Polacy, Ukraińcy – Słowianie, kto między nas sieje nienawiść?

To jest możliwe, ale bez żydowskich i żydo-katolickich pośredników.

Chcę przypomnieć Czytelnikom tekst sprzed pięciu lat – luty 2017r.

tekst za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/02/02/polacy-ukraincy-slowianie-kto-miedzy-nas-sieje-nienawisc/

__

My, Polacy i Ukraińcy jesteśmy jednym ludem słowiańskim. I właściwie poza stwierdzeniem tego faktu – moim zdaniem pozytywnego, bo wskazującego na kilka tysięcy lat wspólnoty kulturowej i etnicznej –, o innych pozytywach trudno jest dzisiaj mówić.

Żydowski reżim IIIRP oraz żydowsko-banderowski reżim Ukrainy dokładają wszelkich starań, żeby wzajemna niechęć między naszymi słowiańskimi narodami nie malała, a przeciwnie, wzrastała. Pewien wyjątek w tej polityce stanowiła prezydentura W.Janukowycza, który eliminował antypolskie, szowinistyczne, probanderowskie, resentymenty na Ukrainie. Jednak prezydent W.Janukowycz, polityk o polskich korzeniach, był postrzegany przez żydowski reżim IIIRP jako wróg z powodu zacieśniania politycznej i gospodarczej współpracy Ukrainy z Rosją.

Współczesny Polak, interesujący się polityką, patrzy na Ukrainę przez pryzmat okrutnego ludobójstwa szowinistów OUN-UPA na Polakach w latach 1939-47. Pozostaje poza wszelką dyskusją konieczność właściwego nazwania, potępienia i godnego upamiętnienia tych zbrodni przez oficjalne władze Ukrainy i Polski. Z pewnością nie doczekamy tego pod rządami żydowskich reżimów IIIRP i Ukrainy.

Wydaje się, że zbrodnia ta oraz brak właściwego jej potraktowania przez obydwa żydowskie reżimy utrudnia reżimowi IIIRP uzyskanie zdecydowanej, społecznej aprobaty dla antyrosyjskiej polityki reżimu Ukrainy, a zwłaszcza dla udzielanego przez rządzących IIIRP poparcia militarnego, gospodarczego, finansowego, tej polityce bratniego reżimu – „wojna” z Rosją przede wszystkim i ponad wszystko.

Jednak do właściwego kształtowania stosunków między naszymi słowiańskimi narodami samo tylko oficjalne upamiętnienie ukraińskiego ludobójstwa nie wystarczy. Zarówno Polacy i Ukraińcy winni poznać prawdziwą i całą historię kształtowania naszych wzajemnych stosunków, poznać prawdziwe polityczne przyczyny zaszczepiania nam wzajemnej wrogości i nienawiści – bo i my, Polacy, bez winy także nie jesteśmy. Budować trwale można tylko na prawdzie.

Wielce negatywną rolę w stosunkach polsko-ukraińskich odegrał żydo-chrześcijański Kościół.

W 1596r. nastąpiło połączenie Cerkwi prawosławnej z żydo-katolickim Kościołem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z inspiracji Kościoła – zawiązano tzw. Unię Brzeską. Traktat ten, podpisany najpierw w Rzymie pod koniec 1595r., faktycznie zdelegalizował w I RP prawosławie. Zaczęto niszczyć i grabić cerkwie i klasztory prawosławne, grabić majątki szlachty ukraińskiej. Przejmował je żydo-katolicki Kościół oraz uszlachcani Żydzi. Szlachta ukraińska, która nie chciała zmienić wyznania była mordowana. Tych zbrodni dokonywały wojska polskie, wojska polskiej magnaterii, z poduszczenia władz Kościoła oraz za aprobatą władzy królewskiej, wychowanka jezuitów, Zygmunta III Wazy.

Dla Kościoła nie miała znaczenia uchwalona przez sejm w 1573 r. konfederacja warszawska gwarantująca religijny pokój i tolerancję w I RP, w której katolicy stanowili mniejszość.

Ten religijny pokój był cierniem w oku żydo-katolickiego Kościoła, gdyż zbory protestanckie rozwijały się o wiele prężniej od katolickich parafii, a wschód Polski był tradycyjnie prawosławny, więc i finansowe wpływy Kościoła nie rosły w zadowalającym tempie. Toteż biskupi na synodzie w Piotrkowie w 1577r. rzucili na akt konfederacji klątwę. Papież potwierdził tę klątwę bullą w 1578 r. Klątwa aktualna jest nadal – oto „tolerancyjny i miłosierny” Kościół.

Szlachta, w obliczu królewskich dążeń (króla całkowicie spolegliwego wobec Kościoła) do rządów absolutnych i pełnej katolicyzacji kraju oraz ograniczenia uprawnień sejmu, podjęła program obrony tolerancji religijnej, niezbędnej w państwie wielowyznaniowym.
W 1606 r. stanął na sejmie projekt „konstytucji przeciw tumultom”. Chodziło o ukrócenie inicjowanych przez jezuitów pogromów religijnych poprzez karanie ich sprawców. Dotychczas zbrodniarze, osłaniani przez kler, byli bezkarni.
Uzgodniony już projekt król poddał ocenie jezuitom – P.Skardze i F.Bartschowi. Uznali oni, że projekt jest szkodliwy dla wiary katolickiej. Biskupi, z urzędu senatorowie! – warto to zapamiętać: biskupi – reprezentanci państwa Kościelnego byli  z urzędu senatorami RP ! -, mimo uprzedniej zgody, zablokowali ustawę w senacie. Przepadły także uchwały o podatkach na wojsko.

