zeszłej mamusi. Czy mamy to rozumieć, że będzie się tak samo witał i żegnał?

  I dlaczego mieszkańcy wielkiej brytfannii są nazywani „poddanymi kórlowej”? Jeżeli tak jest, to cała tamta ziemia jest własnością tego kórlewskiego rodu. A te „landlordy” to tylko dzierżawią od kórla. W parlamĘcie w londinium siedzą ci wybrańcy ciasno upchnięci na długich, zielonych kanapach i luz się w rzędzie robi, gdy taki jeden idzie „przemawiać” na mównicę.
  A nasze pOsły niczym paniska rozparte w oddzielnych fotelikach i żaden przewodniczący nie drze się na nich zdartym głosem „ordnung” w języki angielskim – jak to praktykują w brytfannii.

  Prezydent Putin – jako nie należący do bandy – na pogrzeb poprzedzony obwożeniem truchła po różnych szkocjach i okolicach (nie po to przecież, żeby nad nim płakał kto tak lubi) – zaproszony nie został. Ale od nas mógł uczestniczyć ten „nasz” i to ponoć posadzili go przed bajdenem – w razie, gdyby temu się przysnęło i wówczas mógł się oprzeć na pleckach prezydĘta naszego.
  Ale i tak wyznaczono grono ścisłe, okolczykowane odpowiednimi orderami jako znaki rozpoznawcze i obcych nie dopuszczano.
  W sumie było to bardziej jarmarczne niż smutne widowisko.

  Anglicy już się od Polaków dowiedzieli, że sos do mięsa może być gorący i tak nawet lepiej smakuje (oni mieli „sos miętowy” na zimno i to do baraniny! wytrzymałe ludziska!), a także już wiedzą, że z rur można puszczać wodę gorącą i zimną jedną wylewką mieszając w ten sposób dla otrzymania właściwej temperatury. Więc może już nie będą myć się w umywalkowych mydlinach?
  Choć pewnie i tak będą musieli wrzucić do maszynki pensa, żeby ta dała trochę ciepła na pomieszczenie?

  Nadziei jednak wielkiej mieć nie powinni, wszak kórl obecny będzie robił tak, jak robiła to jego zeszła mamusia. Czyli „ciepła woda osobno, zimna osobno”, ale żadne „kraniki i dywaniki”…!

  Polubione przez 1 osoba

 14. Sławobor

  Polowanie rozpoczęte: Wagner PMC spuścił ze smyczy 10 000 wybranych bandytów na Ukronazis PKW „Wagner” wysłał na Ukrainę 10 tys. wyselekcjonowanych zbirów z kolonii. Ci ludzie mają za sobą poważne artykuły, nie mają nic do stracenia. Na chwilę obecną nie potwierdziły się informacje, że PKW „Wagner” może wysłać na Ukrainę 10 tys. więźniów. Potwierdza to jednak szereg źródeł. Ponadto w rejonie Tambowa okoliczni mieszkańcy zobaczyli konwój pojazdów Federalnej Służby Więziennej Rosji, które służą do przewozu osób. Źródła podają, że więźniowie pod poważnymi artykułami są przenoszeni do jednego z regionów na południu kraju w celu odbycia specjalnego przeszkolenia wojskowego. Jaki to region, zapraszamy czytelników do samodzielnego zgadywania. Istnieją inne fakty, które wskazują, że PKW Wagnera napuściła wybranych bandytów na Ukranazisów. Baza podała, że w Biełgorodzie na obwodnicy Kalinina-Studenczeskaja widziano konwój 10-12 autobusów FSIN z migającymi światłami. Ponadto BBC opublikowała śledztwo w sprawie wykorzystania więźniów z poważnymi artykułami do zniszczenia ukranazizmu. Zawiera również PMC Wagnera i dane dotyczące 77 samolotów szturmowych. Źródła podają, że kolejność liczb jest zupełnie inna, a nazizm na Ukrainie wkrótce się skończy. „Polowanie się rozpoczęło. Będziemy bić aż do stopienia. Nasi nie mają dokąd się wycofać, za IK”, – mówi jeden z „kary”. Wiadomo, że osobne nagrody dla nowych członków PKW „Wagner” zapowiedziane są za najemników zagranicznych. Szczególnie wysoko oceniani będą oficerowie NATO i amerykańscy artyści gościnni.

  https://tsargrad.tv/news/ohota-nachalas-chvk-vagnera-spustila-na-ukronacistov-10-tysjach-otbornyh-golovorezov_628692

  Polubienie

 15. Paweł

  Krótki list do mnie od Pawła Tichomirowa. Jest w zasadzie osobisty, ale przytaczam go, gdyż pokazuje stosunek myślących Rosjan do toczących się wydarzeń i stosunków polsko-rosyjskich na tym tle.

  ” Drogi Pawle, bardzo dziękuję!

  Ty i podzielający twoje myślenie wykonujecie DUŻĄ pracę, powstrzymując ludzi przed podejmowaniem pochopnych decyzji, uwarunkowanych atmosferą w społeczeństwie. która podtrzymują określone kręgi.
  Mówię to wszędzie. że oderwanie Kresów Wschodnich od Polski było zbrodnią, gdy władze żydo-bolszewickie postanowiły zakorzenić wzajemną nienawiść wśród narodów słowiańskich, a jeśli w ZSRR nie byłoby Galicji Wschodniej i niektórych regionów białoruskich, a one pozostałyby częścią Polski, to tam nie byłyby tych okrutnych żalów, które łatwo wpychają Polaków do obozu rusofobów. Bo dawne rozbiory Rzeczypospolitej, to przecież historia, a przerysowanie granic 39-45 jest tym, co jest bliskie, co w nieprzyjemny sposób nastrajało (i nastraja) pokolenia ludzi na złe nastawienie.

