Manifest Obywatelski – zaczynamy!

W  dniu dzisiejszym na adresy centralnych urzędów władzy państwowej: Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Państwowej Komisji Wyborczej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także sejmowych klubów poselskich oraz  do wiadomości Polskiej Agencji Prasowej został przesłany poniższy Manifest Obywatelski.

 

 

MANIFEST OBYWATELSKI

ogłoszony w Warszawie, w dniu 20 maja 2020 roku,

w związku z pogłębiającym się kryzysem wyborczym i politycznym

My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej, zarówno osoby prywatne, jak i członkowie organizacji i ruchów społecznych, reprezentowani, jak i nie reprezentowani w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażamy zdecydowane przekonanie, że w obecnej sytuacji państwa, gospodarki, polskich przedsiębiorców i polskich rodzin oraz naruszania podstawowych praw obywatelskich:

nie wybór prezydenta, ale radykalna naprawa całości ustroju konstytucyjnego jest pierwszą i najpilniejszą potrzebą zdestabilizowanej Polski !

W trakcie toczącej się od 5 lutego 2020 r. kampanii wyborczej – w związku z zarządzonymi przez panią marszałek Sejmu Elżbietę Witek na 10 maja 2020 r. wyborami na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – premier Mateusz Morawiecki, w towarzystwie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, ogłosił z dniem 14 marca stan epidemiczny.

Od tego dnia My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, przez ponad dwa miesiące jesteśmy biernymi świadkami chaotycznych i w wielu momentach bezprawnych działań władz najwyższych. Te praktyki lekceważące konstytucyjne reguły ustrojowe – według najnowszych oświadczeń i czynów – władze zamierzają kontynuować.

My, obywatele Rzeczypospolitej, czyli ponad. 30 mln Polaków żyjących w kraju i ok. 20 mln Polaków żyjących tymczasowo lub na stałe na emigracji, jesteśmy, jak się okazuje, niemal zbędnymi i niepotrzebnymi elementami życia politycznego i państwowego. Liczy się tylko gra polityczna rządzących i opozycyjnych partii i koterii partyjnych, które, jeśli się im bliżej przyjrzymy, są bezpośrednimi, bądź dziedzicznymi, przepoczwarzonymi spadkobiercami umów okrągłostołowych. Są to zatem w istocie partie oraz partyjne koterie polityczne i biznesowe wyrosłe na gruzach zdewastowanego, rozkradzionego lub sprzedanego w trybie paserstwa – majątku i dorobku narodowego powstałego w pewnej części jeszcze za czasów II Rzeczypospolitej, ale w olbrzymiej większości w okresie tzw. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Nieodparcie nasuwa się pytanie, czy My, Naród Polski, czyli wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, jak stwierdza Preambuła obowiązującej Konstytucji – mamy milcząco i biernie przyglądać się samowoli, lekceważeniu Narodu, państwa polskiego i jego Konstytucji przez aktualnie rządzące oraz opozycyjne, partie polityczne i ich zaplecza – nie tylko bezpośrednio powiązane strukturami organizacyjnymi ogólnokrajowymi i lokalnymi, ale także całą siecią zawłaszczonych instytucji ustrojowych, gospodarczych, medialnych, włącznie z organami wykonawczymi i służbami mającymi gwarantować ład i bezpieczeństwo państwa ?!

W świetle aktualnej sytuacji – zdestabilizowanego i osłabianego państwa, tak w wymiarze instytucji państwowo-administracyjnych, jak i całości społeczno-gospodarczego organizmu państwa, włącznie z sektorem samorządowym i prywatnym, instytucjami publicznymi, z przedsiębiorstwami, gospodarstwami rolnymi, gospodarstwami rodzinnymi i osobami indywidualnymi – nasuwa się pytanie: jakim prawem, na zasadzie jakiej legitymacji ustrojowej i politycznej, obecne partie marginalizują i nie liczą się z głosem najważniejszego podmiotu życia państwowego jakim są obywatele stanowiący Naród, wyposażeni w niezbywalne prawa polityczne i obywatelskie, ale także wyposażeni w nienaruszalną co do zasady godność osobistą opartą o wartości ogólnoludzkie i wartości wyrosłe na gruncie historycznego dziedzictwa narodowego?!

