Po co nam nowa Konstytucja?

Antypolski syjonista wykonujący obowiązki prezydenta IIIRP wyszedł z propozycją przeprowadzenia referendum konstytucyjnego – (?).

Niczego tylko nie wiadomo o ewentualnych propozycjach konstytucyjnych zapisów. Być może syjonistyczny PiS chce rozszerzenia uprawnień prezydenta, a może, jak zauważają niektórzy blogerzy, chodzi o taką zmianę w Konstytucji, która umożliwi likwidację złotego i wprowadzenie €UE – ? A być może jako kompromis między PiS i PO zostaną przyjęte te dwie propozycje – ?

Sytuacja, w której o konstytucyjnych zapisach decyduje antypolski, żydowski element, zarówno polski i zagraniczny, dyskwalifikuje istniejącą oraz ewentualną nową ustawę zasadniczą. Wątpliwa jest także frekwencja w referendum dotyczącym konstytucji, gdyby było to tylko referendum konstytucyjne. Stąd pomysł połączenia go z wyborami samorządowymi, w których oficjalna frekwencja jest dość wysoka (40% – 50%) – Polacy łudzą się jeszcze, że poprzez udział w wyborach samorządowych mają jakiś wpływ na to, co dzieje się w bezpośrednim ich otoczeniu. Jeszcze nie zauważyli, że wybrani samorządowcy działają przeciw nim choćby tylko dlatego, że zmusza ich do tego prawo stanowione przez konstytucyjne władze IIIŻydo-RP.

Aktualna Konstytucja RP jest fatalna, jest antypolska, zawierająca wiele błędów i oczywistych, celowych sprzeczności. Zresztą gdyby nawet ich nie zawierała, to możliwość jej interpretacji na judaistyczną modłę zawsze będzie dla nas niekorzystna. Żyd, prof. M.Safjan, prezes TK, wywiódł zgodność traktatu akcesyjnego IIIRP do UE z Konstytucją RP mimo istnienia zasadniczej sprzeczności: Konstytucja RP zawiera zapis o NBP jako centralnym banku Polski, a traktat akcesyjny zawiera zapis o przyjęciu €UE przez Polskę i o EBC jako banku centralnym Polski. (więcej o tym tu: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/11/28/czytamy-konstytucje-iiirp-haslo-rzucili-zydzi/)

Zatem, pozostańmy przy aktualnej, fatalnej Konstytucji i nie zamieniajmy jej na jeszcze gorszą, co i tak z pewnością zagwarantują nam żydowskie reżimowe władze – nie bierzmy udziału w organizowanym przez żydowski reżim referendum konstytucyjnym. Zresztą i bez naszego udziału żydo-reżim doskonale sobie poradzi, tak jak poradził sobie fałszując frekwencję w referendum akcesyjnym IIIRP do UE i łamiąc przez siebie spłodzoną Konstytucję, z której fałszywie wywiódł legalność traktatu akcesyjnego.

 

Oczywiście, kto ma ochotę może wziąć udział w dyskusji na temat konstytucyjnych zapisów – dyskusji czysto teoretycznej, po prostu „sztuka dla sztuki”, bo przecież my Polacy nie mam żadnej możliwości wyegzekwowania pożądanych konstytucyjnych zapisów.

Stowarzyszenie WPS posiada swój program napisany 2005r. (https://programwps.wordpress.com/), który zawiera m.in. propozycje zapisów konstytucyjnych. Śmiem twierdzić, że żadna z dotychczas istniejących, koncesjonowanych przez żydowski reżim IIIRP partii nie posiada programu, który pod względem merytorycznym dorównywałby publikacji WPS w tym zakresie.

