IV Kongres Polski Suwerennej- pierwszy etap OZN

Przyszedł czas

na

IV Kongres Polski Suwerennej

i

wybór przedstawicieli Narodu Polskiego w Obywatelskim Zgromadzeniu Narodowym,

utworzonym z oddolnie wyłonionych elektorów

Tytułem wprowadzenia:

W roku 2004, po zmanipulowanym referendum akcesyjnym Polski do UE z 2003 r., którego dokumentacja dotycząca przebiegu i wyników została zniszczona, powstała idea zorganizowania Kongresu Polski Suwerennej. Zamiarem było utworzenie ponadpartyjnej, programowej płaszczyzny środowisk eurosceptycznych, narodowych i patriotyczno-wolnościowych – stojących na gruncie suwerenności narodu i państwa polskiego. Efektem prac I Kongresu Polski Suwerennej był zbiór dokumentów programowych i artykułów ( Kongres Polski Suwerennej,t.1, Wrocław 2004, wyd. Wektory),

a także Oświadczenie odczytane na 73 posiedzeniu Sejmu RP , w nocy z 20 na 21 kwietnia 2004 roku, przez Zdzisława Jankowskiego( wówczas posła LPR) i złożone na ręce ówczesnego nowowybranego marszałka Sejmu RP- Józefa Oleksego oraz przesłane listownie do prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera rządu RP Leszka Millera oraz do przewodniczących wszystkich klubów i kół parlamentarnych w Sejmie ( tekst Oświadczenia: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/6FDB798C ).

Tego samego 2004 roku odbyły się jeszcze II i III Kongres Polski Suwerennej, posiadające swój dorobek programowy, dotychczas nie publikowany.

Powody uzasadniające zwołanie IV Kongresu Polski Suwerennej:

Głównym powodem jest destabilizacja społeczno-gospodarcza oraz chaos polityczno-prawny w Polsce trwający od dnia 5 lutego 2020 roku, tj. o dnia zarządzonych przez marszałek Sejmu RP , Elżbietę Witek, wyborów na urząd prezydenta RP, a także stan rzekomej epidemii, wobec wystąpienia której rząd uchylił się od zastosowania konstytucyjnie przewidzianego stanu nadzwyczajnego. Rząd wprowadził także szereg improwizowanych rozwiązań polityczno-prawnych i gospodarczych o nieprzewidywalnych, groźnych skutkach, a także ograniczył wolności oraz prawa człowieka i obywatela bez przekonywających podstaw. W skandalicznej i chaotycznej atmosferze nie przeprowadzono wyborów prezydenckich w ustawowym terminie 10 maja 2020 roku. Dotychczasowa praktyka parlamentarna i rządowa grozi powadze i bezpieczeństwu państwa, a także sytuacji życiowej polskich rodzin.

Na szczeblu państwowym brak analizy najważniejszych zjawisk współczesności, a także dostatecznej komunikacji społecznej z obywatelami. Dominuje kompromitująca niefrasobliwość i niekompetencja funkcjonariuszy państwowych najwyższego szczebla, a poważną informację zastąpiła nachalna, nieodpowiedzialna propaganda.

W powyższej sytuacji Naród Polski – obywatele Rzeczypospolitej mają pełne podstawy korzystając ze swoich praw i obowiązków konstytucyjnych, wychodząc z przesłanek samoobrony Narodu oraz kierując się zasadą obrony koniecznej przeniesionej z katalogu prawa karnego na płaszczyznę działań ogólnonarodowych – do zdiagnozowania najważniejszych niebezpieczeństw, a w rezultacie tego – Polacy mają podstawy do samoorganizacji i powołania obywatelskich, narodowych instytucji.

Główne punkty diagnozy:

polityka i gospodarka polska

 • dosyć przewidywalny wynik wyborów prezydenckich: niezależnie, czy wygra Andrzej Duda, czy ktoś z wykreowanych „ opozycyjnych” marionetek – to kontynuacja powolnej likwidacji Polski na rzecz Polin i środkowoeuropejskiej kolonii USA-Izraela

 • anarchia ustrojowo-prawna ( paraliż Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, łamanie Konstytucji i Kodeksu Wyborczego, pozakonstytucyjne wodzostwo J.Kaczyńskiego, brak kontroli nad służbami, problem zdegenerowanej NIK, całkowita instrumentalizacja mediów publicznych i agenturalność mediów prywatnych, niekontrolowana pozycja Narodowego Banku Polskiego oraz rola banków komercyjnych )

 • postępujące osłabianie zdolności obronnej Wojska Polskiego; brak kontroli działania obcych wywiadów na terenie Polski; nieczytelność etniczna i dowódcza w Policji i służbach bezpieczeństwa państwa; bazy obcych wojsk na terenie Polski i zwiększająca się obecność kontyngentów wojsk amerykańskich

 • wpisanie się Konfederacji do obozu zdrady magdalenkowej {dowody: 1) zamęt wewnętrzny i oczekiwana destrukcja JKM; 2) koniunkturalizm i dyspozycyjność, patrz głosowanie ws. prawa górniczego i geologicznego i w przypadku dewastacji ustroju konstytucyjnego, 3) brak działań programowych w sprawach politycznych i gospodarczych, 4) ustawa 447 rozcieńczana i trywializowana, 5) brak reakcji na poszerzanie obecności US Army w Polsce, 6) brak stanowiska wobec strategii chaosu globalnej gospodarki pod pretekstem koronawirusa} , czyli de facto brak prawdziwej opozycji