Nasuwa się także bardzo pragmatyczne pytanie: czy w obecnej sytuacji zdestabilizowanej Polski – czemu winne są nie tylko obiektywne okoliczności tzw. pandemii, ale przede wszystkim konkretne osoby i instytucje władzy państwowej – wybór prezydenta jest pierwszą i najważniejszą potrzebą?! Czy kadencja obecnego prezydenta nie winna trwać aż do naturalnego jej upływu, a wybór następcy nie powinien prowadzić do zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu ?!

My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek postawić takie pytania oraz żądać od najwyższych władz odpowiedzialności i niezwłocznych działań na rzecz dobra wspólnego.

Dlatego My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej

odwołując się do niżej wymienionych artykułów Konstytucji, a mianowicie:

art. 1, art. 2, art. art. 4, art.7, art. 8, art. 11. art. 12, art. 14, art. 22, art. 23, art.24, art. 26, art. 30, art. 31, art.32, art.34, art.36, art.37, art.39, art.40, art.41, art.42. Art.43, art.44, art.47, art. 49, art. 50, art.51. Art.52, art.54, art.55, art.57, art.58, art.59, art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.65, art.67, art.68, art.69, art.70, art.71, art.72, art.73, art.74, art.art.76, art.77, art.79, art.80, art.82, art.83, art.84, art.85, art.86, art.87, art.88, art.90, art.91, art.93, art.96, art.97, art.98, art.99, art.100, art. 101, art.107, art.108, art.114, art.126, art.127, art.128, art.129, art.130, art.131, art.144, art.146, art. 147, art.148, art.149, art.150, art.151, art.156. Art.157, art.159, art.162, art.173, art.174, art.175, art.178, art.183, art.188, art.189, art.190, art.191, art.195, art.198, art.202, art.203, art.204, art.208, art.213, art.214, art.216, art.217, art.220, art.228, art.230, art.231, art.232, art.233,

a także kierując się naczelną zasadą ustrojową – Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli oraz wolą Narodu – jako jedynego suwerena, odwołując się do dobrych praktyk stanowienia prawa w oparciu o zasadę tzw. ciszy legislacyjnej, a przede wszystkim opowiadając się za przestrzeganiem równych praw obywateli i mając na uwadze powagę państwa polskiego tak na arenie krajowej, jak i międzynarodowej oraz kierując się względami bezpieczeństwa państwa polskiego – żądamy od naczelnych władz państwowych decyzji i odpowiedzialnych działań, szanujących Konstytucję oraz ład publiczny.

Oczekujemy w trybie pilnym:

 1. Oświadczenia pana Andrzeja Dudy o zakończeniu misji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na skutek upływu kadencji i opróżnieniu urzędu z dniem 6 sierpnia 2020 r.

 2. Niezwłocznego podania się do dymisji rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz powołania przez Zgromadzenie Narodowe, na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, technicznego rządu koalicyjnego spośród kandydatów rekomendowanych przez obecne w Sejmie i Senacie partie polityczne.

 3. Powołania nowego marszałka Sejmu.

 4. Zarządzenia przez nowego marszałka Sejmu, w dniu opróżnienia urzędu przez obecnego prezydenta, nowych wyborów prezydenckich, wraz z tymczasowym przejęciem obowiązków prezydenckich przez marszałka Sejmu.

 5. Przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

 6. Rozwiązania Sejmu i Senatu przez nowo wybranego prezydenta i zarządzenie nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

 7. Przeprowadzenia wyborów parlamentarnych.

 8. Powołania nowego rządu przez prezydenta .

Przypominamy rządzącym, że wybory prezydenckie, to w swojej formule prawnej i organizacyjnej nie wybory partyjne, ale powszechne, bezpośrednie, równe i przeprowadzane w trybie tajnym wybory obywatelskie, ogólnonarodowe.

W przypadku kontynuowania przez obecne władze dotychczasowych działań będących pogwałceniem norm konstytucyjnych i naruszeniem kodeksu wyborczego, będących dyskryminacją partii pozaparlamentarnych oraz ewidentnym marginalizowaniem grup obywateli nie mających równych warunków odnośnie procedury i trybu zbierania głosów poparcia dla własnych kandydatów, jak również równego dostępu do mediów i technicznych sposobów prezentowania programów wyborczych z kandydatami partii obecnych w parlamencie – wzywamy naszych Rodaków w kraju i za granicą, Polki i Polaków, do bojkotu zbliżających się wyborów prezydenckich.

