Czy A.Duda, R.Trzaskowski, Sejm i Senat mogą łamać Konstytucję i Kodeks Wyborczy?

Czy długo Polki i Polacy będą się biernie przyglądać,  jak pomagdalenkowe partyjne mafie polityczne będą pozbawiać obywateli Ich praw Konstytucyjnych oraz lekceważyć majestat Rzeczypospolitej i powagę państwa?

„… my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary,

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski” ( fragment Preambuły do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 4.

 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8.

 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 87.

 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Art. 96.

       2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 101.

 1. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.
 2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie.

Art. 126.

       2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i               niepodzielności jego terytorium.

Art. 127.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

Art. 130.

Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Art. 131.

 1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej.
 2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego,5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.
 3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.
 4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu.

Art. 173.

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Art. 174.

Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 188.

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

 1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
 2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
 3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
 4. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
 5. skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

Art. 228.

      6. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

7. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

 

z Kodeksu Wyborczego

 

Art. 84.

§ 3. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców

Art. 90.

§ 1. W celu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej obywatele
w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania, tworzą komitet wyborczy. Komitet ten na
zasadzie wyłączności prowadzi kampanię wyborczą na rzecz zgłoszonego kandydata.
§ 2. Zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej musi być poparte podpisami co
najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

§ 3. Komitet wyborczy powołuje:
1) pełnomocnika wyborczego uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 127, do występowania na rzecz
komitetu i w imieniu komitetu wyborczego;
2) pełnomocnika finansowego, o którym mowa w art. 127.
§ 4. Pełnomocnikiem wyborczym lub pełnomocnikiem finansowym nie może być kandydat na
Prezydenta Rzeczypospolitej.
§ 5. Pełnomocnik wyborczy, o którym mowa w § 3 pkt 1, zawiadamia Państwową Komisję
Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. W zawiadomieniu podaje się imiona,
nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet
wyborczy.
§ 6. W zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego podaje się:
1) nazwę komitetu wyborczego oraz adres jego siedziby;
2) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika
wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Art. 97.

§ 1. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w (…) art. 90 § 5 spełnia warunki określone w kodeksie, właściwy organ wyborczy,
w terminie 3 dni od dnia jego doręczenia, postanawia o przyjęciu zawiadomienia. Postanowienie
o przyjęciu zawiadomienia doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu.
§ 2. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3
dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wadach zawiadomienia. W przypadku
nieusunięcia wad w terminie właściwy organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia.
Postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie
do publicznej wiadomości oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu.
§ 3. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do właściwego organu na
postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Art. 98.

Komitet wyborczy może wykonywać czynności wyborcze po wydaniu przez
właściwy organ wyborczy postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 97.

Art. 104.

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu
o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.

Art. 105

§ 1. Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania
w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu
wyborczego.
§ 2. Agitację wyborczą można prowadzić od dnia przyjęcia przez właściwy organ
zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego na zasadach, w formach i w miejscach,
określonych przepisami kodeksu

Art. 157. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym
właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów.

Art. 157.

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym
właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów.

Art. 160.

§ 1. Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach związanych
z przeprowadzaniem wyborów należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;

Art. 287.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej są powszechne, równe i bezpośrednie oraz
odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 289.

§ 1. Wybory zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie
później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej
i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie
później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.
§ 2. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Marszałek Sejmu zarządza
wybory nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu i wyznacza datę wyborów na
dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Art. 290.

§ 1. Marszałek Sejmu zarządza wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w drodze
postanowienia. Postanowienie Marszałka Sejmu podaje się do publicznej wiadomości i ogłasza
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 3 dniu od dnia zarządzenia wyborów.
§ 2. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii
Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych przewidzianych w kodeksie (kalendarz wyborczy).

Art. 293.

§ 1. Jeżeli w wyborach, o których mowa w art. 289 i art. 292, głosowanie miałoby
być przeprowadzone tylko na jednego kandydata, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ten fakt
w drodze uchwały, którą przekazuje Marszałkowi Sejmu, podaje do publicznej wiadomości
i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14 dniu od dnia
ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw. Przepisy art. 289 § 2
i art. 290 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów.

