Metody manipulacji Polakami – Grzegorz Braun jako przykład

8db39b47000295124f327af1Coraz trudniej indoktrynować Polaków, lecz stare sposoby wykorzystywania religii do celów politycznych nadal się sprawdzają. Wystarczy zamachać różańcem, zawołać „szczęść Boże” i prostolinijny, poczciwy, Polak i często katolik, już jest kupiony. Manipulowanie świadomością społeczną staje się jednak coraz trudniejsze – a to dzięki skromnym możliwościom niezależnej publicystyki narodowej w Internecie, która obnaża żydowskie, żydo-masońskie, indoktrynacyjne fałsze. Jednak walka z Międzynarodowym Żydem (MŻ) o dusze narodu prowadzona tak skromnymi środkami medialnymi przybliża nas do sukcesu bardzo wolno, zbyt wolno, jak na polityczne potrzeby świadomej walki o przetrwanie narodu i jego państwa. MŻ działa intensywnie na wszystkich polach niszczenia świadomości społecznej, narodowej. Niszczy młode umysły poprzez oświatę, poprzez totalne żydo-media, angażując i przekierowując uwagę młodzieży na cały segment coraz prymitywniejszej popkultury, a ogół społeczeństwa bombarduje ogromem nieistotnych informacji i rosnącą zgnilizną moralną ich treści. Jedyna nadzieja w tym, że MŻ nie jest w stanie zniszczyć instynktu samozachowawczego społeczeństwa, które w jakimś momencie musi zdecydowanie powstrzymać własną degradację i zniszczyć rozpoznane już zło.

Dariusz Kosiur

Grzegorz Braun. Polski kandydat na prezydenta?

tekst za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/grzegorz-braun-polski-kandydat-na-prezydenta-2015-03

Obrońcy Kościoła czy Polski muszą pamiętać, że niebezpieczeństwo pochodzi nie tylko ze strony tzw. lewicy, establishmentu czy mainstreamu, lecz przede wszystkim z łona kościoła posoborowego oraz z kręgów prawicowych, od narodowców i patriotów — bo tysiącletnia polityka żydowska polega na tym, żeby potajemnie przedostawać się zwłaszcza do tych sektorów, instytucji religijnych i opozycyjnych, by wyeliminować prawdziwych obrońców kraju i wiary, a przede wszystkim tych, którzy znają żydowskie niebezpieczeństwo, — a w ich miejsce zainstalować swoją agenturę. Dokładnie tak, jak zrobiono to z Solidarnością, o czym wszyscy doskonale wiemy.

Ojcem Grzegorza Brauna jest Kazimierz Braun, reżyser, profesor reżyserii na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo. Bratem Kazimierza Brauna jest Juliusz Braun, obecny prezes TVP. Dziadek Grzegorza to nieżyjący już Juliusz Braun. Bratem zaś dziadka był Jerzy Braun.

Jeden z ważnych ośrodków masonerii w Polsce, po pierwszej wojnie światowej, został zorganizowany jako Instytut Mesjanistyczny. Kierował nim wysoko stojący w hierarchii masońskiej Józef Jankowski – różokrzyżowiec i martynista, znawca Kabały. Jego najbliższym współpracownikiem i wychowankiem był Jerzy Braun – postać niepospolita: filozof, poeta, doskonały publicysta i redaktor pism na dobrym poziomie, przede wszystkim Zetu i Merkuryusza Polskiego Ordynaryjnego.

Po przekształceniu Instytutu Mesjanistycznego w Towarzystwo Hoene-Wrońskiego, Jerzy Braun z niesłychaną energią zaczął propagować naukę tego filozofa, którego Papus stawia w jednym rzędzie z takimi Mistrzami, jak Fabre d’Olivet i Eliphas Levi. Jako członek Zakonu wyspecjalizowanego w prowadzeniu dywersji Jerzy Braun – mason wysokiego stopnia, pochodzenia żydowskiego, zaczyna energicznie zwalczać masonerię i Żydów, przede wszystkim na łamach Merkuryusza; można się domyślić z jakim skutkiem.

W końcu lat trzydziestych organizuje Porozumienie Organizacji Antymasońskich i zaczyna wydawać Biuletyn Antymasoński, którego materiał informacyjny z zachwytem przejmuje prasa narodowa i katolicka. Dobry dowcip, nieprawdaż? Zakon masoński posiadł tę mądrość, że może spokojnie egzystować dopiero wtedy, gdy sam zorganizuje własnych przeciwników – i odpowiednio nimi pokieruje. I robi tak nadal.

Filozofia Hoene-Wrońskiego propagowana przez Jerzego Brauna systematyzuje podstawowe elementy Kabały i przedstawia je w duchu niemieckiej filozofii idealistycznej. Po dziś dzień zwolennicy i wyznawcy Wrońskiego – zwani wronskistami – tworzą rodzaj sekty ściśle związanej z Zakonem Martynistów – jedną z naczelnych struktur wolnomularstwa.

Juliusz Braun

Jerzy Braun w czasie okupacji niemieckiej stał się jednym z przywódców „Unii” (1940-42) – organizacji konspiracyjnej o chrześcijańskim charakterze. „Unii” podległy był m.in. Teatr Rapsodyczny. Mieczysław Kotlarczyk, któremu Jerzy Braun pomagał w zorganizowaniu i prowadzeniu Teatru Rapsodycznego, wprowadził do „Unii” jednego ze swych aktorów i podopiecznych, młodego Karola Wojtyłę. To Kotlarczyk wprowadził Wojtyłę w fenomenologię. Tak się zdarzyło, że Kotlarczyka zainspirowała Helena Petrowna Bławatska, rosyjska okultystka, założycielka nowoczesnego teozofizmu. Bławatska, jak potem Wojtyła, nauczała, że religie były bardzo podobne do siebie, wszystkie pochodziły z tego samego źródła.

W książce „Il Pensiero of Karol Wojtyla” [Myśl Karola Wojtyły] włoskiego współczesnego filozofa i polityka. Rocco Buttiglione, możemy przeczytać: „Żeby zrozumieć Kotlarczyka, ponad to co mówi o nim Wojtyła, ważne wydaje się przeczytać Mieczysława Kotlarczyka “Sztuka żywego słowa” (Gregorianum, Rzym, 1975), ze wstępem kard. Karola Wojtyły… Odnośnie relacji, jakie istnieją między słowem [mówionym] i przedmiotem [widzianym], Kotlarczyk czytał i rozważał teksty z tradycji teozoficznej Heleny Pietrownej Blawatskiej, Świtowskiego, Ignacego Matuszewskiego… i z tradycji hebrajskiej – Ismara Elbogena – zgodnie z którą wszystko redukowane jest do syntezy osobistej”.

Teatr Rapsodyczny czerpał inspirację do swoich przedstawień z tekstów literackich, filozoficznych, religijnych, z poezji romantycznej i neoromantycznej. Koncepcja teatru wyrosła z ducha polskiej myśli mesjanistycznej, z pism Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Hoene-Wrońskiego, Andrzeja Towiańskiego.

Towiański był zwolennikiem „mesjanizmu”, prądu zapoczątkowanego przez Hoene-Wrońskiego „który ostatecznie skończył wierząc, że jest Parakletem na którym spoczywa misja głoszenia «chrystianizmu spełnionego»” (Rocco Buttiglione, s. 251).

Zwolennikami mesjanizmu byli również dwaj wielcy mężowie polskiej literatury: Zygmunt Krasiński (1812-1859) i August Cieszkowski (1814-1894): pierwszy „głosił, że Kościół Piotrowy dobiega końca, jak wszystkie starożytne społeczności„, drugi „obwieszczał otwarcie trzeciego i ostatniego wieku historii: po starożytności, która była epoką Ojca, po okresie chrystianizmu, który był czasem Syna, wkrótce nadejdzie era Ducha Świętego, który uskuteczniając porozumienie woli ludzkiej z Wolą Bożą założy na ziemi królestwo Boże: wówczas to urzeczywistni się «pełnia narodów» obwieszczona przez świętego Pawła” (Rocco Buttiglione, s. 250-251). Co do Towiańskiego, w swojej głębokiej pokorze, uważał się, za trzecie po Napoleonie objawienie Chrystusa, za wybranego przywódcę, który miał powstać z narodu, Polski – na wzór Chrystusowy – męczennicy i odkupicielki. Był on „upojony literaturą mistyczną i okultystyczną: być może był dopuszczony do jakichś tajnych stowarzyszeń” (Rocco Buttiglione, s.252).

Kazimierz Braun, od 1985 w USA, reżyser, uczony, pisarz

Kazimierz Braun, od 1985 w USA, reżyser, uczony, pisarz

Ojciec Grzegorza Brauna, Kazimierz Braun, w wywiadzie udzielonym dla Dziennika Polonii w Kanadzie relacjonuje: W początkowym okresie kontaktów Jerzego Brauna z Karolem Wojtyłą można mówić o dużym wpływie idei, twórczości i osobowości przywódcy „Unii”, starszego przecież o 19 lat poety, myśliciela, przywódcy – na młodego aktora, początkującego poetę i dramatopisarza, a niebawem alumna podziemnego seminarium. Echa idei „Unii” odzywały się po latach wielokrotnie w pismach i wypowiedziach Jana Pawła II.

Ostatnią dekadę życia Jerzy Braun spędził w Rzymie. Tam zaangażował się w prace Soboru Watykańskiego II (1962-65) – był konsultantem w sprawach ekumenizmu i apostolstwa świeckich. Współpracował z prymasem Stefanem Wyszyńskim i biskupem Karolem Wojtyłą. Dwukrotnie gościł na audiencji u antypapieża Pawła VI (żyda, masona, komunisty).

Zachowało się kilka bardzo znaczących fotografii stryja: z Prymasem Wyszyńskim, z papieżem Pawłem VI, z Karolem Wojtyłą. To ostatnie pochodzi zapewne z wiosny roku 1964, a zatem już po powołaniu Wojtyły na urząd arcybiskupa krakowskiego, a przed wyjazdem stryja Jerzego z kraju. Obaj są na tym zdjęciu jacyś radośni, uśmiechnięci, pełni nadziei… – mówi w wywiadzie Kazimierz Braun.

Zapytany o kontakty rodziny Braunów z Janem Pawłem II odpowiada:

– Kontakty z Karolem Wojtyłą miał mój ojciec Juliusz, prawnik i ekolog, działacz katolicki i więzień polityczny (tak jak stryj Jerzy). Potem te kontakty objęły młodsze pokolenie. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Maria Braun-Gałkowska, to moja kochana młodsza siostra. Moja wielka przyjaźń i radość. To właśnie dzięki niej wszedłem do grupy młodzieżowej zwanej „Święta Lipka”. W tamtych latach (od 1958 r.) studiowałem w Warszawie reżyserię. Ona była wtedy studentką KUL-u. Studentem KUL-u był też jej narzeczony, wkrótce mąż, potem również profesor KUL-u, Jerzy Gałkowski. (…)

Karol Wojtyła był dla nas po pierwsze przewodnikiem duchowym, wzorcem modlitwy, zarówno wspólnotowej, jak i indywidualnej – miał takie chwile w ciągu dnia, gdy usuwał się na modlitwę samotną, „wychodził na górę”, jak Chrystus. Był też wymagającym pedagogiem oraz aktywnym turystą, czy uczestnikiem gier sportowych.

Z ogromnym wzruszeniem wspominam, że grałem kiedyś w siatkówkę z papieżem… Te wyjazdy uczyły właśnie tego: integracji modlitwy z nauką i pracą, a także i rozrywką, przenikania modlitwą wszelkiej działalności „świeckiej”. On ukazywał jedność życia duchowego i „życia w świecie”. Dawał przykład życia tą jednością.

Grzegorz Braun jest dzisiaj związany ze środowiskami tzw. tradycji katolickiej, m.in. z Bractwem św. Piusa X. Bractwo to zostało założone oraz jest finansowane przez rodzinę Rothschildów. Ciepło jest przyjmowany również w parafiach soborowego kościoła.

Braun w swoim wystąpieniach mówi dużo prawdy o sytuacji Polski, o Żydach oraz masonerii. Jednym z głównym punktów programu Brauna jest własność, wolność gospodarcza. O czym jednak Grzegorz Braun nie mówi?

Głoszenie idei wolnościowych, postulatów obniżenia podatków, własności itd. nie ma żadnego znaczenia i jest niemożliwe do realizacji tak długo, jak Naród Polski nie ma prawnej możliwości emisji własnej waluty. Konstytucja Kwaśniewskiego vel Stolzmana z 1997 r. oddała emisję złotówki w ręce żydowskiej lichwy. Art. 220 konstytucji zabrania finansowania deficytu budżetowego przez „zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”. Innymi słowy Narodowi Polskiemu odebrano możliwość emisji pieniądza i oddano ją w ręce żydowskie. W istocie jest to główna przyczyna ucisku fiskalnego i jak długo Polska będzie miała związane prawem ręce w emisji złotówki, tak długo nie ma możliwości obniżenia czy likwidacji ucisku fiskalnego. Dlatego wszelkie postulaty Korwina czy Brauna odnoście obniżenia podatków i likwidacji biurokracji nie mają żadnego znaczenia. Działając w myśl zasady Mayera Amschela Rothschilda „Daj mi kontrolę nad podażą pieniądza narodu i nie będzie mnie obchodzić kto tworzy jego prawa” temat ten jest przemilczany przez wszystkich kandydatów w wyborach i przez wszystkie partie polityczne.

