Rosyjski patriotyzm vs. syjonistyczny rasizm przed Sądem Najwyższym FR

18052_320B1AQAGXtqS8MJRBz9TKMKnP3_VuDoXwYBYlPXLuZ1zAVf32Ahm27U2ek40KTZkWwAU9m1TMcynSlL2fOqQ3G5GmRdeVLQBerel_Lazar

Od siedmiu lat nie ustają prześladowania redaktora naczelnego gazetyRusskij Westnik„, dyrektora Instytutu Cywilizacji Rosyjskiej, Olega A. Płatonowa.

.

Utworzony przez Olega A.Płatonowa Instytut Cywilizacji Rosyjskiej zajmuje się badaniem i publikacją najwybitniejszych dzieł wielkich rosyjskich myślicieli i naukowców, odzwierciedlających główne kamienie milowe w rozwoju rosyjskiej świadomości narodowej i walce narodu rosyjskiego z siłami światowego zła, rusofobię i rasizmem. Opublikowano ponad 500 książek i monografii dotyczących mało zbadanych problemów rosyjskiej historii i ideologii. Mimo ogromnej pracy wykonywanej przez Instytut Cywilizacji Rosyjskiej, w ramach projektów narodowych nie udzielono mu żadnej pomocy ze strony struktur państwowych. Ponadto w celu wstrzymania prac instytutu wytoczono sprawę przeciwko jego dyrektorowi, opartą na licznych sfabrykowanych naruszeniach prawa, niedopuszczalnych dowodach i pseudobadaniach. Wyrok wydany w sprawie O.A. Płatonowa w tym przypadku stał się hańbą dla rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości.
Publikujemy za „ Russkim Wiestnikiem” z dnia 3.11..2022 r. wystąpienie na rozprawie sądowej adwokata N.W. Awerina, które mówi o rażących naruszeniach prawa w sprawie O.A. Płatonowa.

Sprawa O.A. Płatonowa trafia do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Będzie to wielki sprawdzian obecnego oblicza najwyższych władz państwa rosyjskiego i siły okupacji rosyjskich instytucji państwowych przez światowe lobby syjonistyczne.

02.02.2022 Kolegium Sądowe ds. Karnych Drugiego Sądu Kasacyjnego, postanowieniem kasacyjnym, uchyliło orzeczenie apelacyjne Sądu Miejskiego w Moskwie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie O.A. Płatonow i W.M. Jerczaka w związku z występowaniem istotnych naruszeń przepisów prawa karnego i postępowania karnego podczas rozpatrywania sprawy karnej w pierwszej i drugiej instancji. Tym samym Trybunał wskazał:

– na to, że błędne zastosowanie prawa karnego wyraziło się w braku opisu obiektywnej strony zarzucanych Płatonowowi O.A. i Jerczakowi W.M. czynów przestępczych, ponieważ przytaczane książki nie zawierają stwierdzeń, które stanowią obiektywną stronę przestępstwa z części 2 art. 282 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, gdyż zgodnie z ust. 7, 8 Uchwały Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. nr 11 (ze zmianami z dnia 28 listopada 2021 r.) „O praktyce orzeczniczej w sprawach karnych o przestępstwa o orientacji ekstremistycznej” te przestępstwa są popełniane wyłącznie w zamiarze bezpośrednim, jak również dokonywanie osądów i wniosków, które wykorzystują fakty dotyczące stosunków międzyetnicznych, międzywyznaniowych lub innych stosunków społecznych w dyskusjach i tekstach naukowych lub politycznych i nie są związane z realizacją zamiaru nakłonienia innych osób do dokonania działalność ekstremistyczna; tematem wypowiedzi w książkach Płatonowa O.A. jest nie naród, ale organizacje polityczne stworzone przez jego przedstawicieli;

– na niewłaściwą ocenę skarg apelacyjnych dotyczących bezprawności i bezzasadności kwalifikacji działań Platonowa O.A. i Jerczaka W.M., jako popełnionych w ramach zorganizowanej grupy osób;

– na pozostawienie bez weryfikacji i właściwej oceny argumentacji skarg apelacyjnych w sprawie postawienia zarzutów Platonowa O.A. i Jerczak W.M. odnośnie leżącej u podstaw ekspertyzie psychologicznej i językowej, sporządzonej z naruszeniem metodologicznych podstaw jej przeprowadzenia;