Polki i Polacy, musimy walczyć o respektowanie niezbywalnych praw obywatelskich i politycznych oraz o prawo decydowania o naszej przyszłości !

Dlatego w przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych oczekiwań wobec naczelnych organów państwa wzywamy Polki i Polaków do tworzenia oddolnych struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego na szczeblu gmin, powiatów i województw w Polsce oraz w najważniejszych skupiskach emigracyjnych za granicą.

Celem Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego będzie wyłonienie elektorów do wyboru Konstytuanty i powołania Tymczasowego Rządu Ocalenia Narodowego.

Oczekując do końca maja 2020 r. na uznanie przez władze Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego w niniejszym Manifeście planu rozwiązania kryzysu wyborczego i politycznego, My, Naród Polski, obywatele Rzeczypospolitej – zarówno osoby prywatne, jak i członkowie organizacji i ruchów społecznych, reprezentowani, jak i nie reprezentowani w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej – podzielający ideę niniejszego Manifestu i podpisani pod jego tekstem – przystępujemy natychmiast do tworzenia struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego oraz uzgadniania podstawowych kierunków programowych.

Warszawa, dnia 20 maja 2020 r.

Lista sygnatariuszy:

 1. Paweł Ziemiński, przewodniczący partii Polska Patriotyczna i prezes zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Łódź

 2. Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna i wiceprezes zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, Otwock

 3. Zbigniew A. Wesołowski, Koordynator Światowego Ruchu Polaków i Polonii, Prezes zarządu Fundacji Pomagamy, zgłoszony kandydat w nieodbytych wyborach na urząd prezydenta RP w dniu 10.05. 2020 r., Szczecin

 4. Ryszard Opara, właściciel i redaktor naczelny portalu Neon24.pl, Australia

 5. Marek Włodarczyk, inż. elektryk, Bełchatów

 6. Wojciech Mateńka, członek partii Polska Patriotyczna, kandydat w wyborach do Senatu w 2019 r., zgłoszony kandydat w nieodbytych wyborach na urząd prezydenta RP w dniu 10.05. 2020 r., Łuków

 7. Piotr Urban, Niemcy

 8. Marek Krasnopolski, Przewodniczący Krajowego Ruchu Polaków, emerytowany Nadinspektor Policji, Koszalin

 9. Zbigniew Okrasiński, Sekretarz Krajowy partii Polska Patriotyczna, emerytowany oficer pożarnictwa, Ełk

 10. Andrzej Skorski, członek Prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna, Warszawa

 11. Nabil Malazi, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, Warszawa

 12. Mirosław Linczuk, emerytowany oficer pożarnictwa, Czarna Wieś, woj. podlaskie

 13. Artur Kowalski, właściciel internetowej telewizji Tvwarszawapll, Warszawa

 14. Ryszard Piątek, ekspert Krajowego Ruchu Polaków, przedsiębiorca budowlany, Świdwin

 15. Eugeniusz Maciejewski, przewodniczący partii Piast – JMEN, Turek

 16. Grzegorz Niedźwiecki, przewodniczący stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, Jelenia Góra

 17. Ewa Biskupska, ekspert Krajowego Ruchu Polaków, emerytka URM, Warszawa

 18. Anna Szmigiel, emerytowana pielęgniarka, Łódź

 

Z dniem dzisiejszym My, przedstawiciele Narodu Polskiego, Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym przystępujemy do tworzenia oddolnych struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego, poczynając od wspólnot sąsiedzkich, gmin, powiatów, poprzez województwa, aż do szczebla Ogólnopolskiego Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego, którego skład stanowić będą wybrani i rekomendowani przez pośrednie szczeble organizacyjne – przedstawiciele Narodu Polskiego.

Pora postawić tamę destrukcji i dewastacji państwa oraz niszczenia podstaw ekonomicznych, demograficznych, zdrowotnych, socjalnych i kulturowych Narodu Polskiego. Dosyć chaosu, lekceważenia ustroju państwa, naruszania przyrodzonych praw istoty ludzkiej, a także praw politycznych i obywatelskich Polaków ! Polska należy do Polaków a nie do skorumpowanych i zdemoralizowanych mafii partyjnych!

Polki i Polacy, Rodacy!  Nie czekajmy na zagładę, twórzmy oddolne struktury Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego. Wybierzmy prawdziwych gospodarzy naszej Ojczyzny!