 

Dariusz Kosiur

__________________

Zapisy w Konstytucji RP

converter

Prace nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy.
Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, poseł RP, dr T. Syryjczyk (to nie prawda, że w rządzie Mazowieckiego byli sami Żydzi – był jeden Syryjczyk) oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

_____________________________

Rządzący w RP przestępczy element nawołuje do zmiany konstytucji. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie zapisu umożliwiającego likwidację polskiego złotego na rzecz € UE. Rządzący antypolski element współtworzy sytuację, w której Polacy zostają wystawiani na żer międzynarodowej finansowej mafii – będą już na zawsze niewolnikami okradanymi z wytworów własnej pracy we własnym kraju, a nasze państwo przestanie istnieć. Być może uda się przy okazji wprowadzić zapis legalizujący aborcję na żądanie oraz eutanazję w celu legalnego, czyli zgodnego z prawem stanowionym w Polsce i w UE ograniczania populacji.

To przestępstwo rządzących kwalifikuje ich do najwyższego wymiaru kary i Polacy muszą wyegzekwować sprawiedliwość, jeśli chcą posiadać własne państwo dla siebie i dla następnych swoich pokoleń. Jest to obowiązek już nawet nie tyle patriotyczny, nacjonalistyczny, co naturalna dbałość o przetrwanie, o byt własny – jednak potrzebna jest do tego narodowa świadomość, a więc własne polskie, narodowe media i podlegający Polakom system oświaty.

Wszystkie prezentowane teksty w cyklu „Polska potrzebuje poważnej naprawy” są jednocześnie tematami do otwartej dyskusji i ewentualnego uzupełnienia. Zachęcam Państwa również do porównania poniższych propozycji z wypracowaniami na podobny temat osób aspirujących do miana tzw. polskich polityków – porównania poniższych propozycji z tzw. programami koncesjonowanych przez reżim IIIRP partii politycznych.

Proponowane zapisy w Konstytucji RP nie rozstrzygają kwestii, czy należy Ją zmieniać i uzupełniać, czy napisać nową Konstytucje RP zgodną z aspiracjami Narodu Polskiego.

 

Zapisy w Konstytucji RP

2005r.

„Polska potrzebuje poważnej naprawy” – rozdz.2

Bazę dla prawidłowo funkcjonującego organizmu państwowego winny stanowić: etyka, prawo – prawo rzymskie oraz ekonomia określająca stosunki gospodarcze w sposób racjonalny, naukowy, a nie ideologiczny, wywodząca swoje zasady i prawa w oparciu o wyżej wspomniane etykę i prawo rzymskie. Te trzy bazowe dla organizacji państwa elementy poddane zostały na przestrzeni dziejów celowej degradacji.

Etykę – w Europie była to etyka katolicka (chodzi o filozoficzną doktrynę, a nie jej interpretację, czyli judaizację, na polityczne potrzeby instytucji Kościoła) – poddano degradacji poczynając od epoki oświecenia, która paradoksalnie wraz z postępem w wielu dziedzinach nauki cofała kulturę (obyczaje, moralność) narodów Europy. Jednak drastyczny regres etyki i moralności nastąpił w wieku XX i trwa do dzisiaj, a zawdzięczamy go środowiskom żydowskiej światowej finansjery realizującej zbrodnicze ideologie komunizmu, nazizmu, syjonizmu i liberalizmu.

Prawo rzymskie – w Polsce zaczęto oficjalnie od niego odchodzić poczynając od roku 1936, zamieniając je na tzw. prawo stanowione. Stanowione przez tych, którzy obejmowali władzę w państwie. Prawo stanowione nie chroni już obywateli tak, jak prawo rzymskie. Prawo stanowione chroni interesy władzy i/lub kapitału w interesie, którego władza ta jest sprawowana.

Ekonomia – stosunki gospodarcze: w XX i XXI wieku Polska tragicznie doświadczyła dwóch systemów gospodarczych i społeczno-politycznych. System socjalistyczny pozbawił Polaków własności prywatnej. Jego fatalną konsekwencją była degradacja potrzeby identyfikacji obywateli z własnym państwem. A wprowadzany od 1990 roku system liberalnego, żydowskiego kapitalizmu dodatkowo pozbawił Polaków własności państwowej i komunalnej, czyli majątku wypracowanego w latach 1944 -1990 przez Naród Polski. Jeszcze silniej niż socjalizm żydowski kapitalizm zniszczył (i niszczy nadal) szacunek dla idei państwowości i narodu. Także jeszcze silniej niż socjalizm liberalizm niszczy etykę i moralność, a więc także kulturę słowiańskiego Narodu Polaków. Coraz mniej Polaków rozumie, że sytuacja materialna każdego obywatela, jego byt zależy wprost od własnościowej i narodowej organizacji własnego państwa – jest to spadek po żydowskiej dominacji w socjalizmie PRL oraz aktywa trwającego obecnie żydowskiego liberalizmu i globalizmu.