– sądy nie biorą pod uwagę, że w zależności od kierunku intencji osoby rozpowszechniającej materiały ekstremistyczne rozstrzygana jest kwestia, czy masowa dystrybucja jest przestępstwem, czy wykroczeniem administracyjnym;

– sąd apelacyjny nie uwzględnił argumentów skarg apelacyjnych o bezzasadności bez uzasadnienia, wniosków sądu w wyroku, zgodnie z którymi odrzucono dowody obrony: wnioski biegłych i ich zeznania, które zostały nazwane przez sąd zwolennikami poglądów i idei Płatonowa O.A. i Jerczaka W.M.;

– sąd apelacyjny nie sprawdził odpowiednio argumentów skarg apelacyjnych dotyczących tego, które z wydań książki zostały zredagowane przez Płatonowa O.A. w celu opublikowania książki „Słowo i czyn Iwana Groźnego”, czy potwierdzone są fakty, że Jerczak W.M. powiadomił Płatonowa O.A., że określona książka jest uznawana za materiał ekstremistyczny, czy istnieją dowody na to, że pod redakcją Płatonowa O.A. książka została zatwierdzona przez Jerczaka W.M. na jej publikację.

Instancja odwoławcza nie zastosowała się do zaleceń Kolegium Sądowego ds. Karnych II Sądu Kasacyjnego, wbrew paragrafowi 19 Uchwały Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. 19 „O stosowaniu norm rozdziału 47.1 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej regulujących postępowanie w sądzie kasacyjnym”, który zobowiązuje sądy pierwszej i drugiej instancji zgodnie z art. 392 i częścią 6 401.16 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej do wykonywania poleceń sądu kasacyjnego przy ponownym rozpoznaniu sprawy karnej.
Oskarżenie Płatonow O.A. i Jerczaka W.M. opiera się na niedopuszczalnych dowodach, o wyłączenie których obrońca w sądach pierwszej i apelacyjnej (powtórnej) instancji wnosił jako uzyskany z naruszeniem norm prawa postępowania karnego, po dokładnym i starannym uzasadnieniu motywów doszedł do takich wniosków, jak również szczegółowo uzasadnił popełnione naruszenia, jednak wnioski obrony zostały zignorowane.

Sądy obu instancji nie tylko nie uwzględniły uzasadnionych argumentów obrony o niedopuszczalnych dowodach, ale dowody obrony zostały wyraźnie i otwarcie zignorowane. Żaden z dowodów obrony nie został przedstawiony w formie, w jakiej został przedstawiony sądowi, żaden z nich nie został poddany ocenie. Zeznań świadków obrony nie przedstawiono i odrzucono bez uzasadnienia. Świadkowie obrony zostali uznani za politycznie niewiarygodnych. Sąd odrzucił wszystkie dowody obrony w jednym zdaniu, nie zadając sobie trudu uzasadnienia przyczyn ich odrzucenia z naruszeniem wymogów art. 86, 87 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej.

W wyroku sąd odniósł się do przesłuchania „szeregu świadków obrony”, których zeznania sprowadzają się do tego, że są oni zwolennikami poglądów i idei Płatonowa O.A. i Jerczak W.M., a także fakt, że ich książki są dziełami naukowymi, nie bierze zatem pod uwagę ich zeznań. Jednocześnie sądy nie wzięły pod uwagę, że świadkowie ci posiadają wykształcenie wyższe, stopnie naukowe i doktoraty z zakresu językoznawstwa, historii, religioznawstwa, w przeciwieństwie do biegłych, którzy wyciągnęli wnioski z naruszeniem norm postępowania karnego oraz prawa regulującego działalność państwowych organizacji eksperckich.
Są to Iwaszov L.G., prezes Akademii Problemów Geopolitycznych, profesor Wydziału Dziennikarstwa Międzynarodowego Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, profesor Wydziału Stosunków Międzynarodowych Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego, doktor nauk historycznych; Chwylia-Olinter A.I., akademik Światowej Akademii Nauk o Zintegrowanym Bezpieczeństwie, doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. św. Tichona, zastępca kierownika sekcji Wydziału Synodalnego, znawca teologii, bezpieczeństwa duchowego, sektologii, w dziedzinie tworzenia systemów klasyfikacji i rozpoznawania religijnych kultów destrukcyjnych; Sziszkin I.S., zastępca dyrektora Instytutu Krajów WNP, Kandydat Nauk Pedagogicznych, ekspert mediów federalnych ds. problematyki przestrzeni poradzieckiej i polityki historycznej; Baburin S.N., prezydent Słowiańskiej Akademii Nauk, Edukacji, Sztuki i Kultury, doktor nauk prawnych, profesor, zasłużony naukowiec Federacji Rosyjskiej, były deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.
Powierzchowny, wręcz lekceważący stosunek do dowodów obrony świadczy o wyraźnej stronniczości i niechęci do merytorycznego rozpoznania sprawy przez sądy.