 • skandal z postępowaniemi koncesyjnymi i wyzbywaniem się korzyści z gospodarowania zasobami przez państwo i podmioty z polskim kapitałem

 • degradacja rodzinnych gospodarstw rolnych, polskiego przetwórstwa i handlu żywnością; brak kontroli nad obrotem ziemią rolną w interesie polskiego rolnictwa i państwa polskiego; brak kontroli nad gospodarką wodną; sprzyjanie wyludnianiu się wsi poprzez migrację młodego pokolenia

 • alarmujący stopień zadłużenia budżetów samorządów lokalnych wszystkich szczebli i brak kontroli nad dalszym procesem zadłużania

 • pogłębiające się zadłużenie gospodarstw domowych oraz antypolska egzekucja komornicza

 • nieprzerwana emigracja zarobkowa Polaków i narastający problem demograficzny

 • zły stan edukacji na każdym szczeblu ( zombiryzacja i uniformizacja dzieci i młodzieży poprzez zdalne nauczanie), negatywna selekcja do zawodu nauczycielskiego

 • szkolnictwo wyższe ( paradygmat ilościowy i polityczno-poprawny); badania naukowe w systemie klientystyczno-kolonialnym

 • zły stan służby zdrowia ( nieuzasadniona komercjalizacja podstawowej opieki zdrowotnej ); poddanie służby zdrowia pod globalny, ludobójczy scenariusz BIG PHARMY; niekontrolowana jakość żywności na polskim rynku

 • nieuzasadniona autonomia NBP oraz niekontrolowany proces zadłużania państwa przez rząd w zagranicznych instytucjach finansowych

 • cyfryzacja finansów jako postępująca totalitaryzacja społeczeństwa przez wykorzystanie systemu bankowego

 • brak masowej partii politycznej o znaczącym potencjale programowym, antysystemowym i suwernistycznym;

 • antypaństwowy i agenturalny charakter tzw. sektora organizacji pozarządowych (NGO)

 • akceptacja przez rząd działalności spekulacyjno-lichwiarskich instytucji parabankowych i pożyczkowo-kredytowych o zagranicznym kapitale, bądź pozornie krajowym, a realnie kryptozagranicznym

polityka i gospodarka światowa

 • postępujący upadek instytucjonalny UE wskutek partykularnych interesów narodowych i destrukcji ze strony USA, City of London oraz globalnych korporacji

 • zaostrzenie globalnego konfliktu między anglosasko-syjonistyczna oligarchią a Chinami ( tamże: stronnictwo socjalistyczno-suwerenistyczne) i Rosją ( tamże: suwerenistyczne stronnictwa narodowo-prawosławne i ludowo-demokratyczne) oraz krajami kontestującymi ład gospodarczy oparty o dominację dolara

 • potencjalna możliwość regionalnego konfliktu zbrojnego na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym głównie Polski – Białorusi – Ukrainy

 • destabilizacja regionalnych rynków: Bliski Wschód, Daleki Wschód, Europa Zachodnia

 • wewnętrzna destabilizacja polityczna gigantów USA (wybory prezydenckie i ich następstwa), Chiny ( konsekwencje prowokacji „epidemiologicznej”), Rosja ( problem sukcesji władzy po W.Putinie oraz realna groźba destabilizacji wewnętrznej FR),

  ale także naszych sąsiadów : Niemcy ( tymczasowość rządów A.Merkel), Białoruś ( prawdopodobne próby destabilizacji i odsunięcia od władzy A. Łukaszenki ) oraz całkowity rozkład polityczno-gospodarczy Ukrainy

 • potencjalny światowy kryzys walutowo-finansowy ( dolar amerykański vs. chiński juan lub układ hybrydowy- mieszany bądź regionalny) o nieprzewidywanych konsekwencjach

 • agresywana polityka roszczeniowa światowych organizacji żydowskich wobec Polski

 • Polska jako ofiara i bierny przedmiot amerykańskiej polityki sankcji przeciwko Rosji, Chinom i wybranym krajom muzułmańskim ( Iran, Syria itd. ), ale także jako posłuszny „agent” polityki USA wobec UE ( głównie Niemiec, Francji i Włoch)

Wnioski:

1. Brak wystarczającej legitymacji obecnych władz (Prezydenta, premiera rządu, Sejmu i Senatu oraz władzy sądowniczej różnych szczebli) do sprawowania funkcji konstytucyjnych i realizacji koniecznych zadań

2. Dla bezpieczeństwa Polaków oraz gwarancji pokojowego trwania i rozwoju Polski pora na ponadpartyjny ruch ogólnonarodowy

Termin IV Kongresu Polski Suwerennej

24- 26 lipca, 2020 r., na 10 dni przed upływem kadencji obecnego Prezydenta RP

Organizacja Kongresu:

 1. Skierowanie w trybie natychmiastowym zapytań do wybranych środowisk ( w kraju i na emigracji) o gotowość do współtworzenia programu i do współorganizacji Kongresu

 2. Powołanie Biura Organizacyjnego, Zespołu medialnego i Zepołów problemowych:

  – ustroju konstytucyjnego ( sekcje : nowa konstytucja i rola prezydenta, ustrój sądów, samorząd lokalny i zawodowy,

  – gospodarki i finansów ( sekcje: 1)sektor znacjonalizowany, 2) akcjonariat pracowniczy i spółdzielczość, 3)bankowość i suwerenne finanse, 4) zasoby naturalne i energetyka, 5) rolnictwo i przetwórstwo rolne, 6) handel hurtowy i detaliczny ( mało i wielkopowierzchniowy)