  Jakże ważnym jest teraz, aby nie dać się ponieść prymitywnemu pseudopatriotyzmowi, ale spojrzeć na sytuacje w kontekście globalnym… Niestety znikomy procent ludzi znajduje w sobie siłę duchową i intelektualną, aby to zrobić.
  Ale w przeciwnym razie po prostu staniemy się częścią zmanipulowanego tłumu.

  Zachowaj was Chryste! „

  Polubienie

  • Mam sentyment do Kresów (pochodzi stamtad część mojej rodziny), ale powiem tak:
   dopóki nie odbuduje się Bloku Wschodniego przynajmniej do linii Odry i Nysy i nie wyliminuje ze wszystkich słowiańskich terytoriów żydowskiej V kolumny, co jest także równoznaczne z zrzuceniem żydowsko-anglosaskiego, kolonialnego, jarzma, nie powinniśmy tematu Kresów włączać do politycznego dyskursu – rodzi to zbyt dużo potencjalnych niebiezpieczeństw dla Polski i Polaków, także tych zamieszkujących obecnie Kresy. – Upilnujmy to, co jeszcze jako Polska i Polacy mamy, a i tak mamy coraz mniej!

   Polubienie

 16. Paweł

  A to odzew z Mińska na mój artykuł

  Szanowny Pawle,

  czekamy na Twoje artykuły ujawniające pseudokonserwatywną i pseudopatriotyczną istotę obecnej grupy rządzącej PiS!

  Polubienie

 17. Paweł

  A taki krótki list dostałem z Donbasu jako reakcja na wysłany mój artykuł poświęcony ocenie dotychczasowego przebiegu SOW i konsekwencji tego dla stosunków w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Pozdrawiam Pawle!

  Interesujące i istotne informacje.

  Dziękuję Ci

  Polubienie

 18. Paweł

  Kwaczkow ocenia bezczynność Putina

  Polubione przez 1 osoba

 19. Ewa

  Co raz częściej pojawia się w publicystyce słowo zmiana granic. Galicja, Małopolska Wschodnia.

  Polubienie

 20. markglogg

  Odnośnie zapewnienia ŚWIATO(NIEDO)WIDA:

  Otóż informuję Pana, że żadnych referendów nie będzie. Z prostej przyczyny technicznej – nie da się tego robić pod ostrzałem.

  to za KILKA DNI zobaczymy, jak te „referenda” się udały. Milionowe miasto Donieck jest przecież od ponad pół roku pod ciągłym ostrzałem.

  Polubienie

  • markglogg

   Orędzie Putina do narodu. „Kijów pozytywnie zareagował na propozycje Moskwy”
   ©Wprost – 1 godz. temu

   Na początku swojego orędzia do narodu Władimir Putin podkreślił, że będzie mówił głównie o ochronie suwerenności i integralności Rosji. Dodał, że we wszystkich podejmowanych przez niego działaniach przyświeca mu chęć wspierania rodaków i umożliwienie im samodzielnego decydowania o własnej przyszłości. W ten sposób rosyjski prezydent nawiązał do pseudoreferendów, które z inicjatywy separatystów mają zostać przeprowadzone w dniach 23-27 września w obwodach donieckim oraz ługańskim. Podobne „głosowania” mają zostać także przeprowadzone w częściowo okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy.

   Wojna w Ukrainie. Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację

   W trakcie wystąpienia do narodu prezydent Rosji ogłosił, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji, który wszedł w życie 21 września. Przewiduje on, że wszystkie powołane osoby będą musiały przejść specjalne szkolenie. Powołań do armii mogą oczekiwać tylko ci, którzy znajdują się w rezerwie lub mają jakiekolwiek inne doświadczenie wojskowe. Ponadto w dekrecie pojawił się zapis, który mówi o dodatkowych środkach służących realizacji nakazu obronnego państwa. – Podpisałem dekret, ponieważ musimy chronić Rosję, jej suwerenność i integralność terytorialną. Musimy zapewnić naszym obywatelom pełne bezpieczeństwo – tłumaczył Władimir Putin.

   Władimir Putin uderza w Zachód

   Prezydent Rosji zapewnił także, że cele operacji specjalnej (w ten sposób Rosjanie określają inwazję na Ukrainę – red.) pozostają niezmienne. Polityk uderzał również w Zachód twierdząc, że prowadzi otwarcie antyrosyjską politykę a Bruksela i Waszyngton robią wszystko, aby zniszczyć Rosję. – My się tylko bronimy. Mamy pełne prawo używać w tym celu wszystkich możliwych środków – stwierdził.

   Według Władimira Putina Zachód w swoich działaniach kieruje się totalną rusofobią, z której uczynił swoją broń. – Nienawiść do Rosji nie jest niczym nowym. Ona jest głęboko pielęgnowana od dziesięcioleci. To jest celowe działanie. Chcą z robić z Ukrainy antyrosyjską enklawę –

   Polubienie

  • W ŁRL i DRL owszem, referenda najpewniej będą, one nie były przedmiotem targu z USA. I ludzie tam autentycznie się boją, że po wybiciu przez Putina ich mężczyzn w wieku mobilizacyjnym nie będą mieli jak się sprzeciwić wkraczającym banderowcom, gdy po kolejnej „deeskalacji” czy tam „przegrupowaniu” armia FR zostawi ich „psom na pożarcie”.