 

Budowę narodowego i suwerennego państwa realizować trzeba poczynając od reformy Konstytucji RP i systemu prawa łącznie z jego egzekucją. Konstytucja oraz system prawny muszą opierać się na etyce i poszanowaniu ludzkich wartości. Czym jest odejście od tych wartości, np. od chrześcijańskiego Dekalogu, widać dziś aż nadto dobrze – czym się to odejście, czyli judaizacja prawa, jak i całej kultury – skończy?

System prawny należy reformować m.in. w kierunku właściwie pojętej ochrony polskiego interesu narodowego i państwowego. Polski Naród i Polskie Państwo – ich dobro, a nie dobro zewnętrznych, kosmopolitycznych, międzynarodowych, antypaństwowych i antynarodowych tworów – winny stanowić naczelny priorytet polskiej polityki.

Jednym z najważniejszych i podstawowych zapisów konstytucji musi być ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci – ten zapis jest tak oczywisty, że nie wymaga najmniejszego komentarza.

Konstytucja narodowej RP musi precyzować (dokładniej niż obecna) zasady ustrojowe Państwa. Jest już oczywiste, że nie mogą to być zasady skompromitowanych: marksizmu i liberalnego – żydowskiego – kapitalizmu.

Polski Obóz Narodowy wypracował zasady nowego ustroju społecznego już w pierwszej połowie XX wieku. Właśnie w oparciu o nie powinien być budowany nowy ustrój Polski. Przypomnijmy jego główne założenia:

upowszechnienie własności (uwłaszczenie obywateli),

uspołecznienie wielkiego kapitału (wszystkie kapitałochłonne i strategiczne przemysły oraz banki),

(Uspołecznienie – nie upaństwowienie, chodzi o uczynienie pracownika   współudziałowcem i współrządzącym, co oznacza upodmiotowienie pracownika,  jednocześnie wyklucza powstawanie monopoli.),

w gospodarce muszą istnieć właściwe, oparte na zasadach moralnych (nie istnieje sprzeczność z ekonomią), relacje między płacą, ceną i godnością osoby ludzkiej (niszcząca gospodarki lichwa, nie tylko bankowa, musi zniknąć – wynika to zarówno z etyki chrześcijańskiej oraz z racjonalnych przesłanek ekonomicznych – zatem postulat ten nie jest utopijny; szkodliwość lichwiarskiego sytemu uwidacznia dzisiejszy, coraz bardziej rozprzestrzeniający się kryzys),

wszechstronny system samorządu gospodarczego łączący pracowników i pracodawców.

 

W nowej Konstytucji RP powinny pojawić się zapisy (w nawiasach umieszczono komentarze):