  – spraw zagranicznych ( sekcje 1) Europa i UE, sekcja 2) USA i Ameryka Pd. sekcja 3) Rosja i kraje poradzieckie, sekcja 4) Chiny i Daleki Wschód, sekcja 5) Bliski Wschód

  – obrony narodowej i bezpieczeństwa państwa ( sekcje: 1)sprawy wojskowe, 2)sprawy służb ochrony państwa i policji, 3)straży pożarnej i obrony terytorialnej )

  – edukacji i oświaty

  – kultury, informacji i mediów

  – nauki, badań i wdrożeń technicznych

  – służby zdrowia i sportu

  – ubezpieczeń i opieki socjalnej

  – transportu, komunikacji i gospodarki morskiej

  – budownictwa, infrastruktury i środowiska

  – ds. wyznań i mniejszości narodowych

 3. Powołanie, w ramach Zespołu medialnego, rzecznika prasowego i stałej grupy produkcyjnej ( kamerzyści, dzwiękowcy, postprodukcja, script, lektorzy ? )

 4. Robocze spotkanie Zespołów Problemowych Kongresu na 3 tygodnie przed głównym terminem, tj. 4-5 lipca 2020 r.

 5. Co tydzień internetowe konferencje prasowe z postępów prac

 6. Wybór osób zaproszonych jako goście ( także gości zagranicznych ) niezależnie od składu osobowego spośród współtwórców Kongresu Polski Suwerennej

 7. 24-26 lipca 2020 r. IV Kongres Polski Suwerennej + przedstawienie programu + prezentacja sposobów działania + silny przekaz polityczno-medialny przed zakończeniem kadencji obecnego prezydenta.

  KPS w duchu Manifestu Obywatelskiego tworzy program dla Ogólnopolskiego Zgromadzenia Narodowego”

autor: dr Paweł Ziemiński

Łódź, dnia 22 maja, 2020 r.

Dodatek medialny:

20 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

20 responses to “IV Kongres Polski Suwerennej- pierwszy etap OZN

 1. Klemens

  Polska najtańszym miejscem do prowadzenia badań wojskowych nad nowoczesnymi technologiami na nieświadomym społeczeństwie. Warto zadbać żeby Polska była najdroższym miejscem w tym temacie.

  Impact 2017 w Krakowie – implementacja technologii w Polsce

  Polubienie

 2. prujta sie

  Maja byc wybory gminne-ludowe jako bezposrednie, wszyskie wyzsze jako posrednie sposrod uprzednio wybranych w gminach. Tylko wrtedy Polak odzyska mozliwosc bycia gospodarzem w swym wlasnym domu, ukradzionym mu przez zyda i totalnie zdefraudowanym. Inaczej pozostanie Polak dalej tylko parobasem tak w Polsce, jak i zagranica. O takie wybory nalezy krzyczec a nie popierdywac dalej mundrusciami, z trzydziestoletnia broda juz.

  Polubienie

  • paziem

   Komentarz pana, to właśnie nic więcej jak typowe ” popierdywanie komputerowe”, używając pana określeń.

   Polubione przez 1 osoba

   • prujta sie

    Dokladnie, jestem komputerowy mondrala, tak jak w gruncie rzeczy pan. Toz nie bede brnal w urojenia naprawy swiata poprzez modly w kolku rozancowym. Ludziom trzeba wladze dac, wladza do Polskiej Sprawy ich przekupic a zyd bez wladzy nawet nie zagula. Jasne?

    Polubienie

   • paziem

    Szanowny panie, ja mądruję się komputerowo, ale nie tylko, gdyż inicjowałem i przeprowadziłem kila rzeczywistych inicjatyw. Realnie, publicznie, kosztem własnego czasu, pieniędzy i bezpieczeństwa osobistego reagowałem na pewne wydarzenia publicznie. natomiast pana nawet nie znam, gdyż pan nawet nie ma odwagi się przedstawić, a jedynie anonimowo coś z boku ” podpowiada i radzi”.

    Polubienie

   • Piotr

    Można zamieszczać na discord materiały z WPS1? .Mimo że mnie tu zablokowano to będę ludziom na fejsie i discordach reklamował inicjatywy WPS1 bo widzę zainteresowanie ale sam osobiście nie wierzę że można rozwalić pookrągłostołowy układ.Tego nikt nie dokona w najbliższych latach ale co mi szkodzi ludzi informować że jest coś takiego jak WPS1 manifesty i Kongresy.

    Polubienie

 3. Adam Bednarczyk

  Wszystkie wybory z progami wyborczymi i koniecznością zbierania tysięcy podpisów zaprzeczają prawom zapisanym w tej byle jakiej moim zdaniem konstytucji z 1997 r. Tylko wygrane przez opozycję referendum krajowe unieważniające ostatnie wybory parlamentarne i wygrane po nim demokratyczne wybory mogą zawrócić proces niszczenia Polski.
  Adam Bednarczyk

  Polubienie

 4. tyle na koniec i po temacie

  Panie paziem, ja panu nic nie radze i nie podpowiadam a przedstawiam sie wtedy, kiedy uwazam to za stosowne. Jaki efekt jest pana reakcji na wydarzenia polityczne? Czy zlodziejstwo zapoczatkowane w 89 zostalo juz nazwane po imieniu, czy dalej robi za zbawcza transformacje? Czy grupy przestepcze zostaly ukarane a zlodziejski lup im odebrany? Dojsc do tego moze tylko i wylacznie wtedy, gdy szemranym elytom wladza zostanie odebrana i przekazana w rece ludu, czyli jedynego suwerena w Polskiej Ojczyznie a nie w rece jakichs obludnych nowych samozwanczych partyjniackich zbawicieli. Dopoki pan tego nie zakapuje, wysilki pana beda daremne. Po prostu nie w partyjniactwie droga do odbudowy, bo to kwas, prywata smierdzi.