   Natomiast Zełenski (czyli Biden) ogłosił, że referenda w obwodzie Chersońskim i Zaporoskim będą oznaczały, że jakiekolwiek negocjacje są niemożliwe. Jeśli referenda się odbędą będzie to oznaczało, że Kreml NA RAZIE zrywa negocjacje i chce siłowo doprowadzić Ukrainę do proszenia o pokój. Po oddaniu obwodu charkowskiego (tu ma Pan relację uczestnika: .https://www.youtube.com/watch?v=EhR9jT1dSxc – i radzę przesłuchać) działania Kremla nie poddają się analizie z punktu widzenia logiki militarnej ani politycznej na poziomie organizmu państwowego. Natomiast na poziomie agenturalno-klanowo-mafijnym zapewne istnieją logiczne wyjaśnienia.

   Milionowe miasto Donieck jest obecnie, gwoli ścisłości, po wszystkich falach ucieczek i ewakuacji, miastem 250-400 tysięcznym, znajdującym się pod ostrzałem o zróżnicowanym natężeniu od 8 lat.

   Ciekaw jestem, co zmieni dla przebiegu tej kampanii częściowa mobilizacja zarządzona przez Putina. Informuję nieobeznanych z tematem, że częściowa mobilizacja oznacza tylko przymusowy nabór do armii wedle widzimisię władz, ale nie oznacza wojennej mobilizacji gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu. Co oznacza, że putinokracja zwiększa tempo przejadania rezerw uzbrojenia i amunicji pozostałych im po ZSRR, nie zwiększając napływu produkcji stosownie do rozchodu. Co oznacza pełzającą demilitaryzację. Odsyłam do materiału z płk. Kwaczkowem powyżej.

   Polubienie

   • markglogg

    Ponieważ już ŚWIATO(NIEDO)WID już zaczyna się wycofywać z jego opinii, ze „referenda będą niemożliwe pod obstrzałem”, to pozwolę sobie dodać jeszcze jeden szczegół:

    To zauważył chyba sam ŚWIATO(NIE)DOWID – ponoć połowa mieszkańców Doniecka już go opuściła. I to nie w kierunku Polski, ale ROSJI (pokazywano na Russia 1 całe obozy białych namiotów dla uciekinierów). W sumie w Rosji jest obecnie ok. 5,5 milionów rosyjskojęzycznych uciekinierów z południowo-wschodniej U-krainy. I – jak podała Rossija 1 – na terenie Rosji będą komisje referendalne, starające się by wszyscy uciekinierzy z U-krainy mogli zagłosować. I oni będą oczywiście głosować za przyłączeniem tych regionów do ROSSII.

    A zatem te referenda nie będą SFAŁSZOWANE jak będzie RYCZEĆ o tym tzw. Zachód. (Tak było w wypadku NIE ZFAŁSZOWANYCH wyborów w 2020 w Białorusi, które wygrał w 80% Łukaszenka).

    A jak się trzyma SŁUSZNYCH obserwacji/idei, to pomimo przeciwności, można daleko zajechać. (Tak jak ja z mym filo-szczepiennictwem , to uwaga dla rzeczonego blogera).

    Polubienie

   • O referendach trąbiono w mediach FR od marca, tylko kremlowska trupa aktorska starała się temu wątkowi debaty publicznej ukręcać łeb, bo przeszkadzał w „negocjacjach” z „szanownymi zachodnimi partnerami”. Więc ODTWÓRCA GŁÓWNEJ ROLI autentycznie mnie zaskoczył swoją woltą.

    Pomijając ten wątek – referenda o zmianie przynależności państwowej terytoriów okupowanych przez obce państwo, na dodatek podczas działań wojennych są, dla każdego, kto choć odrobinę sili się na obiektywizm, raczej trudne do uznania za w pełni miarodajne. Tym bardziej, że nie będą głosowały osoby, które uciekły stamtąd do UE albo na tereny kontrolowane przez reżim banderowski, będący UZNANYM PRZEZ PUTINA (jeszcze w 2014r !!!).

    Jeśli te referenda o czymś świadczą, to najprędzej o przerażeniu prorosyjskich mieszkańców, że zostaną sprzedani przez moskiewski gang, jak ludność terenów „deeskalowanych” pod koniec marca i „przegrupowanych”, jak ostatnio obwód charkowski. Czyli o poziomie zaufania do władz FR (paradoks – chcą się przyłączyć do państwa rządzonego przez złodziei i zdrajców, by nie zostać ofiarami banderowskich pacyfikatorów). Tylko z referendami w obwodach chehsońskim i zaporoskim może jeszcze różnie być – z powodu ukraińskich

    Tak się zastanawiam, jak to daleko raczył Pan zajechać na tym „filo-szczepiennictwie” i trochę się dziwię, co chce Pan zyskać podnosząc w ogóle ten wątek przy okazji rozmowy na inny temat. Jeśli kogoś ten wątek interesuje odsyłam do moich komentarzy pod tekstem .https://wiernipolsce1.wordpress.com/2022/09/10/mikro-wojna-hebraistow-z-hellenista-na-neonie24-latem-2022-roku/#comment-220555 – wtedy będzie jasne, że nie jestem jakimś antyszczepionkowym oszołomem, bo zgaduję, że to usiłuje Pan insynuować czytelnikom.
    I sugeruję zaprzestanie przekręcania mojego pseudonimu, jeśli już nie z racji elementarnej grzeczności wobec rozmówcy reprezentującego jakiś tam poziom intelektualny, to przynajmniej dlatego, że póki co ja nie przekręcam Pana imienia, nazwiska ani Pana wypowiedzi.

    Polubienie

   • Ucięło zdanie:
    „Tylko z referendami w obwodach chehsońskim i zaporoskim może jeszcze różnie być – z powodu ukraińskich”

    Końcówka:
    Tylko z referendami w obwodach chehsońskim i zaporoskim może jeszcze różnie być – z powodu ukraińskich natarć w tych obwodach w najbliższym czasie

    Polubienie

  • Oczywiście, że referenda się odbędą i po nich każdy atak na przyłączone obszary będzie atakiem na FR.