 

42 Komentarze

Filed under Bez kategorii

42 responses to “Manifest Obywatelski – zaczynamy!

 1. Dyżurny Psychiatra Kraju, Cezary Piotr Tarkowski

  Okupant i jego agentura mają wszelkie Manifesty pisane przez Polaków w miejscu pożądania niejakiego Biedronia. Oczywiście Manifest wyraża wolę i poglądy patriotycznej części Narodu, ale do zbrodniczego okupanta mającego na celu nie tylko odebranie nam bogactw naturalnych i wszelkiej własności, ale wszczepienie nam mikroczipów i wielkiej depopulacji, czyli masowego ludobójstwa na Narodzie Polskim. Gdyby nasi przodkowie wysyłali manifesty do żyda Hansa Franka, to naszego Narodu już by nie było.

  Polubione przez 1 osoba

  • paziem

   Nieuważnie pan przeczytał treść Manifestu. My nie piszemy na Berdyczów tylko wymagamy określonych działań. A nie czekając na efekty i nie klepiąc jedynie w klawiaturę i nie twierdząc, że „wszystko to na nic i za późno” jeżeli chcemy być panami własnej Ojczyzny, to musimy sobie to wywalczyć, bo trwa wojna. Dziwię się , że tego pan nie zauważył, kot jak kto, ale pan ?!

   Polubione przez 1 osoba

  • paziem

   Zamiast utrwalać psychiatryczny spodziewam się raczej żeby pan poinformował na jaki adres mamy przesłać instrukcję działania, a pan nie czekając niech wśród najbliższego otoczenia 3-5-10 osób spopularyzuje treść Manifestu i stworzy choć najmniejsza grupę do działania. I tylko niech pan się nie tłumaczy, że okół same mohery, PiSiory, folksdojcze lub LGBTpojeby :)))

   Polubienie

   • paziem

    A jeśli powie pan, że nie ma ludzi do roboty wokół pana, to niech ci co nie wiedzą co i jak zrobią zrzutkę po 10 zło i wyślą 100 zł dla tych, którzy wiedzą jak, ale muszą mieć banalne ku temu paliwo!

    Polubienie

 2. TU JUŻ NIEMA CZEGO KOMENTOWAC!Wszystko tu zostało wyartykuowane!

  Polubienie

 3. veri

  ” Przypominamy rządzącym … ” –

  – sorry, ale do kgo ta mowa ?!

  Polubione przez 1 osoba

 4. waw94

  Pana Cezarego Tarkowskiego znam osobiscie od wielu lat. Walczy o wolna Polske,jak prawdziwy patriota. Wydal wiele ksiazek dla dzieci i napisal wiele felietonow politycznych bez wielkiego rozglosu, dlatego rozumie jego rozgoryczenie, nie otrzymal zadnego wsparcia od prawie nikogo. Ma swieta racje gdyz teraz pozostal nam tylko nocnik.
  Jezeli dzisij sie zmobilizujemy i oglosimy jakis Komitet Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego to nas zapudluja bardzo szybko. Jest to problem swiatowy. Prosze zobaczyc co sie stalo z zoltymi kamizelkami we Francji. Byl to spontaniczny francuski Ruch Odrodzenia Narodowego ktory zostal zlikwidowany.

  Polubione przez 1 osoba

 5. paziem

  Ja nawet przez moment nie poddaję w wątpliwość zasług i pracy pana Cezarego Tarkowskiego. Chcę jedynie przeciwdziałać zwątpieniu i rozgoryczeniu.

  Polubienie

 6. Edward.

  https://www.bitchute.com/video/4kTJRVz3b9Gc/
  Polacy sa niszczeni na rozne sposoby,przede wszystkim ustawami.
  Posluchajcie dobrych rad.

  Polubienie

 7. Edward.

  Nie moge zamiescic moj glos!!!

  Polubienie

 8. Lechita

  Nareszcie jest nasz Manifest Obywatelski .wielka chwała autorom. Rodacy w Polsce i na całym świecie : zostaliśmy dzisiaj uzbrojeni !!!! , i teraz mamy jeden cel : walka aż do zwycięstwa , ciężki bój o wszystko , już na początek mamy wielka przewage ,bo poznaliśmy anatomię naszego wroga , a więc zaczynamy od uderzenia w jego chore okaleczone przyrodzenie b e z p r a w i a , a każde następne precyzyjnie zadane ciosy przybliżają nas do przywrócenia wszystkim Rodakom naszej Ojczyzny Polski. Chwała naszym przodkom którzy to przelewali swoja krew wiadrami za nas , za nasze dzieci ,wnuki i prawnuki , bardzo często na ochotnika ku chwale Ojczyzny .,Tak też i dziś przyszła nasza kolej ,bo to już nie jest wybór, to jest święty obowiązek każdego : Polki i Polaka . , Kiedy zbójcy przyszli ukraść twój dom okazało się że chcą także pozbyć się właścicieli., ani na kradzież Polski ani na unicestwienie polskiego narodu nie pozwolimy !!!