Grzegorz Braun postuluje, aby Naród jednoczył się wokół soborowej sekty antychrysta udającej Kościół katolicki. W świetle wiary katolickiej, posoborowy kościół nie jest Kościołem katolickim a posoborowa hierarchia z „papieżem” na czele, nie jest hierarchią Kościoła katolickiego. Każdy, kto temu przeczy, jest albo zwiedziony przez żydowskie kłamstwa, albo działa w złej woli i celowo kanalizuje siły i potencjał Narodu i zagubionych katolików w ściek żydowskiej sekty ubranej w katolickie szaty.

10274305_642701815797749_2723391722581501626_n

Nie możemy pozwolić, aby przywódcami katolickiej i narodowej opozycji wobec żydowskiego NWO stały się osoby, które za fundament swojej działalności obierają jedną z macek synagogi szatana – soborowy kościół, uparcie twierdząc, iż jest to Kościół katolicki i temu kościołowi należy się posłuszeństwo. Taka opozycja zawsze będzie fałszywą opozycją, tak jak opozycja Wałęsy, Michnika, Kuronia, Geremka, itd. z żydem Wojtyłą na czele, była fałszywą opozycją wobec komunizmu.

Grzegorz Braun pozuje na Polaka, katolika, patriotę, narodowca.

 

wytłuszczenia w tekście oraz ilustracje: redakcja WPS

*                    *                    *

Przyczynek do Konstytucji III żydo-RP

 UKSW powstała w 1954r. (w czasie bolszewickich żydo-rządów !) jako Akademia Teologii Katolickiej (ATK). Pełne prawa kościelne ATK uzyskała w 1989 r. i odtąd była uczelnią jednocześnie państwową i kościelną (katolicy winni to sobie przemyśleć !).

Wypada tu przypomnieć, że w murach tej uczelni, w 1997r. – nosiła jeszcze nazwę ATK i miała prawa kościelne ! -, znalazło swoje lokum Studium Generale Europa(SGE), nowoczesna, kosmopolityczna, europejska idea i inicjatywa polityczna. Uroczysta inauguracja działalności SGE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna.

Dyrektorem generalnym SGE jest nie byle, kto, bo sam Andrzej Olechowski, który w inauguracyjnym wykładzie powiedział: „Krucjata przeciw globalizacji ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. To państwo narodowe jest totalitarne i niechrześcijańskie„.

Wśród prelegentów i wykładowców SGE są takie znakomitości jak: Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Lena Kolarska – Bobińska, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Michalski, Andrzej Olechowski, Aleksander Smolar, Hanna Suchocka, Jerzy Szacki, Andrzej Zoll, Józef Życiński.

W murach tej szacownej katolickiej uczelni pracowano także nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy agencina polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, agendy światowych lichwiarzy. Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, dr T. Syryjczyk, poseł RP oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

D.Kosiur

Reklamy

117 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

117 responses to “Metody manipulacji Polakami – Grzegorz Braun jako przykład

 1. Ludzie dajcie kór.. żyć . Zbierałem na niego podpisy . Nie wierzę w to co piszecie .

  Polubienie

  • To uwierz… a w zasadzie trzymaj się faktów – a to nie jest kwestia wiary..
   Nie ma coś takiego jak kościół/katolicki/ przed soborowy i po soborowy…
   To jest Taki Sam Kościół od poczatku /patrz Konstantyn/ do dzisiejszego końca po soborowego.. Sobór tylko zrobił Krok do Przodu czyli w stronę totalnej degeneracji – już oficjalnie..

   Jeżeli ktoś jest wierzącym to chcę przypomnieć że wiara – to wiara w Boga a nie w jakiś Kościół!
   To Żydzi! stworzyli Kościół Katolicki…. Stronnictwo Faryzeuszy…
   A my w Polsce zawsze byliśmy tępieni przez tą instytucję…
   Raz się odkuliśmy . /Bitwa pod Grunwaldem/… ale to było chwilowe i pozorne bo agenci papiescy cały czas działali…

   Obecy żydo-ekumenizm /holodupki hop do kupki/ …..

   Polubione przez 1 osoba

   • http://wolna-polska.pl/zydokomuna ŻYDOKOMUNA W POLSCE – III RP (PRL BIS) Tajne przemówienie Jakuba Bermana do żydów w Polsce: Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

    Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.

    W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

    W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, społdzielczość.

    W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.

    Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.

    Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.

    Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku.

    Jeżeli stwierdza się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.

    Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycje.

    Sa niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm.

    Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady. Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.

    Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, ze USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów. Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata.

    Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.

    Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730.

    Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski – tzn. Zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju.

    Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjeliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.

    Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują wiekszą solidarność. Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu.

    Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.*

    Polubienie

   • michal

    Panie Rafale znam to od dawna , ponieważ takie rzeczy trzeba nauczyć się na pamięć . Inaczej mówiąc POP . Niestety pejsaci zrobili co do nich należało perfekcyjnie , a Polak ma wybór albo tak jak ja wyjechać i już od wielu lat mieszkać w innym kraju i tam pracować , albo zostać w Polsce zasuwać na śmieciówce bez ubezpieczenia , pozostaje też biedronka lub lidl czy carefour . Następnie co kilka lat wybór między sraczką pisowską a gównem PO – wskim i już do końca świata gadanie o smoleńsku i zastanawianie się czy to zamach czy ludzka głupota i czy Błasik napił się piwa czy nie ? . Z taką Polską mnie nie po drodze. Pozdrawiam i dziękuje za ten post . Może jakiś leming to poczyta i zmądrzeje .

    Polubienie

   • Wojtek Szeligowski

    Takiego steku bzdetów to się nie codzień czyta. Pan Kosiur (doktor) ma o ekonomii takie pojęcie jak rabin o niepokalanym poczęciu. Te rewelacje o Grzegorzu Braunie tez niczego sobie. To wszystko pewnie w nocy przychodzi, a pan to nad ranem spisujesz? ” …Grzegorz Braun postuluje, aby Naród jednoczył się wokół soborowej sekty…” – a facet ślub brał w rycie trydenckim. Kosior – ty żeś musiał w dzieciństwie mamie z kołyski na głowę wypaść i tak ci od tej pory zostało. niezła ustawka.

    Polubione przez 1 osoba

   • Rob Veggett

    Kościół Rzymskokatolicki nigdy nie był dobry, zwłaszcza dla Polaków i innych Słowian, czy to przed czy po Soborze Watykańskim Drugim. Parę dowodów tutaj:
    „Zasługi” KRK dla Polski i Polaków:

    http://forum.ioh.pl/viewtopic.php?t=13557

    http://forum.ioh.pl/viewtopic.php?t=13374

    https://forum.ioh.pl/viewtopic.php?t=17525

    Warto przestudiować.

    Polubienie

  • przemex

   No to nie bądz naiwny i nie zbieraj więcej podpisów dla tego typu podstawionych przez reżim cwaniaków jak Braun, zanim coś zrobisz zastanów się sto razy żebyś potem nie czuł się oszukany.

   Polubienie

  • Ewa

   ma pan racje ,niech pan nie wierzy.Pan D.Kosiur jest znany z robienia zawieruchy prawie wszedzie,prosze mu przypomniec wybory 2010 z Otwocka

   Polubienie

  • Jacek

   Autor nie ma żadnego pojęcia o ekonomi i o reszcie tez pewnie nie ma bo miesza daty, łączy ludzi żyjących 150 lat wcześniej…
   Żaden rząd nie może drukować pieniędzy żeby pokrywać wydatki !!! to była by kradzież !!! robiąc tak okrada się ludzi mających oszczędności w bankach, czyli tak naprawdę wszystkich bo niby wszyscy płacą na swoje emerytury ! Tak robiła komuna i skończyło się hyperinflacją, bo nie bylo z czego wypłacać emerytur to drukowali….
   Od druku pieniądza nie przybywa towarów, mieszkań itd.
   załóżmy że wydrukujemy każdemu ile chce pieniędzy, czy ktoś za takie wydrukowane pieniądze sprzedał by własne mieszkanie ??? co za różnica czy samemu w domu by się drukowało, czy ustawiło w kolejce po zasiłek wypłacony takimi drukowanymi pieniędzmi ….

   Po co pracować kiedy można sobie pieniądz drukować??? może dlatego że żywności się nie wydrukuje… Domy też, i za czyjąś pracę trzeba zapłacić swoją pracą, a pieniądz to tylko forma wymiany naszej pracy na inną….

   To lewackie brednie w artykule:
   ” Art. 220 konstytucji zabrania finansowania deficytu budżetowego przez „zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”. Innymi słowy Narodowi Polskiemu odebrano możliwość emisji pieniądza i oddano ją w ręce żydowskie. W istocie jest to główna przyczyna ucisku fiskalnego i jak długo Polska będzie miała związane prawem ręce w emisji złotówki, tak długo nie ma możliwości obniżenia czy likwidacji ucisku fiskalnego. Dlatego wszelkie postulaty Korwina czy Brauna odnoście obniżenia podatków i likwidacji biurokracji nie mają żadnego znaczenia.”

   Polubienie

   • Pol

    Panie Jacku wytłumaczę czym sie to różni bo nie rozumie pan genezy jak i całego procesu: druk własnej waluty to zadłużanie sie u siebie, a zadłużanie sie w obcej to zadłużone kontrolowane i sprzedane DE facto państwo polskie. ….Komu?
    To co napisał kolega wcześniej to istna prawda, w tym temacie, innych wątków nie poruszam.
    Myśleć a nie słuchać prymitywnej skrzynki i innych propagandowych mediów. 😉
    Pozdrawiam

    Polubienie

  • Andrzej

   Wszystko by można przyjąć, ale gdy mierny autor tych wypocin, wciągnął w to wszystko św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, to bez dwóch zdań, cały ten gniot można wrzucić do pieca.

   Polubienie

 2. Komu w tym kraju wierzy?

  Polubienie

  • Na to, żeby komuś w polityce zaufać, niestety nie ma innego sposobu, jak samodzielne zdobycie minimum wiedzy historycznej i politycznej. Wtedy można oceniać, kto kłamie, a kto nie.

   Nasza strona powstała właśnie w celu dostarczania tego minimum niezbędnej wiedzy, dlatego już dwukrotnie została zlikwidowana w ubiegłym roku przez agenturę żydo-systemu, a nasze stowarzyszenie nie mogło uzyskać sądowej rejestracji mimo, iż statu WPS nie różni się od statutu żydowskiej Krytyki Politycznej w punktach kwestionowanych przez sąd rejestrowy III RP.

   Polubione przez 1 osoba

   • Wojtek Szeligowski

    Panie Kosiur z całym szacunkiem, albo jesteś pan idiotą, albo jakimś podstawionym gogusiem. Ja też w mojej rodzinie miałem różnych delikwentów. Ze strony ojca banderowcy pierszej wody, których nawet NKWD i UB ścigało, tak pałę przeginali. Ze strony matki tzw. „wielcy patrioci” ale (niestety) „zwęgleni”, z Teofilem Wiśniowskim na czele, jednym z przywódców Powstania Listopadowego i założycielem, (niestety) wielu masońskich towarzystw węglarskich. I co, to oznacza, że ja muszę te chlubne tradycje kontynuować? Pomijam już to, że pańskie „minimum wiedzy historycznej” odnośnie atakowanego Grzegorza Brauna to jest jakiś koślawy żart i wszystko to kupy się jednej nie trzyma. Jeśli w pana chorej czaszce klekocze jakaś odrobina mózgu, dzięki czemu zdołał pan zachować odrobinę rozsądku i przyzwoitości, to skończ pan te idiotyzmy wypisywać i szkalować niewinnych ludzi. Jeśli pan nie przestaniesz, to ja się panu po życiorysie przejadę. Myślę że w pana przypadku zdobycie „minimum wiedzy” nie będzie trudne. Pozdrawiam ozięble.

    Polubienie

   • Tomek

    Lepiej szybko nauczcie się, że nie wolno generalizować. Nie każde Żydowskie dziecko, nie każdy Żydowski młodzieniec jest zaprzysięgłym Naszym wrogiem. Nie bądźmy antysemitami. Jeśli macie coś do konkretych osób, przedsięwzięć, organizacji lub struktur – nazywajcie je po imieniu. Kiedy tak czytam tutaj, jacy Ci Żydzi są wg. Was są źli,w moim odbiorze jesteście antysemitami. A to bardzo nieładna przywara.

    Jeśli chcecie naprawdę, aby cos sie tu zmeniło, to zamiast szerzyć nienawiśc, zacznijcie TWORZYĆ oddolnie, wspierac takie osoby jak ja w budowaniu lepszej Polski, zamiast próbowac niszczyć i szerzyć dalsze podziały!
    Narodowcy i patrioci w Polsce są siłą działającą w imię tego Narodu. Działaja najlepiej tak, jak potrafią. Dlatego jest to właściwy materiał do współpracy.