   Zmobilizowane zostanie 300tys rezerwistów z 25mln ogólnej puli możliwej do mobilizacji. I to będą najprawdopodobniej siły rozlokowane na terenach przyłączonych po referendach obszarów.

   Polubienie

 21. markglogg

  Według OFICJALNYCH danych Federacji Rosyjskiej, Rosyjskie Siły Zbrojne utraciły, wg ministra obrony Szojgu, tylko 5937 zabitych.

  A w tym samym czasie, Ukraińskie Siły Zbrojne straciły około 100 tysięcy żołnierzy, w tym 61 tysiecy zabitych i 49 tysięcy rannych.

  (Oczywiście Szojgu ni podał strat w walce Sił Zbrojnych DŁNR, które prawdopodobnie były PIĘCIOCYFROWE.)

  Он раскрыл потери России в ходе спецоперации. По словам министра обороны, потери Вооруженных сил России во время проведения специальной военной операции на Украине составили 5937 погибших.

  Потери Вооруженных сил Украины составили около 100 тыс. человек, из них 61 тыс. погибла, около 49 тыс. — ранены, оценил Шойгу. По его словам, изначально численность украинской армии составляла 200 тыс. человек. Таким образом, Украина потеряла половину армии.

  Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2022/09/21/sergei-shoigu/900221-shoigu-nazval-chislo-pogibshikh-rossiiskikh-i-ukrainskikh-v

  Polubienie

  • markglogg

   Pena mowa Putina dzisiaj rano
   https://www.ontvtime.ru/index.php?option=com_content&task=view_record&id=1450&start_record=2022-09-21-11-00

   Minister Szojgu dodał, że ta CZĘŚCIOWA MOBILIZACJA m objąć ok. 300 tysięcy rezerwistów, mających wojskowe (zwłaszcza wojenne) doświadczenie. Będą ich dalsze szkolenia.

   Polubienie

   • Putin wspomniał o referendach w zaporoskim i chersońskim obwodzie, czyli rzeczywiście, ku mojemu zdziwieniu, one również się odbędą.

    Po odsłuchaniu tego wystąpienia mogę powiedzieć co następuje:
    1. Przemówienie powinno być wygłoszone w 2000r., 2004r., 2014r. Jest spóźnione o minimum 8,5 roku. Dlaczego zostało wygłoszone dopiero teraz, po oddaniu charkowszczyzny, a nie choćby 24.02.2022, kiedy miało szansę dużo zmienić? Dlatego, że notowania Kremla w narodzie rosyjskim spadły do zera i trzeba było zacząć próbować coś z tym zrobić, żeby odwlec kolorową rewolucję. Wyczerpano cały patriotyzm, który wybuchł po 24.02.2022 do zera.

    2. To przemówienie ani ogłoszona mobilizacja nie zmienią sytuacji na polu walki od razu, natomiast nakładają na Ukrainę i Zachód presję czasu. Teraz Ukraina musi zrobić wszystko, co się da, by wybić kadrową armię FR zanim zostanie ona odbudowana zmobilizowanymi rezerwami i zanim zostanie zbudowany praktycznie od ZERA drugi rzut strategiczny, który POWINIEN BYĆ gotów do wkroczenia do walki już 24.02.2022 – zgodnie z regulaminem bojowym armii FR, opracowanym jeszcze za czasów ZSRR.

    3. Ton wystąpienia jest konfrontacyjny względem Zachodu. Pojawia się to w momencie, gdy FR całkowicie wyczerpała możliwości bojowe pierwszego rzutu strategicznego i znacząco uszczupliła swój arsenał broni precyzyjnych, o którego możliwościach odtwarzania w reżimie BRAKU WOJENNEJ MOBILIZACJI PRZEMYSŁU nie wiemy nic. Z linii frontu ostatnio rzadko dochodzą informacje o użyciu pocisków Kalibr (podstawowej masowej taktycznej broni precyzyjnej wojsk FR), natomiast o atakach precyzyjnych rakiet HIMARS – na porządku dziennym, przy czym celami ataków są już cele na poziomie plutonu, a nawet pojedyncze pojazdy. Do tej sytuacji doprowadził BRAK TEGO WYSTĄPIENIA 22.02.2022.

    4. Putin sporo mówi o niecelowości ataków czołowych na głęboko urzutowane linie obrony ukraińskiej, budowane w Donbasie 8 lat. Pięknie mówił o tym po kwartale zabijania piechoty ŁDRL na tych umocnieniach przez generalicję FR: https://swiatowid.video.blog/2022/06/18/putin-odkrywa-ze-frontalne-ataki-na-ukrainskie-rejony-umocnione-w-donbasie-sa-niecelowe-w-czwartym-miesiacu-nie-wojny/
    Tylko z tego mówienia nic nie wynikło, bo proszę sobie zobaczyć, kiedy odtrąbiono zdobycie Piesków: swiatowid.video.blog/2022/08/15/jak-pieski-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-zdobyto-piec-razy-piec-dni-pod-rzad-i-co-z-tego-wynika/
    SIEDEM miesięcy wojska „koalicji” nie korzystały z ELEMENTARNEGO dorobku nauk wojskowych znanych PRZED pierwszą wojną światową. Czy gdyby Putin dowodził lub w ogóle interesował się tym, co wyprawia Szojgu i jego mafia generalska, pozwoliłby na coś takiego?

    5. Aby mobilizacja posłużyła czemukolwiek poza pchaniem kolejnych porcji rosyjskiego mięsa w ukraińską maszynkę do jego mielenia, konieczne jest rozliczenie WINNYCH masakry rosyjskich wojskowych, wywołanej kretyńskim dowodzeniem lub całkowitym brakiem dowodzenia. Tego NIE MA. Początkiem naprawy sytuacji są decyzje kadrowe, a nie dawanie 300 tys ludzi w łapy zdrajców-mafiozów-debili, którzy położyli już minimum 100 tys WŁASNYCH ludzi albo swoim genialnym dowodzeniem skłonili ich do opuszczenia armii („odkazniki”/ „500”).