 

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
USTAWA
z dnia 2 czerwca 2020 r.
o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
z możliwością głosowania korespondencyjnego 1)

Art. 14. 1. Komitet wyborczy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą
nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego zawiadomienie o
utworzeniu zostało przyjęte przez Państwową Komisją Wyborczą, w terminie na
złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, może złożyć
zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym
terminie w 2020 r.
2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się:
1) nazwę komitetu oraz adres jego siedziby;
2) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL
pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) oświadczenie o uczestnictwie komitetu w wyborach i oświadczenia pełnomocnika
wyborczego i pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa, a w
przypadku pełnomocnika finansowego – również o spełnieniu przez niego
wymogów, o których mowa w art. 127 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy;
2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie i na uczestnictwo jego komitetu
w wyborach;
3) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności, o którym
mowa w art. 297 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
o zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego.
5. W przypadku kandydata, zarejestrowanego przez Państwową Komisję
Wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się
głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszonego ponownie jako kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez odpowiedniego pełnomocnika wyborczego
komitetu wyborczego, który zawiadomił o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust.
1, uznaje się danego kandydata za zarejestrowanego kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w
2020 r. przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
6. Zgłoszenie, o który mowa w ust. 5, powinno zawierać:
1) imię (imiona), nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania (miejscowość) zgłaszanego
kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wraz ze wskazaniem jego
przynależności do partii politycznej;
2) nazwę komitetu wyborczego oraz imię (imiona), nazwisko i adres do
korespondencji pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego.
7. Przepisy ust. 1–6 nie wyłączają możliwości tworzenia komitetu wyborczego
oraz rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w związku z
zarządzeniem przez Marszałka Sejmu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej w
kolejnym terminie.
8. Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy dotyczące
utworzenia komitetu wyborczego stosuje się odpowiednio do organizacji wyborów w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w
szczególności w zakresie art. 301 i art. 302 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy.
9. Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na
podstawie ust. 1, może wydatkować na kampanię wyborczą środki zgromadzone na cele
kampanii wyborczej w wyborach, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd
Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach
na podstawie ust. 1, może pozyskiwać środki finansowe od dnia przyjęcia przez
Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia.
11. Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach
na podstawie ust. 1, może wydatkować łącznie na kampanię wyborczą w wyborach, w
których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą
nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym
terminie, kwotę ograniczoną sumą 100 % limitu, o którym mowa w art. 327 § 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustalonego dla wyborów, w których nie
odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 50 % limitu, o którym mowa w art.
327 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustalonego dla wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu
w kolejnym terminie.
12. Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o utworzeniu w związku z
wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonymi przez
Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, może wydatkować na kampanię wyborczą w
tych wyborach kwotę ograniczoną sumą 50 % limitu, o którym mowa w art. 327 § 1
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
13. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio do limitu, o którym mowa w art.
136 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
14. Suma wpłat od obywatela polskiego na rzecz komitetu wyborczego, który
złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, nie może
przekroczyć łącznie sumy limitów wpłat, o których mowa w art. 134 § 2 lub § 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
15. Zobowiązanie poręczyciela, o którym mowa w art. 132 § 6 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego
komitetowi wyborczemu, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na
podstawie ust. 1, nie może przekroczyć łącznie kwoty równej sumie wpłat, o której
mowa w ust. 14.
16. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 142 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy, dotyczące finansowania udziału w wyborach, w których
nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym
terminie, składane jest w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przeprowadzonych na
podstawie niniejszej ustawy. Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o
uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, składa jedno, łączne sprawozdanie
finansowe.

 

Art. 15. 1. W postanowieniu o zarządzeniu wyborów Marszałek Sejmu po
zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają
terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy i ustawie, mając na względzie termin wyborów ustalony w
postanowieniu. Terminów wykonania czynności wyborczych wskazanych w ustawie z
dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy nie stosuje się.

2. Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wnosi się na piśmie
do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku wyborów
do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Art. 27. Traci moc ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827).

Art. 28. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695
i 875) w art. 102 uchyla się pkt 1–2 i 5–6.
Art. 29. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Elżbieta Witek

Przypomnijmy kolejność zdarzeń:

 1. W dniu 20 maja 2020 r. został opublikowany Manifest Obywatelski, którego sygnatariuszami było w dniu publikacji  18 osób ( patrz: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/05/20/manifest-obywatelski-zaczynamy/). Po tym terminie wpływały deklaracje następnych osób popierających Manifest Obywatelski. Lista sygnatariuszy w dalszym ciągu jest otwarta, a wszystkie świadome i gotowe do działania osoby oraz organizacje oczywiście są zaproszone i oczekiwane.
 2. Tego samego dnia, 20.05.2020 r., treść Manifestu Obywatelskiego została przesłana do najważniejszych instytucji władzy państwowej. W wykazie zawiadomionych instytucji były m.in.  Państwowa Komisja Wyborcza – jako instytucja, która na podstawie ustawy Kodeks Wyborczy jest odpowiedzialna za organizacje i przeprowadzenie wyborów, a także Sąd Najwyższy jako instytucja odwoławcza w trakcie wyborów, a także jako instytucja stwierdzająca ważność przeprowadzonych wyborów ( patrz: lista adresów elektronicznych instytucji zawiadamianych o treści Manifestu Obywatelskiego: bp@prezydent.pl, listy@prezydent.pl, bgp@prezydent.pl,bpu@prezydent.pl,
  sekretariat.witek@sejm.gov.pl, Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl, kontakt@senat.gov.pl, bip@kprm.gov.pl, kontakt@kprm.gov.pl,
  Trybunał Konstytucyjny <prezydialny@trybunal.gov.pl>, bsp@trybunal.gov.pl, ppsek@sn.pl, biuro <biuro@kbw.gov.pl>,
  biuroprasowe@pkw.gov.pl,  <BIURORZECZNIKA@brpo.gov.pl>, kontakt@ms.gov.pl, bbn@bbn.gov.pl, jkwasniewska@bbn.gov.pl,
  kontakt@mswia.gov.pl, biuro@pis.org.pl, kp-ko@kluby.sejm.pl, kp-lewica@kluby.sejm.pl, konfederacja@kluby.sejm.pl,
  kp-psl@kluby.sejm.pl, biuronkw@psl.org.pl, biuro.prasowe@konfederacja.net )
 3. W dniu 28 maja 2020 r. , przewodniczący partii Polska Patriotyczna, Paweł Ziemiński, w imieniu Prezydium Rady Krajowej i jednocześnie jeden z sygnatariuszy Manifest Obywatelskiego skierował do Państwowej Komisji Wyborczej Wniosek o udostępnienie informacji o stanie prawnym i statusie wyborczym obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wobec zarządzonych w dniu 5 lutego 2020 r. przez Marszałek Sejmu RP wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( patrz: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/05/28/19048/)
 4. W dniu 1 czerwca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza przesłała odpowiedź na Wniosek z dnia 28.05.2020 ( pismo PKW z dnia 30.05.2020 r, o sygn. ZPOW-0133-57/20, treść pisma niżej). Należy zauważyć, że z nonszalancji, czy z nerwowej atmosfery w jakiej przyszło pracować urzędnikom, PKW podało nieprawdziwą datę (7 maja 2020 r.)Wniosku z jakim w końcu maja, konkretnie 28 maja 2020 przewodniczący partii Polska Patriotyczna zwrócił się do PKW o wyjaśnienie stanu prawnego i statusu wyborczego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W dniu 1 czerwca 2020 r.  niemal o północy przyjął z mało istotnymi poprawkami ustawę z dnia 12 maja 2020 r. odbierającą obywatelom polskim równe bierne prawa wyborcze i sankcjonując dziwaczne rozwiązania dziedziczenia statusu prawnego zarejestrowanych kandydatów z nieodbytych wyborów z dnia 10 maja 2020 r. i uznania ważności ich rejestracji w przyszłych wyborach.
 6. W dniu 2 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił z poprawkami ustawę z dnia 12 maja 2020 r. obecnie nazwaną ustawą z dnia 2.06.2020 r.  o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  z możliwością głosowania korespondencyjnego, która utrzymuje naruszenie konstytucyjnie zagwarantowanych równych praw obywatelskich ( konkretnie biernego prawa wyborczego). Tego samego dnia ustawa zostaje ogłoszona w Dzienniku Ustaw ( po 21 dniach zwłoki) i jeszcze tego samego dnia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisuje ustawę o organizacji wyborów w postaci jawnie naruszającej równość praw obywatelskich, a tym samym łamiąc art. 1, art.2, art 7, art.8, art 87, art.96, art 126, art.127 i art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej.
 7. W dniu 3 czerwca 2020 r. marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządza nowe wybory prezydenckie na dzień 28 czerwca 2020 r. z pogwałceniem równych praw wyborczych ( biernego prawa wyborczego) obywateli oraz narzucając urągający powadze państwa kalendarz wyborczy. Państwowa Komisja Wyborcza nie wnosi uwag i bez zastrzeżeń akceptuje narzucony kalendarz wyborczy.

 

Wnioski , ze skandalicznego bezprawia, lekceważenia obywateli i państwa, jakie powinni wyciągnąć Ci z Polaków, którzy oczekują od naczelnych instytucji ustrojowych respektowania Konstytucji, równych praw obywatelskich oraz powagi legislacyjnej i zwyczajowej, historycznej praktyki wyborczej:

1.Obowiązkiem odpowiedzialnych i szanujących Konstytucję oraz powagę państwa Polek i Polaków jest bojkot wyborów prezydenckich, przeprowadzanych w dniu 28 czerwca 2020 r. i ewentualnym terminie 12 lipca 2020 r., w trybie przewidzianym ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

2.Obowiązkiem odpowiedzialnych i szanujących Konstytucję oraz powagę państwa Polek i Polaków, w tym także zgłoszonych komitetów wyborczych kandydatów na urząd prezydenta i samych zgłoszonych kandydatów jest podpisanie się pod zbiorowym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wydanie orzeczenia, czy ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego jest zgodna z Konstytucją.