    Jest tu strasznie dużo informacji. Skąd mogę wiedzieć, że nie ma tu także kłamstw lub dezinformacji? Może podali byście jakieś sprawdzone źródłana końcu artykułu dla czytelników?

    Polubienie

 3. Wiedzy trochę mam , ale komuś trzeba ufać jeżeli ktoś mówi do ciebie jak najlepszy przyjaciel i patriota . Mnóstwo godzin słuchałem jego wypowiedzi , byłem na spotkaniach . Naprawdę pan Grzegorz mówi super to sami co i ja myślę , zresztą on sam mówi ,że kupa ludzi go nazywa masonem , Żydem itp ale on ma twardą skórę . Waszą stronę tez bardzo często czytam i ja lubię . kór… jestem trochę rozbity po tym co tu przeczytałem . On sam mówi na spotkaniach ,że ten Braun co teraz trzęsie TVP to jego wujek bodajże , faceta wszyscy gnoja naokoło , nie ma dostępu do gównianej TV reżimowej i chyba jutro ma proces sądowy . Dzięki za odpowiedz panie Dariuszu.

  Polubienie

  • Pewnie trzeba by poczytać Felikse Eger . To może być jakiś klucz

   Polubienie

  • przemex

   „Wiedzy trochę mam, ale komuś trzeba ufać jeżeli ktoś mówi do ciebie jak najlepszy przyjaciel i patriota.” – można ufać ale nie bezgranicznie i bezkrytycznie, a to że ktoś ma gadane i mówi do ciebie pięknym, pełnym podniosłych frazesów i górnolotnych haseł językiem oraz popisuje się przed oczarowaną pieprzeniem o niczym publiką swoją rzekomą wiedzą historyczną, filozoficzną czy jakąkolwiek inną to wcale nie znaczy że ktoś taki jest godzien zaufania. I to wcale nie znaczy że ktoś taki musi być agentem może być zwykłym idiotą i ślepcem prowadzącym głupich i ślepych ku przepaści nawet o tym nie wiedząc.

   Polubione przez 1 osoba

   • przemex

    Widać na twoim przykładzie katolacką „miłość blizniego”, jak brak argumentów to wyzwiska i grozby, tyla ta wasza zawszona banda znad Jordanu potrafi bo już do niczego innego się nie nadajecie katolackie ścierwojeby. A co do Stalina to niejeden rzekomo „święty ojciec” zwany papieżem dorównywał mu a nawet przewyższał okrucieństwem a żydowska NKWD tortur nie wymyśliła a odziedziczyła je po katolackich dzikusach ze świętej inkwizycji czy waszych „misjonarzach” niosących „dobrą nowinę” a zostawiających stosy trupów za sobą i kto tu jest zbrodniarzem zasrańcu?

    Polubienie

  • Adam Kuntok

   Do szanownego Michała

   Chciałbym abyś nie zawsze ufał we wszystko co kto napisze, szczególnie jeśli nie podaje żadnych odnośników gdzie możnaby sprawdzić to co napisał.

   Jeszcze bardziej sceptycznym być należy gdy pisze to ktoś kto razem ze swoim koleżką Pawłem Ziemińskim z Łodzi wysławia pod niebiosa jednego z największych bestii jakie wydała ludzkość – JÓZEFA STALINA – za to iż tu uwaga, nie wywróć się „dał Polsce wolność”
   Nie wierzysz? to posłuchaj co mówią Pan Kosiura i Ziemiński

   Takie rzeczy mówić, jak również popierać obeliski ku czci sowieckich zbrodniarzy spod znaku czerwonej gwiazdy, może tylko najgorszy skur…syn!

   Po wysłuchaniu tego co ci dwaj panowie mówią straciłem resztki szacunku do P. Ziemińskiego, o którym słyszałem i nie zawsze się z nim zgadzałem ale wydawało mi się że nieraz może coś ciekawego powiedzieć.
   Po laudacji na rzecz Stalina jest on dla mnie ścier..em !!!

   Grzegorz BRAUN, choć można mieć pewne nieznaczne zastrzeżenia (zna się z banderówą Stankiewicz, która zachwalała neobanderyzm i zalecała Polakom popieranie go ; gościł tego roku u żyda Kornela Morawieckiego, który opowiada takie rzeczy że głowa boli) jest jednak JEDYNYM katolickim, antysystemowym i narodowym kandydatem i MUSIMY go popierać! W swoich działaniach nie zrobił nic co by go dyskwalifikowało.
   Nie znaczy to że mamy mu bezgranicznie ufać, bo każdego trzeba kontrolować, ale jest na pewno bardziej godny zaufania nić pomioty w postaci Kosiury i Ziemińskiego

   Polubienie

   • Dziękuje panu serdecznie za odpowiedz . Po przeczytaniu tego artykułu wygląda on profesjonalnie . Chyba już nikomu nie wierzę . Wszyscy to kór.. na około masoni wtajemniczeni w różnych stopniach , żydomasoni syjoniści . Bolek tez jak wlazł do kościoła modlił się godzinami i gdybyś na niego spojrzał wyglądał jak zamarżnięty sopel lodu pogrążony w modlitwie. Nabrałem się na Bolka , który teraz żyje w luksusie , dupę pluskwa w luksusowym jakuzzi i jeszcze jest na tyle bezczelny , że to wszystko umieszcza na wykopie i się śmieje prosto w twarz głupim gojom. Moja osoba musi jeżdzić do Niemiec i zap.. po 12 godzin , aby parę euro zarobic , w kraju roboty niet i taką Polskę nam tu psubraty urządziły.
    W hu… zrobił mnie kó.. Szechter i ta jego banda . Dośc juz tego ..w pi… u
    Kompletnie nie mam żadnych gwarancji ,że Braun to uczciwy człowiek , a nie następna podpucha . Dziękuje za odpowiedz.

    Polubienie

   • Chociaż muszę przyznać . Przesłuchałem dziesiątki godzin jego wypowiedzi , zbierałem podpisy . Nie zmieniam zdania 100 razy w ciągu dnia , ale faktycznie Bolek pierd… to samo na spotkaniach , matka Boska w klapie i co wyszło ? . Trochę do mnie doszło , czy ten Braun to nie następna podpucha dla debili gojów . Mam mętlik w głowie i kor.. sam juz nic nie wiem .

    Polubienie

   • Wojtek Szeligowski

    Panie Adamie bardzo celnie trafił pan w Kusiora. Pozwolę sobie jednak na parę uwag. Odnośnie spotkania z Morawieckim, z tego co pan tu mówi, to chyba nie był pan ,lub nie widział z niego relacji. Ja nazwałbym to – „zdemaskowaniem `patrioty` Morawieckiego”, bo tak trzeba by określić spór jaki rozgorzał między dwoma panami, między innymi o ponurą postać Amosa Komeńskiego, którego wielkim fanem okazał się pan Kornel Morawiecki, pokazując tym samym swoje rewolucyjne oblicze. Ze Stankiewicz Braun mial epizod w PKW w tym roku i wątpię czy osobiście ją tam zapraszał. Było tam niezależnie od siebie wielu innych „działaczy”, m. in. Wipler, Winnicki, Bosak i inni. Tak więc zestawienia, których pan dokonał, pozwoliłbym sobie określić jako troszkę infantylne. Pana wypowiedź zawiera za to ważne i decydujące zdanie w kontekście kusiorowego postulatu o „minimum wiedzy historycznej i politycznej”, któremu sam skołowany autor nie sprostał – napisał pan – „W swoich działaniach nie zrobił (Grzegorz Braun) nic co by go dyskwalifikowało”. I to jest sedno sprawy oraz podstawowy argument przeciwko takim wypocinom jak artykul pana (doktora) Kusiora. Pozdrawiam serdecznie i powodzenia.

    Polubienie

   • grzanek

    @Wojtek Szmulowski:

    „W swoich działaniach nie zrobił (Grzegorz Braun) nic co by go dyskwalifikowało”.

    Przecież Braun jest gorącym zwolennikiem “jude-ochrześcijaństwa” – to raz.
    Wpisuje się w bogoojczyźniany nurt patry-idiotów siejąc rusofobiczną propagandę oraz gloryfikując XIX-wieczne powstania narodowe, które były klęską Polaków, a triumfem V kolumny i zaborców, w czym bardzo przypomina PiS-owczyków szczujących na Putina i wciskającym nam całkowicie bezsmyślną, straceńczą, „romantyczną” wersję „patriotyzmu”, nie mającą nic wspólnego z Realpolitik czy interesem narodowym Polaków.

    Paniał suka?

    Polubienie

   • grzanek

    Poza tym, nam – etnicznym Polakom – naprawdę nie potrzeba semickich „polskich narodowców” w rodzaju Wildsteina czy Brauna właśnie.

    Polubienie

  • Johan

   Nie wiem kto to jest pan Kosiur ale jego wiedza historyczna wydaje się być wątpliwa i opierająca się na plotkach a nie na faktach, wrzuta o Bractwie Piusa X to dla mnie totalna dyskwalifikacja jegomościa. Można być podejrzliwym co do wielu rzeczy w dzisiejszym świecie ale po pierwsze trzeba patrzeć na „owoce” jakie chociażby Bractwo wniosło. Sianie destrukcji wszędzie nie posiadając samemu żadnych sensownych rozwiązań to totalny ślepy pesymizm prowadzący tylko do szaleństwa i dla mnie ten jegomość już w tym stadium jest. Przypuszczam że ma on poważny problem również z tym że Pan Jezus też był żydem wraz z wszystkimi apostołami. W jaki sposób może on ten fakt akceptować żeby nie być w konflikcie z sobą samym ???

   Polubienie

 4. Może Henryk pająk rzuciłby jakieś światło.

  Polubienie

  • Całkowicie zgadzam się z Panem Dariuszem… w 100% – tach..
   Jak ktoś ma wiedzę historyczną to nie potrzebuje mentorów…
   Bezczelność żydowska/chazarska/ nie zna granic… Przyjechał taki gnom… prezydent Ichsraea..,Perez. .. do Uniwersytetu Jagielońskiego i te ‚profesory’ uniwersyteckie, debile … słuchały wykładu tego Syjonisty że:…’historia wogóle nie jest potrzeba… ona służy konfliktom…. nie powinno się uczyć historii obecnej młodzieży…’!…
   No to się dzieje w państwie , tak zwanym ‚wolnym’…!

   A przecież wiedza historyczna daje zrozumienie obecnej rzeczywistości…. To jet ciągłąść.. Bez wiedzy historycznej niezrozumiesz obecnej sytuacji…

   Dlatego polecam … Kop i Szukaj wiedzy …a nie oczekuj jakiegoś ‚światła’… od Pająka, Brauna, i Hugo – Kołątaj .. wie od kogo…
   Człowiek wolny to człowiek mający wiedzę, a niewolnik musi mieć Pana…

   Polubione przez 2 ludzi

  • przemex

   Pająk prędzej zaciemni sprawę owijając pajęczynę wokół niej niż cokolwiek rozjaśni…

   Polubione przez 1 osoba

  • paziem

   Jeśli chodzi o H.Pająka, to niestety okres od katastrofy smoleńskiej -będący zarazem okresem decydujących zmian w geopolityce, kiedy to polityka Rosyjska ( głównie w wykonaniu Putina i jego najbliższych współpracowników) i polityka chińska podjęły skuteczne dzieło przeciwstawienia się dominacji żydo-anglosaskiej – wyraźnie dowiódł, że H.Pająk został zastraszony lub przewerbowany przez służby żydowskie i amerykańskie i stał się ich marionetką. A co gorsze być może taką marionetką,głęboko uśpioną, a z konieczności ujawnioną, był od samego początku.

   Odsyłam dofilmu.Szczególnie do fragmentu 1:06:40 do 1:16:00

   Polubione przez 1 osoba

   • polish power

    re: paziem
    Sam jestes agentem bolszewicko-komunistycznym, manipulujesz informacjami i propagujesz klamstwa.

    WYJASNIENIE

    Sprawa dotyczy wystepu historyka H.Pajaka w Lodzi w 2011r ( video: https://www.youtube.com/watch?v=1cbURf8DOls ) , ktoremu bydlak P.Zieminski zarzucal klamstwa wtedy i obecnie – vide komentarz P.Zieminskiego (paziem):

    paziem
    14 Luty 2016 o 00:03

    Autostrado do żydowskiego nieba,

    dobrze, że przpominasz tę prelekcję H.Pajaka. Ona właśnie nie pozostawiła watpliwości, że H.Pająk, to marionetka żydowstwa, ostatecznie zdemaskowana. Poplecznik sekty smoleńskiej i „zaklinacz” nieszczęsnych dusz nierozumnych polskich patriotów. Rejwach żydowski podniesiony w trakcie mojego wystąpienia jednoznacznie pokazał, że H.Pająk działa w osłonie kundelków mossadowskich droniejszego szczebla, histerycznie broniących H.Pająka przed zdemaskowaniem. To jest twój klimat i dlatego tak zachwycasz się „wieszczem” Pająkiem. Ja zawsze jak jest okazja powołuję się na ten „dialog” z H.Pajakiem w Łodzi dla pokazania jak przebiegła jest żydowska praca nad urobieniem polskiego umysłu i jak w końcu ta praca spełza na niczym, bo spotkanie takie jak w Łodzi demaskuje zaklinaczy rzeczywistości. Ale pojąc to może głowa myśląca, a nie taki pusty czerep jak twój.