Odpowiedź na politykę króla i Kościoła przyszła dość szybko. Pojawiła się cała seria powstań kozackich przeciw polskiej magnaterii i szlachcie.

W 1648 roku doszło do największego powstania Kozaków pod wodzą B.Chmielnickiego. Wojska ukraińskie wymordowały także wielu Żydów zamieszkujących wschodnie województwa Rzeczpospolitej. Dlaczego Żydów? Mordowano żydowskich kupców i dzierżawców (arendarzy), reprezentujących interesy polskiej szlachty i magnaterii, które z racji swej pozycji wedle prawa I RP (uchwalanego także przez senatorów w sutannach) nie mogły same zajmować się handlem, zlecając to Żydom.
Tak więc żydo-katolicki Kościół w XVI w. okazał się nie tylko siewcą nienawiści wśród słowiańskiego ludu, ale ma na swoich rękach krew ukraińską i polską i nawet żydowską – „ludu wybranego”.

Ponownie polityka antagonizowania Ukraińców i Polaków realizowana była w czasach II RP. Żydo-sanaycjne władze likwidowały ukraińskie cerkwie i lokowały w nich żydo-katolickie kościoły. Ukraińcy w II RP byli obywatelami drugiej kategorii – żydo-sanacyjne władze nie wspierały kultury ukraińskiej mniejszości, Ukraińcy mieli utrudniony dostęp do edukacji, niższy był także poziom życia Ukraińców w II RP. (Zupełnie inaczej traktowana była mniejszość żydowska. Ochronę jej praw gwarantował tzw. mały traktat wersalski z 1919r., którego podpisanie wymuszono na państwach Europy środkowo-wschodniej. Nie podpisała tego traktatu rządzona przez Żydów Republika Weimarska i polska mniejszość na terenie Niemiec nie posiadała równoległych praw.  Żydowską kulturę, oświatę, w II RP musiał więc całkowicie finansować polski i ukraiński podatnik.)

Podglebie dla powstania ukraińskiego szowinizmu – czyli nacjonalizmu zdegenerowanego – zostało więc należycie użyźnione tak przez żydo-katolicki Kościół poczynając od wieku XVI, jak i przez żydo-sanacyjne władze II RP, realizujące w latach 1926-39 wytyczne żydowsko-anglosaskiej polityki. Niewątpliwie skwapliwie skorzystały z tego rządzona przez żydowską finansjerę od XVIII w. Wlk.Brytania oraz Niemcy już pod koniec XIX w. – w tym czasie szowinizm ukraiński był ukierunkowywany przeciw Rosji. Jednak w momencie zakończenia I wojny św. tak Wlk.Brytania (czyli żydostwo) jak i rządzona przez Żydów Republika Weimarska wysterowały ukraiński szowinizm przeciw sowieckiej Rosji i szczególnie przeciw odradzającej się Polsce.

Z pewnością niewielu Polaków wie, że Episkopat Kościoła w IIIRP udzielił w 2013r. poparcia żydowsko-banderowskiej rebelii na Ukrainie. A więc wsparł dążenia syjonistycznego Zachodu, żydowskiego reżimu IIIRP oraz Żydów i potomków bandytów OUN-UPA na Ukrainie do obalenia prezydenta tego kraju, prezydenta o polskich korzeniach, który zakazywał upamiętniania bandytów OUN-UPA. Udzielił także wsparcia procesowi wepchnięcia Ukrainy w obszar tzw. zachodniej lub, jak kto woli, żydo-chrześcijańskiej cywilizacji, co jak wiemy nie powiodło się i już chyba nie powiedzie.

Widzimy więc, że polityka żydo-katolickiego Kościoła nie jest realizowana z wczoraj na jutro, ale że jest to polityka długofalowa, której interesy i wektory działania są wytyczane na stulecia. Co może wydać się dla wielu zaskakujące jest to polityka zbieżna z interesami naszych, tak polskich jak i ukraińskich – słowiańskich, wrogów. Cele tej polityki są całkowicie sprzeczne z żywotnymi interesami Polaków i Ukraińców. Jest to stała polityka podboju Wschodu realizowana od 2000 lat przez wszystkie siły, które należy utożsamiać z cywilizacją Zachodu lub z cywilizacją żydo-chrześcijańska (idea Kościoła ewangelizacji Rosji jest nadal aktualna).

Niestety, także prawdziwe pojednanie między naszymi słowiańskimi narodami nie będzie tak długo możliwe, jak długo w naszych krajach trwać będą rządy żydowskich reżimów.

Oficjalna polityka aktualnego żydowskiego reżimu zakłada zasilenie Ukraińcami rynku pracy IIIRP, z którego wypchnięto 8 milionów Polaków na przymusową zarobkową emigrację. Ukraińcy mają uzyskać polskie obywatelstwo. Staną się w naszym kraju mniejszością narodową, której liczebność może sięgać milionów obywateli. Będą stanowili w IIIRP siłę roboczą opłacaną jeszcze niżej niż Polacy – jest to cecha charakterystyczna żydowskiego kapitalizmu Zachodu, brutalnie eksploatującego najemnych pracowników. Będzie to jednocześnie dodatkowy czynnik antagonizujący Polaków i mniejszość ukraińską – jest to proces świadomie realizowany przez żydowski reżim IIIRP.