    Po odsłuchaniu tego wystąpienia zaczynam mieć wątpliwości co do mojej tezy o „Rosyjskim Titanicu”, planowo prowadzonym ku „kolorowej rewolucji”. Być może Igor Girkin ma rację w swojej hipotezie o „Planecie Różowych Kucyków”, być może FR rządzą autentyczni DEBILE, będący przy tym (poza sferą złodziejstwa) niewyobrażalnymi leniami. A być może frakcja patriotyczna jest jeszcze zbyt mocna i mogłaby pozabijać „reformatorów” przewidzianych do przejęcia władzy w ramach „kolorowej rewolucji” – i trzeba Rosjan jeszcze trochę zmęczyć wojną. Jedno jest pewne – jak zauważył płk. Kwaczkow – doszło do przesunięcia zarządzania mobilizacją ze szczebla centralnego na szczebel guberni, czyli mniej więcej tak, jak w apelu Kadyrowa: swiatowid.video.blog/2022/09/16/igor-girkin-sytuacja-na-froncie-i-nie-tylko-w-dniach-15-16-09-2022-rosyjski-titanic-i-ucieczka-z-planety-rozowych-kucykow/#samomobilizacja

    Tyle uwag po odsłuchaniu „orędzia” wzorowanego na sławnym „Bracia i Siostry”.

    Polubienie

   • Ważną konsekwencją tej częściowej mobilizacji jest, zdaniem I. Girkina, zatwierdzony przez Dumę zakaz opuszczania sił zbrojnych poprzez zerwanie kontraktu. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł, bo dotychczas zamiast buntów w oddziałach dowodzonych przez kompletnych kretynów-rzeźników, posyłających własne oddziały na pewną śmierć – żołnierze mogli odmówić wykonania rozkazu grożąc zerwaniem kontraktu lub go w ostateczności zrywając, by ocalić życie. Obecna sytuacja usuwa ten wentyl bezpieczeństwa, co oznacza, że oficerowie-debile będą mordowani przez własnych żołnierzy albo będzie dochodziło do buntów całych oddziałów. Pozabijanie oficerów-idiotów jest oczywiście korzystne i uzdrowi sytuację w armii szybciej niż jakakolwiek odgórna reforma. Pytanie tylko jak żołnierze liniowi mieliby wyeliminować oficerów-kretynów siedzących tysiąc kilometrów od linii frontu, w Ministerstwie Obrony, a tam trzeba by zabić praktycznie wszystkich.

    Polubienie

 22. Janka

  ———- A co nam Polakom do nieswojej wojny ?? niby nic !. Okupant ma jednak inne zdanie, za które my zapłacimy.
  https://www.youtube.com/post/Ugkxbi9Ojbjn7QTBH421ozWpR19QEkJyFwFz

  Polubienie

 23. paziem

  Polecam wywiad

  Polubienie

 24. Sławobor

  Biura rekrutacyjne w Swierdłowsku rozpoczynają przygotowania do pierwszej fali częściowej mobilizacji. Według źródła z organów ścigania, w szeregi naszej grupy żołnierzy na Ukrainie pierwsi zostaną wcieleni młodzi ludzie, którzy brali udział w nieautoryzowanych protestach poparcia zbrodniarza Nawalnego, w tym na tzw. spacerach.

  Oryginalne źródło publikacji: https://politikus.info/v-rossii/146809-sverdlovskie-voenkomaty-nachinayut-prinimat-navalnistov-istochnik.html

  Polubienie

 25. mleko z nosa

  60 -70 procent ziemi na U padlinie sprzedana e ręce Z padliny Chwała pedalskiej U padlinie

  Polubienie

  • mleko z nosa

   Jednemu dawać i do tego płacić to mogę jeszcze zrozumieć takie zboczenie powiedzmy FR tak robi ale tak 10 naraz z Z, to trzeba być jerojem jeszcze ginąć dla i za tych pomyleńców to trzeba być masochista i aż do wykończenia podziwiam hierojow tak trzymajcie do końca jako że to genetyczna choroba to FR z niej czyści dla dobra całej Europy

   Polubienie

 26. mleko z nosa

  Może się doczekam wojny BY z U lub na odwrót i czyszczę was jak gryczke przez sita czyli do dołu.Heta majo racja na bandercauj syphilis.Mspleglo się was jak szczurów i deratyzacja jest obowiązkiem każdego Rusins za 223 wsie na BY przez was spaloneiu za powstanie warszawskie ten Kliczko będzie wisiał za jaja za obozy i U Trawniki Trafiszsiev ito nóż wyjdzie ci od góry gardłem.

  Polubienie

 27. Janka

  ————- NWO na dłoni.

  Polubienie

  • paziem

   W paru miejscach dr Sykulski zagalopował się m.in. nazywając Konfederację partią, która krytykowała amerykańsko-żydowska konferencję antyirańską w Warszawie oraz kiedy nazywa A.Borys i A.Poczobuta ” działaczami polskimi na Białorusi”

   Polubienie

 28. Paweł

  W przemawianiu do niemal pustej sali A. Duda jest mistrzem, a jego „groźby” odbijają się echem od pustych ścian. To żenujący kabaret skeczów marnych.