 1. o suwerenności i wyższości Konstytucji RP nad każdym innym prawem na obszarze Państwa Polskiego i zakazie cedowania stanowienia tego prawa przez Narodowy Parlament, Prezydenta RP, rząd RP na rzecz jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej, czy obcego państwa,
 2. o całkowitym zakazie wyprzedaży polskiej ziemi (ziemia to jeden z trzech czynników obok ludzi i kapitału kształtujących dochód narodowy, zmniejszając go przez wyprzedaż ziemi ograniczamy Narodowi możliwości wypracowania tego dochodu),
 3. o zakazie wyprzedaży majątku narodowego w tym i podmiotów zajmujących się dystrybucją wszelkich dóbr (chodzi również o utrzymanie własnych rynków zbytu),
 4. o utrzymaniu na całym obszarze kraju własnej jednostki monetarnej i zakazie zastępowania jej jednostką obcego państwa lub organizacji państw (tylko własny pieniądz i własny, narodowy system bankowy dają Narodowi możliwość kontrolowania i kształtowania procesów gospodarczych na własnym terytorium – własny pieniądz i to niezależnie od jego wartości, ochrania obszar gospodarczy państwa!),
 5. o podległości NBP (Narodowego Banku Polskiego) polskiemu rządowi, jako jedynemu reprezentantowi narodu (Naród jest właścicielem NBP), pozostającemu pod kontrolą Sejmu, suwerennie kształtującemu politykę pieniężną państwa (jest to główny warunek umożliwiający likwidację bezrobocia, rozwój gospodarczy i planowanie tego rozwoju – niech nikt nie ulega prymitywnym insynuacjom, że jest to danie rządowi możliwości drukowania dowolnej ilości pieniędzy – a czy prywatne banki nie tworzą dowolnej ilości nowych pieniędzy? – vide dzisiejszy kryzys; Rada Polityki Pieniężnej zbędna – należy ją rozwiązać),
 6. wybory do Sejmu, Senatu, winny odbywać według systemu ordynacji proporcjonalnej; wybory do władz samorządowych mogą odbywać według ordynacji większościowej i w okręgach jednomandatowych (należy również konstytucyjnie lub prawnie rozwiązać kwestie równej ilości wszelkich materiałów reklamowych oraz czasu na reklamy w TV i radiu dla każdego kandydata i partii politycznej),
 7. w wyborach mogą brać udział wszyscy obywatele narodowości polskiej mieszkający za granicą,
 8. rząd RP ma obowiązek realizowania uchwał Sejmu RP, przyjętych większością głosów. Brak realizacji uchwał jest równoznaczny z dymisją ministra lub rządu,
 9. o zakazie na obszarze państwa polskiego wszelkiej działalności politycznej finansowanej z obcych źródeł, bądź prowadzonej przez obce fundacje, stowarzyszenia (np. Fundacja Batorego), etc., a także instytutów naukowych wspomaganych finansowo z zagranicy oraz obcych instytucji doradczych (np. przedstawicieli Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Instytutu Spraw Publicznych itp.),
 10. o zakazie działalności na obszarze państwa polskiego obcych organizacji zbrojnych, terrorystycznych oraz o strukturach niejawnych (np. masonerii),
 11. przestępstwa przeciw Narodowi (zbrodnie na Narodzie, grabież majątku narodowego) nie ulegają przedawnieniu,
 12. przynależność do organizacji (PPR, PZPR i innych) oraz do aparatu przemocy (UB, SB itp.) wprowadzających i utrzymujących w Polsce w latach 1944-56 oraz 1980-90 totalitarny system marksistowski i liberalnego żydowskiego kapitalizmu, musi zostać rozliczona, a etatowi funkcjonariusze zgodnie z prawem osądzeni i ukarani. Członkowie PPR, PZPR oraz innych organizacji komunistycznych, a także pracownicy UB, SB i innych służb utrzymujących komunistyczną dyktaturę w wymienionych wyżej okresach i ich potomkowie nie mogą pełnić funkcji politycznych i administracyjnych w Państwie Polskim. (czas zakończyć chocholi taniec po ,,okrągłym stole”, jeśli chcemy myśleć poważnie o odbudowie Ojczyzny Polaków),
 13. o mniejszościach narodowych: mniejszościom, uznanym prawnie za mniejszości narodowe (nie wyłączając mniejszości żydowskiej i ludności pochodzenia żydowskiego, stanowiących w Polsce ok. 2,5% ludności kraju) przysługuje posiadanie w Sejmie RP po jednym przedstawicielu (pośle), których same wybierają. Członkowie partii, stronnictw politycznych nie posiadający narodowości polskiej nie mogą posiadać biernego prawa wyborczego, ponieważ mają już konstytucyjnie zagwarantowaną własną reprezentację w parlamencie. (Chodzi o wyraźne sprecyzowanie i zagwarantowanie interesów narodowych przed interesami mniejszości. Nie można pozwolić, żeby jakakolwiek mniejszość narodowa objęła większość najważniejszych urzędów i stanowisk w administracji i gospodarce kraju, wpływała negatywnie na naszą kulturę, naukę, oświatę, system wychowania młodych pokoleń Polaków, rozgrabiała i wyprzedawała majątek narodowy, fałszowała naszą historię niszcząc ducha Narodu. Tak więc, nie chodzi o jakąkolwiek i zawsze obcą Polakowi, Słowianinowi, formę dyskryminacji mniejszości tylko o ochronę należnych Narodowi Polskiemu niezbywalnych praw do samorządzenia na terytorium własnego kraju. Mniejszość niemiecka w Polsce powinna mieć identyczne prawa lub ich brak, jak mniejszość polska w Niemczech. Państwo powinno szczególną opieką otoczyć mniejszości słowiańskie, nie posiadające wystarczającego oparcia materialnego w krajach macierzystych,