Sędzia Presnenskiego Sądu Rejonowy w Moskwie Kiriczenko K.E. w wyroku (s. 29), motywując swoją odmowę uznania ksiąg Płatonowa O.A. „Tajemnica protokołów Syjonu” i „Protokoły Syjonu w polityce światowej” za literaturę naukową odwołała się do faktu, że „sądowi nie przedstawiono żadnej wiarygodnej informacji, że księgi te zostały uznane za literaturę naukową”!
Argument taki mógłby znaleźć się w orzeczeniu w sprawie cywilnej, w której każda ze stron przedstawia sądowi dowód, ale jest niedopuszczalny w procesie karnym, gdzie na podstawie części 2 art. Federacji, obowiązuje zasada domniemania niewinności, zgodnie z którą podejrzany lub oskarżony nie ma obowiązku udowadniania swojej niewinności. Ciężar udowodnienia oskarżenia i obalenia argumentów przedstawionych w obronie podejrzanego lub oskarżonego spoczywa na oskarżeniu. Jeśli sąd nie miał wiarygodnych informacji o naukowym charakterze książek O.A. Płatonowa, był zobowiązany do wyznaczenia ekspertyzy kryminalistycznej w celu wyjaśnienia tej okoliczności. Obrona, zarówno w trakcie dochodzenia wstępnego, jak i w sądzie, wielokrotnie występowała z wnioskami o zbadanie naukowego charakteru książek O.A. w ciągu kilku lat od 2017 do 2020 roku.

Uporczywa niechęć do wyjaśnienia kwestii naukowego charakteru książek Płatonowa O.A. strona obrony uważa za umyślne celowe działanie organów śledczych oraz sądów pierwszej i apelacyjnej instancji w celu zapobieżenia ustaleniu dowodów niewinności światowej sławy prac naukowych i działalności społecznej na rzecz Rosji, wybitnego pisarza Płatonowa O.A. i aby z mimo wszystko napiętnować go jako ekstremistę, mimo że jest prawdziwym patriotą swojego kraju.

W konkluzji ww. eksperci doszli do wniosku, że książki będące literaturą naukową i naukowo-dziennikarską obejmują obszary wiedzy o bezpieczeństwie państwa, bezpieczeństwa publicznego i kulturowo-cywilizacyjnego, geopolitykę, historię, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz tajne operacje zagranicznych sił specjalnych służby i organizacje, stosunki międzynarodowe i religijne. Każde wydanie wprowadza do obiegu naukowego nowe źródła, w tym źródła archiwalne i wcześniej niepublikowane, a także mało znane materiały i publikacje badawcze. Prace Płatonowa O.A. są istotne i niezbędne do szerokiego czytania, wykorzystania w pracy organów państwowych, stowarzyszeń publicznych i politycznych, w badaniach naukowych.

Ponadto eksperci wskazali, że informacje zawarte w księgach Płatonowa O.A. „Tajemnica protokołów Syjonu”, „Kraj ojczysty” (2015, 400 s.) i „Protokoły Syjonu w praktyce światowej”, „Kraj ojczysty” (2015, 368 s.), są wiarygodne, oparte na faktach i materiałach historycznych i odnoszą się do dziedziny wiedzy naukowej. Fikcja i naciągane poglądy autora są w nich nieobecne. Autor, opierając się na badaniu wydarzeń i faktów historycznych, opierając się na źródłach archiwalnych i literaturze naukowej i analitycznej, wspomnieniach uczestników wydarzeń, własnym doświadczeniu i wiedzy, dąży do dotarcia do prawdy i wyciągnięcia obiektywnych wniosków. Jednocześnie nie kieruje się osobistym ani grupowym egoizmem. Interesy kraju i jego obywateli, bezpieczeństwo jednostki, państwa i społeczeństwa, zachowanie prawdy i sprawiedliwości historycznej, nowa wiedza i przyszłość Rosji są jego naukowymi i obywatelskimi zasadami badań. Wykonuje tytaniczną pracę na rzecz Ojczyzny, jej wielonarodowego narodu.