  Polubienie

  • paziem

   W dalszym ciągu pana głos nie jest niczym innym jak, tak niestety popularnym w Polsce, mędrkowaniem. Złodziejska transformacja i leżące u jej podstaw „Solidarnościowe” otumanienie zostało już przez wielu i wielokrotnie nazwane. Na tutejszym portalu o wielu aspektach tego piszemy od lat ponad dziesięciu. Nie muszę zatem niczego kapować. Jeśli pan umie czytać ze zrozumieniem i w dobrej intencji, to winien pan zauważyć, że proponujemy właśnie nic innego jak działania ponadpartyjne.

   Polubienie

 5. Pingback: Manifest Obywatelski…w odpowiedzi na groźby Kaczyńskiego | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 6. ISTNIEJĄ SPRAWDZONE, DZIAŁAJĄCE I SKUTECZNE LEKI na wirusa COVID

  Hydroxychloroquine, węgiel aktywny, Vit C, Vit D, wódka i spirytus
  Procedurę szpitalną dożylnego podawania vitaminy C i D3 – podawał dr Jerzy Zięba i dr Jerzy Jaśkowski – wyjaśniał stosowanie węgla aktywnego

  Hydroxychloroquine jest skutecznym lekarstwem na wirusa – bierze nawet prezydent Trump
  https://www.fort-russ.com/2020/05/major-trump-admits-taking-hydroxychloroquine-worlds-preferred-coronavirus-medicine-insists-hes-covid-19-negative/

  Amerykańscy naukowcy z firmy biofarmaceutycznej Sorrento Therapeutics odkryli przeciwciało, które zgodnie z ich oświadczeniem w 100 procentach blokuje koronawirusa. informuje o tym „Fox News”.
  Według źródła informacji specjaliści przeanalizowali miliardy przeciwciał, spośród których ujawnili setki, które mogą wpływać na koronawirusa. Następnie naukowcy wybrali dziesięć przeciwciał, a dalsze ich badania wykazały, że jedno z nich – STI-1499 – jest zdolne w 100% chronić ludzkie komórki przed infekcją.
  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/fox-news-wykryto-przeciwcialo-w-100-blokujace-koronawirusa-2020-05

  Prezydent Białorusi Łukaszenko –Tyranienko już dawno zalecał wódkę i sunę, jako skuteczne lekarstwo na wirusa.
  W przeciwieństwie do innych rządów nie zamknął Białorusi i Białorusinów w areszcie domowym.

  KORONAWIRUS JEST LECZONY W CIĄGU JEDNEGO DNIA … SZCZEPIENIE NIE JEST POTRZEBNE! (WIDEO)

  Oto sama metoda (patrz wideo poniżej):
  Spryskujemy opatrunek z gazy wódką i oddychamy przez nią 3-5 minut. Potem godzina do półtorej godziny przerwa i powtarzamy procedurę w ciągu dnia. Na noc poduszkę spryskujemy wódką. W ciągu jednego dnia wirus ginie całkowicie. (WÓDKI NIE PIĆ!)

  Natychmiast po publikacji wideo Aleksandra KoŁosowa w Internecie pojawiły się sprostowania. Naszym zdaniem są to działania przeciwników leczenia koronawirusa, którzy starają się oczernić Kołosowa i jego metodę leczenia, ponieważ sługom antychrystusowym nie potrzeba lekarstwa na wirusa, którego stworzyli. Zresztą i same sprostowania, szczerze mówiąc, wyglądają po prostu śmiesznie.

  Ale my przytoczymy fakty o tym, że spirytusem (etanolem) rzeczywiście się leczy poprzez wdychanie jego oparów. I ta metoda została opisana we współczesnym podręczniku medycznym „Choroby wewnętrzne. Tom 1” (St. Petersburg, 2015) . ( Na google)

  Video: Leczenie koronawirusa w ciągu doby; 4:25 min – w Polsce te video ZABLOKOWANO

  Oryginalna wersja tego wideo na stronie rosyjskiej
  https://3rm.info/main/80027-koronavirus-lechitsja-za-odin-den-vakcinacija-ne-nuzhna-vse-genialnoe-prosto-prosim-rasprostranjat-video.html

  Treść wypowiedzi autora na filmie video

  – Nazywam się Aleksandr Kołosow. Dzisiaj jest 5.5.2020 roku. Chcę Państwu opowiedzieć, jak w ciągu zaledwie 1 doby wyzdrowiałem z zakażenia koronawirusem.
  Jestem lekarzem, od 20 lat mieszkam we Włoszech, pracuje w strukturze medycznej, której pacjentami są ludzie głównie w podeszłym wieku.
  Jak wiadomo takie struktury zanotowały największe straty w epidemii koronawirusa.

  A teraz mój przypadek, jak w ciągu 1 doby wyleczyłem się z zakażenia koronawirusem. Dostałem 6 dni urlopu.
  Zacząłem rozmyślać: lokalizacja koronawirusa znajduje się głównie w płucach, są tam duże zapasy lipoproteidów, otoczek (błonek) lipoproteidowych.