    Moja odpowiedz do „paziem” – usuwana 3 razy z forum WPS

    Toronto 14 Luty 2016 o 07:45
    re: paziem,

    Przede wszystkim Rosja nie zwrocila Polsce do tej pory tzw. „czarnych skrzynek” oraz nie zwrocila wraku samolotu tylko pociela wrak na kawalki i to jest GLOWNE PODEJRZENIE O ZACIERANIE SLADOW KATASTROFY.

    Osoby, ktore naprowadzaly samolot na pas do ladowania podawaly sprzeczne informacje i kilkakrotnie zmienialy zeznania – to jest dowod manipulacji zwiazanych z przebiegiem wydarzen.

    Kolejna sprawa to opinie kilkunastu niezaleznych osob badajacych sprawe wypadku w Smolensku, w tym opinia Macierewicza ( wiec niech „paziem” nie sugeruje, ze H.Pajak jest agentem Mosadu, chyba ze ma na to niezbite dowody), ktore sugeruja, ze to nie byla katastrofa, ale zamach, czego tez nie mozna wykluczyc.

    Pierwszy film z katastrofy nakrecony telefonem komorkowym

    Ten sam film ze stabilizacja obrazu

    Rosjanin, ktory filmowal katastrofe telefonem komorkowym zostal zamordowany

    Urzadzenia pokazywaly pas do ladowania w innym miejscu

    Opinie lokalnych swiadkow katastrofy samolotu

    Kolejny swiadek katastrofy

    Swiadek Katastrofy porucznik A.Wosztyl (pilot Jak 40)

    Kolejne zeznania por. A.Wosztyla.

    Tajemnicza smierc chorazego Musia (technik pokladowy Jaka 40), ktory slyszal rozmowy kontrolerow ROSYJSKIEJ SZOPY KONTROLNEJ z pilotami polskiego samolotu TU154M.

    Wladze w Warszawie szantazuja polskich swiadków katastrofy w Smolensku

    Ewa Blasik o zastraszaniu przez spec sluzby III RP

    MOJE WNIOSKI Z POWYZSZYCH INFORMACJI:
    1. Rosja mataczyla i utrudniala sledztwo i jest odpowiedzialna za tajemnicze zgony kilku osob zwiazanych z katastrofa smolenska.
    2. Samolot TU154M nie zostal naprowadzony przez rosyjskich kontrolerow na pas do ladowania tylko w las – miejsce katastrofy oddalone od lotniska o okolo 300 m.
    3. Rzad PO mataczyl i utrudnial sledztwo oraz szantazowal swiadkow i niewygodne osoby.
    4. W zwiazku z punktem 1,2 i 3 nie jest wykluczony mord polityczny.

    Jesli chodzi o H.Pajaka to przeprosil swoich czytelnikow za wprowadzanie ich w blad z powodu swojej naiwnej wiary w Putina.
    Natomiast wy obywatelu „paziem” uparcie bronicie swoich polprawd o Putinie, jakie podajecie na forum WPS i w chamski sposob atakujecie H.Pajaka, ktory podaje kompromitujace i udokumentowane informacje o Putinie – tak samo w chamski sposob reagujecie obywatelu „paziem” na podawane przeze mnie kompromitujace informacje o Putinie, ktore zebralem ze zrodel w j.angielskim i niezaleznych od H.Pajaka.
    A widzac wasze zaciecie ideologiczne obywatelu „paziem”, macie zadatki na zostanie wzorowym policjantem na uslugach Putina i powinniscie zglosic sie na Kreml po czerwona opaske i palke.

    https://wiernipolsce1.wordpress.com/201 … /#comment-9611

    ZRODLO:
    http://forum.suwerennosc com/viewtopic.php?f=35&t=3093

    Polubienie

   • polish power

    WYJASNIENIE
    http://forum.suwerennosc com/viewtopic.php?f=35&t=3093

    Polubienie

 5. A… i .. przestrzegam .!.. nie kupujcie tabletek na grypę o nazwie Komorowski, Kopacz, Miller, Piechociński, Kaczyński, Duda, …..kto tam jeszcze…Korwin, Kowalski, Braun, Kukiz, Ogórek…..
  Przestrzegam … to jest powtórka z 81… tak zwana żydowska Solidarność

  A póžniej …a póžniej … będzie po staremu… czyli … koszernie…

  Polubione przez 1 osoba

 6. G.Braun jest apologetą Kościoła – ano popatrzmy sobie dokładniej na ten Kościół
  Ryba psuje się od głowy, a Kościół Katolicki od Watykanu. Od dawna wiadomo, że Watykan sprzyja nacjonalistycznym organizacjom ukraińskim i popiera tamtejszych morderców Polaków.

  Polecam ciekawy tekst:
  https://marucha.wordpress.com/2015/03/24/katobanderyzm-czyli-kosciol-katolicki-po-stronie-zla-przypadek-jozefa-kocylowskiego/

  I ciekawy komentarz pod tekstem:

  semperparatus said:
  Przy okazji przypominam,że dzisiaj przypada 16 rocznica zbrodniczej napaści NATO na Jugosławię…i w tej sprawie KK stanął po stronie agresorów…wcześniej uznał przecież deklaracje niepodległości Chorwacji i Słowenii sankcjonujące rozpad państwa południowych Słowian…A jeszcze wcześniej-funkcjonariusze Kościoła(w tym przypadku głównie franciszkanie)bezpośrednio uczestniczyli w eksterminacji narodu serbskiego…w Jasenovacu i innych obozach śmierci zostało okrutnie zamordowanych nie mniej niż pól miliona Serbów…a może nawet milion…”Nasz”umiłowany papież…podobnie jak Kocyłowskiego-wyniósł na ołtarze protektora ustaszowskich morderców…arcybiskupa Alojzego Stepinaca…

  Polubione przez 2 ludzi

  • Franciszkanie wymordowali jak się szacuje od 700 000 do miliona Serbów…Ok 200 000 Serbów się ‚nawróciło’ na łono papieża…Ale to nie pomogło – ich również wycięto..Oczywiście ogłoszono ich jako zbawionych, ale by dalej nie grzeszyli to ich zbito…
   Święty Franciszek lubił zwierzęta dlatego zwierząt nie wybito tylko ludzi…

   Taką opcję reprezentuje Braun!

   Polubione przez 1 osoba

   • Johan

    Dużo słów mało treści, zapluwacie się jadem i rzucacie kalumnie na bliźnich a wszystko to jeszcze oprawicie w ramy obrońców Kościoła Katolickiego – obłudnicy. Mając takich obrońców od razu jest się na straconej pozycji, jeśli Braun choćby i był żydem to wolę go posłuchać i niż was chore umysły

    Polubienie

 7. Skrzat

  A jakieś konkrety odnosnie tego, że Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. zostało założone oraz jest finansowane przez rodzinę Rothschildów.
  Jakiś dwa konkretne dowody? Daty? Kto dokładnie z Rothschildów finansuje? Czy to tylko teorie takie sobie bo się nie lubi Kościoła Katolickiego?

  Polubienie

  • Wojwit

   No to przeczytaj ten artykuł jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze raz… Skonfrontuj z komentarzami i własną wiedzą a jak posłuchasz intuicji i wreszcie doczytasz między wierszami, to dojdziesz do prawdy. A wtedy już będziesz wiedział, że to nie są pomówienia.

   Polubienie

   • Skrzat

    a co ten tekst jest slowem kaszpirowskiego, że mam czytać czytać aż w końcu uwierzę intuicji?
    Jest takie stare wsiowe powiedzenie w Polsce jak się nie ma argumentów,
    „Jedna baba gadała” – a później z tego robi się takie oto akcje, że FSSPX jest sponsorowane przez Rothschildów….

    Panie Dariuszu, proszę o Pana wypowiedź w tej kwestii…..
    Tylko proszę mi nie pisać abym czytał czytal czytal i poddał się wewnętrznemu glosu intuicji, bo to żaden argument:)

    Polubienie

 8. ana

  Gdzie mój wpis?

  Polubienie

  • Sprawdziłem i niestety, nigdzie Pani wpis się nie zachował. Proszę spróbować ponownie zamieścić komentarz. A jeśli podaje Pani w nim więcej niż dwa linki, maszyna odrzuci komentarz, wtedy proszę stosować zasadę: w jednym komentarzu maksymalnie dwa linki.

   Polubienie

 9. Od siebie dodam , iż dla mnie Braun to przykład pospiesznie skleconego /ławeczka rezerwowa się skończyła/ „ichniego” politycznego celebryty z wpisanym również na naprędce do metryczki lub jak kto woli biografii statusem „męczeństwa” , też na gorąco zrobionego przy świetle jupiterów i telewizyjnych kamer. Tylko skończony idiota w Polsce da się na to nabrać. Do czego nas doprowadziło „męczeństwo” Michnika, Kuronia i innych wszyscy wiemy.

  Po raz pierwszy Braun w towarzystwie Żebrowskiego i innych zwrócił moją uwagę tym swoim występem w klubie Ronina :

  Mój komentarz pod tym filmem :

  Ze wszystkim się zgadzam o czym mówią w tym filmie.. Mam jedno moje małe ale ! W Polsce nigdy nie było stalinizmu , a teraz nie ma post stalinizmu. W Polsce był żydokokomunizm , a obecnie jest post żydokomunizm w kolejnym tj. II i III pokoleniu /dzieci i wnuki/ . Czy ten zamierzony błąd semantyczny prelegentów / wykładowców, a w zasadzie logiczny ma znaczenie ? Dla mnie ma ! Dowodzi o ich nieszczerych intencjach wobec Polski i Polaków.

  Polubienie

 10. Osobiście sądzę , iż jednym z istotnych powodów naszych ciągłych niepowodzeń są dotychczas nieukarane zbrodnie historii, niezauważane i pomijane przez IPN w Polsce , pomimo tego, iż ich ściganie jest ich ustawowym obowiązkiem . Ze swej strony robię na tym polu co tylko mogę, by ten stan odmienić. Przy okazji dziękuję również Kierownictwu WPS, a szczególnie Pawłowi Ziemińskiemu za wsparcie na tym odcinku.

  Nieukarane zbrodnie przeszłości , przy współudziale pracowników wymiaru sprawiedliwości drogą do kolejnych przestępstw i bezkarności spadkobierców nieukaranych zbrodniarzy . Przykład :

  https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/s960x960/11096547_1800208483538700_3942161416488241800_o.jpg Niestety w Polsce nie ma ustawy na temat nieukaranych zbrodni. Był taki projekt w swoim czasie druk sejmu nr. 1441 z 12 października 1990 r. .lecz na projekcie się skończyło. Nieukaranym zbrodniarzom lub ich potomkom, którzy nami rządzą nie zależy, ażeby coś takiego powstało i trzeba im oddać to , iż robią to skutecznie.

  Polubione przez 1 osoba

  • O Ś W I A D C Z E N I E

   Oświadczam , iż kierując się uniwersalnymi zasadami dobra społecznego w tym sprawiedliwości , praworządności i uczciwości każdego nieuczciwego, skorumpowanego przez mafijną władzę w Polsce urzędnika państwowego , w tym sędziego, prokuratora będę traktował tak jak na to zasługuje i jak mi nakazuje moje sumienie i nie dopuszczę już nigdy do sytuacji , ażeby takie wartości ogólnoludzkie, w tym konstytucyjne jak niezawisłość , niezależność, bezstronność i sprawiedliwość były jedynie sloganami i przykrywką dla ich poza konstytucyjnych działań, częstokroć inspirowanych i sterowanych przez specsłużby oraz. że w tym celu wykorzystam całą swoją wiedzę operacyjno – śledczą oraz posiadane umiejętności , a także doświadczenie oraz wyobraźnię dziennikarską i polityczną oraz możliwości internetowe w kraju i za granicą , ażeby ci sprzedajni ludzie – w sytuacji ich bezkarności– do końca moich dni nie zaznali spokoju.

   Jednocześnie ostrzegam wszystkich , którzy na bazie społecznego niezadowolenia z działalności wymiaru sprawiedliwości dążą do rozwalenia władzy sądowniczej i prokuratorskiej i policyjnej w Polsce przed tego typu działaniami.

   Otrzymywane przeze mnie od różnych ludzi z Polski e-maile o bezprawiu w tzw. wymiarze sprawiedliwości w Polsce świadczą o morzu niesprawiedliwości na tym odcinku. Tak być nie może i nie będzie.

   Łódź, dnia 26 marzec 2015 r. Michał Jarzyński

   Polubienie

 11. Tamaar

  a słyszeliście o” Miedzynarodowym trybunale karnym do spraw Kosciola i państwa” tu ich oficjalna strona i odnosnie sprawy z Kanady :
  http://itccs.org/the-international-common-law-court-of-justice-case-no-1-genocide-in-canada/?