  Polubienie

  • Treść tego manifestu nadaje się do kosza ! Najgorsze, że wykształceni uważający się za elitę podpisują się pod takim kompromitującym tekstem, świadczącym o bardzo niskiej świadomości i wibracji ! Jak można wymagać od uzurpatorów, nielegalnych władz- żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe aby te respektowały prawa okupowanego, podbitego bez żadnego wystrzału, podstępnie Narodu Polskiego ! Oszuści, fałszerze z tych prywatnych firm mają przeprowadzić Narodowi Polskiemu wybory ? Przecież to jest kpina i szyderstwo ! http://www.wojdabejda.wordpress.com

   Polubienie

 9. Klemens

  Bustowski zapowiada społeczne kontrole w sanepidach.

  Polubienie

 10. walerianda

  Szanowny Panie kto Wam redagował ten Manifest i dlaczego była to osoba nie znająca języka polskiego. Co za bezsens w treści.
  walerianda@gmail.com

  Polubione przez 1 osoba

  • Treść tego manifestu nadaje się do kosza ! Najgorsze, że wykształceni uważający się za elitę podpisują się pod takim kompromitującym tekstem, świadczącym o bardzo niskiej świadomości i wibracji ! Jak można wymagać od uzurpatorów, nielegalnych władz- żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe aby te respektowały prawa okupowanego, podbitego bez żadnego wystrzału,podstępnie Narodu Polskiego ! Oszuści, fałszerze z tych prywatnych firm mają przeprowadzić Narodowi Polskiemu wybory ? Przecież to jest kpina i szyderstwo !

   Polubione przez 1 osoba

   • paziem

    Panie Wajda-Bejda, Wy zapewne jak potrząśniecie miotłą, to Sejm i Senat, prezydent i premier narobią w gacie. A wystarczy, że na rynku w Łowiczu odczytacie akt suwerenności narodu, aby generałowie Wojska Polskiego złożyli Wam hołd.
    A tak na poważnie, to zamiast pouczeń i najlepszych ” jedynie waszych recept” proponuję zorganizować pięcioosobowy zespół w powiecie łowickim, gotowy do konkretnej pracy. A jeśli nie, to proszę chociaż nie przeszkadzać.

    Polubienie

   • Panie Pawle, takim komentarzem daje Pan o sobie najgorsze świadectwo ! Nie raczył Pan zapoznać się z efektami naszej 9-letniej bezkompromisowej działalności w obronie Narodu Polskiego i Polski, bo gdyby to zrobił, to nie lekceważyłby naszej wielkiej roli w demaskowaniu żydowskiego zaborcy i w powstrzymaniu niszczenia Naszej Polskiej-Lechickiej Ziemi ! Chce Pan tworzyć 5-osobowe zespoły do „konkretnej pracy”? Jakiej pracy ? Nad czym chce Pan konkretnie pracować ? Nasza 9 -letnia działalność to nie jest konkretna praca ?

    Polubienie

   • paziem

    To bardzo dobrze, że są grupy Polaków, które nad czymś konkretnym pracują. Ja niczyjej sensownej i merytorycznej pracy nie lekceważę. Nie potrafię jednak na poważnie brać pełnych mitomanii oświadczeń jednoosobowych lub kilkuosobowych, które nadają sobie wyłączne prawo do reprezentowania Polaków bez poddania się rzeczywistej weryfikacji swoich programów, a także przeanalizowania proponowanych narzędzi realizacji. Oświadczenia np. pani Garland, czy oświadczenia pana Cichockiego, że jego głos jest legitymizowanym( ale przez kogo? w jakim trybie?) głosem narodu polskiego, budzą delikatnie mówiąc moje zdziwienie i rezerwę co do osobowości autorów takich enuncjacji.