  Jak wiadomo, lipoproteidy dobrze rozpuszczają się w alkoholu o optymalnej koncentracji 40 st. A więc, aby wyeliminować wirusa, należy stworzyć dobrą koncentrację alkoholu. Sposób jest prosty, polega na tym, że wódkę nie należy pić, a wódką trzeba oddychać. Na gazę należy napryskać wódki, nałożyć tę gazę na miseczkę z tkaniny (przydadzą się te maseczki, które obecnie nosi niepotrzebnie 99% Polaków – od A.L.), a następnie na twarz, przycisnąć i oddychać przez 35 minut, a po 1-1,5 godzinie zrobić przerwę.
  I tak przez cały dzień.

  Na noc wódką obficie skrapia się poduszkę i idzie spać. Rano żadnych objawów choroby nie ma. Po 2 dniach idzie się do pracy… Wszystkim moim znajomym, którzy do mnie dzwonili, zalecałem ten sposób: efekt zawsze był ten sam – całkowite zniknięcie objawów klinicznych, w badaniach nie stwierdza się obecności wirusa.

  No, ale ktoś może powiedzieć, że jeżeli jest to takie proste, to dlaczego nie leczy się tak innych chorób zakaźnych. To nie jest takie proste: u grypy nie ma lipoproteidów, alkohol nie ma czego rozpuszczać. Pałeczka gruźlicy ma potężną otoczkę, na kowadle nawet jej się nie rozbije, też nie można leczyć tą metodą, ponieważ w ciągu stuleci bakterie wypracowały odporność i skuteczną ochronę przed działaniem alkoholu.
  A na tego wirusa i jemu podobnych ta metoda jest skuteczna jak nigdy dotąd i należy go bić tym właśnie sposobem… Sposób tani, dostępny i skuteczny.

  Kto obejrzał moje video ma szansę wyzdrowieć i nie zachorować. Wszystko jest genialnie proste.

  Pokój Waszemu domowi. Aleksandr Kołosow.

  Polubienie

 7. zmoderowało sie
  ISTNIEJĄ SPRAWDZONE, DZIAŁAJĄCE I SKUTECZNE LEKI na wirusa COVID
  Hydroxychloroquine, węgiel aktywny, Vit C, Vit D, wódka i spirytus
  Procedurę szpitalną dożylnego podawania witaminy C i D3 – podawał dr Jerzy Zięba i dr Jerzy Jaśkowski – wyjaśniał stosowanie węgla aktywnego

  Hydroxychloroquine jest skutecznym lekarstwem na wirusa – bierze nawet prezydent Trump

  KORONAWIRUS JEST LECZONY W CIĄGU JEDNEGO DNIA … SZCZEPIENIE NIE JEST POTRZEBNE! (WIDEO)
  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/koronawirus-jest-leczony-w-ciagu-jednego-dnia-szczepienie-nie-jest-potrzebne-wideo-2020-05

  Polubienie

 8. Nie ma ( i nie było) najmniejszego racjonalnego powodu dla zamknięcia (lockdown) Polski oraz innych krajów na świecie
  – bankrutowania i rujnowania gospodarki krajowej, trzymania ludzi w areszcie domowym, obieranie swobód obywatelskich.

  ŻĄDAĆ NATYCHMIASTOWEGO USTĄPIENIA RZĄDU MORAWIECKIEGO i PREZYDENTA DUDY W POLSCE – POSTAWIĆ PRZED TRYBUNAŁEM STANU

  POWOŁAĆ NIEZALEŻNE SĄDY OBYWATELSKIE – ZDYMISJONOWAĆ RZĄD.
  (Mam opracowanie prawników – Akt Powołania Sądu Obywatelskiego – powłać swój sąd z ławnikami, jak najbardziej możliwe w obecnym systemie prawnym;
  to było i jest na Aferyprawa – ale stary encoding 8856-2 trzeba by zmenić na UTF 8 – przesyłam w załaczeniu )

  Polubienie

 9. w kilku częściach – długi wpis
  Akt Powołania Sądu Obywatelskiego

  http://www.aferyprawa.eu/Prawo/Akt-Powolania-Sadu-Obywatelskiego

  Sądy w Polsce straciły wiarygodność. W wymiarze sprawiedliwości szerzy się korupcja i jest on często postrzegany, jako narzędzie niszczenia społeczeństwa. Dlatego zdecydowaliśmy się powołać sądy mające rzeczywisty mandat demokratyczny.

  Art. 1. Cel powołania Sądu Obywatelskiego.

  Sądy w Polsce straciły wiarygodność, są nierzadko postrzegane nie jako służące obywatelom, lecz jako narzędzie władzy i dywersji społecznej. Pojawiają się zarzuty fabrykowania oskarżeń w celu rozbijania rodzin czy eliminacji niewygodnych osób z życia publicznego. Wskutek przestępczych działań urzędniczych przejmowane są polskie majątki i niszczone dobrze prosperujące firmy. Trudno uznać, aby były to dzieła przypadku – raczej świadome i zorganizowane działania. Wzbudzają wątpliwość niektóre orzeczenia sądów najwyższych rangą, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy z nich zatwierdził ostentacyjnie manipulowane wybory parlamentarne z 9 października 2011r., podczas gdy Trybunał Konstytucyjny, w tym samym roku, poprzez manipulację nie dopuścił do rozpatrzenia skargi na usunięcie obywateli z orzekania w sprawach karnych.

  Korzenie zła tkwią w Konstytucji, która dała podstawy systemowi sądownictwa podatnemu na korupcję i nadużycia, nie tworząc jednocześnie podstaw do rzetelnego procesu i kontroli społecznej wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie wybierani są z wąskiego grona kandydatów, zdaniem dużej części opinii publicznej, spośród osób o powiązaniach rodzinnych i towarzyskich.