 14. na obszarze państwa polskiego jedynym językiem urzędowym jest język polski i tylko w tym języku muszą być sporządzane wszelkie umowy prawne, dokumentacja techniczna, normy, wszelkie nazewnictwo. (Nie wolno dopuścić do niszczenia kultury polskiej i do ponownego germanizowania naszych piastowskich ziem, a sprzyja temu niestety celowo realizowana słabość gospodarcza Polski.),
 15. prawo do wykorzystania zasobów naturalnych (bogactw przyrody – to, co nad, na i w ziemi oraz pas wód przybrzeżnych) jest niezbywalną własnością Narodu i każdy obywatel musi mieć zagwarantowaną dywidendę ze sprzedaży tych zasobów.  (Np. węgiel – niewydobyty ma również swoją wartość. W przypadku jego wydobycia i sprzedaży każdemu obywatelowi należy się taka sama część tej wartości. Czym innym jest oczywiście dochód z pracy przy jego wydobyciu należny tylko organizującym i wykonującym tę pracę.),
 16. o zakazie wywłaszczania na rzecz banków i innych wierzycieli dłużników z posiadanego przez nich majątku, nabytego przed zaciągnięciem zobowiązania (kredytu). Rodzinne gospodarstwa rolne, majątek trwały tworzący wyposażenie rodzinnego przedsiębiorstwa (zatrudniającego członków rodziny) i domy oraz mieszkania rodzinne nie mogą być przedmiotem roszczeń wierzycieli,
 17. o całkowitym zakazie eksmisji (,,na bruk”) bez zapewnienia lokalu zastępczego spełniającego podstawowe normy sanitarne i mieszkaniowe (ogrzewanie, elektryczność, woda),
 18. każdy obywatel państwa polskiego w przypadku utraty pracy lub niemożności jej podjęcia musi otrzymać od państwa pomoc socjalną gwarantującą jemu i jego rodzinie minimalne (ale godne) warunki przeżycia oraz możliwość zdobycia wykształcenia. Pomoc ta musi być zwiększana w miarę poprawy sytuacji gospodarczej kraju (zasada solidaryzmu społecznego),
 19. minimum socjalne – nie może stanowić równowartości materialnego zabezpieczenia przetrwania biologicznego, ale musi być od niego wyższe i zabezpieczać podstawowe i niezbędne potrzeby bytowe oraz umożliwiać zdobycie wykształcenia (do wyższego włącznie) każdemu członkowi rodziny,
 20. o zakazie działania monopoli w gospodarce z wyjątkiem monopoli państwowych o strategicznym znaczeniu w niektórych działach gospodarki,
 21. ochrona zdrowia Narodu ma być realizowana przez państwową Publiczną Służbę Zdrowia finansowaną przez budżetu państwa. Wszyscy obywatele Państwa Polskiego mają zagwarantowane finansowanie świadczeń zdrowotnych przez budżet państwa,
 22. o kulturze – minimum 50% każdego z rodzajów produkcji tej sfery (literatura, muzyka, film, prasa i inne) przedstawianych, promowanych i emitowanych w mediach musi być całkowicie polskiej produkcji,
 23. o mediach (prasa, radio, TV, Internet) – przeważająca większość każdego rodzaju mediów funkcjonujących na rynku krajowym i o zasięgu ogólnokrajowym musi być w 100% oparta na polskim kapitale. {Odrębne ustawy powinny określić np.: na polski rynek ogólnokrajowy można dopuścić maksymalnie 20% ilości każdego rodzaju mediów z udziałem kapitału obcego, ale z zawsze widocznym oznaczeniem jaki obcym kapitał ma w nich swój udział. W mediach regionalnych można dopuścić 40% tytułów z kapitałem mieszanym na podobnych zasadach. W przypadku, gdy ilość kapitału obcego przekracza w jakimś tytule 50% udziałów, decydujący głos programowy w takim medium musi być zagwarantowany stronie polskiej. Ten warunek powinien być stosowany do czasu odzyskania mediów przez polski kapitał. Kontrolę realizacji tego warunku mogą posiadać: Min. Kultury – media ogólnokrajowe, samorządy –  media regionalne.                                         Media poruszające problematykę społeczno-narodową powinny być finansowane również z abonamentu proporcjonalnie do udziału w rynku i ilości problematyki społeczno-narodowej mierzonej czasem nadawania. Publiczne radio i TV nie mogą nadawać reklam. Zyski z  reklam należy zastąpić opodatkowaniem nadawców komercyjnych na rzecz publicznych. Nad realizacją misji (kultura, nauka, problematyka społeczna, poziom rozrywki) nadawców publicznych i nad poziomem nadawania oraz ochroną obyczajów w mediach komercyjnych czuwa Min. Kultury, Sejm i obywatele poprzez swoje organizacje.                                                  Opodatkowanie prasy powinno służyć odbudowie własności polskiej na tym rynku oraz uruchomieniu przynajmniej kilku tytułów ogólnokrajowych o różnej  tematyce (kultura, nauka, popularnonaukowe) i na wysokim poziome.},
 24. każde medium (w tym przede wszystkim publiczne) istniejące w Polsce musi zagwarantować społeczeństwu i partiom politycznym (niezależnie od politycznej opcji i przekonań religijnych) dostęp w jednakowym czasie antenowym (lub takiej samej ilości publikacji) do prezentowania swoich poglądów (KRRiT należy rozwiązać).
 25. oczywiście musi zniknąć z preambuły Konstytucji idiotyczny, nielogiczny, zapis: „my Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczpospolitej”, po którym ustawodawca wprowadził preferencje wyborcze dla mniejszości i co zaskakujące, tylko dla mniejszości niemieckiej, zapominając całkowicie o mniejszości żydowskiej – podobno prawie nieistniejącej, a nadmiernie reprezentowanej we wszystkich sferach funkcjonowania państwa.