    Polubienie

   • Czy to wypada aby człowiek po studiach z tytułem doktora pisał tak niemerytorycznie i jednocześnie lekceważył fakt fałszerstw wyborczych doskonale udowodnionych i udokumentowanych z naszym udziałem ? Czy wypada aby ktoś z tytułem doktora nie rozumiał co znaczy fałszowanie wyborów ? Czy przez 9 lat „konkretnej pracy” Pan doktor nie raczył zauważyć, że nie ma państw na świecie a są nielegalne prywatne żydowskie firmy handlowe symulujące instytucje państwowe, kościelne i międzynarodowe ? Skoro Ludzkość została 25.12.2012 r. obligatoryjnie uwolniona z sideł antyludzkiego prawa kanoniczno-morskiego w upadłym światowym niewolniczym systemie władzy Trój-Korony, to ośmieszacie się pisaniem takiego „obywatelskiego manifestu ” w imieniu Narodu Polskiego, który został przecież uwolniony tak jak inne narodu świata ! https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/

    Polubienie

   • paziem

    Jeśli nie tylko Polacy, ale już nawet cała ludzkość została 8 lat temu wyzwolona od panowania żydowskich uzurpatorów i ludobójców, to na co pani się teraz oburza? Ja niestety, ale myślę, że także miliony Polaków i setki milionów ludzi, nie tyko nie czujemy się wyzwoleni, ale stoimy na progu próby ostatecznego zniewolenia ludzkości przez psychopatów.

    Polubienie

  • paziem

   Do pana Waleriana, co konkretnie ma pan na myśli, gdyż z pana pytania nic nie wynika?!

   Polubienie

   • walerianda

    To proszę się umówić w dowolnym czasie i terminie / dostosuję się / celem omówienia. KJomunikator dowolny, z tym, że nie polecam Messinger z Face Book.

    Polubienie

   • walerianda

    To proszę się umówić w dowolnym czasie i terminie / dostosuję się / celem omówienia. Komunikator dowolny, z tym, że nie polecam Messinger z Face Book. Prosze o przekazanie ustaleń oraz odpowiedzi na adres: walerianda@gmail.com

    Polubienie

  • walerianda zarzuca Polakowi „nieznajomość języka polskiego”, jak by to było ważniejsze niż merytoryczny konkret, a sam nie potrafi napisać zdania pytającego – na końcu swego „pytania” postawił kropkę zamiast pytajnika, tym samym udowadniając, że nie ma pojęcia o tym, czym jest znajomość polszczyzny i udowadniając, że ma gdzieś temat, pod którym spamuje

   ja temu napuszonemu trollowi w ogóle bym nie odpisywał, podobnie jak innym krytykantom, jak np. wojdabejda, nie mającym niczego konkretnego do zaproponowania, a tylko krytykującym dla samego krytykowania

   Polubienie

 11. Żądamy od sygnatariusza tego manifestu, właściciela i redaktora naczelnego portalu Neon 24, przywrócenia naszych wszystkich bezpodstawnie, bez żadnego uprzedzenia, wykasowanych artykułów, które cieszyły się wielką poczytnością i uznaniem. Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski.http://polskiruchoporu.neon24.pl/
  LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.
  Szanowni Państwo ! Nasza społeczna działalność w obronie Narodu Polskiego i Polski finansowana z naszych bardzo skrommych środków potrzebuje wsparcia finansowego, chociażby na dalsze opłacanie ogłoszeń na Targowicy Miejskiej w Łowiczu jak też wydruk plakatów oraz ulotek w ilości kilkuset tysięcy, celem rozpowszechniania w całej Polsce. Prosimy o wykupywanie tzw. cegiełek w postaci widokówek regionalnych-kart pocztowych, wydanych przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ” Łowiczanie”. W naszym archiwum mamy 25 rodzajow regionalnych kart pocztowych : z folklorem oraz obiektów Łowicza i okolic. Proponowana cena za 1 kartę pocztową 2 złote. Kontakt : lowiczanie@wp.pl. Jeśli ktoś z Państwa zachciałby wesprzeć finansowo naszą działalność uprzejmie prosimy o wpłaty na konto : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ” Łowiczanie”, Bank PKO S.A. II Oddział w Łowiczu, ul.Długa 27, nr. 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910. Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony. Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia. link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf . Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. http://www.petycjeonline.com/forum/80019#14 Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio.. ”/www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.) Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostajawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej. http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf . O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu. W dniu 30 maja 2013r. w Święto Bożego Ciała, M.Bejda i T.Wojda uczestniczyły w 2 godzinnym spotkaniu z delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na czele z europosłem z Rumunii, Victorem Bostinaru, w sprawie wydobywania gazu tzw. łupkowego w Polsce, które odbyło się w siedzibie Instytutu Europejskiego we Wrocławiu. Żadne media w Polsce, za wyjątkiem TV Niezależna Janusza Zagórskiego, nie podały do publicznej wiadomości faktu odbycia takiego spotkania, pomimo obecności dziennikarza PAP. link „Obywatelskie przesłuchania protestujących-gaz łupkowy Łowicz-07.06.2013r.” : http://www.youtube.com/watch? v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1 Więcej: petycjeonline.com, protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.
  FacebookWykop.plŚledzikTwitterBlip.plGoogle BookmarksSitehooverRSS
  więcej