Dla odwrócenia społecznej uwagi od tej antypolskiej polityki (w szerszym kontekście także antyukraińskiej) szef PiS i jego podwładni zbojkotowali niedawne forum Polska-Ukraina. „Naczelnik Państwa” w radiowym wywiadzie pogroził nawet P.Poroszence, że IIIRP nie przejdzie do porządku nad zbrodniami OUN-UPA na Polakach – tak się dba, nie, nie o naród polski, ale o medialny wizerunek partii.

A przejawy ukraińskiego szowinizmu w IIIRP jak były, tak i są bezkarne.

Nie można wykluczyć, że inżynieria społeczna żydowskiego reżimu IIIRP w obliczu narastającego kryzysu gospodarczo-politycznego, który może doprowadzić do konfliktu: żydowski reżim kontra polskie społeczeństwo, będzie zmierzała do przeniesienia konfliktu na inną płaszczyznę narodowościową: Polacy kontra mniejszość ukraińska. Koncepcja ta wydaje się nabierać realnych cech szczególnie teraz, gdy USA deklarują pozostawienie swoich wasali samych sobie, co jednocześnie wskazuje, iż polityka wasalnych reżimów nie może ulec żadnej zmianie, bo zmiana oznacza ośmieszenie i utratę władzy.

Ciągle żywe są wśród nas sentymenty do Kresów wschodnich. Trudno pogodzić się np. z utratą Lwowa, którego polskości nie sposób zakwestionować. Jednak Kresy muszą zostać w sferze sentymentów. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że IIIŻydo-RP nastawiona na grabież polskiego majątku, przy niewydolności struktur administracyjno-państwowych, przy zdewastowanej i przejętej przez obcych gospodarce, przy braku bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, przy braku polskich władz, byłaby w stanie udźwignąć ciężar włączenia Kresów ponownie w obszar polskiego państwa.

Można natomiast wyobrazić sobie działania polityczne władz państwa zmierzające do wzmocnienia ekonomicznej pozycji mniejszości polskiej na Wschodzie, jako procesu długofalowego z niekoniecznie eksponowaną wizją powrotu Kresów. Jednak nawet taki plan nie jest realny w Polsce pod żydowskim reżimem, którego cele są przeciwne polskim, słowiańskim interesom.

Dariusz Kosiur

_________________________________________

_________________________________________

47 Komentarzy

Filed under Polityka

47 responses to “Polacy, Ukraińcy – Słowianie, kto między nas sieje nienawiść?

 1. zbyszek4747

  Jak zwykle niezmiernie prawdziwe widzenie rzeczy . Podziwi szacunek nieustający.

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Wystarczy rzut oka na komentarze pod tym tekstem:

  1. https://wps-neon24-pl.neon24.info/post/136748,polacy-ukraincy-slowianie-kto-miedzy-nas-sieje-nienawisc
  liczba wyświetleń: 5272

  2. https://niepoprawni.pl/blog/rzeczpospolita/polacy-ukraincy-slowianie-kto-miedzy-nas-sieje-nienawisc
  6153 odsłony

  żeby zrozumieć, do jakiego skretynienia doprowadziła Polaków judeo-chrześcijańska cywilizacja.

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Miłość polsko-UKRAIŃSKA była niedopuszczalną myślozbrodnią póki Ukraina była sojusznikiem Rosji. Ale gdy tylko Ukrainę opanowali wspierani przez USrAel NABDEROWCY, miłość polsko-BANDEROWSKA EKSPLODOWAŁA … A w momencie wybuchu USrAelskiej wojny Banderlandu z Rosją zaczęła dążyć do NIESKOŃCZONOŚCI …

  Polecam uwadze tubylców coś BLIŻSZEGO ICH … TALERZOM:

  Sankcje na Rosję i Białoruś wywołają globalną klęskę głodu – USA i jego sojusznicy oszaleli? (video)

  Polubienie

  • Arkaim

   Problemem bedzie tez brak zywnosci ukrainskiej. 30%pszenicy na rynkach swiatowych podpbno pochodzi z Rosji i Ukrainy. Jare zboza nie zostana raczej wysiane wiec bedzie brak. Nie pisieja tez slonwcznika. Juz zaczyna brakowac oleju widocznie ktos robi zapasy by sprzedac po wyzszych cenach a takich rzeczy jest wiecej. Ciekawe jaki procent wieprzowiny i dribiu w Polsce to dowoz z Ukrainy ui sprzedaz spod szyldow naszych firm (chyba nikt nie wierzy ze kurczaka da sie uhodowac za cene ktora widzicie w sklepach? Itd
   Staje produkcja przemyslowa bo brakuje surowxow i podzespow z Rosji i Ukrainy. Najwieksze problemy ma przemysl sanochodowy. Kable pochodza z Ukrainy. Ktorys gaz chyba neon tez. Z Rosji pochodzi wiele surowcow do elektroniki samochodowej…
   Ale to nie przypadek czy wypadek przy okaxji glupich decyzji. I ten kryzys i ten glod ktory ma przyjsc jest sterowany i zaplanowany. Zakladam ze w tym celu Rosja zostala sprowokowana do wojny. Przeciez wszystkie ostatnie rozmowy przed tym co sie dzieje byla na „NO”