 

Konieczność zapisów dotyczących zakazu aborcji, eutanazji, małżeństw homoseksualnych, klonowania organizmów żywych reguluje oparcie się na tradycyjnych wartościach humanizmu, na prawie naturalnym, na wartościach religijnych. Konstytucja RP musi jednak te zagadnienia wyraźnie uwzględnić oraz przywrócić rodzinie (kobiecie-matce, mężczyźnie-ojcu) właściwe, godne miejsce w hierarchii społecznej.

Punkty 2. i 10. były zapisami przedwojennej Konstytucji RP, więc wystarczy je tylko przywrócić.

Konstytucja jest najwyższym prawem w państwie wyrażanym jako zbiór pewnych zasad i haseł obudowywanym następnie przez parlament ustawodawstwem. Proponowane zapisy wykraczają może poza standardowe zapisy konstytucyjne, do których się przyzwyczailiśmy. Dotychczasowy sposób redagowania konstytucji był dobry w czasach, kiedy etyka chrześcijańska była rozumiana i jednocześnie przestrzegana. Dziś jednak, przy powszechnej judaizacji prawa, czyli przy takim jego zapisywaniu, że niezbędna staje się jego interpretacja, a ta zależy od interpretatora i grup interesu, którym on ulega i często podlega, a te są zawsze przeciwne Narodowi, konieczne są w konstytucji zapisy jednoznacznie brzmiące i możliwie najpełniej formułujące interes i prawa Narodu.