  Polubienie

  • Daria

   Problem paziem i jemu podobnych polega na tym że widzi wady „Zachodu”, a nie widzi wad ZSRR. Dla niego okres Stalinowski to niezbyt udany czas w historii związku radzieckiego, ale jednak czas w którym Słowianie utrzymali swój stan posiadania!
   Oskaraża szeroko pojęty Watykan o zmowę na rzecz ekonomi liberalnej, lecz katolicka myśl ekonomiczna taka nie jest. Przedstawia to jako problem, ponieważ został wychowany w teorii marksistowskiej.
   Nawet jeśli zachód ma ograniczenia oraz ludzie tu piszący (Franz vs Slawobor) to i tak nie zwraca się na to uwagi. Paziem i Kosiur kontestują rzeczywistość w sprawach politycznych, ekonomicznych a swój dyskonfort wyrażają w cenzurze.

   Polubienie

   • paziem

    Określenie ZSRR – bez doprecyzowania o jaki okres, o jakich ludzi stojących na jego cele oraz o jakie koncepcje i konkretne rozwiązania instytucjonalne chodzi – jest zbyt ogólne by ZSRR bezwzględnie popierać, czy potępiać. Ja z tym żadnego problemu nie mam, jak suponuje niejaka @Daria (?). W ocenie konkretnych państw lub ustrojów posługuję się bowiem podejściem historycznym i logicznym. Dodatkowo, jeśli rozpatruję to z punktu widzenia polskich interesów narodowych, to staram się właśnie w tym kontekście analizować i oceniać takie czy inne państwo, jego ustrój, jego elity i szerzej – wartości cywilizacyjne tam zawarte i wprowadzane w życie. Dlatego nie mam tych rozterek, które jak widać ma @Daria.

    Polubienie

   • GDZIE ta CUDOWNA „katolicka myśl ekonomiczna” zastąpiła kapitalizm liberalny, w którym kraju z WIĘKSZOŚCIĄ KATOLICKĄ? W żadnym. Bo ta „myśl” jest po prostu takim „króliczkiem”, którego „ojcowie kościoła” w żadnym kraju, gdzie WYGODNIE ŻYJĄ NA KOSZT doprowadzonych liberalnym kapitalizmem do nędzy mas owieczek, nawet NIE PRÓBUJĄ GONIĆ.
    I jeszcze jedno – CAŁA tzw. „katolicka myśl ekonomiczna” to kradzieże intelektualne z marksizmu i wcześniejszych koncepcji socjalistycznych. Typowa dla katolickich mend od socjoinżynierii „kradzież idei i ZASŁONIĘCIE ORYGINAŁU”. Najprostszą ilustracją tego działania tego mechanizmu „kradzieży i ZASŁONIĘCIA” jest KRADZIEŻ słowiańskich świąt – ABSOLUTNIE WSZYSTKICH.

    Więc jest tak – jest ekonomia marksizmu, ORYGINAŁ, sprawdzony w wielu krajach świata jako DZIAŁAJĄCE narzędzie DEKOLONIZACJI i ROZWOJU GOSPODARCZEGO całych narodów. I jest „katolicka myśl ekonomiczna” – PODRÓBKA, która NIGDZIE nie zadziałała, NIGDZIE nawet jej nie próbowano wdrażać – i nikt tego nie spróbuje – bo katolicy to tak naprawdę „duchowi Żydzi” – kapitaliści do szpiku kości. Gdyby nie byli OBŁUDNIKAMI, to po 1989 wdrożyliby w III RP „katolicką myśl ekonomiczną”, a nie – dziki kapitalizm. Gdzie był wówczas WUJ-tyła JP2, gdzie był Epiz@kopat, wtedy, mając „rząd dusz” – czemuż nie wdrożyli SWOJEJ (UKRADZIONEJ Marksowi) UTOPII EKONOMICZNEJ?

    Polubienie

 29. markglogg

  Wszystko to piękne, co Prezio Putin naopowiadał w swym expose przedwczoraj. Problem w tym, że są to tylko słowa. Interesujące, jakie CZYNY za tym WIELOSŁOWIEM pójdą.

  Polubienie

 30. hulsz

  ukrainskie rzezaki jeszcze gorzej

  Polubienie

 31. paziem

  Z kanału I. Girkina ( Striełkowa) na Telegramie:

  Uwolnienie 5 brytyjskich najemników, przeprowadzone wczoraj w porozumieniu z Emiratami Arabskimi, jest gorsze niż zbrodnia… i gorsze niż błąd. To NIESAMOWITA GŁUPA. Albo – zupełne szkodnictwo. Najwyraźniej nie można było tego zrobić przynajmniej na kilka dni przed dekretem prezydenckim przed mobilizacją ….
  I tak, Azowcy również zostali wymienieni.
  Czy wiecie, jak to wygląda? – A tak: wyszli do ludzi, wezwali „by stanąć w obronie ziemi rosyjskiej”, a potem… a potem tym, którzy odpowiedzieli na apel- nasrali prosto na głowę – . Otwarcie, kpiąco, chichocząc i żartując.
  Ja osobiście nie mogę inaczej postrzegać takiego „pokoju” w dniu ogłoszenia mobilizacji.

  https://t.me/strelkovii/3323

  Czy pamiętacie, co napisałem, gdy dowiedziałem się, że Pan Chodakowski jest aktywnie zaangażowany w proces kapitulacji Azowa w Mariupolu? – Napisałem wtedy, że tam, gdzie on jest, zawsze jest zdrada i nic więcej.

  Uwolnienie całego sztabu dowodzenia pułku azowskiego jest kolejnym dowodem na to, że ta ZDRADA, w której uczestniczył Chodakowski (na początkowym etapie), została pomyślnie zakończona. Choć oczywiście główne „laury” powinny trafić do niezidentyfikowanych dotąd osób z najwyższego kierownictwa Federacji Rosyjskiej, to zasługa wspomnianego byłego oficera SBU (był to były?) i ochroniarza Achmetowa jest niewątpliwa

  https://t.me/strelkovii/3324

  Zarówno my, jak i władze Donbasu jesteśmy bardzo wdzięczni Medwedczukowi za organizację wymiany zatrzymanych w ciągu ostatnich kilku lat i rozwiązanie innych kwestii humanitarnych.