Eksperci doszli do wniosku, że Płatonow O.A. językowe, psychologiczne i inne przejawy nawoływania do wrogości (nienawiść, niezgoda), upokorzenia honoru i godności osoby w stosunku do do grupy osób wyróżnionych ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, stosunek do religii, należących do jakiejkolwiek grupy społecznej.
Żydzi/wyznawcy judaizmu, jako grupa narodowa, nie są ani obiektem, ani przedmiotem badań autora, a podżeganie do wrogości, nienawiści i niezgody nie może rozciągać się na nich. I takie oznaki w książkach Płatonowa O.A. nie pojawiają się. Zgodnie z tekstem badanych książek nie ma żadnych wskazówek Płatonowa O.A. na fakt, że „Protokoły mędrców Syjonu”, Talmud, Kabała, Szulchan Aruch i inne dogmaty i publikacje w jakikolwiek sposób odzwierciedlają opinię i interesy całego narodu żydowskiego.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że książki były nienaukowe, argumentując, że były one swobodnie dostępne w zwykłych księgarniach. Jednocześnie sędzia wskazał w wyroku, że książki Płatonowa „Tajemnica protokołów Syjonu” i „Protokoły Syjonu w polityce światowej” zawierają zniekształcone informacje, które nie są faktami historycznymi. Argument ten w ogóle nie opiera się na żadnym dokumencie dostępnym w sprawie. Przeciwnie, obala ją opinia specjalistów, sporządzona przez doktorów nauk politycznych i historycznych, którzy zajmują się działalnością naukową i wysnuli dobrze uzasadniony, głęboko umotywowany wniosek o naukowym charakterze książek Płatonowa i historycznej autentyczności dzieł Płatonowa. treść tych ksiąg.

Żadna z ekspertyz przeprowadzonych podczas dochodzenia nie obaliła opisanych w księgach Płatonowa O.A. faktów, negatywnych lub przestępczych działania określonych grup i jednostek, uznawanych przez psychologów i filologów za „kłamstwo, podłość, wymuszenie, przekupstwo, szantaż” itp. Sąd nie stwierdził niezgodności tych faktów z rzeczywistością. Rewelacje o czynach niektórych grup i jednostek opisanych w książkach O.A. Płatonowa nie mogą być uznane za podżegające do nienawiści, poniżające, ponieważ odpowiadają rzeczywistości, a sąd nie ustalił czegoś przeciwnego. Autor pisał swoje książki w oparciu o źródła pierwotne, dokumenty archiwalne, źródła literackie.

Biegli psychologowie i filolodzy zgodzili się, że opisane fakty, okoliczności, czyny jednostek i grup są bardzo bezstronne, sprzeczne z zasadami moralnymi społeczeństwa i dla pewnej części obywateli mogą wywołać sprawiedliwą naganę, nienawiść, ale żaden z biegłych nie przedstawił dowodów na to, że fakty te nie miały miejsca. Nie da się zmienić wydarzeń historycznych. Do dziś wywierają wpływ na społeczeństwo. Mogą one nie odpowiadać niektórym grupom ludzi, w szczególności organizacji publicznej MCA( Moskiewskie Centrum Antyfaszystowskie, https://www.rusprofile.ru/ – PZ) , które wystąpiło do prokuratury z zawiadomieniem o pozwaniu Płatonowa O.A. do odpowiedzialności karnej, ale historii nie można zmienić. РОО „Московский Антифашистский Центр próbuje z pomocą organów śledczych zakazać Płatonowowi O.A. za pomocą postępowania karnego wyjaśniać i upowszechniać fakty historyczne.
Sąd wydając wyrok wykazał się ewidentną stronniczością, stronniczością, opierając swoje wywody na niedopuszczalnych dowodach i domysłach.
W związku z powyższym wnoszę o uchylenie wyroku Presnieńskiego Sądu Rejonowego miasta Moskwy z dnia 23 grudnia 2020 r. i umorzenie postępowania w sprawie.