  Kontynuacja tego stanu rzeczy stwarza ryzyko, że każdy z nas może stać się ofiarą tendencyjnego wyroku lub zorganizowanej przestępczości urzędniczej. Z tego powodu zachodzi pilna potrzeba stworzenia systemu sądów z instytucjonalnymi gwarancjami rzetelności. Takim znanym na świecie rozwiązaniem jest sąd przysięgłych, powoływanych w sposób losowy z szerokiej populacji osób niezwiązanych z władzą.

  W związku z powyższym ukonstytuował się Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego. Celem Komitetu jest zorganizowanie sądu złożonego z osób niezwiązanych z wymiarem sprawiedliwości, który w pierwszej fazie osądzi kilka spraw, gdzie wyroki dotychczasowych sądów państwowych budzą poważne wątpliwości. Dodatkowym celem powołania Sądu Obywatelskiego jest zademonstrowanie możliwości rzetelnego procesu oraz wzbudzenie aktywności społecznej.

  Art. 2. Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego

  1. Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego składa się z trzech osób.
  2. Komitet Organizacyjny ustanawia niniejszy Akt Powołania Sądu Obywatelskiego.
  3. Funkcje Komitetu są określone w dalszej części niniejszego dokumentu.
  4. W razie rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez któregoś z członków Komitetu, pozostali członkowie dobierają inną godną zaufania osobę.
  5. Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego rozwiązuje się w chwili gdy rzetelne sądownictwo obywatelskie zacznie funkcjonować sprawnie i stanie się powszechne.

  Polubienie

 10. cd..
  Art. 3. Zakres działania Sądu Obywatelskiego

  1. Sąd Obywatelski orzeka w sprawach karnych.
  2. Podstawą oskarżenia jest naruszenie prawa naturalnego.
  3. Sąd obywatelski orzeka zgodnie ze społecznym poczuciem sprawiedliwości. W przypadku konfliktu orzeczenia Sądu z prawem stanowionym, werdykt Sądu Obywatelskiego ma wartość nadrzędną.
  4. O doborze spraw przestawianych Sądowi Obywatelskiemu decyduje Komitet Organizacyjny.
  5. Wyroki Sądu Obywatelskiego są ostateczne.

  Art. 4. Sprawy o znaczeniu ogólnospołecznym.

  1. W sprawach o znaczeniu dla ogółu społeczeństwa, mających związek z naruszeniem porządku społecznego, zarówno oskarżycielem jak i obrońcą może być przedstawiciel społeczny.
  2. Sprawami o znaczeniu ogólnospołecznym mogą być procesy urzędników państwowych lub osób publicznych z oskarżeniem o nadużycie władzy lub sprzeniewierzenie sięobowiązkom.
  3. Jeżeli oskarżony odmówi stawiennictwa, dopuszcza się możliwość procesu zaocznego. Obrońca może być desygnowany przez stronę społeczną, lub, jeśli to będzie niemożliwe, będzie on wyznaczony przez Komitet Organizacyjny.
  4. Do spraw o znaczeniu ogólnospołecznym należą też procesy z zarzutami kryminalnymi w stosunku do osób publicznych.

  Art. 5. Skład ławy przysięgłych.

  1. Ławę przysięgłych w składzie 12 osób, plus 5 osób dodatkowych, powołuje się w drodze losowania z puli minimum pięćdziesięciu osób desygnowanych przez organizacje społeczne.
  2. Ława przysięgłych ma reprezentować różne doświadczenia życiowe obywateli i odzwierciedlać przekrój społeczeństwa.
  3. Losowanie przeprowadzane jest jawnie przez Przewodniczącego lub członka Komitetu Organizacyjnego Sądu.

  Art. 6. Wymagania wobec przysięgłych

  1. Przysięgłymi mogą być osoby w wieku, co najmniej 25 lat, nie karane za przestępstwa pospolite i co, do których nie ma poważnych wątpliwości w kwestii uczciwości. Ze względów praktycznych, dla zapewnienia wystarczającej liczby przysięgłych, miejsce zamieszkania na terenie kraju nie stanowi kryterium desygnowania. Na obecnym etapie udział w ławie przysięgłych jest dobrowolny.
  2. Desygnowani przysięgli składają pisemną deklarację odnośnie spełnienia kryteriów uczestniczenia w Sądzie.
  3. W desygnowaniu przysięgłych obowiązuje zasada unikania kumulacji władzy. W szczególności przysięgłymi nie mogą być: aktualni posłowie i senatorowie, żołnierze w służbie czynnej, sędziowie i prokuratorzy, członkowie rządu RP, Prezydent RP, urzędnicy kancelarii prezydenta, adwokaci, policjanci, urzędnicy samorządowi od szczebla wójta wzwyż.

  Art. 7. Powoływanie sędziów prowadzących proces

  Polubienie

 11. Art. 7. Powoływanie sędziów prowadzących proces

  1. Sędzią prowadzącym sprawę może być osoba w wieku powyżej 40 lat z minimum wykształceniem średnim, spełniająca kryteria uczciwości i bezstronności. W szczególności nie może to być osoba karana za przestępstwa pospolite, lub w stosunku do której zachodzą poważne wątpliwości, co do jej nieskazitelnego charakteru. W kwestiach wyłączenia sędziów stosuje się też kodeks postępowania karnego R.P. z 1928r.
  2. Dodatkowo, sędziami nie mogą być osoby z kategorii wykluczonych jako przysięgli. W szczególności sędziami Sądu Obywatelskiego nie mogą być dotychczasowi sędziowie, prokuratorzy i adwokaci.
  3. Sędziów powołuje Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego.