3.Obowiązkiem odpowiedzialnych i szanujących Konstytucję oraz powagę państwa Polek i Polaków, w tym także zgłoszonych komitetów wyborczych kandydatów na urząd prezydenta i samych zgłoszonych kandydatów, jest poparcie zbiorowego protestu do Sądu Najwyższego na wybór prezydenta w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. z ewentualnym terminem drugiej tury wyborczej w dniu 12 lipca 2020 r.

4.Obowiązkiem odpowiedzialnych i szanujących Konstytucję oraz powagę państwa Polek i Polaków jest poparcie idei i czynny współudział w tworzeniu struktur organizacyjnych oraz współtworzenie Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego jako oddolnej, ponadpartyjnej inicjatywy zmierzającej do zorganizowania w pełni demokratycznych, równych, bezpośrednich, powszechnych, przeprowadzonych w trybie tajnym i poddanych skutecznej kontroli społecznej wyborów parlamentarnych i na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-  w oparciu o program suwerenności narodu i państwa polskiego.

5.Obowiązkiem odpowiedzialnych i szanujących Konstytucję oraz powagę państwa Polek i Polaków jest stworzenie oddolnego Narodowego Funduszu Wyborczego dla finansowania niezależnych mediów obywatelskich i samofinansowania działań struktur Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego.

 

27 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

27 responses to “Czy A.Duda, R.Trzaskowski, Sejm i Senat mogą łamać Konstytucję i Kodeks Wyborczy?

 1. TRYBUNAŁ STANU dla Andrzeja Dudy? Aleksander Kwaśniewski o ŁAMANIU konstytucji

  Polubienie

 2. „Czy A.Duda, R.Trzaskowski, Sejm i Senat mogą łamać Konstytucję i Kodeks Wyborczy?”

  oczywiście, że mogą i to robią! – dopóki my Polacy, zamiast uświadomić sobie, że jesteśmy Suwerenem, a oni są okupantem, traktujemy ich rozkazy jako prawa, słuchamy ich propagandy jako prawdy i zwracamy się do nich jako władzy

  może już czas się obudzić? i skorzystać z samoświadomości, jaką nam daje T.Cichocki na swojej stronie: http://tcichocki.pl

  Polubione przez 1 osoba

  • Moim marzeniem też jest, żeby Pan Paweł Ziemiński i Dariusz K. współpracowali z Panem T Cichockim. Pan Tadeusz to doskonały prawnik konstytucyjny.

   Polubione przez 1 osoba

   • Potocki powinien Cichockiemu przekazać prezydenturę IIRP i wobec prawa międzynarodowego i całego świata Polska odzyskałaby swoje należne miejsce

    Polubienie

   • zdobyłem nr. tel. do Potockiego i przed chwilą rozmawiałem, niestety Potocki powiedział, że wycofał się z „wyborów”, nawet wydał w tej sprawie stosowne oświadczenie, i widzi jedyną szansę w licznym udziale Polaków 6 czerwca w przejęciu przez Potockiego władzy, natomiast wykluczył przekazanie prezydentury Cichockiemu, którego zna i który mieszka kilkaset metrów od Potockiego, ponieważ jak się wyraził, jest jedyną osobą w Polsce i na świecie, która tę władzę legalnie posiada

    Polubienie

   • paziem

    Czy mógłbyś być poważny i skończyć z wątkiem „prezydenta Potockiego”, jego uprawnień i sukcesji? Albo rozmawiamy i działamy poważnie, albo będziemy pozwalać na rozprowadzanie nas przez „odlotowców”.

    Polubione przez 1 osoba

   • temat Potockiego sam się skończył
    gdyby Potocki był mężem stanu, zrezygnowałby z władzy i scedowałby urząd – o ile faktycznie go ma – np. na Cichockiego, niestety woli robić kasę na sprzedawaniu „dowodów osobistych IIRP” i grać rolę niezastąpionego i jedynego takiego na całej planecie
    jeszcze mógłby wyjść z twarzą, ale nie chce i takim sposobem sam wykluczył się z gry
    to tyle w temacie Potockiego

    samo życie weryfikuje prawdę o każdym i ukazuje kto kim naprawdę jest

    Polubienie

 3. veri

  Sorry, ale to jest ich, przez nich redagowana Konstytucja.