Za: http://www.rv.ru/content.php3?id=14414

( tłum. własne.-PZ)

17 Komentarzy

Filed under Polityka

17 responses to “Rosyjski patriotyzm vs. syjonistyczny rasizm przed Sądem Najwyższym FR

 1. Czyli demokracja w Rosji po 1990r. jest identyczna jak w IIIRP/Polin – w pełni zachodnia, czyli syjonistyczna. Sądownictwo FR działa tak jak w IIIRP/Polin.
  Nie wiem, jak bedzie w Rosji, ale chyba wiem jak będzie w IIIRP/Polin – obawiam się, że bez czynnika zewnętrzengo nie przekształcimy IIIRP/Polin w Polskę.

  Polubione przez 3 ludzi

 2. paziem

  „Czynnik zewnętrzny” niech najpierw zrobi porządek u siebie, bo na razie działa według tych samych instrukcji jak marionetki w Polsce.

  Polubione przez 1 osoba

 3. Maciej

  Zdecydowanie bardziej mnie przekonuje tok myślenia Paziem w kwestii zbiorowego Putina niż niezłomna wiara w Putina u Szuberta czy u pana. Argumenty Światowida trafiają w sedno. Tutaj wszyscy chwala Rosję bo ma atom a czy ona jedyna ma zresztą Putin jasno powiedział, że wojny atomowej nikt nie wygra. W dodatku Chiny pogrozily mu paluszkiem także i taktycznej broni o małym zasięgu nie użyje na Ukrainie. Zresztą te porażki Rosji na Ukrainie są straszne skoro takie himarsy zrobiły takie spustoszenie u Rosjan to można sobie wyobrazić co by było gdyby Jankesi użyli jeszcze czegoś grubszego a himarsy to jednak starsza broń.

  Polubione przez 1 osoba

 4. paziem

  Starotestamentowa ” idea wybraństwa” jest wirusem społecznym, którego nosicielem jest diaspora żydowska, Ten wirus zmutował w antyludzką postać talmudycznego rasizmu i szowinizmu. Jest on śmiertelnym zagrożeniem nie tylko dla narodów nieżydowskich, ale i dla olbrzymiej rzeszy zwykłych Żydów. Talmudyczni psychopaci gotowi są poświęcić zarówno gojów jak i swoich współplemieńców dla pogoni za nienasyconym bogactwem i żądzą panowania nad ludźmi. Talmudyczny szowinizm i rasizm współcześnie przerodził się globalistyczny faszyzm i antyhumanizm garstki „psychopatycznej elity” gotowej w dążeniu do złudy osiągniecia ” boskości” zniszczyć cały świat materialny i duchowy. Jest to najniebezpieczniejsza zaraza, której ludzkość musi się pozbyć, aby przetrwać – ocalić siebie i ziemię na której żyje. Do ” samowybranych, talmudycznych psychopatów” gorliwe przyłącza się ” drapieżna, anglosaska elita” wyrosła z podbojów, piractwa, ludobójstwa i kolonializmu. Ten globalistyczny potwór o dwóch twarzach jest wrogim każdej cywilizacji i bez ostatecznego pokonania go ludzkość nie ma szans przetrwać, jako duchowo-biologiczny i kulturowy fenomen. Albo pozbędzie się potwora, albo zamieni się w odrażającą magmę, rodzaj kosmicznego nawozu lub surowca wtórnego.

  Polubione przez 3 ludzi

 5. paziem

  Jak porównamy genezę i przebieg procesu Olega A. Płatonowa, to jest proces kierownictwa WPS jest niemal kalką. Proces O. Płatonowa trwa 7 lat, a proces członków WPS trwa już 4,5 roku. Syjonistyczny, rasistowski, faszystowski potwór działa według takich samych wypracowanych procedur i posługuje się podobnymi wykonawcami. Moskiewskie Centrum Antyfaszystowskie jest wzorem dla takich rasistowskich i paratotalitarnych organizacji jak stowarzyszenie ” Otwarta Rzeczpospolita” , albo Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, które to organizacje są przykrywką do ograniczania praw i wolności rdzennej ludności polskiej. Polacy mają żyć w zastraszeniu i akceptować bezszmerowo szowinistyczny, totalitarny i nierównościowy status środowisk żydowskich w Polsce- de facto bezkarność garstki ” syjonistycznej elity” zarządzającej świadomością zwykłych Żydów i Polaków. Stan zagrożenia i świadomościowego getta ma być stanem życia codziennego w Polsce.