  Art. 8. Miejsce odbywania sądu
  1. Sąd odbywa się w Polsce w miejscu publicznym wskazanym przez Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego.

  Art. 9. Formuła wyroku Sądu Obywatelskiego

  1. Zasadą jest, że ława przysięgłych orzeka o winie, niewinności lub braku dowodów winy w stosunku oskarżonego, podczas gdy sędzia orzeka o wymiarze ewentualnej kary.

  Art. 10. Dokumentowanie procesu

  1. Rozprawa jest rejestrowana w formie audiowizualnej w całości. W celu uzyskania możliwie najwierniejszej rejestracji, każda z wypowiadających się osób będzie mówiła bezpośrednio do mikrofonu.
  2. Na życzenie stron przebieg procesu może być protokołowany. Koszt protokołowania ponosi strona wyrażająca takie życzenie. Może on być również poniesiony solidarnie przez obie strony procesu, jeśli wyrażą taką wolę. Całość procesu z wyjątkiem narady przysięgłych, jest rejestrowana dźwiękowo i wizualnie i zapis ten ma znaczenie decydujące.
  3. Narada przysięgłych nie jest rejestrowana w żaden sposób.

  Art. 11. Zeznania świadków

  1. Sąd przesłuchuje świadków, jeżeli istnieje taka potrzeba, możliwość i jeśli się stawią.
  2. Jeżeli sprawa była wcześniej rozpatrywana przez sąd państwowy, na wniosek stron sędzia prowadzący odczytuje zeznania z wcześniejszego procesu. Jeżeli zeznania świadków lub stron są dostępne w postaci nagrania dźwiękowego, sąd dopuszcza dowód z fragmentów nagrania.

  Art. 12. Archiwizacja dokumentów.

  1. Dokumenty z przebiegu procesu i wyroki Sądu Obywatelskiego są przekazywane do dyspozycji stron procesu. Ponadto sędzia prowadzący sprawę i Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego zatrzymują kopie dokumentów w formie elektronicznej, zabezpieczonej przed zmianami.

  Art. 13. Obrona i oskarżenie

  1. Zarówno strona skarżąca jak i oskarżona mogą występować przed sądem samodzielnie lub za pomocą pełnomocników.
  2. W sprawach mających znaczenie dla ogółu społeczeństwa, mających związek z naruszeniem porządku społecznego, zarówno oskarżycielem jak i obrońcą może być przedstawiciel społeczny, jednak oskarżony ma zawsze prawo bronić się sam.
  3. Strony procesu muszą być dobrze przygotowane i dysponować wcześniejszymi zeznaniami świadków z sądów państwowych, jeśli takie są dostępne.
  4. Sąd dopuszcza dowód z badania wariograficznego, za zgodą osoby badanej.

  Polubienie

 12. Art. 14. Uwagi ogólne dotyczące przebiegu procesu

  1. Sędzia prowadzący proces zezwala na przedstawianie dowodów, koordynuje przesłuchanie świadków i ewentualnie dopuszcza lub uchyla pytania do świadków na wniosek stron procesu.
  2. Sędzia zadaje świadkom pytania kierowane poprzez niego od przysięgłych.
  3. Sędzia kontroluje czas procesu, tak, aby nie trwał on dłużej niż jeden dzień.

  Art. 15. Jawność procesu.

  1. Proces prowadzony jest jawnie. Wszystkie wnioski dowodowe są składane podczas rozprawy.
  2. Jawność procesu ma na celu zapewnienie jego rzetelności i umożliwienie przysięgłym śledzenie i zrozumienie całości sprawy bez potrzeby czytania akt.

  Art. 16. Wyłączanie przysięgłych

  1. Zasadą jest, że przysięgli nie są powiązani rodzinnie i towarzysko ze stronami procesu
  2. Przed rozpoczęciem procesu zarówno obrona jak i oskarżenie mogą wysunąć zastrzeżenia, co do maksymalnie pięciu przysięgłych łącznie ze względu na uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. Miejsce wyłączonych zajmują przysięgli zapasowi.

  Art. 17. Zaprzysiężenie członków ławy przysięgłych

  1. Po zabraniu miejsc przez strony procesu i publiczność następuje zaprzysiężenie przysięgłych zgodnie z rotą przysięgi.

  Art. 18. Rota przysięgi

  1. Przysięgacie na swój honor (lub ewentualnie dla osób wierzących, na Boga Wszechmogącego i Wszechwiedzącego), że w sprawie, w której będziecie brali udział, będziecie orzekali według sumienia na mocy dowodów przedstawionych na rozprawie i będziecie uwzględniali z jednakową uwagą okoliczności przemawiające zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego, nie powodując się żadnymi ubocznymi względami.

  Art. 19. Wybór przewodniczącego ławy przysięgłych

  1. Przysięgli wybierają spośród siebie przewodniczącego ławy zwykłą większością głosów.

  Art. 20. Usadowienie przysięgłych

  Polubienie

 13. Art. 20. Usadowienie przysięgłych

  1. Przysięgli przysłuchują się procesowi na sali sądowej z oddzielnego miejsca, nie komunikując się ani ze stronami procesu ani z publicznością.

  Art. 21. Zmiana składu ławy przysięgłych
  2. W razie niemożności dalszego uczestnictwa w Sądzie przez, któregoś z przysięgłych, jego miejsce zajmuje przysięgły zapasowy, jeśli takowy istnieje.
  3. Minimalna liczba przysięgłych wynosi 11 osób.