Prawo musi chronić obywateli, a nie jak obecnie zdrajców Ojczyzny i złodziei majątku Narodu. Trzeba zwiększyć restrykcyjność systemu prawnego za przestępstwa przeciwko Narodowi, za przestępstwa gospodarcze (przejmowanie i rozkradanie majątku Narodu) i za brutalne przestępstwa kryminalne. Najwyższy możliwy do zastosowania wymiar kary to dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości jego skrócenia. Kara śmierci kłóci się z moralnością chrześcijańską, jest sprzeczna z Dekalogiem.

Stosowanie kary śmierci należałoby jednak przywrócić, przynajmniej na czas rozliczania, zdrajców, przestępców – złodziei i prywatyzatorów majątku narodowego. Musi to być drastyczna przestroga dla wszystkich antypolskich elementów, które w przyszłości mogłyby powtórzyć podobny proceder.

Należy przypomnieć, że antypolski przestępczy element zorganizowany w administracyjno-państwowe struktury władzy przystępując do tzw. transformacji ustrojowej w 1990 r. zniósł wcześniej prawny zapis o konfiskacie majątków za przestępstwa gospodarcze na narodowym majątku torując sobie drogę do bezkarnego jego rozgrabiania. Ten proceder trwa nieprzerwanie do dziś i korzysta z prawnej ochrony państwa.

 

Dariusz Kosiur

____________________________

Sprawa Konkordatu między IIIRP a Stolicą Apostolską 

Sprawą nie poruszaną dotychczas w ramowych warunkach ustawy konstytucyjnej proponowanych przez WPS są zagadnienia wyznań religijnych i stosunków państwa polskiego z organizacjami religijnymi i związkami wyznaniowymi, w tym z instytucjami Kościoła katolickiego.
Według naszych propozycji Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Watykanem winien być wypowiedziany, a sprawa wyznania powinna być osobistą sprawą każdego człowieka, natomiast wszystkie bez wyjątku związki wyznaniowe i wspólnoty religijne winny respektować suwerenność, pomyślność, interes i bezpieczeństwo państwa polskiego oraz podlegać ogólnym zasadom jurysdykcji państwa(w tym wypadku zasadzie wolności przekonań i światopoglądu oraz swobodzie zrzeszania się). Dotyczyć to musi wszystkich bez wyjątku „specustaw” dotyczących związków wyznaniowych.

Stosunki z Watykanem winny podlegać regułom normalnych międzypaństwowych stosunków dyplomatycznych. Wspólnoty religijne i wyznaniowe nie respektujące wyżej określonych zasad powinny być traktowane jako agentury obcych państw i podlegać delegalizacji, a ich majątek skomunalizowany lub upaństwowiony.

Paweł Ziemiński

20 Komentarzy

Filed under Polityka

20 responses to “Po co nam nowa Konstytucja?

 1. paziem

  Odrażający handel dziećmi, to temat bardzo ważny i wart odrębnego potraktowania. Nie unikamy tego tematu, ale prosimy o zachowanie dyscypliny dyskusji.

  Polubione przez 1 osoba

 2. kempes

  władza zawsze pyta o to- co jest jej wygodnie zapytac. szkoda np. ze o wojska nato w polsce nie pytali. szkoda. to taki wazny temat- prawda? trzeba było zapytac. zreszta… po tym jak przeprowadzano integracje polski z ue to.. TYLKO DURAK UWIERZYŁBY WŁADZY. zwolennicy wejscia do ue mieli wszystko. gawedziarzy – jak wołoszanski . aktorów i seriale. m. in popularnego steffena .a przeciwnicy ? tylko debate – dla picu. gdy juz mózgi polaków były dobrze sprane. teraz pewnie bedzie -powtórka z „rozrywki”. zapewne. chrzanienie o tej zmianie konstytucji 24 godz na dobe.