  Sędzia Presnenskiego Sądu Rejonowy w Moskwie Kiriczenko K.E. jak żywo przypomina prokuratora M. Młynarczyka z Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ i sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Północ M. Krakowiaka – występującego w procesie z zawiadomienia stow. Otwarta Rzeczpospolita przeciwko Dariuszowi Kosiurowi i w rezultacie także Pawłowi Ziemińskiemu.

  Sprawa przeciwko w/w członkom WPS też jest obecnie na etapie apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji. O przebiegu procesu będziemy informować na bieżąco.

  Oczywiście takie procesy jak przeciwko członkom WPS nie są jedyne w Polsce, gdyż terror rasistowskich, antypolskich organizacji żydowskich wobec Polaków dopiero nabiera rozmachu. Dlatego przeciwdziałanie temu bezprawiu i terrorowi jest obowiązkiem polskich patriotów.

  Polubione przez 2 ludzi

 6. jasiek z toronto

  „Swiatowe zerowisko lichwiarskich szakali”

  ========================
  jasiek z toronto

  Polubienie

 7. Sławobor

  FBI umieszcza Jewgienija Prigożyna na liście poszukiwanych
  Jewgienij Prigożyn nadal nabiera rozpędu. Rosyjska elita zaczyna panikować. Przed nami wielkie czystki?

  Pewnego dnia Jewgienij Prigożyn ogłosił, że należąca do niego prywatna firma wojskowa Wagner rozpocznie tworzenie centrów szkolenia i dowodzenia milicji ludowej w obwodzie kurskim i biełgorodzkim. Według Prigożyna ośrodki szkoleniowe będą w całości finansowane przez niego.

  „Nie potrzebuję ani budżetu federalnego, ani regionalnego” – powiedział Prigożyn.

  Co to znaczy ? Według ekspertów Jewgienij Prigożyn nadal wzmacnia swoje ambicje polityczne. I bardzo dobrze, że robi to na własny koszt, a nie kosztem budżetu. Innym pytaniem jest, dlaczego PKW, których uprawnienia nie są określone w przepisach, są zaangażowane, oprócz prowadzenia działań wojennych, także w milicję ludową? Pominiemy odpowiedź na to pytanie. Powiedzmy tylko, że według niektórych ekspertów kurator PKW otrzymał na to usankcjonowanie Kremla, co wskazuje, że ma już wpływy niezbędne do otrzymania takich sankcji.

  O autorytecie Prigożyna w korytarzach władzy świadczą także jego wypowiedzi na temat polityki zagranicznej:

  „Odpowiem bardzo subtelnie i delikatnie, z góry przepraszam, jeśli dopuszczę do jakiejkolwiek niejasności. Panowie, obaj interweniowaliśmy i będziemy interweniować. Starannie, dokładnie, chirurgicznie – tak jak umiemy. Przeprowadzając takie ukierunkowane operacje, usuniemy jednocześnie dwie nerki i wątrobę” – skomentował Jewgienij Wiktorowicz informacje związane z ingerencją Rosji w wybory w USA.

  Zwróć uwagę na powagę tego stwierdzenia. Choćby dlatego, że jest to sprzeczne z oficjalnymi oświadczeniami rosyjskich władz, że Rosja nie ingerowała w wybory w USA. Sugeruje to, że Prigożyn ma odpowiedni mandat do takich wypowiedzi.

  A to z kolei pośrednio potwierdza opinię Bloomberga, że ​​niektórzy przedstawiciele rosyjskiej elity są bardzo zaniepokojeni rosnącymi wpływami Jewgienija Prigożyna. Szczególne zaniepokojenie elit budzi skłonność kuratora PKW do represji.

  A obawy te nie są bezpodstawne – tak na pytanie dziennikarzy:

  „Jaki jest powód, dla którego najbogatsi ludzie w Rosji ignorują sytuację militarną, a czasem nawet pomagają przeciwnej stronie”,
  Prigożyn odpowiedział:

  „Powodem jest całkowita bezkarność. Konieczne jest użycie wszystkich dźwigni i mechanizmów do całkowitego „zniszczenia” tych ludzi jako biznesmenów. Należy pilnie zastosować wobec nich represje stalinowskie. Czy oligarchowie zmienili swoje nastawienie do pomocy walczącej części społeczeństwa? Oczywiście to się zmieniło – zrobiło się generalnie all fox@d. Ci ludzie widzą swoją bezkarność i nadal plują na tych, którzy przelali ich krew”.