  Polubienie

 12. Teresa

  Żądamy od sygnatariusza tego manifestu, właściciela i redaktora naczelnego portalu Neon 24, przywrócenia naszych wszystkich bezpodstawnie, bez żadnego uprzedzenia, wykasowanych artykułów, które cieszyły się wielką poczytnością i uznaniem. Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski.http://polskiruchoporu.neon24.pl/
  LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.
  Szanowni Państwo ! Nasza społeczna działalność w obronie Narodu Polskiego i Polski finansowana z naszych bardzo skrommych środków potrzebuje wsparcia finansowego, chociażby na dalsze opłacanie ogłoszeń na Targowicy Miejskiej w Łowiczu jak też wydruk plakatów oraz ulotek w ilości kilkuset tysięcy, celem rozpowszechniania w całej Polsce. Prosimy o wykupywanie tzw. cegiełek w postaci widokówek regionalnych-kart pocztowych, wydanych przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ” Łowiczanie”. W naszym archiwum mamy 25 rodzajow regionalnych kart pocztowych : z folklorem oraz obiektów Łowicza i okolic. Proponowana cena za 1 kartę pocztową 2 złote. Kontakt : lowiczanie@wp.pl. Jeśli ktoś z Państwa zachciałby wesprzeć finansowo naszą działalność uprzejmie prosimy o wpłaty na konto : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ” Łowiczanie”, Bank PKO S.A. II Oddział w Łowiczu, ul.Długa 27, nr. 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910. Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony. Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia. link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf . Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. http://www.petycjeonline.com/forum/80019#14 Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio.. ”/www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.) Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostajawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej. http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf . O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu. W dniu 30 maja 2013r. w Święto Bożego Ciała, M.Bejda i T.Wojda uczestniczyły w 2 godzinnym spotkaniu z delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na czele z europosłem z Rumunii, Victorem Bostinaru, w sprawie wydobywania gazu tzw. łupkowego w Polsce, które odbyło się w siedzibie Instytutu Europejskiego we Wrocławiu. Żadne media w Polsce, za wyjątkiem TV Niezależna Janusza Zagórskiego, nie podały do publicznej wiadomości faktu odbycia takiego spotkania, pomimo obecności dziennikarza PAP. link „Obywatelskie przesłuchania protestujących-gaz łupkowy Łowicz-07.06.2013r.” : http://www.youtube.com/watch? v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1 Więcej: petycjeonline.com, protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.
  FacebookWykop.plŚledzikTwitterBlip.plGoogle BookmarksSitehooverRSS
  więcej

  Polubienie

 13. paziem

  Nie ma problemów z umówienie, jak będzie o czym rozmawiać. Na razie pan coś napisał o znajomości języka polskiego, ale unika pan odpowiedzi.

  Polubienie

  • a kimże jest walerianda, że wymaga umawiania się na pokątne rozmowy?
   jeśli ma coś konkretnego do zaproponowania w temacie, niech to napisze tutaj, my Polacy ocenimy czy to ma ręce i nogi i czy to odpowiada nam czy nie
   jeśli walerianda chce pomóc, niech pomoże, albo niech spada i nie spamuje

   tak samo wojdabejda, niech tu napisze co konkretnego ma do zaproponowania, bez odsyłania do jakichś nawiedzonych stron pełnych nielogicznego bełkotu, też to ocenimy i skorzystamy, albo nie

   ja zaproponowałem połączenie sił z ruchem oporu „Zawodowy Polak”, to samo napisałem „Zawodowemu Polakowi” i wiecie jak mi odpowiedział? zamiast podjąć dialog, zbanował mnie na swoim kanale youtube, tym samym dając świadectwo o samym sobie – to pouczająca lekcja dla mnie!