  Art. 22. Mowa oskarżająca

  1.Po zaprzysiężeniu przysięgłych sędzia odbiera przysięgę ze strony oskarżyciela, że będzie kierował się chęcią ustalenia prawdy i że będzie działał w dobrej wierze.
  2. Po zaprzysiężeniu oskarżyciel wygłasza mowę z zarzutami w stosunku do oskarżonego. Sędzia udziela też głosu oskarżycielowi posiłkowemu.

  Art. 23. Oświadczenie oskarżonego

  1. Po odczytaniu aktu oskarżenia sędzia udziela głosu oskarżonemu oraz ewentualnemu obrońcy w celu zaprezentowania ich stanowiska.

  Art. 24. Przesłuchanie świadków

  1. Świadków powołują strony procesu.
  2. Świadkowie dopuszczeni do zeznań składają przysięgę na okoliczność mówienia prawdy, całej prawdy i jedynie prawdy.
  3. Osoba skarżąca i poszkodowana występuje w procesie jako świadek i podlega tej samej procedurze przesłuchania.
  4. Jako pierwsza przesłuchuje świadków strona skarżąca, a następnie obrona.
  5. Po przesłuchaniu świadków przez strony procesu, pytania mogą im zadać przysięgli, jednak pytania te powinny być kierowane do świadków poprzez sędziego. Pytania przysięgłych muszą dotyczyć istotnych aspektów sprawy.
  6. Sędzia może uchylić pytanie wskutek protestu jednej ze stron, nie dotyczy to jednak pytań zadawanych przez przysięgłych.

  Art. 25. Podsumowanie procesu

  1. Po zakończeniu przesłuchania świadków procesu sędzia udziela ponownie głosu oskarżeniu, a następnie obronie w celu posumowania procesu.

  Art. 26. Pytania sędziego do przysięgłych

  1. Po podsumowaniu procesu przez strony, sędzia przygotowuje na piśmie pytania do przysięgłych mających podjąć decyzję zgodnie z art. 9. (Formuła wyroku Sądu Obywatelskiego). Pytania powinny mieć ścisły związek z aktem oskarżenia i umożliwić odpowiedź w formie twierdzącej, przeczącej lub że brak jest dowodów na daną okoliczność.
  2. Po wstępnym przygotowaniu pytań sędzia prowadzący odczytuje je i zwraca się do stron i do przysięgłych czy chcieliby uzupełnić pytania do Ławy. Po zatwierdzeniu pytań, sędzia prowadzący przekazuje je każdemu z przysięgłych indywidualnie po czym przysięgli udają się na naradę do osobnego pomieszczenia.

  Polubienie

 14. Art. 27. Narada ławy przysięgłych
  1. Podczas narady każdy z przysięgłych wypowiada swoje zdanie na temat pytań skierowanych do ławy.
  2. Sędzia przewodniczący bierze udział w naradzie w charakterze pomocniczym. Służy on przysięgłym radą i odpowiada na pytania odnośnie przebiegu procesu, jednak nie może im sugerować decyzji i nie bierze udziału w głosowaniu.
  3. Jeśli któryś z przysięgłych musi chwilowo opuścić naradę, w celu zapewnienia obiektywności procesu należy przedsięwziąć środki, aby nie kontaktował się on z osobami postronnymi.
  4. W naradzie są obecni wszyscy przysięgli włącznie z zapasowymi jednak prawo głosu mają jedynie przysięgli z podstawowego składu.

  Art. 28. Werdykt przysięgłych

  1. Po naradzie przysięgli głosują oddzielnie nad każdym z przedłożonych im pytań.
  2. Werdykt przysięgłych musi zapadać większością, co najmniej 10 głosów przy obecnych minimum 11 przysięgłych.
  3. Jeśli werdykt nie ma wystarczającego poparcia przysięgłych po odpowiednio długiej naradzie, sędzia przewodniczący ogłasza niemożność podjęcia decyzji przez ławę.
  4. Jeśli oskarżenie nadal podtrzymuje swoje stanowisko, powoływany jest nowy skład sądu z nową ławą przysięgłych i sędzią i proces zaczyna się od nowa. W przeciwnym wypadku sprawa zostaje umorzona.
  5. Członkowie dotychczasowego składu sądu nie mogą zasiadać w nowym składzie.
  6. Jeżeli w nowym składzie przysięgli również nie mogą podjąć decyzji wystarczającą większością głosów, uznaje się, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie oskarżenia i sprawa zostaje umorzona.

  Art. 29. Ogłoszenie decyzji przysięgłych
  1. Po podjęciu decyzji przez ławę jej przewodniczący ogłasza werdykt
  .
  Art. 30. Wyrok sądu

  1. Wyrok ogłasza sędzia
  2. Ze względu na to, że w chwili obecnej nie ma możliwości egzekucji ewentualnych kar nałożonych przez sąd, wyrokiem będzie samo ogłoszenie i publiczne potępienie skazanego. Może to mieć skutek porównywalny z pozbawieniem wolności i w tym sensie utrudni skazanemu dalsze popełnianie niegodnych czynów.

  Członkowie Komitetu Organizacyjnego Sądu Obywatelskiego:
  1. Bogdan Goczyński
  2. Krystyna Górzyńska
  3. Tomasz Parol

  Polubienie

 15. Pingback: Manifest Obywatelski…w odpowiedzi na groźby Kaczyńskiego

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.