  Oskarzyli miedzy innymi Papieza Ratzingera o udzial w mordowaniu dzieci indianskich w szkolach Watykanskich ,swiadkowie widzeli jak je mordowal i torturowal ,jak rowniez za tuszowanie pedofilii w kosciele ,skazano go ponoc na 25 lat wiezienia i konfiskate dóbr i dlatego wlasnie musial abdykowac, oskarzyli rowniez Franciszka o inne zabojstwa w Irlandii ..
  wiecej tutaj:

  http://detektywprawdy.pl/2014/07/27/czym-jest-organizacja-skazujaca-bergoglio/
  http://detektywprawdy.pl/2014/11/01/satano-media-mlicza-nt-zbrodni-kosciola-proces-papieza-franciszka-biuro-prokuratora/
  http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/papiez-benedykt-xvi-skazany-na-25-lat-pozbawienia-wolnosci

  tutaj dokument o tuszowaniu pedofili przez Watykan:
  http://www.filmydokumentalne.eu/zbaw-nas-ode-zlego/

  Polubienie

 12. Tamaar

  zamordowany William Cooper o chrzescijanstwie i kosciele: https://www.youtube.com/watch?v=miMAsKihih8

  Polubienie

 13. Tamaar

  Jak Papieza olali biskupi od 1:25 ….. hmmm … dziwne to …

  Polubienie

 14. Adam Kuntok

  Obrzydliwe pomówienia. Nigdzie nie ma odnośników do prezentowanych zarzutów. Nigdzie autor nie pofatygował się aby przedstawić dowód na to że Bractwo Św Piusa X było finansowane przez Rotchildów ( Jest to nawet mało sensowane aby żydostwo miało interes w podtrzymywaniu nurtu tradycyjnego w katolicyzmie, oni wspierają modernistów w stylu JP2 aby jak najszybciej zniszczyć Kościół Święty)

  Polubienie

 15. Tamaar

  Bractwo Piusa X powstało jako bunt przeciwko Soborowi II który był zainspirowany przez masonerie ,to Sobór II ubóstwił jeszcze bardziej niż Sobór I Jezusa, twierdząc że Bóg może byc widzialny w postaci człowieka – wprowadził antropomorfizm, poza tym ułagodnił prawa do masonerii i innych zakonów, jak również nadał prawa żydom którzy do tej pory byli narodem wygnanym który zabijał Proroków a na Soborze uzgodniono ,że to starsi bracia w wierze i chrzescijanie im duzo zawdzieczaja i aby nawet w ROZMOWACH PRYWATNYCH ich nie obrażać i nie obwiniać itd itd….

  Co nie zmienia faktu ,że Sobór I tez był inspirowany przez masonerie , a apostoł Paweł – farazeusz był agentem żydowskim który kompletnie zmienił chrzescijanstwo na tzw – Kosciół Pawłowy i wprowadził w swoich naukach ideologie trojcy świętej ,a nawet Jezusa na oczy nie widział ,wiec defakto całe chrzescijanstwo dzisiejsze jest oparte na naukach agenturalno – masońskich.

  a żydzi jak to żydzi chcą mieć kontrole nad każdą ze stron,tak jak uzbrajają dwie strony konfliktu ,żeby sie nawzajem powybijały ,tak finansują i maja piecze nad różnymi odłamami chrzescijanstwa.

  Ps .idąc tym tropem to można stwierdzić,że każdy chrzescijanin nalezacy do jakiegokolwiek koscioła czy to Prawosławnego ,rzymskokatolickiego protestanckiego itd..prowadzi ludzi w sidła masonerii , co nijako jest prawdą ale również ma znamiona paranoi :), chociaz nie zaprzeczam ,że zamiłowanie G.Brauna do instytucji kościelnej -( nie do Boga )troche odstrasza .

  Polubione przez 1 osoba

 16. michal

  Warto kupić . Piszą o Braunie :
  „Tylko Polska” nr.15(753)/2015

  Polubienie

 17. Józef z Bergamotu

  Podpisałem się pod listą na G. Brauna. Co do wiarygodności artykułu – w momencie kiedy przeczytałem, że FSSPX czyli Bractwo Kapłańskie św. Piusa X zostało założone przez Żydów to przestałem wam wierzyć 🙂 Przestańcie kłamać. Rodzina Braunów być może ma związek z tymi sprawami o których piszecie, jednak co do p. Grzegorza – tak jak wszyscy wierni Tradycji w Polsce jak i niektórzy księża w pewnym etapie życia, poznając prawdę katolicką przestaliśmy uczestniczyć w życiu Kościoła posoborowego. Dajmy sobie i temu człowiekowi szanse. Wszelki inny wybór jest jeszcze gorszy.

  Polubienie

 18. On

  I o to chodzi autorowi artykułu, żeby wprowadzić zamęt. Wszak artykuł podpiera się faktami i wygląda profesjonalnie, ale utkany może być manipulacją. Chodzi o to, żeby czytelnik stracił orientację i zwariował.

  Polubienie

 19. kalipso

  Głosowałam na Pana Grzegorza i nie mam zamiaru zmieniać zdania. Dopiszcie może jeszcze,że z Billem Gatem morduje nas szczepionkami i że tak właściwie GMO jest Jego autorstwa a w Szwajcarii ma klinikę, w której po kryjomu tworzy armię bezdusznych klonów, stworzonych w próbówkach a wszystko to z namaszczeniem Świętych Głów.

  Polubienie

  • przemex

   „Głosowałam na Pana Grzegorza i nie mam zamiaru zmieniać zdania” – to po co to piszesz? Kogo to interesuje? Sama siebie starasz się w ten sposób przekonać do swojej racji? Bo jakoś wątpię aby to „nie mam zamiaru zmieniać zdania” zrobiło tutaj na kimś wrażenie…

   Polubienie

   • kalipso

    Nie interesuje mnie wrażenie takie czy inne wywoływane bądź nie. Czytam opinie,które akurat mnie irytowały i po analizie wewnętrznej samej z sobą postanowiłam,że napiszę komentarz, taki jaki moim zdaniem, własnej wewnętrznej potrzeby, uznaję za właściwy. Nie czuję się ekspertem z materii przez niektórych tu poruszanych, ale akurat Pana Brauna słucham z zachwytem. Stawiam w szeregu osób, które mają dla mnie wartość i tyle. Tylko krowa nie zmienia zdania – taką zasadę też mam. Oburzyła mnie jednak cała ta otoczka jakiegoś szaleństwa, jaka się tutaj objawiła. To wszystko. Pan Leszek Żebrowski, Pan Płużański, Pan Braun -Panowie,których stawiam na piedestale własnych wartości. Wierzę w to co mówią i robią. Cieszę się,że w ogóle takie osoby istnieją i wykazują troskę o Nasz Kraj.

    Polubienie

   • przemex

    „Pana Brauna słucham z zachwytem” – A co jest takiego zachwycającego w tym co mówi Braun? Bo po wysłuchaniu paru wywiadów z nim jakoś facet niespecjalnie przypadł mi do gustu. Po tym jak się wypowiada widać że facet ma gadane, dzięki czemu skutecznie kołuje i wyprowadza na manowce szczególnie młodych ludzi jakoś niespecjalnie nawykłych do głębszego analizowania tych uczonych a raczej wyuczonych na pamięć gadek…

    Polubienie

 20. paziem

  Kalipso,

  dla przemyślenia Pani( Pana)? zachwytu dla osoby i poglądów p. G.Brauna proponuję zapoznanie się chociażby z próbami dyskusji z p.Braunem w Łodzi, co znakomicie utrudniała grupa żydowskiej gawiedzi udająca katolików, czemu p. Braun nie miał nic przeciwko, a wręcz własnym zwyczajem nie odpowiadał na głos dyskutanta lecz rozwijał swój wyuczony dytyrymb na cześć kościoła, szkoły i strzelnicy, mający za plecami pochwałę anglosaskiego imperializmu i syjonistycznych, neokonserwatywnych ideologów. Rzeczywisty jego program, to antyrosyjskośc i bałamutne wykorzystywanie żarliwego, emocjonalnego patriotyzmu Polaków dla celów syjonistycznych dyrygentów z drugiego planu.

  Polubienie

  • kalipso

   Wprowadzacie Panowie niepokój w moje wewnętrzne klocuszki. I co teraz? Może i jest w tym coś na rzeczy. Tyle,że ja mam ból głowy. Nienawidzę obecnego systemu. JOWy mnie niepokoją. Nie chcę być ani pod wpływami ruskich ani niemieckich, ani żadnych innych obcych mądrali. Dostrzegam w moim malutkim świecie wiele zła i błysła mi iskierka,że antysystemowcy ten beton ruszą. Byłam na ogłoszeniu wyników wyborczych pierwszej tury u Kukiza i zaskoczyła mnie tak ogromna ilość ludzi dorosłych. Brauna gawędziarstwo słucham już od dłuższego czasu ale przyznam bez bicia,że nie miałam okazji słuchać dyskusji. hm monologi owszem. Atakował on zarówno wschód jak i zachód. Odwołuje się do wartości, które moim zdaniem szlag trafia. Bez kościoła nasze zwykłe społeczeństwo diabli biorą. Jego wizyty w PKW , nie ma co mówić: są pierwszego sortu.Ocieranie się o Rothschildów wykracza moją sferę zakończeń nerwowych. Pozostaje chyba poddać się i przestać interesować pierdołami,które niepotrzebnie wytrącają z równowagi. Problem Panowie w tym,że w Sejmie leżą projekty ustaw o łupieniu nas z kasy z posiadanych nieruchomości,że zabierają się za naszą ziemię,że cudzoziemcy będą za bezcen ją kupować. Problem w tym,że ja to czytam, ja to widzę, mnie to dotyka i nie mam nigdzie pomocy tak? Codziennie dzieje się coś złego. W szkołach, na ulicach w zakładach pracy.
   A więc Wierni Polsce – szukam ratunku,wsparcia,autorytetu. I co ? I jak to piszecie- padam ofiarą indoktrynacji. Idę zobaczyć,czy truskawki czerwienieją. Puki co, mogę się cieszyć,,że jeszcze mam gdzie je posadzić i że mogę się nimi delektować.

   Polubienie

   • przemex

    „Atakował on zarówno wschód jak i zachód” – no i wielu kanciarzy zyskuje w ten sposób opinię „obiektywnych” niestety…
    „Odwołuje się do wartości, które moim zdaniem szlag trafia” – do jakich wartości? Chrześcijańskich? Przecież to antywartości wcale nie lepsze od „wartości” współczesnej, liberalnej, zachodniej antycywilizacji…
    „Bez kościoła nasze zwykłe społeczeństwo diabli biorą” – nasze społeczeństwo biorą właśnie diabli od czasu kiedy ta instytucja przywędrowała na ziemie polskie siejąc spustoszenie w umysłach ludzi i wyciskając z nich wraz z żydostwem i arystokracją/magnaterią/dworem królewskim a obecnie żydowskimi banksterami i ich politycznymi marionetkami ostatnie poty…

    Polubienie

   • kalipso

    No to co szkodzi Panie przemex, żeby wyłożyć swoją opinię i wskazać wartości,które być może zainteresują szersze grono i działać. Pewnikiem z zapartym tchem będę słuchać o kulturze i życiu praojców Słowian . Zwłaszcza,że jest takich wiadomości bardzo mało.A jeszcze jak wyłoży Pan jakiś sposób na wybicie się na niezależność, to już będzie naprawdę coś.Same jęczenie na obecny stan nic nie pomoże. No nie, przeginka z mojej strony. Dostrzeżenie Brauna jako niebezpieczeństwo jest jednak sukcesem. Bo jakby nie patrzeć,trzeba dzisiaj mocno grzebać w „teczkach” osób,które nas czymś karmią. Ja nie odkryłam ciemnej strony Brauna. Ale cóż ja tam znaczę. Jestem tylko zwykłym odbiorcą informacji.

    Polubienie

   • przemex

    Problem z „chrześcijańskimi wartościami” jest taki że część z tego na co chrześcijanie się powołują jak choćby rodzina to rzeczy stare jak świat które istniały na długo przed powstaniem chrześcijaństwa i tego typu wartościom nie przeczę, nie podoba mi się natomiast zawłaszczanie tych wartości przez chrześcijan i twierdzenia że to oni je wymyślili i wprowadzili bo podobno ich wcześniej rzekomo nie było. Natomiast cała reszta to już chore wymysły katodebili.
    „Pewnikiem z zapartym tchem będę słuchać o kulturze i życiu praojców Słowian” – no i to jest to czym powinni zainteresować się Słowianie, nie zabobonami z nad Jordanu, wymysłami średniowiecznych papieży czy rzekomą autentycznością wymysłów pasterzy owiec z bliskiego wschodu z przed dwóch tysięcy lat, oczywiście nie chodzi tutaj o to aby ludzie zmuszali się do wiary w bogów ale o to żeby przynajmniej pamiętali o tym że nie byliśmy dziczą ubraną w skóry (tak jak starają się przedstawiać nam usłużni wobec władzy histerycy) zanim na nasze ziemie przybyli „miłujący pokój” chrześcijanie a wysoko rozwiniętą kulturą gdzie nie było ucisku, wyzysku, terroru, wojen itp.