  Cóż, skoro Pieskow (https://t.me/youlistenedmayak/20928) poruszył temat udziału Medwedczuka w wymianie więźniów, powiem na ten temat kilka słów. Jako były więzień.

  Gdy 29 grudnia 2019 r. zostaliśmy przywiezieni po wymianie do punktu filtracyjnego, którego rolę pełnił jeden z donieckich szpitali, zwróciliśmy uwagę na dość dziwne zachowanie personelu medycznego. Patrzyli na nas ze strachem i podejrzliwością. Tydzień później sami z nami rozmawiali i mówili:

  „Chłopaki, jesteście tak dobrze wychowani, ale w 2017 roku przywieźli nam też ludzi do wymiany, mieliśmy tutaj już z tym do czynienia: byli narkomani, chuligani z bójek, którzy musieli być spacyfikowani w środku nocy przez siły specjalne MSW, a nawet z próbą zgwałcenia pielęgniarki”

  Na co my, NIE zdziwieni, odpowiedzieliśmy: „Dziewczyny, tym razem nie przyprowadzono do was przestępców, sprowadzono do was prawdziwych terrorystów. Nie macie się czego obawiać. Jesteśmy swoi!”

  I nie była to ironia, ale prawda.
  Ale ciekawsze jest coś innego – dlaczego tak było? I dlaczego nie byliśmy zaskoczeni.
  A to dlatego, że wielka wymiana jesienią 2017 roku odbywała się bardzo ciekawie.

  Ukropy nie chcieli oddawać prawdziwego podziemia, dywersantów, członków pospolitego ruszenia. I pod każdym względem sabotowali umieszczenie ich na listach wymiany. Jednocześnie domagając się oddania im tych, którymi są zainteresowani. Wymiana to zawsze targ. Starcie woli. I kompromisy. I polityka.

  Głównym negocjatorem był Wiktor Medwedczuk. I to on przeforsował wymianę na warunkach ukraińskich nazistów. Czemu? Nie wiem dokładnie. Ale mogę założyć, że on, przedstawiciel jednego z biegunów konsensusu ukronazistów, był zainteresowany: 1. nie wymienianiem ludzi, którzy na poważnie walczyli o Noworosję, 2. a także widział w wymianie przede wszystkim dywidendy polityczne dla siebie osobiście i swojego partnera Poroszenki, który otrzymał z tej wymiany maksymalne korzyści PR. I dlatego wywarł presję na grupę negocjacyjną Federacji Rosyjskiej i ŁDNR w każdy możliwy sposób, domagając się jak najszybszej wymiany i akceptacji warunków ukraonazistów.

  Dlatego wraz z niektórymi naszymi więźniami politycznymi, bojownikami podziemia i milicji, „którzy też tam byli”, do wymiany zostali dołączeni absolutnie przypadkowi (lub nieprzypadkowymi dla SBU) ludzie, agentura, zwykli kryminaliści, którzy nie mieli nic wspólnego z antynazistowskim ruchem oporu na byłej Ukrainie.

  I Medwedczukowi udało się. Wymiana odbyła się na warunkach Ukropów. Wszyscy zadowoleni.
  A my przesiedzieliśmy 2,2 roku do następnej wielkiej wymiany. Chociaż moglibyśmy spędzić te 2,2 roku na wojnie z ukronazizmem lub pracować dla Rosji.

  Właściwie to wtedy napisałem o tym w więzieniu tekst, który za pośrednictwem moich towarzyszy opublikowałem na stronie internetowej mojego przyjaciela. Przeczytajcie. (https://oper.ru/news/read.php?t=1051619911) 18.11.17
  Możecie też przeczytać to, co pisałem o wymianach, gdy nie miałem kanału, na kanale mojego przyjaciela. Część 1 (https://t.me/Za_Derjavy/11792) i Część 2.

  (https://t.me/Za_Derjavy/11793) Ale nie mam żadnych pretensji do Medwedczuka. Ani jednej.

  Dlaczego?

  Tylko dlatego, że nie mogę mieć pretensji do wroga. Nie można oczekiwać czegokolwiek ze strony wroga.

  Ale Medwedczuk był właśnie wrogiem. Był przedstawicielem konsensusu ukronazistowskiego. Zawsze. Wątpicie? Posłuchajcie 37 godzin nagrań jego rozmów.

  ()
  To właśnie Medwedczuk pogrzebał projekt Noworosja. To właśnie Medwedczuk z Zurabowem i Surkowem przekonali rosyjski establishment do uznania Poroszenki za prezydenta Ukrainy, a tym samym do legalizacji i legitymizacji ukraińskiej junty. To Medwedczuk forsował „porozumienia mińskie” i był ich głównym beneficjentem ze strony Ukrainy. To Medwedczuk przez lata wprowadzał Kreml w błąd, że państwo ukraińskie może zostać spacyfikowane środkami politycznymi.

  Dzięki temu Ukraińcy oczyścili Noworosję z sił prorosyjskich, zreorganizowali Siły Zbrojne Ukrainy i starannie przygotowali się do wojny, której konsekwencje odczuwamy teraz, gdy z wielką ofiarą krwią pokonujemy to, co w 2014 roku można było rozwiązać niewielkimi siłami i prawie bez rozlewu krwi.

  Dlaczego establishment Federacji Rosyjskiej postawił na Medwedczuka – to jest pytanie do nich, a nie do nas. My, przez te wszystkie lata zajęliśmy jasne stanowisko.

  ! Medwedczuk jest naszym wrogiem.