   Polubienie

   • Rosja i Ukraina produkują ok.1/7 światowej pszenicy:
    https://en.wikipedia.org/wiki/International_wheat_production_statistics
    Podobne żydłackie banialuku w in. resortach, żeby :uzasadnić” braki i wysokie ceny. Niedobór globalny 10-20% niemal w czymkolwiek może gospodarka uzupełnić z in. źródeł (motyw zarob=ku z dodatkowej produkcji).
    Rosja sprowokowana, czy od dawna Putin służy żydłactfu jako anty-teza dialektycznej tezy — Zachodu? Jedna z wielu poszlak:

    Inne poszlaki:
    – żydłackie oplucie Polaków załgawszy historię II wś.
    https://piotrbein.net/2020/01/04/szkic-zawiodlem-sie-na-piskorskim-przystemplowal-bzdety-putina/
    – objęcie picdemii i 5G pod globalny skrypt
    – de facto pomoc w utworzeniu „kurdyjskiego” Izraela2.0 na polach naftowych Syrii
    – zapewnienie sobie dożywotnej władzy w Rosji przez Putina…
    Punkt ostatni powyżej, można spekulować, że służy rosyjskiej racji stanu przeciw żydlactfu. Ale co z resztą?

    Polubienie

   • Arkaim

    Ze slowackiego portalu:

    USA i UE prowadza rozmowy o zakazie importu ropy naftowej z Rosji.

    Z komentarzy
    1) ministerstwo finansow USA umozliwilo amerykanskim przedsiebiorstwom zakupy rosyjskiej ropy naftowej przez banki w trzecich krajach, ktore nie przylaczyly sie do sankcji
    2) Amerykanska delegacja pojechala na rozmowy w sprawie ropy do Wenezueli
    3) ktos rzucil zartem, by zakazac importu z Rosji rowniez gaz ziemny, nawozy, wodor, tal, palad, neon, glin, tytan, wzbogacony uran, miod i pszenice.

    Czyli wyglada na to ze tylko EU bedzie zmuszona nalozyc sankcje i wrocic do sredniowiecza, USA juz ma rozwiązania, bo wiadomo ze nikt nie zrezygnuje z surowcow ani jedzenia. I tak Rosja bedzie zarabiac jak zarabiala, po drodze zarobia jeszcze inne panstwa a najwiecej bedzie zarabiac USA odsprzedajac UE wszystkie surowce po astronomicznych cenach. Czyli to po prostu plan zniszczenia UE a nie zadne sankcje na Rosje

    Polubione przez 1 osoba

   • Arkaim

    Te 30% bylo w artykule o gospodarce na slowackim portalu pravda.sk. Tam chodzilo o pszenice dostepna na rynkach swiatowych (handel) a nie produkcje. To olbrzymia roznica. Choc nie gwarantuje ze autor podawal poprawne liczby. Co do produkcji to oczywiscie 1/7 wyglada wiarygodnie, bo wiadomo ze sa kraje ktore produkuja olbrzymie ilosci ale tez i znaczny procent tego spozywaja (w koncu Rosja i Ukraina to tylko ok. 200 milionow ludzi czyli mniej niz Brazylia, i prawie 2 raxy mniej niz USA)

    Polubienie

   • Arkaim

    A tu zrodlo
    https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/618869-obilie-prudko-drazie-nielen-za-chlieb-si-priplatime/

    Tu tez wspomniano wszystko co stoi zablokowane w ukrainskich portach, czyli juz tego brak na swiatowych rynkach