   p. s. smutno mi, że z taką łatwością naszą uwagę można rozpraszać byle prowokacją, bzdetem nie na temat, spamem, iluzjami rzeczywistości
   dlatego proponuję zaprzestać karmienia trolli i rozpraszania się na spamie, natomiast warto wyciągać wnioski, ze wszystkiego i trzymać się zdrowego rozsądku

   http://7777777blog.wordpress.com/2020/05/24/zwyciestwo-nad-systemem-polega-na-zorganizowaniu-sie-i-swiadomym-dzialaniu-odwrotnie-niz-system-by-chcial-system-osiagal-swoje-cele-straszac-nas-i-prowokujac-do-kierowania-sie-najnizszymi-emocjami/

   Polubienie

   • Pora powiedzieć stanowcze DOŚĆ sfrustrowanym zarozumiałym doktorom, profesorom, postępującym wg zasady ” raz zdobytej wiedzy nie pogłębię !” ,którzy nie szanują kobiet, mają nieuleczone i chyba nieuleczalne urazy do mądrości Matek, Żon, Córek ! Przecież jesteście zrodzeni z łona Matki ! Te Wasze komentarze, pełne złośliwości i jadu to są pomówienia, kłamstwa, oszczerstwa, znieważanie ! Zachowujecie się jak talmudyczni lekarze stwarzający fałszywe choroby, których nie ma ! Chcecie wiecznie diagnozować choroby, krążyć w miejscu aby odwrócić uwagę od prostych rozwiązań, które tkwią w świadomym uwolnionym człowieku !
    Czytacie tylko swoje teksty a nie zauważacie, że ktoś inny, bez reckefelerowskich tytułów, wcześniej przed Wami odkrywa przekręty prawa kanoniczno-morskiego i daje konkretne, logiczne wskazania ! Jak można wypowiadać się na temat naszej strony, opisywanych faktów i wskazań, skoro nawet nie pofatygowało się przeczytać ze zrozumieniem ? Działamy bezkompromisowo i demaskujemy fałszywych obrońców Narodu Polskiego i ich pomysły jak np. pomysł żyda Brauna ” Zawodowy Polak” ! Przypomina nam się prof. Jan Szarliński z Politechniki Krakowskiej, który najpierw nas krytykował za bezkompromisowe stawanie w obronie Narodu Polskiego przed szaleństwem gorączki gazu łapówkowego by później słać nam wyrazy wielkiego uznania i wdzięczności za efekty bezkompromisowości w działaniu.
    Polecamy nagranie z Markiem Taranem:https://www.youtube.com/embed/J1OJKeeAjNk?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent

    Polubienie

 14. zanim rozpocznie się odpowiednią kurację, trzeba dobrze zdiagnozować chorobę, bo niewłaściwa kuracja bardziej zaszkodzi, niż jej nie podejmowanie

  http://7777777blog.wordpress.com/2020/05/25/czy-jak-ludzkosc-moze-przezwyciezyc-ten-totalitaryzm/

  Polubienie

 15. RE: Manifest:
  No super jest ten Manifest, tylko oczekiwac nalezy, ze „knesejmici” zaraz wszystko pozmieniaja w/g zapodanych zyczen (postulatow) nizej podpisanych, ba, nawet „knesejmici” niezwlocznie poddadza sie do dymisji…

  A wracajac do rzeczywistosci, to jedynym „anty-biotykiem” na tych skurwysynow (zlodzieji I szubrawcow) knesejmitowych jest AK-47, ewentualnie TT-ka, przescieradlo I wiadro z wapnem do uprzednio wykopanego I dosc obszernego dolu…(po to, by ponownie nie zarazic sie talmudycznym wirusem)…
  =====================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 16. Pingback: Manifest Obywatelski…w odpowiedzi na groźby Kaczyńskiego | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 17. Pingback: Manifest Obywatelski…w odpowiedzi na groźby Kaczyńskiego

 18. Pingback: Czy A.Duda, R.Trzaskowski, Sejm i Senat mogą łamać Konstytucję i Kodeks Wyborczy? | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 19. Pingback: Niekonstytucyjne, bezprawne wybory prezydenckie | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.