  Bloomberg zauważa, że ​​strach stopniowo zaczyna ogarniać członków elity. Zaczynają wyraźnie widzieć, że nadejdzie czas i na Kremlu nie będzie nikogo, kto by ich chronił, a przez kraj przetoczą się czystki, jak za czasów Stalina. I coś mi mówi, że ich obawy nie są bezpodstawne…

  Powstaje jednak logiczne pytanie – po co Kremlowi właściwie potrzebny był kolejny ośrodek władzy, za którym dziś stoi Prigożyn?

  Oczywiście można wytłumaczyć, że takimi działaniami kierownictwo kraju równoważy zwiększone wpływy wojska (co w zasadzie zawsze ma miejsce w takich sytuacjach) krytyką ze strony Prigożyna. Ponadto bojownicy PMC odgrywają bardzo znaczącą rolę w NWO. Tak, oczywiście, są to bardzo poważne argumenty, ale wyraźnie niewystarczające do takiego umocnienia pozycji, jakie dzisiaj demonstruje Prigożyn.

  Więc o co chodzi? Eksperci podają dwa komunikaty w tej sprawie.

  Jewgienij Prigożyn i Władimir Putin

  Po pierwsze: Najwyraźniej antyelitarne poglądy kuratora PKW spodobały się Prezydentowi. I to naprawdę może nie skończyć się zbyt dobrze dla niektórych członków elity.

  Po drugie, jest całkiem prawdopodobne, że władze mają wobec Jewgienija Wiktorowicza dalekosiężne plany. SVO prędzej czy później się skończy i prawdopodobnie nie wszyscy, którzy wrócą do domu, będą zadowoleni z przebiegu operacji, niektórzy mogą mieć problemy z przystosowaniem się do życia cywilnego, generalnie trudno będzie przewidzieć reakcję państwa na żądania repatriantów. I tym razem nie da rady się z nimi nie liczyć. Oczywiście ktoś będzie musiał przejąć kontrolę nad tym procesem. I tutaj, z większym prawdopodobieństwem, rolę tę przypisuje się Jewgienijowi Wiktorowiczowi (najprawdopodobniej za jego zgodą). Rzeczywiście, przy takiej antyelitarnej krytyce i prawdziwej, mocnej „męskiej” rozmowie Prigożyn najprawdopodobniej będzie w stanie zdobyć sympatię Rosjan i przejąć kontrolę nad sytuacją w przypadku siły wyższej.

  Krótko mówiąc, NWO już z całą mocą przekształca obecną krajową rzeczywistość polityczną i z każdym dniem staje się to coraz ciekawsze…
  https://cont.ws/@vbhnfyrjd2402051955/2427733

  Polubienie

  • Paweł

   Oglądając audycję z udziałem znanego rosyjskiego komentatora politycznego, historyka służ specjalnych, padło ciekawe stwierdzenia. Powiedział on, że J. Prigożin jest z pochodzenia Żydem. daje to sporo do myślenia, głownie w kontekście spodziewanej, wielce prawdopodobnej, destabilizacji wewnętrznej sytuacji społeczno-politycznej w Rosji wskutek nieudolnej tzw. SOW.

   Polubione przez 1 osoba

   • kmieciowka

    Jeśli Prigożin jest żydem, to byłby to chyba pierwszy żyd w XXI wieku, który pochlebnie wypowiada się o Józefie Stalinie.
    Co więcej, chce niby zastosować metody Stalina do oczyszczenia kremlowskiej Stajni Pejsjasza…
    To jest niewiarygodne, jeśli ów osobnik rzeczywiście jest z narodu „przebranego”.

    A przy okazji; ciekawi mnie niezmiernie, kto finansuje tę jego Grupę Wagnera, która przypomina hitlerowskie Schutzstaffel… i czyją „Strażą Przyboczną” jest ta formacja, która w normalnym państwie nie powinna nawet przez ułamek chwili zaśmierdzieć?

    Polubienie

 8. osoba prywatna

  Brudne Japońce czyli jak żydowska propaganda wojenna przemieniła Amerykanów w dzike bestie
  https://varapanyo.blogspot.com/2022/12/brudne-japonce-czyli-jak-zydowska.html?m=1

  Polubienie

 9. przyjaciel

  zmarł Mirosław Hermaszewski , pokój jego duszy, mam nadzieję że teraz ogląda nas z góry , tak jak żył.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.