    Polubienie

 4. paziem

  Bardzo ciekawy komentarz Plamena Paskowa z Bułgarii

  Polubione przez 1 osoba

 5. Janka

  ——— a jeżeli przyczyny ZŁA mieszkającego pomiędzy Sławianami leżą tutaj ?!.
  barmanek73
  2 godziny temu
  Ukraina
  jest siedliskiem satanistycznej/demonicznej/lucyferiańskiej
  działalności, wojskowych, satanistycznych rodów rodzinnych i nie tylko, w
  tym dużej frakcji nazistowskiej.
  Starsza Ukrainka twierdzi, że to armia ukraińska plądruje domy, kradnie samochody i niszczy mienie, a nie Rosjanie. (1)
  Ukraińca
  nie ma zbyt wiele do powiedzenia o Ukrainie, nazywając tamtejszych
  ludzi „tak skorumpowani, tacy źli, tacy kłamcy, złodzieje” i „na
  Ukrainie jest ogromna mafia, a co z całym krajem”. Popiera to, co robi Putin. (3)
  Ukraina od ponad 40 lat jest głównym światowym centrum handlu dziećmi. Na
  początku lat osiemdziesiątych były przywódca Ukraińskiego Legionu
  Obrony, Michael Karkoc, uczył Michaela Aquino (armia amerykańska) i
  Johna Brennana (byłego szefa CIA), jak przemycać dzieci z Ukrainy do
  użytku przez system lucyferiański. Wszyscy trzej mężczyźni są bardzo, bardzo wysoko w rankingach Bractwa, religii podążającej za szatanem. Wszyscy trzej są Lucyferianami. Wszystkie 3 są również prawdopodobnie nazistami; Karkoc był na pewno. (6)
  Ambasada Ukrainy w USA i Ambasada USA na Ukrainie zajmują się handlem dziećmi. (12)
  CIA prowadzi czarne operacje na Ukrainie, w tym prowokacje wojskowe, handel organami i narkotykami. Rekrutują / werbowali do tego pod przykrywką CIA o nazwie Mission Essential. (11)
  Jezuici kierują się na Ukrainę, aby otrzymywać dzieci z Chin i Azji/Malezji. (13)
  Ukraina jest gospodarzem co najmniej 15 finansowanych przez USA laboratoriów broni biologicznej. Od czasu opublikowania tych informacji nie tak dawno, internet został z nich wyczyszczony. Maszyna drogowa nadal zawiera pozostałości informacji na ich temat. (5)
  Dzieci
  trzech wielkich lucyferiańskich polityków w Stanach Zjednoczonych
  zostały ujawnione, ponieważ otrzymały ogromne ilości (wypranych)
  pieniędzy od ukraińskiej firmy naftowej. Tymi dziećmi byli John Kerry Jr., Christopher Heinz (pasierb Johna Kerry’ego) i Hunter Biden (Joe Biden). Pieniądze trafiły do ​​Rosemont Seneca BoHai LLC, firmy należącej do Johna Kerry’ego i wyżej wymienionych dzieci. Kwoty przekraczały 80 milionów dolarów. Kiedy
  rozpoczęto śledztwo w sprawie tego schematu, dla Ukrainy zagrożony był
  miliard dolarów, ponieważ rząd USA zagroził jego wstrzymaniem. Śledztwo nie było kontynuowane. (4)
  Paul
  Pelosi Jr., syn przewodniczącej Nancy Pelosi był w zarządzie firmy
  naftowo-gazowej o nazwie Viscoil, która prowadziła interesy na Ukrainie,
  ale został również aresztowany za oszustwo kryptowalutowe z udziałem
  fałszywego World Sports Alliance związanego z ONZ. (2)
  Cytat Michaela Jaco: „nasze podatki trafiają na Ukrainę, aby pomóc Ukrainie? Uh, nie widzą tego, ponieważ trafia do kieszeni Bidensa i wszystkich jego kumpli. (7)
  Ukraina od wielu lat jest europejską stolicą nielegalnego pozyskiwania organów. (8)
  OW
  definiuje pobieranie narządów jako nie tylko na sprzedaż w ramach
  programów dawstwa/przeszczepiania narządów, ale także do spożycia przez
  ludzi i wykorzystania w czarach. Ukraina jest największym eksporterem składników czarów pochodzących od byłych żyjących ludzi. (9)
  Ukraina ma prawdopodobnie najwięcej podziemnych katakumb na świecie per capita. Być może związany z Holandią. To tutaj okultyzm świata robi swoje, jest pod ziemią.(9)
  OW twierdzi, że laboratoria broni biologicznej służą magii alchemii (chemii), w tym magii seksu i magii krwi. Te rodzaje magii są związane z otwieraniem duchowych bram i sprzymierzaniem się z potężnymi demonami. (9)
  OW
  twierdzi, że wielu z armii nazistowskiej pracujących dla rządu Ukrainy w
  tym czasie to masonowie ze Stanów Zjednoczonych
  (braterstwo/lucyferianie). (9)
  Projekt Aerodynamic sfinansował tajne projekty interfejsu człowiek/demon i projekty duchowych bram, takie jak Gwiezdne Wojny i Głos Boga. Miał siedzibę na Ukrainie.
  Nazwani Lucyferianie są pro-Ukraińscy. Marina
  Abramovic, która szkoliła się w czarach pod kierunkiem arcykapłanki
  Glorii Vanderbilt, mówi, że „atak na Ukrainę jest atakiem na nas
  wszystkich”. Przez „Nas wszystkich” ma na myśli Lucyferian. (przy okazji, obejrzyj ten jej film przez link w źródłach i zapomnij go obejrzeć, po prostu przeczytaj komentarze.) (9, 10)
  Ukraina
  wydaje się również być krajem źródłowym do produkcji adrenochromu,
  prawdopodobnie w biolaboratoriach, które Putin namierzył i zniszczył. (9)

  https://www-linkedin-com.translate.goog/pulse/secret-us-biolabs-ukraine-victoria-venk-via-stranaua-frederic-eger?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl

  Polubienie

 6. Pingback: Grypa666 nadaje z Kanady… Opór na świecie rośnie… – Grypa666

 7. Ewa.

  Putinowi min. chodzi o tajne laboratoria Pentagonu, które swoją ‚pracę’ wykonują dla CIA i innych agencji rządowych

  Polubienie

 8. paziem

  A tak zachowuje się kundel udające polskiego narodowca oraz grupa redakcyjnych odmóżdżonych narodowo-katolickich ” męczenników za wiarę”