    Polubienie

   • kalipso

    No tak, zgadzam się z Pana opinią,że nie powinniśmy być zmuszani do wiary w bogów. Nie widzę jednakże nic złego w przekazywanych przez Chrześcijan wartościach,które były już dużo wcześniej. Historia jest tak zakłamana,że niestety nic jej nie odtajni,że tak powiem. Problem w tym,że jeśli się zohydzi Kościół a jest to proces,który trwa,jeśli zostanie zepchnięty na margines, co stanie się z prostymi ludźmi na prowincjach i wioseczkach? Już w tej chwili lwia ich część w niedzielę leczy kaca. Oczywiście ta część, która akurat nie pracuje w jakimś nowoczesnym przybytku niewolniczym? Co z tymi,dla których potrzeby” wyższego rzędu” nie istnieją. Jedyną możliwością rozrachunku wewnętrznego jest wiara ,coraz słabsza zresztą.
    ps. jeśli chodzi o Słowian, kiedyś czytałam ( podaję jako ciekawostkę) że podobno nawet Grecy pochodzą od Słowian. Jacyś naukowcy niemieccy pisali o tym. Dawno temu czytałam i nie zgłębiałam problemu. hm wstyd,muszę odrobić zaległości.

    Polubienie

   • przemex

    „co stanie się z prostymi ludźmi na prowincjach i wioseczkach?” – jak kościół przestanie istnieć to zaraz cały świat się zawali? Przed dwoma tysiącami lat kościoła nie było i ludzie też żyli, czy ci ludzie byli gorsi od nas bo nie wierzyli w chrześcijańskie bajki których jeszcze wtedy nie było?
    Są jeszcze miejsca na ziemi gdzie o kościele nikt nie słyszał lub słyszeć nie chce i czy ci ludzie są gorsi, bardziej zdemoralizowani od nas?
    Kościół nikomu do życia niezbędny nie jest, można się bez niego obejść oczywiście jeżeli ktoś chce wierzyć w katolicyzm czy dowolna inną bajkę to proszę bardzo ale niech ten ktoś nie włazi innym bezczelnie z tymi wymysłami na głowę…

    Polubienie

   • kalipso

    Nie dopatrzyłam się agresywnego narzucania Kościoła przez Pana Brauna. Moim zdaniem jest potrzebny . Zwłaszcza,że Kondominium Rosyjsko-Niemieckie pod Żydowskim Zarządem Powierniczym rozwija macki.

    Polubienie

  • asdf

   @kalipso, jak ma się, pojmowany dobrem narodowym, interes polski do interesu instytucji jaką jest KRK zarządzanej z odległego politycznie i geograficznie Watykanu?
   Zaś przekładanie tej międzynarodowej instytucji (KRK) ponad polski interes narodowy to zdrada i tyle.
   PS. wierzyć sobie możesz w co tylko chcesz, oby to tylko nie kolidowało z dobrem Narodowym Polski!

   Polubienie

   • Franz

    @kalipso
    W Polsce krzyż jest watykański. W Rosji krzyż jest rosyjski, jest niezależny od Watykanu.
    W Polsce Kościół Katolicki jest agenturą Watykanu. W Rosji – Rosyjska Cerkiew Prawosławna.
    U nas kler realizuje polecenia Watykanu i tamtejszej masonerii. W Rosji kler realizuje politykę prorosyjską i propaństwową.
    Gdy w Irlandii Kościół udzielił ślubu homoseksualistom to Rosyjska Cerkiew Prawosławna zerwała wszelkie kontakty z Irlandzkim Kościołem, natomiast nasz Kościół Katolicki i Watykan udaje że nic się nie stało.
    Kościół Katolicki w Polsce realizuje swoje interesy które uderzają w naród polski, przykładem niech będzie udział Kościoła przy okrągłym stole i magdalence, odbyło się tam wtedy „coś za coś” czyli w zamian za majątki, przywileje i nieruchomości Kościół Katolicki przymknął oczy i usta na grabież i niszczenie państwa polskiego przez koszernych przebierańców.

    Polubienie

   • przemex

    Po pierwsze dla pana Brauna popieranie katolicyzmu to jedynie narzędzie do zyskania sobie sympatii ze strony zaczadzonego religią elektoratu katolickiego, Braun może i nie narzuca nikomu katolicyzmu ale swoją ostentacyjną dewocją, religijnym oszołomstwem itp., zwyczajnie się ośmiesza no i pokazuje że najważniejsze dla niego są interesy żydokatolickiej sekty zarządzanej z Watykanu a nie interesy państwa i narodu polskiego.
    I nie ma czegoś takiego jak „Kondominium Rosyjsko-Niemieckie pod Żydowskim Zarządem Powierniczym”, to wymysł samego żydostwa mający odwrócić uwagę od prawdziwych władców Polski znajdujących się na Wall Street i Londyn City, tę koncepcję kolportował już sam Kaczyński najbardziej prożydowski polityk w Polsce, dlaczego ona jest idiotyczna już tutaj pisałem więc powtarzał się nie będę.

    Polubienie

 21. paziem

  szczególnie od 13 minuty , a następnie od 29:00

  Polubienie

 22. davout

  Kłamiesz lub manipulusz, albo jedno i drugie. Rzekomo pan Braun nie mówi o potrzebie drukowania własnej waluty i art 220 konstytucji. Proszę obejrzeć film ze stronki z jednego z wywiadów z panem Braunem i ustosunkować się do jego treści najlepiej w formie przeprosin.

  http://wiadomosci.robertbrzoza.pl/wybory-2015/czy-grzegorz-braun-mowi-prawde/

  od 4 minuty lub całość

  Polubienie

  • kalipso

   Nie ma co bazgrać i wyłuszczać kontrargumenty. Szkoda,że wierni są niewierni 🙂 Ale posługując się językiem Pana Brauna. Wolność ma to do siebie,że każdy może sobie w swoim ogródku sadzić co chce. Pozdrawiam
   Ps. Panie Franz
   Ostatnio spotkałam Francuzkę i praktycznie nie znając towarzystwa,które ją otaczało,wiedząc tylko,że jest mieszane,być może z Kościoła Greckiego i Watykańskiego,uznała,że zabawnym będzie opowiadanie drobiazgowe o ekscesach seksualnych księży,potem o swojej wyzwolonej duszy i potrzebie, mówiąc delikatnie zaspokajania potrzeb erotycznych. Po czym bez specjalnego wstępu zapytała mnie,gdzie jest mój Bóg. Nie pytała,jakiego jestem wyznania i czy w ogóle jestem jakiegoś. A cała ta jej oracja była w otoczeniu dzieci,nastolatków,nas dorosłych i dziadków. Pomyślałam tylko jedno. Francja zeszła na takie psy,że gorzej już chyba nie można.Tak upodlonej,zeszmaconej kobiety nie widziałam . Panie Franz sądzę,że Kościół jest nam potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Nie patrzę na ten tam gdzieś daleko. Na ten blisko,koło domu. Wykształcony i mądry człowiek da sobie radę jakoś ,…może. Ale taki maluczki -nie ma takiej opcji.

   Polubienie

 23. Jan Polak

  Bog Prawda Natura Dobro
  Syn Bozy powiedzial PO CZYNACH I OWOCACH ICH POZNACIE.
  CZLOWIEKA POSTEPUJE WEDLUG SWOJEJ WOLI. JAKA WOLA TAKA MYSL. MYSL PORUSZA CZLOWIEKA DO CZYNU. BRUNO GRÖNING NASLADOWCA JEZUSA POMOCNIK BOGA Z 1906 R URODZONY W GDANSKU. ..
  NEUTRALNE KRAJE NK
  JAN POLAK

  Polubienie

 24. Lucyna Kossowska

  Nie sądzą Państwo, że to ta strona jest właśnie metodą manipulacji (a właściwie szkalowania i insynuowania), skierowaną przeciwko panu Braunowi? Wstydu i honoru panowie (a może i panie) nie macie tworząc i polecając tą stronkę, a podpisujecie się jako ” wierni suwerennej Polsce”???!!!

  Polubienie

  • korczma

   Idz kobieto w diabły i nie zawracaj dupy . Podetrzyj Braunowi tyłek jak zje ogórka i popije mlekiem . Kobieto wiesz tyle co zjesz . Żydki takie kobiecinki najłatwiej oszukują czy manipulują nimi . Kobieto zrób mężowi schabowe wsadz do pralki jego brudne gacie i przestań piepszyć .

   Polubienie

   • Lucyna Kossowska

    O Twoim poziomie intelektualnym, zakresie pojęć i wiedzy (bo o kulturze nawet wspominać nie warto…) świadczy cały komentarz. Nawet do pługa strach wysłać gościa Twojego pokroju bo… konia żal. Zacietrzewiona swołocz tego typu argumenty używa, wiesz? Nie oczekuję odpowiedzi bo efekt żaden z wymiany poglądów z takim jak Ty ” typkiem” 😦 Adios!

    Polubienie

   • korczma

    Kobieto wracaj do twego Brauna i słuchaj jego pierdol… Dostaniesz na sam jego widok i głupot jakie wygaduje z 10 orgazmów i po co ci facet . Wogóle po co wlazłaś na WPS ?

    Polubienie

  • good why pay sutty

   Już samo nazwisko go zdradza. Przysiądź fałdów, kobieto, i trochę poczytaj.

   Polubienie

   • Lucyna Kossowska

    Cóż za mądrzy, dumni, honorowi, mężni y Was Polacy! Wstydu nie macie za grosz, rozumu co kot napłakał a kultura, no cóż…. meneli by się obraziło do Was porównując. A Ty „korczma” zmień w nicku „o” na „a” i swoje karczemne, godne prymitywa bluzgi tam serwuj a nie włazisz na strony internetowe i komentujesz rzeczy przerastające Twoją zdolność pojmowania. Zrozumiałeś durniu? Na marginesie: takie komentarze jak Twoje powodują 10 odruchów wymiotnych i kompletnie dezawuują to co tak sugestywnie stara się zaprezentować na swojej stronie WPS. To chyba nieświadoma „krecia” robota więc…. weź pod uwagę :-)))

    Polubienie

   • korczma

    Kobieto kup sobie jakiś stoperan , melisę i z chłopem idż do łóżka. Tam trać energię a nie na pisanie pierdół na WPS i zachwycanie się Żydem . Ponjała babina ?
    A Korczma głupia babo to ksywka bliskiej mi osoby a nie karczma .Ponjała i rozumu sobie kup tylko gdzie ? Pewexu już nie ma .

    Polubienie

   • korczma

    Dla zwolenniczek Brauna szanowna wielebna Lucynka opluwająca i obrażająca WPS jest tylko jedna odpowiedz :

    Polubienie

   • korczma

    Lucynko zwolenniczko Brauna . Taka odp dla ciebie:

    Polubienie

 25. Lucyna Kossowska

  Oooo! Czyżby sam nick natomiast zdradzał….Ciebie? No, no…. Daj szansę mężczyzno bardziej „pofałdować” się swojemu mózgowi a potem zacznij innym radzić, ok.? I nie sil się z dosadną odpowiedzią (oczywiście jeszcze bardziej prymitywną, chamską i wulgarną) bo tak zwykle reagują „supermeni” Twojego pokroju 🙂

  Polubienie

  • good why pay sutty

   A czy Lucynka w ogóle zadała sobie trud zapoznania się z tekstem obnażającym jej guru o arcy-słowiańsko brzmiącym nazwisku?

   Polubienie

  • korczma

   Kobieto kup sobie jakiś stoperan , melisę i z chłopem idż do łóżka. Tam trać energię a nie na pisanie pierdół na WPS i zachwycanie się Żydem . Ponjała babina ?
   A Korczma głupia babo to ksywka bliskiej mi osoby a nie karczma .Ponjała i rozumu sobie kup tylko gdzie ? Pewexu już nie ma .

   Polubienie

   • Lucyna Kossowska

    Poradziłam jedynie durniu, abyś tą „ksywkę” zmienił na bardziej do Ciebie pasującą ale widać, że nawet ze zrozumieniem czytać nie potrafisz. Twoje wywody wyraźnie świadczą, że Ty jako sfrustrowany impotent na WPS winnych za braku suwerenności Polski szukasz… wśród „żydów”! Babina ponjała i gratuluje!!! Rzadki przypadek buraka-prostaka….

    Polubienie

   • korczma

    Sfrustrowany impotent dobre ha ha ha . Zobaczymy jak się mężus będzie sprawował , gdy będzie miał ponad 70 . Dbaj o jego serce idiotko , bo jak bedzie miał zdrowe to mu kupisz viagrę za 1 USD głupia krowo , także teraz dieta dla męża żadnych boczków , masła , kiełbasy itp . W moim wieku już nawet bara bara się nie chce głupia krowo . Ty ja będziesz miała tyle lat zobaczymy jaka bedziesz harda.

    Polubienie

 26. korczma

  Kobieto kup sobie jakiś stoperan , melisę i z chłopem idż do łóżka. Tam trać energię a nie na pisanie pierdół na WPS i zachwycanie się Żydem . Ponjała babina ?