  Dokładniej, gorszy od wroga – jest szkodliwym pasożytem, który dostał się pod skórę i pasożytował na agendzie prorosyjskiej.
  Czyni nas słabszymi, a Ukraińców silniejszymi.

  https://t.me/strelkovii/3326

  Polubienie

 32. paziem

  Tak wypowiada sie rzecznik prasowy prezydenta Rosji, Dmitrij Pieskow

  [ Wiadomość głosowa : ПЕСКОВ_ВСЕ_ЧТО_СЛУЧИЛОСЬ_С_МЕДВЕДЧУКОМ.m4a ]
  Кремль поблагодарил Медведчука за решение гуманитарных вопросов

  Все что случилось с Медведчуком – это яркая иллюстрация того, что на деле представляет из себя киевский режим. И мы, и власти Донбасса очень благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и за решение других вопросов гуманитарного характера. В том числе он этим занимался по прямой просьбе киевских властей

  #голосПескова

  Wszystko, co przydarzyło się Medwedczukowi, jest żywą ilustracją tego, czym naprawdę jest reżim w Kijowie. Zarówno my, jak i władze Donbasu jesteśmy bardzo wdzięczni Medwedczukowi za organizację wymiany zatrzymanych w ciągu ostatnich kilku lat i rozwiązanie innych kwestii humanitarnych. W tym uczynił to na bezpośrednią prośbę władz Kijowa

  Polubienie

  • O miedwiedczuku BARDZO NIEPOCHLEBNIE wyraża się jeden z liderów „ludowego antymajdanu” (czyli ludowej rewolucji antymajdanowej, która przeszłą w „rosyjską wiosnę”), Władimir Grubnik:
   W. Grubnik: „Gorzej niż wróg.” Ochotnik i były jeniec o Miedwiedczuku i jego roli w losie Donbasu

   W skrócie: Grubnik siedział ponad 4 lata w więzieniu, od 2014r. Przez cały ten czas był pomijany w wymianach, bo Ukrobanderowcy nie zwalniali ludzi ideowych, a Miedwiedczuk pośredniczył w wymianach w taki sposób, by za ukraińskich jeńców Kijów „płacił” zwykłymi KRYMINALISTAMI z obszaru Donbasu pod kontrolą ukraińską.

   Miedwiedczuk pasożytował na Putinie, okłamując go i wyłudzając pieniądze na „działalność prorosyjską”. Z tej działalności tak się dorobił, że otrzymawszy od Putina 1 mld na działalność, kupił sobie prywatny jacht za 200 mln euro … Skutki „pracy” Miedwiedczuka i jego ludzi wyszły jaskrawo na jaw po 24.02.2022, kiedy …

   Polubienie

 33. paziem

  Hasła Putina z 24 lutego 2022 r. a rzeczywistość.

  Sposób prowadzenia przez Rosję ( a w zasadzie przez jej najwyższe władze polityczne i wojskowe) Specjalnej Operacji Wojskowej niewątpliwie przyczynił się do :

  1. Wzmożenia i utrwalenia nazyfikacji Ukrainy

  2. Wzmożenia i powiększenia skali militaryzacji Ukrainy

  3. Utrwalenia przez banderowskie jednostki militarne praktyk ludobójstwa

  Polubienie

  • Cele SWO zostały SZCZERZE podane przez władze FR. Pominięto jeden drobny szczegół – dotyczą one FR.

   A więc:
   1. Denazyfikacja, czyli zniszczenie środowisk narodowo-patriotycznych FR poprzez stworzenie dla nich moralnego przymusu pójścia na front, gdzie kremlowscy dowódcy planowo zamienią je w stosy trupów.
   2. Denazyfikacja czyli nastawienie mas przeciwko NACJONALIZMOWI w ogóle, z manekinem ćwiczebnym w postaci ukraińskiego banderyzmu, ale z faktycznym ZABLOKOWANIEM EMOCJONALNYM własnego nacjonalizmu rosyjskiego – oczywiście po to, by uniemożliwić propagację „faszystowskich” poglądów, że żydowskie elity niszczą Rosję i naród rosyjski i NALEŻY się z żydowską mafią ROZPRAWIĆ …
   3. Demilitaryzacja – po dekadach niszczenia przemysłu zbrojeniowego przyszła pora na zniszczenie poradzieckich zapasów broni i amunicji w dyspozycji narodu rosyjskiego, przy pełnej świadomości, że zniszczony przemysł zbrojeniowy nie zdoła ODTWORZYĆ zasobów sprzętu ani AMUNICJI.
   4. Demilitaryzacja – czyli FIZYCZNE zniszczenie tych wojskowych, którzy mają jakiekolwiek morale w walkach z przeważającym liczebnie i pod względem jakości sprzętu wrogiem.
   5. Demilitaryzacja – czyli zniszczenie WOLI żołnierza do pozostawania w siłach zbrojnych, które rzucają go do nonsensownych samobójczych szturmów, nie dają jeść, nie dają wyposażenia, amunicji i w ogóle – przy pierwszej okazji porzucają „psom na pożarcie”, jak pod Charkowem.

   I mogę Panu powiedzieć z ręką na sercu – SWO PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM.

   Polubienie

  • Ciekawe byłyby wnioski na podstawie wymienionych punktów.

   Przypomnę tylko, że w 1945r. Berlina broniły również dzieci – nazistowska młodzież.

   Polubienie

 34. paziem

  Wymiana naszego skurw….a na ich skur…ów

  Polubienie

 35. paziem

  Co się kryje za wymianą wzìętych do niewoli nazistów

  Polubienie

 36. @ stiopa szyszkina

  Но, Стёпа, a пошел ты на хуй

  Polubienie

 37. Pingback: Czy ” Generał Mróz” pomoże Rosji ? | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.