  Robert Bąkiewicz
  216 0lu0641tego7ap7onso 4ro 19e0g0:093 ·
  W imieniu Straż Narodowa i Roty Marszu Niepodległości informuję, że zgłaszamy akces do przyjęcia uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. Kobiety i dzieci będą miały zapewnione mieszkanie w naszym organizacyjnym ośrodku w Otwocku.
  Możemy zapewnić zakwaterowanie dla 25-40 osób

  za:https://www.facebook.com/rbakiewicz

  A taki apel Robert „Pobożny” Bąkiewicz kieruje do otumanionych Polaków:
  Szanowni Państwo,

  w ostatnich dniach ze zdumieniem przecieraliśmy wszyscy oczy, patrząc na to, co dzieje się za południowo-wschodnią granicą. Nasz sąsiad – Ukraina – został brutalnie najechany przez wiecznie głodnego nowych terenów rosyjskiego niedźwiedzia. Na ukraińskie miasta i wsie spadają rakiety i bomby, giną cywile – ale inwazja coraz bardziej konsoliduje naród, który stawia nadspodziewanie skuteczny opór.

  OBOWIĄZEK POMOCY DYKTUJĄ NAM ROZUM I SERCE

  Z godziny na godzinę kolejne państwa potęgują sankcje wobec rosyjskiego agresora i zwiększa się pomoc militarna dla napadniętych. W tym trudnym okresie również Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie pozostaje obojętne. Jesteśmy w stanie pomóc i pomożemy kobietom i dzieciom, które w żaden sposób nie są stronami konfliktu i nie powinny być jego ofiarami. Nie tak dawno temu staliśmy na wschodniej granicy, by bronić jej przed młodymi mężczyznami z Afryki i Azji, podającymi się za „uchodźców” z Afganistanu. Ta fala migrantów ekonomicznych, podobnie jak wcześniejsze na przestrzeni poprzednich kilku lat, była procesem sztucznie wywołanym i mającym na celu osiągnięcie konkretnych celów politycznych i przeobrażeń społecznych. Dzisiaj nie ma żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z prawdziwymi uchodźcami wojennymi. Ukraińskie władze nie pozwalają opuszczać kraju mężczyznom w wieku poborowym – a w dodatku przybywa pracujących w Polsce imigrantów, którzy wracają bronić swoich domów. Zapewnienie ochrony bezbronnym kobietom i dzieciom z Ukrainy (w tym naszym rodakom z Kresów) to obowiązek wynikający z honorowanych przez nas umów międzynarodowych ale i z chrześcijańskiego miłosierdzia.

  KAŻDY JEST W STANIE POMÓC – NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI

  Od początku agresji przygotowywaliśmy się intensywnie do tych nowych zadań. Będziemy – jak zawsze – wypełniać je ofiarnie. Ich powodzenie zależy też od Państwa. Pomoc ochotników zapewniających wsparcie uchodźcom wymaga dużych nakładów finansowych. Potrzebne jest paliwo, żywność, ubrania, leki, pomoce szkolne – wszystko to, co niezbędne by przewieźć w bezpieczne miejsce ratowane przez nas kobiety i dzieci i zapewnić im tymczasowy – ale być może wielomiesięczny – pobyt, jak najbardziej zbliżony do zabranego im normalnego życia. Możemy tego dokonać wspólnie z Państwem i jesteśmy pewni, że nie pozostaną Państwo obojętni.

  Darowizny będą potrzebne już teraz i przez cały czas, gdy będziemy – razem z Wami – pomagać uchodźcom. Datki można przekazywać tu:

  https://twojazbiorka.pl/zbiorki/47/patrioci-wspieraja-uchodzcow-wojennych

  W imieniu ich oraz działaczy naszych stowarzyszeń: Marszu Niepodległości, Straży Narodowej oraz Rot Marszu Niepodległości uprzejmie dziękuję za finansową pomoc w naszym dziele.

  Z narodowym pozdrowieniem,

  ROBERT BĄKIEWICZ

  PREZES STOWARZYSZENIA
  MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

  P.S.

  Polacy doskonale znają tułaczą, uchodźczą niedolę. Doświadczyliśmy jej nieraz w naszej historii. Z wdzięcznością wspominamy narody, które udzieliły gościny naszym przodkom. Dziadowie nasi zachowywali się godnie, nie przysparzając gospodarzom dodatkowych problemów i kiedy tylko mogli, rwali się do walki o wolną Ojczyznę. Szanujemy więc postawę ukraińskich sąsiadów, którzy toczą wojnę z najeźdźcą i proszą o opiekę nad swoimi kobietami i dziećmi.

  Polubienie

 9. Edward.


  Kto kim jest?Z kim mamy do czynienia?Aby to wiedzieć,koniecznie trzeba poznać historie.

  Polubienie

 10. Paweł

  Aktualne wydarzenia

  Polubienie

 11. Janka

  ———— TO ONI !!!! ci co zawsze podnoszą rękę na TAK ! w sejmach , parlamentach . TO ONI !! ci których wybraliśmy, a którzy sprzeniewierzyli się naszemu bezpieczeństwu ,dobru, WINNI są ZŁU , które zawładnęło światem.