  Polubienie

 27. Lucyna Kossowska

  A czy Ty szanowny interlokutorze cokolwiek innego poza tym tekstem czytałeś, posłuchałeś, przemyślałeś??? „Obnażasz” wyraźne braki w percepcji stąd też drogi „Anonimku” tak trudno Ci zrozumieć innych, a szczególnie kiedy postrzegają inaczej 🙂

  Polubienie

 28. korczma

  Jakby bym wierzący to bym napisał ” Boże drogi , a baba dalej swoje pierdo….. jakby litrę wódki wypiła , albo ze 4 puszki piwa z biedronki za 1,80 .Na jedno wychodzi .

  Polubienie

 29. Lucyna Kossowska

  Fakt. Szkoda czasu i wręcz niemożliwa jest wymiana argumentów z trzodą.

  Polubienie

  • korczma

   Sfrustrowany impotent dobre ha ha ha . Zobaczymy jak się mężus będzie sprawował , gdy będzie miał ponad 70 . Dbaj o jego serce idiotko , bo jak bedzie miał zdrowe to mu kupisz viagrę za 1 USD głupia krowo , także teraz dieta dla męża żadnych boczków , masła , kiełbasy itp . W moim wieku już nawet bara bara się nie chce głupia krowo . Ty ja będziesz miała tyle lat zobaczymy jaka bedziesz harda.

   Polubienie

  • korczma

   głupia pin… a ludzi trzodą nazywa i jeszcze pyskuje . Przecież to od Rydzola przyszło .

   Polubienie

 30. korczma

  Był już taki jeden Żyd , który ludzi nazywał bydłem . Już nie żyje . Bierzesz z niego przykład super .

  Polubienie

 31. Lucyna Kossowska

  Podaj swoje dane chamie i bydlaku ( wyjaśniam: prostaku i bez honoru mężczyzno – jeśli nie wiesz co te słowa oznaczają) to natychmiast sprawię, iż spotkasz się ze mną w sądzie. Ukrywasz się pod jakąś ksywką i potokiem wulgaryzmów starasz się zaistnieć przynajmniej wirtualnie. Zamknij swój niewyparzony pysk i uważaj bo w tym wirtualnym świecie nigdy nie wiemy, na kogo trafiliśmy…..

  Polubienie

 32. Pingback: Koncesjonowani „narodowcy” | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 33. Ten artykqł to pierdolenie a żyd żydem zostanie, chyba że zobaczy inny punkt widzenia.

  Polubienie

 34. Marcin Adamczyk

  Łącząc koligacje rodzinne pana Brauna z tym, że nie mówi nam nic o emisji własnej waluty przez Naród Polski, dochodzi pan panie Kosiur do wniosku, że nami manipuluje. Cóż można i tak, ale myślącemu człowiekowi potrzeba jednak więcej „owoców”.

  Innymi słowy Żydzi = masoni opanowali już wszystko. Doszli już to takiej perfekcji, że opanowali już swoich przeciwników i to w takim stopniu, że sami nie wiedzą, czy są za czy przeciw. Masoni opanowali Watykan i sami stworzyli sobie adwersarzy w postaci FSSPX. Polskie społeczeństwo żyło w nieświadomości tego co się dzieje w kraju, co z Polską wyczynia „koalicja” PO-PiS-PSL-SLD i inni, dlatego, Żydzi wykreowali Grzegorza Brauna, aby ich z nieświadomości wybudził, ale przy okazji wprowadził w inną. Tak zakręceni ludzie nie są wstanie ocenić, czy pan D. Kosiur też nie jest z masonerii i czy jego słowa to bełkot czy prawda. Wszystko to zobrazować można tym, o czym napisał tu w komentarzu Wojtek Szeligowski: „…Grzegorz Braun postuluje, aby Naród jednoczył się wokół soborowej sekty…” – a facet ślub brał w rycie trydenckim.” I właśnie to, panie Wojciechu, jest perfekcyjna manipulacja. Być wrogiem samego siebie, przeciwnikiem, którego zna się najlepiej, a przy tym nie wiedzieć po której stronie właściwie się jest.

  Dzięki Bogu jest na tym padole ziemskim coś co możemy uznać za Prawdę, a mianowicie Ewangelia, w której jak byk, czarno na białym stoi, że po owocach ich poznamy, a także to, że królestwo wewnętrznie skłócone, nie może się ostać.

  P.S. Żadnego człowieka nie stawiaj na piedestale, choćby nie wiem jak wydawał się uczciwy, mądry i szlachetny. Piedestał zarezerwowany jest tylko dla Pana Boga. Wówczas, nawet gdy zostaniesz oszukany, to z czasem oszustwo wyjdzie, bo „nie ma nic ukrytego, co by nie miało wyjść na światło dzienne”, a Ty jako, że na pierwszym miejscu Boga miałeś i jego wolę, źle nie postąpisz i nie stracisz.

  Polubienie

 35. Pingback: Grzegorz Braun – koncesjonowana opozycja | hubalblog

 36. Pingback: Koncesjonowana opozycja | hubalblog

 37. Pingback: Koncesjonowana opozycja – Mandaryn

 38. Rodzina – to podstawa
  Ojciec G.Brauna, Kazimierz – reżyser, uczony, pisarz, od 1985 mieszka w USA, gdzie również wykłada na wielu uniwersytetach. W 1992 został profesorem nauk humanistycznych.

  Wuj G.Brauna, Juliusz – od 2009 dyrektor Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2011 prezes Zarządu TVP

  Siostra G.Brauna, Monika oraz Lev Stern wydali wspólną książkę pt. „Wrocław Jerozolima Wrocław”


  ________________

  Polityczne kredo G.Brauna

  G.Braun zagaja:
  1. W IIIRP działają wszystkie obce agentury – (sama prawda!)
  2. Nie ufajmy USA, Izraelowi, UE i przede wszystkim Rosji – (to należy poddać analizie politycznej)
  3. Nie budujmy Polski plecami do Kościoła – (to wyjaśnia już wszystko i nie pozostawia złudzeń)

  Kościół (czyli jego hierarchia, która popiera PO i PiS) wskaże owieczkom jedynie słuszną drogę do niepodległego Państwa Polskiego: kierunek cywilizacja Zachodu – USA i zacieśnianie integracji z UE.
  Kościół jest miłosierny i potrafi przymknąć oko na niszczenie praw boskich, naturalnych, etyki, moralności i na walkę z samym katolicyzmem – wszak sam św. JPII zapędzał nas do UE i do integracji z Zachodem.
  Tak więc zgodnie z zaleceniem Brauna, ustawieni frontem do Kościoła znajdziemy się tam, skąd chcemy i musimy się wydostać.

  Polubienie

 39. Pingback: Koncesjonowana opozycja | Gorszący i Zgorszeni

 40. Gosciu

  kosiur ale pierdolisz

  Polubienie

 41. Sokółka i Legnica – ku opamiętaniu !

  Polubienie

 42. Uważny

  Zauważyłem, że całe otoczenie Pana Kosiura jak i on sam są ściśle związani z cerkwią prawosławną Putina stąd te dzikie ataki na Święty Kościół Rzymskokatolicki.

  Polubienie

  • Alann

   Kolego a nie pora udać się do tego zakładu na takie profilaktyczne badania .Tak na wszelki wypadek . Niech pan znajdzie czas aby się tam udać .

   Polubienie

 43. LesQ

  a Może pójdźcie w stronę Agentury Białej Rusi 🙂
  wtedy dowiecie się więcej na temat ludzi którzy objawili się wam jako zbawcy Polski..

  Mocno radykalni.. spieszący się… … kryjący się przed Polskimi służbami.. mimo że różnie w Polskich służbach było…

  mam pytanie do wszystkich obywateli Polski.
  czy od 1990 do 2019 poprawiła się wam jakość życia?

  czy jesteście bezpieczni i puki co odpukać nikomu prócz agresorom na ulicach włos z głowy nie spadł?

  tylko ci którzy padają ofiarą propagand kto wie czy nie naszych własnych tak mocno angażują się podchodząc z nienawiścią do Polityków…

  a może wszyscy jesteśmy dymani i cały świat?
  Politycy na całym świecie wywodzą się od 1 tworu…
  i ci po przez pieniądze łagodzą agresję ludzi.. w sumie forsa do tego służy?
  kto wie:)

  fakt wielu obywateli uciekło z Polski.. po prostu więcej się poza granicami zarabia ale czy faktycznie jest lepiej bezpieczniej… nie sądzę ?

  na swój rozum zostawcie na chwilkę historię…jest lepiej czy gorzej?
  bezpieczniej czy mniej bezpiecznie? sami po sobie..

  wracając do Panów którzy obiecują złote góry.. zakładając że pan Braun dojdzie do władzy… na prawdę chcecie dostęp do broni ?? a jeśli Agentura obca po wprowadzeniu ustawy o powszechnym posiadaniu broni odpier… wszystkich Polityków w Polsce ?

  służbistów…Wojskowych…?

  ludzie nawet nie wiedzą kim są ludzie na fasadzie.. w parlamencie… sztab ludzi a jednak nie wybijają owiec…tworzą propagandy.. dbają o historię tylko po to by okłamać 40 mln ludzi? gdyby okrągły stół chciał śmierci obywateli.. dawno powybijali by wszystkich i wpuścili do Polski ludzi z całego świata robiąc na nich forsę… wyzyskując jak się tylko da.

  może muszą udawać? wchodzić w D.. bo muszą..

  ale skąd wiecie czy ktoś ich nie straszy.. atakiem zbrojnym jeśli czegoś nie zrobią?:)

  Monarchia dziedziczna w Polsce doprowadzi do katastrofy.. raz króla wybiorą ci którzy będą wprowadzali monarchię dziedziczną… monarchia dziedziczna jest do czasu w którym państwo nie upadnie.. jeśli jest źle zarządzane państwo upada…

  a czy w Unii. podczas gdy Polska jest źle rządzona nie możecie wyjechać?
  ale Polska nadal stoi.. i liczy wielu Słowian.. naród wymieszany fakt.. ale jakoś ludzie się dogadują na co dzień mimo że każdy ma swoje rację i zna lepiej historię od drugiego..

  raz ci ludzie przecież sami mówią że może być straszny król i doprowadzić państwo do ruiny..ale kto na tym skorzysta zastanówcie się..

  a czy śmiech pana brauna gdy mówi o poważnych sprawach lub kontrowersyjnych nie jest podejrzany ?

  pan braun wprowadza monarchie… KTO NA TYM SKORZYSTA? 🙂
  naród? który będzie mógł być pacyfikowany za słowa przez króla 😀
  wyzyskiwany na prawo i lewo..?

  według mnie ci ludzie którzy rządzą kradną na służby Polskie.. pis..po… kradną bo muszą… skąd wiecie że politycy innych państw nie naciskają tak mocno..Wojsko nie jest budowane z Polonią w Ameryce.. wiemy jaki był odzew Ameryki.. jeśli Polscy politycy nic z tym nie zrobią bd mieli przeje… i nagle kara.. i ustawa 447 by mieć haczyk…

  ja wiele nieprawidłowości wyłapałem w słowach… w faktach pana Brauna oraz różnych ludzi którzy się jawią… jako zbawcy.. może zwykli ludzie to są chcą sobie dorobić na boku.. albo nasze służby… albo emerytowani służbiści chcą dorobić na Emeryturę… Braun do Polskich nazwisk nie należy.. może kościół który został przejęty przez watykan a niszczony w UNII EUROPEJSKIEJ został przejęty… by siać tu propagandy..

  w wyborach ludzie kościoła często polityków straszą głosami.. pozbawieniem głosów.. by wyciągnąć troszkę forsy od rządu..

  według mnie każdy z tych ludzi to są Polscy agenci którzy nakłaniają ludzi do wyboru pewnej opcji.. okrągły stół obowiązuję.. ale każdy z nich puki co raczej śmierci narodu nie chce… bardziej bym się obawiał Ameryki..
  Amerykanie po prostu się zabezpieczyły na wypadek powstania Lobby w Ameryce.. i co zrobili? od razu przyjechali pognębić polityków

  a kto wie czy okrągły stół nie był założony by okłamywać nie Polaków… a państwa sąsiednie ?:)

  Wojska nie możemy rozbudować za duży nacisk.to wiem na pewno.. jak tylko obce mocarstwa się pokapują że coś robimy … przypier… w nas.

  może Ziemie Polski zostały sprzedane?:)
  a oni każą sobie płacić lichwę by ludzie mogli tu puki co żyć… skąd wiecie…

  wiele pytań.. ale weźcie pod uwagę wasze życie.. w Polsce jest drogo.. ale to ludzie ludzi niszczą…

  Niszczymy sami siebie… dociekając prawdy którą widzimy jawnie w Polityce.. nawet politycy pokazują wiele rzeczy Polskim obywatelom by pokapowali się że G mamy do gadania jako małe państewko wokół którego są sąsiedzi którzy chętnie by się na ziemię porwali.. by mieć na własność…

  już w nas jest te geny… marne i paskudne.. wybijamy sami siebie..kiedy zagrożenia nie ma.. ale kiedy się pojawia jednoczymy się…

  co do ustawy 447 to jest straszak..P Kaczyński zna tych ludzi… jego brat znał tych ludzi.