  Polubienie

 3. paziem

  Sprawą nie poruszaną dotychczas w ramowych warunkach ustawy konstytucyjnej proponowanych przez WPS są zagadnienia wyznań religijnych i stosunków państwa polskiego z organizacjami religijnymi i związkami wyznaniowymi, w tym z instytucjami kościoła katolickiego.
  Według naszych propozycji Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Watykanem winien być wypowiedziany, a sprawa wyznania powinna być osobistą sprawą każdego człowieka, natomiast wszystkie bez wyjątku związki wyznaniowe i wspólnoty religijne winny respektować suwerenność, pomyślność, interes i bezpieczeństwo państwa polskiego oraz podlegać ogólnym zasadom jurysdykcji państwa (w tym wypadku zasadzie wolności przekonań i światopoglądu oraz swobodzie zrzeszania się). Dotyczyć to musi wszystkich bez wyjątku „specustaw” dotyczących związków wyznaniowych. Stosunki z Watykanem winny podlegać regułom normalnych międzypaństwowych stosunków dyplomatycznych. Wspólnoty religijne i wyznaniowe nie respektujące wyżej określonych zasad powinny być traktowane jako agentury obcych państw i podlegać delegalizacji, a ich majątek skomunalizowany lub upaństwowiony.

  Polubione przez 1 osoba

 4. grzanek

  Kolejny ciekawy tekst p. Piętki, tym razem o sprawie Piskorskiego: http://www.prawica.net/7464

  Polubienie

 5. Metro

  A czemu by nie napisać Prawdy?

  (P)rezydent Duda wrzucił hasło referendum konstytucyjnego zupełnie na sucho, nikt o zmianie konstytucji nie dywagował. Dla nikogo to nie był problem.

  Konstytucja nie jest wielkim problemem. To wydumane bzdury. Art. 227.1. Konstytucji mówi że Narodowy Bank Polski tworzy złotówki a tymczasem złotówki zupełnie bezkarnie tworzy kartel bankowy. I nikt się tym nie przejmuje, nikomu to nie przeszkadza.

  (P)rezydent Duda najpewniej wrzucił takie hasło w celu zapewnienia narodowi rozrywki, realizując to, co Władimir Lenin nazywał “organizatorską funkcją prasy”. To media maja dostarczyć narodowi strawy duchowej i (P)rezydent Duda właśnie zainicjował nową kampanię, w trakcie której moga zostać zorganizowane publiczne dyskusje, uliczne demonstracje i starcia pomiędzy zaperzonymi demonstrantami z przeciwnych obozów. Ot – życie w demokracji.

  Najpewniej bojkot byłby najlepszym rozwiązaniem.

  Polubione przez 2 ludzi

 6. prawdziwy prezydent Polski

  Polubienie

 7. Niektóre art. macie super ale niektóre, to tępota totalna…..taki straszny zysk mamy z naszej złotówki ? Co młodzi małżonkowie z jednym dzieckiem, za te 2 tysie mogą sobie zrobić? A niejednokrotnie i mniej ?Taki dobry złoty a jakie jest zadłużenie ?Gdzie idą Polaków podatki, miesięczne…miliardy i roczne rozliczenia…..Najtańsza w ŚWIECIE siła robocza jest w Polsce ! To taki ważny jest ten złoty?! Proszę pomyślcie trochę, Wy myślicie coś o Polakach o Polsce? B

  Polubienie

  • Technika pieniądz dupa

   Proszę wejśc na Youtube tam wwyszukiwarce napisać hasło jak najprościej o ekonomii i proszę oglądać te filmiki od A do Z .
   Na Litwie mamy Euro i proszę pojechać i zobaczyć jaka tam bieda bez oglądania ich koszernej TV która jest identyczna jak u nas .

   Polubienie

 8. Technika pieniądz dupa

  W kwestii tego pytania pani :
  Gdzie idą Polaków podatki, miesięczne…miliardy i roczne rozliczenia….

  Proszę czytać D.Kosiura on wszystko tłumaczy dokładnie ewentualnie wyslę pani filmiki do pewnego youtubera który na takie pytania odpowiada już jak przysłowiowej krowie na rowie oczywiście pani nie obrażając .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s