  Polubienie

 12. Yeva

  Ja przepraszam za to, co powiem, ale widzę, że nie ma ratunku dla tego kraju. Parę lat temu kupiłam zrujnowane kompletnie gospodarstwo, żeby je podnieść z ruiny, dać pracę miejscowym, samej się przy tym zatrudnić…. Zbankrutowałam po całości, nie finansowo, ale moralnie. To jest nie do opowiedzenia. A to, co się teraz wyrabia, to dla mnie gwóźdź do trumny. Jeśli się polskie dzieci wyrzuca z onkologii, żeby zrobić miejsce dla Ukraińców, to ja już nie mam pytań. Jutro jadę załatwiać paszport.

  Polubienie

 13. Info2: Rok 2022-Potwierdzam ten artykuł z obecnego życia w PRL- bis.Kolega z czasów PRL wybudował piekny ośrodek wczasowy nad morzem, stwierdzając że :”Nigdy bym tego nie zrobił gdyby nie Ukraińcy”.Tubylcy w żadnym przypadku nie tknęliby palcem tej budowy. W ciągu 3 lat tej budowy 2018/2021- sąd w Koszalinie nawet nie tknąłmej rodzinnej sprawy „spadkowej”. Z obecnej wojny na Ukrainie mamy już ponad milion uchodżców a ma być 6 milionów. Zawodowy komik Zeleński mający 3 paszporty -Izraela ,Ukrainy i Cypru w roli Prezydenta Ukrainy zachęca naród dowalki podziemnej , partyzanckiej.

  Polubienie

 14. Arkaim

  A tu zrodlo
  https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/618869-obilie-prudko-drazie-nielen-za-chlieb-si-priplatime/

  Tu tez wspomniano wszystko co stoi zablokowane w ukrainskich portach, czyli juz tego brak na swiatowych rynkach

  Polubienie

 15. Arkaim

  Tyle wzzystkich tym mlekiem meczylam… Ja wprawdzie kiepsko znam angielski ale tu chyba tez pisza ze moze pomagac na tzw covid

  https://yespunjab.com/can-drinking-cow-milk-help-fight-covid-infection/ Jesli sie myle to skasowac.

  Polubienie

 16. Arkaim

  Nie ma problemu. Moga kasowac co chca. Nawet mojego, nicka. Sadzilam ze gospodarka to tez na temat a ratowanie ludzkiefo zycia gdy jest na to metoda rowniez. Ale za kasowanie sie nie pogniewam.

  Jakby co to Peskow oglosil warunki przerwania wojny
  1) Ukraina musi uznac Krym jako czesc Rosji
  2)Ukraina musi uznac niepodleglosc Donbasu i Luganska
  3) Ukraina musi miec zapis w konstytucji ze nie bedzie dazyc do czlonkowstwa w jakimkolwiek „pakcie” (czyli de facto neutralnosc)

  Polubienie

  • Arkaim

   Piotrze ile Ty tych nickow masz? A co do newsa to wiesz skad biore. Oni tez sciemniaja, ale nie w takich newsach. Ostatnio tez pierwsi pisali ze zadnej elektrowni nie ostrzelano tylko budynek szkoleniowy. Tym bardziej ze w elektrowni czynny tylko jeden blok a nawet gdyby doszlo do skazenia to nie jest tak niebezieczne bo cala elektrownia chlodzona woda. Nawet slowacka ekspertka na energie atomowa ostrzegala by nie brac preparatow jodowych bo moga wyrzadzic wiecej szkody niz pozytku. Zreszta to samo czytalam od polskiego eksperta ze podawanie plynu lugola po Czarnobylu bylo bledem.

   Polubienie

 17. Mirek

  Pani
  Arkaim,
  a Pani ciągle powtarza się o tym covidzie, którego przecież nie ma. Była to manipulacja socjotechniczna, która doprowadziła do zaszcepienia się oszukanych mas ludzkich. W tej chwili trwa banderyzacja Polski, czyli początek jej końca. I to powinno być przedmiotem Pani obaw. Reszta to propagandowy szum.

  Polubienie

  • Arkaim

   Mialam nie odpowiadac bo zarzut absurdalny. Po pierwsze na strone trafilam bo sa tam informacje z Ukrainy a ten news wpadl w oko.
   2)Mleko naprawde leczy choroby grypopodobne. Stosowali go nasi przodkowie od tysiavleci mpze dlatego dla nich te wszystkie wirusy okologrypowe nie byly grozne (patrz indianie ktorzy mleka nie spozywali idla nich te same choroby byly smiertelne). Zreszta ostatnio odkryto ze laktoferyna zawarta w mleku naprawde pomaga na to cos co covidem nazywaja, moze i dlatego dzieci bardziej odporne. Ale druga sprawa i bierzcie to jak chcecie to fakt ze podwyzszone promieniowanie naprawde do nas dociera. Dzis noca duze dawki spadly na Poprad tuz obok Tatr. Niestety okolo 9 rano znow. O co chodzi? A o to ze promienie alfa uszkadzaja pluca i wtedy sa podatne na kazdego wirusa i zadne leczenie od bigfarmy nie pomoze. Mleko, mleko cebula i wszystkie domowe sposoby.!!! Moze ci ludzie na ktorych testowano amantadyne mieli tak spalone pluca ze juz im pomoc nie mogla… A moglo pomoc mleko, a jako rekonwakescencja napary z miodunki (niedlugo zakwitnie a latem duze zielone liscie w biale kropy)

   Polubienie

 18. Żydzi z Ukrainy podobno uchodzą do Mołdawii i in.krajów, skąd blisko wrócić do Noworosji, gdy się wypróżni pod Niebiańską Jerozolimę. Zbieram arty na temat, warto analizować, sporo niespodzianej info: https://piotrbein.net/2022/03/07/jews-plan-to-return-to-ukraine/

  Polubienie

 19. Mirek

  Pani Arkaim
  Dziwię się, że Pani tak szybko nawiązuje kontakt z żydo-banderowcem z Izbicy pod Zamościem, który stoi za zablokowaniem Wierni Polsce Wierni Ojczyźnie. Czyżby Pani zabrakło honoru?