  Polubione przez 1 osoba

  • Której te syjonistyczne skunksy same nie przestrzegają.

   I nie ma się co oszukiwać, niezorganizowani w poważną narodową siłę nie jesteśmy w stanie wyegzekwować przestrzegania ich własnej Konstytucji.

   Z drugiej strony z własnego doświadczenia (kilka spraw sądowych) i z doświadczenia Stowarzyszenia WPS (prokuratorskie działania na podstawie pomówienia syjonisty M.Gumkowskiego z OR) wiem, że w sytuacji, gdy nawet ich własne prawa stwarzają sytuację dla nich nie komfortową, po prostu uciekają z pola bitwy – moje sprawy sądowe skończyły się brakiem jakiegokolwiek rozstrzygnięcia, a prześladowania prokuratorskie Stowarzyszenia WPS skończyły się dosłownie niczym, choć do sądu trafił wniosek wszczęcia przeciw WPS rozprawy – sąd dał dyla.

   Polubione przez 2 ludzi

 4. mgrabas – Daj już spokój z tym Potockim. Nie zauważasz, że służby kit wciskają? Z jego strony nic sensownego nie wynika…

  Polubienie

 5. Ciekawe, czy żydo-katolicki Kościół będzie przywoływał do porządku łamiącą własną Konstytucję rządzącą bandę?

  Bo trzeba pamiętać, że:
  Prace nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy.
  Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, poseł RP, dr T. Syryjczyk (więc to nie prawda, że w rządzie Mazowieckiego byli sami Żydzi – był przecież jeden Syryjczyk) oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

  Polubione przez 1 osoba

  • Klemens

   Dla sprmityzowanego moralnie i skorumpowanego utrwalacza popisowego reżimu Polin obce jest samo rozróżnienie pojęć prawa czynnego i biernego wyborczego. Przecież hierarchia posoborowa na tym bazuje. Droga człowieka do prawdy jest dla nich śmiertelnym niebezpieczeństwem.

   Polubienie

 6. Warga

  PINOKIO już się nie kryje mówił dzisiaj w sejmie oficjalnie o NWO

  Polubienie

 7. Ten z lewej strony,zawsze zadowolony.
  Chociaz w kraju,w ktorym zasiada na
  stolku preZYDenckim,bieda z nedza.
  FAKTEM jest NIE dla tych przy korycie,
  DLATEGO sie tak do NIEGO pchaja.

  Polubienie

  • zefirek loosefirek

   cytat @Lily :”…jest nie dla tych przy korycie,
   dlatego się tak do niego pchają.”
   sąd :
   I w ten sposób,
   przy właściwym postępowaniu
   Wielkiego Chlewmistrza,
   zostaną oni pożarci przez inne, im podobne.
   -zgodnie z wróżebnym powiedzeniem
   ” Niech cię świnia powącha”.

   ANDRZEJU, NIECH CIĘ
   ŚWINIA POWĄCHA
   i CIEBIE JAROSŁAWIE, NIECH ŚWINIA NIE POMINIE.
   ( ten z prawej – to kto ? bo jakoś nie wiem,
   no nie znnam się na nich )

   Polubienie

 8. Robert Łagowski

  Pan Morawiecki ogłosił nam oficjalnie , „po epidemii koronowirusa nastąpi NOWY PORZĄDEK ŚWIATA „

  Polubienie

 9. Morawiecki syn”legendy” wie,bo
  wywodzi sie z gromady jak sam mowi,
  „we the people”,my ludzie.
  Pierwszy premier w III.R.P,po obradach
  Knessetu(27.01.2014r)
  Duda zas,pierwszym preZYDentem
  po owym obradach,w ktorych bral
  osobisty udzial. OBAJ pomazancy,
  „geniusza” z Zoliborza,tego co
  podzielil ludzi,na”lepszy i gorszy” sort.
  W przeszlosci byli juz TACY,co dzielili
  ludzi,na LEPSZYCH i GORSZYCH,
  Ci ostatni,zawsze ZLE konczyli.

  Polubienie

  • zefirek loosefirek

   cytat Lily : …byli już tacy co dzielili lydzi, na lepszych i gorszych, CI OSTATNI, zawsze źle kończyli”
   + słowo wyroczni :
   Teraz i zawsze
   i na wieki wieków
   niech spoczną w korycie.
   Amen.
   Pobłogosław oraz oczywiście dopomóż im Panbóg.

   Polubienie

 10. Pingback: Czy Polską rządzi zorganizowana grupa przestępcza? | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.