  OKRĄGŁY STÓŁ.
  SLD kuratela Rosyjska.
  PIS Kuratela Amerykańska
  PO Kuratela Niemiecka..

  może pod geopolitykę ci ludzie podzielili się na takie grupy polityczne..
  kiedy geopolityka się zmienia… każda z opcji wygrywa..

  nie chce nic mówić ale dodam że w każdym Państwie na świecie są ludzie.. a raczej sztab ludzi którzy gwarantuje kontynuacji państwa.. ale Naród w Jedności może zrobić głupotę… naród w chaosie również….

  dlatego manipulują nami.. byśmy się sami nie powybijali..

  co do żydów masonów.. skoro tacy są.. to ci ludzie posiadają taki dostęp do technologi.. oraz tyle forsy że taką Polskę można by było zdmuchnąć w każdej chwili raczej z tego co zauważyłem to ci ludzie bawią się w boga..

  i pilnują by na świecie ludzie się sami nie powybijali.. czasem niektórym pomagają ale skąd wiemy co ci których wybijali planowali ?

  KTO MÓWI O BRONI , WOJNIE , MONARCHII.. to lepsze jest niż to co obecnie macie?

  dwie osoby w Polsce straszą 40 milionów ludzi wojną.. po prostu straszy się tak naród…

  żaden kraj prócz USA nie chce wojny.. i to Ameryki powinniśmy się bać.. chyba że nas pisiory wrabiają..

  WOJNĘ W DZISIEJSZYCH CZASACH JUŻ SIĘ TAK NIE PROWADZI JAK KIEDYŚ nie zabija się ludzi tak w prost… cywili każde wojsko tworzy korytarze humanitarne… i stara się minimalizować straty w Cywilach.. nawet jak do arabów strzelali Amerykanie..

  według mnie świat kryje więcej tajemnic niż myślimy.. i raczej powinniśmy zainteresować się innymi wrogami..

  a teraz natchnę niektórych.. co byście powiedzieli jak by ludzie z czymś innym prowadzili wojnę na świecie?

  KAŻDE PAŃSTWO ze sobą współpracuję jeśli chodzi o kosmos.
  a politycy forsę wyciągają z każdego państwa na świecie..

  co wy na to jak byśmy byli w czasie wojny z czymś innym niż z ludźmi ?:)

  żaden z was nie był w kosmosie.. może ludzie podróżują po kosmosie.. a ziemia jest takim promem ?:)

  albo prowadzimy wojnę w kosmosie… z tym że nam się tutaj tworzy iluzję pięknego życia.. a jeśli potrzebny jest surowiec.. a dane państwo

  przecież chiny i Rosja.. Ameryka ze sobą współpracują w kosmosie…

  ale z całą pewnością muszę stwierdzić że
  … według mnie wszyscy politycy grają na całym świecie…czasem krew się poleje.. ale to ludzie często prowokują takie sytuacje.. agresją…

  na moje wszystkie rządy na świecie ze sobą współpracują.. a forsa przeznaczana jest na coś innego… coś poza planetą.

  heliocentryzm został wymyślony przez ?
  kto wie każdy szuka prawdy po co został stworzony..
  a skąd wiecie że we wszech świecie nie ma innych ras które każą nam wydobywać złoto.. złoto jest bardzo ważne dla środowisk żydowskich..

  wiem że Amerykanie już grzebią w DNA człowieka i obecnie jest ono mutowane..wiem bo w Ameryce oficjalne badania i zabawki pokazują w tv.. często jakiś filut jakieś info wyniesie..ale szybko gość ginie..

  te chmurki na niebie to Nanorboty… zbadajcie krew 🙂

  według mnie wdrażają ludzi przywódcy do etapu

  byśmy zaczęli podróżować po kosmosie.. albo faktycznie coś się zbliża…

  raczej zmiany w naszych organizmach.. wychodzą na plus nie na minus…i raczej jesteśmy mutowani na plus.. w Ameryce jest kilka firm.. które się w to bawią poczytajcie.. obejrzyjcie materiały.. popytajcie ludzi.. naukowców.. od każdego można się czegoś dowiedzieć w Polsce brzmi jak sience fiction bo w Polska była biedna…

  wracając do pana Mikke.. często wypowiada się na temat stu tysiącznej Armii.. na prawdę wierzycie w to że w tych czasach ludzie są potrzebni do prowadzenia wojny?

  wystarczy wirus… na granicy..albo zwykłe nanoboty które już masowo są w Ameryce programowane… ulepszane.. wystarczą by położyć każdego człowieka na ziemi albo .magnokraft. i mysz się nie przeciśnie… albo zabawki z grafenu.. i po zawodach.. raczej mocarstwa tłuką się o władzę nad Ziemią.. a raczej wojska.. bo projekty nanobotów są wojskowym tworem..

  ale musi być przyczyna dlaczego tak bardzo chcą władzy.. z 2 strony wiecie jak wygląda Polityka.. nie jest piękna.. i ciekawa.. nie sądzę by to było tak proste.. coś wszyscy żydzi ukrywają.

  ludzie są napaleni na wojnę to im się od czasu do czasu czołgi pokazuje.. i tyle.. jak araby na czarnym rynku broń zdobywają to amerykanie wpadają się z nimi pobić… 😀

  a może ludzie są niewolnikami tej planety.:)

  kto wie.. od pana Brauna aż po wszech świat poleciałem z tematem ale wolał bym byśmy wszyscy tworzyli nową historię… Polski lepszą….od dziś i wprowadzali na codzień wartość dodatnią do naszego życia.. ale i byśmy się nie tłukli na wzajem .. nie chodzi tu nawet o

  co do nacjonalizmu to i tak skutecznie wszystkim wybiją z głów nacjonalizm… poziom ogłupiania nas wszystkich jest tak wysoki.. oraz technologia że każdy człowiek jest jak kukła.. na uniwerku w Ameryce widziałem jak gówniarz całego człowieka od anatomii aż po psychologię..manipulację.. słabości umysłu i takie zabawki..

  GLOBALIZACJA JEST NA ŚWIECIE na pewno nie po to by zabić człowieka.. ale by zniewolić? już jesteśmy niewolnikami więc mi się wydaję że to grubsza sprawa… bo na pewno nie chodzi o forsę.. forsa to przykrywka..

  Pozdrawiam.. i nie skupiajmy się tylko na Polskiej polityce… świat się zbroi.. ale skąd wiecie czy na wojnę między sobą…….

  nawet w Polsce jak było Aushwitz to tam człowieka wszystkie słabości i wszystkie zabawki na ludziach testowano… łącznie z pierwiastkami.. swoimi chorymi pomysłami..

  każdy boi się o przejęcie Państwa.. a ja widzę potencjał technologiczny.. i sądzę że gdyby komuś zależało na wojnie.. na zabijaniu ludzi dawno by powybijali wszystkich na świecie 🙂

  żyjmy tak by nikomu nie przeszkadzać!
  CZOŁEM!

  a o swoje podwórko powinniśmy dbać…być może jest jakaś prawda której politycy nie chcą nam wyjawić

  kto wie wojny też wyglądają na zaplanowane..ale ludziom którzy tworzyli wojny… lub do nich prowadzili chodziło o władzę nad światem……

  więc takich ludzi powinniśmy się obawiać na świecie.. tych którzy chcą władzy absolutnej… co do żydów.. ci ludzie zawsze mieli władzę absolutną więc nie muszą o nią walczyć…

  może ludzie się w tamtych czasach czegoś dowiedzieli.. wiedza była dużo wyższa niż obecnie na różne tematy..Niemcy zatarli władzę a Politycy mają pilnować Polaków i ogłupiać… może coś odkryli Polacy..i ich zabito.cały naród dla pewności.. wybito… skoro chodziło o surowce.. nawet zakładając to i tak w Polsce to co najdroższe wykopali….wydrenowali.. w Polsce obecnie Wojska Amerykańskie.. te bazy.. w tych miejscach jest duża ilość TYTANU… ale po co AMERYKANOM TYTAN.według mnie

  LUDZIE NA ŚWIECIE MAJĄ INNEGO WROGA NIŻ SAMYCH SIEBIE.. ale straszy się i napuszcza ludzi na ludzi by odwrócić ich uwagę od kosmosu.. a tam wiele firm od ostatnich lat chce się dostać…:)

  Polubienie

 44. LesQ

  A MOŻE CZŁOWIEK TO SKUPISKO ENERGII POZYTYWNYCH NEGATYWNYCH KTÓRE ZASILAJĄ PLANETĘ?:)

  wiem że na anatomii było coś o energii pobieranej z planety przez człowieka..

  Polubienie

 45. LesQ

  WIEM JEDNO ludzi ZA BOGA mimo że nikt go nie widział..na cześć boga… zginęło zbyt wiele… . za flagi….za głupoty… za błędy…dla pieniędzy…..my sami wybieramy w jakim świecie chcemy żyć……….sami tworzymy świat służąc innym ludziom wykorzystując ekonomię… negatywne emocję które w nas są same prowadzą do nienawiści..

  sama obłuda cywilizacji.. bieganie za technologiami również nas samych wybija…

  mimo że niektórzy ludzie tłumaczą chcąc osiągnąć swoje cele.NIENAWIŚĆ TO COŚ NORMALNEGO ale wcale nie chcą by ludzie ją rozładowywali…
  by nakręcać masy ludzi by poświęcili życie dla ich własnych celi.. pragnień.

  wcale nie startują w wyborach ,, wcale nie budują firm…..niektórzy… wcale nie tworzą potężnych budżetów…a większość tych którzy się wypowiadają publicznie nie są niezależni finansowo od państwa często….. ani nie mają konstruktywnych pomysłów…
  rozwiązań……na poszczególne problemy polityczne w Polsce….
  chcą władzy…..a jeśli nawet nie chcą władzy to nie przekonują polityków ani nie starają się przekonać… a walczą z politykami.. i biją się o koryto nawet ludzie z zewnątrz.. potrzebują ludu… by dorwać się do koryta…

  nie wchodzę w prywatne kwestie.. ani finanse niektórych którzy nam prorokują.. ale zawsze można sprawdzić jak wykorzystali budżet…który zarobili w Europarlamencie.. czy dzięki ludziom… wcale nie budują za to firm.. fundacji… a tyle mówią o patriotyzmie o pomocy ludziom.. o tym że chcieli by by w Polsce było lepiej… ale swojej działalności nie przekuwają na wartość dodatnią… ale by wymusić pewne emocję i zaangażowanie ludzi w ich projekt…

  chcą byście sami ich finansowali…taka maszynka.. by pozyskać forsę od mas….albo by dofinansować ich poprzednie poczynania.. kto wie..

  nie oceniajcie tylko po firmach… po słowach… każdy z nas może dużo mówić.. oceniajcie nie po pracy nad ich własnymi projektami… bo to one zwykle kończą się tym by mieć zysk.. finansowy…

  OCENIAJMY MOŻE PO CZYNACH.. kto ile dał od siebie… prócz gadania.. i promowania swojego… kto ile włożył ze swojego gara.. ze swojej forsy… nie z Polski..może wtedy będzie łatwiej nam wszystkim dowiedzieć się czy ci ludzie chcą dobra… czy chcą lepiej żyć…

  nie negujmy religii.. ale nie nakręcajmy się za bardzo widziałem jak ludzie się w Politykę angażują mimo że sąsiedzi wcale nie mają lepiej od Polaków.. ani gorzej różnie…. najgorsze jest to że to politycy , publicyści… ludzie w tv.. sieją w nas nienawiść..albo byśmy tworzyli się w grupy…. byśmy się sami powybijali.. albo angażowali w coś co nie jest korzystne dla jednostek.. ale dla tworów które wymyślają…..może taki jest cel FORSA ,WŁADZA..?:)

  a może po przez nienawiść ludzie są wydajniejsi w pracy.. dlatego to robią.. manipulatorzy… sieją niepokój.. w obywatelach bo sami czują się zagrożeni…po przez cierpienie ludzie walczą… są wydajniejsi.. w pracy..

  kto wie.. popieram to byśmy nie angażowali się zbyt szybko we wszystko co widzimy… bo każdy z nas angażuje się w coś czego tak na prawdę nie zna…

  Polubienie

 46. LesQ

  w Ameryce ludzi nakręcano na siebie tak bardzo.. że dziś każdy na każdego donosi.. o byle co.. każdy każdemu utrudnia życie… w Ameryce już przeciętny obywatel nie żyje normalnie………0 spokoju… nadużywają władzy jak chcą..najważniejsze jest to byśmy nie dopuszczali do Agresji wobec obywateli.. ale musimy zawsze pamiętać.. kiedy państwo staje się agresywne.. i kiedy to my stajemy się agresywni wobec siebie nawzajem oraz wobec służb.. które również boją się mas ludów… często nie znając celu czy inicjatora który zorganizował zgromadzenie…

  NIE MOŻEMY BYĆ OWCAMI!
  CZOŁEM

  Polubienie

 47. Straszliwy gniot,do maimonidesa jeszcze trochę brakuje ale kierunek ten sam.Na posoborową obsesje pana oświeconego polecam zastrzyk z tekstów Św. Tomasza z Akwinu na początek,klepki powinny wskoczyć z powrotem.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s