  Polubienie

 20. Mirek

  Pani Arkaim
  Jeszcze nie tak dawno ten zawistny żydo-banderowiec z Izbicy pod Zamościem chwalił się tutaj w usuniętych już postach, że to on właśnie spowodował zablokowanie WPWO, a Pani jakby nic dalej komentuje do niego? Nie wstyd Pani w stosunku do tamtejszego Admina, pana Andrzeja?

  Polubienie

 21. Arkaim

  @Mirek
  Co Ty wiesz o mnie i mojej strategii… I zwracaj sie do mnie per ty. Prosze. Nie wiem kto dokonal destrukcji, ale znam swoje duchy opiekuncze. One bardzo nie lubia gdy mi ktos robi krzywde, lub gdy robi krzywde ludziom ktorych lubie. Bardzo nie lubia…

  I powiedzcie mi ze u Andrzeja wszystjo OK, bo sie martwie.

  Polubienie

  • Arkaim

   To ze mityczni „germanie” z ktorymi walczyl Rzym byli Slowianami mozemy udowodnic za pomoca slowa barbarzynca. Barba to po prostu przekrecone slowo „brada” czyli broda. To slowianskie slowo!!! Nie oznaczalo pierwotnie nic negatywnego. To byli po prostu „brodaci”. Po co niby Rzymianie mieliby nazywac inny lud slowianska nazwa? Tak samo slowo german/herman pochodzi od slow graman lub grman/hrman (przetrwaly slowa gromada/hromada) a pierwowzor GRAMANjako naczelnik rodu przetrwal juz tylko w zapisach z Rygwedy (Basham w ksiazce o Indiach pisal o Rygwedzie). (Dodatkowo slowo ger to oryginalna nazwa jurty, ktorej mogli uzywac i nasi przodkowie w okresie wedrowek) Hipoteza jest moja, wierzyc nie musicie)

   Polubienie

 22. Quasar

  Co za bzdury… kto to wymyślił, że to słowiański naród…? Ukraina to CHAZARiA, najwięksi zbrodniarze w całej historii ludzkości, powiązani ze wszystkimi rodami zbrodniarzy z Niemiec, USA, Watykanu, city of London, …

  CHAZARIA – która od niepamiętnych czasów była śmiertelnym wrogiem Lechii, Sarmacji, Polski wszystkich Słowian i wszystkich wolnych narodów europejskich

  Polubienie

 23. kika22

  Ad grypa666

  Kto, od kogo małpował ,,święte” namioty?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chram

  Po wiekach szydzenia/żydzenia z pogaństwa, teraz wielki zbytek łaski?

  Wrocław: Powstanie pierwsza od setek lat nowa świątynia słowiańska w Polsce

  https://investmap.pl/wroclaw-powstanie-pierwsza-od-setek-lat-nowa-swiatynia-slowianska-w-polsce.a144777

  Hej!

  Polubienie

 24. kika22

  Ad grypa666

  Kto, od kogo małpował ,,święte” namioty?

  Zbytek i przybytek koczowników.

  https://wrokprzezbiblie.wordpress.com/2013/08/06/przybytek-namiot-zgromadzenia/

  Przybytek Mojżeszowy

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Przybytek_Mojżeszowy

  Hej!

  Polubienie

 25. kika22

  Ad grypa666

  Kto, od kogo małpował ,,święte” namioty?

  Gotyckie budownictwo pejsów.

  Sukkot – Święto Namiotów – Święto Pana

  https://www.kbwch.kalisz.pl/cat3,10,77

  Pejsaty pan JHWH zawsze siedzi w namiocie razem z osłami, kozami i baranami?

  Architektura gotycka

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka

  Hej!

  Polubienie

 26. kika22

  Ad Quasar

  ,,Co za bzdury… kto to wymyślił, że to słowiański naród…? Ukraina to CHAZARiA, najwięksi zbrodniarze w całej historii ludzkości, powiązani ze wszystkimi rodami zbrodniarzy z Niemiec, USA, Watykanu, city of London, …”

  Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał

  https://www.polskatradycja.pl/folklor/przyslowia/czego-jas-sie-nie-nauczy.html

  Litwo, ojczyzno ,,moja…?”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwacy

  Hej!

  Polubienie

 27. kika22

  Ad Quasar

  ,,Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.”

  Żydowskie zony w dawnym Polin.

  Strefa osiedlenia

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_osiedlenia

  Strefy osiedlenia – czerty osedlosti: pierwsze ograniczenia

  https://www.rp.pl/historia/art16172911-strefy-osiedlenia-czerty-osedlosti-pierwsze-ograniczenia

  Hej!

  Polubienie

 28. mleko z nosa

  Vada – heta žyccio, jakoje zakančvajecca

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.